Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

20.04.05 N 314


Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 квiтня 2005 р. за N 439/10719

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 17 листопада 2005 року N 1123,
вiд 25 квiтня 2006 року N 322,
вiд 20 червня 2007 року N 519,
вiд 8 серпня 2007 року N 671,
вiд 12 червня 2008 року N 644,
вiд 3 березня 2010 року N 190,
вiд 22 квiтня 2011 року N 328


     Вiдповiдно до Митного кодексу України та з метою подальшого вдосконалення й спрощення порядку митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї наказую:

     1. Затвердити Порядок здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї (далi - Порядок), що додається.

     2. Начальникам регiональних митниць, митниць:

     2.1. Забезпечити iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про вимоги цього наказу й Порядку.

     2.2. Ужити заходiв щодо прискорення та оптимiзацiї здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням ВМД шляхом:

     органiзацiї роботи пiдроздiлiв митного оформлення за принципом "єдиного вiкна";

     мiнiмiзацiї кiлькостi посадових осiб, якi беруть участь у здiйсненнi митного контролю й митного оформлення, та їх рацiонального завантаження.

     2.3. Наказом митного органу визначити пiдроздiли, посадовi особи яких проводитимуть митний контроль i митне оформлення товарiв у вiдповiдному митному режимi i нестимуть вiдповiдальнiсть за виконання установлених Порядком функцiй.

     2.4. Провести при потребi перерозподiл штатної чисельностi й засобiв комп'ютерної технiки та зв'язку мiж пiдроздiлами митниць.

     3. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Копосов С.А.) допрацювати програмно-iнформацiйний комплекс "Автоматизована система митного оформлення вантажiв" для забезпечення реалiзацiї вимог Порядку.

     4. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.) i Юридичному департаменту (Боженко I.Ф.):

     4.1. Забезпечити приведення Порядку заповнення й використання Картки вiдмови у пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 24.04.99 N 239 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.05.99 за N 300/3593, у вiдповiднiсть до Митного кодексу України.

     4.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В.П.) i Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Копосов С.А.) у двомiсячний строк пiсля державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України розробити й подати на затвердження Головi Служби проект Порядку анулювання вантажних митних декларацiй.

     6. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмитслужби України вiд 14.10.2002 N 561 "Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв та iнших предметiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї" (зi змiнами й доповненнями), зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 07.11.2002 за N 877/7165; iншi нормативно-правовi акти Держмитслужби України застосовувати в частинi, що не суперечить Порядку.

     7. Начальникам департаментiв, управлiнь у мiсячний строк пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України цього наказу забезпечити в межах своєї компетенцiї внесення змiн до наказiв Держмитслужби України з метою реалiзацiї вимог цього Порядку.

     8. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Салагора М.М.

Голова Служби В.В.Скомаровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
20.04.2005 N 314
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 квiтня 2005 р. за N 439/10719

Порядок здiйснення
митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до Митного кодексу України, Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами та доповненнями), i з метою спрощення та оптимiзацiї порядку митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї (далi - ВМД).

     1.2. Цей Порядок застосовується при здiйсненнi митного контролю й митного оформлення товарiв, задекларованих iз використанням митних декларацiй, визначених Класифiкатором типiв декларацiй, затвердженим Держмитслужбою, при помiщеннi товарiв у будь-який митний режим (з урахуванням особливостей, установлених для окремих митних режимiв, способiв перемiщення товарiв, типiв декларацiй, а також для пiдприємств-резидентiв, щодо яких митними органами встановлено високий (внесено до "бiлого списку") або достатнiй (внесено до "зеленого списку") рiвень довiри).

(пiдпункт 1.2 пункту 1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     1.3. У цьому Порядку термiни вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

     1.4. Посадовi особи пiдроздiлу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу беруть участь у митному оглядi за результатами оцiнки ризику за ВМД, проведеної з використанням автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками (далi - АСАУР), а також за письмовим рiшенням керiвника цього пiдроздiлу або уповноваженої ним особи у разi наявностi iнформацiї про можливе порушення законодавства України з питань митної справи, у тому числi отриманої в результатi аналiтичної роботи, або при виявленнi пiд час перевiрки документiв чи митного огляду ознак, що вказують на можливiсть перемiщення товарiв з порушеннями митного законодавства України.

     Якщо здiйснення митного огляду проводилось за письмовим рiшенням керiвника пiдроздiлу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу або уповноваженої ним особи, то при виявленнi порушень митних правил при митному оглядi обов'язок щодо складання протоколу про порушення митних правил покладається на посадову особу пiдроздiлу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, яка брала участь у митному оглядi.

(пiдпункт 1.4 пункту 1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     1.5. Декларант подає документи митному органу та одержує оформленi документи особисто. Присутнiсть декларанта при проведеннi митного огляду обов'язкова.

     1.6. ВМД, подана митному органу, але ще не прийнята до оформлення (вiдсутнi вiдбиток штампа "Пiд митним контролем" (далi - штамп ПМК) i реєстрацiйний номер), може бути вiдкликана декларантом з дозволу митного органу.

     З моменту прийняття ВМД до оформлення декларант несе юридичну вiдповiдальнiсть за недостовiрнiсть вiдомостей, зазначених у ВМД. Ця ВМД не може бути вiдкликана декларантом.

     Оформлена ВМД свiдчить про надання суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - суб'єкт ЗЕД) права на розмiщення товарiв у заявлений митний режим i пiдтверджує права й обов'язки зазначених у ВМД осiб щодо здiйснення ними вiдповiдних правових, фiнансових, господарських та iнших дiй.

     1.7. Митнi органи здiйснюють митнi процедури, передбаченi цим Порядком, в зонах дiяльностi, визначених для таких митних органiв Держмитслужбою. У випадках, визначених Держмитслужбою, митнi органи можуть залучатися до здiйснення митних процедур вiдносно товарiв, що знаходяться в зонах дiяльностi iнших митниць.

(пункт 1 доповнено пiдпунктом 1.7 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     1.8. Митнi процедури, передбаченi цим Порядком, за винятком випадкiв митного контролю та митного оформлення поза мiсцем розташування митного органу, виконуються за мiсцем розташування пiдроздiлу митного оформлення (далi - ПМО) та/або пiдроздiлу митного органу, до якого направлено запит згiдно з пiдпунктом 29 пункту 3 цього Порядку.

(пункт 1 доповнено пiдпунктом 1.8 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     1.9. Митне оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, може бути призупинено митним органом вiдповiдно до положень роздiлу X Митного кодексу України.

     У разi необхiдностi застосування заходiв iз захисту прав iнтелектуальної власностi за iнiцiативою митного органу вiдповiдно до положень статтi 2571 Митного кодексу України посадовi особи пiдроздiлу з питань захисту прав iнтелектуальної власностi митного органу (уповноваженi посадовi особи - у разi вiдсутностi в митному органi окремого пiдроздiлу) беруть участь у митному оглядi на пiдставi письмового рiшення керiвника цього пiдроздiлу (уповноваженої посадової особи), яке направляється до ПМО та долучається до матерiалiв митного оформлення.

(пункт 1 доповнено пiдпунктом 1.9 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

2. Документи, що застосовуються при здiйсненнi митних процедур

     2.1. Для здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв декларант подає до ПМО ВМД, заповнену згiдно з обраним митним режимом, її електронну копiю i такi документи (завiренi в установленому порядку їх копiї, якщо законодавством не передбачено обов'язкового подання оригiналiв таких документiв):

     а) що пiдтверджують повноваження декларанта на декларування товарiв;

     б) обов'язковi для подання згiдно з Перелiком документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.02.2006 N 80 (далi - Перелiк документiв);

     в) необхiднiсть подання яких визначається нормативно-правовими актами Держмитслужби з урахуванням мети перемiщення, виду транспорту, характеру товару, способiв розрахунку та iнших факторiв, що впливають на митнi процедури, згiдно з Перелiком документiв;

     г) якi вiдповiдно до законодавчих актiв видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     За рiшенням декларанта також можуть подаватися:

     копiї карток вiдмов у прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України (за наявностi фактiв вiдмови у прийняттi ВМД чи митному оформленнi задекларованих товарiв);

     iнформацiйний аркуш, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.

     На вимогу митного органу декларантом подаються й iншi документи, потрiбнi для здiйснення митного контролю та митного оформлення, подання яких визначено законодавством України.

     2.2. Якщо вiдомостi про документ, визначений пiдпунктами "в", "г" пункту 2.1 цього Порядку, розмiщенi в електронному виглядi в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби (далi - ЄАIС), то паперовий носiй такого документа не подається, а його реквiзити наводяться у ВМД згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi - Iнструкцiя про порядок заповнення вантажної митної декларацiї).

     2.3. На вимогу митного органу декларантом надається переклад на державну мову документiв, поданих для оформлення товарiв. Правильнiсть перекладу засвiдчується особою, яка здiйснила переклад, шляхом вчинення напису "Перекладено вiрно", проставленням особистого пiдпису та печатки пiдприємства (для фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - за наявностi), спiвробiтник якого зробив переклад.

     2.4. Якщо документ є довгостроковим i його використання для цiлей митного контролю й митного оформлення не припиняється пiсля митного оформлення першої партiї товарiв, то при декларуваннi першої партiї товарiв декларант може подати митному органу додаткову копiю цього документа, завiрену в установленому порядку. При цьому один примiрник цього документа зберiгається разом з ВМД та iншими документами, якi були пiдставою для митного оформлення, а iнший - в окремiй справi суб'єкта ЗЕД у ПМО. При декларуваннi наступних партiй товарiв повторне подання документiв довгострокової дiї, якi зберiгаються в окремiй справi суб'єкта ЗЕД у ПМО, не вимагається. Реквiзити таких документiв зазначаються у вiдповiдних графах ВМД згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї. Для здiйснення митних процедур посадовими особами митного органу використовуються документи довгострокової дiї, що зберiгаються в окремiй справi суб'єкта ЗЕД у ПМО.

     2.5. Копiї поданих до митного оформлення документiв засвiдчуються записом "Копiя. Згiдно з оригiналом", пiдписом i печаткою декларанта (для фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - за наявностi).

     2.6. Пiсля закiнчення митного оформлення документи, що були пiдставою для митного оформлення товарiв, задекларованих за ВМД (крiм документiв довгострокової дiї, якi зберiгаються в окремiй справi суб'єкта ЗЕД у ПМО), разом з аркушем з позначенням "1/6" цiєї ВМД зберiгаються у справах вiдповiдного ПМО протягом строку, визначеного керiвником митного органу, а пiсля закiнчення такого строку в установленому порядку передаються до архiву митного органу.

     2.7. Якщо пiсля митного оформлення частини обсягу товару з обсягу квоти, встановленої документом, виданим вiдповiдно до законодавчих актiв державним органом для здiйснення митного контролю та митного оформлення цього товару, квота залишається невичерпаною, посадовою особою ПМО, яка завершила митне оформлення, на зворотному боцi оригiналу такого документа зазначаються дата митного оформлення, номер ВМД, найменування товарiв, зазначених у графi 31 ВМД, їх кiлькiсть (в одиницях вимiру, в яких встановлено квоту) та залишок квоти.

     Запис засвiдчується пiдписом посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, та її особистою номерною печаткою. Копiя такого документа, завiрена пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, зберiгається у справах митного органу згiдно з пiдпунктом 2.6 цього Порядку, а оригiнал повертається декларанту.

(пункт 2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

3. Здiйснення митних процедур

     ВМД i документи, потрiбнi для здiйснення митного контролю й митного оформлення, а також носiй електронної iнформацiї з електронними копiями визначених законодавством документiв подаються декларантом посадовiй особi ПМО, яка згiдно з функцiональними обов'язками здiйснює розподiл ВМД мiж посадовими особами ПМО. Цiєю посадовою особою здiйснюється перевiрка документiв, що посвiдчують особу декларанта, та визначається посадова особа ПМО для здiйснення митних процедур за ВМД, iнформацiя про яку наводиться у роздiлi I Iнформацiйного аркуша, що виготовляється митним органом або подається декларантом.

     На вимогу декларанта посадовою особою ПМО, яка здiйснила розподiл ВМД, заповнюється та видається декларанту вiдривний талон Iнформацiйного аркуша.

     Якщо посадовiй особi ПМО, визначенiй для здiйснення митних процедур за ВМД, в установленому порядку наданi повноваження на виконання функцiй iнших пiдроздiлiв митного органу, такi функцiї за цiєю ВМД здiйснюються зазначеною посадовою особою, якщо iнше не передбачено нормативно-правовими актами Держмитслужби.

     Митнi процедури здiйснюються в такому порядку.

Прийняття ВМД для оформлення

     При цьому здiйснюються:

     1) перевiрка повноважень декларанта;

     2) перевiрка наявностi доданих до ВМД комерцiйних, супровiдних та iнших документiв, необхiдних для здiйснення митного оформлення товарiв вiдповiдно до заявленого декларантом опису та коду товарiв за УКТЗЕД;

     3) перевiрка наявностi вiрусiв на носiї електронної iнформацiї;

     4) перевiрка за допомогою програмного забезпечення правильностi заповнення ВМД вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, та Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї;

     5) перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, унесених декларантом до електронної копiї ВМД, вiдомостям, що внесенi декларантом до оригiналу;

     6) у разi вiдмови у прийняттi ВМД для оформлення вiдповiдно до Порядку оформлення й використання Картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 12.12.2005 N 1227 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.2005 за N 1562/11842 (зi змiнами), заповнюється Картка вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України (далi - Картка вiдмови);

     7) у разi вiдсутностi встановлених законодавством пiдстав для вiдмови в прийняттi митної декларацiї фiксування факту прийняття ВМД для оформлення шляхом проставлення вiдбитка штампа ПМК на першому аркушi ВМД та:

     зазначення у графi А аркуша з позначенням "1/6" ВМД форми МД-2 часу прийняття цiєї декларацiї, прiзвища й пiдпису посадової особи ПМО, яка прийняла її для митного оформлення;

     проставлення згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї вiдбитка штампа ПМК у графi D/J кожного аркуша ВМД форми МД-2, в нижнiй частинi додаткових аркушiв форми МД-3, доповнень форми МД-6 та специфiкацiй форми МД-8;

     проставлення вiдбитка штампа ПМК на товаросупровiдних документах;

     присвоєння ВМД реєстрацiйного номера в установленому порядку за допомогою автоматизованої системи митного оформлення та проставлення його у графi А ВМД форм МД-2, МД-3 та в правому верхньому кутку доповнень форми МД-6 та специфiкацiй форми МД-8;

     присвоєння ДМВ (за наявностi) номера, що вiдповiдає реєстрацiйному номеру ВМД;

     унесення до електронної копiї ВМД її реєстрацiйного номера та номера штампа ПМК;

     8) унесення електронних копiй ВМД i ДМВ (за наявностi) до бази даних митного органу;

     9) надсилання електронної копiї ВМД до ЄАIС.

Митний контроль

     При цьому здiйснюються:

     10) перевiрка наявностi вiдмiток про завершення перемiщення (у випадках, визначених законодавством, у тому числi нормативно-правовими актами Держмитслужби);

     11) перевiрка дотримання строкiв подання ВМД (у випадках, визначених законодавством);

     12) перевiрка наявностi виданих Карток вiдмови; чинностi листа про погодження (за наявностi); встановленого митними органами до пiдприємства рiвня довiри;

     13) перевiрка наявностi дiючих (не скасованих) спецiальних санкцiй, застосованих до українського суб'єкта ЗЕД i/або iноземного суб'єкта господарської дiяльностi згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     14) перевiрка вiдповiдностi заявленого декларантом митного режиму та iнших вiдомостей, внесених до ВМД, документам, поданим для митного контролю та митного оформлення;

     15) оцiнка ризику за ВМД шляхом перевiрки електронної копiї ВМД за допомогою АСАУР;

     16) перевiрка правильностi класифiкацiї та кодування товарiв;

     17) перевiрка правильностi визначення країни походження товарiв;

     18) перевiрка дотримання встановлених до задекларованих товарiв заходiв нетарифного регулювання (наявнiсть установлених законодавством документiв або вiдповiдних вiдмiток у товаросупровiдних документах, вiдсутнiсть визначених законодавством заборон щодо перемiщення задекларованих товарiв тощо);

     19) перевiрка наявностi задекларованих товарiв у реєстрi товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, що ведеться Держмитслужбою;

     20) перевiрка правильностi застосування валютного курсу;

     21) перевiрка правильностi визначення митної вартостi товарiв;

     22) перевiрка вiдповiдностi платiжних реквiзитiв пiдприємства та реквiзитiв уповноваженого банку, зазначених у графi 28 ВМД, даним, якi мiстяться в поданих документах i в перелiку вповноважених банкiв України, що надсилається митним органам Держмитслужбою;

     23) перевiрка правильностi нарахування податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших платежiв (застосування пiльг в оподаткуваннi, застосування векселiв, правильностi заповнення граф 47 та B ВМД);

     24) контроль i облiк векселiв;

     25) перевiрка наявностi коштiв передоплати в сумi, необхiднiй для сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) за цiєю ВМД;

     26) за вiдсутностi зауважень заповнення графи C ВМД згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї; унесення вiдомостей до електронної копiї ВМД;

     27) проведення митного огляду.

     Завдання для митного огляду визначаються:

     посадовими особами, якi виконують митнi процедури, встановленi пiдпунктами 16, 17, 19, 21, 23 пункту 3 цього Порядку, - при виконаннi цих процедур;

     посадовими особами пiдроздiлiв, до яких направлено запит згiдно з пiдпунктом 29 пункту 3 цього Порядку, - пiд час опрацювання такого запиту;

     керiвником пiдроздiлу з питань захисту прав iнтелектуальної власностi митного органу (уповноваженою посадовою особою - у разi вiдсутностi в митному органi окремого пiдроздiлу) у випадку, визначеному пiдпунктом 1.9 пункту 1 цього Порядку, - протягом виконання митних процедур, встановлених пiдпунктами 17 - 23 пункту 3 цього Порядку;

     автоматизованою системою аналiзу та управлiння ризиками - пiд час оцiнки ризику за ВМД;

     керiвником пiдроздiлу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил або уповноваженою ним особою у випадках та у порядку, визначених пiдпунктом 1.4 пункту 1 цього Порядку, - незалежно вiд виконання митних процедур, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

     Посадовi особи, якi виконують митнi процедури, встановленi пiдпунктами 16, 17, 19, 21, 23 пункту 3 цього Порядку, та посадовi особи пiдроздiлiв, якими опрацьовуються запити згiдно з пiдпунктом 29 пункту 3 цього Порядку, визначають завдання для митного огляду в разi:

     а) виявлення порушень цiлiсностi вантажного вiддiлення транспортного засобу (контейнера), упаковки, пломб чи iнших видiв митного забезпечення, а також виявлення ознак порушень законодавства за допомогою технiчних засобiв митного контролю. Рiшення про проведення митного огляду приймається посадовою особою ПМО, визначеною для здiйснення митних процедур за ВМД;

     б) необхiдностi встановлення та/або перевiрки iдентифiкацiйних ознак товару, що перебуває пiд митним контролем, згiдно iз заявленим митним режимом вiдповiдно до встановлених нормативно-правовими актами вимог. Рiшення про проведення митного огляду приймається посадовою особою ПМО, визначеною для здiйснення митних процедур за ВМД;

     в) вiдсутностi у поданих декларантом документах iнформацiї, необхiдної для перевiрки правильностi класифiкацiї та кодування задекларованих товарiв, та якщо шляхом митного огляду можливо достовiрно встановити характеристики товарiв, визначальнi для їх класифiкацiї. Рiшення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здiйснює митну процедуру, визначену пiдпунктом 16 пункту 3 цього Порядку;

     г) виявлення у поданих декларантом документах розбiжностей у вiдомостях про країну походження товару або встановлення митним органом iнших вiдомостей про країну походження товару, нiж тi, що зазначенi у ВМД, та якщо шляхом митного огляду можливо достовiрно встановити характеристики товарiв, визначальнi для визначення країни походження товарiв. Рiшення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здiйснює митну процедуру, визначену пiдпунктом 17 пункту 3 цього Порядку.

     ґ) необхiдностi застосування заходiв iз захисту прав iнтелектуальної власностi та якщо шляхом митного огляду можливо достовiрно встановити характеристики товарiв, визначальнi для захисту прав iнтелектуальної власностi. Рiшення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здiйснює митну процедуру, визначену пiдпунктом 19 пункту 3 цього Порядку;

     д) вiдсутностi у поданих декларантом документах iнформацiї, необхiдної для перевiрки правильностi визначення митної вартостi задекларованих товарiв, та якщо шляхом митного огляду можливо достовiрно встановити характеристики товарiв, визначальнi для такої перевiрки. Рiшення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здiйснює митну процедуру, визначену пiдпунктом 21 пункту 3 цього Порядку;

     е) вiдсутностi у поданих декларантом документах iнформацiї, необхiдної для перевiрки правильностi застосування пiльг в оподаткуваннi, та якщо шляхом митного огляду можливо достовiрно встановити характеристики товарiв, визначальнi для такої перевiрки. Рiшення про проведення митного огляду приймається посадовою особою, яка здiйснює митну процедуру, визначену пiдпунктом 23 пункту 3 цього Порядку.

     Завдання, визначенi для митного огляду, iз зазначенням лiтери пiдпункту цього пункту, вiдповiдно до якого визначено таке завдання, та скороченi назви iнших пiдроздiлiв митного органу, представникiв яких необхiдно залучити до митного огляду (за потреби), вносяться до роздiлу II Iнформацiйного аркуша посадовою особою, яка прийняла рiшення про проведення митного огляду, а завдання, визначенi АСАУР, вносяться посадовою особою ПМО, визначеною для здiйснення митних процедур за ВМД.

     Рiшення про проведення митного огляду товарiв, що перемiщуються пiдприємствами-резидентами, щодо яких митними органами встановлено високий рiвень довiри (внесено до "бiлого списку"), прийняте на пiдставах, зазначених у пiдпунктi "б" цього пункту (крiм випадкiв декларування товарiв у митнi режими реiмпорту, реекспорту, тимчасового ввезення (вивезення) i зворотного вивезення (ввезення)) та пiдпунктах "в", "г", "ґ", "д", "е" цього пункту, пiдлягає обов'язковому погодженню керiвником митного органу або особою, ним уповноваженою. Iнформацiя про результати митного огляду таких товарiв негайно доводиться до керiвника митного органу або особи, яка виконує його обов'язки.

     За вiдсутностi визначених для митного огляду завдань роздiл II Iнформацiйного аркуша не заповнюється.

     У разi здiйснення митного огляду товарiв вiдповiдно до цього Порядку складається Акт про проведення митного огляду товарiв (далi - Акт), форму якого наведено в додатку 2 до цього Порядку.

     Митний огляд товарiв за кодами 870120 (тiльки сiдельних тягачiв), 8702 - 8707, 8711, 8716 згiдно з УКТЗЕД проводиться зi складенням Акта та додаткового аркуша, форму якого наведено в додатку 4 до цього Порядку.

     Посадова особа ПМО, яка проводить митний огляд, перевiряє в обсязi, що вiдповiдає завданням митного огляду, вiдповiднiсть пред'явлених товарiв даним, що наведенi у графах 6, 18, 19, 21, 31, 35, 38, 50 ВМД, i несе вiдповiдальнiсть за непроведення чи неналежне проведення такої перевiрки.

     При перемiщеннi товарiв у контейнерах також перевiряються вiдповiднiсть заявлених у графi 31 ВМД номера, типу i стану заповнення контейнера.

     Акт складається посадовою особою ПМО, яка здiйснила митний огляд, на паперовому носiї вiд руки або з використанням засобiв комп'ютерної технiки. До Акта вносяться вiдомостi, передбаченi його формою.

     Пiдстави для огляду, встановленi цим пiдпунктом, вiдображаються шляхом проставлення вiдмiтки "Х" у вiдповiдних полях графи 2 Акта.

     Результати перевiрки згiдно зi сформованими завданнями для огляду вiдображаються шляхом проставлення вiдмiтки "X" у вiдповiдних полях графи 6.3.3 Акта в такому порядку:

     кожний рядок вiдомостей про товар має бути заповнений;

     у кожному рядку вiдомостей про товар має проставлятися тiльки одна вiдмiтка.

     Результати перевiрки, якi неможливо вiдобразити шляхом проставлення вiдповiдної вiдмiтки, зазначаються в графi 6.3.4 Акта.

     У випадку виявлення невiдповiдностi заявлених у ВМД вiдомостей про товари (контейнер) фактичним даним у вiдповiднiй колонцi графи 6.3.3 Акта проставляється вiдмiтка про таку невiдповiднiсть, а до графи 6.3.4 Акта вносяться детальнi вiдомостi про виявленi невiдповiдностi.

     Незаповнена частина графи 6.3.4 Акта прокреслюється знаком "Z".

     Акт зберiгається разом з комплектом документiв, за якими було здiйснено декларування вiдповiдної партiї товару.

     На вимогу особи, присутнiсть якої пiд час здiйснення митного огляду засвiдчена її власноручним пiдписом у графi 12 Акта, їй надається копiя цього Акта.

     За вiдсутностi сформованих завдань для огляду у разi, якщо на товари i транспортнi засоби необхiдно накласти митне забезпечення, митний огляд здiйснюється iз зазначенням такої необхiдностi у роздiлi II Iнформацiйного аркуша без складання Акта.

     Якщо у митному оформленнi партiї товарiв було вiдмовлено, iнформацiя, отримана пiд час митного огляду, використовується митним органом при подальшому здiйсненнi митних процедур щодо цiєї партiї товарiв. При цьому за вiдсутностi додатково встановлених завдань митного огляду до матерiалiв митного оформлення долучається копiя Акта;

     28) формування електронної копiї Акта, внесення її до локальних баз даних митного органу та передання до ЄАIС Держмитслужби;

     29) оформлення запиту за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (далi - Запит).

     Запит може оформлюватись пiдроздiлом митного оформлення за результатами перевiрки документiв та/або митного огляду до пiдроздiлу, до компетенцiї якого належить або контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифiкацiї товарiв для цiлей митного оформлення, або питання захисту прав iнтелектуальної власностi, або контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, або перевiрка правильностi визначення країни походження товарiв, або перевiрка правильностi застосування пiльг в оподаткуваннi, у разi потреби:

     вирiшення складних питань класифiкацiї та кодування товарiв;

(абзац третiй пiдпункту 29 пункту 3 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

     перевiрки правильностi визначення країни походження товару;

     вирiшення питань щодо необхiдностi застосування заходiв iз захисту прав iнтелектуальної власностi;

     вирiшення спiрних питань правильностi визначення митної вартостi товарiв;

     перевiрки правильностi застосування пiльг в оподаткуваннi.

     Потреба вирiшення того чи iншого питання позначається шляхом прокреслення знаком (X) потрiбної клiтинки в Запитi чи зазначення у вiльних рядках iнших завдань для перевiрки та зазначення причин складення Запиту.

     Запит ПМО до пiдроздiлу, зазначеного в абзацi другому цього пiдпункту, направляється у випадку проведення вiдповiдної митної процедури посадовою особою ПМО.

     При проведеннi митних процедур, визначених пiдпунктами 16, 17, 19, 21 та 23 пункту 3 цього Порядку, посадовими особами пiдроздiлiв, до компетенцiї яких належить здiйснення вiдповiдних контрольних функцiй, у разi, якщо такi посадовi особи направленi для виконання службових обов'язкiв до ПМО, рiшення щодо завершення вiдповiдної митної процедури приймається такою посадовою особою без пiдготовки Запиту.

     У разi направлення Запиту до пiдроздiлу, зазначеного в абзацi другому цього пiдпункту, завершення виконання вiдповiдної митної процедури покладається на такий пiдроздiл. Вiдмiтки, встановленi пiдпунктом 6.3 цього Порядку, проставляються посадовою особою такого пiдроздiлу, яка виконала цю митну процедуру.

     Запит подається у формi документа на паперi з доданням паперового носiя ВМД та iнших документiв, встановлених нормативно-правовими актами, або у формi електронного документа. При надiсланнi Запиту у формi електронного документа документи на паперовому носiї, якi необхiдно подавати разом з ним, скануються та передаються адресату засобами електронної пошти Держмитслужби.

     Оформлення ВМД на товари, щодо яких було направлено Запит, не може бути завершено до отримання вiдповiдi на цей Запит.

Завершення митного оформлення.
Видача оформлених документiв декларанту

     При цьому здiйснюються:

     30) перевiрка виконання перелiку митних процедур, сформованих АСАУР за результатами оцiнки ризику за ВМД;

     31) нарахування плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу (у разi здiйснення такого оформлення), доповнення записiв у графах 47 та B ВМД, унесення вiдомостей до електронної копiї ВМД;

     32) завершення митного оформлення шляхом:

     проставлення згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї вiдбитка особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, у графi D/J кожного аркуша ВМД форми МД-2, в нижнiй частинi додаткових аркушiв форми МД-3, доповнень форми МД-6 та специфiкацiй форми МД-8;

     зазначення у графi D/J аркуша з позначенням "1/6" ВМД форми МД-2 часу завершення митного оформлення, прiзвища й пiдпису посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення;

     проставлення вiдбиткiв особистої номерної печатки на товарно-транспортному документi на перевезення та на рахунку (invoice) чи iншому документi, який визначає вартiсть товару;

     внесення за допомогою автоматизованої системи митного оформлення до електронної копiї ВМД вiдмiтки про завершення митного оформлення та номера особистої номерної печатки посадової особи, яка завершила митне оформлення;

     вчинення, у разi необхiдностi, вiдповiдних записiв та вiдмiток на оригiналах документiв, виданих вiдповiдно до законодавчих актiв державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, згiдно з пiдпунктом 2.7 цього Порядку;

     33) розподiл аркушiв ВМД i примiрникiв ДМВ у порядку, установленому законодавством, та видача декларанту вiдповiдного аркуша (аркушiв) ВМД, копiї Акта про проведення митного огляду товарiв (у разi його складення), носiя електронної iнформацiї i комплекту документiв (крiм документiв, що повиннi зберiгатися в митному органi) пiд його пiдпис в Iнформацiйному аркушi".

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 08.08.2007р. N 671, вiд 12.06.2008р. N 644, у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

4. Статистичний контроль

     Пiд час проведення статистичного контролю здiйснюються:

     приведення вiдомостей граф електронної копiї ВМД у вiдповiднiсть до вiдомостей граф оформленої ВМД (унесення вiдомостей, що належать до компетенцiї митних органiв);

     передання в установлений строк електронної копiї ВМД до ЄАIС;

     проставлення на першому аркушi ВМД своїх пiдпису, iнiцiалiв, прiзвища й вiдбитка номерного штампа "Статистичний контроль проведено" i заповнення цього штампа, що свiдчить про завершення статистичного контролю.

5. Унесення змiн i доповнень до ВМД

     5.1. Вiдомостi, зазначенi у ВМД, можуть бути змiненi чи доповненi декларантом лише з дозволу посадової особи митного органу до моменту прийняття цiєї ВМД до оформлення.

     5.2. Змiни чи доповнення вносяться декларантом до всiх аркушiв ВМД шляхом перекреслення помилкових i зазначення правильних вiдомостей. Кожна змiна чи доповнення завiряється печаткою декларанта.

     Одночасно декларантом уносяться змiни (доповнення) до електронної копiї ВМД з використанням при цьому програмних продуктiв декларанта.

     5.3. Не допускаються бiльш як три змiни (доповнення) у ВМД (без урахування змiн (доповнень), що дублюються (повторюються) на додаткових аркушах ВМД (форма МД-3) унаслiдок унесення змiн (доповнень) до основного аркуша), а також змiн (доповнень) у графах 12, 22, 24, 36, 38, 42, 45, 46, 47 ВМД.

     5.4. Посадовi особи митного органу не мають права з власної iнiцiативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змiнювати чи доповнювати вiдомостi, зазначенi в нiй i в її електроннiй копiї, за винятком тих граф ВМД, заповнення яких належить до компетенцiї митних органiв.

     Посадова особа митного органу, яка вчиняє записи та вносить вiдмiтки до ВМД на паперовому носiї, повинна внести цi записи та вiдмiтки й до її електронної копiї.

6. Прикiнцевi положення

     6.1. Допускаються виготовлення та використання митними органами допомiжних штампiв, що мають iнформативний характер i зручнi пiд час здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв вiдповiдно до цього Порядку. Вiдбитки допомiжних штампiв проставляються у верхнiй частинi графи E/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/експорту/призначення" ВМД.

(пункт 6.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.06.2008р. N 644)

     6.2. Номернi штампи, використання яких передбачено цим Порядком, закрiплюються за посадовими особами наказом митного органу.

     6.3. Факт виконання окремих митних процедур пiд час митного контролю та оформлення пiдтверджується шляхом вiдображення у ВМД на паперовому носiї вiдповiдної iнформацiї в такому порядку:

     1) прийняття ВМД для митного оформлення - згiдно з пiдпунктом 7 пункту 3 цього Порядку;

     2) перевiрка правильностi класифiкацiї та кодування товарiв - шляхом проставлення вiдбитка допомiжного штампа "Правильнiсть класифiкацiї перевiрено" або вчинення запису аналогiчного змiсту у верхнiй частинi графи E/J iз зазначенням дати, часу закiнчення цiєї митної процедури, прiзвища та пiдпису посадової особи, яка виконала митну процедуру, визначену пiдпунктом 16 пункту 3 цього Порядку;

     3) перевiрка дотримання прав iнтелектуальної власностi - шляхом внесення запису "Дотримання прав iнтелектуальної власностi перевiрено" у верхнiй частинi графи E/J iз зазначенням дати, часу закiнчення цiєї митної процедури, прiзвища та пiдпису посадової особи, яка виконала митну процедуру, визначену пiдпунктом 19 пункту 3 цього Порядку;

     4) перевiрка правильностi визначення митної вартостi товарiв - у випадках, якщо справляються податки i збори, шляхом проставлення вiдбитка допомiжного штампа "Митну вартiсть визнано" або вчинення запису аналогiчного змiсту у верхнiй частинi графи E/J iз зазначенням дати, часу закiнчення цiєї митної процедури, прiзвища та пiдпису посадової особи, яка виконала митну процедуру, визначену пiдпунктом 21 пункту 3 цього Порядку;

     5) контроль за справлянням митних платежiв - згiдно з пiдпунктом 26 пункту 3 цього Порядку;

     6) завершення митного оформлення - згiдно з пiдпунктом 32 пункту 3 цього Порядку;

     7) проведення статистичного контролю - шляхом проставлення на вiльному мiсцi лицьового боку аркуша з позначенням "1/6" ВМД вiдбитка номерного штампа "Статистичний контроль проведено" iз зазначенням дати, часу закiнчення цiєї митної процедури, прiзвища та пiдпису посадової особи, яка її здiйснила.

     Факт виконання митних процедур, встановлених пiдпунктами 7, 16, 19, 21, 26, 27, 32 пункту 3 та пунктом 4 цього Порядку, вiдображається у графi E/J електронної копiї ВМД за допомогою автоматизованої системи митного оформлення посадовою особою, яка виконала вiдповiдну процедуру.

     У графi E/J електронної копiї ВМД також за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдображаються результати виконання митних процедур, передбачених пiдпунктами 15 та 30 пункту 3 цього Порядку.

(пiдпункт 6.3 пункту 6 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     6.4. За наявностi достатнiх пiдстав уважати, що товари перемiщуються через митний кордон України з порушенням прав iнтелектуальної власностi, митне оформлення цих товарiв призупиняється у випадках i в порядку, визначених законодавством.

     6.5. Ведення Журналу облiку ВМД здiйснюється в електронному виглядi з використанням Автоматизованої системи митного оформлення. Щомiсяця цей Журнал роздруковується i формується в справи для зберiгання вiдповiдно до Iнструкцiї з дiловодства в митнiй службi України, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 28.12.2002 N 747 (зi змiнами).

(Порядок доповнено новим пунктом 6.5 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.04.2006р. N 322, у зв'язку з цим пункти 6.5 - 6.7 уважати вiдповiдно пунктами 6.6 - 6.8, пiдпункт 6.5 пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     6.6. У разi надання митним органом вiдмови в митному оформленнi товарiв реєстрацiйний номер ВМД, за якою було вiдмовлено в митному оформленнi, не може бути присвоєний iншiй ВМД.

     При повторному наданнi для митного оформлення ВМД на товари, за якими було надано Картку вiдмови, реквiзити цiєї Картки вiдмови наводяться у ВМД згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї.

(пiдпункт 6.6 пункту 6 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     6.7. При здiйсненнi митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням ВМД дозволяється змiнювати послiдовнiсть операцiй у межах пiдпунктiв 17 - 23 пункту 3 цього Порядку.

(пiдпункт 6.7 пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)

     6.8. Посадовi особи митного органу несуть персональну вiдповiдальнiсть за нездiйснення або неналежне здiйснення контрольних функцiй, визначених цим Порядком.

(пiдпункт 6.8 пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)
 
В.о. директора Департаменту органiзацiї митного контролю
С.М.Сьомка

 

Додаток 1
до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 3 березня 2010 року N 190)
Форма

Iнформацiйний аркуш до ВМД
N ____________________________
   (довiдковий номер ВМД декларанта)

I. Час отримання вiд декларанта ВМД, носiя електронної iнформацiї,
комплекту документiв _____________ год. __________ хв.
На прийняття ВМД до митного оформлення
уповноважено  
(посада, прiзвище, iнiцiали посадової особи ПМО)
Посадова особа ПМО  
(посада, прiзвище, iнiцiали, пiдпис посадової особи ПМО, яка здiйснила розподiл ВМД)
Реєстрацiйний номер ВМД   /   /  
(вноситься посадовою особою, яка присвоїла номер ВМД)
II. Рiшення щодо проведення митного огляду
Пiдстави для огляду Завдання, визначенi для митного огляду Пiдроздiл митного органу, який необхiдно залучити до проведення митного огляду П. I. Б. та пiдпис посадової особи, яка прийняла рiшення
       
       
       
       
       
       
       
       
III. ВМД, носiй електронної iнформацiї, комплект документiв отримав   /  
(дата) (час)
 
(посада, прiзвище, iнiцiали, пiдпис декларанта)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
лiнiя вiдрiзу

Вiдривний талон Iнформацiйного аркуша до ВМД N  
(довiдковий номер ВМД декларанта)
Декларант  
(посада, прiзвище, iнiцiали, пiдпис декларанта)
Час отримання вiд декларанта ВМД, носiя електронної iнформацiї,
комплекту документiв ____________ год. ____________ хв.
Посадова особа ПМО  
(посада, прiзвище, iнiцiали, пiдпис посадової особи ПМО, яка здiйснила розподiл ВМД)
Мiсце штампа
"Пiд митним
контролем"
(додаток 1 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 17.11.2005р. N 1123, вiд 03.03.2010р. N 190)

 

Додаток 2
до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 3 березня 2010 року N 190)
Форма

АКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ ТОВАРIВ
___________/__________/____________

N ВМД (iншого документа) ________________
Акт складено з використанням додаткового аркуша ˜ так
˜ нi
1. Пiдроздiл, що здiйснює митний огляд  
(код ПМО або назва структурного пiдроздiлу в разi вiдсутностi коду)
2. Пiдстави для огляду а б в г ґ д е iнше
               
3. Мiсце проведення митного огляду  
4. Мiсцезнаходження товарiв  
(вид та номер транспортного засобу, номер контейнера тощо)
5. Митне забезпечення (забезпечення вiдправника)
наявнiсть ˜ так
˜ нi
цiлiснiсть ˜ так
˜ нi
 
номер
6. Результати проведення митного огляду
6.1. Вид упаковки без пакування коробка ящик тюк мiшок бочка пiддон
˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
iнший  
˜
6.2. Кiлькiсть вiдкритих (розпакованих) вантажних мiсць  
6.3. Шляхом огляду виявлено
6.3.1. Вiдомостi про товар 6.3.2. Графа ВМД 6.3.3. Вiдмiтка про вiдповiднiсть характеристик товарiв даним, зазначеним у ВМД (позначається знаком "Х" у вiдповiднiй колонцi)
6.3.4. Iнформацiя щодо виконаних завдань та виявлених невiдповiдностей; iншi вiдомостi:*
 

 

 

 

 

 

 

Заповнено зворотний бiк
так
˜
нi
˜
так нi не перевiрялись
Код типу контейнера вiдповiдає заявленому у ВМД 31      
Всього мiсць 6      
Опис 31      
Кiлькiсть 31      
Маркування 31      
Вага брутто 35      
Вага нетто 38      
7. Проби та зразки вiдiбранi ˜ так
˜ нi
Акт N ___________ у кiлькостi: ______________
8. Здiйснено фотографування ˜ так
˜ нi
  кадрiв  
(кiлькiсть) (назви файлiв)
9. Вантажнi мiсця запаковано з накладенням митного забезпечення  
(вид та номер митного забезпечення)
10. Дата та час проведення митного огляду з ___ год. ____ хв.   до ___ год. ____ хв.  
(дата) (дата)
11. Огляд
проводили:
 
 
Мiсце штампа
"Пiд митним контролем"
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)**
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)**
12. Особи, що були присутнi пiд час здiйснення митного огляду:
***
 
(посада)
 
(прiзвище та iнiцiали)
 
(пiдпис)
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, серiя та N паспорта або посвiдчення особи)**
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, серiя та N паспорта або посвiдчення особи)**
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, серiя та N паспорта або посвiдчення особи)**

Зворотний бiк Акта про проведення митного огляду товарiв

6.3.4. Iнформацiя щодо виконаних завдань та виявлених невiдповiдностей; iншi вiдомостi (продовження):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огляд
проводили:
 
 
Мiсце штампа
"Пiд митним контролем"
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)**
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)**
Особи, що були присутнi пiд час здiйснення митного огляду:
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, серiя та N паспорта або посвiдчення особи)**
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, серiя та N паспорта або посвiдчення особи)**
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, серiя та N паспорта або посвiдчення особи)**

____________
     * Якщо у графi 6.3.4 Акта недостатньо мiсця для занесення всiх вiдомостей, то вони наводяться у продовженнi графи 6.3.4 на зворотному боцi Акта про проведення митного огляду товарiв.
     ** Запис виконується власноручно особою, що була присутня пiд час здiйснення митного огляду.
     *** Заповнюється посадовою особою митного органу, яка ознайомилась з результатами митного огляду вiдповiдно до завдань АСАУР.

(додаток 2 у редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 20.06.2007р. N 519, вiд 03.03.2010р. N 190)

 

Додаток 3
до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 3 березня 2010 року N 190)
Форма

ЗАПИТ N ____________________ вiд __________________

Згiдно з наказом Держмитслужби вiд 20.04.2005 N 314

Пiдроздiл  
(код структурного пiдроздiлу митного органу)
направляє до  
(назва пiдроздiлу митного органу)
ВМД N   /   /   i документи на   аркушах з метою:
 
вирiшення складного питання класифiкацiї та кодування
товару N   ;
 
перевiрки правильностi визначення країни походження
товару N   ;
 
вирiшення питання щодо необхiдностi застосування заходiв iз захисту прав iнтелектуальної власностi
товару N   ;
 
вирiшення спiрного питання правильностi визначення митної вартостi
товару N   ;
 
перевiрки правильностi застосування пiльг в оподаткуваннi
товару N   ;
 
 
(iнше завдання для перевiрки)
ПРИЧИНИ ЗАПИТУ:
 
спiрне питання щодо  
 
 
 
спрацювання автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками  
 
 
вимоги нормативно-правового акта /зазначити реквiзити цього акта/  
 
Посадова особа  
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи ПМО)
 
Мiсце штампа
"Пiд митним
контролем"
 
Запит, ВМД i документи отримав
 
(посада, пiдпис, дата, час, iнiцiали, прiзвище посадової особи)
Вiдповiдь на запит, ВМД i документи отримав
 
(посада, пiдпис, дата, час, iнiцiали, прiзвище посадової особи)
(додаток 3 у редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 12.06.2008р. N 644, вiд 03.03.2010р. N 190, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

 

Додаток 4
до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 3 березня 2010 року N 190)
Форма

ДОДАТКОВИЙ АРКУШ до Акта про проведення митного огляду товарiв
N _________________________________

ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСIБ
Тип:   ;
(вантажний, пасажирський, легковий, iнше)
марка _______________; модель ____________________ Новий*
 
 
Iдентифiкацiйний номер (кузова, шасi) Що використовувався*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                                 
Двигун N*   , об'єм*   см3, тип двигуна*:  
(бензиновий, дизельний, гiбридний, iнше)
Тип кузова  
(седан, седан-хардтоп, купе, купе-хардтоп, фастбек, комбi (хетчбек), унiверсал, лiмузин, безкапотний кузов, фургон,    фаетон, фаетон-унiверсал, кабрiолет, кабрiолет-лiмузин, кабрiолет-хардтоп, родстер, брогам, ландо, тарга, пiкап, iнше)
Показник одометра   км, маркування кузова (CL, GL, GT тощо)   ,
Кiлькiсть дверей   , кiлькiсть мiсць для сидiння   , колiр ТЗ  

Комплектацiя транспортного засобу

Код Назва складової комплектацiї автотранспортного засобу Наявнiсть Код Назва складової комплектацiї автотранспортного засобу Наявнiсть
01 Антиблокувальна система (ABS)   13 Бортовий комп'ютер  
02 Система курсової стiйкостi   14 Багатофункцiональний дисплей  
03 Круїз-контроль   15 GPS-навiгатор  
04 Система допомоги паркування   16 CD/DVD-програвач  
05 Камера заднього виду   17 TV/DVD-монiтор  
06 Системи управлiння на рульовому колесi   18 Колiснi диски з легких сплавiв  
07 Автоматична коробка передач   19 Фари з газорозрядними джерелами свiтла  
08 Повний привiд   20 Оббивка сидiнь з натуральної шкiри  
09 Клiмат-контроль   21 Оббивка сидiнь зi штучної шкiри  
10 Кондицiонер   22 Люк  
11 Пiдiгрiвання переднiх сидiнь   23 Панорамний дах (люк)  
12 Пiдiгрiвання заднiх сидiнь   24 Кiлькiсть подушок безпеки  
Iнше:  
 
Наявнi пошкодження, ознаки експлутацiї:  
 
Огляд
проводили:
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)
Особи, що були присутнi пiд час здiйснення митного огляду:
 
Мiсце штампа "Пiд
митним контролем"
 
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, серiя та N паспорта або посвiдчення особи)
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, серiя та N паспорта або посвiдчення особи)
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, серiя та N паспорта або посвiдчення особи)

____________
     * Вiдомостi наводяться згiдно з товаросупровiдними документами.

(додаток 4 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 03.03.2010р. N 190)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.