Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 18.04.2002 N 207


Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї та класифiкаторiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 травня 2002 р. за N 462/6750


     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 29.11.96 N 1145 "Про Державну митну службу України" та з метою актуалiзацiї нормативно-правових актiв з питань заповнення вантажної митної декларацiї НАКАЗУЮ:

     1. Унести змiни та доповнення до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї та класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, виклавши їх у редакцiї, що додається.

     2. Управлiнню нетарифного регулювання (Пашинний О.I.) та Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) протягом двох мiсяцiв з моменту реєстрацiї наказу в Мiнiстерствi юстицiї України внести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через три мiсяцi з моменту його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Єгорова О.Б.

Голова Служби М.М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 травня 2002 р. за N 462/6750

Iнструкцiя
про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

1. Загальнi положення

     1.1. Ця Iнструкцiя визначає загальний порядок заповнення граф вантажної митної декларацiї (далi - ВМД).

     1.2. Вимоги до форми, комплектностi та якостi заповнення граф ВМД викладено у вiдповiдних роздiлах Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами та доповненнями.

     1.3. При заповненнi граф ВМД посилання на ранiше заповненi графи не дозволяється.

     1.4. У разi вiдсутностi в якiй-небудь графi ВМД (або додаткового аркуша до неї) мiсця, потрiбного для внесення обов'язкових вiдомостей, допускається наведення їх на зворотному боцi ВМД з посиланням на вiдповiдну графу. Такий запис засвiдчується декларантом та посадовою особою митного органу України, а у вiдповiдних графах робиться вiдмiтка "див. на зворотi".

     Якщо на зворотний бiк ВМД виносяться вiдомостi з декiлькох граф, то декларант має розмiстити їх таким чином, щоб iнформацiя до кожної графи була розмiщена окремо одна вiд одної пiсля номера вiдповiдної графи.

     В електроннiй копiї ВМД вiдомостi, винесенi на зворотний бiк ВМД, структурно зазначаються в загальному порядку.

     Дозволяється також використання зворотного боку основного аркуша ВМД для штампiв та написiв iнших державних контрольних органiв.

     1.5. Не допускається використання декларантом ВМД для внесення iнформацiї, не передбаченої цiєю Iнструкцiєю.

     1.6. При використаннi специфiкацiй довiльної форми в правому верхньому кутку кожного аркуша специфiкацiї зазначається реєстрацiйний номер ВМД, до якої вона додається.

     1.7. Ця Iнструкцiя передбачає такi тлумачення термiнiв:

     вiдправник - особа, що передала або має передати заявленi у ВМД товари в розпорядження перевiзника вiдповiдно до договору перевезення для доставки одержувачу i що зазначена в транспортному документi або така, що самостiйно доставляє цi товари одержувачу, не користуючись послугами перевiзника;

     одержувач - зазначена в транспортному документi особа, якiй перевiзник згiдно з транспортними документами або за дорученням вiдправника має передати у володiння товари;

     особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання, - вiдповiдальна особа, яка є стороною зовнiшньоторговельного договору (контракту) купiвлi-продажу, мiни, консигнацiї, лiзингу тощо та несе вiдповiдальнiсть за цим договором (контрактом);

     транспортний документ - документ, вiдповiдно до якого здiйснюється мiжнародне перевезення товарiв або здiйснюється перевезення до митного кордону (при вивезеннi товарiв) та вiд митного кордону до мiсця призначення (при ввезеннi товарiв);

     фактурна вартiсть (договiрна, контрактна) - вартiсть товарiв, яка фактично сплачена чи пiдлягає сплатi або має компенсуватися зустрiчними поставками товарiв та зазначається в рахунку-фактурi (рахунку-проформi - для договору мiни) вiдповiдно до умов зовнiшньоторговельного договору (контракту) купiвлi-продажу або мiни (далi - фактурна вартiсть);

     торговельна країна (країна договору /контракту/) - країна, на територiї якої зареєстрована юридична або фiзична особа, з якою вiтчизняна особа уклала договiр (контракт);

     митна вартiсть - вартiсть товару, що визначається вiдповiдно до положень Закону України "Про Єдиний митний тариф" i використовується виключно для цiлей митного оподаткування товарiв та ведення митної статистики.

     1.8. Для визначення митної вартостi товару встановлюється момент перетину митного кордону, а саме:

     а) при авiаперевезеннях: при експортi - здiйснення або завершення митного оформлення в аеропорту, де вiдбувається навантаження; при iмпортi - початок або здiйснення митного оформлення в першому аеропорту на територiї України, у якому вiдбувається вивантаження чи перевантаження товару, якщо факт перевантаження пiдтверджено митним органом цього аеропорту;

     б) при морських i рiчкових перевезеннях: при експортi - здiйснення або завершення митного оформлення в порту навантаження на територiї України; при iмпортi - початок або здiйснення митного оформлення в першому порту вивантаження чи перевантаження на територiї України, якщо факт перевантаження пiдтверджено митним органом цього порту;

     в) для товару, що доставляється поштою, - здiйснення митного оформлення в пунктi мiжнародного поштового обмiну;

     г) для товару, що перемiщується трубопровiдним транспортом чи лiнiями електропередачi, - завершення перемiщення партiї товару;

     ґ) при перевезеннях iншими видами транспорту (у тому числi залiзничним та автомобiльним): при експортi - здiйснення або завершення митного оформлення в пунктi пропуску через митний кордон України на шляху перемiщення товару; при iмпортi - початок або здiйснення митного оформлення в пунктi пропуску через митний кордон України на шляху перемiщення товару.

     Якщо ВМД заповнюється на товари декiлькох найменувань, то витрати на транспортування до кордону України розподiляються пропорцiйно вазi товарiв рiзних найменувань, витрати на страхування - пропорцiйно вартостi товарiв.

     1.9. Положення про особливостi декларування та митного оформлення товарiв вiдповiдно до конкретних митних режимiв затверджуються наказами Державної митної служби України.

2. Опис граф вантажної митної декларацiї

     Декларантом заповнюються всi графи ВМД вiдповiдно до конкретного митного режиму, за винятком граф 7, 51, C та D, що заповнюються посадовою особою митницi.

     У випадках, визначених Держмитслужбою України, посадова особа митницi може заповнювати iншi графи вантажної митної декларацiї.

Графа A

     У графi зазначаються (кожен з реквiзитiв починається з нового рядка та перед кожним з них проставляється порядковий номер):

     1 - номер розрахункового рахунку у валютi України, найменування та код МФО банкiвської установи, у якiй вiдкрито розрахунковий рахунок декларанта;

     2 - номер валютного рахунку, найменування та код МФО банкiвської установи, у якiй вiдкрито валютний рахунок декларанта (у разi наявностi).

Графа B "Подробицi розрахункiв"

     У графi основного аркуша ВМД зазначаються:

     код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв та зборiв;

     загальна сума податкiв та зборiв за цим кодом, що включає в себе суми податкiв та зборiв за основним i кожним додатковим аркушем ВМД;

     платiжнi реквiзити;

     номер та дата векселя (при поданнi векселя).

Графа C

     Заповнюється посадовою особою вiддiлу митних платежiв. До графи основного аркуша ВМД заноситься iнформацiя про податки та збори в такому порядку:

Код виду / номер платiжного документа, що засвiдчує сплату вiдповiдного податку або збору / дата сплати (надходження) податку або збору за платiжним дорученням / сума сплати

     Проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО" i пiдпис посадової особи вiддiлу митних платежiв, що здiйснила списання сум податкiв та зборiв за цiєю ВМД.

Графа D

     У графi проставляються:

     штамп "Пiд митним контролем" (далi - ПМК), пiдпис та прiзвище посадової особи митницi, що прийняла ВМД до оформлення;

     особиста номерна печатка, пiдпис та прiзвище посадової особи митницi, що завершила митне оформлення. (Примiтка: на додатковому аркушi вiдбиток особистої номерної печатки проставляється над графою C.)

    При ввезеннi товарiв в Україну в графi також зазначається у виглядi напису
"Пiд митним контролем з   " дата початку строку перебування
(число, мiсяць, рiк)

товарiв пiд митним контролем для цiлей нарахування митного збору за перебування їх пiд митним контролем.

     У разi потреби робляться iншi вiдмiтки, що свiдчать про результати митного оформлення, про накладання митного забезпечення тощо. Допускається використання зворотного боку декларацiї для занесення зазначеної iнформацiї, завiреної особистою номерною печаткою посадової особи митницi, яка здiйснювала митне оформлення.

Графа 1 "Тип декларацiї"

     У графi зазначається тип ВМД, який формується за такою схемою:

"ЛЛ ЦЦ ЛЛЛ" ,
Елемент N 1 2 3

     де

     1 - 2-значний лiтерний код вiдповiдного напрямку перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв (далi - товари):

     IМ - увезення в Україну;
     ЕК - вивезення з України;
     ТР - транзит через митну територiю України;

     2 - 2-значний код митного режиму вiдповiдно до роздiлу 1 Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України;

     3 - лiтерний код особливостi операцiї:

Особливiсть операцiї Напрямок перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв
1 2
ОП Ордерна поставка ЕК Вивезення з України
КО Експорт комплектного об'єкта  
П Попередня декларацiя
ГД Експорт гуманiтарної допомоги
З Загальна декларацiя
Г Митне оформлення предметiв громадян
АТЗ Перемiщення автомобiльних транспортних засобiв з метою перевезення пасажирiв i зовнiшньоторговельних вантажiв
ПС Перемiщення повiтряних суден з метою перевезення пасажирiв та зовнiшньоторговельних вантажiв
ВТЗ Перемiщення водних транспортних засобiв з метою перевезення пасажирiв та зовнiшньоторговельних вантажiв
СЕЗ** Перемiщення товарiв через межi спецiальних економiчних зон з метою здiйснення транспортно-експедицiйних операцiй
ТЕО* Перемiщення товарiв через митнi лiцензiйнi склади транспортно-експедицiйних органiзацiй
ЗС Запаси, призначенi для споживання
КО Iмпорт комплектного об'єкта Увезення в Україну
ГД Iмпорт гуманiтарної допомоги  
З Загальна декларацiя
П Попередня декларацiя
ДЗ Декларацiя-зобов'язання
Г Митне оформлення товарiв та iнших предметiв громадян
СЕЗ** Перемiщення товарiв через межi спецiальних економiчних зон з метою здiйснення транспортно-експедицiйних операцiй
ТЕО Перемiщення товарiв через митнi лiцензiйнi склади транспортно-експедицiйних органiзацiй
УК Випуск у вiльний обiг українських товарiв, якi перебувають у магазинi безмитної торгiвлi, що лiквiдується
АК Транзит пiдакцизної продукцiї ТР Транзит через митну територiю України
СЕЗ** Перемiщення товарiв через межi спецiальних економiчних зон з метою здiйснення транспортно-експедицiйних операцiй  
ТЕО* Перемiщення товарiв через митнi лiцензiйнi склади транспортно-експедицiйних органiзацiй
З Загальна декларацiя

     * Застосовується у випадках, установлених Держмитслужбою України
     ** Застосовується у випадках, установлених законодавством України

     Держмитслужба України може встановлювати iншi особливостi операцiї в межах iснуючих митних режимiв.

Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     У графi зазначаються вiдомостi про вiдправника:

     iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi) - у правому верхньому кутку;

     найменування та мiсцезнаходження юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi (далi - ПIБ) фiзичної особи, її мiсце проживання та вiдомостi про документ, що посвiдчує особу;

     iдентифiкацiйний номер вiдправника (у нижнiй частинi графи пiсля знака "N"), що формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цiєї Iнструкцiї.

     Якщо вiдправник - iноземна особа, то в графi зазначаються найменування та мiсцезнаходження iноземного пiдприємства або ПIБ i мiсце проживання фiзичної особи.

Графа 3 "Додатковий аркуш"

     Графа заповнюється, якщо використовуються додатковi аркушi. У першому пiдроздiлi графи зазначається порядковий номер аркуша, у другому - загальна кiлькiсть аркушiв декларацiї, включаючи додатковi.

     Наприклад, якщо є одна декларацiя з двома додатковими аркушами, то в самiй декларацiї належить зазначити "1/3", у першому додатковому аркушi - "2/3", у другому - "3/3".

     Якщо додатковi аркушi не використовуються або використовуються специфiкацiї довiльної форми, то в графi зазначається "1/1".

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то графа не заповнюється.

Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     Графа заповнюється при використаннi специфiкацiй.

     Зазначається загальна кiлькiсть доданих до ВМД аркушiв специфiкацiй довiльної форми, пакувальних листiв або перелiкiв товарiв.

     Якщо використовуються формуляри-специфiкацiї форми МД-8, то в графi зазначається "1/XX", де XX - загальна кiлькiсть аркушiв декларацiї, включаючи формуляри-специфiкацiї форми МД-8.

Графа 5 "Всього найменувань товарiв"

     Проставляється зазначений у графi 32 ВМД порядковий номер товару, що декларується останнiм за цiєю ВМД.

     При використаннi специфiкацiй довiльної форми в графi зазначається загальна кiлькiсть найменувань товарiв, задекларованих за вантажною митною декларацiєю.

Графа 6 "Кiлькiсть мiсць"

     У графi зазначається (цифрами) загальна кiлькiсть мiсць у декларованiй партiї товарiв.

     При перемiщеннi через митний кордон насипних, наливних вантажiв та таких, що перемiщуються трубопровiдним транспортом, лiнiями електропередачi, а також навалом, у графi проставляється "0".

     Для товарiв та iнших предметiв, що перевозяться в контейнерах, бочках, канiстрах, ящиках або на пiддонах, зазначається вiдповiдно кiлькiсть контейнерiв, бочок, канiстр, ящикiв, пiддонiв.

Графа 7 "Довiдковий номер"

     У графi проставляються номер та дата прийняття ВМД (реєстрацiйний номер) за такою схемою:

ххххх / х / хххххх ,
Елемент N 1 2 3

     де

     1 - 5 - значний цифровий код митного органу згiдно з Класифiкатором митних органiв України;

     2 - остання цифра поточного року;

     3 - 6 - значний порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi) ВМД, оформленої цим митним органом. По закiнченнi року нумерацiя поновлюється.

     На кожному додатковому аркушi ВМД її реєстрацiйний номер проставляється на вiльному полi над верхньою графою 33.

Графа 8 "Одержувач/iмпортер"

     У графi наводяться вiдомостi про одержувача товарiв:

     iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi) - у правому верхньому кутку;

     найменування та мiсцезнаходження юридичної особи або ПIБ фiзичної особи, її мiсце проживання й вiдомостi про документ, що посвiдчує особу.

     У нижнiй частинi графи пiсля знака "N" проставляється iдентифiкацiйний номер одержувача, який формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цiєї Iнструкцiї.

     Якщо одержувач - iноземна особа, то в графi зазначаються найменування та мiсцезнаходження iноземного пiдприємства або ПIБ i мiсце проживання фiзичної особи.

Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У графi зазначаються вiдомостi про резидента України, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), у тому числi комiсiонера - при митному оформленнi товарiв за договором комiсiї, повiреного (агента) - при митному оформленнi за договором доручення (агентським договором).

     При транзитi товарiв через митну територiю України iз застосуванням фiнансових гарантiй у графi зазначаються вiдомостi про особу, яка надає митним органам України фiнансовi гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв, а в усiх iнших випадках - про експедитора.

     Вiдомостi зазначаються в такому порядку:

     iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi) - у правому верхньому кутку;

     назва та мiсцезнаходження юридичної особи або ПIБ фiзичної особи, її мiсце проживання та вiдомостi про документ, що посвiдчує особу.

     У нижнiй частинi графи проставляється iдентифiкацiйний номер, який формується за схемою, наведеною в додатку 1 до цiєї Iнструкцiї.

Графа 10 "Країна першого призначення"

     Графа не заповнюється.

Графа 11 "Торговельна країна"

     У графi проставляється цифровий код торговельної країни вiдповiдно до Класифiкатора країн свiту.

Графа 12 "Загальна митна вартiсть"

     Зазначається загальна митна вартiсть декларованих товарiв у валютi України.

     Ця вартiсть складається iз сум, наведених у графах 45 ВМД (або сум вартостей за основним аркушем ВМД та листами специфiкацiй довiльної форми).

Графа 13

     Якщо товар пiдлягає експортному контролю, то в графi проставляється "1". У всiх iнших випадках, у тому числi, якщо згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТ ЗЕД) код декларованого товару збiгається з кодом товару, що пiдлягає експортному контролю, але товар за своїм описом або характеристиками не вiдповiдає товаровi, щодо якого цей контроль застосовується, то в графi проставляється "0". У цьому разi опис товарiв, наведений у графi 31, має однозначно пiдтверджувати таку невiдповiднiсть.

Графа 14 "Декларант/Представник"

     У графi наводяться вiдомостi про декларанта товарiв:

     iндивiдуальний податковий номер платника податкiв (у разi наявностi) - у правому верхньому кутку;

     найменування та мiсцезнаходження юридичної особи або ПIБ фiзичної особи, її мiсце проживання й вiдомостi про документ, що посвiдчує особу;

     iдентифiкацiйний номер, сформований за схемою, наведеною в додатку 1 до цiєї Iнструкцiї (у нижнiй частинi графи).

     Для пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору, додатково зазначаються номер i дата видачi Держмитслужбою України Свiдоцтва про визнання пiдприємства декларантом.

Графа 15 "Країна вiдправлення"

     У графi зазначається назва країни, з якої товари були вiдправленi в Україну, згiдно з Класифiкатором країн свiту.

     У разi вивезення товарiв за межi митної територiї України графа не заповнюється.

     У разi вивезення товарiв з митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони в графi зазначається "Україна".

Графа 15а "Код країни вiдправлення"

     У графi зазначається цифровий код країни, з якої товари були вiдправленi в Україну, згiдно з Класифiкатором країн свiту.

     У разi вивезення товарiв за межi митної територiї України графа не заповнюється.

     У разi вивезення товарiв з митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони в графi зазначається код України згiдно з Класифiкатором країн свiту.

Графа 16 "Країна походження"

     Графа не заповнюється.

Графа 17 "Країна призначення"

     У графi зазначається назва країни призначення згiдно з Класифiкатором країн свiту.

     Якщо в момент виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту) країна призначення невiдома, то в цiй графi наводиться найменування торговельної країни (країни договору /контракту/).

Графа 17а "Код країни призначення"

     У графi зазначається цифровий код країни призначення згiдно з Класифiкатором країн свiту.

     Якщо в момент виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту) країна призначення невiдома, то в цiй графi наводиться код торговельної країни (країни договору /контракту/).

Графа 18 "Транспортний засiб вiдправлення"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються кiлькiсть транспортних засобiв, через пропуск - вiдомостi про транспортний засiб (назва морського або рiчкового судна, трубопроводу, лiнiї електропередачi, номер рейсу для повiтряного судна, номер залiзничного вагона, реєстрацiйний номер дорожнього транспортного засобу тощо).

     У правому пiдроздiлi проставляється вiдповiдно до Класифiкатора країн свiту цифровий код країни, якiй належить транспортний засiб.

     Якщо товар перемiщується в ручнiй поклажi, то в графi зазначається "Ручна поклажа".

     Якщо ВМД заповнюється на механiчний транспортний засiб як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом, то в графi зазначається "Самоходом". При цьому правий пiдроздiл графи не заповнюється.

Графа 19 "Контейнер"

     У графi проставляються:

     1, якщо товари прямують у контейнерi;

     0, якщо товари прямують не в контейнерi.

Графа 20 "Умови поставки"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код умови поставки вiдповiдно до Класифiкатора умов поставки.

     У другому пiдроздiлi наводиться скорочене лiтерне найменування умов поставки (згiдно з Класифiкатором умов поставки) з обов'язковим зазначенням географiчного пункту доставки товару.

     У третьому пiдроздiлi графи зазначається 2-значний цифровий код застосованої форми розрахункiв за товар згiдно з умовами договору купiвлi-продажу:

     "10" - акредитив;

     "20" - iнкасо;

     "30" - переказ;

     "40" - акредитив/iнкасо;

     "50" - акредитив/переказ;

     "60" - iнкасо/переказ;

     "70" - акредитив/iнкасо/переказ.

     При товарообмiнних (бартерних) операцiях третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа не заповнюється в разi перемiщення товарiв за договорами (контрактами), що вiдрiзняються вiд договорiв (контрактiв) купiвлi-продажу, мiни, комiсiї та консигнацiї.

Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються кiлькiсть транспортних засобiв, через пропуск - вiдомостi про транспортний засiб (назва морського або рiчкового судна, трубопроводу, лiнiї електропередачi, номер рейсу для повiтряного судна, номер залiзничного вагона, реєстрацiйний номер дорожнього транспортного засобу тощо), на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України або (при ввезеннi на митну територiю України) на якому здiйснювалося мiжнародне перевезення декларованих товарiв.

     У правому пiдроздiлi графи проставляється вiдповiдно до Класифiкатора країн свiту цифровий код країни, якiй належить транспортний засiб.

     Якщо товар перемiщується в ручнiй поклажi, то в графi зазначається "Ручна поклажа".

     Якщо ВМД заповнюється на механiчний транспортний засiб як на товар i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом, то в графi зазначається "Самоходом". При цьому правий пiдроздiл графи не заповнюється.

     У разi вiдсутностi в декларанта вiдомостей про транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї (при їх перевантаженнi пiд митним контролем), графа не заповнюється.

Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором валют.

     У разi перемiщення товарiв вiдповiдно до договорiв (контрактiв), що передбачають зустрiчнi поставки товарiв, зазначається код валюти оцiнки товарiв, вiднесеної Нацiональним банком України до вiльно конвертованої валюти (першої групи Класифiкатора iноземних валют).

     У правому пiдроздiлi графи для товарiв, що перемiщуються за договорами (контрактами) купiвлi-продажу або мiни, зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть цих товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД.

     Для товарiв, що перемiщуються за договорами (контрактами) лiзингу (оренди), у правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна вартiсть об'єктiв лiзингу (оренди) у валютi України.

     В iнших випадках правий пiдроздiл графи не заповнюється.

Графа 23 "Курс валюти"

     У графi наводиться курс одиницi валюти, зазначеної в лiвому пiдроздiлi графи 22, установлений Нацiональним банком України для зовнiшньоторговельних операцiй на дату прийняття митницею декларацiї до оформлення.

     Якщо в лiвому пiдроздiлi графи 22 зазначено код валюти України, то в графi проставляється "1".

Графа 24 "Характер угоди"

     У графi зазначається код характеру договору (контракту) згiдно з Класифiкатором характерiв угод.

     У правому пiдроздiлi графи наводиться цифровий код валюти розрахунку згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором валют. Якщо на момент митного оформлення валюта розрахунку невiдома, то в цьому пiдроздiлi графи проставляється код "000".

Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     У графi згiдно з Класифiкатором видiв транспорту проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графi 21 ВМД.

Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     У графi зазначається код транспортного засобу згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     У графi зазначаються код та найменування митного органу, у зонi дiяльностi якого передбачається перевантаження товарiв з одного транспортного засобу на iнший.

Графа 28 "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi"

     У графi наводяться фiнансовi та банкiвськi вiдомостi про особу, що здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом). Кожний з реквiзитiв починається з нового рядка, й перед кожним з них проставляється порядковий номер:

     1 - код за ЄДРПОУ уповноваженого банку;

     2 - найменування банку;

     3 - адреса банку;

     4 - номер розрахункового рахунку в нацiональнiй валютi України (при здiйсненнi розрахункiв у цiй валютi) або в iноземнiй валютi (при розрахунку в iноземнiй валютi), код МФО банку.

     У разi перемiщення товарiв за договорами (контрактами), якi не передбачають грошових розрахункiв, графа не заповнюється.

Графа 29 "Митниця на кордонi"

     У графi зазначається назва митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон, у правому верхньому кутку - його код згiдно з Класифiкатором митних органiв України.

Графа 30 "Мiсце огляду товару"

     Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно вiд митного режиму.

Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару"
"Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Зазначаються точнi данi про товар (комерцiйна та фiрмова назва товару, фiрма (країна) виробника, характеристики товару, а саме: розмiри, номери моделей, стандарти, типи, маркування, розфасування, комплектнiсть тощо), потрiбнi для його iдентифiкацiї та однозначної класифiкацiї за задекларованим у графi 33 ВМД товарним кодом згiдно з УКТ ЗЕД. Зазначаються кiлькiсть товару та вiдомостi про його упаковку.

     Якщо товари з однаковими кодами за УКТ ЗЕД мають рiзнi данi (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рiвень оподаткування, тощо), то вiдомостi про такi товари зазначаються в окремих графах 31 ВМД. При декларуваннi автотранспортних засобiв додатково зазначається iдентифiкацiйний номер транспортного засобу, номер двигуна, шасi, кузова, об'єм двигуна в куб. см та рiк виготовлення.

     Якщо заявленi в цiй графi товари згiдно iз законодавством України пiдлягають оподаткуванню за ставками, що встановлюються залежно вiд кiлькостi товару, одиниця вимiру якого вiдмiнна вiд основної або додаткової одиницi за УКТ ЗЕД, то в графi зазначається кiлькiсть товару в одиницях вимiру, визначених при встановленнi ставок цих податкiв.

     Для товарiв, що перевозяться в контейнерах, у верхнiй правiй частинi графи проставляються кiлькiсть контейнерiв та їх номери.

     Для товарiв, що перевозяться не в контейнерах, у верхнiй правiй частинi графи проставляється "0".

     Якщо товар, що декларується в цiй графi, не повнiстю займає вантажне мiсце або контейнер, то в графi зазначається "Частина ящика" або "Частина контейнера" тощо.

     Зазначаються вiдомостi про кiлькiсть вантажних мiсць.

     При декларуваннi насипних, наливних товарiв, товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом, лiнiями електропередачi, а також навалом, у графi зазначається "Мiсць 0".

     У правому нижньому пiдроздiлi в спецiально видiленому полi зазначаються кiлькiсть заявленого товару в додатковiй одиницi вимiру, що передбачено для цiєї класифiкацiйної позицiї за УКТЗЕД, та скорочена назва цiєї одиницi вимiру. Якщо для товару застосовується основна одиниця вимiру за УКТ ЗЕД, то правий нижнiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     У разi використання додаткових аркушiв форми МД-3, формуляра-специфiкацiї форми МД-8 або специфiкацiй довiльної форми в графi 31 основного аркуша форми МД-2 зазначаються вiдомостi про товар найбiльшої вартостi.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом, лiнiями електропередачi, у лiвому нижньому пiдроздiлi в спецiально видiленому полi зазначається номер мiсяця перемiщення цих товарiв через митний кордон України.

     Невикористана графа 31 у додаткових аркушах ВМД або у формулярах-специфiкацiях перекреслюється.

Графа 32 "Товар N"

     У графi проставляється порядковий номер товару, що декларується в графi 31.

     Кiлькiсть товарiв, декларованих в основному та додаткових аркушах ВМД, не повинна перевищувати 99.

     При використаннi формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 декларується не бiльше нiж 265 товарiв.

     При використаннi специфiкацiї довiльної форми в графi проставляється "1".

Графа 33 "Код товару"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається 10-значний код товару згiдно з УКТ ЗЕД. Структурно код записується без пропускiв та iнших розподiлювальних знакiв.

     У випадках, установлених Держмитслужбою України, допускається зазначення у графi коду товару на рiвнi перших чотирьох знакiв (код товарної групи).

Графа 34 "Код країни походження"

     Графа заповнюється вiдповiдно до Класифiкатора країн свiту. У графi зазначається код країни походження товару, описаного в графi 31 i класифiкованого згiдно з УКТ ЗЕД у графi 33.

     Якщо країна походження невiдома, то в графi проставляється код "000".

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31. (Вага брутто - це загальна вага товару, округлена до цiлих величин за правилами округлення, включаючи вагу упаковки.)

     Для товару, чиста вага якого менш одного кiлограма, зазначається число з крапкою "0.XXX", де XXX - чиста вага товару в грамах.

     При перемiщеннi через митний кордон насипних, наливних товарiв та товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi, навалом, а також у разi декларування упаковки (тари) за окремою ВМД графа не заповнюється.

Графа 36 "Преференцiя"

     У графi зазначаються цифровi коди податкових пiльг, передбачених чинним законодавством щодо товару, задекларованого в графi 31.

     Коди формуються за такою схемою:

МММ / ААА / ППП ,
Елемент N 1 2 3

     де

     МММ - код пiльги в обкладеннi товару ввiзним (вивiзним) митом вiдповiдно до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом (Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом);

     ААА - код пiльги в обкладеннi товарiв акцизним збором вiдповiдно до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором;

     ППП - код пiльги в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть вiдповiдно до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть.

     В iнших випадках у графi проставляється "000/000/000".

Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     Першi двi цифри - код митного режиму, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з роздiлом 1 Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то проставляється "00".

     Останнi двi цифри коду - особливiсть перемiщення товарiв згiдно з роздiлом 2 Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України.

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

     У графi зазначається вага нетто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 31. (Вага нетто - це чиста вага товару без упаковки, округлена до цiлих величин за правилами округлення.)

     Для товару, чиста вага якого менш одного кiлограма, зазначається число з крапкою "0.XXX", де XXX - чиста вага товару в грамах.

     При перемiщеннi через митний кордон електроенергiї лiнiями електропередачi графа не заповнюється.

Графа 39 "Квота"

     Графа заповнюється для товарiв, щодо яких установлено кiлькiснi обмеження. У графi зазначається в одиницях вимiру залишок товару за встановленою квотою згiдно з одержаною лiцензiєю або iншим дозвiльним документом. Задекларована партiя товару не враховується при визначеннi залишку товару за квотою. При митному оформленнi першої партiї товару у графi зазначається кiлькiсть товару за квотою.

Графа 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ"

     Графа заповнюється, якщо заявленому за ВМД митному режиму передував iнший митний режим, або подавалася попередня чи загальна декларацiя, або декларацiя оформлювалася замiсть анульованої.

     У графi проставляються номер i дата попереднього документа (ВМД або, якщо вона не заповнювалась, реквiзити документа, у якому заявлялися вiдомостi про товар) та код цього документа згiдно з Класифiкатором документiв.

Графа 41 "Додаткова одиниця вимiру"

     У графi зазначається код додаткової одиницi вимiру товару згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором системи позначень одиниць вимiрювання та облiку, якщо така одиниця вимiру передбачена для цього товару.

     У разi зазначення в графi 33 коду товару на рiвнi чотирьох знакiв за УКТ ЗЕД графа не заповнюється.

Графа 42 "Фактурна вартiсть товару"

     У графi наводиться фактурна вартiсть товару, декларованого в графi 31 ВМД, у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД до митного оформлення.

     У разi митного оформлення товарiв не за договором (контрактом) купiвлi-продажу чи мiни або за вiдсутностi договору (контракту) чи iншого документа, що пiдтверджує намiри сторiн, графа не заповнюється.

Графа 43

     Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно вiд митного режиму.

Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     У графi зазначаються реквiзити документiв, поданих при митному оформленнi. Реквiзити кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

     номер роздiлу документiв згiдно з Класифiкатором документiв;

     код документа згiдно з Класифiкатором документiв;

     номер документа, дата й при потребi - назва та кiнцевий термiн дiї.

     При зазначеннi в графi вiдомостей про документи 7 роздiлу цього Класифiкатора використовується Унiфiкований порядок унесення вiдомостей до графи 44 ВМД, наведений у додатку 2 до цiєї Iнструкцiї.

     Якщо поданий декларантом документ вiдсутнiй у вiдповiдному роздiлi Класифiкатора документiв, то в декларацiї зазначається код некласифiкованого документа вiдповiдного роздiлу.

Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається у валютi України митна вартiсть товару, заявленого в графi 31.

     При ввезеннi товарiв на митну територiю України їх митна вартiсть визначається шляхом приведення фактурної вартостi у вiдповiднiсть до бази цiн CIF-український порт, CIP-пункт призначення на кордонi України, CPT-пункт призначення на кордонi України чи DAF-кордон України.

     При цьому, якщо товари куплено на умовах, якi свiдчать, що поставка здiйснюється до пункту призначення, розташованого поза митною територiєю України (наприклад, EXW-Будапешт, FOB-Токiо, CIF-Рига, DAF-Брест), то до фактурної вартостi додаються витрати на доставку товарiв до моменту перетину митного кордону України, що не входять до вартостi товару на зазначених умовах.

     Якщо умовами поставки передбачено пункт призначення, розташований на митнiй територiї України (наприклад, CIP-Миколаїв, DDP-Львiв), то з фактурної вартостi вiдраховуються витрати, що мали мiсце пiсля моменту перетину митного кордону України й пiдтвердженi належним чином.

     При вивезеннi товарiв з митної територiї України їх митна вартiсть визначається шляхом приведення фактурної вартостi у вiдповiднiсть до бази цiн FOB-український порт, DAF-кордон України (пункт призначення на митному кордонi України) або CIP-пункт призначення на митному кордонi України.

     При цьому, якщо товари продано на умовах, якi свiдчать, що поставка здiйснюється в пункт вiдвантаження, розташований на митнiй територiї України (наприклад, EXW-Київ або FCA-Чернiгiв), то до фактурної вартостi додаються витрати на доставку вантажу до моменту перетину митного кордону України.

     Якщо умовами передбачено поставку, що здiйснюється в пункт призначення, розташований за межами митної територiї України (наприклад, CIF-Стамбул, DAF-польсько-нiмецький кордон), то з фактурної вартостi вiдраховуються належним чином пiдтвердженi витрати на доставку вантажу пiсля моменту перетину митного кордону України.

Графа 46 "Статистична вартiсть"

     У графi зазначається митна вартiсть товару в тисячах гривень, що округлюється за правилами округлення.

Графа 47 "Нарахування мита та митних платежiв"

     У цiй графi основного й додаткових аркушiв ВМД наводяться вiдомостi про нарахування податкiв та зборiв .

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв та зборiв.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     1. При нарахуваннi митних зборiв:

     1.1. Загальна митна вартiсть товарiв, наведена в графi 12, - при нарахуваннi за ставкою у вiдсотках митної вартостi.

     1.2. Рядок прокреслюється при нарахуваннi за фiксованою ставкою.

     1.3. Засвiдчена пiдписом декларанта кiлькiсть годин роботи посадової особи митницi, яка здiйснює митне оформлення, - при нарахуваннi митного збору за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, установленим для митницi.

     1.4. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, - при нарахуваннi митного збору за митне оформлення партiї товарiв рiзних найменувань, за частину яких митнi збори пiдлягають сплатi на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.98 N 285 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65".

     2. При нарахуваннi мита:

     2.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою мита.

     2.2. Кiлькiсть товару, заявлена в графi 31 в одиницях вимiру та облiку, - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита.

     3. При нарахуваннi акцизного збору:

     3.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом), - при нарахуваннi за ставкою, установленою у вiдсотках митної вартостi.

     3.2. Кiлькiсть товару, заявлена в графi 31, в одиницях вимiру та облiку, - при нарахуваннi за ставкою, установленою в грошовому еквiвалентi до одиницi вимiру товару.

     3.3. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, збiльшена на суму умовно нарахованого мита, - при нарахуваннi акцизного збору умовно.

     4. При нарахуваннi податку на додану вартiсть:

     4.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором).

     4.2. Фактурна вартiсть товару, зазначена в графi 22, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартiсть товару менша, нiж фактурна вартiсть.

     4.3. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, або фактурна вартiсть товару, зазначена в графi 22, збiльшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору - при нарахуваннi податку умовно.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     1. При нарахуваннi митних зборiв - установлений чинним законодавством розмiр ставки митних зборiв. При нарахуваннi митного збору за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем - крiм розмiру ставки, також кiлькiсть днiв перебування їх пiд митним контролем, що враховуються при нарахуваннi збору.

     2. При нарахуваннi мита - установлений чинним законодавством розмiр ставки мита.

     3. При нарахуваннi акцизного збору - установлений чинним законодавством розмiр ставки акцизного збору.

     4. При нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений чинним законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть.

     У четвертiй колонцi "Сума" наводиться нарахована сума вiдповiдного податку або збору.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку вiдповiдно до Класифiкатора способiв розрахунку.

Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно вiд митного режиму.

Графа 49 "Найменування складу"

     Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно вiд митного режиму.

Графа 50 "Довiритель"

     У графi зазначаються вiдомостi (назва, мiсцезнаходження, код ЄДРПОУ, номер телефону) про пiдприємство-перевiзника (або експедитора) та персональнi данi безпосереднього виконавця перевезення товарiв (на основi пред'явленого паспорта). На зворотному боцi кожного аркуша ВМД наводиться письмове зобов'язання цього виконавця перевезення про доставку товарiв:

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта)

ознайомлений зi змiстом статей ____________ Митного кодексу України й зобов'язуюсь доставити задекларованi товари в митницю призначення в установлений строк".

     Це зобов'язання обов'язково пiдписується представником перевiзника - виконавцем перевезення на кожному аркушi та завiряється особистою номерною печаткою посадової особи митницi.

Графа 51 "Митниця країни транзиту"

     У першiй колонцi графи зазначається дата, до якої включно задекларованi товари потрiбно доставити в митницю призначення.

     У разi змiни в установленому порядку строку доставки товарiв у митницю призначення нова дата, до якої включно задекларованi товари мають бути доставленi в митницю призначення, зазначається поруч з попередньою датою.

     Якщо перевiзником не виконано зобов'язання щодо доставки в митницю призначення в установлений строк товарiв, що перевозилися з наданням фiнансових гарантiй митним органам, то в колонках графи 51, розмiщених пiд лiтерною графою "С", митним органом зазначаються дата й номер документа, за яким стягнуто податки та збори до Державного бюджету, i сума стягнених податкiв та зборiв.

Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для ..."

     Порядок використання графи встановлюється Держмитслужбою України залежно вiд митного режиму.

Графа 53 "Митниця в країнi призначення"

     Порядок використання графи встановлюється Державною митною службою України залежно вiд митного режиму.

Графа 54 "Мiсце та дата"

     У графi зазначаються мiсцезнаходження (мiсце проживання) декларанта, дата заповнення декларацiї, прiзвище, iнiцiали, посада особи - спiвробiтника пiдприємства-декларанта, зазначеного в графi 14, проставляється її особистий пiдпис, а також наводяться номер телефону декларанта, номер Квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування (у разi видачi його митницею), електронна адреса (за наявностi).

     Цi вiдомостi завiряються печаткою органiзацiї-декларанта, яка мiстить код за ЄДРПОУ.

     Ця печатка також проставляється на вiльному полi над верхньою графою 33 додаткових аркушiв вантажної митної декларацiї та на кожному аркушi специфiкацiї довiльної форми, що використовується замiсть додаткових аркушiв.

Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний

 

Додаток 1
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

СХЕМА
формування iдентифiкацiйного номера особи

9999999 - 99 / 9999999999 ,
Елемент N 1 2 3

     де

     1 - 7-значний цифровий код, що формується за такою схемою при поставленнi суб'єкта ЗЕД на облiк у митному органi:

99    999    99 ,
1.1 1.2 1.3

     де

     1.1 - 2-значний код форми власностi згiдно з Класифiкатором форм власностi (ДК 001 - 94).

     1.2 - 3-значний код, що формується вiдповiдно до таблицi:

N з/п Пiдприємство (органiзацiя) Код
1 2 3
Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi
1 Державне пiдприємство х01
2 Державне комунальне (мунiципальне) пiдприємство х02
3 Колективне пiдприємство х03
4 Кооперативне пiдприємство х04
5 Орендне пiдприємство х05
6 Селянське (фермерське) господарство х06
7 Споживче товариство х07
8 Спiлка споживчих товариств х08
9 Iндивiдуальне пiдприємство х09
10 Сiмейне пiдприємство х10
11 Приватне пiдприємство х11
12 Асоцiацiя х12
13 Корпорацiя х13
14 Консорцiум х14
15 Концерн х15
16 Об'єднання х16
17 Дочiрнє пiдприємство х17
18 Фiзична особа - пiдприємець (без створення юридичної особи) х18
19 Iноземне пiдприємство, що має право господарської дiяльностi на територiї України х19
Акцiонернi товариства
20 Вiдкритого типу (ВАТ) х20
21 Закритого типу (ЗАТ) х21
Товариства
22 З обмеженою вiдповiдальнiстю (ТОВ) х22
23 З додатковою вiдповiдальнiстю х23
24 Повне х24
25 Командитне х25
Органiзацiї, що не займаються пiдприємницькою дiяльнiстю
26 Органiзацiя х26
27 Заклад х27
28 Установа х28
29 Громадськi об'єднання, що включають як фiзичних, так i юридичних осiб х29
30 Релiгiйнi органiзацiї та установи х30
31 Дипломатичне або прирiвняне до нього представництво х31
Вiдокремленi пiдроздiли
32 Фiлiя х32
33 Представництво х33
Громадяни
34 Фiзична особа х34

     х - цифра, що вказує на належнiсть iнвестицiй, вкладених у пiдприємство:

     а) 1 - пiдприємство, засноване на власностi українських осiб;

     б) 2 - пiдприємство, засноване на власностi українських та iноземних осiб;

     в) 3 - пiдприємство, засноване на власностi iноземних осiб;

     1.3 - 2-значний код мiнiстерства (вiдомства), якому пiдпорядковано пiдприємство: для пiдприємств загальнодержавної власностi код форми власностi "31", для iнших пiдприємств - "00";

     2 - першi двi цифри 12-значного коду за Класифiкатором одиниць адмiнiстративно-територiального устрою України;

     3 - iдентифiкацiйний код суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

     для фiзичних осiб (у тому числi пiдприємцiв без створення юридичної особи) - 10-значний код вiдповiдно до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв, що ведеться Державною податковою адмiнiстрацiєю України;

     для юридичних осiб - 8-значний код вiдповiдно до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ), що ведеться органами державної статистики, доповнений на початку двома нулями за схемою:

00    99999999 ,
3.1 3.2

     де

     3.1 - 00, що доповнюють код до 10-ти знакiв;

     3.2 - 8-значний код за ЄДРПОУ.

 

Додаток 2
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Унiфiкований порядок унесення вiдомостей до графи 44 ВМД

     При внесеннi до графи 44 ВМД вiдомостей про документи роздiлу 7 Класифiкатора документiв використовується такий порядок:

     скорочена назва виду акта, яким надано пiльги/номер акта/дата акта.

     При зазначеннi скороченої назви виду акта, яким надано пiльги, використовуються такi скорочення:

Скорочена назва виду акта Повна назва
ПКМУ Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України, постанова Кабiнету Мiнiстрiв України й Нацiонального банку України
РКМУ Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
ДКМУ Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
ЗУ Закон України
ПВРУ Постанова Верховної Ради України
РП Розпорядження Президента України
УП Указ Президента України
МУВТ Мiжурядова угода України про вiльну торгiвлю
МУ Iншi мiждержавнi та мiжурядовi угоди України
РС Рiшення суду

     Використання iнших записiв не дозволяється.

     Унiфiкований номер акта формується виключно для нормативних актiв України:

99 / 99 ,
1 2

     де

     1 - цифрова частина номера;

     2 - лiтерна частина номера.

     Якщо зазначається мiждержавна або мiжурядова угода України, номер не проставляється.

     ПРИКЛАД:

     1. ПКМУ/126/03.02.97 - постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.02.97 N 126.
     2. РКМУ/110/р/26.02.97 - розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.02.97 N 110-р.
     3. МУВТ/17.12.92 - Угода мiж Урядом України й Урядом Республiки Бiлорусь про вiльну торгiвлю вiд 17.12.92.

 

Додаток 1
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор видiв податкiв та зборiв

Код виду Вид податку або збору Пiдстава для стягнення податкiв та зборiв
1 2 3
Митнi збори Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборiв"
001 Митний збiр за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем
003 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, установленим для митницi
010 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв
012 Митний збiр за митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення)
015 Митний збiр за митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму митного складу
065 Додатковий митний збiр за митне оформлення нафтопродуктiв, що iмпортуються на митну територiю України й пiдлягають обкладенню акцизним збором Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.09.98 N 1460 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65"
Мито  
Увiзне мито Закон України "Про Єдиний митний тариф"
020 Мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
021 Мито на нафтопродукти, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, транспортнi засоби, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, та шини до них, якi ранiше згiдно iз Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" обкладалися акцизним збором, що ввозяться на територiю України
Антидемпiнгове мито Те саме
023 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
043 Антидемпiнгове мито на товари, що вивозяться з територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
Спецiальне мито
024 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
Вивiзне мито
040 Мито на товари, що вивозяться з територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
Акцизний збiр Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр"
Акцизний збiр з товарiв, увезених на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
080 Спирт
081 Лiкеро-горiлчана продукцiя
082 Виноробна продукцiя
083 Пиво
084 Тютюн та тютюновi вироби
085 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв)
086 Мотоцикли й велосипеди
087 Ювелiрнi вироби
088 Бензин моторний
089 Iншi нафтопродукти
027 Iншi пiдакцизнi товари
  Податок на додану вартiсть Закон України "Про податок на додану вартiсть"
028 Податок на додану вартiсть з товарiв, увезених на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
Єдиний збiр, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"
070 Єдиний збiр, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України
(код застосовується виключно при заповненнi граф B, C вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту)

 

Начальник Управлiння митних платежiв С.Шульга
Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний

 

Додаток 2
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор процедур перемiщення товарiв через митний кордон України

Роздiл 1. Митнi режими

N з/п Найменування митного режиму Код
1 Експорт 10
2 Реекспорт 11
3 Тимчасове ввезення (вивезення) 31
4 Випуск у вiльний обiг 40
5 Реiмпорт 41
6 Переробка на митнiй територiї 51
7 Переробка за межами митної територiї 61
8 Вiльна митна зона 71
9 Магазин безмитної торгiвлi 72
10 Митний склад 74
11 Вiдмова на користь держави 75
12 Знищення 76
13 Транзит 80

Роздiл 2. Особливостi перемiщення товарiв через митний кордон України

N з/п Найменування особливостi поставки товарiв Код
1 2 3
1 Перемiщення товарiв як подання безоплатної допомоги й (або) на благодiйнi потреби по лiнiї держав, урядiв, мiжнародних органiзацiй 01
2 Перемiщення товарiв як гуманiтарної допомоги 02
3 Перемiщення товарiв як технiчної допомоги 03
4 Перемiщення товарiв, що передаються як дар 04
5 Перемiщення товарiв для лiквiдацiї наслiдкiв аварiй i катастроф, стихiйного лиха 05
6 Перемiщення товарiв для державних потреб 06
7 Перемiщення предметiв матерiально-технiчного забезпечення й спорядження, палива, продовольства та iншого майна, потрiбного для нормальної експлуатацiї транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення 07
8 Вивезення предметiв матерiально-технiчного забезпечення й спорядження, продовольства та iншого майна, що вивозяться за межi митної територiї держави для забезпечення дiяльностi суден держави та орендованих (зафрахтованих) особами держави суден, що ведуть морський промисел 08
9 Перемiщення продукцiї морського промислу суднами держави та орендованими (зафрахтованими) особами держави суднами 09
10 Вивезення палива та мастильних матерiалiв для бункерування суден держави та орендованих (зафрахтованих) особами держави суден 10
11 Перемiщення обладнання, сировини та матерiалiв для комплектних об'єктiв 11
12 Перемiщення товарiв для дипломатичних i прирiвняних до них представництв iноземних держав 12
13 Увезення товарiв як внеску до статутного фонду пiдприємств з iноземними iнвестицiями та iноземних пiдприємств 13
14 Вивезення товарiв як iнвестицiй 14
15 Перемiщення нацiональної валюти (крiм тiєї, що використовується з нумiзматичною метою), цiнних паперiв 15
16 Перемiщення iноземної валюти (крiм тiєї, що використовується з нумiзматичною метою), цiнних паперiв 16
17 Перемiщення товарiв у рамках гарантiйного обслуговування (у тому числi гарантiйного ремонту) 17
18 Помилкова поставка 18
19 Перемiщення товарiв з представницькою метою 19
20 Виставочнi експонати 20
21 Рекламнi матерiали та сувенiри 21
22 Товари, що перемiщуються вiдповiдно до договорiв лiзингу (оренди) строком до 1 року 22
23 Товари, що перемiщуються вiдповiдно до договорiв лiзингу (оренди) строком бiльше нiж на 1 рiк 23
24 Товари, що перемiщуються в рамках консигнацiйних угод 24
25 Перемiщення товарiв для видовищних та спортивних заходiв 25
26 Вивезення товарiв власного виробництва пiдприємств з iноземними iнвестицiями 26
27 Перемiщення багатообертової тари 27
28 Перемiщення фiзичними особами товарiв, не призначених для виробничої або iншої комерцiйної дiяльностi, понад встановленi вартiснi та кiлькiснi квоти 28
29 Вивезення палива й мастильних матерiалiв для бункерування повiтряних суден держави та орендованих особами держави повiтряних суден 29
30 Перемiщення товарiв як зразкiв 30
31 Вивезення товарiв для забезпечення дiяльностi органiзацiй держави за кордоном 31
32 Перемiщення товарiв у рахунок дивiдендiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 32
33 Вивезення товарiв у рахунок застави 33
34 Перемiщення товарiв за рекламацiйними актами 34
35 Перемiщення товарiв для забезпечення дiяльностi Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї 35
36 Перемiщення товарiв з метою ремонту 36
37 Повернення товарiв, не пропущених на митну територiю iншої держави 39
38 Урядовi поставки, у тому числi: 40
39 Поставки товарiв на виконання мiждержавних угод у межах держзамовлення 41
40 Поставки товарiв у рахунок виконання держзамовлення 42
41 Поставки товарiв у рахунок виконання держконтракту 43
42 Увезення товарiв дитячого асортименту 47
43 Перемiщення непереробленої давальницької сировини 48
44 Iнше 50
45 Перемiщення товарiв у межах виробничої кооперацiї країн СНД (вiдповiдно до Ашгабадської угоди) 37
46 Перемiщення товарiв у межах виробничої кооперацiї (крiм поставок у межах Ашгабадської угоди) 38
47 Вивезення продукцiї за контрактами, укладеними на сiльськогосподарських бiржах (вiдповiдно до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.09.95 N 768 та вiд 20.07.2000 N 1148) 52
48 Перемiщення вантажiв для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, у тому числi:  
у СЕЗ "Яворiв" 61
у СЕЗ "Славутич" 62
у СЕЗ "Курортополiс Трускавець" 63
у Закарпатську область 64
у м. Шостцi Сумської областi 65
у м. Харковi 66
у СЕЗ "Миколаїв" 67
49 Перемiщення вантажiв для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку, у тому числi:  
у Донецькiй областi 71
у Луганськiй областi 72
в Автономнiй Республiцi Крим 73
у Житомирськiй областi 74
у Чернiгiвськiй областi 75
у Волинськiй областi 76
50 Перемiщення товарiв та iнших предметiв у спецiальну економiчну зону (або зi спецiальної економiчної зони), у якiй запроваджено режим спецiальної митної зони, у тому числi:  
у (iз) СЕЗ "Донецьк" 81
у (iз) СЕЗ "Азов" 82
у (iз) автопорт "Краковець" 83
у (iз) СЕЗ "Закарпаття" 84
у (iз) СЕЗ "Iнтерпорт Ковель" 85
у (iз) СЕЗ "Миколаїв" на територiї пiдприємств суднобудiвної промисловостi 86
у (iз) СЕЗ "Порто-франко" 87
у (iз) СЕЗ "Порт Крим" 88
у (iз) СЕЗ "Ренi" 89
51 Перемiщення товарiв та iнших предметiв технологiчними парками для реалiзацiї iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв за прiоритетними напрямами науково-технiчної дiяльностi, у тому числi:  
"Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка" (Київ) 91
"Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона" (м. Київ) 92
"Iнститут монокристалiв" (м. Харкiв) 93
"Вуглемаш" (м. Донецьк) 94

 

Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний
Начальник Управлiння статистики Н.Овдiєнко

 

Додаток 3
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор митних органiв України

За станом на 10.09.2001*

Назва митного органу (митницi, митного поста) Код

Державна митна служба України

12000

1. Пiвнiчна регiональна митниця

12500

Зона дiяльностi - Київська область, за винятком аеропорту "Бориспiль", аеродрому "Гостомель", зони вiдчуження ЧАЕС та смт Вiльчi з виключенням з компетенцiї митницi питань, що входять до компетенцiї Центральної енергетичної митницi.

"Бiла Церква"

12501

"Бориспiль-залiзничний"

12502

"Бровари"

12504

"Василькiв"

12505

"Обухiв"

12506

"Яготин"

12508

1.1. Житомирська митниця

10100

Зона дiяльностi - Житомирська область та смт Вiльча Київської областi.

"Олевськ"

10101

"Овруч"

10102

"Коростень"

10103

"Новоград-Волинський"

10104

"Бердичiв"

10105

1.2. Чернiгiвська митниця

10200

Зона дiяльностi - Бобровицький, Барвинський, Городнянський, Iчнянський, Козелецький, Куликiвський, Корюкiвський, Менський, Нiжинський, Носiвський, Прилуцький, Рiпкинський, Сосницький, Срiбнянський, Чернiгiвський, Щорський райони Чернiгiвської областi, а також зона вiдчуження ЧАЕС i м. Славутич.

"Енергiя" 10201
"Горностаївка" 10202
"Новi Яриловичi" 10203
"Прилуки" 10204
"Сенькiвка" 10205
"Славутич" 10206
"Щорс" 10207
"Нiжин" 10208
1.3. Новгород-Сiверська митниця 10300

Зона дiяльностi - Бахмацький, Борзнянський, Коропський, Новгород-Сiверський, Семенiвський i Талалаївський райони Чернiгiвської областi.

"Грем'яч" 10301
1.4. Черкаська митниця 90200
Зона дiяльностi - Черкаська область.
"Умань" 90203
"Смiла" 90204
2. Захiдна регiональна митниця 20000

Зона дiяльностi - Львiвська область, за винятком Жовквiвського, Мостиського, Сокальського, Старосамбiрського, Туркiвського, Яворiвського районiв.

"Львiв-аеропорт" 20001
"Дрогобич" 20002
"Львiв-вантажний" 20003
"Стрий" 20004
"Броди" 20006
2.1. Волинська митниця 20100

Зона дiяльностi - Волинська область, за винятком Володимир-Волинського, Iваничiвського, Любомльського та Шацького районiв.

"Луцьк" 20101
"Ратне" 20102
2.2. Рава-Руська митниця 20300

Зона дiяльностi - Жовквiвський та Сокальський райони Львiвської областi.

"Сокаль" 20303
2.3. Рiвненська митниця 20400
Зона дiяльностi - Рiвненська область.
"Дубровиця" 20401
"Сарни" 20402
"Дубно" 20403
2.4. Ягодинська митниця 20500

Зона дiяльностi - Володимир-Волинський, Iваничiвський, Любомльський та Шацький райони Волинської областi.

"Устилуг" 20501
2.5. Iвано-Франкiвська митниця 20600
Зона дiяльностi - Iвано-Франкiвська область.
"Коломия" 20602
"Бурштин" 20603
2.6. Галицька митниця 20700

Зона дiяльностi - Мостиський, Старосамбiрський, Туркiвський, Яворiвський райони Львiвської областi.

"Мостиська" 20701
"Хирiв" 20702
"Краковець" 20703
3. Карпатська регiональна митниця 30000

Зона дiяльностi - Закарпатська область, за винятком населених пунктiв Чопа, Цеглiвки, Струмкiвки, Соломонового, Есеня, Малої Добронi, Великої Добронi, Червоного, Тисаашванi Ужгородського району, а також Берегiвського, Виноградiвського, Воловецького, Iршавського, Мiжгiрського, Мукачiвського, Рахiвського, Свалявського, Тячiвського та Хустського районiв.

"Ужгород" 30001
"Павлове" 30002
"Малий Березний" 30005
3.1. Закарпатська митниця 30200

Зона дiяльностi - Берегiвський, Виноградiвський, Iршавський, Мiжгiрський, Рахiвський, Тячiвський, Хустський райони Закарпатської областi, за винятком смт Батєва Берегiвського району.

"Рахiв" 30201
"Лужанка" 30203
"Дякове" 30204
"Вилок" 30205
3.2. Чопська митниця 30500

Зона дiяльностi - населенi пункти Чоп, Цеглiвка, Струмкiвка, Соломонове, Есень, Мала Добронь, Велика Добронь, Червоне, Тисаашвань Ужгородського району, смт Батєво Берегiвського району, Воловецький, Мукачiвський та Свалявський райони Закарпатської областi.

"Чоп-залiзничний" 30501
"Тиса" 30502
"Мукачеве" 30503
4. Подiльська регiональна митниця 40000
Зона дiяльностi - Хмельницька область.
"Кам'янець-Подiльський" 40001
"Шепетiвка" 40002
4.1. Вiнницька митниця 40100

Зона дiяльностi - Вiнницька область, за винятком Барського, Крижопiльського, Могилiв-Подiльського, Мурованокуриловецького, Пiщанського, Томашпiльського, Тульчинського, Шаргородського, Чернiвецького, Ямпiльського районiв.

"Гайсин" 40101
"Козятин" 40102
4.2. Могилiв-Подiльська митниця 40200

Зона дiяльностi - Барський, Крижопiльський, Могилiв-Подiльський, Мурованокуриловецький, Пiщанський, Томашпiльський, Тульчинський, Чернiвецький, Шаргородський, Ямпiльський райони Вiнницької областi.

"Ямпiль" 40201
"Пiщанка" 40202
"Днiстер" 40203
"Могилiв-Подiльський-залiзничний" 40204
4.3. Тернопiльська митниця 40300
Зона дiяльностi - Тернопiльська область.
"Чорткiв" 40302
4.4. Вадул-Сiретська митниця 40400

Зона дiяльностi - Чернiвецька область, за винятком Кельменецького, Новоселицького, Сокирянського та Хотинського районiв.

"Порубне" 40401
"Чернiвцi" 40402
4.5. Кельменецька митниця 40500

Зона дiяльностi - Кельменецький, Новоселицький, Сокирянський, Хотинський райони Чернiвецької областi.

"Мамалига" 40501
"Сокиряни" 40503
"Кельменцi" 40504
5. Чорноморська регiональна митниця 50000

Зона дiяльностi - територiя Одеського морського торговельного порту, морського торговельного порту "Южный", аеропорту "Одеса", Березiвський, Комiнтернiвський, Миколаївський, Овiдiопольський райони Одеської областi, промзона до 7 км шосе "Одеса - Овiдiополь", м. Одеса й м. Iллiчiвськ.

"Григорiвка" 50001
"Одеса-аеропорт" 50003
"Iллiчiвськ" 50004
5.1. Бiлгород-Днiстровська митниця 50100

Зона дiяльностi - Арцизький, Бiлгород-Днiстровський, Саратський, Татарбунарський, Тарутинський райони Одеської областi, за винятком залiзничної станцiї "Усатове" та промзони, що безпосередньо прилягає до мiської смуги м. Одеси до 7 км шосе "Одеса - Овiдiополь".

"Тiрас" 50101
5.2. Котовська митниця 50300

Зона дiяльностi - Ананьївський, Балтський, Красноокнянський, Кодимський, Котовський, Любашiвський, Савранський, Фрунзiвський райони Одеської областi.

"Слобiдка" 50301
"Платонове" 50305
5.3. Миколаївська митниця 50400
Зона дiяльностi - Миколаївська область.
"Днiпро-Бузький" 50401
"Октябрськ" 50402
5.4. Придунайська митниця 50600

Зона дiяльностi - Болградський, Iзмаїльський, Кiлiйський, Ренiйський райони Одеської областi.

"Ренi" 50602
5.5. Роздiльнянська митниця 50700

Зона дiяльностi - Бiляївський, Великомихайлiвський, Iванiвський, Роздiльнянський, Ширяївський райони Одеської областi.

"Кучурган" 50701
5.6. Херсонська митниця 50800
Зона дiяльностi - Херсонська область.
"Нова Каховка" 50801
"Скадовськ" 50803
6. Кримська регiональна митниця 60000

Зона дiяльностi - Бiлогiрський, Бахчисарайський, Кiровський, Нижньогiрський, Сакський, Сiмферопольський, Совєтський, Судакський райони Автономної Республiки Крим, м. Алушта, м. Ялта, м. Феодосiя та територiї, пiдпорядкованi вiдповiдним мiськвиконкомам, i м. Євпаторiя.

"Євпаторiя" 60002
"Ялта" 60005
"Феодосiя" 60006
6.1. Керченська митниця 60200

Зона дiяльностi - Ленiнський район Автономної Республiки Крим, м. Керч та територiя, пiдпорядкована Керченському мiськвиконкому.

"Крим-пором" 60201
6.2. Красноперекопська митниця 60500

Зона дiяльностi - Джанкойський, Красногвардiйський, Красноперекопський, Первомайський, Роздольненський та Чорноморський райони Автономної Республiки Крим.

7. Донбаська регiональна митниця 70000

Зона дiяльностi - м. Донецьк, Артемiвський, Великоновосiлкiвський, Добропiльський, Костянтинiвський, Красноармiйський, Краснолиманський, Мар'їнський, Олександрiвський, Слов'янський, Ясинуватський райони Донецької областi, м. Краматорськ i м. Дружкiвка.

"Горлiвка" 70001
"Краматорськ" 70002
"Артемiвськ" 70003
"Донецьк-аеропорт" 70004
"Слов'янськ" 70005
7.1. Амвросiївська митниця 70100

Зона дiяльностi - Амвросiївський, Старобешiвський, Тельманiвський, Шахтарський райони Донецької областi, м. Харцизьк.

"Успенка" 70101
"Iловайськ" 70103
7.2. Луганська митниця 70200
Зона дiяльностi - Луганська область.
"Сєверодонецьк" 70201
"Алчевськ" 70202
"Красна Талiвка" 70203
"Iзварине" 70205
"Червонопартизанськ" 70206
"Довжанський" 70207
"Червона Могила" 70209
"Лисичанськ" 70210
"Красний Луч" 70211
"Старобiльськ" 70212
7.3. Марiупольська митниця 70300

Зона дiяльностi - м. Марiуполь, Володарський, Волноваський, Новоазовський, Першотравневий райони Донецької областi.

"Азовсталь" 70301
"Новоазовськ" 70302
"Сартана" 70303
"Марiуполь-порт" 70304
8. Схiдна регiональна митниця 80000

Зона дiяльностi - Харкiвська область, за винятком Боровського, Великобурлуцького, Вовчанського, Дворичанського, Дергачiвського, Золочiвського, Iзюмського, Куп'янського, Харкiвського, Шевченкiвського районiв.

8.1. Глухiвська митниця 80100

Зона дiяльностi - Буринський, Глухiвський, Конотопський, Кролевецький, Путивльський, Середино-Будський, Шосткинський, Ямпiльський райони Сумської областi.

"Бачiвськ" 80101
"Катеринiвка" 80102
"Шостка" 80103
"Хутiр-Михайлiвський" 80104
"Конотоп" 80105
8.2. Магiстральна митниця 80200

Зона дiяльностi - Дергачiвський, Золочiвський, Харкiвський райони Харкiвської областi.

"Гоптiвка" 80202
"Козача Лопань" 80203
8.3. Куп'янська митниця 80400

Зона дiяльностi - Боровський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дворичанський, Iзюмський, Куп'янський, Шевченкiвський райони Харкiвської областi.

"Плетенiвка" 80401
"Тополi" 80402
"Чугунiвка" 80403
8.4. Сумська митниця 80500

Зона дiяльностi - Сумська область, за винятком Буринського, Глухiвського, Конотопського, Кролевецького, Путивльського, Середино-Будського, Шосткинського, Ямпiльського районiв.

"Юнакiвка" 80502
"Велика Писарiвка" 80503
"Краснопiлля" 80504
"Бiлопiлля" 80506
8.5. Полтавська митниця 80600
Зона дiяльностi - Полтавська область.
"Кременчук" 80601
9. Днiпровська регiональна митниця 11000

Зона дiяльностi - Днiпропетровська область, за винятком Апостолiвського, Криворiзького, Нiкопольського, П'ятихатського, Софiївського, Томакiвського, Широкiвського районiв.

"Днiпродзержинськ" 11001
"Павлоград" 11002
"Днiпропетровськ-аеропорт" 11003
"Новомосковськ" 11004
9.1. Бердянська митниця 11100

Зона дiяльностi - Бердянський, Мелiтопольський, Приазовський, Приморський, Чернiгiвський, Якимiвський райони Запорiзької областi.

"Мелiтополь" 11101
9.2. Запорiзька митниця 11200

Зона дiяльностi - Запорiзька область, за винятком Бердянського, Мелiтопольського, Приазовського, Приморського, Чернiгiвського, Якимiвського районiв.

"Запорiжжя-аеропорт" 11201
"Днiпрорудний" 11202
"Запорiжсталь" 11203
9.3. Криворiзька митниця 11300

Зона дiяльностi - Апостолiвський, Криворiзький, Нiкопольський, П'ятихатський, Софiївський, Томакiвський, Широкiвський райони Днiпропетровської областi.

"Кривий Рiг-аеропорт" 11301
"Нiкополь" 11302
"Криворiжсталь" 11303
"Суха Балка" 11304
9.4. Кiровоградська митниця 90100
Зона дiяльностi - Кiровоградська область.
"Гайворон" 90102
"Олександрiя" 90103
МИТНИЦI, ПIДПОРЯДКОВАНI ДЕРЖМИТСЛУЖБI УКРАЇНИ
10. Київська регiональна митниця 10000

Зона дiяльностi - Київ, з виключенням з компетенцiї митницi питань, що входять до компетенцiї Центральної енергетичної митницi.

"Жуляни" 10011
"Гостомель" 10012
11. Бориспiльська митниця 12200
Зона дiяльностi - територiя аеропорту "Бориспiль".
12. Севастопольська митниця 12300
Зона дiяльностi - м. Севастополь.  
"Рибпорт" 12301
"Iнкерман" 12302
13. Центральна енергетична митниця 12400

Зона дiяльностi - територiя України згiдно з визначеною спецiалiзацiєю.

"Одеса-енергетична" 12401
14. Оперативна митниця 12600

______________
     * Унесення змiн до класифiкатора здiйснюється Держмитслужбою України.

В.о. начальника Управлiння органiзацiї митного контролю I.Ляденко
Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний

 

Додаток 4
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор умов поставки

Код цифровий Код лiтерний Найменування
01 EXW Франко-завод
02 FCA Франко-перевiзник
03 FAS Франко вздовж борту судна
04 FOB Франко-борт
05 CFR Вартiсть i фрахт
06 CIF Вартiсть, страхування i фрахт
07 CPT Перевезення оплачено до ...
08 CIP Перевезення й страхування оплачено до ...
09 DAF Поставка до кордону
10 DES Доставлено франко-строп судно
11 DEQ Доставлено франко-набережна (мито сплачено)
12 DDU Доставлено, мито не сплачено
13 DDP Доставлено, мито сплачено

 

Начальник Митно-тарифного управлiння В.Демченко
Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний

 

Додаток 5
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор характерiв угод

Код Найменування
10 Перемiщення товарiв з розрахунками у валютi України
РОЗРАХУНКИ У ВIЛЬНО КОНВЕРТОВАНIЙ ВАЛЮТI (ВКВ)
21 Перемiщення товарiв з розрахунками у ВКВ (крiм державного кредиту й погашення державного кредиту)
23 Перемiщення товарiв за державним кредитом
26 Перемiщення товарiв у рахунок погашення державного кредиту
РОЗРАХУНКИ ЗА КЛIРИНГАМИ
31 Перемiщення товарiв з розрахунком у клiринговiй валютi (крiм державного кредиту й погашення державного кредиту)
33 Перемiщення товарiв за державним кредитом
36 Перемiщення товарiв у рахунок погашення державного кредиту
РОЗРАХУНКИ У ВАЛЮТI З ОБМЕЖЕНОЮ КОНВЕРТАЦIЄЮ
41 Перемiщення товарiв з розрахунком у замкнутiй валютi (крiм державного кредиту)
43 Перемiщення товарiв за державним кредитом
ПЕРЕМIЩЕННЯ ТОВАРIВ ЗА IНШИМИ КОМЕРЦIЙНИМИ ОПЕРАЦIЯМИ
51 Перемiщення товарiв у порядку прямого товарообмiну (бартернi угоди)
52 Перемiщення товарiв у рахунок виконаних робiт i наданих послуг
54 Перемiщення газу за транзит через територiї iнших країн
ПЕРЕМIЩЕННЯ ТОВАРIВ У РАХУНОК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА УГОДАМИ ПРО СПIВРОБIТНИЦТВО
71 Перемiщення товарiв у рахунок компенсацiйних зобов'язань з розрахунками в клiринговiй валютi
72 Перемiщення товарiв у рахунок зобов'язань за угодами з країнами СНД
75 Перемiщення товарiв у рахунок довгострокових зобов'язань у будiвництвi пiдприємств
78 Перемiщення товарiв у рахунок компенсацiйних зобов'язань з розрахунками у ВКВ
IНШЕ
81 Перемiщення товарiв на безоплатнiй основi по некомерцiйних операцiях
82 Iнше

 

Начальник Управлiння статистики Н.Овдiєнко
Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний

 

Додаток 6
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор видiв транспорту

Код Вид транспорту
10 Морський транспорт (товари в контейнерах або без них, навантаженi безпосередньо на судно, та такi, що не перевозяться iншим транспортним засобом)
12 Залiзничний вагон на морському суднi
16 Самохiдний дорожнiй засiб на морському суднi
17 Несупроводжуваний причiп або напiвпричiп на морському суднi
18 Рiчкове судно на морському суднi
20 Залiзничний транспорт (крiм дорожнiх засобiв на залiзничних вагонах)
23 Дорожнiй транспортний засiб у залiзничному вагонi
30 Автодорожнiй транспорт
40 Повiтряний транспорт
50 Пошта
60 Змiшанi перевезення
70 Стацiонарнi транспортнi засоби (трубопроводи, лiнiї електропередачi тощо)
80 Внутрiшнiй водний транспорт
90 Вид транспорту невiдомий або ручна поклажа

 

В.о. начальника Управлiння органiзацiї митного контролю I.Ляденко
Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний

 

Додаток 7
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом

Код Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв увiзним митом
001 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "а" Транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предмети матерiально-технiчного постачання й спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, потрiбнi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, у пунктах промiжної зупинки, або придбанi за кордоном у зв'язку з лiквiдацiєю аварiї (поломки) цих транспортних засобiв
002 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "б" Продукцiя морського промислу (крiм товарiв групи 03 за УКТ ЗЕД) українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами й органiзацiями суден, що ввозиться на митну територiю України
003 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "в" Валюта України, iноземна валюта та цiннi папери
004 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "г" Товари та iншi предмети, що пiдлягають переданню у власнiсть держави у випадках, передбачених законами України
005 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "д" Товари та iншi предмети, що стали в результатi пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для використання як вироби або матерiали
006 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "є" Товари та iншi предмети, що походять з митної територiї України й увозяться назад на цю територiю без обробки або переробки
007 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "ж" Товари та iншi предмети, якi знову ввозяться на митну територiю України i походять з iншої територiї, якi були оплаченi митом при первiсному ввезеннi на митну територiю України та тимчасово вивозилися за її межi
008 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "и" Товари (крiм пiдакцизних), що iмпортуються всеукраїнськими та мiжнародними об'єднаннями громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи й у статутнiй дiяльностi яких передбачено подання соцiальної й медичної допомоги постраждалим унаслiдок Чорнобильської катастрофи, пiдприємствами та органiзацiями, засновниками яких є цi об'єднання, за умови, що особи, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, становлять не менш як 75 % загальної чисельностi членiв об'єднань i працюючих на цих пiдприємствах
009 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "ї" До 01.01.2005 матерiали, устаткування й комплектуюче обладнання (далi - товари), що ввозяться на митну територiю України та використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi" (крiм пiдакцизних товарiв), якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України, або тi, що виробляються, не вiдповiдають сертифiкацiйним вимогам мiжнародних класифiкацiйних товариств чи вимогам замовникiв суден, визначеним умовами контрактiв
010 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "й" Документи, що надсилаються в рамках мiжнародного документообмiну до бiблiотек, якi є в державнiй i комунальнiй власностi, бiблiотек Нацiональної академiї наук України та iнших самоврядних органiзацiй
011 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "л" Товари та iншi матерiальнi цiнностi, включаючи будь-якi предмети, майно, продукцiю, обладнання, устаткування, транспортнi засоби й iншi речi майнового характеру, що ввозяться на митну територiю України та призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї
012 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "м" Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України з метою виготовлення боєприпасiв, їх елементiв та виробiв спецхiмiї
013 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "н" До 01.01.2006 при ввезеннi на митну територiю України матерiали, устаткування й комплектуюче обладнання (далi - товари), крiм пiдакцизних, що використовуються для виробництва броньованих бойових машин i комплектуючих виробiв до них пiдприємствами концерну "Бронетехнiка України", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або тi, що виробляються, не вiдповiдають вимогам замовникiв броньованих бойових машин, визначеним умовами контрактiв
014 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "о" До 01.01.2003 товари, що ввозяться на митну територiю України й мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi такi коди:
3211 00 00
Готовi сикативи
3212
Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), що використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; барвники та iншi барвнi речовини, упакованi для роздрiбної торгiвлi 
3215 11 00 00
Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00
Фарба друкарська, крiм чорної
3907 50 00 00
Тiльки смоли алкiднi для виробництва фарб
4008
Тiльки гумовi пластини для використання у виробництвi офсетних форм
4810 11,
4810 12 00 00
Папiр та картон для писання, друку або iнших графiчних потреб
4810 91
Папiр та картон, багатошаровi
4823 59 90 00
Тiльки папiр та картон для писання, друку
5901 10 00 00
Тiльки тканини для виготовлення палiтурок для книг
7606 11,
7607 19
Тiльки пластини для виготовлення офсетних (металевих) та флексографiчних (фотополiмерних) форм
8439
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матерiалiв або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8440 90 00 00
Частини обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8442 10 00 00
Тiльки машини фотонабiрнi й набiрнодрукувальнi
8442 30 00 00
Машини, апарати та прилади
8442 40 00 00
Частини до машин, апаратiв та приладiв
8443 11 00 00
Машини для офсетного друку, рулоннi
8443 12 00 00
Машини для офсетного друку, з поаркушевим поданням паперу
8443 19 90 00
Машини для офсетного друку
8443 90
Частини для друкарського обладнання, допомiжних машин для друкування
015 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 Тимчасово, до 01.01.2008, товари (у тому числi машинокомплекти), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" i використовуються для будiвництва та виробничої дiяльностi пiдприємств з виробництва автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них
016 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 На перiод виконання робiт з пiдготовки до зняття та зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему товари (сировина, матерiали, устаткування та обладнання), що надходять у рамках мiжнародної технiчної допомоги, що подається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття й зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС
017 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 До 01.01.2009 товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України й використовуються для виробництва космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв i наземних сегментiв космiчних систем), якщо такi товари не виготовляються на територiї України
018 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 Товари (iнвентар, обладнання, екiпiровка та медико-бiологiчнi засоби), що ввозяться на митну територiю України в порядку, визначеному Законом України "Про пiдтримку олiмпiйського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi", i використовуються для пiдготовки та участi членiв збiрних команд України в Олiмпiйських i Параолiмпiйських iграх
019 Закон України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї", стаття 6 Товари морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутi (виловленi, виробленi) суднами, зареєстрованими в Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України (у межах групи 03 за УКТ ЗЕД)
021 Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", стаття 3, пункт 1 Нафтопродукти, виробленi з давальницької нафти, увезеної iноземним замовником, що реалiзуються на митнiй територiї України
022 Закон України "Про насiння", стаття 17 Насiння, що ввозиться з науковою метою та для державного сортовипробування
023 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "р" На перiод з 01.01.2002 до 01.01.2007 матерiали, комплектуючi вироби й обладнання, що ввозяться на митну територiю України та використовуються для потреб розробки, виробництва авiацiйної технiки й надання послуг пiдприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну пiдтримку лiтакобудiвної промисловостi в Українi", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або коли тi, що виробляються, не вiдповiдають мiжнародним класифiкацiйним вимогам чи вимогам замовникiв продукцiї (послуг), визначеним умовами контрактiв
025 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "т" Технiка, устаткування, майно й матерiали, що ввозяться на митну територiю України розвiдувальними органами України та призначенi для власного використання цими органами
030 Закон України "Про гуманiтарну допомогу", стаття 6 Гуманiтарна допомога у грошовiй або натуральнiй формi, яка ввозиться, пересилається в Україну
031 Закон України "Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш", стаття 1 Сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш"
032 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття", стаття 7, пункт "а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Закарпаття" для використання в межах зони
033 Закон України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi", стаття 12, пункти 2, 3 Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiї спецiальних економiчних зон "Азов" та "Донецьк" для використання в межах цих зон
034 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв", стаття 9, пункт "а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю автопорту "Краковець" для використання в межах територiї автопорту
035 Закон України "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець", стаття 10, пункт 2 Лiкарськi засоби, зареєстрованi в Українi в установленому законодавством порядку, перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання, комплектуючi вироби до них, програмне забезпечення об'єктiв iнтелектуальної власностi (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" суб'єктами спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, затверджених виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради
036 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Славутич", стаття 9, пункт 2 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв матерiали, сировина, устаткування, обладнання, комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Славутич" суб'єктами спецiальної економiчної зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв
037 Указ Президента України вiд 22.06.99 N 702/99 "Про спецiальну економiчну зону "Iнтерпорт Ковель", стаття 10, пункт 1 Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Iнтерпорт Ковель" для використання в межах зони
038 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 16, пункт а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим" для використання в межах зони
039 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Ренi", стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Ренi" для використання в межах зони
040 Закон України "Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту", стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порто-франко" для використання в межах зони
041 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв", стаття 10, пункт 2 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, перелiк та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв
042 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв", стаття 9, пункт 3 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi деталi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Яворiв" (крiм територiї автопорту "Краковець") суб'єктами спецiальної економiчної зони "Яворiв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, затверджених Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю
043 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв", стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України в спецiальну економiчну зону "Миколаїв" на територiї пiдприємств суднобудiвної промисловостi
045 Закон України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi", стаття 14, пункт "а" На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на п'ять рокiв сировина, матерiали, предмети, устаткування (обладнання), крiм пiдакцизних товарiв, що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту в прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi
046 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у Закарпатськiй областi", стаття 2, пункт 1 Не бiльш як на 5 рокiв устаткування (обладнання), крiм пiдакцизних товарiв, що увозиться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту вiдповiдно до спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi в Закарпатськiй областi
047 Указ Президента України вiд 27.06.99 N 726/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi", стаття 5, пункт "а" На перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї мiста Шостки Сумської областi
048 Указ Президента України вiд 27.06.99 N 729/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi", стаття 5, пункт 1 На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi
049 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi", стаття 9, пункт 2 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв матерiали, сировина, перелiк та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України - на територiю прiоритетного розвитку у Волинськiй областi - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв
050 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова", стаття 7, пункт 2 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв матерiали й сировина, перелiк та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України - на територiю мiста Харкова - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв вiдповiдно до договорiв (контрактiв), укладених з Радою з питань спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
051 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 14, пункт 2 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, перелiк та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України - на територiї прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв
052 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi", стаття 9, пункт 2 На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту вiдповiдно до спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi
053 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв", "Вуглемаш", стаття 6, пункт 1 Сировина, матерiали, устаткування, обладнання, комплектуючi та iншi товари (крiм пiдакцизних товарiв, за винятком товарiв з кодами 8521 10 30 00, 8528 12 за УКТ ЗЕД), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам та мiжнародним стандартам, у разi ввезення в Україну для використання технологiчними парками "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв", "Вуглемаш", їх учасниками, дочiрнiми та спiльними пiдприємствами пiд час виконання iнвестицiйного або iнновацiйного проекту
054 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi", стаття 9, пункт 2 На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, перелiк та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi
062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61, стаття 36

Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63, стаття 50

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
063 Вiдповiдна мiжнародна угода України

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е"

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
064 Вiдповiдна мiжнародна угода України

Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е"

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
065 Мiжурядовi угоди України з країнами СНД та Балтiї, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД та Балтiї, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю
067 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2001 N 379-р Товари, що надходять на митну територiю України в рамках проекту "Реабiлiтацiя та розширення централiзованого теплопостачання м. Києва"
068 Угода мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення, вiд 25.10.93, стаття VIII Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю, вiд 25.10.93, стаття 10 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
070 Угода мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй вiд 21.03.94, стаття 8 Предмети, призначенi для впорядкування мiсць пам'ятi i поховання, що ввозяться спецiальними робочими групами в Україну в рамках Угоди мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй
071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23.04.97, стаття 12

Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07.12.98, стаття 12

Оснащення та матерiали забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03.09.96, стаття 14 Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi мешкають в Українi
073 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99, стаття 8 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання положень Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
074 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18.11.93, стаття 5 Матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби та iншi матерiальнi ресурси, потрiбнi для виробництва озброєння й вiйськової технiки в рамках кооперацiйних зв'язкiв, якi ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi
079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07.09.98, стаття 7, пункт 6 Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
080 Угода мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92, стаття I Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
081 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими спiвтовариствами вiд 14.06.94

Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування, вiд 28.12.94, стаття 13

Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими спiвтовариствами з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
082 Угода мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)" вiд 13.10.97, стаття 5 Обладнання, майно та матерiали, що надаються та використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, у тому числi технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)"
083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29.05.96, стаття 8 Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97, стаття 7 Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
085 Рамкова угода мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi вiд 20.11.97, роздiл 6 Обладнання, матерiали, що фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi
086 Меморандум про створення й дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19.05.97, стаття III Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення й дiяльнiсть Японського центру в Українi
087 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 01.02.2001, пункт 6 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
088 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Те саме Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
089 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю вiд 12.11.96, роздiл 1.01

Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, вiд 14.06.93, роздiл 7.01

Товари, обладнання, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11.05.98, стаття 4 Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13.10.97, стаття 3 Обладнання, матерiали, що фiнансуються швейцарською стороною на безоплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
092 Рамкова угода щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14.01.98, стаття IV Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02.03.94, стаття 9 Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва
094 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, що надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно з Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
095 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2001 N 477-р Товари, крiм пiдакцизних, що надходять на митну територiю України вiдповiдно до Угоди про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду в рамках зазначеного проекту
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 23 Товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України в режимi тимчасового ввезення й призначенi до зворотного вивезення за її межi в установленi строки в незмiнному станi або у вiдремонтованому виглядi, крiм легкових транспортних засобiв (код 8703 за УКТ ЗЕД), що ввозяться фiзичними та юридичними особами - резидентами (умовно-безмитне ввезення, мито не сплачується)
099   Iншi товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пiльги в обкладеннi ввiзним митом

 

Начальник Управлiння митних платежiв С.Шульга
Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний

 

Додаток 8
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом

Код Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв вивiзним митом
001 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "а" Транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предмети матерiально-технiчного постачання й спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, необхiднi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, у пунктах промiжної зупинки
002 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "б" Предмети матерiально-технiчного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство й iнше майно, що вивозяться за межi митної територiї України для забезпечення виробничої дiяльностi українських i орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами й органiзацiями суден, якi ведуть морський промисел
005 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "є" Товари та iншi предмети iноземного походження, що вивозяться назад за межi митної територiї України без обробки або переробки
006 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "з" Товари та iншi предмети, що знову вивозяться за межi митної територiї України, походять з цiєї територiї та були оплаченi митом при первiсному вивезеннi за межi митної територiї України й тимчасово ввозилися на цю територiю
010 Закон України "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину", пункт 1 Жива худоба, крiм молодняку великої рогатої худоби вагою не бiльш як 350 кiлограмiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 0102 90 21 00, 0102 90 29 00, 0102 90 41 00, 0102 90 49 00, 0102 90 61 00, 0102 90 69 00, 0102 90 71 00 (тiльки бики), 0102 90 79 00 (тiльки бики)), якщо це є товари власного виробництва
020 Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", стаття 2, пункт 14, стаття 4, пункт 5 Готова продукцiя, що вироблена з давальницької сировини, увезеної iноземним замовником на митну територiю України або закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України, i вивозиться з митної територiї України
030 Закон України "Про гуманiтарну допомогу", стаття 6 Гуманiтарна допомога, що надається Україною
031 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття", стаття 7

Закон України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi", стаття 12

Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв", стаття 9

Указ Президента України вiд 22.06.99 N 702/99 "Про спецiальну економiчну зону "Iнтерпорт Ковель", стаття 10

Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 16

Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Ренi", стаття 9

Закон України "Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту", стаття 9

Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв", стаття 9

Товари та iншi предмети, звiльненi вiд обкладення вивiзним митом на пiдставi актiв законодавства про створення й функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон
062 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е"

Вiдповiдна мiжнародна угода України

Предмети, що вивозяться з України для офiцiйного користування органiзацiями, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України й законiв України користуються правом безмитного вивезення з України таких предметiв
065 Мiжурядовi угоди України з країнами СНД та Балтiї, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю Товари, що вивозяться з України згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД та Балтiї, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю
066 Угода про загальнi умови й механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 23.12.93, стаття 5 Товари, що вивозяться з України в межах виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 23 Товари та iншi предмети, що вивозяться за межi митної територiї України в режимi тимчасового вивезення й призначенi для зворотного ввезення на цю територiю в установленi строки в незмiнному станi (умовно-безмитне вивезення, мито не сплачується)
099   Iншi товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пiльги в обкладеннi вивiзним митом

 

Начальник Управлiння митних платежiв С.Шульга
Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний

 

Додаток 9
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

Код Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв акцизним збором
025 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр", стаття 5 Технiка, устаткування, майно й матерiали (у тому числi засоби озброєння, спецiальнi технiчнi та iншi засоби, вогнепальна зброя й боєприпаси до неї), що ввозяться на митну територiю України для власного використання розвiдувальними органами України та оплата вартостi яких здiйснюється зазначеними органами
030 Закон України "Про гуманiтарну допомогу", стаття 6 Гуманiтарна допомога (пiдакцизнi товари), визначена Законом України "Про гуманiтарну допомогу", що ввозиться, пересилається в Україну й визначена такою за рiшенням Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України
062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61, стаття 36

Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63, стаття 50

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
063 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
064 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
068 Угода мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25.10.93, стаття VIII Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю вiд 25.10.93, стаття 10 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23.04.97, стаття 12

Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07.12.98, стаття 12

Оснащення та матерiали забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03.09.96, стаття 14 Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi
073 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99, стаття 8 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання положень Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07.09.98, стаття 7, пункт 6 Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
080 Угода мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне й технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92, стаття 1 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне й технiко-економiчне спiвробiтництво
081 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими спiвтовариствами вiд 14.06.94

Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування, вiд 28.12.94, стаття 13

Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими спiвтовариствами з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
082 Угода мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)" вiд 13.10.97, стаття 5 Обладнання, майно та матерiали, що надаються та використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, у тому числi технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)"
083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29.05.96, стаття 8 Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97, стаття 7 Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
085 Рамкова угода мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi вiд 20.11.97, роздiл 6 Обладнання, матерiали, роботи та послуги, що фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi
086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19.05.97, стаття III Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
087 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 01.02.2001, пункт 6 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
088 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
089 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю вiд 12.11.96, роздiл 1.01

Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, вiд 14.06.93, роздiл 7.01

Товари, обладнання, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11.05.98, стаття 4 Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13.10.97, стаття 3 Обладнання, матерiали, що фiнансуються швейцарською стороною на безвiдплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
092 Рамкова угода щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14.01.98, стаття IV Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в рамках Рамкової угоди щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02.03.94, стаття 9 Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва
094 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, що надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно з Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр" Предмети, що не є об'єктом купiвлi-продажу або обмiну й увозяться на митну територiю України вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення, крiм легкових транспортних засобiв (код за УКТ ЗЕД 8703), що ввозяться фiзичними та юридичними особами - резидентами, та майна, що ввозиться (пересилається) за договорами оренди (лiзингу), застави та iпотеки (акцизний збiр не справляється)
099   Iншi товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пiльги в обкладеннi акцизним збором

 

Начальник Управлiння митних платежiв С.Шульга
Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний

 

Додаток 10
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

Код Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв податком на додану вартiсть
001 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 5, пункти 5.1.4, 5.5, 5.6 Товари спецiального призначення для iнвалiдiв, крiм пiдакцизних (за перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України), що ввозяться на митну територiю України
002 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 5, пункти 5.1.7, 5.5, 5.6 Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення (крiм пiдакцизних товарiв), зареєстрованi в Українi в установленому законодавством порядку, що ввозяться на митну територiю України
003 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 5, пункти 5.1.14, 5.5 Предмети культового призначення, крiм пiдакцизних товарiв (за перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України), що ввозяться на митну територiю України
009 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.26 До 01.01.2005 матерiали, устаткування й комплектуюче обладнання (далi - товари), що ввозяться на митну територiю України та використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi" (крiм пiдакцизних товарiв), якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України, або тi, що виробляються, не вiдповiдають сертифiкацiйним вимогам мiжнародних класифiкацiйних товариств чи вимогам замовникiв суден, визначеним умовами контрактiв
011 Закон України "Про угоди про розподiл продукцiї", стаття 25, пункт 7 Товари та iншi матерiальнi цiнностi, включаючи будь-якi предмети, майно, продукцiю, обладнання, устаткування, транспортнi засоби та iншi речi майнового характеру, що ввозяться на митну територiю України й призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї
012 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.30 До 01.01.2010 при ввезеннi на митну територiю України товари (крiм пiдакцизних), що використовуються для розширення виробництва та виробничої дiяльностi пiдприємств з виготовлення боєприпасiв, їх елементiв i виробiв спецхiмiї
013 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.31 До 01.01.2006 при ввезеннi на митну територiю України матерiали, устаткування й комплектуюче обладнання (далi - товари), крiм пiдакцизних, що використовуються для виробництва броньованих бойових машин i комплектуючих виробiв до них пiдприємствами концерну "Бронетехнiка України", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України, або тi, що виробляються, не вiдповiдають вимогам замовникiв броньованих бойових машин, визначеним умовами контрактiв
014 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.33 До 01.01.2003 товари, що ввозяться на митну територiю України й мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi такi коди:
3211 00 00
Готовi сикативи
3212
Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), що використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; барвники та iншi барвнi речовини, упакованi для роздрiбної торгiвлi
3215 11 00 00
Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00
Фарба друкарська, крiм чорної
3907 50 00 00
Тiльки смоли алкiднi для виробництва фарб
4008
Тiльки гумовi пластини для використання у виробництвi офсетних форм
4810 11,
4810 12 00 00
Папiр та картон для писання, друку або iнших графiчних потреб
4810 91
Папiр та картон, багатошаровi
4823 59 90 00
Тiльки папiр та картон для писання, друку
5901 10 00 00
Тiльки тканини для виготовлення палiтурок для книг
7606 11,
7607 19
Тiльки пластини для виготовлення: офсетних (металевих) та флексографiчних (фотополiмерних) форм
8439
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матерiалiв або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8440 90 00 00
Частини обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8442 10 00 00
Тiльки машини фотонабiрнi й набiрнодрукувальнi
8442 30 00 00
Машини, апарати та прилади
8442 40 00 00
Частини до машин, апаратiв та приладiв
8443 11 00 00
Машини для офсетного друку, рулоннi
8443 12 00 00
Машини для офсетного друку, з поаркушевим поданням паперу
8443 19 90 00
Машини для офсетного друку
8443 90
Частини для друкарського обладнання, допомiжних машин для друкування
015 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.18 Тимчасово, до 01.01.2008, товари (у тому числi машинокомплекти), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" i використовуються для будiвництва та виробничої дiяльностi пiдприємств з виробництва автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них
016 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.23 На перiод виконання робiт з пiдготовки до зняття та зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему товари (сировина, матерiали, устаткування й обладнання), що надходять у рамках мiжнародної технiчної допомоги, що надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття й зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС
017 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.28 До 01.01.2009 товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi й використовуються для виробництва космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв i наземних сегментiв космiчних систем), якщо такi товари не виготовляються на територiї України
018 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 5, пункт 5.8 Товари (iнвентар, обладнання, екiпiровка та медико-бiологiчнi засоби), що ввозяться на митну територiю України в порядку, визначеному Законом України "Про пiдтримку олiмпiйського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi", i використовуються для пiдготовки та участi членiв збiрних команд України в Олiмпiйських та Параолiмпiйських iграх
019 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 5, пункт 5.4 Товари морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутi (виловленi, виробленi) суднами, зареєстрованими в Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України
022 Закон України "Про надання пiльг щодо обкладання податком на додану вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38", статтi 1, 2 Iмпортованi товари, що використовуються для виготовлення продукцiї за контрактом N 1346/38 (на термiн виконання цього контракту)
023 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.34 На перiод з 01.01.2002 до 01.01.2007 матерiали, комплектуючi вироби й обладнання, що ввозяться на митну територiю України й використовуються для потреб розроблення, виробництва авiацiйної технiки та надання послуг пiдприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну пiдтримку лiтакобудiвної промисловостi в Українi", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або коли тi, що виробляються, не вiдповiдають мiжнародним класифiкацiйним вимогам чи вимогам замовникiв продукцiї (послуг), визначеним умовами контрактiв
026 Закон України "Про економiчний експеримент щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi", стаття 7, пункт 6 Товари (обладнання, запаснi частини до нього та комплектуючi), що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України пiдприємствами - учасниками економiчного експерименту для власних виробничих потреб, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на митнiй територiї України, i перелiк та обсяги яких затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами
030 Закон України "Про гуманiтарну допомогу", стаття 6 Гуманiтарна допомога в грошовiй або натуральнiй формi, яка ввозиться, пересилається в Україну
031 Закон України "Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш", стаття 1 Сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш"
032 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття", стаття 7, пункт "а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Закарпаття" для використання в межах зони
033 Закон України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi", стаття 12, пункти 2, 3 Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiї спецiальних економiчних зон "Азов" i "Донецьк" для використання в межах цих зон
034 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв", стаття 9, пункт "а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю автопорту "Краковець" для використання в межах територiї автопорту
035 Закон України "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець", стаття 10, пункт 3 Лiкарськi засоби, зареєстрованi в Українi в установленому законодавством порядку, перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання, комплектуючi вироби до них, програмне забезпечення об'єктiв iнтелектуальної власностi (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться (пересилаються) на територiю спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" суб'єктами спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, затверджених виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради
036 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Славутич", стаття 9, пункт 3 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв устаткування, обладнання, комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться суб'єктами спецiальної економiчної зони "Славутич" на територiю спецiальної економiчної зони "Славутич"
037 Указ Президента України вiд 22.06.99 N 702/99 "Про спецiальну економiчну зону "Iнтерпорт Ковель", стаття 10, пункт 1 Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Iнтерпорт Ковель" для використання в межах зони
038 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 16, пункт "а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим" для використання в межах зони
039 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Ренi", стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Ренi" для використання в межах зони
040 Закон України "Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту", стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порто-франко" для використання в межах зони
041 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв", стаття 10, пункт 3 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв
042 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв", стаття 9, пункт 4 Устаткування, обладнання та комплектуючi деталi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Яворiв" (крiм територiї автопорту "Краковець") суб'єктами спецiальної економiчної зони "Яворiв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, затверджених Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю
043 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв", стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а" Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України в спецiальну економiчну зону "Миколаїв" на територiї пiдприємств суднобудiвної промисловостi
045 Закон України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi", стаття 14, пункт "а" На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на п'ять рокiв устаткування (обладнання), крiм пiдакцизних товарiв, що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту в прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi
046 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Закарпатськiй областi", стаття 2, пункт 1 Не бiльш як на 5 рокiв устаткування (обладнання), крiм пiдакцизних товарiв, що ввозиться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту вiдповiдно до спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi в Закарпатськiй областi
047 Указ Президента України вiд 27.06.99 N 726/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi", стаття 5, пункт "а" На перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї мiста Шостки Сумської областi
048 Указ Президента України вiд 27.06.99 N 729/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi", стаття 5, пункт 1 На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi
049 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi", стаття 9, пункт 3 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України - на територiю прiоритетного розвитку у Волинськiй областi - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв
050 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова", стаття 7, пункт 3 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України - на територiю мiста Харкова - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв вiдповiдно до договорiв (контрактiв), укладених з Радою з питань спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi
051 Указ Президента України вiд 27.06.99 N 740/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", стаття 14, пункт 1 На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України - на територiї прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв
052 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi", стаття 9, пункт 3 На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi
053 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв", "Вуглемаш", стаття 6, пункт 1 Сировина, матерiали, устаткування, обладнання, комплектуючi та iншi товари (крiм пiдакцизних товарiв, за винятком товарiв згiдно з кодами УКТ ЗЕД 8521 10 30 00, 8528 12), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам та мiжнародним стандартам, у разi ввезення в Україну для використання технологiчними парками "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв", "Вуглемаш", їх учасниками, дочiрнiми та спiльними пiдприємствами пiд час виконання iнвестицiйного або iнновацiйного проекту
054 Закон України вiд 03.12.99 N 1276-XIV "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi", стаття 9, пункт 3 На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi
062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61, стаття 36

Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63, стаття 50

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
063 Вiдповiдна мiжнародна угода України

Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 5, пункт 5.3

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
064 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
065 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю вiд 24.06.93, стаття 1

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про реалiзацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю" вiд 05.01.98 N 13, пункт 1

Нафта сира (код 2709 00 за УКТ ЗЕД), газовий конденсат природний (код 2709 00 10 00 за УКТ ЗЕД) та газ природний у газоподiбному станi (код 2711 21 00 00 за УКТ ЗЕД), а також неопромiненi паливнi елементи (твели) (код 8401 30 00 00 за УКТ ЗЕД), стрижнi з поглиначами, що вигоряють, поглинальнi стрижнi систем управлiння та захисту (код 8401 40 90 00 за УКТ ЗЕД) походженням з митної територiї Росiйської Федерацiї, призначенi для митної територiї України в разi їх ввезення на цю територiю
067 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2001 N 379-р Товари, що надходять на митну територiю України в рамках проекту "Реабiлiтацiя та розширення централiзованого теплопостачання м. Києва"
068 Угода мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25.10.93, стаття VIII Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю, вiд 25.10.93, стаття 10 Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
070 Угода мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй вiд 21.03.94, стаття 8 Предмети, призначенi для впорядкування мiсць пам'ятi i поховання, якi ввозяться спецiальними робочими групами в Україну в рамках Угоди мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй
071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23.04.97, стаття 12

Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07.12.98, стаття 12

Оснащення та матерiали забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03.09.96, стаття 14 Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi
073 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99, стаття 8 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання положень Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07.09.98, стаття 7, пункт 6 Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
080 Угода мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92, стаття 1 Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
081 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими спiвтовариствами вiд 14.06.94

Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування, вiд 28.12.94, стаття 13

Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими спiвтовариствами з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
082 Угода мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)" вiд 13.10.97, стаття 5 Обладнання, майно та матерiали, що надаються та використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, у тому числi технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)"
083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29.05.96, стаття 8 Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97, стаття 7 Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для провадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
085 Рамкова угода мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi вiд 20.11.97, роздiл 6 Обладнання, матерiали, роботи та послуги, що фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi
086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19.05.97, стаття III Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
087 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 01.02.2001, пункт 6 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
088 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
089 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю вiд 12.11.96, роздiл 1.01

Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, вiд 14.06.93, роздiл 7.01

Товари, обладнання, послуги, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11.05.98, стаття 4 Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13.10.97, стаття 3 Обладнання, матерiали, що фiнансуються швейцарською стороною на безвiдплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
092 Рамкова угода щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14.01.98, стаття IV Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02.03.94, стаття 9 Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва
094 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, що надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно з Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
095 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2001 N 477-р Товари, крiм пiдакцизних, що надходять на митну територiю України вiдповiдно до Угоди про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як упроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду в рамках зазначеного проекту
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Закон України "Про податок на додану вартiсть" Предмети, що не є об'єктом купiвлi-продажу або обмiну й увозяться на митну територiю України вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення, крiм легкових транспортних засобiв (код за УКТ ЗЕД 8703), що ввозяться фiзичними та юридичними особами - резидентами, та майна, що ввозиться (пересилається) за договорами оренди (лiзингу), застави та iпотеки (податок на додану вартiсть не справляється)
099   Iншi товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пiльги в обкладеннi податком на додану вартiсть

 

Начальник Управлiння митних платежiв С.Шульга
Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний

 

Додаток 11
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор документiв

Код документа Найменування документа
1 2
Роздiл 0 "Митнi документи"
0010 Вантажна митна декларацiя
0011 Загальна вантажна митна декларацiя
0012 Попередня вантажна митна декларацiя (декларацiя-зобов'язання)
0013 Вантажна митна декларацiя на транспортний засiб
0014 Вантажна митна декларацiя IМ 74
0015 Вантажна митна декларацiя ЕК 74
0016 Вантажна митна декларацiя IМ 51
0017 Вантажна митна декларацiя ЕК 61
0018 Резервна позицiя
0019 Резервна позицiя
0020 Резервна позицiя
0021 Резервна позицiя
0022 Резервна позицiя
0023 Резервна позицiя
0024 Анульована вантажна митна декларацiя
0025 Автомобiльна митна декларацiя МД-7
0026 Митна декларацiя МД-4
0027 Довiдка про визначення митної вартостi
0028 Рiшення про визначення країни походження
0029 Рiшення про визначення коду товару
0030 Лист-узгодження
0031 Довiдка про включення товару, що мiстить об'єкт iнтелектуальної власностi, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою
0100 Некласифiкований документ контролю за доставкою вантажiв
0101 Резервна позицiя
0102 Попередня вантажна митна декларацiя (ПД)
0103 Попереднє повiдомлення (ПП)
0104 Внутрiшнiй транзитний документ (ВТД)
0201 Резервна позицiя
0300 Унiфiкована митна квитанцiя МД-1
0301 Посвiдчення на транспортний засiб МД-6
0338 Довiдка-розрахунок митної вартостi
Роздiл 1 "Лiцензiї"
1000 Лiцензiя
1010 Iндивiдуальна лiцензiя
1030 Лiцензiя НБУ
Роздiл 2 "Транспортнi документи"
2000 Некласифiкований транспортний документ
2150 Внутрiшнiй транспортний документ
2701 Унiверсальний транспортний документ
2710 Non-negotiable морський транспортний документ (морська накладна)
2711 Negotiable морський транспортний документ
2712 Контейнерний коносамент
2720 Накладна СМГС
2721 Залiзнична накладна для внутрiшнього сполучення
2722 Дорожнiй лист СМГС
2730 Накладна CMR
2731 Автомобiльна накладна
2740 Авiанакладна
2760 Комбiнований транспортний документ
2761 Наскрiзний bill of lading (наскрiзний коносамент)
2780 Iнвойс на фрахт
2785 Вантажний манiфест
2786 Фрахтовий манiфест
2788 Контейнер-манiфест
2800 Свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу
2950 Книжка МДП (Carnet TIR)
2951 Свiдоцтво про допущення до перевезень пiд митними пломбами
Роздiл 3 "Комерцiйнi документи"
3000 Некласифiкований комерцiйний документ
3105 Рахунок-фактура
3110 Iнструкцiя з виробництва
3140 Пакувальна iнструкцiя
3141 Пакувальний лист
3240 Iнструкцiя з доставки
3245 Повiдомлення про доставку
3301 Пропозицiї/розцiнки
3320 Пiдтвердження замовлення
3325 Проформа iнвойса
3330 Вимоги до доставки
3340 Навантажувальна iнструкцiя
3341 Лист на навантаження
3370 Повiдомлення про розподiл документiв
3380 Комерцiйний iнвойс
3382 Повноваження
3409 Iнструкцiя про банкiвське перерахування
3520 Страховий сертифiкат
3530 Страховий полiс
3610 Iнструкцiя з перевезення
3621 Повiдомлення iмпортера про перевезення
3622 Повiдомлення експортера про перевезення
3623 Iнвойс на перевезення
3624 Посвiдчення про отримання
3630 Навантажувальна записка
3631 Пiдтвердження перевезення на склад
3632 Розписка про отримання вантажу
3635 Складська гарантiя
3640 Навантажувальний документ
Роздiл 4 "Договори"
4000 Некласифiкований зовнiшньоекономiчний договiр (контракт, угода тощо)
4010 Зовнiшньоекономiчний договiр на вiдшкодувальнiй основi
4011 Зовнiшньоекономiчний договiр комiсiї (консигнацiї)
4012 Зовнiшньоекономiчний агентський договiр
4013 Зовнiшньоекономiчний договiр-доручення
4014 Картка контракту
4040 Доповнення до зовнiшньоекономiчного договору
4100 Некласифiкований внутрiшнiй договiр
4101 Внутрiшнiй договiр комiсiї
4102 Внутрiшнiй агентський договiр
4103 Внутрiшнiй договiр-доручення
4215 Договiр про намiри
Роздiл 5 "Наряди-замовлення (фондовi сповiщення, реквiзитнi листи)"
5000 Некласифiкований наряд-замовлення (фондове сповiщення, реквiзитний лист)
Роздiл 6 "Дозволи вповноважених органiв та сертифiкати"
6000 Некласифiкований дозвiл
6001 Довiдка про декларування валютних цiнностей
6002 Гарантiйний лист
6003 Довiдка вповноваженого банку про оплату експортованої продукцiї
6004 Гарантiйний лист банку
6005 Резервна позицiя
6006 Резервна позицiя
6007 Резервна позицiя
6008 Резервна позицiя
6009 Генеральний висновок Держекспортконтролю при тимчасовому вивезеннi товарiв
6010 Генеральний висновок Держекспортконтролю при тимчасовому ввезеннi товарiв
6011 Генеральний дозвiл Держекспортконтролю при експортi товарiв
6012 Генеральний дозвiл Держекспортконтролю при ввезеннi товарiв
6013 Разовий дозвiл Держекспортконтролю при експортi товарiв
6014 Разовий дозвiл Держекспортконтролю при ввезеннi товарiв
6015 Разовий висновок Держекспортконтролю при тимчасовому вивезеннi товарiв
6016 Разовий висновок Держекспортконтролю при тимчасовому ввезеннi товарiв
6018 Разовий висновок Держекспортконтролю при здiйсненнi транзиту товарiв
6019 Разовий висновок Держекспортконтролю при здiйсненнi перемiщення через митну територiю України товару, що не пiдлягає експортному контролю
6020 Сертифiкат вiдповiдностi стандартам
6030 Експертний висновок Державного гомологiчного центру
6041 Довiдка банку про внесення грошової застави
6043 Договiр про охорону та супроводження товарiв
6044 Гарантiйний документ незалежного фiнансового посередника
6841 Карантинний сертифiкат (дозвiл)
6851 Фiтосанiтарний сертифiкат (дозвiл)
6852 Санiтарний сертифiкат (дозвiл)
6853 Ветеринарний сертифiкат (дозвiл)
6854 Екологiчний сертифiкат (дозвiл)
6860 Сертифiкат про походження товару невизначеної форми
6861 Сертифiкат про походження товару форми A
6862 Сертифiкат про походження товару форми APR
6863 Сертифiкат про походження товару форми EUR 1 (EUR 2)
6864 Сертифiкат про походження товару форми TEXTILE
6865 Сертифiкат про походження товару форми ECSC
6866 Сертифiкат про походження товару форми CT-1
6867 Сертифiкат про походження товару з України (загальна форма)
Роздiл 7 "Документи, що свiдчать про надання пiльг у сплатi митних платежiв"
7000 Некласифiкований документ
7010 Документ, що пiдтверджує надання пiльг у сплатi митних зборiв
7020 Документ, що пiдтверджує надання пiльг у сплатi мита
7030 Документ, що пiдтверджує надання пiльг у сплатi експортного мита
7040 Документ, що пiдтверджує надання пiльг у сплатi акцизного збору
7050 Документ, що пiдтверджує надання пiльг у сплатi ПДВ
7060 Протокол Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги
Роздiл 8 "Картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)"
8000 Некласифiкована картка реєстрацiї-облiку
8010 Картка реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту)
Роздiл 9 "Iншi документи"
9000 Iншi некласифiкованi документи
9001 Зобов'язання
9002 Зобов'язання при тимчасовому ввезеннi (вивезеннi)
9003 Акт про проведення iдентифiкацiйного огляду товарiв та iнших предметiв
9004 Акт про прийняття-передання електроенергiї
9005 Акт про прийняття-передання газу
9006 Акт про прийняття-передання нафти
9007 Акт про проведення митного огляду
9008 Акт про прийняття-передання товарiв (предметiв) на зберiгання пiд митним контролем
9010 Платiжне доручення
9011 Касовий ордер
9020 Картка облiку суб'єкта в митницi
9100 Протокол про порушення митних правил
9101 Постанова за адмiнiстративною справою
9102 Рiшення суду
9103 Довiдка про визнання пiдприємства виробником пiдакцизних товарiв
9104 Резервна позицiя
9105 Резервна позицiя

 

Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний
Начальник Управлiння статистики Н.Овдiєнко

 

Додаток 12
до наказу Державної митної служби України
09.07.97 N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 18.04.2002 N 207)

Класифiкатор способiв розрахунку

Код способу розра-
хунку
Назва способу розрахунку
01 Безготiвковий розрахунок через банкiвськi установи
02 Унесення готiвки до каси митницi
03 Подання векселя при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною
04 Подання гарантiйного листа банку
05 Подання страхового полiса
06 Умовне нарахування платежу
07 Умовне нарахування платежу при транзитi
08 Подання податкового векселя
09 Резервний
10 Резервний
11 Подання векселя при митному оформленнi майна, увезеного як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями
12 Подання векселя при митному оформленнi майна, увезеного на пiдставi договору (контракту) з iноземним iнвестором про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть
13 (Код 13 зазначається в разi звiльнення вiд унесення платежiв на пiдставi судових рiшень)
14 Подання векселя при митному оформленнi товарiв, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї
15 Сплата на бюджетнi рахунки Державного казначейства України
16 (Код 16 зазначається при митному оформленнi товару, на який установлено нульовi ставки ввiзного мита або акцизного збору)

 

Начальник Управлiння митних платежiв С.Шульга
Начальник Управлiння нетарифного регулювання О.Пашинний
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.