Документ скасований: Постанова НБУ № 79 від 17.02.2009

ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 7 лютого 2000 року N 47


Про затвердження Положення про порядок установлення офiцiйних (облiкових) курсiв банкiвських металiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 березня 2001 р. за N 276/5467


     З метою впорядкування облiку операцiй з банкiвськими металами та складання бухгалтерської звiтностi, а також керуючись статтями 1, 6 та 7 Закону України "Про Нацiональний банк України", Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Положення про порядок установлення офiцiйних (облiкових) курсiв банкiвських металiв (додається).

     2. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) довести затверджене Положення про порядок установлення офiцiйних (облiкових) курсiв банкiвських металiв до вiдома Кримського республiканського, Головного, територiальних та по м. Києву i Київськiй областi, Операцiйного управлiнь Нацiонального банку України, Державної скарбницi, комерцiйних банкiв, Асоцiацiї українських банкiв.

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, пункт 14 Положення про органiзацiю торгiвлi банкiвськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.02.98 N 65 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.03.98 за N 162/2602 (iз змiнами i доповненнями).

     У зв'язку з цим пункт 15 роздiлу III уважати пунктом 14.

     4. З метою приведення термiнологiї у вiдповiднiсть до чинного законодавства у першiй групi Класифiкатора iноземних валют, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34, назву мiжнародної рахункової одиницi СДР замiнити на СПЗ.

     5. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В. С. Стельмах

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правлiння Нацiонального банку України
вiд 7 лютого 2000 р. N 47
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 березня 2001 р. за N 276/5467

Положення про порядок установлення офiцiйних (облiкових) курсiв банкiвських металiв

     Нацiональний банк України встановлює офiцiйнi (облiковi) курси банкiвських металiв, якi використовуються резидентами України - юридичними особами, фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та постiйними представництвами юридичних осiб - нерезидентiв для бухгалтерського облiку операцiй з банкiвськими металами.

     1. Нацiональний банк України на пiдставi iнформацiї щодо цiн на дорогоцiннi метали, визначених (зафiксованих) учасниками Лондонського ринку дорогоцiнних металiв (далi - фiксинг), та офiцiйного обмiнного курсу гривнi до долара США щоденно встановлює офiцiйнi (облiковi) курси банкiвських металiв: золота (959, XAU), срiбла (961, XAG), платини (962, XPT) та палладiю (964, XPD) у гривнях за одну тройську унцiю.

     2. При вiдсутностi поточних котирувань банкiвських металiв на свiтовому ринку дорогоцiнних металiв для визначення офiцiйних (облiкових) курсiв банкiвських металiв використовується їх значення за попереднiй день.

     3. Iнформацiя про фiксинг золота, срiбла, платини та палладiю для визначення офiцiйних (облiкових) курсiв цих банкiвських металiв знiмається iз сервiсiв iнформацiйних термiналiв Reuters, Dow Jones.

     4. Офiцiйнi (облiковi) курси банкiвських металiв установлюються за розпорядженням Нацiонального банку України i набирають сили в календарний день, наступний за днем пiдписання розпорядження, зi строком дiї цих курсiв до виходу наступного розпорядження.

     5. Повiдомлення про офiцiйнi (облiковi) курси банкiвських металiв щоденно надсилаються ОПЕРу НБУ, Державнiй скарбницi, територiальним управлiнням НБУ та комерцiйним банкам.

Начальник управлiння прогнозування курсової полiтики С. Ю. Михайличенко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.