Документ скасований: Наказ Мінфіну № 657 від 31.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.09.2003 N 609


Про затвердження Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 жовтня 2003 р. за N 897/8218

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 21 липня 2005 року N 685,
вiд 9 серпня 2005 року N 735,
вiд 6 серпня 2009 року N 727,
вiд 11 березня 2010 року N 228
вiд 12 березня 2011 року N 188


     Вiдповiдно до глав 38 та 39 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV та Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" наказую:

     1. Затвердити Порядок застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України, що додається.

     2. Унести доповнення дороздiлу 2 додатка 2 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї" (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, установивши такi особливостi перемiщення товарiв через митний кордон України:

N з/п Найменування особливостей поставки товарiв Код
52 Перемiщення товарiв вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" 45
53 Перемiщення товарiв для обробки (монтажу, збирання, монтування та налагодження) 44

     3. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня набрання чинностi Митним кодексом України вiд 11.07.2002 N 92-IV.

     4. Управлiнню митних режимiв (Заяц В.В.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць проiнформувати суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про вимоги цього наказу шляхом висвiтлення його в засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пiдроздiлiв митницi й пунктах пропуску через митний кордон України.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М.М.

В.о.Голови Служби О.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 13 вересня 2003 р. N 609
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 6 серпня 2009 р. N 727)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
8 жовтня 2009 р. за N 942/16958

ПОРЯДОК
застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України

I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до статтi 187 Митного кодексу України з метою реалiзацiї положень статей 229 - 242 Митного кодексу України. Дiя цього Порядку поширюється на товари, що ввозяться на митну територiю України з метою переробки, товари, що вивозяться для переробки за межами митної територiї України, та продукти переробки таких товарiв.

     1.2. Режим переробки на митнiй територiї України застосовується до:

     товарiв, що ввозяться на митну територiю України з iнших країн (незалежно вiд країни виготовлення цих товарiв);

     товарiв, що попередньо ввезенi та розмiщенi в iншому митному режимi, контроль за дотриманням якого здiйснюють митнi органи з додержанням вимог Митного кодексу України та iнших законодавчих актiв України;

     продуктiв переробки таких товарiв до розмiщення їх в iнший митний режим.

     Режим переробки за межами митної територiї України застосовується до:

     товарiв, якi перебувають у вiльному обiгу на митнiй територiї України;

     продуктiв переробки таких товарiв до розмiщення їх в iнший митний режим.

     1.3. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     1) видалення вiдходiв переробки - здiйснення операцiй з вiдходами переробки, якi не призводять до можливої рекуперацiї, рециркуляцiї, утилiзацiї, прямого повторного чи альтернативного використання вiдходiв i передбаченi роздiлом А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2000 N 1120 (зi змiнами);

     2) витраченi товари - українськi (iноземнi) товари, витраченi на виготовлення товарної продукцiї та якi фактично перемiщуються через митний кордон України в складi товарної продукцiї;

     3) вiдходи переробки - товари (речовини, матерiали, предмети у значеннi Закону України "Про вiдходи"), що утворюються в процесi переробки товарiв, розмiщених у режим переробки, якi за своїми властивостями не мають подальшого використання;

     4) дозвiл - письмовий дозвiл митного органу на:

     ввезення та переробку товарiв у режимi переробки (надається заявниковi режиму); або

     вивезення та переробку товарiв у режимi переробки (надається заявниковi режиму); або

     виконання окремих операцiй (або повного циклу) з переробки товарiв (надається переробниковi);

(абзац четвертий пiдпункту 4 пункту 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.03.2010р. N 228)

     5) залишки переробки - товари, розмiщенi у митний режим переробки, що не пiддавалися операцiям з переробки або переробку яких не завершено;

     6) заява - письмова заява пiдприємства, форма якої встановлена наказом Державної митної служби України вiд 09.08.2005 N 735, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 26.08.2005 за N 934/11214 (зi змiнами), та в якiй мiстяться вiдомостi, передбаченi Правилами заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв, затвердженими цим наказом (далi - Правила заповнення заяви пiдприємства);

     7) заявник режиму - пiдприємство-резидент, яке уклало зовнiшньоекономiчний договiр, на пiдставi якого здiйснюватиметься переробка, отримує дозвiл на ввезення (вивезення) та переробку товарiв у режимi переробки та заявляє їх у митний режим переробки й несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть i своєчаснiсть виконання умов режиму переробки та його завершення;

     8) iдентифiкацiя - встановлення факту використання товарiв, розмiщених у митний режим переробки на митнiй територiї України або за межами митної територiї України, в продуктах переробки;

     9) iноземнi товари - товари, не зазначенi в пiдпунктi 19 пункту 1.3 цього Порядку;

     10) окрема митна декларацiя (далi - ОМД) - письмова заява, що подається митному органу для митного оформлення витрачених товарiв;

     11) окремi операцiї з переробки на митнiй територiї України - окремi технологiчнi операцiї з переробки, передбаченi технологiєю переробки, визначеною вiдповiдним нормативним документом (ТУ, ДСТУ тощо), що виконуються переробниками на виконання договору, укладеного iз заявником режиму;

     12) переробка товарiв - операцiї, що здiйснюються з товарами, розмiщеними в митний режим переробки до моменту завершення митного режиму переробки, шляхом оформлення товарної продукцiї, супутнiх продуктiв переробки, залишкiв переробки та здiйснення митних процедур щодо вiдходiв переробки;

     13) переробник - пiдприємство-резидент, яке за дорученням заявника режиму виконує окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв на митнiй територiї України, має вiдповiдне обладнання, яке необхiдне для виконання переробки заявленого обсягу товару, та забезпечує належнi умови зберiгання товарiв, розмiщених у митний режим переробки, та продуктiв їх переробки;

     14) продукти переробки - товари, що утворюються внаслiдок переробки товарiв, розмiщених у режимi переробки: товарна продукцiя, супутнi продукти переробки, вiдходи переробки, залишки переробки;

     15) режим переробки - режим переробки на митнiй територiї України або режим переробки за межами митної територiї України;

     16) ремонт товарiв - операцiї з усунення недолiкiв товарiв, приведення їх у робочий стан, вiдновлення їх ресурсу або характеристик, що не призводять до змiни кодiв таких товарiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД);

     17) супутнi продукти переробки - продукти переробки, що за своїми властивостями придатнi для подальшого використання, але утворення яких у процесi переробки не є предметом зовнiшньоекономiчного договору;

     18) товарна продукцiя - продукти переробки, виробництво яких є предметом зовнiшньоекономiчного договору;

     19) українськi товари - товари, що перебувають у вiльному обiгу на митнiй територiї України.

     Iншi термiни вживаються в цьому Порядку у значеннях, установлених Митним кодексом України.

II. Отримання дозволу

     2.1. Дозвiл на ввезення та переробку товарiв у режимi переробки надається митним органом, у зонi дiяльностi якого розташований заявник режиму, або митним органом, у зонi дiяльностi якого розташований переробник, за умови прийняття погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Порядку прийняття митними органами погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 09.11.2004 N 801, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 01.12.2004 за N 1522/10121 (зi змiнами) (далi - прийняття погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв).

     Дозвiл на вивезення та переробку товарiв у режимi переробки надається митним органом, у зонi дiяльностi якого розташований заявник режиму, або iншим митним органом за умови прийняття погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв.

     Дозвiл на виконання окремих операцiй з переробки товарiв надається митним органом, у зонi дiяльностi якого розташований переробник.

     Дозвiл на виконання окремих операцiй з переробки товарiв кожний переробник повинен отримати до моменту звернення заявника режиму щодо надання йому дозволу на ввезення та переробку товарiв у режимi переробки.

     2.2. Для отримання дозволу заявник режиму та, за наявностi, переробник подають окремi заяви митним органам, визначеним у пунктi 2.1 цього роздiлу.

     Якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюватимуться переробником (переробниками), то заявником режиму в заявi мають бути зазначенi вiдомостi про всiх переробникiв, якi будуть здiйснювати переробку чи окремi операцiї з переробки, в тому числi зберiгання товарiв, що розмiщуються в митний режим переробки, та продуктiв переробки, а також вiдомостi про дозволи, наданi цим переробникам.

     2.3. Заяви реєструються в митному органi в порядку, встановленому Примiрною iнструкцiєю з дiловодства у мiнiстерствах, iнших центральних органах виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.97 N 1153 (зi змiнами) (далi - Примiрна iнструкцiя з дiловодства).

     2.4. Разом iз заявою пiдприємства митному органу подаються засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують вiдомостi, внесенi до роздiлу 1 "Загальнi вiдомостi про зовнiшньоекономiчну операцiю" цiєї заяви:

     зовнiшньоекономiчнi договори, на пiдставi яких здiйснюватиметься переробка товарiв i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання;

     технологiчнi схеми переробки, в яких мають бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки й процесу перетворення товарiв, розмiщених у режимi переробки, у продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, розмiщених у режимi переробки, та iнших товарiв, що витрачаються пiдприємством на здiйснення операцiй щодо переробки, з обґрунтуванням виробничих утрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;

     державнi стандарти й стандарти пiдприємства, технiчнi умови, а за вiдсутностi таких документiв - описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких має здiйснюватися переробка товарiв, розмiщених у митному режимi переробки;

     висновки Торгово-промислової палати України або регiональних торгово-промислових палат про пiдтвердження кiлькiсних показникiв виходу продуктiв переробки за договором з переробки товарiв, за потреби;

     висновки експертних установ, що мають вiдношення до виконання зовнiшньоекономiчної операцiї з переробки товарiв, за наявностi;

     висновки Мiнекономiки України про визначення операцiї як такої, що належить до операцiй з давальницькою сировиною при перемiщеннi через митний кордон України товарiв, вiдповiдно до положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", у разi потреби;

     договори на переробку товарiв, укладенi мiж заявником режиму i переробником (переробниками), якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюватимуться переробником (переробниками);

     договори зберiгання товарiв, що будуть розмiщуватись у митний режим переробки, та продуктiв їх переробки (у разi їх укладення);

     дозволи, наданi митними органами переробникам, якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюватимуться переробниками;

     iншi документи, що мають вiдношення до виконання зовнiшньоекономiчної операцiї з переробки товарiв, за бажанням пiдприємства.

     У випадку перемiщення товарiв з метою ремонту, у тому числi вiдновлення та регулювання, документи, передбаченi абзацами третiм, п'ятим i сьомим цього пункту, не подаються, а вимога до змiсту зовнiшньоекономiчного договору, на пiдставi якого здiйснюватиметься переробка, в частинi наявностi вiдомостей про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання не застосовується.

     2.5. За наявностi у партiї товарiв значної кiлькостi найменувань загальнi вiдомостi про цi товари зазначаються у роздiлi 1 заяви, наприклад, галузева належнiсть товарiв, а розширенi - у специфiкацiї чи списку товарiв, якi подаються разом iз заявою та реквiзити яких зазначаються у роздiлi 2 цiєї заяви.

     При цьому у специфiкацiї чи списку товарiв зазначаються виключно найменування та кiлькiсть товарiв в основнiй одиницi вимiру без зазначення кодiв згiдно з УКТЗЕД та iнших даних.

     2.6. Заява пiдприємства розглядається митним органом протягом 10 робочих днiв з дати реєстрацiї її митним органом.

     За результатами розгляду заяви керiвник митного органу або уповноважена ним особа надає пiдприємству дозвiл чи вiдмову в наданнi дозволу, про що повiдомляє заявника режиму та/або переробника.

(абзац другий пункту 2.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.03.2011р. N 188)

     2.7. Для прийняття рiшення про надання дозволу митним органом:

     здiйснюється детальний аналiз документiв, зазначених у пунктах 2.4 i 2.5 цього роздiлу;

     вивчаються державнi стандарти й стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи та креслення, вiдповiдно до яких має здiйснюватися переробка товарiв, розмiщених у митний режим переробки;

     розглядаються можливiсть дотримання пiдприємством установлених законодавством умов переробки, технологiчнi особливостi процесу переробки та можливiсть iдентифiкацiї товарiв, розмiщених у митний режим переробки в продуктах переробки.

     2.8. Видачi дозволу на ввезення та переробку товарiв у режимi переробки або дозволу на виконання окремих операцiй з переробки товарiв може передувати огляд територiй, примiщень складiв та iнших мiсць, де знаходяться або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою законом покладено на митнi органи, з метою встановлення наявностi у заявника режиму та/або переробника:

     технологiчного обладнання, що забезпечує виконання операцiй з переробки, зазначених у заявi пiдприємства, а також отримання продуктiв переробки за найменуваннями та у кiлькостi, зазначених у заявi пiдприємства, з товарiв, указаних у заявi;

     примiщень (резервуарiв, майданчикiв), призначених для зберiгання всiх найменувань та кiлькостi товарiв, розмiщених у митний режим переробки, й продуктiв переробки, зазначених у заявi, з метою встановлення їх вiдповiдностi заявленим вiдомостям;

     умов для забезпечення вiдокремленого облiку та зберiгання товарiв, розмiщених у митний режим переробки, й продуктiв переробки та унеможливлення несанкцiонованого вилучення їх з мiсць переробки та зберiгання;

     можливостi забезпечення дотримання установлених законодавством норм переробки, у тому числi технологiчних особливостей процесу переробки та можливостi iдентифiкацiї перероблених товарiв у продуктах переробки.

     Огляд, передбачений цим пунктом, проводиться обов'язково в разi переробки товарiв чи отримання продуктiв переробки, якi класифiкуються в 1 - 24 групах згiдно з УКТЗЕД. Рiшення щодо проведення в iнших випадках такого огляду приймається керiвником митного органу або уповноваженою ним особою з урахуванням номенклатури товарiв, що пiддаються операцiям з переробки, характеру таких операцiй та iнших обставин iз визначенням завдань для такого огляду.

     Якщо заявник режиму не здiйснює операцiй з переробки товарiв, у тому числi не зберiгає товари, ввезенi в Україну для переробки, та продукти їх переробки, то заходи, передбаченi цим пунктом, щодо цього заявника режиму не вживаються.

     2.9. За результатами огляду, зазначеного у пунктi 2.8 цього роздiлу, складається акт про проведення огляду територiй i примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено законом на митнi органи, за формою, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 04.07.2003 N 435 "Про затвердження форми Акта про проведення огляду територiй i примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено законом на митнi органи", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.2003 за N 625/7946 (далi - Акт про проведення огляду).

     2.10. Для прийняття рiшення про надання дозволу митний орган також може використовувати:

     висновки експертних пiдроздiлiв Держмитслужби;

     довiдки та рiшення митних органiв стосовно митної вартостi чи коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     2.11. Дозвiл оформлюється в порядку, встановленому Правилами заповнення заяви пiдприємства.

     2.12. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр, на пiдставi якого здiйснюватиметься переробка, передбачає ввезення/вивезення товарiв з метою переробки окремими партiями протягом певного перiоду часу на однакових умовах, за бажанням заявника режиму та за умови вiдсутностi застосованих вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" спецiальних санкцiй до заявника режиму, переробника або iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi дозвiл може надаватися на обсяг товарiв, визначений зовнiшньоекономiчним договором. Строк дiї такого дозволу не повинен перевищувати один рiк.

     2.13. Строк дiї дозволу митний орган зазначає в роздiлi "Строк дiї дозволу / особливi умови дозволу / причини вiдмови" заяви пiдприємства.

     2.14. Рiшення про вiдмову в наданнi дозволу надається заявниковi режиму та/або переробниковi, якщо:

     вiдомостей, зазначених у документах, доданих до заяви пiдприємства, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктiв переробки, що утворюються в результатi переробки товарiв, а саме товарної продукцiї, супутнiх продуктiв переробки та вiдходiв переробки, їх кiлькiсних та якiсних показникiв, а також намiрiв щодо розпорядження ними;

     митний орган виявив невiдповiднiсть у вiдомостях, що мiстяться у поданих пiдприємством документах, або недостовiрнiсть цих вiдомостей;

     за результатами огляду митним органом встановлено вiдсутнiсть у пiдприємства належного технологiчного обладнання, примiщень, умов для облiку i зберiгання товарiв та iнших чинникiв, визначених у пунктi 2.8 цього роздiлу;

     пiдприємством не виконано вимоги законодавства щодо заборон (обмежень) з переробки товарiв.

     2.15. Рiшення про вiдмову в наданнi дозволу заноситься митним органом у роздiл "Рiшення митного органу" заяви пiдприємства та супроводжується листом, що мiстить роз'яснення причин вiдмови та вичерпнi вимоги, виконання яких необхiдне для одержання дозволу.

     У роздiлi "Строк дiї дозволу / особливi умови дозволу / причини вiдмови" заяви пiдприємства митний орган зазначає реквiзити листа, вказаного в абзацi першому цього пункту.

     2.16. Дозвiл або супровiдний лист про вiдмову в наданнi дозволу реєструється в митному органi вiдповiдно до Примiрної iнструкцiї з дiловодства.

     2.17. Завiрена митним органом копiя дозволу залишається у справах цього митного органу разом iз комплектом документiв, поданих разом iз заявою, а оригiнал видається чи надсилається поштою (з повiдомленням про вручення) пiдприємству.

     2.18. Виникнення або виявлення митницею обставин, що не вiдображенi у заявi або в документах, якi додавалися до цiєї заяви, а також встановлення законодавством заборон (обмежень) на переробку окремих товарiв є пiдставою для надання вiдмови в митному оформленнi наступних партiй товарiв, що заявляються в митних режимах переробки.

     Такими обставинами є:

     застосування спецiальних санкцiй до пiдприємства вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     внесення змiн до зовнiшньоекономiчного договору, на пiдставi якого здiйснюватиметься переробка товарiв;

     змiна переробникiв;

     внесення змiн до технологiчних схем переробки товарiв;

     змiна найменування та/або кiлькостi продуктiв переробки, що виготовляються вiдповiдно до однiєї технологiчної схеми переробки, поданої митному органу разом iз заявою;

     змiна характеристик товарiв, що перемiщуються для переробки, якi впливають на якiснi чи кiлькiснi показники обов'язкового виходу продуктiв переробки;

     iншi обставини, що впливають на обсяг виходу продуктiв переробки та їх характеристики.

     У разi виникнення обставин, зазначених у цьому пунктi (крiм випадкiв встановлення законодавством заборон (обмежень) щодо операцiй з переробки окремих товарiв) заявник режиму повинен письмово проiнформувати про це митний орган, надати документи, що пiдтверджують такi обставини.

     Якщо обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктiв переробки (крiм випадкiв змiни переробникiв), то вiдомостi про такi обставини вносяться до оригiналу i копiї дозволу, пiдписуються керiвником митного органу або вповноваженою ним особою, скрiплюються печаткою митного органу.

     Якщо обставини впливають на найменування та обсяги виходу продуктiв переробки, а також у разi змiни переробникiв заявник режиму звертається за одержанням в установленому порядку нового дозволу.

     Якщо документи, наданi в пiдтвердження нових обставин, та документи, ранiше наданi вiдповiдно до пункту 2.4 цього роздiлу, мiстять вiдомостi про операцiю з переробки в обсязi, визначеному цим Порядком, митний орган розглядає питання щодо надання нового дозволу. При цьому рiшення про необхiднiсть здiйснення повторного огляду вiдповiдно до вимог цього Порядку приймається керiвником митного органу або вповноваженою ним особою та вiдображається у новому дозволi.

     2.19. Дозвiл, наданий заявниковi режиму або переробнику, може бути скасований керiвником митного органу або його заступником, якщо:

     заявник режиму або переробник не дотримується положень Митного кодексу України та iнших актiв законодавства України;

     дозвiл видано на пiдставi недостовiрних даних, що мали iстотне значення для прийняття рiшення про його видачу.

     У разi виявлення правопорушень митний орган вживає заходiв, передбачених законодавством.

     2.20. Рiшення про скасування дозволу оформлюється листом митного органу, в якому зазначаються причини скасування цього дозволу та повiдомляються права й обов'язки заявника режиму та переробника (якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюються переробником).

     Лист реєструється в митному органi вiдповiдно до Примiрної iнструкцiї з дiловодства та видається або надсилається поштою (з повiдомленням про вручення) заявниковi режиму та переробниковi.

     2.21. Якщо дозвiл скасовано, заявник режиму протягом 10 днiв повинен задекларувати товари, розмiщенi у режим переробки, та/або продукти їх переробки до iншого митного режиму з додержанням вимог Митного кодексу України й iнших нормативно-правових актiв України з питань митної справи.

III. Строки переробки

     3.1. Строк переробки товарiв встановлюється митним органом пiд час надання дозволу i обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарiв, що ввозяться/вивозяться для переробки, але, як правило, не може бути бiльшим нiж 90 днiв.

     Iншi строки переробки товарiв виходячи з технологiчних особливостей переробки може встановлювати Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням вiдповiдного мiнiстерства або iншого центрального органу виконавчої влади.

     3.2. Строк переробки товарiв, щодо яких надається дозвiл, зазначається митним органом у роздiлi "Строк дiї дозволу / особливi умови дозволу / причини вiдмови" заяви пiдприємства.

IV. Митне оформлення товарiв у режимi переробки

     4.1. Пiдставою для оформлення вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) є дозвiл на ввезення та переробку товарiв у режимi переробки або дозвiл на вивезення та переробку товарiв у режимi переробки вiдповiдно.

     Митне оформлення товарiв у режимах переробки здiйснюється митним органом, що надав дозвiл на ввезення та переробку товарiв у режимi переробки або дозвiл на вивезення та переробку товарiв у режимi переробки, iз застосуванням ВМД, заповненої в установленому законодавством України порядку.

     Контроль за дотриманням митного режиму переробки в цiлому здiйснюється митним органом, що надав дозвiл на ввезення (вивезення) та переробку товарiв у режимi переробки.

     Митний контроль за виконанням окремих операцiй з переробки товарiв здiйснюється митним органом, що надав дозвiл на виконання цих операцiй.

     4.2. Разом iз ВМД поряд iз документами, визначеними перелiком документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.02.2006 N 80 (зi змiнами), митному органу подаються засвiдченi в установленому порядку копiї таких документiв:

     дозволу на ввезення та переробку товарiв у режимi переробки або дозволу на вивезення та переробку товарiв у режимi переробки;

     зовнiшньоекономiчного договору, на пiдставi якого здiйснюватиметься переробка, i технологiчної схеми переробки (крiм договорiв на виконання ремонту), що вiдображає всi основнi етапи переробки й процес перетворення товарiв, розмiщених у режим переробки, у продукти переробки, а також кiлькiснi показники товарiв, розмiщених у режим переробки, та iнших товарiв, що витрачаються пiдприємством на здiйснення переробки, на кожному з етапiв переробки з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв, втрати виконавця переробки на кожному її етапi;

     договорiв з переробки товарiв, укладених мiж заявником режиму i переробником (переробниками), якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв на митнiй територiї України здiйснюватимуться переробником, та дозвiл на виконання окремих операцiй iз переробки товарiв.

     4.3. Перемiщення товарiв, розмiщених у митний режим переробки, або продуктiв переробки здiйснюється з дозволу та пiд контролем митних органiв.

(пункт 4.3 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 11.03.2010р. N 228)

     4.4. Дозвiл на перемiщення товарiв мiж переробниками надається митним органом шляхом унесення до роздiлу "Рiшення митного органу" заяви заявника режиму про розмiщення товарiв у митний режим переробки запису "Дозволено перемiщення мiж переробниками".

(пункт 4.4 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 11.03.2010р. N 228)

     4.5. У разi замiни договору про переробку на iнший вид договорiв режим переробки щодо неперероблених товарiв може бути припинено шляхом розмiщення цих товарiв у iнший митний режим за умови їх iдентифiкацiї та виконання всiх належних митних процедур щодо такого iншого митного режиму.

V. Митне оформлення продуктiв переробки

     5.1. Митне оформлення продуктiв переробки, що утворились унаслiдок переробки товарiв, розмiщених у режимi переробки за межами митної територiї України, при ввезеннi їх на митну територiю України здiйснюється на пiдставi ВМД на такi продукти переробки, документiв, необхiдних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення, ВМД, за якою товари, з використанням яких отримано цi продукти переробки, оформленi в режим переробки за межами митної територiї України, та ОМД на витраченi iноземнi товари.

     5.2. Митне оформлення продуктiв переробки, що утворились унаслiдок переробки товарiв, розмiщених у режимi переробки на митнiй територiї України, при їх вивезеннi за межi митної територiї України здiйснюється на пiдставi ВМД на такi продукти переробки, документiв, необхiдних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення, ВМД, за якою товари, з використанням яких отримано цi продукти переробки, оформленi в режим переробки на митнiй територiї України, та ОМД на витраченi українськi товари.

     5.3. Якщо умовами зовнiшньоекономiчних договорiв про переробку на митнiй територiї України товарiв передбачено проведення розрахункiв частиною товарiв, що ввозяться для переробки, або продуктами їх переробки, такi товари або продукти переробки пiдлягають митному оформленню як товари, ввезенi на митну територiю України в режимi iмпорту.

     5.4. Продукти переробки до завершення строку переробки товарiв пiдлягають митному оформленню в обраний декларантом митний режим залежно вiд умов зовнiшньоекономiчного договору та з додержанням вимог Митного кодексу України й iнших нормативно-правових актiв України з питань митної справи.

     5.5. Митне оформлення товарної продукцiї здiйснює митний орган, що надав дозвiл на ввезення (вивезення) та переробку товарiв у режимi переробки, або, за умови погодження мiсця митного оформлення товарiв iз цим митним органом, митний орган, що надав дозвiл на виконання окремих операцiй з переробки товарiв у режимi переробки.

     5.6. Митне оформлення супутнiх продуктiв переробки та залишкiв переробки здiйснюється митним органом, у зонi дiяльностi якого утворились такi продукти переробки.

     5.7. Вiдходи переробки до завершення строку переробки товарiв пiдлягають видаленню вiдповiдно до законодавства та перебувають пiд митним контролем до моменту подання власником цих вiдходiв або вповноваженою ним особою документiв, якi пiдтверджують видалення вiдходiв (договорiв, актiв прийому-передачi, актiв видалення тощо) шляхом виконання операцiй, зазначених у позицiях D1 - D15 роздiлу А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2000 N 1120. Документи, якi пiдтверджують видалення вiдходiв, долучаються до вiдповiдної ВМД, за якою здiйснювалося митне оформлення товарiв, помiщених у митний режим переробки.

VI. Оформлення ОМД на витраченi товари

     6.1. При заповненнi ОМД використовуються бланки єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2, додаткових аркушiв до нього форми МД-3, специфiкацiї форми МД-8.

     6.2. До форми, комплектностi, порядку надання, мови, яка використовується для заповнення граф, наявностi пiдчисток i помилок, розподiлу аркушiв i використання електронної копiї ОМД застосовуються вимоги, установленi Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами).

     6.3. Графи ОМД заповнюються згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами).

     6.4. ОМД подається митному органу разом з ВМД на кожну партiю товарної продукцiї, що ввозиться на митну територiю України або вивозиться за її межi.

     6.5. При оформленнi ОМД не заповнюється акт про проведення митного огляду витрачених товарiв, визначений додатком 2 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами).

     6.6. До витрачених товарiв, якi оформлюються за ОМД, не застосовуються заходи нетарифного регулювання та заходи контролю за доставкою їх у митницi призначення.

     6.7. ОМД на українськi товари, витраченi при виконаннi операцiй з переробки iноземних товарiв, розмiщених у митний режим переробки на митнiй територiї України, подається митному органу у випадках, якщо витраченi товари фактично вивозяться за межi митної територiї України в складi продуктiв переробки.

     6.8. ОМД на iноземнi товари, витраченi при виконаннi операцiй з переробки українських товарiв, розмiщених у митний режим переробки за межами митної територiї України, подається митному органу у випадках, якщо витраченi товари фактично ввозяться на митну територiю України в складi продуктiв переробки.

VII. Прикiнцевi положення

     7.1. Iдентифiкацiя товарiв здiйснюється шляхом:

     перевiрки наданих пiдприємством вiдомостей про витраченi ресурси й використанi технологiї виробництва продуктiв переробки в обсягах, достатнiх для здiйснення облiку товарiв, розмiщених у режим переробки на митнiй територiї України (переробки за межами митної територiї України), та контролю за обсягом виходу продуктiв переробки;

     здiйснення митного контролю пiд час виконання операцiй з переробки та зберiгання товарiв, ввезених для переробки, продуктiв їх переробки, супутнiх продуктiв переробки, залишкiв та вiдходiв переробки.

     При iдентифiкацiї товарiв ураховуються характер товарiв i види операцiй з їх переробки.

     7.2. Митнi органи проводять перевiрки, передбаченi статтями 233 i 234 Митного кодексу України та цим Порядком, на кожному пiдприємствi, що здiйснює переробку товарiв, з перiодичнiстю, встановленою керiвником митного органу з урахуванням номенклатури товарiв, що пiддаються операцiям з переробки, та характеру таких операцiй зi складенням Акта про проведення огляду.

     7.3. Контроль за дотриманням режиму переробки на митнiй територiї України завершується пiсля здiйснення у повному обсязi митного оформлення товарної продукцiї, супутнiх продуктiв переробки, залишкiв переробки та завершення митних процедур щодо вiдходiв переробки.

     7.4. Контроль за дотриманням режиму переробки за межами митної територiї України завершується пiсля здiйснення у повному обсязi митного оформлення товарної продукцiї.

Заступник директора Департаменту декларування та митних режимiв О. П. Москаленко
 
(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 21.07.2005р. N 685, вiд 09.08.2005р. N 735, у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 06.08.2009р. N 727)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.