Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2004 N 801


Про затвердження Порядку прийняття митними органами погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв

(назва в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 12.09.2005 р. N 846)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
1 грудня 2004 р. за N 1522/10121

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 12 вересня 2005 року N 846,
вiд 10 жовтня 2007 року N 842


     Вiдповiдно до статтi 71 Митного кодексу України, на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.2003 N 584 "Про затвердження Порядку визначення мiсця здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України" i з метою вдосконалення порядку митного оформлення товарiв за листами-узгодженнями наказую:

     1. Затвердити Порядок прийняття митними органами погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв, що додається.

(пункт 1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 12.09.2005 р. N 846)

     2. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сербайло А.I.) i Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Нiколайчук О.О.) забезпечити введення в експлуатацiю програмно-iнформацiйного комплексу для здiйснення контролю за результатами митного оформленням товарiв за листами-узгодженнями з використанням Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

     3.1. Надати вповноваженим посадовим особам Центрального бюро аналiзу ризикiв та аудиту доступ до реєстрiв листiв-узгоджень з метою здiйснення контролю за результатами митного оформлення товарiв поза мiсцем облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць забезпечити iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про вимоги цього наказу.

     5. Скасувати накази Державної митної служби України вiд 05.07.2001 N 454 "Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення товарiв у митницях поза мiсцем облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" i вiд 20.05.2004 N 374 "Про митне оформлення товарiв у митницях поза мiсцем облiку суб'єктiв ЗЕД".

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
09.11.2004 N 801
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 12 вересня 2005 р. N 846)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
1 грудня 2004 р. за N 1522/10121

 

Порядок прийняття
митними органами погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок визначає механiзм прийняття митними органами погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв i спрямований на реалiзацiю права суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - суб'єкт ЗЕД) пред'являти товари до митного оформлення iншому митному органу, нiж митний орган, у зонi дiяльностi якого розташований цей суб'єкт ЗЕД.

     1.2. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     лист про погодження - документ установленої форми, який мiстить погоджене рiшення начальникiв митницi облiку та митницi оформлення або вповноважених ними осiб про можливiсть здiйснення митного оформлення товарiв у митницi оформлення;

     митниця облiку - митний орган, у зонi дiяльностi якого розташований суб'єкт ЗЕД;

     митниця оформлення - митний орган, у якому здiйснюється митне оформлення товарiв на пiдставi листа про погодження.

     Iншi термiни в цьому Порядку вживаються в значеннях, установлених законодавством України.

     1.3. Лист про погодження може застосовуватися у випадках, передбачених Порядком визначення мiсця здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.2003 N 584.

     1.4. Лист про погодження заповнюється декларантом з використанням засобiв комп'ютерної технiки на аркушах паперу формату А4. Форму листа про погодження наведено в додатку до цього Порядку. Виправлення в листi про погодження не допускаються.

     1.5. Лист про погодження оформлюється або на одну партiю товарiв, або на поставки товарiв у межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), або за погодженням з Держмитслужбою України на товари, що перемiщуються протягом певного перiоду в межах декiлькох зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв).

     Не потребує погодження з Держмитслужбою питання оформлення листа про погодження на запаси для споживання (судновi припаси), що перемiщуються протягом певного перiоду в межах декiлькох зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв).

(пункт 1.5 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 10.10.2007р. N 842)

     1.6. Строк дiї листа про погодження не може перевищувати одного року з дати його реєстрацiї. Якщо строк дiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту) перевищує один рiк, то лист про погодження повинен бути переоформлений пiсля закiнчення строку його дiї шляхом оформлення митницею облiку нового листа про погодження.

2. Оформлення листа про погодження в митницi облiку

     2.1. Декларант, який має намiр оформити товари в iншiй митницi, нiж митниця облiку, подає митницi облiку два примiрники листа про погодження, його електронну копiю в установленому форматi й два комплекти документiв, потрiбних для здiйснення митного оформлення товарiв.

     Кожен комплект документiв разом з примiрником листа про погодження прошивається декларантом. На зворотному боцi останнього аркуша кожного комплекту документiв декларантом учиняється запис

"Прошито та пронумеровано   аркушiв.
(цифрами й прописом кiлькiсть)
Декларант   ".
(посада, пiдпис, дата, iнiцiали, прiзвище)

     який засвiдчується печаткою суб'єкта ЗЕД.

     До комплекту документiв уходять завiренi в установленому порядку копiї таких документiв:

     зовнiшньоекономiчного договору (контракту) з додатками до нього;

     договорiв комiсiї, доручення тощо (при потребi);

     лiцензiї (при потребi).

     В електроннiй копiї листа про погодження декларантом зазначаються:

     а) повна назва юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - суб'єкта ЗЕД, її мiсцезнаходження чи мiсце проживання;

     б) код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний номер);

     в) перелiк документiв, що додаються до листа про погодження;

     г) поставка всього обсягу товару в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), або поставка лише однiєї партiї товару, або поставка протягом певного перiоду.

     2.2. Посадова особа митницi облiку перевiряє вiдповiднiсть даних електронної копiї листа про погодження даним, зазначеним у листi про погодження на паперовому носiї та в поданих документах. У разi вiдсутностi зауважень посадова особа митницi облiку реєструє лист про погодження, присвоюючи йому за журналом облiку листiв про погодження реєстрацiйний номер, який формується за такою схемою:

ххххххххх / х / хххххх ,
1 2 3

     де:

     1 - код митницi облiку згiдно з Класифiкатором митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 02.04.2004 N 233 (зi змiнами та доповненнями);

     2 - остання цифра поточного року;

     3 - 6-значний порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року) листа про погодження, оформленого митницею облiку. По закiнченнi року нумерацiя поновлюється.

     2.3. На кожному примiрнику листа про погодження та на зворотному боцi останнього аркуша пакета документiв у мiсцi прошивання посадова особа митницi облiку проставляє особистий пiдпис i завiряє його вiдбитком особистої номерної печатки (далi - ОНП).

     2.4. У строк, що не перевищує 4 годин з моменту присвоєння реєстрацiйного номера листу про погодження, посадова особа митницi облiку направляє електронну копiю листа про погодження до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС).

     2.5. Якщо лист про погодження оформлюється на товари, експорт чи iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню чи квотуванню, то посадовiй особi митницi облiку подається для звiрення оригiнал лiцензiї.

     На оригiналi лiцензiї посадова особа митницi облiку вчиняє запис "Ураховано при оформленнi в __________________ митницi товарiв за кодом _________ згiдно з УКТЗЕД у кiлькостi _______________ на суму ________________________" i завiряє його вiдбитком ОНП, а на копiях, крiм цього, - запис "Копiя. Згiдно з оригiналом". Оригiнал лiцензiї реєструється в журналi реєстрацiї лiцензiй, а її копiя залишається в митницi облiку на контролi.

     2.6. Пiсля прийняття начальником митницi облiку або вповноваженою ним особою рiшення про можливiсть митного оформлення товарiв в iншому митному органi й пiсля накладення резолюцiї на обох примiрниках листа про погодження про можливiсть митного оформлення зазначених у ньому товарiв у митницi оформлення ця резолюцiя засвiдчується вiдбитком гербової печатки митницi облiку.

     2.7. Один примiрник листа про погодження разом з пакетом документiв зберiгається в митницi облiку. Другий примiрник листа про погодження разом з пакетом документiв видається декларанту.

     2.8. Посадовi особи митницi облiку здiйснюють контроль за митним оформленням товарiв за листами про погодження шляхом перевiрки вiдомостей в ЄАIС.

     2.9. У разi прийняття начальником митницi облiку або вповноваженою ним особою рiшення про вiдмову в митному оформленнi товарiв в iншому митному органi митниця облiку зобов'язана надати декларантовi в день прийняття рiшення письмове повiдомлення iз зазначенням причин вiдмови.

     Присвоєний листу про погодження реєстрацiйний номер анулюється вiдповiдно до пункту 4.4 цього Порядку. Анульований реєстрацiйний номер листа про погодження не може бути присвоєний iншому листу про погодження.

3. Митне оформлення товарiв за листами про погодження в митницi оформлення

     3.1. Декларант подає митницi оформлення другий примiрник листа про погодження, завiрений гербовою печаткою митницi облiку, разом з пакетом документiв.

     3.2. У разi прийняття начальником митницi оформлення або вповноваженою ним особою рiшення про можливiсть митного оформлення товарiв начальник митницi оформлення або вповноважена ним особа накладає вiдповiдну резолюцiю на другому примiрнику листа про погодження.

     3.3. Листи про погодження реєструються в митницi оформлення в порядку, установленому Примiрною iнструкцiєю з дiловодства у мiнiстерствах, iнших центральних органах виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.97 N 1153, зi змiнами й доповненнями.

     3.4. При здiйсненнi митного оформлення товарiв обов'язково зазначається в графi 44 вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) пiд кодом "0030" вiдповiдно до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, номер, який формується вiдповiдно до пункту 2.2 цього Порядку.

     3.5. Якщо товари пред'являються частинами до митного контролю та митного оформлення за листом про погодження, то за рiшенням начальника пiдроздiлу митного оформлення (далi - ПМО) чи особи, яка виконує його обов'язки, може застосовуватись один iз таких порядкiв:

     а) декларант подає разом з оригiналом листа про погодження його ксерокопiю, на зворотному боцi якої посадова особа ПМО вчиняє запис "Оригiнал листа про погодження зберiгається разом з ВМД N __________" iз зазначенням обсягу оформленої за ВМД першої частини товарiв, засвiдчує запис особистим пiдписом i вiдбитком ОНП i видає цю ксерокопiю декларантовi. Оригiнал листа про погодження долучається до ВМД, за якою була оформлена ця частина товарiв.

     При пред'явленнi кожної наступної частини товарiв декларант подає митницi оформлення ксерокопiю листа про погодження, яка була подана декларантом пiд час митного оформлення попередньої частини товарiв, з оригiнальним вiдбитком ОНП посадової особи ПМО, а також ксерокопiю з неї, на якiй посадова особа ПМО проставляє вiдбиток ОНП. Ксерокопiя листа про погодження, яка була подана декларантом пiд час митного оформлення попередньої частини товарiв, долучається до ВМД, за якою була оформлена наступна частина товарiв. На зворотному боцi ксерокопiї листа про погодження, яка подаватиметься митницi при пред'явленнi наступної пiсля цiєї частини товарiв, посадова особа ПМО зазначає номер ВМД, обсяг оформленої за нею частини товарiв i залишок товарiв (фактурна вартiсть у валютi контракту; за необхiдностi - також в основнiй або додатковiй одиницi вимiру, що передбачена для цiєї класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД, та скорочена назва цiєї одиницi вимiру), засвiдчує запис особистим пiдписом i вiдбитком ОНП i видає цю ксерокопiю декларантовi; або

     б) на зворотному боцi ксерокопiї листа про погодження, поданiй декларантом разом з оригiналом цього листа, посадова особа ПМО вчиняє запис "Оригiнал листа про погодження зберiгається у справi N ______" iз зазначенням обсягу першої частини товарiв, оформленої за ВМД, засвiдчує запис особистим пiдписом i вiдбитком ОНП i видає цю ксерокопiю декларантовi. На зворотному боцi оригiналу листа про погодження посадова особа ПМО зазначає номер ВМД i обсяг оформленої за цiєю ВМД частини товарiв, засвiдчує запис особистим пiдписом i вiдбитком ОНП. Оригiнал листа про погодження зберiгається в окремiй справi в ПМО.

     При пред'явленнi декларантом кожної наступної частини товарiв посадова особа ПМО на зворотному боцi листа про погодження та поданої декларантом ксерокопiї з оригiнальним вiдбитком ОНП посадової особи ПМО, що здiйснила митне оформлення попередньої частини товарiв, зазначає номер ВМД, обсяг оформленої за цiєю ВМД частини товарiв i залишок товарiв (фактурна вартiсть у валютi контракту; за необхiдностi - також в основнiй або додатковiй одиницi вимiру, що передбачена для цiєї класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД, та скорочена назва цiєї одиницi вимiру), засвiдчує запис особистим пiдписом i вiдбитком ОНП i повертає ксерокопiю листа про погодження декларантовi.

(пункт 3.5 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 10.10.2007р. N 842)

     3.6. Для проведення митного оформлення товарiв за листом про погодження декларант може в доповнення до комплекту документiв, прошитих разом з листом про погодження, подавати iншi документи, оформленi пiсля надання начальником митницi оформлення чи вповноваженою ним особою згоди на здiйснення митного оформлення товарiв у цiй митницi. Оригiнали таких документiв i/або завiренi в установленому порядку суб'єктом ЗЕД їх копiї долучаються до:

     ВМД, за якою були оформленi товари;

     ВМД, за якою була оформлена частина товарiв, i ксерокопiї листа про погодження, яка подаватиметься при пред'явленнi наступної частини товарiв, - у випадку, передбаченому пiдпунктом "а" пункту 3.5 цього Порядку;

     ВМД, за якою була оформлена частина товарiв, i листа про погодження, що зберiгається в окремiй справi в ПМО, - у випадку, передбаченому пiдпунктом "б" пункту 3.5 цього Порядку.

     Подання таких документiв не є пiдставою для анулювання листа про погодження та для вiдмови в митному оформленнi товарiв за цим листом.

(главу 3 доповнено новим пунктом 3.6 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 10.10.2007р. N 842, у зв'язку з цим пункт 3.6 уважати пунктом 3.7)

     3.7. Якщо начальником митницi оформлення або вповноваженою ним особою прийнято рiшення про вiдмову в митному оформленнi товарiв за листом про погодження, то на ньому накладається вiдповiдна резолюцiя iз зазначенням причин вiдмови. Про вiдмову в митному оформленнi товарiв за листом про погодження митниця оформлення iнформує митницю облiку та робить вiдмiтку в ЄАIС про анулювання листа про погодження.

4. Iншi положення

     4.1. Заповнення листа про погодження на запаси для споживання (судновi припаси), що перемiщуються протягом певного перiоду в межах декiлькох зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), має такi особливостi:

     поряд з даними про митний режим у дужках додатково зазначається: "(запаси для споживання)";

     не зазначаються данi про фактурну вартiсть товарiв i валюту платежу.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.1 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 10.10.2007р. N 842)

     4.2. Не потребують оформлення та подання митницi оформлення нового листа про погодження операцiї, пов'язанi з:

     вивезенням за межi митної територiї України товарiв, увезених для переробки на митнiй територiї України, а також продуктiв їх переробки чи вiдходiв, що залишилися пiсля переробки давальницької сировини;

     увезенням на митну територiю України товарiв, вивезених за її межi для переробки, а також продуктiв їх переробки чи вiдходiв, що залишилися пiсля переробки давальницької сировини;

     зворотним вивезенням (ввезенням) товарiв i транспортних засобiв.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.2 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 10.10.2007р. N 842, у зв'язку з цим пункти 4.1 - 4.5 уважати вiдповiдно пунктами 4.3 - 4.7)

     4.3. Якщо за листом про погодження оформлено не весь обсяг товарiв у межах договору (контракту) i декларант не має намiру заявляти решту товарiв цiй митницi, то декларант має право подати митницi оформлення письмову заяву про дострокове припинення дiї листа про погодження. Пiсля накладення начальником митницi оформлення або вповноваженою ним особою резолюцiї на заявi посадова особа цiєї митницi робить вiдмiтку в ЄАIС про припинення дiї листа про погодження.

     4.4. Дiя листа про погодження, виданого на товари, що перемiщуються в межах одного договору (контракту), може бути достроково припинена за рiшенням начальника митницi облiку чи митницi оформлення або вповноваженої ним особою, якщо є пiдстави вважати, що товари перемiщуються через митний кордон України з порушенням законодавства України з питань митної справи.

     Посадова особа митницi, яка iнiцiювала дострокове припинення дiї листа про погодження, у день припинення дiї цього листа письмово повiдомляє про це суб'єкта ЗЕД iз зазначенням причин та iншу митницю.

     4.5. Припинення дiї листа про погодження проводиться посадовою особою митницi облiку або митницi оформлення таким чином:

     лист про погодження (оригiнал або копiя) перекреслюється по дiагоналi й на ньому вчиняється запис "Дiю припинено";

     проставляються дата припинення дiї, прiзвище й пiдпис посадової особи митницi, якi засвiдчуються ОНП;

     до журналу облiку листiв про погодження вноситься запис "Дiю припинено";

     уноситься вiдповiдна iнформацiя до ЄАIС.

     4.6. Лист про погодження може бути також анульований за письмовою заявою декларанта митницею облiку або митницею оформлення.

     Для анулювання листа про погодження декларант подає митному органу письмову заяву разом з оригiналом або копiєю листа про погодження. Начальник митницi або вповноважена ним особа накладає на заявi резолюцiю про анулювання цього листа про погодження.

     Посадова особа митницi перевiряє в ЄАIС iнформацiю про митне оформлення товарiв за цим листом про погодження.

     Анулювання листа про погодження за заявою декларанта проводиться лише в разi, якщо митне оформлення товарiв за цим листом не здiйснювалося.

     Якщо за листом про погодження митне оформлення вже здiйснювалося, то лист про погодження не анулюється, а дiя його припиняється, про що посадова особа митницi облiку або митницi оформлення вносить iнформацiю до ЄАIС та iнформує iншу митницю.

     4.7. Анульованi листи про погодження, а також листи про погодження, дiю яких припинено, залишаються в справах митного органу, що здiйснив анулювання чи припинив дiю листа про погодження.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю С.М.Сьомка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.09.2005 N 846
Форма

Реєстр листiв
про погодження в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України

Номер листа про погодження Дата реєстрацiї листа про погодження Назва юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - суб'єкта ЗЕД Код за ЄДРПОУ або iдентифi-
кацiйний номер суб'єкта ЗЕД
Номер ВМД* Дата оформлення ВМД* Примiтки Поточний стан листа про погодження (прийнятий до оформлення/ проводиться оформлення/ митне оформлення товарiв за листом про погодження завершено в повному обсязi тощо)
1 2 3 4 5 6 7 8
               

     * Якщо митна вартiсть товару не перевищує 100 євро, то ця графа не заповнюється.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю С.М.Сьомка

 

Додаток
до Порядку прийняття митними органами погодженого рiшення про мiсце здiйснення митного оформлення товарiв
Форма

ЛИСТ ПРО ПОГОДЖЕННЯ N _________/_/______

Начальниковi   митницi
(назва митницi облiку)
Суб'єкт ЗЕД   ,
(повна назва юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, її мiсцезнаходження чи мiсце проживання)
код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний номер)   ,
просить дати дозвiл на проведення в  
(назва митницi оформлення)
у митному режимi   митного оформлення
однiєї партiї товарiв
*
поставки всього обсягу товарiв у межах одного договору (контракту)
*
товарiв, перемiщуваних у перiод з_________ до __________.
*
Фактурна вартiсть товарiв   , валюта платежу   .

Документи, поданi для оформлення листа про погодження:

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) вiд "________" ____________ 200_ року N _____________________ i додатки до нього;
договiр комiсiї, доручення тощо вiд "____" ________________ 200_ року N _____________________ (при потребi);
лiцензiя вiд "____" ____________ 200_ року N ___________ (при потребi).

Керiвник пiдприємства    
(суб'єкт ЗЕД) (пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
М.П.

Зворотний бiк листа про погодження

РIШЕННЯ

  митниця не заперечує проти проведення
(назва митницi облiку)
митного оформлення зазначених товарiв у   митницi.
(назва митницi оформлення)

Остаточне визначення коду товару за УКТЗЕД i його митної вартостi здiйснюється пiд час митного оформлення.

Данi, зазначенi в цьому листi про погодження й доданих до нього документах, вiдповiдають даним, що мiстяться в електроннiй копiї листа про погодження.

Посадова особа митницi облiку  
(посада, пiдпис, дата, iнiцiали, прiзвище)

Мiсце для вiдбитка
ОНП
Резолюцiя  

Начальник пiдроздiлу митницi облiку або iнша посадова особа, яка має право приймати рiшення про можливiсть оформлення листа про погодження

 
(посада, пiдпис, дата, iнiцiали, прiзвище)
Резолюцiя  
Начальник   митницi    
(назва митницi облiку) (пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
М.П.
Резолюцiя  
Начальник   митницi    
(назва митницi оформлення) (пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)

     * Непотрiбне перекреслюється (Х).

(Порядок в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 12.09.2005 р. N 846)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.