Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2005 N 735


Про запровадження єдиної форми заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 серпня 2005 р. за N 934/11214

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 7 листопада 2007 року N 933,
вiд 6 серпня 2009 року N 727,
вiд 6 серпня 2009 року N 728,
вiд 11 березня 2010 року N 228,
вiд 31 сiчня 2011 року N 65,
вiд 22 квiтня 2011 року N 328,
наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 21 березня 2012 року N 386


     Вiдповiдно до статтi 187 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV i з метою скорочення перелiку документiв, що подаються митному органу для митного контролю й митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Форму заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв (далi - заява);

     Правила заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв.

     2. Установити, що подання заяви митному органу передує: митному оформленню товарiв у будь-якому митному режимi, яким передбачено отримання дозволу митного органу на розмiщення їх у цей митний режим; продовженню строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв; митному оформленню товарiв у спрощеному порядку; випуску товарiв у вiльний обiг за тимчасовою чи неповною декларацiєю (крiм випадкiв, установлених Держмитслужбою); поданню перiодичної митної декларацiї; а також можливе в iнших випадках.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

     3. Пункт 3 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi наказом Державної митної служби України вiд 30.12.2003р. N 931 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.11.2007р. N 933)

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, пункт 2 наказу Держмитслужби України вiд 26.12.2003 N 918 "Про внесення змiн до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.01.2004 за N 62/8661, i форму заяви про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), затверджену зазначеним наказом.

     5. До Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.12.2003 N 932 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.01.2004 за N 66/8665 (зi змiнами), внести такi змiни:

     5.1. Пункт 3.1 викласти в такiй редакцiї:

     "3.1. Рiшення про митне оформлення товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї приймається начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу на пiдставi заяви пiдприємства, форма якої визначається Державною митною службою України".

     5.2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, додаток 2 до зазначеного Порядку.

     6. До Положення про спрощений порядок митного оформлення деяких видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 24.12.2003 N 908 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.12.2003 за N 1248/8569, внести такi змiни:

     6.1. Абзац перший пункту 2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "2.1. Рiшення про проведення митного оформлення товарiв у вiдповiдному митному режимi в спрощеному порядку приймає начальник або вповноважена посадова особа митного органу на пiдставi заяви пiдприємства, якому належать товари, за формою, що визначається Державною митною службою України".

     6.2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Додаток до зазначеного Положення.

     7. До Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 13.09.2003 N 609 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.10.2003 за N 897/8218 (зi змiнами), внести такi змiни:

     7.1. Пункт 2.2 викласти в такiй редакцiї:

     "2.2. Для отримання дозволу на розмiщення товарiв у режим переробки (далi - дозвiл) пiдприємство подає митному органу за мiсцем державної реєстрацiї пiдприємства письмову заяву за формою, що визначається Державною митною службою України".

     7.2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Додаток до зазначеного Порядку.

     8. До Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 24.12.2003 N 905 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.12.2003 за N 1246/8567, внести такi змiни:

     8.1. У пунктi 2.1 слова та цифру "наведеною в додатку 1 до цього Порядку" замiнити словами "що визначається Державною митною службою України".

     8.2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Додаток 1 до зазначеного Порядку.

     9. Пункт 9 втратив чиннiсть

(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.03.2012р. N 386)

     10. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В.П.) i Юридичному департаменту (Боженко I.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     11. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державної митної служби України В.В.Скомаровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
09.08.2005 N 735
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 серпня 2005 р. за N 934/11214
Форма
Начальнику  
(назва митного органу)
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника пiдприємства, його мiсцезнаходження)

ЗАЯВА

    Прошу надати вiдповiдно до  
(положення нормативно-правових актiв)
дозвiл на  
  , код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО   ,
(найменування пiдприємства)
мiсцезнаходження  
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНУ ОПЕРАЦIЮ:
 
 
2. ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ:
 
 
3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПIДПРИЄМСТВА:
 
 
Керiвник пiдприємства    
(пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
М.П.
Зворотний бiк заяви
РIШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:
 
 
 
СТРОК ДIЇ ДОЗВОЛУ/ОСОБЛИВI УМОВИ ДОЗВОЛУ/ПРИЧИНИ ВIДМОВИ:
 
 
 
     
(посада посадової особи митного органу) (пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
М.П.
Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
09.08.2005 N 735
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 серпня 2005 р. за N 935/11215

ПРАВИЛА
заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв

     1. Заява пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв (далi - заява), подається на бiлому паперi формату А4. Технiчнi характеристики паперу повиннi забезпечувати якiсне функцiонування службових штампiв митних органiв.

     2. Обсяг iнформацiї, наведеної пiдприємством у роздiлах заяви, не регламентується, але загальний розмiр заяви не повинен перевищувати двох сторiнок, якi розмiщуються з двох бокiв одного аркуша.

     3. У верхнiй частинi заяви зазначається назва митного органу, якому адресується заява.

     4. У заявi наводяться:

     посилання на положення (статтi, пункти, абзаци тощо) нормативно-правових актiв, якi є пiдставою для розмiщення товарiв в обраний пiдприємством митний режим (продовження строку перебування товарiв у режимi), або для застосування перiодичної, тимчасової, неповної митної декларацiї, або для митного оформлення товарiв у спрощеному порядку тощо;

     вiдомостi про те, на що саме пiдприємство бажає одержати дозвiл:

     розмiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України або переробки за межами митної територiї України;

     застосування митного режиму знищення або руйнування;

     абзац шостий пункту 4 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.03.2012р. N 386)

     перемiщення товарiв через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення);

     митне оформлення товарiв у спрощеному порядку;

     випуск товарiв у вiльний обiг за тимчасовою чи неповною декларацiєю;

     подання перiодичної митної декларацiї;

     визначення коду комплектного об'єкта згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД);

(пункт 4 доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     продовження строку перемiщення комплектного об'єкта;

(пункт 4 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     внесення змiн до перелiку складових комплектного об'єкта;

(пункт 4 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65, у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - сiмнадцятим)

     продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв тощо;

     повне найменування/прiзвище, iм'я, по батьковi пiдприємства;

     код за ЄДРПОУ/номер за ДРФО;

     мiсцезнаходження (проживання) пiдприємства iз зазначенням поштового iндексу, областi, району, населеного пункту, вулицi (проспекту, провулку тощо), номера будинку, квартири, офiсу тощо.

     5. У роздiлi 1 заяви наводяться загальнi вiдомостi про зовнiшньоекономiчну операцiю та товари: найменування товарiв, мета чи характер їх перемiщення; пiдстави для обрання конкретного митного режиму або для застосування перiодичної, тимчасової чи неповної митної декларацiї, або для митного оформлення товарiв у спрощеному порядку; обґрунтування потреби продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв або перемiщення комплектного об'єкта тощо.

(абзац перший пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     У разi розмiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України в цьому роздiлi також зазначаються вiдомостi про:

     пiдприємства, якi здiйснюватимуть фактичну переробку товарiв;

     технологiчне обладнання, яке буде використовуватися для переробки товарiв, розмiщених у митний режим переробки на митнiй територiї України;

     мiсця зберiгання товарiв i продуктiв їх переробки iз зазначенням точних даних про мiсцезнаходження i розташування складiв й iнших мiсць зберiгання, їх власникiв (осiб, якi мають право володiння або користування).

(пункт 5 доповнено абзацами згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.08.2009р. N 727)

     У разi обрання митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) зазначається пропозицiя щодо встановлення строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв (кiнцевої дати продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв).

(пункт 5 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.08.2009р. N 728)

     У разi подання заяви для прийняття митним органом рiшення про визначення коду комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД зазначається код комплектного об'єкта на рiвнi десяти знакiв згiдно з УКТЗЕД.

(пункт 5 доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     У разi подання заяви для прийняття митним органом рiшення про продовження строку перемiщення комплектного об'єкта зазначається необхiдний строк перемiщення комплектного об'єкта.

(пункт 5 доповнено абзацом восьмим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     У разi подання заяви для прийняття митним органом рiшення про внесення змiн до перелiку складових комплектного об'єкта зазначається iнформацiя про замiну, доповнення або вилучення окремих складових комплектного об'єкта чи їх частин.

(пункт 5 доповнено абзацом дев'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     6. До роздiлу 2 заяви вносяться вiдомостi про документи, що подаються разом iз заявою, iз зазначенням загальної кiлькостi їх аркушiв.

     У разi розмiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України у цьому роздiлi також наводяться реквiзити документiв: зовнiшньоекономiчного договору; договорiв на зберiгання товарiв, розмiщених у митний режим переробки на митнiй територiї України, й продуктiв переробки, в яких зазначено данi про розташування мiсць зберiгання; у тому числi договорiв на переробку, укладених мiж резидентами України.

(пункт 6 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.08.2009р. N 727)

     7. У роздiлi 3 заяви наводиться вiдповiдне зобов'язання:

     7.1. При розмiщеннi товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України:

     "Зобов'язуюся проводити операцiї з переробки товарiв вiдповiдно до вимог законодавства України, здiйснювати вiдокремлений вiд iнших товарiв облiк i зберiгання товарiв, розмiщених у митний режим переробки, та продуктiв їх переробки, а також заявити у вiдповiдному митному режимi товарну продукцiю, супутнi продукти переробки, залишки переробки, що будуть отриманi в результатi переробки товарiв, i видалити вiдповiдно до законодавства України вiдходи переробки".

     При виконаннi окремих операцiй (або повного циклу) з переробки товарiв на митнiй територiї України:

(пiдпункт 7.1 пункту 7 доповнено новими абзацом третiм згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.03.2010р. N 228)

     "Зобов'язуюсь виконувати операцiї з переробки товарiв вiдповiдно до вимог законодавства України".

(пiдпункт 7.1 пункту 7 доповнено новими абзацом четвертим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.03.2010р. N 228, у зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим i шостим)

     При розмiщеннi товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї України:

     "Зобов'язуюся забезпечити проведення операцiї з переробки товарiв та заявити у вiдповiдному митному режимi товарну продукцiю, що буде отримана в результатi переробки товарiв i ввезена на митну територiю України".

(пiдпункт 7.1 пункту 7 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 06.08.2009р. N 727)

     7.2. При застосуваннi митного режиму знищення або руйнування:

     "Зобов'язуюся забезпечити проведення операцiї зi знищення (руйнування) товарiв за свiй рахунок i заявити у вiдповiдному митному режимi вiдходи (залишки), що будуть отриманi в результатi знищення (руйнування)".

     7.3. При помiщеннi товарiв у митний режим вiдмови на користь держави:

     "Зобов'язуюся доставити товари на склад митного органу та провести декларування їх у митному режимi вiдмови на користь держави".

     7.4. При перемiщеннi товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) i при продовженнi строку їх тимчасового ввезення (вивезення):

     "Зобов'язуюся:

     до закiнчення строку тимчасового ввезення (вивезення), встановленого митним органом, здiйснити зворотне вивезення (увезення) зазначених вище товарiв або заявити про змiну митного режиму, що допускається щодо цих товарiв законодавством України, i надати митному органу передбаченi законодавством України документи та вiдомостi, потрiбнi для проведення митного контролю й митного оформлення товарiв;

     на вимогу митного органу:

     повiдомляти про мiсцезнаходження тимчасово ввезених товарiв;

     пред'являти митному органу тимчасово ввезенi товари для огляду вiдповiдно до статтi 61 Митного кодексу України.

     Про вiдповiдальнiсть згiдно зi статтями 330, 331, 336, 338, 340, 342, 343, 348, 354, 355 Митного кодексу України попереджений".

(пiдпункт 7.4 пункту 7 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 06.08.2009р. N 728)

     7.5. За наявностi пiдстав для митного оформлення товарiв у спрощеному порядку:

     "Зобов'язуюся подати вантажну митну декларацiю, заповнену вiдповiдно до заявленого митного режиму, i сплатити встановленi законодавством податки та збори (обов'язковi платежi) до ___________. Зi змiстом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений".

     7.6. При випуску товарiв у вiльний обiг за тимчасовою чи неповною декларацiєю:

     "Зобов'язуюся протягом тридцяти днiв з дня випуску товарiв у вiльний обiг подати митному органу вантажну митну декларацiю, заповнену у звичайному порядку, i передбаченi законодавством документи й надати вiдомостi, потрiбнi для здiйснення митного контролю й митного оформлення зазначених вище товарiв. Зi змiстом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений".

     7.7. При перемiщеннi товарiв iз застосуванням перiодичної митної декларацiї:

     "Зобов'язуюся протягом тридцяти днiв з дати оформлення перiодичної митної декларацiї* подати митному органу вантажну митну декларацiю, заповнену у звичайному порядку, i передбаченi законодавством документи, потрiбнi для здiйснення митного контролю й митного оформлення зазначених вище товарiв, та сплатити податки й збори (обов'язковi платежi), установленi законодавством України. Зi змiстом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений" тощо.

______________
     *Для товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопроводами та лiнiями електропередачi, строк подання вантажної митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку, зазначається вiдповiдно до порядкiв митного контролю й митного оформлення, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.12.2003 N 1909 "Про митний контроль та митне оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України", вiд 17.12.2003 N 1958 "Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктiв, етилену i амiаку, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом".

     7.8. При перемiщеннi комплектного об'єкта або продовженнi строку перемiщення комплектного об'єкта:

     "Зобов'язуюся до _____ (зазначається кiнцева дата перемiщення комплектного об'єкта) ввезти на митну територiю України (вивезти за межi митної територiї України) комплектний об'єкт.

     Зi змiстом статей 330, 340, 355 Митного кодексу України ознайомлений".

(пункт 7 доповнено пiдпунктом 7.8 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     8. Заява пiдписується керiвником пiдприємства й скрiплюється печаткою цього пiдприємства (за наявностi).

     9. Роздiли "Рiшення митного органу" i "Строк дiї дозволу/особливi умови дозволу/причини вiдмови" заяви заповнюються посадовою особою митного органу. Усi невикористанi рядки в цих роздiлах перекреслюються.

     Дозвiл на ввезення та переробку товарiв у режимi переробки, дозвiл на вивезення та переробку товарiв у режимi переробки та дозвiл на виконання окремих операцiй з переробки товарiв оформлюються шляхом вчинення у роздiлi "Рiшення митного органу" заяви запису вiдповiдного змiсту: "Ввезення та переробку товарiв дозволено", "Вивезення та переробку товарiв дозволено" або "Виконання окремих операцiй з переробки товарiв дозволено".

(пункт 9 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.08.2009р. N 727)

     У разi здiйснення митним органом класифiкацiї комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД у роздiлi "Рiшення митного органу" вчиняється запис такого змiсту: "Код комплектного об'єкта (зазначається код згiдно з УКТЗЕД) вiдповiдно до Рiшення про визначення коду товару (зазначається реєстрацiйний номер Рiшення).

(пункт 9 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     Перемiщення складових комплектного об'єкта (зазначається найменування комплектного об'єкта) за кодом (зазначається код згiдно з УКТЗЕД) комплектного об'єкта дозволено".

(пункт 9 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     При прийняттi митним органом рiшення про продовження строку перемiщення комплектного об'єкта в роздiлi "Рiшення митного органу" вчиняється запис такого змiсту: "Строк перемiщення комплектного об'єкта (зазначається найменування комплектного об'єкта) за кодом (зазначається код згiдно з УКТЗЕД) комплектного об'єкта продовжено".

(пункт 9 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     При прийняттi митним органом рiшення про внесення змiн до перелiку складових комплектного об'єкта в роздiлi "Рiшення митного органу" вчиняється запис "Замiна, доповнення або вилучення (вибирається необхiдне) складових комплектного об'єкта дозволено" та зазначаються реквiзити Рiшення про визначення коду товару".

(пункт 9 доповнено абзацом шостим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     10. У роздiлi "Строк дiї дозволу/особливi умови дозволу/причини вiдмови" заяви у випадках, передбачених законодавством, митним органом зазначаються строк дiї дозволу, особливi умови, наприклад при застосуваннi митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) робиться посилання на вiдповiдне положення (статтю, пункт, абзац тощо) законодавчого акта, що є пiдставою для звiльнення вiд оподаткування.

     У разi вiдмови в наданнi дозволу зазначаються обґрунтованi причини такої вiдмови.

     При розглядi питань, пов'язаних iз перебуванням товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення), у роздiлi вчиняються такi записи:

     1) при розглядi звернення щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв:

     у разi прийняття рiшення про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв - "Строк тимчасового ввезення продовжено до ______" або "Строк тимчасового вивезення продовжено до ______" та зазначається нова кiнцева дата строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв;

     у разi прийняття рiшення про вiдмову в продовженнi строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв - "У продовженнi строку тимчасового ввезення (вивезення) вiдмовлено" iз зазначенням причин вiдмови;

     2) при розглядi звернення про припинення режиму тимчасового ввезення (вивезення):

     у разi прийняття рiшення про припинення режиму тимчасового ввезення (вивезення) - "Митний режим тимчасового ввезення припинено" або "Митний режим тимчасового вивезення припинено";

     у разi прийняття рiшення про вiдмову в припиненнi митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) - "У припиненнi митного режиму тимчасового ввезення вiдмовлено" або "У припиненнi митного режиму тимчасового вивезення вiдмовлено" iз зазначенням причин вiдмови;

     3) при розглядi звернення про призупинення строку виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарiв:

     у разi прийняття рiшення про призупинення строку виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарiв - "Строк виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення товарiв призупинено до _______" або "Строк виконання зобов'язання щодо зворотного вивезення товарiв призупинено до _______".

     При розглядi питань, пов'язаних iз прийняттям митним органом рiшення про визначення коду комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, у роздiлi "Строк дiї дозволу / особливi умови дозволу / причини вiдмови" митний орган зазначає строк (iз зазначенням кiнцевої дати його перемiщення), протягом якого пiдприємство повинно перемiстити комплектний об'єкт через митний кордон України.

(пункт 10 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65)

     При прийняттi митним органом рiшення про продовження строку перемiщення комплектного об'єкта в роздiлi "Строк дiї дозволу / особливi умови дозволу / причини вiдмови" вчиняється запис "Дозволяється продовження строку перемiщення через митний кордон України комплектного об'єкта (зазначається назва комплектного об'єкта) за кодом (зазначається код згiдно з УКТЗЕД) вiдповiдно до Рiшення про визначення коду товару (зазначається реєстрацiйний номер Рiшення) до ___ (зазначається кiнцева дата перемiщення комплектного об'єкта)".

(пункт 10 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2011р. N 65, у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим)

     Завiрена в установленому законодавством порядку копiя заяви з рiшенням митного органу видається пiд пiдпис або надсилається поштою (листом з повiдомленням про вручення) заявнику (його вповноваженiй особi).

(пункт 10 доповнено абзацами згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.08.2009р. N 728)

     11. Рiшення митного органу пiдписується начальником або вповноваженою особою митного органу iз зазначенням посади, дати, iнiцiалiв та прiзвища й скрiплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою цiєї посадової особи.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.