Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2007 N 671


Про внесення змiни до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 серпня 2007 р. за N 957/14224


     Вiдповiдно до стандартних правил 6.3 i 6.4 роздiлу 6 Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур (у змiненiй редакцiї), статтi 13 Митного кодексу України, пункту 55 Заходiв щодо виконання у 2005 роцi Плану дiй Україна - ЄС, затверджених розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2005 N 117-р, i з метою подальшого вдосконалення та спрощення порядку митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї i впорядкування практичного застосування системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення наказую:

     1. Пiдпункт 25 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами), доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Потреба проведення митного огляду та визначення обсягiв iнших митних процедур може бути визначена також за результатами оцiнки ризику за ВМД автоматизованою системою аналiзу та управлiння ризиками. Порядок дiй посадових осiб ПМО при застосуваннi автоматизованої системи аналiзу та управлiння ризиками визначається Держмитслужбою за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України".

     У зв'язку з цим абзаци другий-п'ятнадцятий вважати абзацами третiм-шiстнадцятим.

     2. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.), Департаменту аналiзу ризикiв та аудиту (Жиляєв I.В.) i Юридичному департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Начальникам регiональних митниць, митниць забезпечити iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про вимоги цього наказу.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 5 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Державної митної служби України Р.А.Черкасський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.