Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2011 N 328


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
19 травня 2011 р. за N 612/19350


     Вiдповiдно до статей 82, 187 Митного кодексу України та положень Податкового кодексу України наказую:

     1. Унести до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами), такi змiни:

     1.1. Абзац третiй пiдпункту 29 пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "вирiшення складних питань класифiкацiї та кодування товарiв".

     1.2. У додатку 3 до Порядку:

     слова "вирiшення спiрного питання правильностi класифiкацiї та кодування товару N" замiнити словами "вирiшення складного питання класифiкацiї та кодування товару N";

     слова "спiрне питання щодо" замiнити словами "спiрне/складне питання щодо".

     2. Унести до Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг), затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 30.12.2003 N 932, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.01.2004 за N 66/8665 (зi змiнами), такi змiни:

     2.1. Доповнити пункт 1.6 глави 1 чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "Не потребує отримання дозволу митного органу декларування iз застосуванням тимчасової декларацiї:

     товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України для вiдповiдного виду товару;

     товарiв, що пiдлягають обов'язковiй лабораторнiй перевiрцi згiдно з вимогами нормативно-правових актiв;

     наступних, увезених на одних i тих самих умовах та пiдставах, партiй одного й того самого товару, на момент декларування яких митним органом не завершено проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) товару, ввезеного у попереднiй партiї".

     2.2. У главi 2:

     пiдпункти "б" та "в" пункту 2.1 замiнити новими пiдпунктами "б" - "ґ" такого змiсту:

     "б) значення цiни товару в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) визначається за формулою i на дату подання тимчасової декларацiї невiдоме;

     в) виникають спiрнi питання при визначеннi країни походження товарiв;

     г) виникають складнi питання при класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД;

     ґ) товари, щодо яких взятi проби (зразки), оформлюються згiдно з положеннями пункту 15 Порядку взяття (надання) проб i зразкiв товарiв, проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1862 (зi змiнами), та стандартного правила 3.42 роздiлу 3 Загального додатка до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур";

     у пунктi 2.3:

     в абзацi третьому слова "податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв)" замiнити словами "митних платежiв";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо цiна товару визначається за формулою i документи, поданi митному органу для отримання дозволу на здiйснення декларування iз застосуванням тимчасової декларацiї, не мiстять правил обчислення значень змiнних у формулi або передбачають можливiсть вибору чи змiни таких правил пiсля оформлення тимчасової декларацiї, митний орган приймає рiшення про вiдмову в митному оформленнi товарiв iз застосуванням тимчасової декларацiї згiдно з пунктом 3.4 глави 3 цього Порядку".

     2.3. Доповнити пункт 4.1 глави 4 двома новими абзацами такого змiсту:

     "Митне оформлення за тимчасовою декларацiєю товарiв, проби i зразки яких бралися (надавалися) для проведення дослiджень (аналiзу, експертизи), може бути завершено згiдно з положеннями стандартного правила 3.42 роздiлу 3 Загального додатка до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур.

     Якщо згiдно з цим Порядком подання тимчасової декларацiї не потребує отримання дозволу митного органу, подана митному органу тимчасова декларацiя пiдтверджує взяття декларантом зобов'язання не пiзнiше нiж через 30 днiв з дня випуску товарiв у вiльний обiг подати митному органу вантажну митну декларацiю, заповнену в звичайному порядку, i передбаченi законодавством документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв, задекларованих у тимчасовiй декларацiї, що не подавались при оформленнi тимчасової декларацiї. Надання такого зобов'язання при декларуваннi iз застосуванням тимчасової декларацiї товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України для вiдповiдного виду товару".

     3. Доповнити пункт 2 наказу Державної митної служби України вiд 09.08.2005 N 735 "Про запровадження єдиної форми заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26.08.2005 за N 934/11214 (зi змiнами), пiсля слiв "випуску товарiв у вiльний обiг за тимчасовою чи неповною декларацiєю" словами "(крiм випадкiв, установлених Держмитслужбою)".

     4. Департаменту митної вартостi та класифiкацiї товарiв (Гiла С. П.) i Управлiнню правового забезпечення (Чорна Г. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) до дати набрання чинностi цим наказом доопрацювати програмно-iнформацiйний комплекс "Iнспектор-2006" для забезпечення реалiзацiї вимог цього наказу.

     6. Начальникам митних органiв забезпечити iнформування суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та дотримання вимог цього наказу.

     7. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 30 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Голова Державної митної служби України I. Г. Калєтнiк
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України Ф. О. Ярошенко
Перший заступник Голови - Голова лiквiдацiйної комiсiї Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва Г. Яцишина
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.