Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

30.12.2003р. N 932


Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг)

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17.01.2004 за N 66/8665

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 8 червня 2004 року N 420,
вiд 9 серпня 2005 року N 735,
вiд 13 червня 2006 року N 465,
вiд 3 липня 2006 року N 550,
вiд 7 листопада 2007 року N 933,
вiд 17 березня 2008 року N 230,
вiд 16 грудня 2008 року N 1414,
вiд 22 квiтня 2011 року N 328


     Вiдповiдно до статей 82 i 187 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV i з метою спрощення порядку декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй, та створення сприятливiших умов для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi наказую:

     1. Затвердити Порядок застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг), що додається.

     2. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) у десятиденний строк пiсля реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України внести потрiбнi змiни до нормативно-довiдкової iнформацiї, у тому числi до довiдникiв програмно-iнформацiйного комплексу "Митне оформлення вантажiв" та iнших, що використовуються при митому оформленнi товарiв i веденнi статистики зовнiшньої торгiвлi.

     3. Управлiнню митних режимiв (Заяц В.В.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на т.в.о. першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
30.12.2003 N 932
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17.01.2004 за N 66/8665

Порядок
застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг)

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок визначає перелiк причин та умови застосування тимчасової та неповної декларацiй, а також порядок прийняття митним органом рiшення про митне оформлення товарiв, заявлених з метою випуску у вiльний обiг, iз застосуванням цих декларацiй, та заповнення їх граф.

     1.2. У цьому Порядку термiни вживаються в значеннях, визначених Митним кодексом України вiд 11.07.2002 N 92-IV.

     1.3. Тимчасова та неповна декларацiї застосовуються вiдповiдно до Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" (зi змiнами й доповненнями).

     1.4. Тимчасова та неповна декларацiї оформлюються на партiю або частину партiї товарiв (якщо iнша частина цiєї партiї товарiв може бути оформлена у вiдповiдний митний режим у повному обсязi).

     1.5. Графи тимчасової та неповної декларацiй заповнюються вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi - Iнструкцiя).

     Абзац другий пункту 1.5 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.11.2007р. N 933)

     1.6. Декларування товарiв iз застосуванням тимчасової або неповної декларацiї можливе за наявностi дозволу митного органу.

     Не потребує отримання дозволу митного органу декларування iз застосуванням тимчасової декларацiї:

(пункт 1.6 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

     товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України для вiдповiдного виду товару;

(пункт 1.6 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

     товарiв, що пiдлягають обов'язковiй лабораторнiй перевiрцi згiдно з вимогами нормативно-правових актiв;

(пункт 1.6 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

     наступних, увезених на одних i тих самих умовах та пiдставах, партiй одного й того самого товару, на момент декларування яких митним органом не завершено проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) товару, ввезеного у попереднiй партiї.

(пункт 1.6 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

2. Перелiк причин та умови застосування тимчасової та неповної декларацiй

     2.1. Декларування товарiв iз застосуванням тимчасової декларацiї можливе виключно за бажанням декларанта, якщо:

     а) товари перемiщуються трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi;

     б) значення цiни товару в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) визначається за формулою i на дату подання тимчасової декларацiї невiдоме;

     в) виникають спiрнi питання при визначеннi країни походження товарiв;

     г) виникають складнi питання при класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД;

     ґ) товари, щодо яких взятi проби (зразки), оформлюються згiдно з положеннями пункту 15 Порядку взяття (надання) проб i зразкiв товарiв, проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1862 (зi змiнами), та стандартного правила 3.42 роздiлу 3 Загального додатка до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур.

(пiдпункт "в" iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.03.2008р. N 230, пiдпункти "б" та "в" пункту 2.1 замiнено пiдпунктами "б" - "ґ" згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

     2.2. Декларування товарiв iз застосуванням неповної декларацiї можливе, якщо декларантом не подано один або декiлька документiв, потрiбних для митного оформлення товарiв (крiм документiв, що пiдтверджують митну вартiсть, походження, код товару згiдно з УКТЗЕД), але надано пiдтвердження (факсова копiя або iнший документ, що мiстить вiдповiдну iнформацiю), що такi документи:

     iснують i є дiйсними;

     не можуть бути поданi з незалежних вiд декларанта причин.

     2.3. Дозвiл на здiйснення декларування iз застосуванням тимчасової декларацiї надається суб'єкту пiдприємницької дiяльностi, що перемiщує товари через митний кордон України, за умови, що цей суб'єкт вiдповiдає таким характеристикам:

     є резидентом України;

     не має заборгованостi зi сплати митних платежiв, а також зi сплати штрафiв за порушення митних правил;

(абзац третiй пункту 2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

     абзац четвертий пункту 2.3 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.06.2006 р. N 465, у зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим)

     а також зовнiшньоекономiчна операцiя вiдповiдає видам економiчної дiяльностi цього суб'єкта.

     Якщо цiна товару визначається за формулою i документи, поданi митному органу для отримання дозволу на здiйснення декларування iз застосуванням тимчасової декларацiї, не мiстять правил обчислення значень змiнних у формулi або передбачають можливiсть вибору чи змiни таких правил пiсля оформлення тимчасової декларацiї, митний орган приймає рiшення про вiдмову в митному оформленнi товарiв iз застосуванням тимчасової декларацiї згiдно з пунктом 3.4 глави 3 цього Порядку.

(пункт 2.3 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414, абзац п'ятий пункту 2.3 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

     2.4. Дозвiл на здiйснення декларування iз застосуванням неповної декларацiї надається суб'єкту пiдприємницької дiяльностi, що перемiщує товари через митний кордон України, за умови, що цей суб'єкт вiдповiдає таким характеристикам:

     є резидентом України;

     абзац третiй пункту 2.4 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.06.2006 р. N 465, у зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третiм)

     а також зовнiшньоекономiчна операцiя вiдповiдає видам економiчної дiяльностi цього суб'єкта.

3. Порядок прийняття митним органом рiшення про митне оформлення товарiв iз застосуванням тимчасової та неповної декларацiй

     3.1. Рiшення про митне оформлення товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї приймається начальником або вповноваженою посадовою особою митного органу на пiдставi заяви пiдприємства, форма якої визначається Державною митною службою України.

(пункт 3.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 09.08.2005 р. N 735)

     3.2. Заява подається митному органу (у двох примiрниках) разом з копiями документiв, що пiдтверджують викладенi в нiй вiдомостi, i реєструється митним органом або його пiдроздiлом у день її надходження. Заява повинна бути розглянута протягом наступного робочого дня пiсля дати реєстрацiї.

     3.3. Копiї поданих документiв завiряються написом "Копiя. Згiдно з оригiналом", печаткою пiдприємства, зразок якої наведено в облiковiй картцi пiдприємства, i пiдписом керiвника або вповноваженої особи пiдприємства з обов'язковим зазначенням посади, прiзвища, iменi, по батьковi, а також дати завiрення копiї.

     3.4. Рiшення про митне оформлення товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї оформлюється шляхом накладення на обох примiрниках заяви резолюцiї "Випуск у вiльний обiг товарiв iз застосуванням тимчасової/неповної декларацiї дозволено".

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в митному оформленнi товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї на обох примiрниках заяви накладається резолюцiя "У випуску у вiльний обiг товарiв iз застосуванням тимчасової/неповної декларацiї вiдмовлено" iз зазначенням причин вiдмови.

     Вiдповiдна резолюцiя скрiплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

     Один примiрник заяви з резолюцiєю начальника або вповноваженої посадової особи митного органу залишається в митному органi з пакетом документiв, другий - видається чи надсилається поштою (з повiдомленням про вручення) заявниковi (або вповноваженiй ним особi).

     3.5. У разi надання дозволу на митне оформлення товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї заява зберiгається у пiдроздiлi митного органу, що здiйснює митний контроль i митне оформлення (далi - ПМО).

     Заява й копiї документiв, доданих до неї, зберiгаються в окремiй справi. Пiсля оформлення тимчасової чи неповної декларацiї заява разом з доданими до неї документами долучається до першого аркуша цiєї тимчасової чи неповної декларацiї.

4. Митне оформлення

     4.1. 4.1. Товари разом з оригiналами документiв на них подаються до оформлення в ПМО, у якому зберiгається заява.

(абзац перший пункту 4.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.12.2008р. N 1414)

     Якщо копiї якихось iз цих документiв не подавалися разом iз заявою, то подаються їх оригiнали й копiї, завiренi пiдприємством вiдповiдно до пункту 3.3 Порядку.

     Митне оформлення товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї проводиться вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами).

(абзац третiй пункту 4.1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 13.06.2006 р. N 465)

     Митне оформлення за тимчасовою декларацiєю товарiв, проби i зразки яких бралися (надавалися) для проведення дослiджень (аналiзу, експертизи), може бути завершено згiдно з положеннями стандартного правила 3.42 роздiлу 3 Загального додатка до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур.

(пункт 4.1 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

     Якщо згiдно з цим Порядком подання тимчасової декларацiї не потребує отримання дозволу митного органу, подана митному органу тимчасова декларацiя пiдтверджує взяття декларантом зобов'язання не пiзнiше нiж через 30 днiв з дня випуску товарiв у вiльний обiг подати митному органу вантажну митну декларацiю, заповнену в звичайному порядку, i передбаченi законодавством документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв, задекларованих у тимчасовiй декларацiї, що не подавались при оформленнi тимчасової декларацiї. Надання такого зобов'язання при декларуваннi iз застосуванням тимчасової декларацiї товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України для вiдповiдного виду товару.

(пункт 4.1 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.04.2011р. N 328)

     4.2. Пiсля завершення оформлення тимчасової та неповної декларацiй вони беруться на контроль у ПМО, а їх електроннi копiї - у Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Державної митної служби України (далi - ЄАIС Держмитслужби України).

     4.3. Податки й збори (обов'язковi платежi) сплачуються в повному обсязi на момент митного оформлення товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiй.

     4.4. Заходи нетарифного регулювання та види контролю, передбаченi статтею 27 Митного кодексу України, пiд час митного оформлення товарiв за тимчасовою чи неповною декларацiями застосовуються до цих товарiв у випадках i порядку, встановлених законодавством України.

     4.5. Оформлення вантажної митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку (далi - ВМД), проводиться вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами).

(абзац перший пункту 4.5 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 13.06.2006 р. N 465)

     Абзац другий пункту 4.5 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.06.2006 р. N 465, у зв'язку з цим абзац третiй уважати абзацом другим)

     Митний огляд товарiв пiд час оформлення ВМД не проводиться.

     4.6. При оформленнi ВМД застосовуються умови сплати податкiв та зборiв (розмiри ставок обов'язкових платежiв, курсу валюти, встановленого Нацiональним банком України) та нормативно-правовi акти чиннi на день прийняття митним органом тимчасової чи неповної декларацiї, за якою товари були випущенi у вiльний обiг.

     4.7. Зняття тимчасової чи неповної декларацiй з контролю в ПМО та ЄАIС Держмитслужби України здiйснюється на пiдставi оформленої ВМД, у графi 40 якої зазначається номер вiдповiдної тимчасової або неповної декларацiї.

Начальник Управлiння митних режимiв В.В.Заяц

 

Додаток 1
до Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг)

Порядок заповнення граф тимчасової та неповної декларацiй

Додаток 1 виключено

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 08.06.2004р. N 420, вiд 13.06.2006р. N 465, вiд 03.07.2006р. N 550, виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.11.2007р. N 933)

 

Додаток 2
до Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг)

ФОРМА ЗАЯВИ
про надання дозволу на випуск у вiльний обiг товарiв за тимчасовою (неповною) декларацiєю

Додаток 2 втратив чиннiсть

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 9 серпня 2005 року N 735)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.