Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 933 від 07.11.2007

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

30.12.2003р. N 931


Про затвердження Порядку заповнення граф перiодичної митної декларацiї

(назва в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 09.08.2005 р. N 735)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 грудня 2003 р. за N 1273/8594

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 8 червня 2004 року N 420,
вiд 9 серпня 2005 року N 735,
вiд 3 липня 2006 року N 550


     Вiдповiдно до статтi 83 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1985 "Деякi питання митного оформлення товарiв", вiд 10.12.2002 N 1909 "Про митний контроль та митне оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України" та вiд 17.12.2002 N 1958 "Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктiв, етилену i амiаку, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом" i з метою спрощення порядку декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй, створення сприятливiших умов для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi наказую:

     1. Затвердити Порядок заповнення граф перiодичної митної декларацiї (додається).

(пункт 1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 09.08.2005 р. N 735)

     2. Установити, що електронна копiя перiодичної митної декларацiї ставиться на контроль в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Державної митної служби України до надходження електронної копiї вантажної митної декларацiї, яку заповнено у звичайному порядку, й у графi 40 якої зазначається реєстрацiйний номер цiєї перiодичної митної декларацiї.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) у десятиденний строк пiсля реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України внести потрiбнi змiни до нормативно-довiдкової iнформацiї, у тому числi до довiдникiв програмно-iнформацiйного комплексу "Митне оформлення вантажiв" та iнших, якi використовуються при митому оформленнi та веденнi статистики зовнiшньої торгiвлi.

     4. Управлiнню митних режимiв (Заяц В.В.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на т.в.о. першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
30.12.2003 N 931
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 грудня 2003 р. за N 1273/8594

ФОРМА ЗАЯВИ
про надання дозволу на подання перiодичної митної декларацiї

Форма втратила чиннiсть

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 9 серпня 2005 року N 735)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
30.12.2003 N 931
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 грудня 2003 р. за N 1273/8594

Порядок
заповнення граф перiодичної митної декларацiї

1. Загальнi положення

     1.1. Цим Порядком визначаються вимоги до заповнення граф перiодичної митної декларацiї (далi - ПМД), яка застосовується вiдповiдно до Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1985 "Деякi питання митного оформлення товарiв", Порядку митного контролю i митного оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.12.2002 N 1909 "Про митний контроль та митне оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України", порядкiв митного контролю та митного оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктiв, етилену й амiаку, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.12.2002 N 1958 "Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктiв, етилену i амiаку, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом", Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" (зi змiнами й доповненнями).

     1.2. Графи ПМД заповнюються вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi - Iнструкцiя), та до класифiкаторiв, затверджених цим самим наказом, якщо iнше не зазначено.

     Особливостi заповнення граф ПМД визначено в цьому Порядку.

2. Заповнення граф ПМД вiдповiдно до митного режиму експорту

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54.

     Графи 7, 48 i D заповнюються посадовою особою митного органу. За номером, унесеним до графи 7, ПМД ставиться на контроль в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Державної митної служби України (далi - ЄАIС Держмитслужби України).

     Iншi графи ПМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа D

     Проставляються вiдбиток штампа "Пiд митним контролем", пiдпис i прiзвище посадової особи митного органу, що:

     прийняла ПМД до оформлення;

     завершила оформлення ПМД*.

     Графа 1 "Тип декларацiї

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому зазначається лiтерний код особливостi перемiщення "ПМД".

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Зазначаються вiдомостi про вiдправника вiдповiдно до товаротранспортних та iнших товаросупровiдних документiв.

     При митному оформленнi товарiв, що перемiщуються згiдно з посередницькими договорами (контрактами), зазначаються вiдомостi про власника товарiв. Якщо при цьому власник товарiв не є вiдправником, то в графi додатково вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ПМД наводяться вiдомостi про вiдправника товарiв.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     Зазначаються вiдомостi про нерезидента України - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Якщо умовами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) передбачено доставку товару на адресу нерезидента України, що не є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), то в графi додатково вчиняється запис "Див. на зворотi", а вiдомостi про безпосереднього одержувача товару зазначаються на зворотному боцi ПМД.

     Графи 15, 15а "Країна вiдправлення", "Код країни вiдправлення"

     Графи заповнюються при вивезеннi товарiв, що перебувають у вiльному обiгу, з митної територiї України на територiю спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час доставки товару з митницi оформлення в пункт пропуску через державний кордон України не змiнюється.

     При перевезеннi товарiв з перевантаженням, у тому числi на митному лiцензiйному складi, розташованому не в зонi дiяльностi митницi призначення, зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого буде проведене перевантаження (розташовано склад).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування й дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України.

(опис графи 29 роздiлу 2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 08.06.2004 р. N 420, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару"
     "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Зазначаються вiдомi на момент подання ПМД данi про товар: комерцiйна й фiрмова назви товару; фiрма країни-виробника; характеристики товару: розмiри, номери моделей, стандарти, типи, маркування, розфасування, комплектнiсть тощо, потрiбнi для його iдентифiкацiї та класифiкацiї за задекларованим у графi 33 ПМД кодом згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД). Опис окремих товарiв повинен мiстити додаткову iнформацiю згiдно з додатком 3 до Iнструкцiї. Зазначаються кiлькiсть товару та вiдомостi про його упаковку.

     Якщо заявленi в цiй графi товари пiдлягають згiдно iз законодавством України оподаткуванню за ставками, що встановлюються залежно вiд кiлькостi товару, одиниця вимiру якого вiдмiнна вiд основної або додаткової одиницi за УКТЗЕД, то зазначається кiлькiсть товару в одиницях вимiру, визначених при встановленнi ставок цих податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     При декларуваннi насипних, наливних товарiв, товарiв, що перемiщуються навалом, зазначається "Мiсць 0".

     У правому нижньому пiдроздiлi графи в спецiально видiленому полi зазначаються кiлькiсть заявленого товару в додатковiй одиницi вимiру, що передбачено для цiєї товарної позицiї за УКТЗЕД, i скорочена назва цiєї одиницi вимiру. Якщо для товару застосовується основна одиниця вимiру за УКТЗЕД, то правий нижнiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     У разi використання додаткових аркушiв форми МД-3 у графi 31 основного аркуша форми МД-2 зазначаються вiдомостi про товар найбiльшої вартостi.

     Незаповнена графа 31 у додаткових аркушах МД-3 або у формулярах-специфiкацiях форми МД-8 перекреслюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Зазначаються документи, поданi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi на момент оформлення ПМД. При цьому обов'язково зазначаються документи, що свiдчать про дотримання вимог, передбачених законодавством, щодо застоcування заходiв нетарифного регулювання та iнших обмежень. Реквiзити заяви (реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї) про надання дозволу на подання перiодичної митної декларацiї (далi - заява) зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї, код документа "9205" - згiдно з Класифiкатором документiв.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     Зазначається митна вартiсть у валютi України товару, заявленого в графi 31.

     Митна вартiсть визначається згiдно iз законодавством.

     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежiв"

     У випадках, визначених законодавством України, нараховується вивiзне (експортне) мито, що пiдлягало б сплатi при оформленнi товарiв у митному режимi експорту, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" коду способу розрахунку "19" згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     У разi подання митному органу гарантiйного листа вповноваженого банку при перемiщеннi товарiв через митний кордон України трубопроводом, лiнiями електропередачi в колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку "31" згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається гранична дата виконання зобов'язання, наведеного в заявi.

     Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РР - рiк виконання зобов'язання.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на митному лiцензiйному складi, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання у випадках, установлених Держмитслужбою України.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     Зазначається дата закiнчення перемiщення товарiв.

     Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РР - рiк.

3. Заповнення граф ПМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54.

     Графи 7, 48 i D заповнюються посадовою особою митного органу. За номером, унесеним до графи 7, ПМД ставиться на контроль в ЄАIС Держмитслужби України.

     Iншi графи ПМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа D

     Проставляються вiдбиток штампа "Пiд митним контролем", пiдпис i прiзвище посадової особи митного органу, що:

     прийняла ПМД до оформлення;

     завершила оформлення ПМД*.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому зазначається лiтерний код особливостi перемiщення "ПМД".

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Зазначаються реквiзити вiдправника - нерезидента України вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Вiдправник може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). Якщо нерезидент України, що є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), доручає пiдприємству-виробниковi або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi - нерезиденту України вiдправити за його дорученням на митну територiю України вiдповiдно до умов цього договору (контракту) на адресу українського одержувача товари, то зазначаються вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ПМД наводяться вiдомостi про вiдправника товару.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     Зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Одержувач може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). При митному оформленнi товарiв, що перемiщуються згiдно з посередницьким договором (контрактом), зазначаються вiдомостi про особу, що набуває права власностi на товари за цим договором (контрактом). Якщо при цьому одержувачем товару є iнша особа, то зазначаються вiдомостi про особу, яка набуває права власностi на товари за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ПМД наводяться вiдомостi про безпосереднього одержувача товарiв.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час доставки товару з пункту пропуску через державний кордон України в митницю призначення не змiнюється.

     При перевезеннi товарiв з перевантаженням, у тому числi на митному лiцензiйному складi, розташованому не в зонi дiяльностi митницi призначення, зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого буде проведене перевантаження (розташовано склад).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування й дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари ввозитимуться на митну територiю України.

(опис графи 29 роздiлу 3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 08.06.2004 р. N 420, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару"
     "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Зазначаються вiдомi на момент подання ПМД данi про товар: комерцiйна та фiрмова назви товару; фiрма країни-виробника; характеристики товару: розмiри, номери моделей, стандарти, типи, маркування, розфасування, комплектнiсть тощо, потрiбнi для його iдентифiкацiї та класифiкацiї за задекларованим у графi 33 ПМД кодом згiдно з УКТЗЕД. Опис окремих товарiв повинен мiстити додаткову iнформацiю згiдно з додатком 3 до Iнструкцiї. Зазначаються кiлькiсть товару та вiдомостi про його упаковку.

     Якщо заявленi в цiй графi товари пiдлягають згiдно iз законодавством України оподаткуванню за ставками, що встановлюються залежно вiд кiлькостi товару, одиниця вимiру якого вiдмiнна вiд основної або додаткової одиницi за УКТЗЕД, то зазначається кiлькiсть товару в одиницях вимiру, визначених при встановленнi ставок цих податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     При декларуваннi насипних, наливних товарiв, товарiв, що перемiщуються навалом, зазначається "Мiсць 0".

     У правому нижньому пiдроздiлi графи в спецiально видiленому полi зазначаються кiлькiсть заявленого товару в додатковiй одиницi вимiру, що передбачено для цiєї товарної позицiї за УКТЗЕД, i скорочена назва цiєї одиницi вимiру. Якщо для товару застосовується основна одиниця вимiру за УКТЗЕД, то правий нижнiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     У разi використання додаткових аркушiв форми МД-3 у графi 31 основного аркуша форми МД-2 зазначаються вiдомостi про товар найбiльшої вартостi.

     Незаповнена графа 31 у додаткових аркушах МД-3 або у формулярах-специфiкацiях форми МД-8 перекреслюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Зазначаються документи, поданi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi на момент оформлення ПМД. При цьому обов'язково зазначаються документи, що свiдчать про дотримання вимог, передбачених законодавством, щодо застосування заходiв нетарифного регулювання та iнших обмежень. Реквiзити заяви (реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї) зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї, код документа "9205" - згiдно з Класифiкатором документiв.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     Зазначається митна вартiсть у валютi України товару, заявленого в графi 31.

     Митна вартiсть визначається згiдно iз законодавством.

     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежiв"

     Нараховуються всi види податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягали б сплатi при оформленнi товарiв у митному режимi iмпорту, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" коду способу розрахунку "19" згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     У разi подання гарантiйного листа вповноваженого банку при перемiщеннi товарiв через митний кордон України трубопроводом, лiнiями електропередачi в колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку "31" згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається гранична дата виконання зобов'язання, наведеного в заявi.

     Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РР - рiк виконання зобов'язання.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на митному лiцензiйному складi, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання у випадках, установлених Держмитслужбою України.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     Зазначається дата закiнчення перемiщення товарiв.

     Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РР - рiк.

4. Заповнення граф ПМД вiдповiдно до митного режиму спецiальної митної зони (при вивезеннi товарiв)

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54.

     Графи 7, 48 i D заповнюються посадовою особою митного органу. За номером, унесеним до графи 7, ПМД ставиться на контроль в ЄАIС Держмитслужби України.

     Iншi графи ПМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа D

     Проставляються вiдбиток штампа "Пiд митним контролем", пiдпис i прiзвище посадової особи митного органу, що:

     прийняла ПМД до оформлення;

     завершила оформлення ПМД*.

     Графа 1 "Тип декларацiї

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому пiдроздiлi - код митного режиму спецiальної митної зони "71", у третьому - лiтерний код особливостi перемiщення "ПМД".

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Зазначаються вiдомостi про вiдправника вiдповiдно до товаротранспортних та iнших товаросупровiдних документiв.

     При митному оформленнi товарiв, що перемiщуються згiдно з посередницькими договорами (контрактами), зазначаються вiдомостi про власника товарiв. Якщо при цьому власник товарiв не є вiдправником, то в графi додатково вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ПМД наводяться вiдомостi про вiдправника товарiв.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     Зазначаються вiдомостi про нерезидента України - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Якщо умовами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) передбачено доставку товару на адресу нерезидента України, що не є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), то в графi наводяться вiдомостi про нерезидента України - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ПМД наводяться вiдомостi про безпосереднього одержувача товарiв.

     Графи 15, 15а "Країна вiдправлення", "Код країни вiдправлення"

     Графи заповнюються при вивезеннi товарiв, якi були ввезенi на територiю спецiальної (вiльної) економiчної зони з iнших країн. Зазначаються назва та код країни, з якої товари були вiдправленi в спецiальну (вiльну) економiчну зону, згiдно з Класифiкатором країн свiту.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час доставки товару з митницi оформлення в пункт пропуску через державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України, не змiнюється.

     При перевезеннi товарiв з перевантаженням, у тому числi на митному лiцензiйному складi, розташованому не в зонi дiяльностi митницi призначення, зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого буде проведене перевантаження (розташовано склад).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування й дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України.

(опис графи 29 роздiлу 4 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 08.06.2004 р. N 420, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару"
     "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Зазначаються вiдомi на момент подання ПМД данi про товар: комерцiйна та фiрмова назви товару; фiрма країни-виробника; характеристики товару: розмiри, номери моделей, стандарти, типи, маркування, розфасування, комплектнiсть тощо, потрiбнi для його iдентифiкацiї та класифiкацiї за задекларованим у графi 33 ПМД кодом згiдно з УКТЗЕД. Опис окремих товарiв повинен мiстити додаткову iнформацiю згiдно з додатком 3 до Iнструкцiї. Зазначаються кiлькiсть товару та вiдомостi про його упаковку.

     Якщо заявленi в цiй графi товари пiдлягають згiдно iз законодавством України оподаткуванню за ставками, що встановлюються залежно вiд кiлькостi товару, одиниця вимiру якого вiдмiнна вiд основної або додаткової одиницi за УКТЗЕД, то зазначається кiлькiсть товару в одиницях вимiру, визначених при встановленнi ставок цих податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     При декларуваннi насипних, наливних товарiв, товарiв, що перемiщуються навалом, зазначається "Мiсць 0".

     У правому нижньому пiдроздiлi графи в спецiально видiленому полi зазначаються кiлькiсть заявленого товару в додатковiй одиницi вимiру, що передбачено для цiєї товарної позицiї за УКТЗЕД, i скорочена назва цiєї одиницi вимiру. Якщо для товару застосовується основна одиниця вимiру за УКТЗЕД, то правий нижнiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     У разi використання додаткових аркушiв форми МД-3 у графi 31 основного аркуша форми МД-2 зазначаються вiдомостi про товар найбiльшої вартостi.

     Незаповнена графа 31 у додаткових аркушах МД-3 або у формулярах-специфiкацiях форми МД-8 перекреслюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Зазначаються документи, поданi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi на момент оформлення ПМД. При цьому обов'язково зазначаються документи, що свiдчать про дотримання вимог, передбачених законодавством, щодо застосування заходiв нетарифного регулювання та iнших обмежень. Реквiзити заяви (реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї) зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї, код документа "9205" - згiдно з Класифiкатором документiв .

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     Зазначається митна вартiсть у валютi України товару, заявленого в графi 31.

     Митна вартiсть визначається згiдно iз законодавством.

     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежiв"

     У випадках, визначених законодавством, нараховується вивiзне (експортне) мито, що пiдлягало б сплатi при оформленнi товарiв у митному режимi спецiальної митної зони, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" коду способу розрахунку "19" згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається гранична дата виконання зобов'язання, наведеного в заявi.

     Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РР - рiк виконання зобов'язання.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на митному лiцензiйному складi, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання у випадках, установлених Держмитслужбою України.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     Зазначається дата закiнчення перемiщення товарiв.

     Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РР - рiк.

5. Заповнення граф ПМД вiдповiдно до митного режиму спецiальної митної зони (при ввезеннi товарiв)

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54.

     Графи 7, 48 i D заповнюються посадовою особою митного органу. За номером, унесеним до графи 7, ПМД ставиться на контроль в ЄАIС Держмитслужби України.

     Iншi графи ПМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа D

     Проставляються вiдбиток штампа "Пiд митним контролем", пiдпис i прiзвище посадової особи митного органу, що:

     прийняла ПМД до оформлення;

     завершила оформлення ПМД*.

     Графа 1 "Тип декларацiї

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому пiдроздiлi - код митного режиму спецiальної митної зони "71", у третьому - лiтерний код особливостi перемiщення "ПМД".

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Зазначаються реквiзити вiдправника - нерезидента України вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Вiдправник може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). Якщо нерезидент України, що є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), доручає пiдприємству-виробниковi або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi - нерезиденту України вiдправити за його дорученням на митну територiю України вiдповiдно до умов цього договору (контракту) на адресу українського одержувача товари, то в графi зазначаються вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ПМД наводяться вiдомостi про вiдправника товару.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     Зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Одержувач може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). При митному оформленнi товарiв, що перемiщуються згiдно з посередницьким договором (контрактом), зазначаються вiдомостi про особу, що набуває права власностi на товари за цим договором (контрактом). Якщо при цьому одержувачем товару є iнша особа, то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка набуває права власностi на товари за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ПМД наводяться вiдомостi про безпосереднього одержувача товарiв.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час доставки товару з пункту пропуску через державний кордон України, через який товари ввозитимуться на митну територiю України, не змiнюється.

     При перевезеннi товарiв з перевантаженням, у тому числi на митному лiцензiйному складi, розташованому не в зонi дiяльностi митницi призначення, зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого буде проведене перевантаження (розташовано склад).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування й дев'ятизначний код митного органу, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари ввозитимуться на митну територiю України.

(опис графи 29 роздiлу 5 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 08.06.2004 р. N 420, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару"
     "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Зазначаються вiдомi на момент подання ПМД данi про товар: комерцiйна та фiрмова назви товару; фiрма країни-виробника; характеристики товару: розмiри, номери моделей, стандарти, типи, маркування, розфасування, комплектнiсть тощо, потрiбнi для його iдентифiкацiї та класифiкацiї за задекларованим у графi 33 ПМД кодом згiдно з УКТЗЕД. Опис окремих товарiв повинен мiстити додаткову iнформацiю згiдно з додатком 3 до Iнструкцiї. Зазначаються кiлькiсть товару та вiдомостi про його упаковку.

     Якщо заявленi в цiй графi товари пiдлягають згiдно iз законодавством України оподаткуванню за ставками, що встановлюються залежно вiд кiлькостi товару, одиниця вимiру якого вiдмiнна вiд основної або додаткової одиницi за УКТЗЕД, то зазначається кiлькiсть товару в одиницях вимiру, визначених при встановленнi ставок цих податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     При декларуваннi насипних, наливних товарiв, товарiв, що перемiщуються навалом, зазначається "Мiсць 0".

     У правому нижньому пiдроздiлi графи в спецiально видiленому полi зазначаються кiлькiсть заявленого товару в додатковiй одиницi вимiру, що передбачено для цiєї товарної позицiї за УКТЗЕД, i скорочена назва цiєї одиницi вимiру. Якщо для товару застосовується основна одиниця вимiру за УКТЗЕД, то правий нижнiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     У разi використання додаткових аркушiв форми МД-3 у графi 31 основного аркуша форми МД-2 зазначаються вiдомостi про товар найбiльшої вартостi.

     Незаповнена графа 31 у додаткових аркушах МД-3 або у формулярах-специфiкацiях форми МД-8 перекреслюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Зазначаються документи, поданi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi на момент оформлення ПМД. При цьому обов'язково зазначаються документи, що свiдчать про дотримання вимог, передбачених законодавством, щодо застосування заходiв нетарифного регулювання та iнших обмежень. Реквiзити заяви (реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї) зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї, код документа "9205 - згiдно з Класифiкатором документiв.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     Зазначається митна вартiсть у валютi України товару, заявленого в графi 31.

     Митна вартiсть визначається згiдно iз законодавством.

     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежiв"

     Якщо вiдповiдно до законодавства товари пiдлягають оподаткуванню або не звiльняються вiд оподаткування, то нараховуються всi види податкiв i зборiв (обовязкових платежiв), що пiдлягали б сплатi при оформленнi цих товарiв у митному режимi спецiальної митної зони, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" коду способу розрахунку "19" згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається гранична дата виконання зобов'язання, наведеного в заявi.

     Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РР - рiк виконання зобов'язання.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на митному лiцензiйному складi, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання у випадках, установлених Держмитслужбою України.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     Зазначається дата закiнчення перемiщення товарiв.

     Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РР - рiк.

6. Заповнення граф ПМД на товари, що перемiщуються через митний кордон України трубопроводами, лiнiями електропередачi вiдповiдно до митного режиму транзиту

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: A, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15a, 17, 17a, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54.

     Графи 7, 48, 52 i D заповнюються посадовою особою митного органу. За номером, унесеним до графи 7, ПМД ставиться на контроль в ЄАIС Держмитслужби України.

     Iншi графи ПМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа D

     Проставляються вiдбиток штампа "Пiд митним контролем", пiдпис i прiзвище посадової особи митного органу, що:

     прийняла ПМД до оформлення;

     завершила оформлення ПМД*.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ТР", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому зазначається лiтерний код особливостi перемiщення "ПМД".

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається дата виконання зобов'язання, наведеного в заявi.

     Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РР - рiк виконання зобов'язання.

     Графа 50 "Довiритель"

     Зазначаються вiдомостi (назва, мiсцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер телефону) про пiдприємство-перевiзника (або експедитора) i персональнi данi (на основi пред'явленого паспорта) безпосереднього виконавця перевезення товарiв. На зворотному боцi кожного аркуша ПМД наводиться письмове зобов'язання цього виконавця перевезення:

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта)

ознайомлений зi змiстом статей _________________ Митного кодексу України й зобов'язуюся вивезти задекларованi товари за межi митної територiї України в установлений митним органом строк".

     Це зобов'язання обов'язково пiдписується представником перевiзника - виконавцем перевезення на кожному аркушi та завiряється особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     Зазначається дата закiнчення транзитного перемiщення товарiв.

     Ця дата зазначається за схемою "ДД/ММ/РР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РР - рiк.

______________
     * На додатковому аркушi вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" проставляється над графою C.

Начальник Управлiння митних режимiв В.В.Заяц
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.