Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 листопада 2005 року N 1123


Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 20.04.2005 N 314

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
23 листопада 2005 р. за N 1415/11695


     Вiдповiдно до Митного кодексу України та з метою подальшого вдосконалення й спрощення порядку митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї наказую:

     1. Унести змiну до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (далi - Порядок), виклавши додаток 1 до Порядку в редакцiї, що додається.

     2. Начальникам регiональних митниць, митниць забезпечити iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про вимоги цього наказу.

     3. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С. М.) i Юридичному департаменту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної митної служби України О. Б. Єгоров

 

Додаток 1
до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 17 листопада 2005 р. N 1123)
Форма
 
Iнформацiйний аркуш митного контролю товарiв за ВМД
N _________/__/________
 
I. На прийняття ВМД уповноважено  
(посада, прiзвище, iнiцiали посадової особи)
Посадова особа ПМО*  
(посада, пiдпис, дата, час, iнiцiали, прiзвище)
II. Пропозицiї щодо потреби проведення митного огляду
Мета проведення митного огляду Пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи
1 2
   

III. Рiшення начальника ПМО або iншої посадової особи, яка має право приймати рiшення про потребу проведення митного огляду

З оглядом
Без огляду
 
(змiст рiшення; зi складенням Акта про проведення митного огляду товарiв / без складення такого Акта)
  .
Доручено провести митний огляд товарiв  
(посада, прiзвище, iнiцiали посадової особи)
 
(посада, пiдпис особи, яка прийняла рiшення, дата, iнiцiали, прiзвище)
IV. Результати митного огляду**:
 
(товар вiдповiдає вiдомостям, заявленим у ВМД i товаросупровiдних документах; CID-коди перевiрено тощо)
 
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи, що провела митний огляд)
Мiсце штампа
"Пiд митним контролем"
Час початку _________ год. _______ хв.
Час закiнчення _______ год. _______ хв.

V. ВМД, iншi документи, що були поданi для митного оформлення товарiв, отримав

 
(пiдпис, дата, час, iнiцiали, прiзвище декларанта)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вiдривний талон Iнформацiйного аркуша митного контролю товарiв за ВМД
N ________/__/________

Час подання ВМД, заповненої згiдно з обраним митним режимом, її електронної копiї та комплекту документiв _______ год. _______ хв.

Декларант  
(посада, iнiцiали, прiзвище)
Посадова особа ПМО*  
(посада, пiдпис, дата, iнiцiали, прiзвище)

____________
     * Посадова особа ПМО, до функцiональних обов'язкiв якої вiднесено право розподiлу ВМД мiж посадовими особами ПМО.
     ** Заповнюється в разi проведення митного огляду без складення Акта.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.