Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

13.06.06 N 465


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.12.2003 N 932

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
19 червня 2006 р. за N 721/12595


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами), i з метою спрощення порядку декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй, та створення сприятливих умов для пiдприємств, що перемiщують товари через митний кордон України, наказую:

     1. Унести до Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг), затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 30.12.2003 N 932 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.01.2004 за N 66/8665 (зi змiнами) (далi - Порядок), такi змiни:

     1.1. Абзац четвертий пункту 2.3 виключити.

     У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим.

     1.2. Абзац третiй пункту 2.4 виключити.

     У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третiм.

     1.3. Абзац третiй пункту 4.1 викласти в такiй редакцiї:

     "Митне оформлення товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї проводиться вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами)".

     1.4. У пунктi 4.5:

     1.4.1. Абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Оформлення вантажної митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку (далi - ВМД), проводиться вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.2005 N 314 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2005 за N 439/10719 (зi змiнами)".

     1.4.2. Абзац другий виключити.

     У зв'язку з цим абзац третiй уважати абзацом другим.

     1.5. Абзац другий пункту 1 Порядку заповнення граф тимчасової та неповної декларацiй, наведеного в додатку 1 до Порядку, викласти в такiй редакцiї:

     "Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54".

     2. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В.П.) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.