ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 14 жовтня 2002 року N 555


Про внесення змiн та доповнень до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi та Порядку використання формуляра-специфiкацiї форми МД-8

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 жовтня 2002 р. за N 860/7148


     У зв'язку з унесенням змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї та до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207) i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2002 за N 462/6750, та з метою актуалiзацiї нормативно-правових актiв з питань заповнення вантажної митної декларацiї НАКАЗУЮ:

     1. Унести змiни та доповнення до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi та Порядку використання формуляра-специфiкацiї форми МД-8, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909, виклавши їх у редакцiї, що додається.

     2. Управлiнню митних режимiв (Заяц В. В.) та Управлiнню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В. П.) доопрацювати програмне забезпечення вiдповiдно до пункту 1 цього наказу.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О. Б.

Голова Служби М. М. Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 30 червня 1998 р. N 380
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 14 жовтня 2002 р. N 555)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 жовтня 2002 р. за N 860/7148

Порядок
заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок визначає особливостi заповнення граф вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207) i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2002 за N 462/6750 (далi - Iнструкцiя), вiдповiдно до митних режимiв.

     1.2. Вiдповiдно до пункту 1.4 Iнструкцiї внесення вiдомостей за браком мiсця на лицьовому боцi ВМД проводиться на зворотному боцi ВМД форм МД-2, МД-3 (МД-8). В електроннiй копiї цi вiдомостi обов'язково вносяться до вiдповiдної графи.

     1.3. Печатки й штампи контрольних органiв (фiтосанiтарного, ветеринарного, екологiчного, радiологiчного та iнших видiв контролю) можуть у разi потреби проставлятися на зворотному боцi ВМД форми МД-2.

     1.4. Автомобiлi та окремi номернi вузли до них, що ввозяться в Україну й пiдлягають реєстрацiї в органах ДАI МВС України, оформлюються вiдповiдно до митних режимiв тимчасового ввезення та випуску у вiльний обiг за окремими вантажними митними декларацiями форми МД-2.

     1.5. Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, оформлюються незалежно вiд фактурної вартостi цих товарiв за наявностi в партiї:

     товарiв, до яких застосовуються рiзнi митнi режими;

     товарiв, за якi в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) передбачено розрахунки рiзних форм (наприклад, бартер та грошовi розрахунки) чи в рiзнiй валютi, або якщо за частину товару розрахунки мiж сторонами договору (контракту) не здiйснюються;

     товарiв, що перемiщуються за рiзними зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), у тому числi на виконання посередницьких договорiв;

     товарiв, що пiдлягають експортному контролю, i товарiв, що не пiдлягають експортному контролю;

     товарiв, визнаних вiдповiдною Комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги гуманiтарною допомогою, i товарiв, якi не визнано гуманiтарною допомогою.

     1.6. Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, можуть оформлюватися незалежно вiд фактурної вартостi цих товарiв у таких випадках:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi;

     при випуску товарiв з митного лiцензiйного складу (далi - МЛС);

     за наявностi в партiї товарiв, що пiдлягають сертифiкацiї, та товарiв, що не пiдлягають сертифiкацiї (у разi потреби).

     1.7. Одна ВМД на кiлька партiй товару може оформлюватися в таких випадках:

     при декларуваннi вiдповiдно до митного режиму транзиту товарiв, що одночасно надходять на прикордонну станцiю за мiсцем увезення товарiв на митну територiю України з однiєї станцiї вiдправлення, розташованої за межами України, вiд одного вантажовiдправника на адресу одного вантажоодержувача на одну станцiю призначення, розташовану за межами України, незалежно вiд кiлькостi залiзничних накладних на дрiбнi, контейнернi чи повагоннi вiдправлення;

     при декларуваннi мiжнародних поштових вiдправлень (далi - МПВ) незалежно вiд кiлькостi митних декларацiй CN 23 за умови, що в цих МПВ перемiщуються товари одного найменування одним вiдправником на адресу одного одержувача в одному митному режимi, пред'явленi одночасно до митного контролю;

     при декларуваннi машин, обладнання, механiзмiв, установок, приладiв тощо, якi класифiкуються за одним товарним кодом згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi як складений товар, але з урахуванням особливостей транспортування та монтажу ввозяться на митну територiю України в розiбраному станi на кiлькох транспортних засобах (за кiлькома товаротранспортними накладними) на адресу одного одержувача;

     при декларуваннi однорiдних товарiв, що перевозяться залiзничним транспортом, якщо перевезення цих товарiв можна здiйснити за однiєю накладною;

     при декларуваннi консолiдованих вантажiв пiд час розмiщення їх на митних лiцензiйних складах транспортно-експедицiйних органiзацiй, включених до перелiку пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння, вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi";

     при випуску товарiв з МЛС;

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi;

     при використаннi певних типiв ВМД, визначених Держмитслужбою України.

2. Митний режим експорту

2.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "10", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдправника вiдповiдно до товаротранспортних документiв.

     При митному оформленнi товарiв за посередницькими договорами (контрактами) у графi зазначаються вiдомостi про власника товарiв. Якщо при цьому власник товарiв не є вiдправником, то в графi зазначаються вiдомостi про власника товарiв i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вiдправника товарiв.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Якщо умовами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) передбачено доставку товару на адресу нерезидента, що не є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), то в графi наводяться вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i вчиняється запис "Див. на зворотi", а вiдомостi про безпосереднього одержувача товару зазначаються на зворотному боцi вантажної митної декларацiї.

     Графи 15, 15а "Країна вiдправлення", "Код країни вiдправлення"

     Графи заповнюються при вивезеннi товарiв, що перебувають у вiльному обiгу, з митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на який здiйснюється навантаження товарiв з метою їх перевезення в пункт пропуску через митний кордон України.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа заповнюється, якщо в декларанта вiдсутнi вiдомостi про транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначається назва митного органу, через який товари будуть вивозитися за межi митної територiї України.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС у випадках, установлених Держмитслужбою України.

     Графа 50 "Довiритель"

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi та в разi оформлення ВМД пiсля завершення перемiщення товарiв через митний кордон України графа не заповнюється.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     Зазначається дата доставки товарiв у митницю призначення.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi та в разi оформлення ВМД пiсля завершення перемiщення товарiв через митний кордон України.

2.2. Заповнення граф загальної вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту

     Загальна вантажна митна декларацiя застосовується в разi регулярного перемiщування через митний кордон України одним пiдприємством за одним договором (контрактом) однорiдної продукцiї протягом певного перiоду (як правило, протягом мiсяця).

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54.

     Графи 7 та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому проставляється лiтерний код особливостi перемiщення "З".

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     У графi зазначаються тiльки тi документи, що можуть бути представленi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi на момент подання декларацiї.

     Реквiзити зобов'язання пiдприємства (реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї цього зобов'язання) про проведення декларування товару в режимi експорту в установлений термiн зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї. При цьому зазначається номер роздiлу документiв "9" i код документа "9001" згiдно з Класифiкатором документiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У графi зазначається дата подання ВМД на продукцiю, фактично вивезену протягом установленого термiну.

     Графа 50 "Довiритель"

     Графа заповнюється тiльки при декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     У графi зазначається кiнцевий термiн поставки партiї товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi.

2.3. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту при вивезеннi комплектного об'єкта

     ВМД на комплектний об'єкт має iнформативний характер. У нiй зазначається загальна вартiсть договору (контракту). При здiйсненнi поставок комплектного об'єкта на кожну партiю товарiв заповнюється ВМД згiдно з порядком заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку).

     Якщо складовi частини комплектного об'єкта оформлюються кiлькома митницями та перемiщуються через декiлька пунктiв пропуску через митний кордон України, то митнi органи, що здiйснили митне оформлення складової комплектного об'єкта, у мiсячний термiн надсилають завiрену в установленому порядку копiю оформленої ВМД митницi, у якiй задекларовано комплектний об'єкт.

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 17а, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 53, 54.

     Графи 7 та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому проставляється лiтерний код особливостi перемiщення "КО".

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Якщо умовами договору (контракту) на вивезення комплектного об'єкта передбачено декiлька вiдправникiв товару, то в графi зазначаються вiдомостi про одного з вiдправникiв, що здiйснює вивезення товару на максимальну суму, учиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД додатково (вiдповiдно до пункту 1.4 Iнструкцiї) наводяться вiдомостi про iнших вiдправникiв товару.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання специфiкацiй.

     Зазначається загальна кiлькiсть доданих до ВМД аркушiв специфiкацiй довiльної форми, пакувальних листiв або перелiкiв товарiв, у яких перелiчено складовi частини комплектного об'єкта.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У графi зазначаються вiдомостi про суб'єкта ЗЕД в Українi, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) на поставку комплектного об'єкта.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У графi зазначається у валютi України сума зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на поставку комплектного об'єкта.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi  документи"

     У графi зазначаються тiльки тi документи, що можуть бути представленi митному органу на момент подання декларацiї.

     Графа 53 "Митниця в країнi призначення"

     У графi зазначаються коди та назви митних органiв України, у зонах дiяльностi яких будуть оформленi товари (складовi комплектного об'єкта).

2.4. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту при ордерних поставках

     Ордернi поставки - це поставки товарiв для купiвлi-продажу або товарообмiну, при яких на момент вивезення товарiв ще не укладено зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) купiвлi-продажу або мiни. Пiсля фактичного вiдвантаження товарiв i укладення таких договорiв (контрактiв), але не пiзнiше термiну, установленого положеннями статтi 1 Закону України вiд 23.09.94 N 185/94-ВР "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", повинна бути одержана оплата за вiдвантаженi товари та проведено митне оформлення цих товарiв у вiдповiдний митний режим.

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "10", у третьому - лiтерний код особливостi перемiщення "ОП".

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача - нерезидента України, якому український суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi передає свої товари вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту), укладеного згiдно з чинним законодавством, без переходу права власностi на них.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться цифровий код валюти зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на ордерну поставку згiдно iз Класифiкатором iноземних валют, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34 "Про затвердження Класифiкатора iноземних валют" (iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.98 N 561, вiд 07.02.2000 N 47). У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     У графi зазначаються тiльки тi документи, що можуть бути поданi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi на момент оформлення вантажної митної декларацiї.

     Реквiзити зобов'язання пiдприємства (реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї цього зобов'язання) про проведення декларування в митний режим експорту в установлений термiн пiсля отримання оплати за вiдвантажений товар зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї. При цьому зазначаються номер роздiлу документiв "9" i код документа "9001" згiдно з Класифiкатором документiв.

     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежiв"

     Графа використовується для нарахування митних зборiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У графi зазначається дата подання ВМД, за якою здiйснюється декларування товарiв у митний режим експорту.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС у випадках, установлених Держмитслужбою України.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     Зазначається дата доставки товару в митницю призначення.

2.5. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при вивезеннi давальницької сировини українського замовника

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "61", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що надала органу державної податкової служби письмове зобов'язання щодо ввезення готової продукцiї в установлений перiод.

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Перед описом товару зазначається "Давальницька сировина".

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається кiнцевий термiн увезення готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини українського замовника.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС у випадках, установлених Держмитслужбою України.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     Зазначається дата доставки давальницької сировини в митницю призначення.

2.6. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту при вивезеннi залишкiв давальницької сировини або поверненнi непереробленої давальницької сировини iноземного замовника

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "00", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що подала органу державної податкової служби письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї в установлений перiод.

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Перед описом товару зазначається "Повернення давальницької сировини".

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "00";

     код попереднього митного режиму "51";

     код особливостi перемiщення товарiв "48".

     Графа 40 "Загальна декларацiя / попереднiй документ"

     Зазначається номер вантажної митної декларацiї на ввезення давальницької сировини.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС у випадках, установлених Держмитслужбою України.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     Зазначається дата доставки залишкiв давальницької сировини або непереробленої давальницької сировини в митницю призначення.

3. Митний режим випуску у вiльний обiг

3.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "40", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються реквiзити вiдправника-нерезидента вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Вiдправник може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). Якщо нерезидент, що є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), доручає пiдприємству-виробнику або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi - нерезиденту вiдправити за його дорученням на митну територiю України вiдповiдно до умов цього договору (контракту) на адресу українського одержувача товари та iншi предмети, то в графi зазначаються вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i згiдно з пунктом 1.4 Iнструкцiї вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вiдправника товару.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Одержувач може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). При митному оформленнi за посередницьким договором (контрактом) у графi зазначаються вiдомостi про особу, що набуває права власностi на товари за цим договором (контрактом). Якщо при цьому одержувачем товару є iнша особа, то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка набуває права власностi на товари за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про безпосереднього одержувача товарiв.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на якому здiйснюється доставка товарiв у митницю оформлення.

     Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на якому товари надiйшли на митну територiю України.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час доставки товару з пункту пропуску на митному кордонi України в митницю призначення не змiнюється.

     При перевезеннi товарiв з перевантаженням, у тому числi на митному лiцензiйному складi, розташованому не в зонi дiяльностi митницi призначення, у графi зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого проведено перевантаження (розташовано склад).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     У графi зазначаються назва та код митного органу, через який товари були ввезенi на митну територiю України. При оформленнi товарiв у вiльний обiг пiсля перебування в режимi митного складу графа не заповнюється.

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури. Якщо вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг декларуються товари, на якi оформлювалися загальнi ВМД, попереднi декларацiї, декларацiї-зобов'язання, то зазначається код "00".

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС.

3.2. Заповнення граф декларацiї-зобов'язання

     Декларацiя-зобов'язання використовується для заявлення вiдомостей про товари, що передаються (переданi) пiдприємству на зберiгання пiд митним контролем вiдповiдно до статтi 85 Митного кодексу України. Декларацiя-зобов'язання повинна бути подана протягом 15 днiв з дати розмiщення товарiв пiд митний контроль. Замiсть аркушiв ВМД форми МД-3 можуть бути використанi формуляри-специфiкацiї форми МД-8.

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа D

     У графi проставляються тiльки штамп "Пiд митним контролем", пiдпис та прiзвище iнспектора митницi, що прийняв ВМД до оформлення.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому зазначається лiтерний код особливостi перемiщення "ДЗ".

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     У графi зазначаються тiльки тi документи, що можуть бути представленi митному органу на момент подання декларацiї.

     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежiв"

     У графi зазначається сума митних зборiв, нарахованих за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, установленим для митницi.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У графi зазначається дата заявлення митного режиму (подання ВМД).

3.3. Заповнення граф загальної вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 54.

     Графи 7 та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому зазначається лiтерний код особливостi перемiщення "З".

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     У графi зазначаються тiльки тi документи, що можуть бути представленi митному органу на момент подання декларацiї.

     Реквiзити зобов'язання пiдприємства (реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї цього зобов'язання) про проведення декларування в режим випуску у вiльний обiг у встановлений термiн зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї. При цьому зазначається номер роздiлу документiв "9" i код документа "9001" згiдно з Класифiкатором документiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У графi зазначається тiльки дата подання ВМД на фактично ввезену протягом установленого термiну продукцiю (термiн сплати платежiв).

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi, у графi зазначається кiнцевий термiн поставки партiї товарiв.

3.4. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг при ввезеннi комплектного об'єкта

     Положення цього пункту застосовуються при ввезеннi комплектного об'єкта. ВМД на комплектний об'єкт має iнформативний характер. У нiй зазначається загальна вартiсть договору (контракту). При ввезеннi складових частин комплектного об'єкта на кожну товарну партiю заповнюється ВМД згiдно з порядком заповнення вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг (пункт 3.1 цього Порядку).

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 54.

     Графи 7 та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", другий пiдроздiл графи не заповнюється, у третьому зазначається лiтерний код особливостi перемiщення "КО" (комплектний об'єкт).

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Якщо умовами договору (контракту) на ввезення комплектного об'єкта передбачено декiлька вiдправникiв товару, то в графi зазначаються вiдомостi про одного з вiдправникiв, що здiйснює ввезення товарiв на максимальну суму, i пiсля запису "Див. на зворотi" вiдповiдно до пункту 1.4 Iнструкцiї на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про iнших вiдправникiв товару.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У графi зазначаються вiдомостi про резидента України, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) про поставку на митну територiю України комплектного об'єкта.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У графi зазначається у валютi України сума зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на поставку комплектного об'єкта.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     У графi зазначаються тiльки тi документи, що можуть бути представленi митному органу на момент подання декларацiї.

3.5. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при ввезеннi давальницької сировини iноземного замовника

     Вiдповiдно до Iнструкцiї та пункту 3.1 цього Порядку декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "51", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що подала органу державної податкової служби письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї в установлений термiн.

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     При ввезеннi давальницької сировини iноземного замовника перед описом товару зазначається "Давальницька сировина".

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається кiнцева дата вивезення готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини iноземного замовника.

3.6. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг при ввезеннi гуманiтарної допомоги

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 54.

     Iншi графи ВМД декларантом не заповнюються.

     Графи 7 та D заповнюються iнспектором митницi.

     Замiсть додаткових аркушiв ВМД форми МД-3 можуть бути використанi формуляри-специфiкацiї форми МД-8.

Особливостi заповнення граф

     Графа А

     У разi вiдсутностi рахункiв в одержувача, що самостiйно проводить декларування, графа не заповнюється.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "40", у третьому - лiтерний код "ГД".

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються реквiзити вiдправника гуманiтарної допомоги.

     Якщо нерезидент - вiдправник гуманiтарної допомоги доручає пiдприємству-виробнику або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi - нерезиденту вiдправити за його дорученням вантаж на митну територiю України, то в графi зазначаються вiдомостi про особу, за дорученням якої вiдправлено гуманiтарну допомогу, та вiдповiдно до пункту 1.4 Iнструкцiї вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про фактичного вiдправника.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв з Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     Якщо графа 42 не заповнюється, то не заповнюється й правий пiдроздiл графи 22.

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури перемiщення. При цьому останнi двi цифри - "02".

     Графа 42 "Фактурна вартiсть товару"

     За вiдсутностi рахункiв-фактур (рахункiв-проформ) або iнших документiв, що мiстять iнформацiю про вартiсть товарiв, графа не заповнюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     У роздiлi 7 графи проставляються код документа "7060", номер i дата протоколу вiдповiдної Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги.

     Графа 45 "Митна вартiсть товару"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть. Визначення митної вартостi здiйснюється митним органом вiдповiдно до положень частини другої статтi 16 Закону України вiд 05.02.92 N 2097-XII "Про Єдиний митний тариф".

3.7. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг при ввезеннi продукцiї морського промислу, добутої українськими суднами й суднами, орендованими (зафрахтованими) українськими пiдприємствами та органiзацiями

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 47, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про українського суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що веде промисел, а також назва судна (суден), на якому проводилося видобування (виловлення, вироблення) продукцiї морського промислу.

     Графа 11 "Торговельна країна"

     У графi зазначається цифровий код України вiдповiдно до Класифiкатора країн свiту та територiй, затвердженого наказом Держмиткому України вiд 16.02.95 N 57 (iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Держмиткому України вiд 07.06.96 N 246, наказом Держмитслужби України вiд 22.08.2001 N 574).

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "40";

     код попереднього митного режиму;

     код особливостi перемiщення товарiв "09".

     Графа 45 "Митна вартiсть товару"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть. Визначення митної вартостi здiйснюється митним органом вiдповiдно до положень статтi 16 Закону України вiд 05.02.92 N 2097-XII "Про Єдиний митний тариф".

3.8. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг при ввезеннi ранiше експортованих товарiв

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 24 "Характер угоди"

     Проставляється код характеру угоди "82".

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "40";

     код попереднього митного режиму "10";

     код особливостi перемiщення товарiв "34" або "39".

     Графа 40 "Загальна декларацiя / попереднiй документ"

     Зазначаються вiдомостi про вантажну митну декларацiю, оформлену вiдповiдно до митного режиму експорту, за якою товари вивозилися з митної територiї України.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     У роздiлi 4 графи зазначаються вiдомостi про зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) на експорт товарiв (за наявностi - вiдомостi про доповнення до цього договору (контракту)), за яким здiйснюється повернення на митну територiю України товарiв, що були ранiше експортованi.

4. Митний режим транзиту

4.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54.

     Графи 7, 51, 52, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа B "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються код єдиного збору, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України, загальна сума збору, платiжнi реквiзити.

     У разi надання фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв зазначаються коди видiв податкiв та зборiв згiдно з Класифiкатором видiв податкiв та зборiв, i суми платежiв, нарахованих за цими кодами.

     Графа C

     У графi зазначаються код єдиного збору, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України, номер i дата квитанцiї МД-1, яка засвiдчує сплату збору, сума збору.

     У разi надання при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв фiнансової гарантiї у виглядi грошової застави зазначаються:

     номер платiжного документа, що засвiдчує перерахування грошової застави;

     дата надходження платежу за платiжним дорученням;

     загальна сума грошової застави - та проставляються штамп "СПЛАЧЕНО", дата, пiдпис iнспектора митницi.

     Графа D

     Проставляється вiдмiтка про накладене митне забезпечення та зазначаються номер i дата документа, за яким здiйснюється контроль за доставкою вантажу в пункт пропуску через митний кордон України й вiдомостi про який не внесено декларантом до ВМД, а також номери та дати вiдповiдних актiв (при застосуваннi охорони й супроводження вантажу), вiдомостi про якi не внесено декларантом до ВМД.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ТР", у другому - код митного режиму "80", у третьому - лiтерний код особливостi операцiї (за наявностi).

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдправника товарiв, наведенi в товаросупровiдних документах на товари.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про одержувача, наведенi в товаросупровiдних документах на товари.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У разi застосування фiнансових гарантiй у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка надає митним органам України фiнансовi гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв. Якщо фiнансовi гарантiї не застосовуються й перевезення товарiв митною територiєю України здiйснюється українським експедитором, то до графи заносяться вiдомостi про такого експедитора. В iнших випадках графа не заповнюється.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Наводяться вiдомостi про транспортний засiб, на якому здiйснюється перевезення товарiв у митницю призначення (у пункт пропуску через митний кордон, через який товари будуть вивезенi з митної територiї України, або в митницю, де буде здiйснюватися перевантаження з одного виду транспорту на iнший).

     Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     Наводяться вiдомостi про транспортний засiб, у якому товари ввезено на митну територiю України.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     Правий пiдроздiл графи не заповнюється.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     У графi зазначається назва митного органу, у якому починається транзитне перемiщення товарiв.

     Графа 33 "Код товару"

     Якщо транзит здiйснюється без застосування фiнансових гарантiй, то зазначаються першi чотири знаки коду товару згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 43

     У графi проставляється цифровий код типу гарантiї, яку обрав власник товарiв чи вповноважена ним особа, а саме:

     01 - гарантiйний лист;

     02 - грошова застава;

     03 - резервна позицiя;

     04 - охорона й супроводження товарiв силами митних органiв (при цьому графи 9 та 28 не заповнюються);

     05 - гарантiя вiдповiдно до Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75 (при цьому графи 9 та 28 не заповнюються);

     06 - фiнансова гарантiя незалежного фiнансового посередника;

     00 - гарантiя не потрiбна.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть.

     Графа 47 "Нарахування мита та митних платежiв"

     У разi надання фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях товарiв нараховуються всi види податкiв та зборiв (митнi збори, мито, акцизний збiр, податок на додану вартiсть), що пiдлягали б сплатi при ввезеннi товарiв з метою вiльного обiгу на територiї України, iз зазначенням у колонцi "Спосiб платежу" коду способу розрахунку "07" згiдно з Класифiкатором способiв розрахункiв.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар розмiщувався на МЛС у випадках, установлених Держмитслужбою України.

     Графа 50 "Довiритель"

     У графi наводяться вiдомостi (назва, мiсцезнаходження, код ЄДРПОУ, номер телефону) про пiдприємство-перевiзника (або експедитора) та персональнi данi безпосереднього виконавця перевезення товарiв (на основi пред'явленого паспорта), крiм випадкiв виконання перевезень залiзничним транспортом. На зворотному боцi кожного аркуша ВМД форми МД-2 наводиться письмове зобов'язання цього виконавця про доставку товарiв у митницю призначення:

"Я,   , ознайомлений зi змiстом статей
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта)

109, 114, ... Митного кодексу України й зобов'язуюся перемiстити задекларованi товари транзитом через митну територiю України та доставити їх у ________________ митницю в термiн до "___" ____________ 20__ р.".

     Це зобов'язання засвiдчується особистим пiдписом представника перевiзника (виконавця перевезення) на кожному аркушi ВМД форми МД-2 та особистою номерною печаткою iнспектора митницi.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi.

     Графа 51 "Митниця країни транзиту"

     Друга й третя колонки графи заповнюються декларантом. У другiй колонцi графи зазначається загальний розмiр гарантiї, що надається митним органам i не пiдлягає поверненню (або пiдлягає стягненню), якщо товари не доставлено в пункт пропуску через митний кордон, через який вони повиннi бути вивезенi з митної територiї України.

     У третiй колонцi графи проставляється номер гарантiйного документа.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     Якщо зобов'язання про транзит не виконано, то iнспектор, що провiв митне оформлення транзитних товарiв, робить у графi запис "Зобов'язання про транзит перевiзником не виконано", який засвiдчує особистою номерною печаткою.

     Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi.

     Графа 53 "Митниця в країнi призначення"

     У графi зазначаються назва та код митного органу, через який товари, заявленi вiдповiдно до митного режиму транзиту, вивозяться з митної територiї України.

4.2. Заповнення граф загальної вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту

     Загальна вантажна митна декларацiя вiдповiдно до митного режиму транзиту заповнюється в разi декларування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопроводами, лiнiями електропередачi.

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54.

     Графи 7 та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ТР", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому зазначається лiтерний код особливостi перемiщення "З".

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У графi зазначається тiльки дата подання ВМД на продукцiю, фактично перемiщену протягом установленого термiну.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     У графi зазначається кiнцевий термiн транзитного перемiщення товарiв.

4.3. Заповнення вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту пiсля зберiгання товарiв пiд митним контролем (у тому числi в режимi митного складу)

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54.

     Графи 7, 51, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

5. Митний режим тимчасового вивезення (ввезення)

5.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при тимчасовому вивезеннi

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "31", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi наводяться вiдомостi про особу, що є власником товарiв.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 або специфiкацiй довiльної форми (при оформленнi запасiв споживання, що поставляються на українськi транспортнi засоби).

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     Пiд номером роздiлу 9 проставляються код документа "9002", номер i дата зобов'язання пiдприємства (обов'язково за пiдписом керiвника та головного бухгалтера) про зворотне ввезення товарiв та iнших предметiв.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається дата (число, мiсяць, рiк) зворотного ввезення товарiв та iнших предметiв.

5.2. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при зворотному ввезеннi пiсля тимчасового вивезення

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", другий та третiй пiдроздiли не заповнюються.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "00";

     код попереднього митного режиму "31";

     особливiсть перемiщення товарiв вiдповiдно до роздiлу II Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть.

5.3. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при тимчасовому ввезеннi

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "31", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У графi наводяться вiдомостi про суб'єкта ЗЕД в Українi, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), за яким товари та iншi предмети тимчасово ввозяться на митну територiю України, i є вiдповiдальним за зворотне вивезення цих товарiв.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     Пiд номером роздiлу 9 проставляються код документа "9002", номер i дата зобов'язання пiдприємства (обов'язково за пiдписом керiвника та головного бухгалтера) про зворотне вивезення товарiв та iнших предметiв.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС у випадках, установлених Держмитслужбою України.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається дата (число, мiсяць, рiк) зворотного вивезення товарiв та iнших предметiв.

5.4. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при зворотному вивезеннi пiсля тимчасового ввезення

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", другий i третiй пiдроздiли не заповнюються.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У графi наводяться вiдомостi про суб'єкта ЗЕД в Українi, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), за яким товари та iншi предмети тимчасово були ввезенi на митну територiю України, на якого покладається вiдповiдальнiсть за зворотне вивезення цих товарiв.

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "00";

     код попереднього митного режиму "31";

     особливiсть перемiщення товарiв вiдповiдно до роздiлу II Класифiкатора процедур перемiщення.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС у випадках, установлених Держмитслужбою України.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для..."

     Зазначається дата доставки товару в митницю призначення.

6. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму митного складу

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11,12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, 48, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв:

     "" - при розмiщеннi на МЛС товарiв, увезених на митну територiю України;

     "ЕК" - при розмiщеннi на МЛС транспортно-експедицiйних органiзацiй товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України та призначенi для експорту.

     У другому пiдроздiлi проставляється код митного режиму "74"; третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдправника вiдповiдно до пункту 2.1 або 3.1 цього Порядку залежно вiд напрямку перемiщення товарiв.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 при декларуваннi товарiв пiд час розмiщення їх на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя, у режимi митного складу.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про власника митного лiцензiйного складу.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     У графi наводяться вiдомостi про транспортний засiб, на якому здiйснювалося перевезення товарiв на склад.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     У графi зазначаються назва та код митного органу, через який товари були ввезенi в Україну або будуть вивозитися з митної територiї України.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     У графi зазначається кiнцевий термiн зберiгання товару на митному лiцензiйному складi.

     Графа 49 "Найменування складу"

     У графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу.

7. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при декларуваннi товарiв, що перемiщуються через магазини безмитної торгiвлi

     При надходженнi товарiв до магазину безмитної торгiвлi (далi - МБТ) вони пiдлягають декларуванню шляхом заповнення ВМД вiдповiдно до положень пункту 7.1 цього Порядку.

     Товари, що проданi в магазинi протягом календарного мiсяця, декларуються шляхом заповнення ВМД форми МД-2 чи МД-3 (або МД-8, якщо декларуються товари п'ятьох або бiльше найменувань) вiдповiдно до положень пункту 7.2 цього Порядку.

     Українськi товари, якi перебувають у магазинi, що лiквiдовується, пiдлягають декларуванню виключно до митного режиму випуску у вiльний обiг шляхом подання митному органу ВМД форм МД-2 та МД-3 (або МД-8, якщо декларуються товари п'ятьох або бiльше найменувань) iз зазначенням у третьому пiдроздiлi графи 1 лiтерного коду "УК".

7.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму магазину безмитної торгiвлi

     При розмiщеннi товарiв у режим магазину безмитної торгiвлi декларантом згiдно з Iнструкцiєю заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi зазначається код напрямку перемiщення товарiв:

     "ЕК" - при розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України;

     "" - при розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що ввезенi на митну територiю України.

     У другому пiдроздiлi зазначається код режиму "72".

     Третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     При розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, у графi зазначаються вiдомостi про власника товарiв.

     При розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що ввезенi на митну територiю України, графа заповнюється вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг (пункт 3.1 цього Порядку).

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Якщо власник магазину безмитної торгiвлi отримав з митного лiцензiйного складу iноземнi товари, що ввезенi на митну територiю України й перебувають на консигнацiї, то в графi зазначаються вiдомостi про консигнатора - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     В iнших випадках у графi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Графа заповнюється при розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що ввезенi на митну територiю України, згiдно з Iнструкцiєю та пунктом 3.1 цього Порядку. За вiдсутностi умов, передбачених Iнструкцiєю, графа не заповнюється.

     Графа 24 "Характер угоди"

     При розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, графа не заповнюється.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     При розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що перебували у вiльному обiгу на митнiй територiї України, у графi зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого розташовано магазин безмитної торгiвлi.

     При розмiщеннi в режим магазину безмитної торгiвлi товарiв, що ввезенi на митну територiю України, у графi зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого здiйснювалося це ввезення.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Якщо режиму магазину безмитної торгiвлi передував режим митного складу, то в графi зазначається кодовий номер митного лiцензiйного складу. В iнших випадках зазначається номер лiцензiї на право вiдкриття МБТ.

7.2. Заповнення граф ВМД при декларуваннi товарiв, що проданi в магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця

     Декларантом - власником МБТ згiдно з Iнструкцiєю заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi зазначається код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", другий i третiй пiдроздiли не заповнюються.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про власника магазину безмитної торгiвлi.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 5 "Всього найменувань товарiв"

     У ВМД форм МД-2 та МД-8 графа заповнюється з урахуванням того, що формуляри-специфiкацiї форми МД-8 можуть використовуватися замiсть аркушiв ВМД форми МД-3. У графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, яка не може перевищувати 265 найменувань. При перевищеннi цiєї кiлькостi найменувань товарiв складається нова ВМД.

     Графа 8 "Одержувач"

     У графi зазначається "Рiзнi".

     Графа 37 "Процедура"

     У графi зазначається 6-значний код процедури:

     код митного режиму "00";

     код попереднього митного режиму "72";

     код особливостi перемiщення товарiв "50".

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У графi зазначається у валютi України загальна вартiсть проданих магазином безмитної торгiвлi товарiв (у цiнах продажу). Лiвий пiдроздiл графи не заповнюється.

     Графа 40 "Загальна декларацiя / попереднiй документ"

     У графi можуть бути зазначенi вiдомостi лише про один попереднiй документ. Декларування однакових товарiв, що надходили до магазину безмитної торгiвлi за рiзними ВМД, має здiйснюватися за окремими порядковими номерами вiдповiдно до кiлькостi зазначених ВМД.

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi наводиться у валютi України митна вартiсть товару, заявленого в графi 31, яка дорiвнює митнiй вартостi цього товару, зазначенiй у попередньому документi (у графi 45 тiєї ВМД, номер якої зазначено в графi 40 ВМД, що подається).

8. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при митному оформленнi запасiв, призначених для споживання

8.1. Загальнi положення щодо митного оформлення запасiв, призначених для споживання

     8.1.1. Термiн "запаси, призначенi для споживання" (далi - запаси споживання) уживається в такому значеннi:

     товари та iншi предмети, призначенi для споживання пасажирами й екiпажем на борту повiтряних суден, залiзничному транспортi та рейсовому автотранспортi, незалежно вiд того, продаються вони чи нi;

     товари та iншi предмети, включаючи пально-мастильнi матерiали, потрiбнi для експлуатацiї та технiчного обслуговування повiтряних суден, залiзничного транспорту й рейсового автотранспорту;

     товари та iншi предмети, призначенi для матерiально-технiчного постачання й спорядження, пально-мастильнi матерiали, сировина для промислової переробки, продовольство, iншi предмети, що вивозяться за межi митної територiї України для забезпечення виробничої дiяльностi суден українськими власниками цих суден (судновласниками) або судновими агентами.

     8.1.2. При митному оформленнi запасiв споживання замiсть додаткових аркушiв ВМД форми МД-3 можуть бути використанi формуляри-специфiкацiї форми МД-8.

     8.1.3. Митне оформлення запасiв споживання, що поставляються на українськi транспортнi засоби, здiйснюється з поданням ВМД, заповненої згiдно з пунктом 5.1 цього Порядку, без поставлення її на контроль i з використанням замiсть додаткових аркушiв ВМД форми МД-3 (або формулярiв-специфiкацiй форми МД-8) специфiкацiй довiльної форми, у яких обов'язково зазначаються номер за порядком та найменування запасiв споживання, чотиризначний код товарної позицiї згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, їх кiлькiсть i вартiсть. Специфiкацiї довiльної форми обов'язково засвiдчуються печаткою пiдприємства, що декларує цi товари.

     Митний збiр за оформлення специфiкацiй довiльної форми не справляється.

     При митному оформленнi запасiв споживання, що вивозяться українськими транспортними засобами в митному режимi тимчасового вивезення пiд зобов'язання про зворотне ввезення, як додатковi аркушi ВМД використовуються виключно бланки ВМД форми МД-3 (або бланки формулярiв-специфiкацiй форми МД-8).

     8.1.4. Заповнення декларацiї при митному оформленнi запасiв споживання, що поставляються на iноземнi або орендованi (зафрахтованi) iноземними суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби, проводиться вiдповiдно до митного режиму експорту згiдно з пунктом 2.1 цього Порядку.

8.2. Особливостi заповнення граф вантажної митної декларацiї при митному оформленнi запасiв, призначених для споживання

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається код напрямку перемiщення товарiв "ЕК". У другому пiдроздiлi проставляється код митного режиму: при постачаннi запасiв споживання на українськi транспортнi засоби - "31", на iноземнi або орендованi (зафрахтованi) iноземними суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби - "10". У третьому пiдроздiлi проставляється код особливостi операцiї (запасiв, призначених для споживання) - "ЗС".

     Графа 2 "Вiдправник"

     При митному оформленнi запасiв споживання, що поставляються на iноземнi або орендованi (зафрахтованi) iноземними суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби, у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка передає товари власнику (володiльцю) транспортного засобу за договором (контрактом). Якщо постачання проводиться українським власником (володiльцем) транспортного засобу, то в графi зазначаються вiдомостi про власника (володiльця) цього транспортного засобу.

     Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється в разi використання формулярiв-специфiкацiй форми МД-8.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi наводяться вiдомостi про власника (володiльця) транспортного засобу та вiдомостi про транспортний засiб, у тому числi назва судна, бортовий номер повiтряного судна тощо.

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     При використаннi специфiкацiй довiльної форми вiдповiдно до пункту 8.1.3 цього Порядку в графi основного аркуша вантажної митної декларацiї наводяться данi про товар найбiльшої вартостi, а також учиняється запис "Усього

 
(зазначається кiлькiсть найменувань товарiв за специфiкацiями довiльної форми)

найменувань(ня) товарiв згiдно зi специфiкацiями на ______ аркушах".

Начальник Управлiння митних режимiв В. Заяц

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 30 червня 1998 р. N 380
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 14 жовтня 2002 р. N 555)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 жовтня 2002 р. за N 861/7149

Порядок використання формуляра-специфiкацiї форми МД-8

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок установлено вiдповiдно до Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами й доповненнями, та Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 18.04.2002 N 207) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2002 за N 462/6750 (далi - Iнструкцiя).

     Порядок визначає особливостi заповнення граф формуляра-специфiкацiї форми МД-8 та випадки його використання.

     1.2. Формуляр-специфiкацiя форми МД-8 використовується замiсть додаткових аркушiв ВМД форми МД-3 виключно у випадках, коли декларуються товари п'ятьох або бiльше найменувань.

     Формуляр-специфiкацiя форми МД-8 виготовляється друкарським способом або за допомогою комп'ютера.

     1.3. Кiлькiсть формулярiв-специфiкацiй форми МД-8, що становлять один комплект з основним аркушем вантажної митної декларацiї форми МД-2, не може перевищувати 33 аркушiв, тобто за однiєю ВМД при використаннi бланкiв МД-8 декларуються не бiльше 265 найменувань товарiв.

     1.4. Вiдомостi про нарахування митного збору за оформлення товарiв з використанням формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 зазначаються у вiдповiдних графах основного аркуша ВМД форми МД-2.

     1.5. Митний збiр за оформлення товарiв з використанням формуляра-специфiкацiї форми МД-8 справляється в порядку, що застосовується при оформленнi товарiв з використанням додаткового аркуша ВМД форми МД-3.

2. Порядок заповнення граф формуляра-специфiкацiї форми МД-8

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: 1, 3, 5, 11, 14, 15, 15а, 17, 17а, 24, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 54.

     Графи A та D заповнюються iнспектором митницi.

Особливостi заповнення граф

     Графа A

     У графi проставляється реєстрацiйний номер ВМД, зазначений у графi 7 основного аркуша ВМД форми МД-2.

     Графа 3 "Кiлькiсть формулярiв"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер аркуша формуляра-специфiкацiї форми МД-8, у другому - загальна кiлькiсть аркушiв ВМД, включаючи формуляри-специфiкацiї.

     Графа 5 "Всього найменувань товарiв"

     У графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих за цiєю ВМД, яка не може перевищувати 265 найменувань. При перевищеннi цiєї кiлькостi найменувань товарiв складається нова ВМД.

     Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, зазначеного в графi 31, у порядку зростання, починаючи з номера "2".

3. Випадки застосування формуляра-специфiкацiї форми МД-8

     3.1. Формуляр-специфiкацiя форми МД-8 може застосовуватися замiсть бланка ВМД форми МД-3 у таких випадках:

     при митному оформленнi вантажiв (товарiв), що надiйшли на митну територiю України як гуманiтарна допомога;

     при митному оформленнi товарiв у режим тимчасового ввезення (вивезення);

     при митному оформленнi запасiв, призначених для споживання, що поставляються на транспортнi засоби;

     при митному оформленнi товарiв, що проданi в магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, та українських товарiв, якi перебувають в магазинi безмитної торгiвлi, що лiквiдовується;

     пiд час розмiщення товару на митному лiцензiйному складi, власником якого є транспортно-експедицiйна органiзацiя, у режимi митного складу;

     при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв, що передаються на зберiгання пiдприємствам пiд митним контролем вiдповiдно до статтi 85 Митного кодексу України.

     3.2. При застосуваннi формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 у графi 31 основного аркуша ВМД форми МД-2 зазначаються вiдомостi про товар, митна вартiсть якого найбiльша в усiй партiї товарiв, що декларуються.

Начальник Управлiння митних режимiв В. Заяц
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.