Документ скасований: Наказ Мінфіну № 657 від 31.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

вiд 11 березня 2010 року N 228


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 березня 2010 р. за N 254/17549


     Вiдповiдно до статтi 187, глав 38 та 39 Митного кодексу України, Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" та з метою удосконалення митного контролю та митного оформлення товарiв вiдповiдно до митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України наказую:

     1. Унести до Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 13.09.2003 N 609, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 06.10.2003 за N 897/8218 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 06.08.2009 N 727), такi змiни:

     1.1. Пiдпункт 4 пункту 1.3 роздiлу I пiсля слова "операцiй" доповнити словами "(або повного циклу)".

     1.2. Пункти 4.3 та 4.4 роздiлу IV викласти у такiй редакцiї:

     "4.3. Перемiщення товарiв, розмiщених у митний режим переробки, або продуктiв переробки здiйснюється з дозволу та пiд контролем митних органiв.

     4.4. Дозвiл на перемiщення товарiв мiж переробниками надається митним органом шляхом унесення до роздiлу "Рiшення митного органу" заяви заявника режиму про розмiщення товарiв у митний режим переробки запису "Дозволено перемiщення мiж переробниками".

     2. Пiдпункт 7.1 пункту 7 Правил заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв, затверджених наказом Держмитслужби вiд 09.08.2005 N 735, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 26.08.2005 за N 935/11215 (зi змiнами), доповнити новими абзацами третiм та четвертим такого змiсту:

     "При виконаннi окремих операцiй (або повного циклу) з переробки товарiв на митнiй територiї України:

     "Зобов'язуюсь виконувати операцiї з переробки товарiв вiдповiдно до вимог законодавства України".

     У зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати абзацами п'ятим i шостим вiдповiдно.

     3. Департаменту декларування та митних режимiв (Муратов I. М.) i Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О. О.

Т. в. о. Голови Державної митної служби України I. О. Пiковський
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України I. I. Уманський
Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва О. Кужель
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.