Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 65 від 31.01.2011

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 12 грудня 2005 року N 1219


Про затвердження Порядку прийняття рiшення про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД та внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 сiчня 2006 р. за N 26/11900

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 7 листопада 2007 року N 933,
вiд 20 жовтня 2008 року N 1162


     Вiдповiдно до статей 11, 313 Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" (зi змiнами) наказую:

     1. Затвердити Порядок прийняття рiшення про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, що додається.

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi наказом Державної митної служби України вiд 30.06.98р. N 380 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.11.2007р. N 933)

     3. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В. П.) та Юридичному департаменту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С. А.) допрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     5. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Федорова О. О.

Голова Державної митної служби України О. Б. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 12 грудня 2005 р. N 1219
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 сiчня 2006 р. за N 26/11900

Порядок прийняття рiшення про
класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено з метою створення сприятливих умов для пiдприємств при перемiщеннi ними комплектних об'єктiв через митний кордон України.

     1.2. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     комплектний об'єкт - промисловий або iнший об'єкт у цiлому, окремий цех, установка чи агрегат, що являють собою закiнчений технологiчний комплекс чи його самостiйну частину, у зiбраному станi класифiкуються за одним товарним кодом згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД) та спорудження яких передбачає виконання iнженерно-технiчних робiт (установка, монтаж, налагодження тощо) на мiсцi експлуатацiї, але з урахуванням транспортування та монтажу не можуть увозитись на митну територiю України (вивозитись за межi митної територiї України) за однiєю партiєю товарiв;

     складовi комплектного об'єкта - деталi, вузли, комплектуючi вироби, технологiчне оснащення, призначенi виключно для виконання певних технiчних функцiй комплектного об'єкта, якi вiдповiдають вимогам конструкторської документацiї, допущенi до застосування в складi комплектного об'єкта за прямим призначенням рiшенням його розробника (держателя оригiналiв конструкторської документацiї) та поставка яких здiйснюється виключно у межах поставки комплектного об'єкта.

     Iншi термiни, що використовуються в цьому Порядку, уживаються в значеннях, наведених у Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах з питань митної справи.

2. Порядок прийняття рiшення про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД

     2.1. Для прийняття митним органом рiшення про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД (далi - Рiшення) пiдприємство подає митному органу у двох примiрниках заяву, форму якої затверджено наказом Держмитслужби України вiд 09.08.2005 N 735 "Про запровадження єдиної форми заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв" i зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 26.08.2005 за N 934/11214 (далi - Заява).

     При цьому в преамбулi Заяви пiсля слiв "дозвiл на" вчиняється запис такого змiсту: "класифiкацiю комплектного об'єкта (зазначається найменування комплектного об'єкта) за кодом _________ згiдно з УКТЗЕД".

     У роздiлi 3 Заяви зазначається строк, протягом якого комплектний об'єкт буде ввезено на митну територiю України (вивезено за межi митної територiї України) та здiйснено його декларування в повному обсязi.

     Строк перемiщення через митний кордон України комплектного об'єкта обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом першої партiї складових комплектного об'єкта.

     2.2. Разом iз Заявою до митного органу подаються документи, що засвiдчують вiдомостi, зазначенi в нiй, а саме:

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт);

     довiдка щодо термiнiв поставки комплектного об'єкта та їх обґрунтування;

     технiчний опис комплектного об'єкта, наданий виробником або вiдправником (стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту)) комплектного об'єкта, що дає змогу установити призначення й функцiї як усього обладнання в цiлому, так i його окремих складових частин;

     складальне креслення (схема) комплектного об'єкта iз зазначенням у ньому порядкових номерiв позицiй, визначених у специфiкацiї на складовi комплектного об'єкта;

     специфiкацiя на комплектний об'єкт, складена на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту), iз зазначенням у нiй всiх його складових частин за такою формою:

N з/п Найменування складових комплектного об'єкта Кiлькiсть Фактурна вартiсть Валюта N ВМД, за якою ввезено складовi комплектного об'єкта (заповнюється посадовою особою митного органу)

     На бажання пiдприємства допускається подання копiй цих документiв, завiрених печаткою пiдприємства й пiдписом його керiвника.

     2.3. Митний орган розглядає Заяву протягом 10 днiв з дня її подання та приймає Рiшення.

     У разi потреби отримання додаткових документiв для прийняття Рiшення термiн розгляду Заяви може бути продовжений керiвником митного органу або особою, яка його замiщує.

     2.4. У разi прийняття позитивного Рiшення митним органом заповнюються вiдповiднi роздiли Заяви.

     При цьому в роздiлi "Рiшення митного органу" вчиняється запис "Код комплектного об'єкта ___________ згiдно з УКТЗЕД. Дозволяється оформлення складових комплектного об'єкта за кодом комплектного об'єкта _________ згiдно з УКТЗЕД за умови перемiщення та декларування комплектного об'єкта у визначений строк".

     У роздiлi "Строк дiї дозволу / особливi умови дозволу / причини вiдмови" митний орган зазначає окремо строк дiї Рiшення та строк, протягом якого пiдприємство повинно ввезти на митну територiю України (вивезти за межi митної територiї України) та здiйснити декларування комплектного об'єкта в повному обсязi з урахуванням термiнiв поставки комплектного об'єкта.

     Якщо зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) передбачається перемiщення декiлькох однотипних комплектних об'єктiв на одних i тих самих умовах, то на бажання пiдприємства Рiшення може видаватися на строк дiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Однотипним комплектним об'єктом уважається комплектний об'єкт, що класифiкується за одним i тим самим кодом згiдно з УКТЗЕД i який випущено за одним i тим самим технiчним завданням або одними й тими самими технiчними умовами, або аналогiчний за принципом дiї, схемою, конструкцiєю та технiчними характеристиками комплектний об'єкт.

     Рiшення митного органу пiдписується начальником або iншою вповноваженою особою митного органу iз зазначенням посади, дати, iнiцiалiв та прiзвища й скрiплюється печаткою митного органу, пiсля чого йому присвоюється реєстрацiйний номер i проводиться реєстрацiя в журналi облiку Заяв.

     Реєстрацiйний номер Заяви - це цифровий код, що складається з десяти знакiв, а саме:

     першi п'ять знакiв - першi п'ять цифр коду митного органу, у якому прийнято на розгляд Заяву, згiдно з класифiкатором, затвердженим Державною митною службою України;

     шостий знак - остання цифра поточного року, вiдокремлена з обох бокiв скiсною лiнiєю;

     останнi чотири знаки - порядковий номер Заяви в журналi облiку Заяв (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi).

     Журнал облiку Заяв мiстить:

     порядковий номер Заяви згiдно з журналом облiку;

     дату реєстрацiї;

     найменування комплектного об'єкта;

     вiдомостi про пiдприємство, що подає Заяву митному органу (найменування / П. I. Б., мiсцезнаходження / мiсце проживання, код за ЄДРПОУ / номер за ДРФО);

     загальну фактурну вартiсть комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     кiнцевий строк поставки комплектного об'єкта.

     За рiшенням начальника митного органу до журналу облiку Заяв можуть уноситись iншi додатковi вiдомостi.

     Один примiрник Заяви разом з пакетом документiв зберiгається в окремiй справi в пiдроздiлi митного оформлення митного органу та використовується для здiйснення контролю за перемiщенням комплектного об'єкта, а другий - видається чи надсилається поштою (з повiдомленням про вручення) пiдприємству.

     Начальник митного органу визначає посадових осiб, вiдповiдальних за здiйснення контролю за перемiщенням комплектного об'єкта.

     2.5. Якщо строк перемiщення та декларування комплектного об'єкта за поданими пiдприємством документами перевищує шiсть мiсяцiв, то Рiшення приймається митним органом за погодженням з Державною митною службою України.

     2.6. У разi вiдмови в прийняттi позитивного Рiшення в роздiлi "Рiшення митного органу" Заяви зазначаються обґрунтованi причини такої вiдмови.

     Митний орган вiдмовляє в прийняттi позитивного Рiшення, якщо:

     подано неповний комплект документiв (копiй цих документiв, завiрених печаткою пiдприємства й пiдписом його керiвника), перелiк яких наведено в пунктi 2.2 цього Порядку;

     складовi комплектного об'єкта в зiбраному станi не можуть бути класифiкованi за одним товарним кодом згiдно з УКТЗЕД;

     з поданих митному органу документiв неможливо встановити належнiсть окремих складових частин до комплектного об'єкта;

     отримана вiд пiдприємства iнформацiя про фактурну вартiсть комплектного об'єкта викликає обґрунтованi сумнiви;

     складовi комплектного об'єкта частково випущено у вiльний обiг.

     2.7. Пiсля завершення митного оформлення вантажної митної декларацiї на складовi комплектного об'єкта в специфiкацiї на комплектний об'єкт, що подавалася до митного органу разом iз Заявою та перебуває на контролi в пiдроздiлi митного оформлення митного органу, проставляється вiдмiтка про митне оформлення вiдповiдної складової комплектного об'єкта шляхом зазначення навпроти цiєї складової номера вантажної митної декларацiї та дати оформлення. Вiдмiтка завiряється пiдписом та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, яка здiйснила митне оформлення складової комплектного об'єкта.

     2.8. У разi вивезення комплектного об'єкта в митному режимi експорту пiдтвердження про фактичне вивезення складових комплектного об'єкта за межi митної територiї України здiйснюється вiдповiдно до Порядку пiдтвердження вiдомостей про фактичне вивезення товарiв за межi митної територiї України, затвердженого наказом Державної митної служби України та Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 21.03.2002 N 163/121 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26.03.2002 за N 295/6583.

     2.9. Митне оформлення комплектного об'єкта в митному органi, поза зоною дiяльностi якого розташовано пiдприємство, що його перемiщує, здiйснюється з додержанням вимог статтi 71 Митного кодексу України.

     Митне оформлення складових комплектного об'єкта повинно здiйснюватись виключно в пiдроздiлi митного оформлення (де перебуває на контролi Заява) митного органу, який прийняв позитивне Рiшення.

3. Прикiнцевi положення

     3.1. Якщо до партiї товарiв уходять товари, що не належать до складових комплектного об'єкта, зазначених у специфiкацiї, що подавалася разом iз Заявою до митного органу, то вони декларуються за окремими вантажними митними декларацiями та кодами згiдно з УКТЗЕД.

     3.2. Якщо до встановленого в Заявi строку комплектний об'єкт не був увезений на митну територiю України (вивезений за межi митної територiї України), то митний орган на пiдставi статтi 313 Митного кодексу України визначає коди товарiв, митне оформлення яких було здiйснено як складових комплектного об'єкта за кодом комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, i вживає заходiв щодо сплати пiдприємством податкiв i зборiв у порядку, визначеному законодавством України.

(пункт 3.2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.10.2008р. N 1162)

     3.3. До закiнчення вказаного в Заявi строку митний орган на пiдставi Заяви пiдприємства та згiдно з умовами пунктiв 2.2 та 2.5 цього Порядку може продовжити зазначений строк, з урахуванням форс-мажорних обставин та iнших обставин, якi перешкоджають виконанню умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту), що повиннi бути документально пiдтвердженi пiдприємством.

(Порядок доповнено пунктом 3.3 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.10.2008р. N 1162)
 
Директор Департаменту декларування та митних режимiв
В. П. Науменко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.