Документ скасований: Наказ Мінфіну № 1145 від 06.11.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2008 N 230


Про затвердження Порядку випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання при ввезеннi їх на митну територiю України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 березня 2008 р. за N 259/14950


     Вiдповiдно до пункту 15 Порядку декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.12.2006 N 1766, з метою спрощення та оптимiзацiї процедури митного контролю та митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України, а також реалiзацiї права декларанта щодо випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання згiдно з положеннями статтi 264 Митного кодексу України наказую:

     1. Затвердити Порядок випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання при ввезеннi їх на митну територiю України, що додається.

     2. Виключити в пiдпунктi "в" пункту 2.1 Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.12.2003 N 932, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.01.2004 за N 66/8665 (зi змiнами), слова "визначеннi митної вартостi товарiв".

     3. Управлiнню митної вартостi (Ляденко I.Г.) та Юридичному департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Департаменту митних платежiв (Джигалов С.О.) в установленому порядку:

     4.1. Унести змiни та доповнення до Класифiкатора способiв розрахунку щодо визначення окремого коду способу розрахунку в разi випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання.

     4.2. Розробити проект постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Положення про застосування гарантiй уповноважених банкiв при випуску товарiв у вiльний обiг вiдповiдно до статтi 264 Митного кодексу України".

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць забезпечити iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про вимоги цього наказу.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 15 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.

Голова Служби В.I.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України В.М.Пинзеник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
17.03.2008 N 230
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 березня 2008 р. за N 259/14950

ПОРЯДОК
випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання при ввезеннi їх на митну територiю України

     1. Цей Порядок визначає механiзм реалiзацiї права декларанта, що заявляє митну вартiсть, згiдно з положеннями статтi 264 Митного кодексу України i пункту 15 Порядку декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.12.2006 N 1766.

     2. Випуск у вiльний обiг товарiв у разi виникнення потреби в уточненнi заявленої митної вартостi таких товарiв або незгоди декларанта з митною вартiстю, визначеною митним органом, може бути здiйснений на пiдставi письмового звернення декларанта до митного органу з вiдповiдним проханням.

     3. Декларант у поданому зверненнi обов'язково зазначає обраний ним вид гарантiйних зобов'язань митному органу (далi - гарантiйнi зобов'язання).

     4. Митний орган розглядає звернення та не пiзнiше дводенного строку приймає рiшення щодо можливостi випуску таких товарiв у вiльний обiг пiд обранi декларантом гарантiйнi зобов'язання. Про прийняте рiшення митний орган письмово повiдомляє декларанта.

     5. Письмове повiдомлення митного органу про згоду на випуск товарiв у вiльний обiг обов'язково мiстить iнформацiю про право митного органу щодо контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв пiсля закiнчення митного контролю, оформлення та пропуску товарiв через митний кордон України.

     6. Гарантiйнi зобов'язання надаються декларантом шляхом сплати до державного бюджету суми податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) згiдно з митною вартiстю товарiв, визначеною митним органом, або надання гарантiї уповноваженого банку.

     7. Гарантiя уповноваженого банку щодо сплати належних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) надається декларантом митному органу на рiзницю мiж визначеною митним органом i заявленою декларантом митною вартiстю товарiв.

     8. Випуск товарiв у вiльний обiг здiйснюється митним органом на пiдставi вантажної митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку, а також iнших документiв, передбачених законодавством. При цьому в графi 47 ВМД зазначаються вiдповiднi коди способу розрахунку.

     Подання декларацiї митної вартостi цих товарiв є обов'язковим.

     9. У разi випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiю уповноваженого банку до оформлення подається документ про банкiвську гарантiю щодо цiєї зовнiшньоекономiчної операцiї.

     10. Митний орган здiйснює митне оформлення на пiдставi поданих документiв. У графу "Для вiдмiток митного органу" декларацiї митної вартостi (ДМВ-2) за формою згiдно з додатком 2 до Порядку декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.12.2006 N 1766, посадовою особою митного органу, що здiйснює митне оформлення таких товарiв, уносяться такi записи: "контроль митної вартостi пiсля пропуску", а також "сплачено до бюджету" чи "гарантiя банку" вiдповiдно до обраного декларантом виду гарантiйних зобов'язань. Записи завiряються особистим пiдписом посадової особи.

     11. Строк дiї гарантiйних зобов'язань не може перевищувати 90 календарних днiв з моменту випуску товарiв у вiльний обiг.

     12. Пiсля завершення процедур з митного оформлення та пропуску товарiв через митний кордон України митний орган у разi необхiдностi письмово повiдомляє декларанта про термiни здiйснення контролю на пiдставi статтi 60 Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2004 N 1730 "Про затвердження Порядку проведення митними органами на пiдприємствах перевiрок системи звiтностi та облiку товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України", iнших нормативно-правових актiв.

     13. Декларант повинен подати митному органу необхiднi вiдомостi для пiдтвердження заявленої митної вартостi та забезпечити можливiсть їх перевiрки.

     14. Митний орган перевiряє наданi декларантом вiдомостi, а в разi необхiдностi вживає додаткових форм контролю, передбачених законодавством. На пiдставi результатiв такої перевiрки, але не пiзнiше 10 днiв до завершення строку дiї гарантiйних зобов'язань митний орган приймає рiшення та повiдомляє декларанта про можливiсть / неможливiсть застосування митної вартостi, заявленої декларантом.

     15. Декларант має право оскаржити рiшення митного органу щодо визначення митної вартостi оцiнюваних товарiв до митного органу вищого рiвня та/або до суду.

     16. У разi прийняття митним органом рiшення про застосування митної вартостi товарiв, заявленої декларантом, сума надмiру сплачених податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) повертається декларанту в мiсячний строк з дня прийняття рiшення в порядку, передбаченому законодавством. До оригiналу та електронної копiї ВМД, згiдно з якою було здiйснено оформлення випуску товарiв у вiльний обiг, уносяться вiдповiднi змiни.

     17. У разi прийняття рiшення про неможливiсть застосування митної вартостi, заявленої декларантом, митний орган направляє гарантовi вимогу щодо сплати суми гарантiї до державного бюджету.

Начальник Управлiння митної вартостi I.Ляденко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.