Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 933 від 07.11.2007

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

30.06.98 N 380


Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 липня 1998 р. за N 469/2909

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 28 березня 2001 року N 219,
вiд 14 жовтня 2002 року N 555,
вiд 2 вересня 2003 року N 585,
вiд 6 жовтня 2003 року N 655,
вiд 29 грудня 2003 року N 929,
вiд 13 сiчня 2004 року N 14,
вiд 8 червня 2004 року N 420,
вiд 15 липня 2004 року N 522,
вiд 18 травня 2005 року N 407,
вiд 11 липня 2005 року N 651,
вiд 22 вересня 2005 року N 894,
вiд 12 грудня 2005 року N 1219,
вiд 11 сiчня 2006 року N 1,
вiд 3 липня 2006 року N 550


     Вiдповiдно до п. 2 наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї" наказую:

     1. Затвердити Порядок заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi (додається).

     2. Затвердити Порядок використання формуляра-специфiкацiї форми МД-8 (додається).

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С. А.) доопрацювати програмне забезпечення вiдповiдно до пунктiв 1 та 2 цього наказу.

     4. Правовому управлiнню (Тимошенко С. В.) та Управлiнню нетарифного регулювання (Пашинний О. I.) забезпечити в установлений строк державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 30 червня 1998 р. N 380
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 14 жовтня 2002 р. N 555)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 липня 1998 р. за N 469/2909

Порядок
заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв

(У текстi Порядку назву митного режиму"випуск у вiльний обiг" замiнено назвою "iмпорт" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29 грудня 2003 року N 929)

(У текстi Порядку слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнено словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15 липня 2004 року N 522)

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок визначає особливостi заповнення граф вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) вiдповiдно до митних режимiв згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi Iнструкцiя), i класифiкаторами, затвердженими цим самим наказом, якщо не передбачено iнше.

(пункт 1.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     1.2. Вiдповiдно до пункту 1.4 Iнструкцiї внесення вiдомостей за браком мiсця на лицьовому боцi ВМД проводиться на зворотному боцi ВМД форм МД-2, МД-3 (МД-8). В електроннiй копiї цi вiдомостi обов'язково вносяться до вiдповiдної графи.

     1.3. Печатки й штампи контрольних органiв (фiтосанiтарного, ветеринарного, екологiчного, радiологiчного та iнших видiв контролю) можуть у разi потреби проставлятися на зворотному боцi ВМД форми МД-2.

     1.4. Автомобiлi та окремi номернi вузли до них, що ввозяться в Україну й пiдлягають реєстрацiї в органах ДАI МВС України, можуть бути оформленi за окремими вантажними митними декларацiями.

(пункт 1.4 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 655)

     1.5. Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, оформлюються незалежно вiд фактурної вартостi цих товарiв за наявностi в партiї:

     товарiв, до яких застосовуються рiзнi митнi режими;

     товарiв, за якi в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) передбачено розрахунки рiзних форм (наприклад, бартер та грошовi розрахунки) чи в рiзнiй валютi, або якщо за частину товару розрахунки мiж сторонами договору (контракту) не здiйснюються;

     товарiв, що перемiщуються за рiзними зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), у тому числi на виконання посередницьких договорiв;

     товарiв, що пiдлягають експортному контролю, i товарiв, що не пiдлягають експортному контролю;

     товарiв, визнаних вiдповiдною Комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги гуманiтарною допомогою, i товарiв, якi не визнано гуманiтарною допомогою.

     1.6. Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, можуть оформлюватися незалежно вiд фактурної вартостi цих товарiв у таких випадках:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi;

     при випуску товарiв з митного лiцензiйного складу (далi - МЛС);

     за наявностi в партiї товарiв, що пiдлягають сертифiкацiї, та товарiв, що не пiдлягають сертифiкацiї (у разi потреби);

     за наявностi в партiї товару, який є об'єктом порушення митних правил.

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     При декларуваннi партiї товарiв, якi вивозяться за межi зони митного контролю морського (рiчкового) пункту пропуску через державний кордон України протягом двох i бiльше календарних днiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту.

(пункт 1.6 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 655)

     1.7. Одна ВМД на кiлька партiй товару може оформлюватися в таких випадках:

     при декларуваннi вiдповiдно до митного режиму транзиту товарiв, що одночасно надходять на прикордонну станцiю за мiсцем увезення товарiв на митну територiю України з однiєї станцiї вiдправлення, розташованої за межами України, вiд одного вантажовiдправника на адресу одного вантажоодержувача на одну станцiю призначення, розташовану за межами України, незалежно вiд кiлькостi залiзничних накладних на дрiбнi, контейнернi чи повагоннi вiдправлення;

     при декларуваннi мiжнародних поштових вiдправлень (далi - МПВ) незалежно вiд кiлькостi митних декларацiй CN 23 за умови, що в цих МПВ перемiщуються товари одного найменування одним вiдправником на адресу одного одержувача в одному митному режимi, пред'явленi одночасно до митного контролю;

     при декларуваннi машин, обладнання, механiзмiв, установок, приладiв тощо, якi класифiкуються за одним товарним кодом згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi як складений товар, але з урахуванням особливостей транспортування та монтажу ввозяться на митну територiю України в розiбраному станi на кiлькох транспортних засобах (за кiлькома товаротранспортними накладними) на адресу одного одержувача;

     при декларуваннi однорiдних товарiв, що перевозяться залiзничним транспортом, якщо перевезення цих товарiв можна здiйснити за однiєю накладною;

     при декларуваннi консолiдованих вантажiв пiд час розмiщення їх на митних лiцензiйних складах транспортно-експедицiйних органiзацiй, включених до перелiку пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння, вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi";

     при випуску товарiв з МЛС;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi;

     при використаннi певних типiв ВМД, визначених Держмитслужбою України.

2. Митнi режими експорту, реекспорту та переробки за межами митної територiї України

(заголовок глави 2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

2.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54.

(абзац перший пункту 2.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "10", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта за кодом комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД у третьому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код особливостi операцiї "КО".

(особливостi заповнення графи 1 пункту 2.1 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдправника вiдповiдно до товаротранспортних документiв.

     При митному оформленнi товарiв за посередницькими договорами (контрактами) у графi зазначаються вiдомостi про власника товарiв. Якщо при цьому власник товарiв не є вiдправником, то в графi зазначаються вiдомостi про власника товарiв i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вiдправника товарiв.

     Графа 8"Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Якщо умовами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) передбачено доставку товару на адресу нерезидента, що не є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), то в графi наводяться вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i вчиняється запис "Див. на зворотi", а вiдомостi про безпосереднього одержувача товару зазначаються на зворотному боцi вантажної митної декларацiї.

     Графи 15, 15а "Країна вiдправлення", "Код країни вiдправлення"

     Графи заповнюються при вивезеннi товарiв, що перебувають у вiльному обiгу, з митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на який здiйснюється навантаження товарiв з метою їх перевезення в пункт пропуску через митний кордон України.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, на якi була оформлена перiодична митна декларацiя або загальна вантажна митна декларацiя.

(особливостi заповнення графи 18 пункту 2.1 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа заповнюється, якщо в декларанта вiдсутнi вiдомостi про транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України.

(особливостi заповнення графи 29 пункту 2.1 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 02.09.2003 р. N 585, вiд 08.06.2004 р. N 420,
iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв"

     При вивезеннi продуктiв переробки за межi митної територiї України перед описом товару вчиняється запис "Продукти переробки".

(пункт 2.1 доповнено особливостями заповнення графи 31 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта перед описом товару вчиняється запис "Складова комплектного об'єкта" та зазначаються комерцiйна й фiрмова назви комплектного об'єкта, складова частина якого декларується.

(особливостi заповнення графи 31 пункту 2.1 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

     Графа 33 "Код товару"

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, у графi зазначається код згiдно з УКТЗЕД комплектного об'єкта.

(пункт 2.1 доповнено особливостями заповнення графи 33 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

     Графа 39 "Квота"

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, у графi зазначається процентне спiввiдношення фактурної вартостi задекларованих у ВМД цих складових i загальної фактурної вартостi комплектного об'єкта, яке розраховується за такою формулою:

     A = X • 100 % / Y,

     де A - процентне спiввiдношення (число, округлене до двох знакiв пiсля коми "0,00" за правилами округлення);

     X - фактурна вартiсть задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     Y - фактурна вартiсть комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

(пункт 2.1 доповнено особливостями заповнення графи 39 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, у графi обов'язково зазначається реєстрацiйний номер заяви пiдприємства про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД.

(пункт 2.1 доповнено особливостями заповнення графи 44 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання.

(особливостi заповнення графи 49 пункту 2.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Графа 50 "Довiритель"

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi та в разi оформлення ВМД пiсля завершення перемiщення товарiв через митний кордон України графа не заповнюється.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     Зазначається дата доставки товарiв у митницю призначення.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi та в разi оформлення ВМД пiсля завершення перемiщення товарiв через митний кордон України.

2.2. Заповнення граф загальної вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту

     Загальна вантажна митна декларацiя застосовується в разi регулярного перемiщування через митний кордон України одним пiдприємством за одним договором (контрактом) однорiдної продукцiї протягом певного перiоду (як правило, протягом мiсяця).

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54.

     Графи 7 та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому проставляється лiтерний код особливостi перемiщення "З".

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     У графi зазначаються тiльки тi документи, що можуть бути представленi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi на момент подання декларацiї.

     Реквiзити зобов'язання пiдприємства (реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї цього зобов'язання) про проведення декларування товару в режимi експорту в установлений термiн зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї. При цьому зазначається номер роздiлу документiв "9" i код документа "9001" згiдно з Класифiкатором документiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У графi зазначається дата подання ВМД на продукцiю, фактично вивезену протягом установленого термiну.

     Графа 50 "Довiритель"

     Графа заповнюється тiльки при декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     У графi зазначається кiнцевий термiн поставки партiї товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi.

2.3. Пункт 2.3 виключено

(особливостi заповнення графи 53 пункту 2.3 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 02.09.2003 р. N 585,
вiд 08.06.2004 р. N 420,
виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

2.4. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту при ордерних поставках

     Ордернi поставки - це поставки товарiв для купiвлi-продажу або товарообмiну, при яких на момент вивезення товарiв ще не укладено зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) купiвлi-продажу або мiни. Пiсля фактичного вiдвантаження товарiв i укладення таких договорiв (контрактiв), але не пiзнiше термiну, установленого положеннями статтi 1 Закону України вiд 23.09.94 N 185/94-ВР "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", повинна бути одержана оплата за вiдвантаженi товари та проведено митне оформлення цих товарiв у вiдповiдний митний режим.

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "10", у третьому - лiтерний код особливостi перемiщення "ОП".

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача - нерезидента України, якому український суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi передає свої товари вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту), укладеного згiдно з чинним законодавством, без переходу права власностi на них.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться цифровий код валюти зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на ордерну поставку згiдно iз Класифiкатором iноземних валют, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34 "Про затвердження Класифiкатора iноземних валют" (iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.98 N 561, вiд 07.02.2000 N 47). У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     У графi зазначаються тiльки тi документи, що можуть бути поданi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi на момент оформлення вантажної митної декларацiї.

     Реквiзити зобов'язання пiдприємства (реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї цього зобов'язання) про проведення декларування в митний режим експорту в установлений термiн пiсля отримання оплати за вiдвантажений товар зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї. При цьому зазначаються номер роздiлу документiв "9" i код документа "9001" згiдно з Класифiкатором документiв.

     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежiв"

     Графа використовується для нарахування митних зборiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У графi зазначається дата подання ВМД, за якою здiйснюється декларування товарiв у митний режим експорту.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання.

(особливостi заповнення графи 49 пункту 2.4 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     Зазначається дата доставки товару в митницю призначення.

2.5. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму переробки за межами митної територiї України

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "61", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що надала органу державної податкової адмiнiстрацiї та/або митному органу письмове зобов'язання щодо ввезення готової продукцiї (продуктiв переробки) у встановлений перiод.

     Графа 20 "Умови поставки"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код умови поставки вiдповiдно до Класифiкатора умов поставки.

     У другому пiдроздiлi графи наводиться згiдно з Класифiкатором умов поставки скорочене лiтерне найменування умов поставки з обов'язковим зазначенням географiчного пункту доставки товару.

     Третiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi графи наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згiдно з Класифiкатором iноземних валют, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34, зi змiнами й доповненнями (далi - Класифiкатор iноземних валют).

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть цих товарiв у валютi України, одержана шляхом складання вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД.

     Графа 37 "Процедура"

     Проставляється згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури перемiщення товарiв. При цьому останнi двi цифри при вивезеннi товарiв:

     для переробки (у тому числi для операцiй з давальницькою сировиною) - "45";

     для обробки (монтажу, збирання, монтування, налагодження) - "44";

     для ремонту (у тому числi вiдновлення та регулювання) - "36".

     Графа 42 "Фактурна вартiсть товару"

     Наводиться фактурна вартiсть товару, задекларованого в графi 31 ВМД, у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Пiд кодом документа "9201" зазначаються реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї заяви про надання дозволу на розмiщення товарiв у митний режим переробки.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається кiнцевий строк увезення на митну територiю України продуктiв переробки.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     Зазначається дата доставки товарiв у митницю призначення.

(пункт 2.5 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

2.6. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту при вивезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв iноземного замовника

(заголовок пункту 2.6 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "00", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що подала органу державної податкової служби письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї в установлений перiод.

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Перед описом товару зазначається "Повернення залишкiв переробки" або "Повернення не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв iноземного замовника".

(особливостi заповнення графи 31 пункту 2.6 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "00";

     код попереднього митного режиму "51";

     код особливостi перемiщення товарiв "48".

     Графа 40 "Загальна декларацiя / попереднiй документ"

     Зазначається номер вантажної митної декларацiї на ввезення давальницької сировини.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання.

(особливостi заповнення графи 49 пункту 2.6 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     Зазначається дата доставки залишкiв давальницької сировини або непереробленої давальницької сировини в митницю призначення.

2.7. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму реекспорту

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "11", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ"

     Зазначаються вiдомостi про ВМД, на пiдставi якої товари, що реекспортуються, при ввезеннi на митну територiю України були розмiщенi в певний митний режим.

(главу 2 доповнено пунктом 2.7 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

3. Митнi режими iмпорту, реiмпорту та переробки на митнiй територiї України

(заголовок глави 3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

3.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму iмпорту

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

(абзац перший пункту 3.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "40", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта за кодом комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД у третьому пiдроздiлi графи зазначається лiтерний код особливостi операцiї "КО".

(особливостi заповнення графи 1 пункту 3.1 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються реквiзити вiдправника-нерезидента вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Вiдправник може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). Якщо нерезидент, що є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), доручає пiдприємству-виробнику або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi - нерезиденту вiдправити за його дорученням на митну територiю України вiдповiдно до умов цього договору (контракту) на адресу українського одержувача товари та iншi предмети, то в графi зазначаються вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i згiдно з пунктом 1.4 Iнструкцiї вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вiдправника товару.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Одержувач може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). При митному оформленнi за посередницьким договором (контрактом) у графi зазначаються вiдомостi про особу, що набуває права власностi на товари за цим договором (контрактом). Якщо при цьому одержувачем товару є iнша особа, то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка набуває права власностi на товари за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про безпосереднього одержувача товарiв.

     Абзац третiй особливостi заповнення графи 8 пункту 3.1 втратив чиннiсть

(особливостi заповнення графи 8 пункту 3.1 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.01.2004 р. N 14)
(абзац третiй особливостi заповнення графи 8 пункту 3.1 втратив чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi наказом Державної митної служби України вiд 13.01.2004 р. N 14 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.09.2005 р. N 894)

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на якому здiйснюється доставка товарiв у митницю призначення. При митному оформленнi в обраному митному режимi товарiв, що перебувають у режимi митного складу, заповнення графи здiйснюється в такому порядку:

     у митницi за мiсцем розташування митного лiцензiйного складу, на якому зберiгаються цi товари, графа не заповнюється;

     в iншiй митницi в графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на якому здiйснювалося перевезення цих товарiв з митницi за мiсцем розташування митного лiцензiйного складу в митницю призначення.

(опис особливостей заповнення графи 18 пункту 3.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 11.07.2005 р. N 651)

     Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на якому товари були ввезенi на митну територiю України. При митному оформленнi товарiв в обраному митному режимi пiсля перебування їх у режимi митного складу графа не заповнюється.

(опис особливостей заповнення графи 21 пункту 3.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 11.07.2005 р. N 651)

     Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     При митному оформленнi товарiв в обраному митному режимi пiсля перебування їх у режимi митного складу графа не заповнюється.

(пункт 3.1 доповнено описом особливостей заповнення графи 26 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.07.2005 р. N 651)

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час доставки товару з пункту пропуску на митному кордонi України в митницю призначення не змiнюється.

     При перевезеннi товарiв з перевантаженням, у тому числi на митному лiцензiйному складi, розташованому не в зонi дiяльностi митницi призначення, у графi зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого проведено перевантаження (розташовано склад).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари були ввезенi на митну територiю України.

     При оформленнi товарiв у вiльний обiг пiсля перебування в митному режимi митного складу графа не заповнюється.

(особливостi заповнення графи 29 пункту 3.1 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 02.09.2003 р. N 585,
вiд 08.06.2004 р. N 420,
iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв"

     При ввезеннi продуктiв переробки на митну територiю України перед описом товару вчиняється запис "Продукти переробки".

(пункт 3.1 доповнено особливостями заповнення графи 31 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта перед описом товару вчиняється запис "Складова комплектного об'єкта" та зазначаються комерцiйна та фiрмова назви комплектного об'єкта, складова частина якого декларується.

(особливостi заповнення графи 31 пункту 3.1 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

     Графа 33 "Код товару"

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, у графi зазначається код згiдно з УКТЗЕД комплектного об'єкта.

(пункт 3.1 доповнено особливостями заповнення графи 33 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури. Якщо вiдповiдно до митного режиму iмпорту декларуються товари, на якi оформлювалися загальнi ВМД, попереднi декларацiї, перiодичнi декларацiї, то третiм i четвертим знаком 6-значного коду процедури проставляється "00".

(особливостi заповнення графи 37 пункту 3.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 655,
iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.07.2005 р. N 651)

     Графа 39 "Квота"

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, у графi зазначається процентне спiввiдношення фактурної вартостi задекларованих у ВМД цих складових i загальної фактурної вартостi комплектного об'єкта, яке розраховується за такою формулою:

     A = X • 100 % / Y,

     де A - процентне спiввiдношення (число, округлене до двох знакiв пiсля коми "0,00" за правилами округлення);

     X - фактурна вартiсть задекларованих у ВМД складових комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     Y - фактурна вартiсть комплектного об'єкта у валютi зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

(пункт 3.1 доповнено особливостями заповнення графи 39 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     При декларуваннi складових комплектного об'єкта, на якi отримано позитивне рiшення митного органу про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД, у графi обов'язково зазначається реєстрацiйний номер заяви пiдприємства про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД.

(пункт 3.1 доповнено описом особливостей заповнення графи 44 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.07.2005 р. N 651)
(опис особливостей заповнення графи 44 доповнено наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання.

(особливостi заповнення графи 49 пункту 3.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

3.2. Пункт 3.2 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.07.2005 р. N 651)

3.4. Пункт 3.4 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 р. N 1219)

3.5. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму переробки на митнiй територiї України

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 54.

     Графи 7, C, D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "51", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що надала органу державної податкової адмiнiстрацiї та/або митному органу письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї (продуктiв переробки) у встановлений перiод.

     Графа 20 "Умови поставки"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код умови поставки вiдповiдно до Класифiкатора умов поставки.

     У другому пiдроздiлi графи наводиться згiдно з Класифiкатором умов поставки скорочене лiтерне найменування умов поставки з обов'язковим зазначенням географiчного пункту доставки товару.

     Третiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi графи наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згiдно iз Класифiкатором iноземних валют.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть цих товарiв у валютi України, одержана шляхом складання вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД.

     Графа 37 "Процедура"

     Проставляється згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму. При цьому, останнi двi цифри:

     при переробцi (у тому числi для операцiй з давальницькою сировиною) - "45";

     при обробцi товарiв (монтажi, збираннi, монтуваннi, налагодженнi) - "44";

     при ремонтi товарiв (у тому числi вiдновленнi та регулюваннi) - "36".

     Графа 42 "Фактурна вартiсть товару"

     Наводиться фактурна вартiсть товару, задекларованого в графi 31 ВМД, у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Пiд кодом документа "9201" зазначаються реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї заяви про надання дозволу на розмiщення товарiв у митний режим переробки.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається кiнцевий строк вивезення продуктiв переробки.

(пункт 3.5 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

3.6. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму iмпорту при ввезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв українського замовника

(заголовок пункту 3.6 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "00", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що подала органу державної податкової служби письмове зобов'язання щодо ввезення готової продукцiї в установлений перiод.

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Перед описом товару зазначається "Повернення залишкiв переробки" або "Повернення не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв українського замовника".

(особливостi заповнення графи 31 пункту 3.6 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "00";

     код попереднього митного режиму "61";

     код особливостi перемiщення товарiв "48".

     Графа 40 "Загальна декларацiя / попереднiй документ"

     Зазначається номер вантажної митної декларацiї на вивезення давальницької сировини.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС.

(роздiл 3 доповнено пунктом 3.6 доповнено новим абзацом 3.6 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 655, у зв'язку з цим пункти 3.6, 3.7, 3.8 вiдповiдно вважати пунктами 3.7, 3.8, 3.9)

3.7. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму iмпорту при ввезеннi гуманiтарної допомоги

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 15a, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54.

(абзац перший пункту 3.7 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 655)

     Iншi графи ВМД декларантом не заповнюються.

     Графи 7 та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Замiсть додаткових аркушiв ВМД форми МД-3 можуть бути використанi формуляри-специфiкацiї форми МД-8.

Особливостi заповнення граф

     Графа А

     У разi вiдсутностi рахункiв в одержувача, що самостiйно проводить декларування, графа не заповнюється.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "40", у третьому - лiтерний код "ГД".

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються реквiзити вiдправника гуманiтарної допомоги.

     Якщо нерезидент - вiдправник гуманiтарної допомоги доручає пiдприємству-виробнику або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi - нерезиденту вiдправити за його дорученням вантаж на митну територiю України, то в графi зазначаються вiдомостi про особу, за дорученням якої вiдправлено гуманiтарну допомогу, та вiдповiдно до пункту 1.4 Iнструкцiї вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про фактичного вiдправника.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв з Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     Якщо графа 42 не заповнюється, то не заповнюється й правий пiдроздiл графи 22.

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури перемiщення. При цьому останнi двi цифри - "02".

     Графа 42 "Фактурна вартiсть товару"

     За вiдсутностi рахункiв-фактур (рахункiв-проформ) або iнших документiв, що мiстять iнформацiю про вартiсть товарiв, графа не заповнюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     У роздiлi 7 графи проставляються код документа "7060", номер i дата протоколу вiдповiдної Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги.

     Графа 45 "Митна вартiсть товару"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть. Визначення митної вартостi здiйснюється митним органом вiдповiдно до положень частини другої статтi 16 Закону України вiд 05.02.92 N 2097-XII "Про Єдиний митний тариф".

3.8. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму iмпорту при перемiщеннi товарiв, увезення яких не є iмпортом товарiв та не належить до зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Зазначаються реквiзити вiдправника згiдно iз товаротранспортними та iншими товаросупровiдними документами.

     При декларуваннi продукцiї морського промислу в графi зазначаються вiдомостi про українського суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що веде промисел, а також назви суден, на яких проводилося видобування (виловлення, вироблення) продукцiї морського промислу.

     Графа 45 "Митна вартiсть товару"

     Зазначається заявлена митна вартiсть. Визначення митної вартостi здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

(пункт 3.8 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

3.9. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму реiмпорту

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1"Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "41", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 37 "Процедура"

     Зазначається згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури перемiщення:

     першi двi цифри - код митного режиму реiмпорту "41";

     якщо пiсля ввезення на митну територiю України товари були розмiщенi в iнший митний режим, то друга й третя цифри - код такого митного режиму; в iнших випадках - "00".

     останнi двi цифри - код особливостi перемiщення товарiв.

     Графа 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ"

     Зазначаються вiдомостi про ВМД, за якою товари, що реiмпортуються, були оформленi в митний режим експорту. Якщо пiсля ввезення на митну територiю України товари були розмiщенi в iнший митний режим, нiж митний режим реiмпорту, то додатково зазначаються вiдомостi про ВМД, згiдно з якою здiйснювалося таке розмiщення.

(пункт 3.9 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

4. Митний режим транзиту

4.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54.

(абзац перший пункту 4.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 655)

     Графи 7, 51, 52, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа B "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються код єдиного збору, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України, загальна сума збору, платiжнi реквiзити.

     У разi надання фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв зазначаються коди видiв податкiв та зборiв згiдно з Класифiкатором видiв податкiв та зборiв, i суми платежiв, нарахованих за цими кодами.

     Графа C

     У графi зазначаються код єдиного збору, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України, номер i дата квитанцiї МД-1, яка засвiдчує сплату збору, сума збору.

     У разi надання при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв фiнансової гарантiї у виглядi грошової застави зазначаються:

     номер платiжного документа, що засвiдчує перерахування грошової застави;

     дата надходження платежу за платiжним дорученням;

     загальна сума грошової застави - та проставляються штамп "СПЛАЧЕНО", дата, пiдпис посадової особи митницi.

     Графа D

     Проставляється вiдмiтка про накладене митне забезпечення та зазначаються номер i дата документа, за яким здiйснюється контроль за доставкою вантажу в пункт пропуску через митний кордон України й вiдомостi про який не внесено декларантом до ВМД, а також номери та дати вiдповiдних актiв (при застосуваннi охорони й супроводження вантажу), вiдомостi про якi не внесено декларантом до ВМД.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ТР", у другому - код митного режиму "80", у третьому - лiтерний код особливостi операцiї (за наявностi).

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдправника товарiв, наведенi в товаросупровiдних документах на товари.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача, наведенi в товаросупровiдних документах на товари.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У разi застосування фiнансових гарантiй у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка надає митним органам України фiнансовi гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв. Якщо фiнансовi гарантiї не застосовуються й перевезення товарiв митною територiєю України здiйснюється українським експедитором, то до графи заносяться вiдомостi про такого експедитора. В iнших випадках графа не заповнюється.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Наводяться вiдомостi про транспортний засiб, на якому здiйснюється перевезення товарiв у митницю призначення (у пункт пропуску через митний кордон, через який товари будуть вивезенi з митної територiї України, або в митницю, де буде здiйснюватися перевантаження з одного виду транспорту на iнший).

     Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     Наводяться вiдомостi про транспортний засiб, у якому товари ввезено на митну територiю України.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     Правий пiдроздiл графи не заповнюється.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, у якому починається транзитне перемiщення товарiв.

(особливостi заповнення графи 29 пункту 4.1 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 02.09.2003 р. N 585,
вiд 08.06.2004 р. N 420,
iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

     Графа 33 "Код товару"

     Якщо транзит здiйснюється без застосування фiнансових гарантiй, то зазначаються першi чотири знаки коду товару згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 43

     У графi проставляється цифровий код типу гарантiї, яку обрав власник товарiв чи вповноважена ним особа, а саме:

     01 - гарантiя банку;

     02 - грошова застава;

     03 - перевезення митним перевiзником;

     04 - охорона й супроводження товарiв силами митних органiв (при цьому графи 9 та 28 не заповнюються);

     05 - гарантiя вiдповiдно до Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75 (при цьому графи 9 та 28 не заповнюються);

     06 - фiнансова гарантiя незалежного фiнансового посередника;

     00 - гарантiя не потрiбна.

(особливостi заповнення графи 43 пункту 4.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть.

     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежiв"

     У разi надання фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях товарiв нараховуються всi види податкiв та зборiв (митнi збори, мито, акцизний збiр, податок на додану вартiсть), що пiдлягали б сплатi при ввезеннi товарiв з метою вiльного обiгу на територiї України, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" коду способу розрахунку "07" згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання.

(особливостi заповнення графи 49 пункту 4.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Графа 50 "Довiритель"

     У графi наводяться вiдомостi (назва, мiсцезнаходження, код ЄДРПОУ, номер телефону) про пiдприємство-перевiзника (або експедитора) та персональнi данi безпосереднього виконавця перевезення товарiв (на основi пред'явленого паспорта), крiм випадкiв виконання перевезень залiзничним транспортом. На зворотному боцi кожного аркуша ВМД форми МД-2 наводиться письмове зобов'язання цього виконавця про доставку товарiв у митницю призначення:

     "Я, ___________________________________, ознайомлений зi змiстом статей (прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта) 331, 332, 336, 337, 338, 349, 350 Митного кодексу України й зобов'язуюся перемiстити задекларованi товари транзитом через митну територiю України та доставити їх у ________________ митницю в термiн до "___" ____________ 20__ р.".

     Це зобов'язання засвiдчується особистим пiдписом представника перевiзника (виконавця перевезення) на кожному аркушi ВМД форми МД-2 та особистою номерною печаткою посадової особи митницi.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi, якщо на такi товари була оформлена перiодична митна декларацiя.

(абзац особливостей заповнення графи 50 пункту 4.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929,
вiд 15.07.2004 р. N 522)

     Графа 51 "Митниця країни транзиту"

     Друга й третя колонки графи заповнюються декларантом. У другiй колонцi графи зазначається загальний розмiр гарантiї, що надається митним органам i не пiдлягає поверненню (або пiдлягає стягненню), якщо товари не доставлено в пункт пропуску через митний кордон, через який вони повиннi бути вивезенi з митної територiї України.

     У третiй колонцi графи проставляється номер гарантiйного документа.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     Якщо зобов'язання про транзит не виконано, то посадова особа, що провiв митне оформлення транзитних товарiв, робить у графi запис "Зобов'язання про транзит перевiзником не виконано", який засвiдчує особистою номерною печаткою.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi.

     Графа 53 "Митниця в країнi призначення"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску через державний кордон України, через який товари, заявленi в митний режим транзиту, вивозяться за межi митної територiї України.

(особливостi заповнення графи 53 пункту 4.1 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 02.09.2003 р. N 585,
вiд 08.06.2004 р. N 420,
iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

     4.2. Пункт 4.2 виключено

(пункт 4.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 655, виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

4.3. Заповнення вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту пiсля зберiгання товарiв пiд митним контролем (у тому числi в митному режимi митного складу)

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму транзиту (пункт 4.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54.

     Графи 7, 51, 52, C i D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Наводяться вiдомостi про транспортний засiб, яким здiйснюється перевезення товарiв у митницю призначення (у пункт пропуску через державний кордон України, через який товари будуть вивезенi з митної територiї України).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування та дев'ятизначний код митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано митний лiцензiйний склад, склад тимчасового зберiгання.

(особливостi заповнення графи 29 пункту 4.3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 08.06.2004 р. N 420,
iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)
(пункт 4.3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

5. Митний режим тимчасового вивезення (ввезення)

     5.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при тимчасовому вивезеннi

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1"Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "31", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi наводяться вiдомостi про особу, що є власником товарiв.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 або специфiкацiй довiльної форми (при оформленнi запасiв споживання, що поставляються на українськi транспортнi засоби).

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     Пiд номером роздiлу 9 проставляються код документа "9002", номер i дата зобов'язання пiдприємства (обов'язково за пiдписом керiвника та головного бухгалтера) про зворотне ввезення товарiв та iнших предметiв.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається дата (число, мiсяць, рiк) зворотного ввезення товарiв та iнших предметiв.

5.2. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при зворотному ввезеннi пiсля тимчасового вивезення

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", другий та третiй пiдроздiли не заповнюються.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "00";

     код попереднього митного режиму "31";

     особливiсть перемiщення товарiв вiдповiдно до роздiлу II Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть.

5.3. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при тимчасовому ввезеннi

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "31", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4"Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У графi наводяться вiдомостi про суб'єкта ЗЕД в Українi, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), за яким товари та iншi предмети тимчасово ввозяться на митну територiю України, i є вiдповiдальним за зворотне вивезення цих товарiв.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     Пiд номером роздiлу 9 проставляються код документа "9002", номер i дата зобов'язання пiдприємства (обов'язково за пiдписом керiвника та головного бухгалтера) про зворотне вивезення товарiв та iнших предметiв.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання.

(особливостi заповнення графи 49 пункту 5.3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається дата (число, мiсяць, рiк) зворотного вивезення товарiв та iнших предметiв.

5.4. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при зворотному вивезеннi пiсля тимчасового ввезення

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", другий i третiй пiдроздiли не заповнюються.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У графi наводяться вiдомостi про суб'єкта ЗЕД в Українi, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), за яким товари та iншi предмети тимчасово були ввезенi на митну територiю України, на якого покладається вiдповiдальнiсть за зворотне вивезення цих товарiв.

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "00";

     код попереднього митного режиму "31";

     особливiсть перемiщення товарiв вiдповiдно до роздiлу II Класифiкатора процедур перемiщення.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання.

(особливостi заповнення графи 49 пункту 5.4 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     Зазначається дата доставки товару в митницю призначення.

6. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму митного складу

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11,12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

(абзац перший глави 6 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.05.2005 р. N 407)

     Графи 7, 48, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв:

     "" - при розмiщеннi на МЛС товарiв, увезених на митну територiю України;

     "ЕК" - при розмiщеннi на МЛС товарiв, призначених для вивезення за межi митної територiї України.

     У другому пiдроздiлi графи проставляється код митного режиму "74"; третiй пiдроздiл не заповнюється.

(опис особливостей заповнення графи 1 глави 6 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 11.07.2005 р. N 651)

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдправника вiдповiдно до пункту 2.1 або 3.1 цього Порядку залежно вiд напрямку перемiщення товарiв.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4"Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 при декларуваннi товарiв пiд час розмiщення їх на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя, у режимi митного складу.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про власника митного лiцензiйного складу.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     У графi наводяться вiдомостi про транспортний засiб, на якому здiйснювалося перевезення товарiв на склад.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Залежно вiд напрямку перемiщення товарiв у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску, через який товари були ввезенi в Україну або вивозитимуться з митної територiї України.

(особливостi заповнення графи 29 глави 6 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929,
вiд 08.06.2004 р. N 420,
iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У графi зазначається кiнцевий термiн зберiгання товару на митному лiцензiйному складi.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу.

7. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через магазини безмитної торгiвлi

     При надходженнi товарiв до магазину безмитної торгiвлi (далi - МБТ) вони пiдлягають декларуванню шляхом заповнення ВМД вiдповiдно до положень пункту 7.1 цього Порядку.

     Товари, що проданi в магазинi протягом календарного мiсяця, декларуються шляхом заповнення ВМД форми МД-2 чи МД-3 (або МД-8, якщо декларуються товари п'ятьох або бiльше найменувань) вiдповiдно до положень пункту 7.2 цього Порядку.

     Українськi товари, якi перебувають у магазинi, що лiквiдовується, пiдлягають декларуванню виключно до митного режиму iмпорту шляхом подання митному органу ВМД форм МД-2 та МД-3 (або МД-8, якщо декларуються товари п'ятьох або бiльше найменувань) iз зазначенням у третьому пiдроздiлi графи 1 лiтерного коду "УК".

7.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму магазину безмитної торгiвлi

     При розмiщеннi товарiв у режим магазину безмитної торгiвлi декларантом згiдно з Iнструкцiєю заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi зазначається код напрямку перемiщення товарiв:

     "ЕК" - при розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України;

     "" - при розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що ввезенi на митну територiю України.

     У другому пiдроздiлi зазначається код режиму "72".

     Третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     При розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, у графi зазначаються вiдомостi про власника товарiв.

     При розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що ввезенi на митну територiю України, графа заповнюється вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку).

     Графа 8"Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     Графа 9"Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Якщо власник магазину безмитної торгiвлi отримав з митного лiцензiйного складу iноземнi товари, що ввезенi на митну територiю України й перебувають на консигнацiї, то в графi зазначаються вiдомостi про консигнатора - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     В iнших випадках у графi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Графа заповнюється при розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що ввезенi на митну територiю України, згiдно з Iнструкцiєю та пунктом 3.1 цього Порядку. За вiдсутностi умов, передбачених Iнструкцiєю, графа не заповнюється.

     Графа 24 "Характер угоди"

     При розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, графа не заповнюється.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     При розмiщеннi в митний режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску, у якому розташовано магазин безмитної торгiвлi.

     При розмiщеннi в митний режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, увезених на митну територiю України, у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування митного органу та його дев'ятизначний код, а за наявностi - код пункту пропуску, через який здiйснювалося таке ввезення.

(особливостi заповнення графи 29 пункту 7.1 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 02.09.2003 р. N 585,
вiд 08.06.2004 р. N 420,
iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)

     Графа 49 "Найменування складу"

     Якщо режиму магазину безмитної торгiвлi передував режим митного складу, то в графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу. В iнших випадках зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття МБТ.

(особливостi заповнення графи 49 пункту 7.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

7.2. Заповнення граф ВМД при декларуваннi товарiв, що проданi в магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця

     Декларантом - власником МБТ згiдно з Iнструкцiєю заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi зазначається код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", другий i третiй пiдроздiли не заповнюються.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 5 "Всього найменувань товарiв"

     У ВМД форм МД-2 та МД-8 графа заповнюється з урахуванням того, що формуляри-специфiкацiї форми МД-8 можуть використовуватися замiсть аркушiв ВМД форми МД-3. У графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, яка не може перевищувати 265 найменувань. При перевищеннi цiєї кiлькостi найменувань товарiв складається нова ВМД.

     Графа 8 "Одержувач"

     У графi зазначається "Рiзнi".

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "00";

     код попереднього митного режиму "72";

     код особливостi перемiщення товарiв "50".

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У графi зазначається у валютi України загальна вартiсть проданих магазином безмитної торгiвлi товарiв (у цiнах продажу). Лiвий пiдроздiл графи не заповнюється.

     Графа 40 "Загальна декларацiя / попереднiй документ"

     У графi можуть бути зазначенi вiдомостi лише про один попереднiй документ. Декларування однакових товарiв, що надходили до магазину безмитної торгiвлi за рiзними ВМД, має здiйснюватися за окремими порядковими номерами вiдповiдно до кiлькостi зазначених ВМД.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi наводиться у валютi України митна вартiсть товару, заявленого в графi 31, яка дорiвнює митнiй вартостi цього товару, зазначенiй у попередньому документi (у графi 45 тiєї ВМД, номер якої зазначено в графi 40 ВМД, що подається).

8. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при митному оформленнi запасiв, призначених для споживання

8.1. Загальнi положення щодо митного оформлення запасiв, призначених для споживання

     Термiн "запаси, призначенi для споживання" (далi - запаси споживання) уживається в значеннi, визначеному статтею 115 Митного кодексу України.

     Митне оформлення запасiв споживання, що поставляються на транспортнi засоби, здiйснюється з поданням ВМД, заповненої вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) i особливостей заповнення граф ВМД при митному оформленнi запасiв споживання (пункт 8.2 цього Порядку).

     Якщо запаси споживання поставляються на українськi транспортнi засоби, то замiсть додаткових аркушiв ВМД форми МД-3 або формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 можуть використовуватися специфiкацiї довiльної форми.

     У специфiкацiях довiльної форми декларантом обов'язково зазначаються такi вiдомостi про запаси споживання:

     номер за порядком;

     найменування;

     чотиризначний код товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД;

     кiлькiсть;

     вартiсть.

     Специфiкацiї довiльної форми обов'язково засвiдчуються печаткою пiдприємства, що декларує запаси споживання.

     Митний збiр за оформлення специфiкацiй довiльної форми не справляється.

(пункт 8.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 02.09.2003 р. N 585)

8.2. Особливостi заповнення граф вантажної митної декларацiї при митному оформленнi запасiв, призначених для споживання

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому пiдроздiлi - код митного режиму "10", у третьому пiдроздiлi - код особливостi операцiї "ЗС".

(особливостi заповнення графи 1 пункту 8.2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 02.09.2003 р. N 585)

     Графа 2 "Вiдправник"

     При митному оформленнi запасiв споживання, що поставляються на iноземнi або орендованi (зафрахтованi) iноземними суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби, у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка передає товари власнику (володiльцю) транспортного засобу за договором (контрактом). Якщо постачання проводиться українським власником (володiльцем) транспортного засобу, то в графi зазначаються вiдомостi про власника (володiльця) цього транспортного засобу.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi наводяться вiдомостi про власника (володiльця) транспортного засобу та вiдомостi про транспортний засiб, у тому числi назва судна, бортовий номер повiтряного судна тощо.

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     При використаннi специфiкацiй довiльної форми вiдповiдно до пункту 8.1 цього Порядку в графi основного аркуша вантажної митної декларацiї наводяться данi про товар найбiльшої вартостi, а також учиняється запис "Усього ___________________________________________________ (зазначається кiлькiсть найменувань товарiв за специфiкацiями довiльної форми) найменувань(ня) товарiв згiдно зi специфiкацiями на ______ аркушах.

(особливостi заповнення графи 31 пункту 8.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)
(Порядок iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.03.2001 р. N 219, в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 14.10.2002 р. N 555)

9. Митний режим спецiальної митної зони

9.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при вивезеннi товарiв з територiї вiдповiдного типу спецiальної (вiльної) економiчної зони за межi митної територiї України

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 52, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "10", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Зазначаються вiдомостi про вiдправника згiдно iз товаротранспортними та iншими товаросупровiдними документами.

     При митному оформленнi товарiв, що перемiщуються згiдно з посередницькими договорами (контрактами), зазначаються вiдомостi про власника товарiв. Якщо власник товарiв не є вiдправником, то додатково вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вiдправника товарiв.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     Зазначаються вiдомостi про нерезидента України - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Якщо умовами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) передбачено доставку товару на адресу нерезидента України, який не є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), то в графi додатково вчиняється запис "Див. на зворотi", а вiдомостi про безпосереднього одержувача товару зазначаються на зворотному боцi ВМД.

     Графи 15, 15а "Країна вiдправлення", "Код країни вiдправлення"

     Графи заповнюються при вивезеннi за межi України товарiв, що були ввезенi на територiю вiдповiдного типу спецiальної (вiльної) економiчної зони з iнших країн. Зазначаються згiдно з Класифiкатором держав свiту ДК 007-96, затвердженим наказом Держстандарту України вiд 18.04.96 N 160, назва та код країни, з якої товари були вiдправленi на територiю вiдповiдного типу спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на який здiйснюється навантаження товарiв з метою їх перевезення в пункт пропуску через державний кордон України.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час доставки товару з митницi оформлення в пункт пропуску через державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України, не змiнюється.

     При перевезеннi товарiв з перевантаженням, у тому числi на МЛС, розташованому не в зонi дiяльностi митницi призначення, зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого буде проведене перевантаження (розташовано МЛС).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування та код (5 знакiв) митного органу, а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України.

     Графа 37 "Процедура"

     Зазначається 6-значний код процедури. Якщо в митний режим декларуються товари, на якi була оформлена перiодична митна декларацiя, то третiй i четвертий знаки коду процедури - "71".

9.2. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при ввезеннi товарiв на територiю вiдповiдного типу спецiальної (вiльної) економiчної зони з-за меж митної територiї України

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "71", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Зазначаються реквiзити вiдправника - нерезидента України вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Вiдправник може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). Якщо нерезидент України, що є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), доручає пiдприємству-виробниковi або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi - нерезиденту України вiдправити за його дорученням на митну територiю України вiдповiдно до умов цього договору (контракту) на адресу українського одержувача товари, то зазначаються вiдомостi про нерезидента України - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i згiдно з пунктом 1.4 Iнструкцiї вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вiдправника товару.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     Зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Одержувач може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). При митному оформленнi товарiв, що перемiщуються згiдно з посередницьким договором (контрактом), зазначаються вiдомостi про особу, що набуває права власностi на товари за цим договором (контрактом). Якщо при цьому одержувачем товару є iнша особа, то додатково вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про безпосереднього одержувача товарiв.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, яким здiйснюється доставка товарiв у митницю оформлення.

     Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, яким товари були ввезенi на митну територiю України.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час доставки товару з пункту пропуску через державний кордон України, через який товари ввозяться на митну територiю України, не змiнюється.

     При перевезеннi товарiв з перевантаженням, у тому числi на МЛС, розташованому не в зонi дiяльностi митницi призначення, зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого буде проведене перевантаження (розташовано МЛС).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування й код (5 знакiв) митного органу, а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який товари були ввезенi на митну територiю України. При оформленнi товарiв у митному режимi спецiальної митної зони пiсля перебування їх у митному режимi митного складу графа не заповнюється.

     Графа 37 "Процедура"

     Зазначається 6-значний код процедури. Якщо в митний режим спецiальної митної зони декларуються товари, на якi була оформлена перiодична митна, неповна, тимчасова декларацiї, попередня вантажна митна декларацiя або декларацiя-зобов'язання, то третiй i четвертий знаки коду процедури - "00".

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання.

(Порядок доповнено главою 9 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

10. Митний режим знищення або руйнування

     Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму знищення або руйнування

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54.

(абзац другий глави 10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.05.2005 р. N 407)

     Графи 7, C i D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа D

     Додатково до вiдомостей, що вносяться до цiєї графи, учиняється запис "Товар знищено" або "Товар зруйновано".

     Такий запис засвiдчується пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу, на яку покладено функцiї кiнцевого контролю за проведенням знищення або руйнування товарiв.

     Графа 1"Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "76", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Пiд кодом документа "6110" зазначаються реквiзити дозвiльних документiв iнших державних контрольних органiв на проведення знищення (руйнування) товарiв.

     Пiд кодом "9202" зазначаються реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї заяви власника товарiв або вповноваженої особи про застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем.

     Пiд кодом "9009" пiсля завершення операцiї зi знищення або руйнування товарiв додатково вносяться вiдомостi про номер та дату складення акта про знищення (руйнування) товарiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається дата, до якої власник повинен заявити у вiдповiдний митний режим вiдходи (залишки), що утворилися при знищеннi або руйнуваннi товарiв.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання.

     Графа 50 "Довiритель"

     Зазначаються вiдомостi (назва, мiсцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер телефону) про власника товарiв чи вповноважену особу, якi iнiцiювали проведення операцiї зi знищення або руйнування товарiв.

     На зворотному боцi кожного основного аркуша ВМД наводиться письмове зобов'язання керiвника пiдприємства - власника товарiв або вповноваженої особи про подання вантажної митної декларацiї на вiдходи (залишки), якщо вони утворилися в результатi знищення або руйнування:

     "Я, ____________________________________________________________, (прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта, посада) ознайомлений зi змiстом статей __________________ Митного кодексу України й зобов'язуюся задекларувати вiдходи (залишки), якщо вони утворяться, у встановлений строк. ____________". (пiдпис, дата)

     Таке зобов'язання завiряється вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу.

(Порядок доповнено главою 10 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

11. Митний режим вiдмови на користь держави

     Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму вiдмови на користь держави

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: А, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 54.

     Графи 7 i D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "75", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Пiд кодом документа "9203" зазначаються реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї заяви власника товарiв або вповноваженої особи про надання дозволу на помiщення товарiв, що перебувають пiд митним контролем, у митний режим вiдмови на користь держави.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання.

(Порядок доповнено главою 11 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

 

Затверджено
наказом Державної митної служби України
вiд 30 червня 1998 року N 380
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 14 жовтня 2002 р. N 555)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 липня 1998 р. за N 470/2910

Порядок використання формуляра-специфiкацiї форми МД-8

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України вiд 14 жовтня 2002 року N 555, вiд 29 грудня 2003 року N 929)

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок установлено вiдповiдно до Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами й доповненнями, та Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2002 за N 462/6750 (далi - Iнструкцiя).

     Порядок визначає особливостi заповнення граф формуляра-специфiкацiї форми МД-8 та випадки його використання.

     1.2. Формуляр-специфiкацiя форми МД-8 використовується замiсть додаткових аркушiв ВМД форми МД-3 виключно у випадках, коли декларуються товари п'ятьох або бiльше найменувань.

     Формуляр-специфiкацiя форми МД-8 виготовляється друкарським способом або за допомогою комп'ютера.

     1.3. Кiлькiсть формулярiв-специфiкацiй форми МД-8, що становлять один комплект з основним аркушем вантажної митної декларацiї форми МД-2, не може перевищувати 33 аркушiв, тобто за однiєю ВМД при використаннi бланкiв МД-8 декларуються не бiльше 265 найменувань товарiв.

     1.4. Вiдомостi про нарахування митного збору за оформлення товарiв з використанням формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 зазначаються у вiдповiдних графах основного аркуша ВМД форми МД-2.

     1.5. Митний збiр за оформлення товарiв з використанням формуляра-специфiкацiї форми МД-8 справляється в порядку, що застосовується при оформленнi товарiв з використанням додаткового аркуша ВМД форми МД-3.

2. Порядок заповнення граф формуляра-специфiкацiї форми МД-8

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: 1, 3, 5, 11, 14, 15, 15а, 17, 17а, 24, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 54.

     Графи A та D заповнюються посадовою особою митницi.

Особливостi заповнення граф

     Графа A

     У графi проставляється реєстрацiйний номер ВМД, зазначений у графi 7 основного аркуша ВМД форми МД-2.

     Графа 3 "Кiлькiсть формулярiв"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер аркуша формуляра-специфiкацiї форми МД-8, у другому - загальна кiлькiсть аркушiв ВМД, включаючи формуляри-специфiкацiї.

     Графа 5 "Всього найменувань товарiв"

     У графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих за цiєю ВМД, яка не може перевищувати 265 найменувань. При перевищеннi цiєї кiлькостi найменувань товарiв складається нова ВМД.

     Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, зазначеного в графi 31, у порядку зростання, починаючи з номера "2".

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     У графi зазначаються реквiзити документiв, якi поданi при митному оформленнi та стосуються товарiв, зазначених у цьому формулярi-специфiкацiї.

     Реквiзити документiв, якi стосуються всiх товарiв, що декларуються в цiй ВМД i наведенi в цiй графi в основному аркушi ВМД форми МД-2, не дублюються.

(главу 2 доповнено описом особливостей заповнення графи 44 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.01.2006 р. N 1)

3. Випадки застосування формуляра-специфiкацiї форми МД-8

     3.1. Формуляр-специфiкацiя форми МД-8 може застосовуватися замiсть бланка ВМД форми МД-3 у таких випадках:

     при митному оформленнi вантажiв (товарiв), що надiйшли на митну територiю України як гуманiтарна допомога;

     при митному оформленнi товарiв у режим тимчасового ввезення (вивезення);

     при митному оформленнi запасiв, призначених для споживання, що поставляються на транспортнi засоби;

     при митному оформленнi товарiв, що проданi в магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, та українських товарiв, якi перебувають в магазинi безмитної торгiвлi, що лiквiдовується;

     пiд час розмiщення товару на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя, у режимi митного складу;

     при митному оформленнi товарiв, витрачених при здiйсненнi операцiй з переробки товарiв.

(абзац пункту 3.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.12.2003 р. N 929)

     3.2. При застосуваннi формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 у графi 31 основного аркуша ВМД форми МД-2 зазначаються вiдомостi про товар, митна вартiсть якого найбiльша в усiй партiї товарiв, що декларуються.

Начальник Управлiння митних режимiв В. Заяц
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.