Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1227 від 12.12.2005

Наказ Державної митної служби України

вiд 24 квiтня 1999 року N 239

 
Про затвердження Порядку заповнення й використання Картки вiдмови

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
11 травня 1999 р. за N 300/3593

     З метою подальшого впорядкування митного контролю вантажiв, що перемiщуються через митний кордон України, та вiдповiдно до вимог статтi 43 Митного кодексу України НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок заповнення й використання Картки вiдмови у пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв (далi - Порядок) (додається).

     2. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Бiльчук О. С.), Правовому управлiнню (Тимошенко С. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю в Мiнiстерство юстицiї України.

     3. Начальникам митних органiв iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що працюють у зонi дiяльностi митниць, про встановлений цим наказом Порядок.

     4. Господарсько-експлуатацiйному митному управлiнню (Буц М. К.) вжити заходiв для виготовлення та забезпечення митних органiв потрiбною кiлькiстю бланкiв таких Карток.

     5. Наказ Державного митного комiтету України вiд 22.05.96 N 221 "Про заходи щодо впорядкування митного оформлення вантажiв" скасувати.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 24 квiтня 1999 р. N 239
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
11 травня 1999 р. за N 300/3593

ПОРЯДОК
заповнення й використання Картки вiдмови у пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв

     1. Картка вiдмови у пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв (далi - Картка) з вiдривним талоном вiдмови у пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв (далi - Талон) заповнюється в усiх випадках вiдмови у пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв (далi - товари), пред'явлених до митного контролю митному органу України пiдприємством або перевiзником, що самостiйно декларує товари, чи особою, уповноваженою на декларування. Форму Картки i Талону наведено в додатку.

     2. Картка й Талон заповнюються посадовою особою митного органу, яка прийняла рiшення про неможливiсть пропуску на митну територiю України чи митного оформлення задекларованого митному органу вантажу, спричинену наявними обставинами (забороною до перемiщення через митний кордон, заявленим режимом, поданими документами, несплатою належних митних та iнших платежiв тощо).

     3. У разi прийняття рiшення про вiдмову у пропуску на митну територiю України товару, який пiдлягає експортному контролю, Картку пiдписує посадова особа на рiвнi заступника начальника митницi, й iнформацiя про вiдмову у ввезеннi такого товару термiново надсилається засобами електронного зв'язку до Вiддiлу експортного контролю Державної митної служби.

     4. Пiсля оформлення Картки заповнений вiдривний Талон вiдокремлюється та передається пiдприємству або перевiзнику чи особi, уповноваженiй на декларування.

     5. Вiдомостi iз заповненої Картки заносяться в журнал реєстрацiї карток вiдмов у пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв, а сама Картка (без вiдривного Талона) зберiгається протягом року в справах митного органу.

     6. Журнал реєстрацiї вiдмов у пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв мiстить:

     - дату пред'явлення товарiв до митного контролю чи митного оформлення (дату декларування);

     - найменування пiдприємства або прiзвище, iм'я та по батьковi перевiзника чи особи, уповноваженої на декларування;

     - найменування, кiлькiсть i вартiсть товарiв, пред'явлених до митного контролю та оформлення;

     - причину вiдмови у пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi з посиланням на нормативно-правовий акт, норми якого порушено;

     - посаду, прiзвище, iм'я та по батьковi посадової особи митного органу, яка прийняла рiшення про неможливiсть пропуску цих товарiв на митну територiю України чи їх митного оформлення;

     - вiдомостi про оформлену Картку (дату оформлення, номер Картки);

     - вiдомостi про вручення Талона пiдприємству або перевiзнику чи митному брокеру (дату вручення, прiзвище, iм'я та по батьковi особи, якiй вручено Талон).

     7. На пiдставi оформленого митним органом Талона пiдприємство або перевiзник чи особа, уповноважена на декларування, має право оскаржити дiї митного органу до:

     - реґiональної митницi;

     - Державної митної служби України - стосовно дiй митниць центрального пiдпорядкування та рiшень регiональних митниць;

     - суду (арбiтражного суду).

Начальник Управлiння органiзацiї
митного контролю
О. С. Бiльчук

     

Додаток
до п.1 Порядку заповнення й використання Картки вiдмови у пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв

КАРТКА ВIДМОВИ У ПРОПУСКУ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ
ЧИ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННI ТОВАРIВ ТА IНШИХ ПРЕДМЕТIВ N ______

Перевiзником
________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування пiдприємства або перевiзника чи особи, уповноваженої на декларування)

"___"____________19   р. ____ год. ____ хв. 

_____________________________________
(найменування митницi) 

митницi подано товарно-транспортнi, товаросупровiднi та митнi документи на транспортнi засоби, товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України (подаються для митного оформлення) i належать пiдприємству (громадянину)

________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування пiдприємства або прiзвище, iм'я та по батьковi громадянина - власника товарiв та iнших предметiв, що декларуються)

________________________________________________________________________________________ 

(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi посадової особи, яка прийняла рiшення про неможливiсть пропуску на митну територiю України (митного оформлення) товарiв та iнших предметiв)

вiдмовив у пропуску товарiв та iнших предметiв на митну територiю України (митному оформленнi) з таких причин:

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(зазначити причини вiдмови)

"_____" _____________________ 19      р. 

_____________________________________
(пiдпис посадової особи митного органу) 

============================================================================== 

ТАЛОН ВIДМОВИ У ПРОПУСКУ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ ЧИ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННI ТОВАРIВ ТА IНШИХ ПРЕДМЕТIВ N _______

________________________________________________________________________________________ 

(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi посадової особи, яка прийняла рiшення про неможливiсть пропуску на митну територiю України (митного оформлення) товарiв та iнших предметiв з наявних причин)

розглянув товаросупровiднi документи, митну декларацiю та доданi до неї документи, поданi пiдприємством або перевiзником чи особою, уповноваженою на декларування, для митного оформлення товарiв та iнших предметiв

________________________________________________________________________________________ 

(назва пiдприємства або прiзвище, iм'я та по батьковi перевiзника чи особи, уповноваженої на декларування)

Зазначенi в цих документах товари та iншi предмети не можуть бути пропущенi на митну територiю України (оформленi в митному вiдношеннi) з таких причин:

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(причини, з яких пред'явленi митницi товари та iншi предмети, що декларуються, не можуть бути пропущенi на митну територiю України (оформленi в митному вiдношеннi вiдповiдно до заявленого режиму))

"_____" _____________________ 19      р. 

_____________________________________
(пiдпис посадової особи митного органу) 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.