Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 11 липня 2005 року N 651


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 липня 2005 р. за N 778/11058


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами й доповненнями), i з метою спрощення процедури декларування для вiльного обiгу товарiв, якi перебувають у режимi митного складу, наказую:

     1. Унести до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв (далi - Порядок), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909, такi змiни:

     1.1. Опис особливостей заповнення графи 18 вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) у пунктi 3.1 Порядку викласти в такiй редакцiї:

"Графа 18 "Транспортний засiб вiдправлення"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на якому здiйснюється доставка товарiв у митницю призначення. При митному оформленнi в обраному митному режимi товарiв, що перебувають у режимi митного складу, заповнення графи здiйснюється в такому порядку:

     у митницi за мiсцем розташування митного лiцензiйного складу, на якому зберiгаються цi товари, графа не заповнюється;

     в iншiй митницi в графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на якому здiйснювалося перевезення цих товарiв з митницi за мiсцем розташування митного лiцензiйного складу в митницю призначення".

     1.2. Опис особливостей заповнення графи 21 ВМД у пунктi 3.1 Порядку викласти в такiй редакцiї:

"Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на якому товари були ввезенi на митну територiю України. При митному оформленнi товарiв в обраному митному режимi пiсля перебування їх у режимi митного складу графа не заповнюється".

     1.3. Доповнити пункт 3.1 Порядку пiсля опису особливостей заповнення графи 21 ВМД таким описом графи 26 ВМД:

"Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     При митному оформленнi товарiв в обраному митному режимi пiсля перебування їх у режимi митного складу графа не заповнюється".

     1.4. В описi особливостей заповнення графи 37 ВМД у пунктi 3.1 Порядку слова "декларацiї-зобов'язання" виключити.

     1.5. Доповнити пункт 3.1 Порядку пiсля опису особливостей заповнення графи 37 ВМД таким описом графи 44 ВМД:

"Графа 44 "Додаткова iнформацiя / поданi документи"

     При митному оформленнi товарiв в обраному митному режимi пiсля перебування їх у режимi митного складу до графи не вносяться реквiзити документiв контролю за доставкою цих товарiв з митницi вiдправлення в митницю за мiсцем розташування митного лiцензiйного складу, на якому зберiгалися цi товари".

     1.6. У главi 3 Порядку пункт 3.2 виключити.

     1.7. Опис особливостей заповнення графи 1 ВМД у главi 6 Порядку викласти в такiй редакцiї:

"Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв:

     "IМ" - при розмiщеннi на МЛС товарiв, увезених на митну територiю України;

     "ЕК" - при розмiщеннi на МЛС товарiв, призначених для вивезення за межi митної територiї України.

     У другому пiдроздiлi графи проставляється код митного режиму "74"; третiй пiдроздiл не заповнюється".

     2. Унести до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, такi змiни:

     2.1. У роздiлi 1 "Лiцензiї" рядок

1010 Iндивiдуальна лiцензiя

     замiнити рядком

1010 Разова (iндивiдуальна) лiцензiя на зовнiшньоекономiчну операцiю

     2.2. У роздiлi 9 "Iншi документи" рядок

9105 Резервна позицiя

     замiнити рядком

9105 Попереднє рiшення щодо класифiкацiї та кодування товару в УКТЗЕД

     3. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С. А.) допрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     4. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В. П.) i Юридичному департаменту (Боженко I. Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Державної митної служби України М. М. Салагор
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.