ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

16.12.08 N 1414


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 лютого 2009 р. за N 148/16164


     Вiдповiдно до частини другої статтi 81 Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 N 940, Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами), наказую:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами), що додаються.

     2. Пункт 13 Iнструкцiї про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманiтарних вантажiв, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 24.12.99 N 852, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 06.01.2000 за N 2/4223, виключити.

     У зв'язку з цим пункти 14 i 15 уважати вiдповiдно пунктами 13 i 14.

     3. Унести до Порядку проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 02.06.2003 N 380, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15.07.2003 за N 590/7911 (зi змiнами), такi змiни:

     3.1. Пункт 2.3 роздiлу 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2.3. У разi прийняття начальником митницi вiдправлення позитивного рiшення суб'єкт ЗЕД заповнює ЗВМД згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, зi змiнами (далi - Iнструкцiя), i подає її митницi вiдправлення".

     3.2. Слова "Порядок заповнення граф ВМД" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Iнструкцiя" у вiдповiдних вiдмiнках.

     4. Унести до Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.12.2003 N 932, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.01.2004 за N 66/8665 (зi змiнами), такi змiни:

     4.1. Доповнити пункт 2.3 роздiлу 2 новим абзацом такого змiсту:

     "Застосування тимчасової декларацiї для декларування товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi, не потребує попереднього дозволу митного органу на випуск товарiв у вiльний обiг за тимчасовою декларацiєю та здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України для вiдповiдного виду товару".

     4.2. В абзацi першому пункту 4.1 роздiлу 4 слова та цифри "у строк, що не перевищує 10 днiв з дати доставлення товарiв у цей митний орган" виключити.

     5. Унести до Порядку застосування окремої митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 24.12.2003 N 909, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.12.2003 за N 1249/8570 (зi змiнами), такi змiни:

     5.1. Абзаци третiй i четвертий пункту 1.2 глави 1 викласти в такiй редакцiї:

     "українськi товари - товари, що перебувають у вiльному обiгу на митнiй територiї України;

     iноземнi товари - товари, що не перебувають у вiльному обiгу на митнiй територiї України".

     5.2. Пункт 2.3 глави 2 виключити.

     6. Департаменту декларування та митних режимiв (Муратов I.М.) i Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     7. Департаменту митної вартостi (Науменко В.П.), Центральному митному управлiнню лабораторних дослiджень та експертної роботи (Литвин О.М.) до набрання чинностi цим наказом запровадити Класифiкатор окремих товарiв, при декларуваннi яких застосовуються додатковi одиницi вимiру.

     8. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     9. Начальникам митних органiв довести наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     10. Установити, що цей наказ набирає чинностi з 01.03.2009.

     11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О.

Голова Державної митної служби України В.I.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстерство фiнансiв України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
16.12.2008 N 1414
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 лютого 2009 р. за N 148/16164

Змiни до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

     1. В абзацi другому пункту 3 роздiлу I пiсля слiв "якi мають рiзнi коди згiдно з" абревiатуру "УКТЗЕД" замiнити словами "Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД)".

     2. Доповнити пункт 4 роздiлу I пiсля абзацу четвертого новими абзацами п'ятим i шостим такого змiсту:

     "експлуатант - юридична або фiзична особа, яка експлуатує морське (рiчкове) або повiтряне судно вiд свого iменi, незалежно вiд того, чи є вона власником судна, чи використовує його на iнших законних пiдставах;

     консолiдований вантаж - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом i складається з двох i бiльше партiй товарiв для рiзних одержувачiв або для одного одержувача вiд рiзних вiдправникiв".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий уважати вiдповiдно абзацами сьомим - шiстнадцятим.

     3. У пунктi 5 роздiлу I:

     3.1. Пiдпункти 5.5 i 5.6 викласти в такiй редакцiї:

     "5.5. Необхiднiсть заповнення конкретної графи ВМД декларантом визначається згiдно з правилами заповнення граф, наведеними в пунктi 2 глав 1 - 4 роздiлу II цiєї Iнструкцiї, виходячи з напрямку перемiщення, обраного митного режиму, наявностi чи вiдсутностi опису цiєї графи у вiдповiднiй главi роздiлу II цiєї Iнструкцiї та наявностi застережень у текстi опису цiєї графи. Графа не повинна заповнюватись декларантом, якщо умови перемiщення товарiв вiдповiдають зазначеним в описi цiєї графи застереженням або вiдповiдна глава роздiлу II цiєї Iнструкцiї (згiдно з напрямком перемiщення) не мiстить опису цiєї графи.

     5.6. Процедура заповнення декларантом граф ВМД при декларуваннi товару до обраного митного режиму, зазначена в додатку 1 до цiєї Iнструкцiї, не визначає необхiдностi або порядку заповнення граф ВМД i наведена для зручностi вивчення положень цiєї Iнструкцiї".

     3.2. Доповнити пункт 5 роздiлу I пiсля пiдпункту 5.8 новими пiдпунктами 5.9 i 5.10 такого змiсту:

     "5.9. Викладенi в цiй Iнструкцiї правила декларування консолiдованих вантажiв поширюються лише на консолiдованi вантажi, що перемiщуються транспортною (транспортно-експедицiйною) органiзацiєю - резидентом з використанням митного лiцензiйного складу, який належить цiй органiзацiї.

     5.10. Викладенi в цiй Iнструкцiї правила декларування комплектних об'єктiв стосуються випадкiв перемiщення товарiв, на якi поширюється дiя Порядку прийняття рiшення про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Дермитслужби вiд 12.12.2005 N 1219, зареєстрованого в Мiн'юстi 13.01.2006 за N 26/11900 (зi змiнами)".

     У зв'язку з цим пiдпункти 5.9 - 5.11 уважати вiдповiдно пiдпунктами 5.11 - 5.13.

     3.3. Доповнити пункт 5 роздiлу I пiсля пiдпункту 5.13 новим пiдпунктом 5.14 такого змiсту:

     "5.14. При заповненнi ВМД, поданню яких передувало оформлення тимчасової, неповної декларацiй, перiодичної митної декларацiї, загальної ВМД, правила заповнення граф залежно вiд наявностi або вiдсутностi мiжнародного перевезення та/або перевезення митною територiєю України застосовуються в загальному порядку".

     4. Доповнити пункт 6 роздiлу I пiсля пiдпункту 6.6 новим пiдпунктом 6.7 такого змiсту:

     "6.7. У разi складення доповнення посадовою особою митного органу в лiвому нижньому кутi нижньої частини графи E/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/експорту/призначення" аркуша ВМД форми МД-2 з позначенням "1/6", у лiвому нижньому кутi зворотного боку аркушiв з позначенням "2/7", "3/8", "4/5" ВМД форми МД-2 посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено Н доповнень", де Н - кiлькiсть комплектiв аркушiв доповнення, складених цiєю особою, який засвiдчується пiдписом посадової особи, яка склала доповнення, а також вiдбитком особистої номерної печатки".

     У зв'язку з цим пiдпункти 6.7 - 6.10 уважати вiдповiдно пiдпунктами 6.8 - 6.11.

     5. У пунктi 7 роздiлу I:

     5.1. В абзацi п'ятому пiдпункту 7.1 останнє речення виключити.

     5.2. Пiдпункт 7.3 викласти в такiй редакцiї:

     "7.3. На бажання декларанта допускається оформлення додаткового набору копiй аркушiв з позначенням "3/8" комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3, вiдповiдних їм доповнень i специфiкацiї. Водночас у нижнiй частинi графи E/J особою, що склала ВМД, учиняється запис "Складено додатковi 3/8 аркушi ВМД", який засвiдчується печаткою декларанта (для фiзичної особи - за наявностi). Оформлений митним органом додатковий набiр копiй аркушiв повертається декларанту".

     5.3. У пiдпунктi 7.4:

     речення перше викласти в такiй редакцiї:

     "7.4. За письмовим зверненням осiб, зазначених у графах 2, 8, 9, 14, а також у випадках, передбачених законодавством, митний орган (пiдроздiл митного органу) видає (засвiдчує) ксерокопiї оформлених аркушiв комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3, вiдповiдних їм доповнень i специфiкацiї";

     доповнити реченням другим такого змiсту: "Для видачi (засвiдчення) ксерокопiй комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3 ВМД, за якими оформлено транспортнi засоби, складовi частини, що мають iдентифiкацiйнi номери та пiдлягають державнiй реєстрацiї, письмове звернення не вимагається".

     У зв'язку з цим речення друге - п'яте вважати вiдповiдно реченнями третiм - шостим.

     6. Абзац сьомий пiдпункту 8.1 пункту 8 роздiлу I викласти в такiй редакцiї:

     "при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу".

     7. У пунктi 9 роздiлу I:

     7.1. У пiдпунктi 9.1:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "товарiв, до яких застосованi або застосовуються рiзнi митнi режими (за винятком тимчасового ввезення (вивезення) або зворотного вивезення (ввезення) контейнерiв, пiддонiв, упаковок, етикеток, марок акцизного збору та iнших подiбних товарiв, що перемiщуються в рамках торгової операцiї, водночас власне їх перемiщення не є торговою операцiєю)";

     абзац восьмий виключити.

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий уважати вiдповiдно абзацами восьмим - десятим;

     абзац десятий пiсля слiв "складових комплектного об'єкта," доповнити словами "у тому числi таких,";

     доповнити пiдпункт пiсля абзацу десятого новими абзацами такого змiсту:

     "товарiв, що зберiгались на складi митного органу (складi тимчасового зберiгання), та товарiв, якi не зберiгались на таких складах (крiм випадку, передбаченого абзацом четвертим пiдпункту 9.3 цього пункту);

     товарiв (крiм зазначених в абзацi четвертому пiдпункту 9.3 цього пункту), що зберiгались на складi тимчасового зберiгання та розмiщувались на цей склад за окремими документами, за винятком випадкiв коли їх мiжнародне перевезення перед розмiщенням на склад тимчасового зберiгання здiйснювалось за одним товарно-транспортним документом".

     7.2. У пiдпунктi 9.2:

     абзац другий пiсля слiв "безмитної торгiвлi" доповнити словами "протягом календарного мiсяця";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "при розмiщеннi товарiв (у тому числi як консолiдованого вантажу) на митний лiцензiйний склад та при випуску їх з митного лiцензiйного складу";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "при декларуваннi товарiв, що ввозяться на митну територiю України або перемiщуються митною територiєю України транзитом, що прибули в авiацiйний, морський (рiчковий) пункт пропуску через державний кордон України на одному суднi вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), але вивозяться за межi зони митного контролю цього пункту пропуску як окремi партiї товарiв".

     7.3. У пiдпунктi 9.3:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "при декларуваннi машин, обладнання, механiзмiв, установок тощо, якi згiдно з УКТЗЕД у зiбраному станi класифiкуються як комплектний чи завершений товар, але з урахуванням особливостей транспортування ввозяться на митну територiю України розiбраними на кiлькох транспортних засобах (за кiлькома товарно-транспортними документами) за умови, що цi товари ввозяться за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача та не є складовими комплектного об'єкта, який декларується в установленому порядку";

     абзаци шостий i сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "при декларуваннi в одному митному режимi товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України залiзничним транспортом за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та одночасно вiдправляються вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача з однiєї станцiї вiдправлення;

     при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу";

     абзаци дев'ятий та десятий викласти в такiй редакцiї:

     "при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при декларуваннi в одному митному режимi товарiв, що ввезенi на митну територiю України одним повiтряним або морським (рiчковим) транспортним засобом вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), але доставленi до митницi оформлення як окремi партiї товарiв";

     доповнити пiдпункт новим абзацом такого змiсту:

     "при декларуваннi як товарiв транспортних засобiв, що приводяться до руху за допомогою двигуна й увозяться на митну територiю України своїм ходом (у тому числi составiв транспортних засобiв та додаткового пристосування й обладнання до них, що перевозиться цими транспортними засобами), за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача".

     8. У пунктi 2 глави 1 роздiлу II:

     8.1. В абзацi четвертому опису графи 1 слова та цифру "наведеним у додатку 2 до цiєї Iнструкцiї" замiнити словами "що затверджується Держмитслужбою".

     8.2. Опис графи 2 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про вiдправника.

     При декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що перемiщуються експлуатантом транспортного засобу - резидентом, у графi зазначаються вiдомостi про такого резидента.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     При вивезеннi (пересиланнi) товарiв громадянами зазначаються вiдомостi про вiдправника (при пересиланнi) або громадянина, який безпосередньо вивозить цi товари за межi митної територiї України.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється".

     8.3. Опис граф 8 та 9 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 8 "Одержувач"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про одержувача.

     Якщо вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), нерезидент - сторона зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), не є одержувачем, у графi зазначаються вiдомостi про одержувача i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     При розмiщеннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi запасiв, призначених для споживання, у графi наводяться вiдомостi про експлуатанта транспортного засобу.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї. Для нерезидентiв найменування юридичної особи та її мiсцезнаходження чи прiзвище, iм'я фiзичної особи та її мiсце проживання зазначаються вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), або, в разi вiдсутностi таких даних у зазначених документах, вiдповiдно до товарно-транспортного документа.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, а також товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комiсiї, укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про комiсiонера, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про комiтента.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про довiрителя (суб'єкта, якого представляє агент).

     При декларуваннi товарiв, якi перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, у митний режим магазину безмитної торгiвлi, у графi зазначаються вiдомостi про сторону договору, згiдно з яким товари поставляються власнику магазину безмитної торгiвлi.

     Якщо при розмiщеннi товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї України або вивезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, резидент, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), i векселедавець (особа, що надала письмове зобов'язання) є рiзними особами, то в графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), учиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi зазначаються вiдомостi про векселедавця (особу, що надала письмове зобов'язання).

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї. При наведеннi вiдомостей про особу, якою перемiщуються товари в межах договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть без створення юридичної особи, у правому верхньому кутку замiсть iндивiдуального податкового номера платника податкiв зазначається iндивiдуальний податковий номер такого договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД;

     при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами".

     8.4. В описi графи 11:

     в абзацi першому слова "засвiдчує намiри сторiн" замiнити словами "використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту)";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "при декларуваннi гуманiтарної допомоги, запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент";

     доповнити опис графи пiсля абзацу п'ятого новим абзацом такого змiсту:

     "при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД".

     8.5. Опис граф 12 i 14 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 12 "Вiдомостi про вартiсть"

     Графа заповнюється у разi нарахування податкiв.

     У графi зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарiв у валютi України (або сума митних вартостей за аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфiкацiї форми МД-8).

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця;

     при заповненнi окремої митної декларацiї.

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта згiдно з пунктами 1, 2, 4 додатку 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, додатково зазначаються номер i дата видачi документа на право здiйснення митної брокерської дiяльностi".

     8.6. В описi графи 17а:

     в абзацi третьому слова "українськi або орендованi (зафрахтованi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби" замiнити словами "судна, експлуатантом яких є резидент";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД".

     8.7. Доповнити опис графи 18 пiсля абзацу тринадцятого абзацом чотирнадцятим такого змiсту:

     "при перемiщеннi товарiв у супроводжуваному, несупроводжуваному багажi".

     У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий уважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим - двадцятим.

     8.8. Абзац восьмий опису графи 19 виключити. У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом восьмим.

     8.9. В описi графи 20:

     в абзацi першому слова "мiни, комiсiї" замiнити словами "та здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi";

     в абзацi чотирнадцятому слова "операцiях за договорами (контрактами) мiни" замiнити словами "здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     8.10. Доповнити опис графи 21 пункту 2 глави 1 роздiлу II пiсля абзацу тринадцятого абзацом чотирнадцятим такого змiсту:

     "при перемiщеннi товарiв у супроводжуваному, несупроводжуваному багажi".

     У звязку з цим абзаци чотирнадцятий - вiсiмнадцятий уважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим.

     8.11. Абзац третiй опису графи 25 викласти в такiй редакцiї:

     "При перемiщеннi товарiв у контейнерi на залiзничнiй платформi (у залiзничному вагонi), супроводжуваному, несупроводжуваному багажi, ручнiй поклажi; у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях; стацiонарними засобами транспортування; у разi якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом; при декларуваннi товарiв за загальною ВМД чи перiодичною митною декларацiєю; у разi вiдсутностi в декларанта на момент подання декларацiї вiдомостей про активний транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України, або про транспортний засiб, на який товари перевантажуватимуться пiд митним контролем, у лiвому пiдроздiлi графи проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту".

     8.12. Абзац третiй опису графи 26 викласти в такiй редакцiї:

     "При перемiщеннi товарiв у контейнерi на залiзничнiй платформi (у залiзничному вагонi), супроводжуваному, несупроводжуваному багажi, ручнiй поклажi; у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях; стацiонарними засобами транспортування; у разi якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом; при декларуваннi товарiв за загальною ВМД чи перiодичною митною декларацiєю; при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена загальна ВМД або перiодична митна декларацiя, у лiвому пiдроздiлi графи проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту".

     8.13. Доповнити пункт пiсля опису графи 26 описом графи 27 такого змiсту:

"Графа 27 "Мiсце навантаження/розвантаження"

     При перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях зазначаються найменування митного органу та дев'ятизначний код згiдно з Класифiкатором митних органiв структурного пiдроздiлу митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано мiсце мiжнародного поштового обмiну (центральна сортувальна станцiя)".

     8.14. Абзац сьомий опису графи 28 викласти в такiй редакцiї:

     "при декларуваннi гуманiтарної допомоги, запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент, тощо".

     8.15. В описi графи 29:

     абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий уважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим;

     доповнити опис новими абзацами такого змiсту:

     "при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД".

     8.16. Опис графи 31 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв - Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     В окремих графах 31 ВМД зазначаються вiдомостi про:

     товари, обсяги яких визначенi в рiзних лiцензiях або iнших документах (що встановлюють кiлькiсть товарiв), виданих державними органами вiдповiдно до законодавчих актiв для митного оформлення цих товарiв;

     товари, перемiщенi стацiонарними засобами транспортування за рiзними актами приймання-передавання;

     товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД, якi мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування тощо);

     на бажання декларанта товари, що мають рiзнi кiнцевi термiни зберiгання (термiни придатностi), при їх декларуваннi в митний режим митного складу.

     Кожен вид вiдомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера. Зазначене не стосується пiдпунктiв "а" та "б", якi використанi в описi цiєї графи виключно для зручностi викладення.

     Пiд номером 1 зазначаються точнi вiдомостi про товар, якi є в наявностi:

     а) вiдомостi, необхiднi для класифiкацiї товару (фiзичнi характеристики товару в обсязi, достатньому для однозначного вiднесення його до коду згiдно з УКТЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 ВМД для вiдповiдного митного режиму та особливостей перемiщення): наприклад, комплектнiсть або завершенiсть (зiбраний/незiбраний), кiлькiсний та якiсний склад (матерiал, речовина, сумiш, сполука тощо), основнi властивостi товару (призначення, розмiр, розфасування, пакування тощо).

     Опис товарiв має наводитись без перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТЗЕД, що вiдповiдають коду товару;

     б) вiдомостi, необхiднi для розпiзнання товару: торговельне найменування товару, торговельна марка (зазначається повнiстю без будь-яких скорочень; якщо оригiнальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, яка використовує латинський алфавiт, то в графi таке найменування зазначається латинськими лiтерами), фiрма-виробник, лiтерний код альфа-2 країни виробництва товару вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, марка, модель, сорт, тип, артикул тощо.

     В окремих випадках опис товарiв у графi здiйснюється з такими особливостями.

     Якщо код задекларованих товарiв згiдно з УКТЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не вiдповiдають товаровi, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товарiв, якi вiдрiзняють їх вiд товару, що пiдлягає експортному контролю.

     При перемiщеннi через митний кордон України товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначаються вiдомостi про такi носiї, а також про iнформацiю, що на них розмiщена.

     При декларуваннi товарiв iз застосуванням специфiкацiї форми МД-8 у графi (колонцi специфiкацiї) наводиться опис товару згiдно з товаросупровiдними документами.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта перед описом товарiв учиняється запис "Складова комплектного об'єкта" та зазначається торговельне найменування комплектного об'єкта, складова частина якого декларується.

     При заповненнi окремої митної декларацiї, декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент, наводиться перелiк вiдомостей про товари, достатнiй для їх класифiкацiї на рiвнi чотиризначного коду товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД.

     При декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення, реекспорту та при зворотному вивезеннi тимчасово ввезених товарiв зазначаються iдентифiкацiйнi ознаки товарiв.

     Пiд номером 2, якщо заповнюється графа 6 ВМД, зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць, їх упаковку та маркування. При перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування, насипом, наливом або навалом за вiдсутностi в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах iнформацiї про кiлькiсть вантажних мiсць зазначається "Мiсць 0".

     Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 3, якщо в графi 19 ВМД зазначено "1", зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кiлькiсть контейнерiв, далi через знак "/" зазначаються вiдомостi про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, що затверджується Держмитслужбою, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

     Якщо тип контейнера не визначено Класифiкатором типiв контейнерiв, то проставляється код згiдно з цим Класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Невiдомий тип контейнера".

     Застосовуються такi коди стану заповнення контейнера:

     "1" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари;

     "2" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та не перемiщуються товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "3" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, а також товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "4" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, в контейнерi не перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та перемiщуються iншi товари, що не декларуються в цiй ВМД.

     Вiдомостi про кожен контейнер роздiляються пропуском або зазначаються з нового рядка.

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0".

     Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 4 при декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, зазначається процентне спiввiдношення фактурної вартостi задекларованих у ВМД цих складових i загальної фактурної вартостi комплектного об'єкта, яке розраховується за такою формулою:

     A = X • 100 / Y,

     де A - число, округлене за правилами округлення з точнiстю до двох знакiв у дробовiй частинi;

     X - фактурна вартiсть задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     Y - фактурна вартiсть комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на момент надання митним органом дозволу на перемiщення комплектного об'єкта.

     В iнших випадках номер 4 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 5 при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв).

     В iнших випадках номер 5 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються".

     8.17. Абзаци четвертий - одинадцятий опису графи 33 викласти в такiй редакцiї:

     "Код товару згiдно з УКТЗЕД зазначається на рiвнi перших чотирьох знакiв у таких випадках:

     при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент;

     при заповненнi окремої митної декларацiї, загальної ВМД.

     Код товару згiдно з УКТЗЕД може зазначатися на вибiр декларанта на рiвнi перших шести знакiв у таких випадках:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги;

     при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення;

     при зворотному вивезеннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення на митну територiю України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування;

     при декларуваннi товарiв у митний режим митного складу".

     8.18. Опис графи 37 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з Класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

     При зворотному вивезеннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення на митну територiю України та при поверненнi за межi митної територiї України обсягу товарiв, переробка яких на митнiй територiї України не була здiйснена, а також при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, першими двома цифрами чотиризначного коду проставляється "00".

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi два знаки якого - лiтерний код особливостi перемiщення товарiв, наступнi два знаки - цифровий код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо при перемiщеннi товарiв особливостi та/або додатковi особливостi перемiщення вiдсутнi або не визначенi Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то в другому пiдроздiлi графи проставляються коди особливостi та/або додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що вiдповiдають позицiям "Iнше"".

     8.19. В описi графи 40:

     абзаци четвертий i п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "При вивезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, зазначаються реквiзити ВМД, згiдно з якою (якими) у митний режим переробки на митнiй територiї України помiщувались товари, використанi для отримання цих продуктiв переробки, iз зазначенням через знак "/" номера товару в такiй ВМД. При вивезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки ввезеної на митну територiю України давальницької сировини iноземного замовника, що класифiкується в групах 1-24 згiдно з УКТЗЕД, пiсля номера товару додатково через знак "/" вказується в кiлограмах (без округлення) кiлькiсть товару, використаного для отримання продукту переробки, опис якого наведено в графi 31 ВМД.

     При зворотному вивезеннi пiсля тимчасового ввезення зазначаються реквiзити ВМД або книжки (карнета) АТА, згiдно з якою (якими) товари ввозилися в митному режимi тимчасового ввезення, iз зазначенням через знак "/" номера товару в такiй ВМД (специфiкацiї форми МД-8) або книжцi (карнетi) АТА";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "При декларуваннi товарiв, що були попередньо розмiщенi на складi митного органу (крiм товарiв, помiщених у митний режим за ВМД), зазначаються реквiзити унiфiкованої митної квитанцiї форми МД-1";

     абзац восьмий виключити.

     8.20. Доповнити пункт пiсля опису графи 42 описом графи 43 такого змiсту:

"Графа 43 "Метод визначення вартостi"

     У разi наявностi декларацiї митної вартостi в лiвому пiдроздiлi графи зазначається код "7".

     Якщо законодавством не передбачено оформлення декларацiї митної вартостi, то графа не заповнюється".

     8.21. В описi графи 44:

     абзац четвертий пiсля слiв "зазначається його скорочена назва" доповнити словами "яка повинна дозволяти iдентифiкувати документ";

     доповнити опис пiсля абзацу сьомого абзацами восьмим i дев'ятим такого змiсту:

     "Якщо до моменту митного оформлення номер залiзничної накладної невiдомий, то вiдомостi про такий документ до графи не вносяться.

     Вiдомостi про документи, наведенi в графi 40 ВМД, у графу 44 цiєї ВМД не вносяться".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати вiдповiдно абзацами десятим - дванадцятим.

     8.22. В описi графи 45:

     в абзацi першому слова "та зборiв" виключити;

     абзаци шостий i сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "Графа не заповнюється:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця";

     доповнити опис абзацом восьмим такого змiсту:

     "при заповненнi окремої митної декларацiї".

     8.23. В абзацi першому опису графи 46 слова "що округлюється за правилами округлення" виключити.

     8.24. Опис граф 47 i В викласти в такiй редакцiї:

"Графа 47 "Нарахування платежiв"

     У цiй графi основного та додаткових аркушiв ВМД наводяться вiдомостi про нарахування вивiзного мита. Якщо за ВМД нараховується та справляється плата за митне оформлення товарiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв (далi - плата), то вiдомостi про її нарахування наводяться у цiй графi основного аркуша ВМД.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.12.2005 N 1201, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.2005 за N 1552/11832 (далi - Класифiкатор видiв податкiв i зборiв).

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     При нарахуваннi плати - завiзована пiдписом декларанта кiлькiсть годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно вiд кiлькостi оформлених митних декларацiй.

     При нарахуваннi вивiзного мита:

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою вивiзного мита.

     Кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру та облiку - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     При нарахуваннi плати - установлений законодавством розмiр ставки плати.

     При нарахуваннi вивiзного мита - установлений законодавством розмiр ставки вивiзного мита.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вивiзного мита чи плати. Розмiр плати визначається залежно вiд кiлькостi зазначених у колонцi "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розмiру плати за одну годину.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку вiдповiдно до Класифiкатора способiв розрахунку.

     Вiдомостi щодо нарахування плати можуть зазначатися у графi посадовою особою митного органу вiд руки з подальшим унесенням цих вiдомостей до електронної копiї ВМД.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

     При заповненнi перiодичної митної декларацiї у випадках, визначених законодавством України, нараховується вивiзне (експортне) мито, що пiдлягає сплатi при оформленнi товарiв у митному режимi експорту, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" вiдповiдного коду способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Графа не заповнюється при заповненнi окремої митної декларацiї, загальної ВМД.

Графа В "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються:

     код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв;

     загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного платежу за основним i кожним додатковим аркушем ВМД, що пiдлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку видається вексель;

     iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати);

     при проведеннi розрахункiв iз застосуванням векселiв у графi зазначаються через знак "/" реквiзити векселя (серiя, номер, дата видачi векселя, строк платежу), лiтерний код валюти, у якiй видається вексель, вiдповiдно до Класифiкацiї валют, найменування векселедержателя.

     Якщо за вiдсутностi на вiдповiдних рахунках митного органу коштiв суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в сумi, необхiднiй для сплати нарахованого мита або плати у повному обсязi, сплата такого платежу здiйснюється частково за рахунок коштiв декларанта, то вiдповiдний рядок прокреслюється. При цьому декларантом вiд руки окремими рядками зазначаються вiдкоригованi вiдомостi про сплату мита або плати, якi засвiдчуються його печаткою. Зазначенi вiдомостi заносяться посадовою особою митного органу до електронної копiї ВМД.

     Якщо вiдомостi про нарахування плати в графi 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то до графи В ВМД вiдомостi про цю плату також заносяться посадовою особою митного органу.

     Графа не заповнюється:

     якщо мито та/або плата не сплачуються;

     при декларуваннi товарiв за загальною ВМД або перiодичною митною декларацiєю;

     при заповненнi окремої митної декларацiї".

     8.25. В абзацi третьому опису графи 50 слова "в митницю призначення в установлений строк" замiнити словами "у (наводиться назва митного органу) у визначений митним органом строк";

     8.26. Опис графи 54 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 54 "Мiсце та дата:"

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсцезнаходження декларанта згiдно з пунктом 3 додатка 2 до цiєї Iнструкцiї та особу, яка склала ВМД.

     Якщо декларантом товарiв є громадянин, якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, або громадянин, на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення уповноважений iншим громадянином, якому належать товари, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис такого громадянина-декларанта.

     Якщо декларантом товарiв є пiдприємство (юридична особа або фiзична особа - пiдприємець), якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис працiвника такого пiдприємства, уповноваженого на декларування.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали й особистий пiдпис представника митного брокера, який склав ВМД, та номер вiдповiдного документа, що пiдтверджує його повноваження на декларування.

     У графi також наводиться у мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора рухомого (мобiльного) зв'язку) номер телефону особи, яка склала ВМД.

     Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiдомостi завiряються печаткою декларанта (для фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - за наявностi), яка мiстить iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за ДРФО.

     Вiдбитки цiєї печатки також проставляються на бланках форми МД-3 ВМД та у правому нижньому кутку на всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8, що використовується замiсть додаткових аркушiв.

     При поданнi митному органу ВМД тiльки в електронному виглядi в нижнiй частинi графи додатково вчиняється запис "Електронне декларування" та зазначається номер, за яким пiдприємство внесено до Реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватись процедура електронного декларування".

     9. У пунктi 2 глави 2 роздiлу II:

     9.1. В абзацi четвертому опису графи 1 слова та цифру "наведеним у додатку 2 до цiєї Iнструкцiї" замiнити словами "що затверджується Держмитслужбою".

     9.2. Опис графи 2 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про вiдправника.

     Якщо вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), нерезидент - сторона зовнiшньоекономiчного договору (контракту) не є вiдправником, у графi зазначаються вiдомостi про вiдправника i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     При декларуваннi гуманiтарної допомоги зазначаються вiдомостi про донора гуманiтарної допомоги. Якщо донор гуманiтарної допомоги доручає пiдприємству - виробнику або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi вiдправити за його дорученням вантаж на митну територiю України, то в графi зазначаються вiдомостi про вiдправника i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про донора гуманiтарної допомоги.

     При декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу, якщо в товарно-транспортному документi вiдправником указаний iноземний експедитор, у графу вносяться вiдомостi про такого експедитора.

     При декларуваннi товарiв, розмiщених у магазинi безмитної торгiвлi, що лiквiдується, зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi продукцiї морського промислу, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що ведуть морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графi зазначаються вiдомостi про такого експлуатанта, а також назви суден, на яких проводилося видобування (виловлення, вироблення) продукцiї морського промислу.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД у графi зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї. Для нерезидентiв найменування юридичної особи та її мiсцезнаходження чи прiзвище, iм'я фiзичної особи та її мiсце проживання зазначаються вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту), або в разi вiдсутностi таких даних у зазначених документах - вiдповiдно до товарно-транспортного документа.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, графа не заповнюється.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється".

     9.3. В описi графи 6:

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Графа не заповнюється:";

     доповнити опис новими абзацами такого змiсту:

     "при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя".

     9.4. Опис граф 8 та 9 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 8 "Одержувач"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi продукцiї морського промислу, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що ведуть морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графi зазначаються вiдомостi про такого експлуатанта.

     При декларуваннi консолiдованого вантажу у митний режим митного складу у графу вносяться вiдомостi про резидента - транспортну (транспортно-експедицiйну) органiзацiю, що перемiщує цей консолiдований вантаж.

     При декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД у графi зазначаються вiдомостi про особу, якiй надано дозвiл на таке перемiщення.

     При ввезеннi (пересиланнi) товарiв громадянами зазначаються вiдомостi про одержувача (при пересиланнi) або громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територiю України.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї.

     У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється.

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Якщо описом цiєї графи не передбачено iнше, у графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комiсiї, укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про комiсiонера, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), i вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про комiтента.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) консигнацiї та пов'язаним з ним договором купiвлi-продажу, укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про резидента - покупця, вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi наводяться вiдомостi про резидента - консигнатора.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення (агентським договором), укладеним мiж резидентами, у графi зазначаються вiдомостi про довiрителя (суб'єкта, якого представляє агент).

     Якщо при розмiщеннi товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України або ввезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки за межами митної територiї України, резидент, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), i векселедавець (особа, що надала письмове зобов'язання) є рiзними особами, то в графi зазначаються вiдомостi про резидента, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), учиняється запис "Див. доп.", а в доповненнi зазначаються вiдомостi про векселедавця (особу, що надала письмове зобов'язання).

     При декларуваннi гуманiтарної допомоги в графi зазначаються вiдомостi про одержувача гуманiтарної допомоги з Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги.

     При декларуваннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     При декларуваннi консолiдованого вантажу у митний режим митного складу у графу вносяться вiдомостi про транспортну (транспортно-експедицiйну) органiзацiю, що перемiщує цей консолiдований вантаж.

     При тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України громадянами зазначаються вiдомостi про громадянина, яким надається зобов'язання про зворотне вивезення товарiв.

     Вiдомостi про осiб наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї. При наведеннi вiдомостей про особу, якою перемiщуються товари у межах договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть без створення юридичної особи, у правому верхньому кутку замiсть iндивiдуального податкового номера платника податкiв зазначається iндивiдуальний податковий номер такого договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть.

     Графа не заповнюється:

     при декларуваннi продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi;

     при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД;

     в iнших випадках при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами".

     9.5. В описi графи 11:

     в абзацi першому слова "засвiдчує намiри сторiн" замiнити словами "використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту)";

     абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "при декларуваннi гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що здiйснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент;

     при декларуваннi консолiдованого вантажу у митний режим митного складу";

     доповнити опис графи пiсля абзацу п'ятого новим абзацом такого змiсту:

     "при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД".

     9.6. Доповнити опис графи 12 пiсля абзацу першого новими абзацами такого змiсту:

     "Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму магазину безмитної торгiвлi;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму вiдмови на користь держави;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму знищення або руйнування;

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги".

     9.7. Опис графи 14 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта згiдно з пунктами 1, 2, 4 додатка 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, додатково зазначаються номер i дата видачi документа на право здiйснення митної брокерської дiяльностi".

     9.8. В описi графи 15а:

     абзац перший опису графи пiсля слiв "При ввезеннi товарiв з територiї спецiальної митної зони на митну територiю України" доповнити словами "ввезеннi продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що здiйснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент";

     доповнити опис графи пiсля абзацу третього новим абзацом такого змiсту:

     "Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД".

     9.9. Доповнити опис графи 18 пiсля абзацу тринадцятого новим абзацом такого змiсту:

     "при перемiщеннi товарiв у супроводжуваному, несупроводжуваному багажi".

     У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцятий уважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим - двадцять першим.

     9.10. Абзац восьмий опису графи 19 виключити. У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом восьмим.

     9.11. В описi графи 20:

     в абзацi першому слова "мiни, комiсiї та консигнацiї" замiнити словами "та здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi";

     абзац другий пiсля слiв "при декларуваннi" доповнити словами "консолiдованого вантажу в митний режим митного складу та";

     в абзацi чотирнадцятому слова "операцiях за договорами (контрактами) мiни" замiнити словами "здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     9.12. Доповнити опис графи 21 пiсля абзацу тринадцятого абзацом чотирнадцятим такого змiсту:

     "при перемiщеннi товарiв у супроводжуваному, несупроводжуваному багажi".

     У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - вiсiмнадцятий уважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим.

     9.13. Абзац третiй опису графи 25 викласти в такiй редакцiї:

     "При перемiщеннi товарiв у супровожуваному, несупроводжуваному багажi, ручнiй поклажi; у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях; стацiонарними засобами транспортування; у разi якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом; при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю; якщо точнi вiдомостi про транспортний засiб не можуть бути документально пiдтвердженi на момент подання неповної декларацiї, у лiвому пiдроздiлi графи проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту".

     9.14. Абзац третiй опису графи 26 викласти в такiй редакцiї:

     "При перемiщеннi товарiв у супровожуваному, несупроводжуваному багажi, ручнiй поклажi; у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях; стацiонарними засобами транспортування; у разi якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться до руху за допомогою двигуна, як на товар i вiн перетинав митний кордон України своїм ходом; при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю; при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя; якщо точнi вiдомостi про транспортний засiб не можуть бути документально пiдтвердженi на момент подання неповної декларацiї, у лiвому пiдроздiлi графи проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту".

     9.15. Доповнити пункт пiсля опису графи 26 описом графи 27 такого змiсту:

"Графа 27 "Мiсце навантаження/розвантаження"

     При перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях зазначаються найменування митного органу та дев'ятизначний код згiдно з Класифiкатором митних органiв структурного пiдроздiлу митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано мiсце мiжнародного поштового обмiну (центральна сортувальна станцiя)".

     9.16. В описi графи 28:

     в абзацi сьомому слова "допомоги пiд час стихiйного лиха," виключити;

     абзац девятий пiсля слiв "митного складу" доповнити словами "крiм помiщення у режим митного складу товарiв, ввезених на митну територiю України згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором купiвлi-продажу, стороною якого є резидент".

     9.17. В описi графи 29:

     абзац четвертий опису графи виключити.

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий уважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим;

     доповнити опис графи пiсля абзацу восьмого новим абзацом такого змiсту:

     "при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД".

     9.18. Опис графи 31 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв - Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     В окремих графах 31 ВМД зазначаються вiдомостi про:

     товари за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згiдно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах;

     товари, обсяги яких визначенi в рiзних лiцензiях або iнших документах (що встановлюють кiлькiсть товарiв), виданих державними органами вiдповiдно до законодавчих актiв для митного оформлення цих товарiв;

     товари, перемiщенi стацiонарними засобами транспортування за рiзними актами приймання-передавання;

     товари з однаковим кодом згiдно з УКТЗЕД, якi мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо);

     товари, що мають рiзну митну вартiсть згiдно з рiшенням митного органу;

     на бажання декларанта товари, що мають рiзнi кiнцевi термiни зберiгання (термiни придатностi), при їх декларуваннi в митний режим митного складу.

     Кожен вид вiдомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера. Зазначене не стосується пiдпунктiв "а", "б", "в", якi використанi в описi цiєї графи виключно для зручностi викладення.

     Пiд номером 1 зазначаються точнi вiдомостi про товар, якi є в наявностi:

     а) вiдомостi, необхiднi для класифiкацiї товару (фiзичнi характеристики товару в обсязi, достатньому для однозначного вiднесення його до коду згiдно з УКТЗЕД, у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 ВМД для вiдповiдного митного режиму та особливостей перемiщення): наприклад, комплектнiсть або завершенiсть (зiбраний/незiбраний), кiлькiсний та якiсний склад (матерiал, речовина, сумiш, сполука тощо), основнi властивостi товару (призначення, розмiр, розфасування, пакування тощо).

     Опис товарiв має наводитись без перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТЗЕД, що вiдповiдають коду товару;

     б) вiдомостi, необхiднi для розпiзнання товару: торговельне найменування товару, торговельна марка (зазначається повнiстю без будь-яких скорочень; якщо оригiнальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, яка використовує латинський алфавiт, то в графi таке найменування зазначається латинськими лiтерами), фiрма-виробник, лiтерний код альфа-2 країни виробництва товару вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, марка, модель, сорт, тип, артикул тощо;

     в) для товарiв, визначених Класифiкатором додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД, що затверджується Держмитслужбою, наводиться iнформацiя про товар в обсязi, визначеному зазначеним Класифiкатором.

     В окремих випадках опис товарiв у графi здiйснюється з такими особливостями.

     Якщо код задекларованих товарiв згiдно з УКТЗЕД збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товари за своїм описом або характеристиками не вiдповiдають товаровi, щодо якого цей контроль застосовується, то опис товарiв має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть. При цьому в обов'язковому порядку зазначаються характеристики товарiв, якi вiдрiзняють їх вiд товару, що пiдлягає експортному контролю.

     При перемiщеннi через митний кордон України товарiв як носiїв результатiв виконаних робiт у графi зазначаються вiдомостi про такi носiї, а також про iнформацiю, що на них розмiщена.

     При декларуваннi товарiв iз застосуванням специфiкацiї форми МД-8 у графi (колонцi специфiкацiї) наводиться опис товару згiдно з товаросупровiдними документами.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта перед описом товарiв учиняється запис "Складова комплектного об'єкта" та зазначається торговельне найменування комплектного об'єкта, складова частина якого декларується.

     При заповненнi окремої митної декларацiї наводиться перелiк вiдомостей про витраченi товари, достатнiй для їх класифiкацiї на рiвнi чотиризначного коду товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД.

     При декларуваннi товарiв у митнi режими тимчасового ввезення, реiмпорту (зворотного ввезення) зазначаються iдентифiкацiйнi ознаки товарiв.

     При декларуваннi у митний режим iмпорту, якщо у графi 33 ВМД код товару згiдно з УКТЗЕД зазначається на рiвнi десяти знакiв, в електроннiй копiї ВМД найменування товарiв, зазначених у графi 31, та вiдомостi, передбаченi пунктами "б" i "в" номера 1 опису цiєї графи (що є в наявностi), наводяться в розрiзi кожного найменування товару в окремих полях у формi "електронного iнвойсу".

     Однаковими для всiх товарiв полями "електронного iнвойсу" є:

     найменування товару (за комерцiйним документом);

     найменування торговельної марки;

     виробник;

     лiтерний код альфа-2 країни виробництва товару;

     одиниця вимiру за комерцiйним рахунком;

     кiлькiсть (в одиницях вимiру за комерцiйним рахунком);

     цiна за таку одиницю (у валютi, в якiй складено комерцiйний рахунок);

     вартiсть задекларованої кiлькостi одиниць (у валютi, в якiй складено комерцiйний рахунок);

     кiлькiсть (в одиницях вимiру згiдно з Класифiкатором окремих товарiв, при декларуваннi яких застосовуються додатковi одиницi вимiру, що затверджується Держмитслужбою);

     код одиницi вимiру, установлений Класифiкатором окремих товарiв, при декларуваннi яких застосовуються додатковi одиницi вимiру, що затверджується Держмитслужбою.

     Змiст та кiлькiсть iнших полiв "електронного iнвойсу" визначається Класифiкатором додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД.

     Пiд номером 2, якщо заповнюється графа 6 ВМД, зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць, їх упаковку та маркування. При перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування, насипом, наливом або навалом за вiдсутностi в товаросупровiдних документах, пакувальних аркушах iнформацiї про кiлькiсть вантажних мiсць зазначається: "Мiсць 0".

     Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 3, якщо в графi 19 ВМД зазначено "1", зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляються загальна кiлькiсть контейнерiв, далi, через знак "/", зазначаються вiдомостi про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

     Якщо тип контейнера не визначено Класифiкатором типiв контейнерiв, то проставляється код згiдно з цим Класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Невiдомий тип контейнера".

     Застосовуються такi коди стану заповнення контейнера:

     "1" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари;

     "2" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та не перемiщуються товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "3" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, а також товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "4" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, в контейнерi не перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та перемiщуються iншi товари, що не декларуються в цiй ВМД.

     Вiдомостi про кожен контейнер роздiляються пропуском або зазначаються з нового рядка.

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0".

     Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 4 при декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, зазначається процентне спiввiдношення фактурної вартостi задекларованих у ВМД цих складових i загальної фактурної вартостi комплектного об'єкта, яке розраховується за такою формулою:

     A = X • 100 / Y,

     де A - число, округлене за правилами округлення з точнiстю до двох знакiв у дробовiй частинi;

     X - фактурна вартiсть задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     Y - фактурна вартiсть комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на момент надання митним органом дозволу на перемiщення комплектного об'єкта.

     В iнших випадках номер 4 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 5 при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв).

     В iнших випадках номер 5 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються".

     9.19. В описi графи 33:

     абзаци четвертий - дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "При заповненнi окремої митної декларацiї код товару згiдно з УКТЗЕД зазначається на рiвнi перших чотирьох знакiв.

     На вибiр декларанта код товару згiдно з УКТЗЕД може зазначатися на рiвнi перших шести знакiв у таких випадках:

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги (крiм товарiв за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 згiдно з УКТЗЕД, що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах);

     при декларуваннi товарiв у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування;

     при зворотному ввезеннi товарiв пiсля їх тимчасового вивезення за межi митної територiї України;

     при розмiщеннi товарiв у митний режим митного складу";

     абзац десятий виключити. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - вiсiмнадцятий уважати вiдповiдно десятим - сiмнадцятим.

     9.20. Абзац дев'ятий опису графи 34 виключити.

     9.21. Останнiй абзац опису графи 36 виключити.

     9.22. Опис графи 37 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з Класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою i четвертою цифрами коду проставляється "00".

     При зворотному ввезеннi товарiв пiсля їх тимчасового вивезення за межi митної територiї України та при поверненнi на митну територiю України обсягу товарiв, переробка яких за межами митної територiї України не була здiйснена, першими двома цифрами чотиризначного коду проставляється "00".

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi два знаки якого - лiтерний код особливостi перемiщення товарiв, наступнi два знаки - цифровий код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо при перемiщеннi товарiв особливостi та/або додатковi особливостi перемiщення вiдсутнi або не визначенi Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то в другому пiдроздiлi графи проставляються коди особливостi та/або додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що вiдповiдають позицiям "Iнше"".

     9.23. Доповнити опис графи 38 новим абзацом такого змiсту:

     "при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу".

     9.24. В описi графи 40:

     абзаци четвертий та п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "При ввезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки за межами митної територiї України, зазначаються реквiзити ВМД, згiдно з якою (якими) у митний режим переробки за межами митної територiї України помiщувались товари, використанi для отримання цих продуктiв переробки, iз зазначенням через знак "/" номера товару в такiй ВМД. При оформленнi в митнi режими, що не передбачають вивезення за межi митної територiї України, продуктiв переробки ввезеної на митну територiю України давальницької сировини iноземного замовника, що класифiкується в групах 1 - 24 згiдно з УКТЗЕД, пiсля номера товару додатково через знак "/" указується в кiлограмах (без округлення) кiлькiсть товару, використаного для отримання продукту переробки, опис якого наведено в графi 31 ВМД.

     При зворотному ввезеннi пiсля тимчасового вивезення зазначаються реквiзити ВМД або книжки (карнета) АТА, згiдно з якою (якими) товари вивозилися в митному режимi тимчасового вивезення, iз зазначенням через знак "/" номера товару в такiй ВМД (специфiкацiї форми МД-8) або книжцi (карнетi) АТА";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "При декларуваннi товарiв, що були попередньо розмiщенi на складi митного органу (крiм товарiв, помiщених у митний режим за ВМД), зазначаються реквiзити унiфiкованої митної квитанцiї форми МД-1";

     абзац восьмий виключити.

     9.25. Абзаци четвертий i п'ятий опису графи 42 викласти в такiй редакцiї:

     "при декларуваннi консолiдованого вантажу в митний режим митного складу;

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо".

     9.26. Доповнити опис графи 43 пiсля абзацу першого абзацом другим такого змiсту:

     "У разi випуску товарiв вiдповiдно до статтi 264 Кодексу в правому пiдроздiлi графи зазначається символ "1"".

     У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третiм.

     9.27. Абзац четвертий опису графи 44 пiсля слiв "зазначається його назва" доповнити словами "яка повинна дозволяти iдентифiкувати документ".

     9.28. В описi графи 45:

     абзац п'ятий виключити;

     доповнити опис графи новими абзацами такого змiсту:

     "Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму митного складу;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму магазину безмитної торгiвлi;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму вiдмови на користь держави;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму знищення або руйнування;

     при декларуваннi гуманiтарної допомоги".

     9.29. В абзацi першому опису графи 46 слова "що округлюється за правилами округлення" виключити.

     9.30. Опис граф 47 i В викласти в такiй редакцiї:

"Графа 47 "Нарахування платежiв"

     У цiй графi основного й додаткових аркушiв ВМД наводяться вiдомостi про нарахування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв). Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збiр, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (далi - єдиний збiр) та/або плата, то вiдомостi про їх нарахування наводяться у цiй графi основного аркуша ВМД.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     При нарахуваннi плати - завiзована пiдписом декларанта кiлькiсть годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно вiд кiлькостi оформлених митних декларацiй.

     При нарахуваннi мита:

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою мита.

     Кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру та облiку - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита.

     При нарахуваннi акцизного збору:

     Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартiсть товару за встановленою iмпортером максимальною роздрiбною цiною на товар без урахування податку на додану вартiсть i акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум увiзного мита без податку на додану вартiсть i акцизного збору).

     Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару, - кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру й облiку.

     Якщо акцизний збiр нараховується умовно, - митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, збiльшена на суму умовно нарахованого мита.

     При нарахуваннi податку на додану вартiсть:

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором).

     Фактурна вартiсть товару, зазначена в графi 42 ВМД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартiсть товару менша, нiж фактурна вартiсть.

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, або фактурна вартiсть товару, зазначена в графi 42 ВМД, збiльшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору, - при нарахуваннi податку умовно.

     При нарахуваннi єдиного збору - данi, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок суми єдиного збору (кiлькiсть залiзничних вагонiв, довжина маршруту тощо).

     При нарахуваннi єдиного збору, що складається з декiлькох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, плати за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням установлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв), вiдомостi про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     При нарахуваннi плати - установлений законодавством розмiр ставки плати.

     При нарахуваннi мита - установлений законодавством розмiр ставки мита.

     При нарахуваннi акцизного збору - установлений законодавством розмiр ставки акцизного збору.

     При нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть.

     При нарахуваннi єдиного збору - установлений законодавством розмiр ставки цього збору.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вiдповiдного податку або збору (обов'язкового платежу). Розмiр плати визначається залежно вiд кiлькостi зазначених у колонцi "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розмiру плати за одну годину.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку вiдповiдно до Класифiкатора способiв розрахунку.

     Вiдомостi щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатися у графi посадовою особою митного органу вiд руки з подальшим внесенням цих вiдомостей до електронної копiї ВМД.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

     При заповненнi перiодичної митної декларацiї нараховуються всi види податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягали б сплатi при оформленнi товарiв у митному режимi iмпорту, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" вiдповiдного коду способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     При нарахуваннi сум податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) у разi випуску товарiв вiдповiдно до статтi 264 Кодексу вiдображення вiдомостей про нарахування кожного податку або збору (обов'язкового платежу), нарахування якого пов'язано з митною вартiстю товарiв, здiйснюється у трьох рядках, а саме:

     1 - нарахування платежу за митною вартiстю, визначеною митним органом;

     2 - нарахування платежу за митною вартiстю, визначеною декларантом;

     3 - рiзниця мiж сумами платежiв, нарахованих за митною вартiстю, визначеною декларантом, та митною вартiстю, визначеною митним органом,

     з такими особливостями:

     У колонцi "Вид" всiх рядкiв указується вид платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв.

     У колонцi "Основа нарахування" вказується:

     перший рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартiстю товару, визначеною митним органом;

     другий рядок - база оподаткування, розрахована за митною вартiстю товару, визначеною декларантом;

     третiй рядок не заповнюється.

     У колонцi "Ставка" вказується:

     перший та другий рядки - ставка податку або збору (обов'язкового платежу);

     третiй рядок не заповнюється.

     У колонцi "Сума" вказується:

     перший рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартiстю товару, визначеною митним органом;

     другий рядок - сума податку або збору (обов'язкового платежу), розрахована за митною вартiстю товару, визначеною декларантом;

     третiй рядок - рiзниця мiж сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартiстю товару, визначеною митним органом, i сумою податку або збору (обов'язкового платежу), розрахованою за митною вартiстю товару, визначеною декларантом.

     Якщо окремi податки та збори (обов'язковi платежi) нараховуються умовно, вiдомостi щодо нарахування таких податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) вiдображаються у звичайному порядку - одним рядком. При цьому база оподаткування розраховується за митною вартiстю товару, визначеною митним органом.

     У колонцi "Спосiб платежу" вказується код способу розрахунку вiдповiдно до Класифiкатора способiв розрахунку.

     Графа не заповнюється:

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв у митний режим вiдмови на користь держави.

Графа В "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються:

     код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв, що затверджується Держмитслужбою;

     загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного платежу за основним i кожним додатковим аркушем ВМД, що пiдлягає перерахуванню до Держбюджету, або на яку надано вексель чи гарантiйнi зобов'язання;

     iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати);

     при проведеннi розрахункiв iз застосуванням векселiв у графi зазначаються через знак "/" реквiзити векселя (серiя, номер, дата видачi векселя, строк платежу), лiтерний код валюти, у якiй видається вексель вiдповiдно до Класифiкацiї валют, найменування векселедержателя.

     Якщо за вiдсутностi на вiдповiдних рахунках митного органу коштiв суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в сумi, необхiднiй для сплати нарахованих платежiв у повному обсязi, сплата платежу здiйснюється частково за рахунок коштiв декларанта, то вiдповiдний рядок прокреслюється. При цьому декларантом вiд руки окремими рядками зазначаються вiдкоригованi вiдомостi про сплату таких платежiв, якi засвiдчуються його печаткою. Зазначенi вiдомостi заносяться посадовою особою митного органу до електронної копiї ВМД.

     У разi якщо вiдомостi про нарахування єдиного збору або плати в графi 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то вiдомостi про цей збiр (плату) до графи В ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

     У разi декларування товарiв громадянами реквiзити платiжного документа можуть заноситися до графи посадовою особою митного органу з подальшим внесенням цiєю особою таких вiдомостей до електронної копiї ВМД.

     Графа не заповнюється:

     якщо податки, збори (обов'язковi платежi) та/або плата не сплачуються;

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю;

     при заповненнi окремої митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму вiдмови на користь держави".

     9.31. В описi графи 48 слова "гарантiю уповноваженого банку" замiнити словами "гарантiйнi зобов'язання".

     9.32. Доповнити пункт пiсля опису графи 49 описом графи 52 такого змiсту:

"Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     У разi надання гарантiї при митному оформленнi товарiв у режимi тимчасового ввезення або надання гарантiї уповноваженого банку при випуску товарiв вiдповiдно до статтi 264 Кодексу у графi зазначаються: в лiвому пiдроздiлi - розмiр гарантiйної суми, а в правому - цифровий код типу гарантiї згiдно з Класифiкатором заходiв гарантування, що затверджується Держмитслужбою".

     9.33. Опис графи 54 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 54 "Мiсце та дата:"

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсцезнаходження декларанта згiдно з пунктом 3 додатка 2 до цiєї Iнструкцiї та особу, яка склала ВМД.

     Якщо декларантом товарiв є громадянин, якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, або громадянин, на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення уповноважений iншим громадянином, якому належать товари, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис такого громадянина-декларанта.

     Якщо декларантом товарiв є пiдприємство (юридична особа або фiзична особа - пiдприємець), якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, в графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис працiвника такого пiдприємства, уповноваженого на декларування.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали й особистий пiдпис представника митного брокера, який склав ВМД, та номер вiдповiдного документа, що пiдтверджує його повноваження на декларування.

     У графi також наводиться у мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора рухомого (мобiльного) зв'язку) номер телефону особи, яка склала ВМД.

     Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiдомостi завiряються печаткою декларанта (для фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - за наявностi), яка мiстить iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за ДРФО.

     Вiдбитки цiєї печатки також проставляються на бланках форми МД-3 ВМД та у правому нижньому кутку на всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8, що використовується замiсть додаткових аркушiв.

     При поданнi митному органу ВМД тiльки в електронному виглядi в нижнiй частинi графи додатково вчиняється запис "Електронне декларування" та зазначається номер, за яким пiдприємство внесено до Реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватись процедура електронного декларування".

     10. У пунктi 2 глави 3 роздiлу II:

     10.1. В описi графи 6:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування";

     абзаци п'ятий i шостий виключити.

     10.2. Опис графи 9 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка надає митним органам України гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв.

     Якщо заходи гарантування не застосовуються i перевезення товарiв митною територiєю України здiйснюється українським експедитором, то до графи заносяться вiдомостi про такого експедитора.

     Вiдомостi про особу наводяться в графi згiдно з додатком 2 до цiєї Iнструкцiї.

     Графа не заповнюється:

     якщо заходи гарантування доставки товарiв не застосовуються i перевезення товарiв митною територiєю України здiйснюється не українським експедитором;

     при застосуваннi охорони й супроводження товарiв митними органами;

     при перевезеннi товарiв на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року".

     10.3. Доповнити опис графи 12 абзацом першим такого змiсту:

     "Графа заповнюється у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України".

     У зв'язку з цим абзац перший уважати абзацом другим.

     10.4. Опис графи 14 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта згiдно з пунктами 1, 2, 4 додатка 2 до цiєї Iнструкцiї. Формування iдентифiкацiйного номера особи, що зазначається в лiвому нижньому кутку графи, здiйснюється вiдповiдно до положень додаткiв 3 - 5 до цiєї Iнструкцiї.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, додатково зазначаються номер i дата видачi документа на право здiйснення митної брокерської дiяльностi".

     10.5. Абзац дев'ятий опису графи 18 викласти в такiй редакцiї:

     "залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При прохiдному транзитному перемiщеннi товарiв у контейнерах, якi перевантажуються на залiзничний транспорт у пунктi пропуску через митний кордон України або при декларуваннi товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України в разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ, зазначається "залiзничний вагон". При перевезеннi поїздами комбiнованого транспорту на залiзничному вагонi (платформi) iншого транспортного засобу зазначаються вiдомостi про такий iнший транспортний засiб".

     10.6. Абзац сьомий опису графи 21 викласти в такiй редакцiї:

     "залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При прохiдному транзитному перемiщеннi товарiв у контейнерах, якi перевантажуються на залiзничний транспорт у пунктi пропуску через митний кордон України або при декларуваннi товарiв у митний режим транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України в разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ, зазначається "залiзничний вагон". При перевезеннi поїздами комбiнованого транспорту вантажного автомобiля з товаром на залiзничному вагонi (платформi) зазначається "залiзничний вагон"".

     10.7. Доповнити опис графи 22 абзацом першим такого змiсту:

     "Графа заповнюється у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України".

     У зв'язку з цим абзаци перший, другий уважати вiдповiдно абзацами другим, третiм.

     10.8. Абзац дев'ятий опису графи 28 виключити.

     10.9. Доповнити опис графи 29 пiсля абзацу першого абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "При митному оформленнi в митний режим транзиту товарiв, якi ввезенi на митну територiю України на пiдставi одного з документiв контролю за перемiщенням товарiв до митницi призначення без їх оформлення у будь-якому попередньо заявленому митному режимi, у графi зазначається дев'ятизначний код пункту пропуску, через який цi товари були ввезенi на митну територiю України.

     При заповненнi ВМД вiдповiдно до митного режиму транзиту пiсля зберiгання товарiв пiд митним контролем на складi митного органу, складi тимчасового зберiгання або в митному режимi митного складу у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування та дев'ятизначний код митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано такий склад.

     При митному оформленнi в митному режимi транзиту алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що вiдвантажуються українським виробником до магазинiв безмитної торгiвлi, у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування й дев'ятизначний код митного органу, у якому починається перемiщення вищезазначених пiдакцизних товарiв".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй уважати вiдповiдно абзацами п'ятим i шостим.

     10.10. Опис графи 31 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв - Маркування та кiлькiсть - Номери контейнерiв - Кiлькiсть та розпiзнавальнi особливостi"

     Кожен вид вiдомостей, позначених арабськими цифрами, починається з нового рядка iз зазначенням порядкового номера.

     Пiд номером 1 зазначаються торговельне найменування товару та опис товару вiдповiдно до товаросупровiдних, транспортних документiв в обсязi, достатньому для його розпiзнання та вiднесення до коду згiдно з УКТЗЕД у кiлькостi знакiв, визначенiй правилами заповнення графи 33 ВМД.

     Опис товарiв має наводитись без перенесення в графу непiдтвердженого опису класифiкацiйних групувань УКТЗЕД, що вiдповiдають коду товару.

     Пiд номером 2, якщо заповнюється графа 6 ВМД, зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць, їх упаковку та маркування.

     Якщо товари перемiщуються насипом, наливом або навалом i в транспортних (товаросупровiдних) документах, пакувальних аркушах не визначено кiлькостi вантажних мiсць, то зазначається "Мiсць 0".

     Якщо при перемiщеннi товарiв навалом можливо виокремити вантажнi мiсця (перемiщення товарiв у тюках, кiпах, в'язанках тощо), то зазначається кiлькiсть вантажних мiсць.

     Якщо графа 6 ВМД не заповнюється, то номер 2 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 3, якщо в графi 19 ВМД зазначено "1", зазначаються вiдомостi про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кiлькiсть контейнерiв, далi через знак "/" зазначаються вiдомостi про кожен контейнер: номер контейнера, через знак "/" - код типу контейнера згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, що затверджується Держмитслужбою, через знак "/" - цифровий код стану заповнення контейнера.

     Якщо тип контейнера не визначено Класифiкатором типiв контейнерiв, то проставляється код згiдно з цим Класифiкатором, що вiдповiдає позицiї "Невiдомий тип контейнера".

     Застосовуються такi коди стану заповнення контейнера:

     "1" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi не перемiщуються iншi товари;

     "2" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та не перемiщуються товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "3" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, у контейнерi перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, а також товари, що не декларуються в цiй ВМД;

     "4" - якщо крiм товару, вiдомостi про який наведено в цiй графi 31, в контейнерi не перемiщуються iншi товари, задекларованi в цiй ВМД, та перемiщуються iншi товари, що не декларуються в цiй ВМД.

     Вiдомостi про кожен контейнер роздiляються пропуском або зазначаються з нового рядка.

     Якщо в графi 19 ВМД зазначено "0", то пiд номером 3 проставляється "0".

     Якщо графа 19 ВМД не заповнюється, то номер 3 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються.

     Пiд номером 5 при декларуваннi товарiв, що ввозяться з метою транзиту стацiонарними засобами транспортування, зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо днi початку та закiнчення перiоду ввезення з метою транзиту належать до рiзних календарних мiсяцiв).

     В iнших випадках номер 5 та вiдомостi пiд цим номером не зазначаються".

     10.11. Опис графи 33 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 33 "Код товару"

     Якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     Код товару згiдно з УКТЗЕД може зазначатися на вибiр декларанта на рiвнi перших шести знакiв у випадках перемiщення товарiв:

     пiд охороною та супроводженням митними органами;

     при перевезеннi поїздами комбiнованого транспорту на залiзничному вагонi (платформi) iншого транспортного засобу;

     без застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України (крiм перемiщення товарiв стацiонарними засобами транспортування).

     Якщо товар пiдлягає експортному контролю, то в п'ятому пiдроздiлi графи проставляється "1". У всiх iнших випадках у п'ятому пiдроздiлi графи проставляється "0"".

     10.12. Викласти опис графи 37 у такiй редакцiї:

"Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з Класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою i четвертою цифрами коду проставляється "00".

     У другому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi два знаки якого - лiтерний код особливостi перемiщення товарiв, наступнi два знаки - цифровий код додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо при перемiщеннi товарiв особливостi та/або додатковi особливостi перемiщення вiдсутнi або не визначенi Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то в другому пiдроздiлi графи проставляються коди особливостi та/або додаткової особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що вiдповiдають позицiям "Iнше"".

     10.13. Абзац абзац третiй опису графи 40 викласти в такiй редакцiї:

     "При декларуваннi товарiв, що були попередньо розмiщенi на складi митного органу (крiм товарiв, помiщених у митний режим за ВМД), зазначаються реквiзити унiфiкованої митної квитанцiї форми МД-1";

     10.14. Доповнити опис графи 42 абзацом першим такого змiсту:

     "Графа заповнюється у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв, передбачених статтею 161 Митного кодексу України".

     У зв'язку з цим абзац перший уважати абзацом другим.

     10.15. Абзац четвертий опису графи 44 пiсля слiв "зазначається його скорочена назва" доповнити словами "яка повинна дозволяти iдентифiкувати документ".

     10.16. Опис граф 47 i В викласти в такiй редакцiї:

"Графа 47 "Нарахування платежiв"

     У цiй графi основного й додаткових аркушiв ВМД у разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв вiдповiдно до статтi 161 Митного кодексу України наводяться вiдомостi про нарахування мита, акцизного збору та податку на додану вартiсть, що пiдлягали б сплатi при оформленнi цих товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту. Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збiр та/або плата, то вiдомостi про їх нарахування наводяться у цiй графi основного аркуша ВМД.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     При нарахуваннi мита:

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою мита.

     Кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру та облiку - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита.

     При нарахуваннi акцизного збору:

     Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах до обороту продажу товару, - вартiсть товару за встановленою iмпортером максимальною роздрiбною цiною на товар без урахування податку на додану вартiсть i акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум увiзного мита без податку на додану вартiсть i акцизного збору).

     Якщо ставку акцизного збору встановлено у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару, - кiлькiсть товару у вiдповiдних одиницях вимiру й облiку.

     При нарахуваннi податку на додану вартiсть:

     Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45 ВМД, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором).

     При нарахуваннi єдиного збору - данi, на пiдставi яких здiйснюється розрахунок суми єдиного збору (кiлькiсть залiзничних вагонiв, довжина маршруту тощо).

     При нарахуваннi єдиного збору, що складається з декiлькох складових (за проведення контролю, плати за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, плати за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням установлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв), вiдомостi про нарахування окремих складових єдиного збору зазначаються окремими рядками.

     При нарахуваннi плати - завiзована пiдписом декларанта кiлькiсть годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, незалежно вiд кiлькостi оформлених митних декларацiй.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     При нарахуваннi мита - установлений законодавством розмiр ставки мита.

     При нарахуваннi акцизного збору - установлений законодавством розмiр ставки акцизного збору.

     При нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть.

     При нарахуваннi єдиного збору - установлений законодавством розмiр ставки цього збору.

     При нарахуваннi плати - установлений законодавством розмiр ставки плати.

     У четвертiй колонцi "Сума" зазначається нарахована сума вiдповiдного платежу. Розмiр плати визначається залежно вiд кiлькостi зазначених у колонцi "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розмiру плати за одну годину.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається вiдповiдний код способу розрахунку згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Вiдомостi щодо нарахування плати та єдиного збору можуть зазначатися у графi посадовою особою митного органу вiд руки з подальшим унесенням цих вiдомостей до електронної копiї ВМД.

     При декларуваннi товарiв з використанням комплектiв додаткових аркушiв форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушiв МД-3 не заповнюється.

Графа В "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються:

     код єдиного збору або плати вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв;

     загальна сума платежу за цим кодом, що пiдлягає перерахуванню до Держбюджету;

     iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за ДРФО (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати).

     У разi застосування заходiв гарантування доставки товарiв вiдповiдно до статтi 161 Митного кодексу України у графi зазначаються вiдомостi про нарахованi та не сплаченi у зв'язку з розмiщенням товарiв у митний режим транзиту суми мита, акцизного збору та податку на додану вартiсть, якi пiдлягали б сплатi при оформленнi цих товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту у такому порядку:

     код виду платежу вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв i зборiв;

     загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми вiдповiдного платежу за основним i кожним додатковим аркушем ВМД.

     У разi якщо вiдомостi про нарахування єдиного збору або плати у графi 47 ВМД зазначаються посадовою особою митного органу, то вiдомостi про цей платiж до графи В ВМД також заносяться посадовою особою митного органу.

     Графа не заповнюється:

     якщо єдиний збiр та/або плата не сплачуються i не застосовуються заходи гарантування доставки товарiв;

     при декларуваннi товарiв за перiодичною митною декларацiєю при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування".

     10.17. Останнiй абзац опису графи 50 пiсля слiв "якщо на такi товари була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя" доповнити словами "а також товарiв, що перемiщуються транзитом у межах одного пункту пропуску".

     10.18. В описi графи 52:

     в абзацi третьому слова "а саме:" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором заходiв гарантування, що затверджується Держмитслужбою";

     абзаци четвертий - одинадцятий виключити.

     10.19. Опис графи 54 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 54 "Мiсце та дата:"

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсцезнаходження декларанта згiдно з пунктом 3 додатка 2 до цiєї Iнструкцiї та особу, яка склала ВМД.

     Якщо декларантом товарiв є громадянин, якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, або громадянин, на пiдставi нотарiально посвiдченого доручення уповноважений iншим громадянином, якому належать товари, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис такого громадянина-декларанта.

     Якщо декларантом товарiв є пiдприємство (юридична особа або фiзична особа - пiдприємець), якому належать товари, що перемiщуються через митний кордон України, в графi зазначаються прiзвище, iнiцiали та особистий пiдпис працiвника такого пiдприємства, уповноваженого на декларування.

     Якщо товари, що належать iншiй особi, декларуються митним брокером, у графi зазначаються прiзвище, iнiцiали й особистий пiдпис представника митного брокера, який склав ВМД, та номер вiдповiдного документа, що пiдтверджує його повноваження на декларування.

     У графi також наводиться у мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора рухомого (мобiльного) зв'язку) номер телефону особи, яка склала ВМД.

     Для юридичних осiб та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiдомостi завiряються печаткою декларанта (для фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - за наявностi), яка мiстить iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ або (за наявностi) iдентифiкацiйний номер за ДРФО.

     Вiдбитки цiєї печатки також проставляються на бланках форми МД-3 ВМД й у правому нижньому кутку на всiх аркушах специфiкацiї форми МД-8, що використовується замiсть додаткових аркушiв.

     При поданнi митному органу ВМД тiльки в електронному виглядi в нижнiй частинi графи додатково вчиняється запис "Електронне декларування" та зазначається номер, за яким пiдприємство внесено до Реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватись процедура електронного декларування".

     11. Пункт 1 глави 4 роздiлу II викласти в такiй редакцiї:

     "1. Графи A, C, D/J, E/J, G, I, F ВМД паперового примiрника ВМД та її електронної копiї або ВМД тiльки в електронному виглядi заповнюються посадовою особою митного органу".

     12. У пунктi 2 глави 4 роздiлу II:

     12.1. Абзац шостий опису графи А викласти у такiй редакцiї:

     "У бланку ВМД форми МД-2 пiд реєстрацiйним номером посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення, також проставляються час прийняття декларацiї, прiзвище та пiдпис".

     12.2. Опис граф D/J i E/J викласти в такiй редакцiї:

"Графа D/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/призначення"

     Заповнюється посадовою особою митного органу в усiх аркушах ВМД форми МД-2.

     У полях граф:

     "Результат" - у разi вiдмови в митному оформленнi вчиняється запис "У митному оформленнi вiдмовлено", зазначається номер картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України та проставляються прiзвище й пiдпис посадової особи, якою складено зазначену картку.

     "Накладення пломби" - якщо розмiщення товарiв у митний режим передбачає накладення митного забезпечення у виглядi пломб, то в полi зазначаються вiдомостi про накладенi пломби у виглядi коду:

     КК/МММ/ННН,

     де КК - кiлькiсть пломб;

     МММ/ННН - першi три цифри коду митного органу та номер митного забезпечення, що вiдображаються на вiдтиску пломби.

     При накладеннi одноразових номерних iндикаторних запiрно-пломбувальних пристроїв зазначається кiлькiсть накладених пристроїв та через знак "/" - їх серiя та номер. Вiдомостi про серiю та номер кожного накладеного пристрою роздiляються знаком "/".

     "Тип" - якщо при здiйсненнi митного оформлення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) застосовуються засоби iдентифiкацiї (крiм накладення пломб), то в полi посадовою особою митного органу зазначаються вiдомостi про такi засоби iдентифiкацiї.

     "Строк доставки (дата)":

     При розмiщеннi товарiв у митнi режими експорту, реекспорту, спецiальної митної зони при вивезеннi товарiв iз спецiальної митної зони, при вивезеннi продуктiв переробки, утворених унаслiдок переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, при зворотному вивезеннi товарiв пiсля їх тимчасового ввезення, транзиту (крiм перемiщення стацiонарними засобами транспортування за перiодичною митною декларацiєю) зазначається дата доставки товарiв у митницю призначення.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим магазину безмитної торгiвлi зазначається кiнцева дата строку перебування товарiв у митному режимi магазину безмитної торгiвлi.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України зазначається кiнцева дата вивезення продуктiв переробки.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим знищення або руйнування зазначається дата, до якої мають бути заявленi у вiдповiдний митний режим вiдходи (залишки), що утворилися при знищеннi або руйнуваннi товарiв.

     При розмiщеннi товарiв у митний режим митного складу зазначається кiнцева дата зберiгання товару N 1 на митному лiцензiйному складi (вiдомостi про кiнцевi дати зберiгання iнших товарiв наводяться у доповненнi).

     При розмiщеннi товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї України зазначається кiнцева дата ввезення на митну територiю України продуктiв переробки, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до __ ".

     При розмiщеннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення зазначається кiнцева дата зворотного ввезення товарiв, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до __ ".

     При митному оформленнi товарiв як ордерної поставки зазначається дата, до якої має бути проведено митне оформлення цих товарiв у вiдповiдний митний режим, а через знак "/" зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до __ ".

     При митному оформленнi складової частини комплектного об'єкта зазначається кiнцева дата строку, протягом якого пiдприємство повинно ввезти на митну територiю України (вивезти за межi митної територiї України) та здiйснити декларування комплектного об'єкта в повному обсязi, з урахуванням випадкiв продовження такого строку. При вивезеннi складової частини комплектного об'єкта через знак "/" також зазначається дата доставки товару в митницю призначення у виглядi напису "Строк доставки до __ ".

     При декларуваннi за перiодичною митною (у тому числi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування), тимчасовою (у тому числi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування), неповною декларацiями зазначається гранична дата подання ВМД, заповненої у звичайному порядку вiдповiдно до зобов'язання, наданого пiдприємством.

     При декларуваннi товарiв за загальною ВМД зазначається кiнцева дата строку дiї загальної ВМД.

     У ВМД, заповненiй у звичайному порядку, поданню якої передувало оформлення перiодичної митної декларацiї, тимчасової, неповної декларацiй або загальної ВМД поле "Строк доставки (дата)" не заповнюється.

     Дата зазначається за схемою "ДД.ММ.РРРР", де ДД - число мiсяця, ММ - мiсяць, РРРР - рiк виконання зобов'язання.

     "Пiдпис" - за схемою "ГГ:ХХ ", де ГГ - година, ХХ - хвилина, зазначається час завершення митного оформлення, проставляються прiзвище та пiдпис посадової особи митницi, що завершила митне оформлення.

     "Печатка" - проставляється вiдбиток штампа ПМК посадової особи митницi, що прийняла ВМД до оформлення, пiд ним - вiдбиток особистої номерної печатки посадової особи митницi, що завершила митне оформлення.

     На додаткових аркушах форми МД-3 вiдбиток штампа ПМК та особиста номерна печатка посадової особи митного органу проставляються внизу аркуша на незаповненому полi графи 47 ВМД. Якщо всi поля графи 47 ВМД заповненi, то вiдбиток штампа ПМК проставляється над графою C ВМД, особиста номерна печатка - в графi C ВМД.

     У разi потреби робляться iншi вiдмiтки, що свiдчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо.

Графа E/J "Вiдмiтки митного органу вiдправлення/експорту/призначення"

     Якщо при транзитних перевезеннях перевiзником не виконано зобов'язання щодо доставки в митницю призначення в установлений строк товарiв, що перевозилися iз застосуванням заходiв гарантування доставки, то в нижнiй частинi графи зазначаються код документа згiдно з Класифiкатором документiв i реквiзити документа, за яким сплачено податки та збори. Через знак "/" зазначається сума сплачених податкiв i зборiв.

     У разi складення доповнення посадовою особою митного органу в лiвому нижньому кутi нижньої частини графи посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено Н доповнень", де Н - кiлькiсть комплектiв аркушiв доповнення, складених цiєю особою.

     У разi видачi (засвiдчення) ксерокопiї оформлених аркушiв ВМД у нижнiй частинi графи посадовою особою митного органу, що засвiдчує копiю, зазначаються дата видачi (засвiдчення) копiї (копiй), порядковий номер комплекту форми МД-2 чи МД-3, зазначений у першому пiдроздiлi графи 3, кiлькiсть виданих (засвiдчених) копiй, реквiзити заявника.

     У ВМД на продукти переробки посадовою особою митного органу в нижнiй частинi графи за схемою заповнення графи A ВМД зазначається реєстрацiйний номер окремої митної декларацiї на товари, витраченi при отриманнi цих продуктiв переробки.

     Якщо при митному оформленнi товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв, нарахування плати за таке оформлення здiйснюється в iншiй ВМД (або унiфiкованiй митнiй квитанцiї МД-1), в нижнiй частинi графи зазначається вiдповiдний код згiдно з Класифiкатором документiв та реєстрацiйний номер такої iншої ВМД (унiфiкованої митної квитанцiї МД-1).

     У графi посадовою особою митного органу також можуть проставлятись iншi вiдмiтки (записи) й iнформацiйнi коди, що формуються при проведеннi митного контролю та митного оформлення".

     12.3. Доповнити опис графи F пiсля абзацу шостого новим абзацом такого змiсту:

     "У разi накладення нового митного забезпечення пiсля здiйснення операцiї переогляду iз застосуванням штампа "Переогляд" посадовою особою пiдроздiлу митної варти в полi "Печатка" проставляється вiдбиток штампа "Переогляд", проставлення особистої номерної печатки в такому випадку не потрiбне".

     У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом восьмим.

     12.4. Опис графи G викласти в такiй редакцiї:

"Графа G "Пiдтвердження компетентних органiв"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД, якщо при вивезеннi товарiв митним органом прибуття погоджено змiну митницi призначення або якщо пiд час перемiщення товарiв митною територiєю України внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин:

     виникає потреба в замiнi транспортного засобу або перевантаженнi товарiв на iнший транспортний засiб або в контейнер;

     вiдкрився доступ до вантажного вiдсiку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

     сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали.

     У разi погодження митним органом змiни митницi призначення у графi вiдповiдно до прийнятого митним органом рiшення вчиняється запис "Погоджено змiну митного органу призначення на ________ митницю", зазначаєються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування та дев'ятизначний код нового митного органу призначення, прiзвище i пiдпис посадової особи, що здiйснила погодження. Вiдомостi про змiну митницi призначення вiдображаються в електроннiй копiї цiєї ВМД.

     У разi дiї надзвичайних або невiдворотних обставин посадовою особою митного органу, яку викликано на мiсце транспортної пригоди, коротко описується змiст пригоди, зазначається прiзвище i пiдпис такої посадової особи, що засвiдчується її особистою номерною печаткою.

     В окремих випадках, якщо внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали та їх подальше перемiщення митною територiєю України вiдповiдно до законодавства не здiйснюватиметься в повному обсязi або частково, до графи заноситься iнформацiя про таку втрату товарiв, кiлькiснi та якiснi показники товарiв, що перемiщуватимуться за ВМД".

     12.5. Абзац другий опису графи I пiсля слiв "Зазначається дата прибуття (та дата фактичного вивезення товарiв у разi якщо вони не збiгаються), стан пломб" доповнити словами "у визначених Держмитслужбою випадках проставляються вiдбитки штампа ПМК та особистої номерної печатки."

     13. Опис графи 56 пункту 2 глави 5 роздiлу II викласти в такiй редакцiї:

"Графа 56 "Iншi пригоди при перевезеннi. Подробицi та вжитi заходи"

     Графа заповнюється в аркушах з позначенням "4/5" ВМД, якщо при вивезеннi товарiв митним органом прибуття погоджено змiну митницi призначення або якщо пiд час перемiщення товарiв митною територiєю України внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин:

     виникає потреба в замiнi транспортного засобу або перевантаженнi товарiв на iнший транспортний засiб або в контейнер;

     вiдкрився доступ до вантажного вiдсiку транспортного засобу чи контейнера або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар;

     сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали.

     У разi погодження митним органом прибуття змiни митницi призначення перевiзником коротко описуються обставини, iз настанням яких пов'язана необхiднiсть змiни митницi призначення. У разi наявностi зазначаються назви, номери та дати документiв, що пiдтверджують такi обставини, зокрема звернення особи, вiдповiдальної за доставку товару, до митного органу щодо змiни митницi призначення.

     У разi дiї надзвичайних обставин коротко описується змiст пригоди, зазначаються назви, номери та дати документiв, що вiдповiдно до законодавства пiдтверджують такi обставини, а також надання митним органом дозволу на проведення зазначених операцiй".

     14. Унести такi змiни до додатка 1:

     14.1. У таблицi 1:

     у колонках таблицi коди "ЕК31" та "ЕК74" замiнити вiдповiдно кодами "ЕК32" та "ЕК73";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 1_2, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1_2 А А А А А А А А А А А

";

     рядки, якi вiдповiдають номерам граф 8, 9, 11, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 А А А А А А А А   А  
9 В 7 А А В 29 А А А А А А  
11 B 7, 31 A A В 29 A A A A   А  

";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 17_а, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17_а C 5, 26; B 2 A A В 29 A A         A

";

     доповнити таблицю пiсля рядка, який вiдповiдає номеру графи 26, новим рядком 27 такого змiсту:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 В 23 В 23 В 23 В 23 В 23 В 23 В 23 В 23      

";

     рядки, якi вiдповiдають номерам граф 28 i 29, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 B 7, 12, 31 B 12 B 12 B 12 B 12 B 12 A   A    
29 В 2, 17, 24 В 24 В 17, 24 В 29, 24 В 24 В 17, 24 А   А   В 9, 24

";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 33_2, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33_2 B 7, 4, 31 B 9 A B 28 A A A   A   A

";

     доповнити таблицю пiсля рядка, який вiдповiдає номеру графи 42, новим рядком 43_1 такого змiсту:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43_1 В 30 В 30 В 30 В 30 В 30 В 30 В 30 В 30      

";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 45, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 В 25 В 25 В 22 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25     В 25

";

     рядки, якi вiдповiдають номерам граф 47 i В, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25   25
В В 3, 4, 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25 В 25     В 25

";

     доповнити пункт 3 застережень до таблицi пiсля слiв "для граф" цифрами "19,";

     пункт 5 застережень до таблицi викласти в такiй редакцiї:

     "5. При декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є нерезидент, у графi зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту країни (адмiнiстративно-територiальної одиницi у складi країни, що має власний лiтерний код за Класифiкацiєю), мiсцезнаходження особи, з якою українським суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi укладено зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту)";

     пункт 7 застережень до таблицi викласти в такiй редакцiї:

     "7. Не заповнюється при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент";

     у пунктi 8 застережень слова "мiни, комiсiї" замiнити словами "та здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi";

     пункти 22 - 26 застережень до таблицi викласти в такiй редакцiї:

     "22. Не заповнюється при здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     23. Заповнюється при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях.

     24. Не заповнюється при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях.

     25. Не заповнюється, якщо податки та/або плата не сплачуються (для граф 12, 45 - якщо не нараховуються податки, для графи 47 - якщо не нараховуються податки та/або плата).

     26. Лiтерний код альфа-2 України вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту зазначається у графi в таких випадках: при вивезеннi товарiв з митної територiї України на територiю спецiальної митної зони; при декларуваннi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент";

     доповнити застереження до таблицi пiсля пункту 28 новими пунктами такого змiсту:

     "29. Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД.

     30. Не заповнюється, якщо законодавством не передбачено оформлення декларацiї митної вартостi.

     31. Не заповнюється при декларуваннi гуманiтарної допомоги";

     14.2. У таблицi 2:

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 1_2, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1_2 А А А А А А А А А А А А

";

     рядки, якi вiдповiдають номерам граф 8-12, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 А А А А А А А А А А А А
9 B 23 В 21 А А А А А А А А А  
11 В 23 В 21, 32 А А А А А В 4 А А А  
12 В 5 А А А А А           А

";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 15а, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15а С25, В2 С25, В 21 А В 2 В 2 В 2 В 2 В 2 В 2 В 2   А

";

     рядки, якi вiдповiдають номерам граф 20_1 - 20_3, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20_1 В 7   В 7     В 7   В 4,7   В 7    
20_2 В 7   В 7     В 7   В 4,7   В 7    
20_3 В 7,26   В 7,26     В 7,26   В 4,7,26   В 7,26    

";

     доповнити таблицю пiсля рядка, який вiдповiдає номеру графи 26, новим рядком 27 такого змiсту:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
27 В 20 В 20 В 20 В 20 В 20 В 20 В 20 В 20 В 20 В 20    

";

     рядки, якi вiдповiдають номерам граф 28 i 29, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
28 B10,23 В 10 В 10 В 10 В 10 В 10 А B 31 В 10 В 10    
29 B 2,15 В 21 B 15 B 2 B 2 B 15 B 2 B 2 B 2 B 2   B 8

";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 34а, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
34а А А А А А А А         В 8

";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 36, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36 А А А А А А     А А   А

";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 38, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
38 В 15 А В 15 А А А А В 4 А А   А

";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 41, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
41 В 9, 18, 30 В 18, 30 В 18, 30 В 18, 30 В 18, 30 В 18, 30 В 18 В 18 В 18     В 18

";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 43_1, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
43_1 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24        

";

     доповнити таблицю пiсля рядка, який вiдповiдає номеру графи 43_1, новим рядком 43_2 такого змiсту:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
43_2 В 28   В 28                  

";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 45, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
45 В 5 А А А А А           А

";

     рядок, який вiдповiдає графi В, викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
В В 3, 27 В 27 В 27 В 27 В 27 В 27 В 27 В 27   В 27   В 27

";

     доповнити таблицю пiсля рядка, який вiдповiдає номеру графи 49, новим рядком 52 такого змiсту:

"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
52 В 33   В 33 В 33              

";

     пункт 3 застережень до таблицi викласти в такiй редакцiї:

     "3. Не заповнюється в перiодичнiй митнiй декларацiї, у ВМД, при декларуваннi товарiв на якi була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя (для граф 19, 21, 46, В додатково дивись Iнструкцiю)";

     у пунктi 7 застережень до таблицi слова "мiни, комiсiї, консигнацiї" замiнити словами "та здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi";

     пункт 17 застережень до таблицi викласти в такiй редакцiї:

     "17. Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував iнший митний режим або поданню ВМД передувало оформлення перiодичної митної декларацiї, тимчасової декларацiї, неповної декларацiї, зареєстрованої ВМД (для товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування)";

     пункти 19 - 21 застережень до таблицi викласти в такiй редакцiї:

     "19. Графа заповнюється, якщо товари зберiгатимуться на складi митного органу та/або якщо митному оформленню товару до обраного митного режиму передувало розмiщення товару в митний режим магазину безмитної торгiвлi, митного складу, або товар попередньо був розмiщений на складi митного органу чи складi тимчасового зберiгання.

     20. Заповнюється при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях.

     21. Не заповнюється при декларуваннi товарiв та/або транспортних засобiв для завершення режиму тимчасового вивезення з метою багаторазового перемiщення через митний кордон України за однiєю ВМД";

     пункт 23 застережень до таблицi викласти в такiй редакцiї:

     "23. Не заповнюється при декларуваннi гуманiтарної допомоги, продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, тощо (для графи 9 додатково дивись Iнструкцiю)";

     пункти 25 - 28 застережень до таблицi викласти в такiй редакцiї:

     "25. При ввезеннi товарiв з територiї спецiальної митної зони на митну територiю України, ввезеннi продукцiї морського промислу, видобутої українським суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що здiйснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент, у графi зазначається лiтерний код альфа-2 України вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту (додатково дивись Iнструкцiю).

     26. Не заповнюється при здiйсненнi товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     27. Не заповнюється, якщо податки та збори не сплачуються.

     28.Заповнюється у випадках, передбачених статтею 264 Митного кодексу України, при декларуваннi товарiв пiд гарантiйнi зобов'язання";

     доповнити застереження до таблицi пiсля пункту 30 новими пунктами 31 - 33 такого змiсту:

     "31. Заповнюється при помiщеннi в режим митного складу товарiв, увезених на митну територiю України згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором купiвлi-продажу, стороною якого є резидент.

     32. Не заповнюється при поверненнi товарiв, якi тимчасово вивозилися для забезпечення дiяльностi суден, що здiйснюють морський промисел, експлуатантом яких є резидент.

     33. Заповнюється у випадку надання гарантiї".

     14.3. У таблицi 3:

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 6, викласти в такiй редакцiї:

"
1 2 3
6 В 3  
";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 9, викласти в такiй редакцiї:

"
1 2 3
9 В 2, 5, 14, 16  
";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 12, викласти в такiй редакцiї:

"
1 2 3
12 В 18 В 18
";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 19, викласти в такiй редакцiї:

"
1 2 3
19 В 3  
";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 22_1, викласти в такiй редакцiї:

"
1 2 3
22_1 В 18 В 18
";

     доповнити таблицю пiсля рядка, який вiдповiдає номеру графи 22_1, новим рядком 22_2 такого змiсту:

"
1 2 3
22_2 В 18 В 18
";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 28, викласти в такiй редакцiї:

"
1 2 3
28 В 5,11,16,17 А
";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 42, викласти в такiй редакцiї:

"
1 2 3
42 В 18 В 18
";

     рядок, який вiдповiдає номеру графи 46, виключити;

     у полях стовпчика 2 "Транзит", якi вiдповiдають номерам граф 47 i В, позначення "А" замiнити позначенням "В 19";

     пункт 2 застережень до таблицi викласти в такiй редакцiї:

     "2. Заповнюється, якщо перевезення товарiв здiйснюється українським експедитором";

     пункт 11 застережень до таблицi виключити;

     пункти 12 i 13 застережень до таблицi викласти в такiй редакцiї:

     "12. Не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування, якщо на такi товари була попередньо оформлена перiодична митна декларацiя, а також товарiв, що перемiщуються транзитом у межах одного пункту пропуску.

     13. Не заповнюється при митному оформленнi товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються засобами залiзничного транспорту (поїздами комбiнованого транспорту)";

     пункт 19 застережень до таблицi викласти в такiй редакцiї:

     "19. Не заповнюється якщо єдиний збiр та/або плата не сплачуються i не застосовуються заходи гарантування доставки товарiв".

     15. Додаток 2 до Iнструкцiї викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 2
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Порядок наведення вiдомостей про осiб

     1. У правому верхньому кутку зазначається лiтерний код альфа-2 країни мiсцезнаходження (для громадян, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, - мiсця постiйного проживання) вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту, далi через знак "/" - iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi).

     2. Для юридичних осiб - резидентiв указується найменування, зазначене у свiдоцтвi про державну реєстрацiю юридичної особи (допускається наведення скороченої iнформацiї про органiзацiйно-правову форму господарювання).

     Для громадян - резидентiв, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя й номер паспорта, коли й ким виданий.

     Для громадян - нерезидентiв зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), громадянство, реквiзити паспортного документа або документа, що його замiнює.

     Для iнших нерезидентiв указується найменування.

     3. Для юридичних осiб указуються вiдомостi про їх мiсцезнаходження.

     Для громадян - резидентiв, у тому числi фiзичних осiб - пiдприємцiв, указуються вiдомостi про їх мiсце проживання.

     Для громадян - нерезидентiв указуються вiдомостi про мiсце їх тимчасового перебування на територiї України.

     Для iнших нерезидентiв указуються вiдомостi про їх мiсцезнаходження.

     4. У лiвому нижньому кутку графи:

     для юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та iнших осiб, що перебувають на облiку в митних органах, проставляється iдентифiкацiйний номер, що формується за схемою, наведеною в додатку 3 до цiєї Iнструкцiї;

     для юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв, що не перебувають на облiку в митних органах, проставляється iдентифiкацiйний номер, що формується за схемою, наведеною в додатку 5 до цiєї Iнструкцiї;

     для iнших громадян - резидентiв i громадян - нерезидентiв проставляється iдентифiкацiйний номер, що формується за схемою, наведеною в додатку 4 до цiєї Iнструкцiї.

     При формуваннi зазначеного iдентифiкацiйного номера особи номер паспорта фiзичної особи використовується для осiб, що мають вiдмiтку в паспортi про наявнiсть у них права здiйснювати будь-якi платежi без iдентифiкацiйного номера за ДРФО".

     16. Доповнити Iнструкцiю новим додатком 5 такого змiсту:

"Додаток 5
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Структура iдентифiкацiйного номера для осiб, що не перебувають на облiку в митних органах

     Для юридичних осiб:

     0000000-00/00ХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХ - 8-значний iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, що ведеться органами державної статистики.

     Для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи):

     0091000-00/ХХХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХХХ - для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи) - 10-значний iдентифiкацiйний номер за ДРФО.

     Для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи), якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття iдентифiкацiйного номера за ДРФОУ, - 6-значний номер паспорта фiзичної особи, доповнений на початку чотирма нулями".

Директор Департаменту декларування та митних режимiв I.М.Муратов
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.