Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 29 грудня 2003 року N 929


Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 i вiд 30.06.98 N 380

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 сiчня 2004 р. за N 7/8606


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022/2000, i з метою приведення нормативних актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Унести такi змiни й доповнення до глави 2 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247:

     1.1. Опис графи 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї" вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Порядок використання специфiкацiй визначається Державною митною службою України".

     1.2. Опис графи 20 "Умови поставки" ВМД пiсля абзацу другого доповнити абзацом такого змiсту:

     "При декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопроводами, лiнiями електропередачi, пiсля скороченого лiтерного найменування умов поставки обов'язково зазначається вiдповiдно назва пункту приймання-передачi чи назва пункту контролю таких товарiв".

     У зв'язку з цим абзаци третiй, четвертий i п'ятий опису особливостей заповнення графи вважати вiдповiдно абзацами четвертим, п'ятим i шостим.

     1.3. Пункти 3.1, 3.2 i 3.3 опису графи 47 "Нарахування мита та митних платежiв" ВМД викласти в такiй редакцiї:

     "3.1. Якщо ставку акцизного збору встановлено в процентах, то:

     вартiсть товару за встановленою iмпортером максимальною роздрiбною цiною на товар без урахування податку на додану вартiсть i акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум увiзного мита без податку на додану вартiсть i акцизного збору).

     3.2. Якщо ставку акцизного збору встановлено в грошовому еквiвалентi до одиницi вимiру товару, - кiлькiсть товару, заявлена в графi 31, у вiдповiдних одиницях вимiру та облiку.

     3.3. Якщо акцизний збiр нараховується умовно, - митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, збiльшена на суму умовно нарахованого мита".

     2. Унести такi змiни й доповнення до Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями):

     2.1. У роздiлi 1 цього Класифiкатора:

     2.1.1. Назви митних режимiв "Випуск у вiльний обiг" i "Вiльна митна зона" замiнити вiдповiдно назвами "Iмпорт" i "Спецiальна митна зона".

     2.1.2. Назви митних режимiв "Переробка на митнiй територiї" i "Переробка за межами митної територiї" пiсля слiв "територiї" доповнити словом "України".

     2.1.3. Назву митного режиму "Знищення" доповнити словами "або руйнування".

     2.2. У роздiлi 2 цього Класифiкатора:

     2.2.1. Найменування особливостей поставки товарiв "Товари, що перемiщуються вiдповiдно до договорiв лiзингу (оренди) строком до 1 року" i "Товари, що перемiщуються вiдповiдно до договорiв лiзингу (оренди) строком бiльше нiж на 1 рiк" замiнити вiдповiдно найменуваннями "Товари, що перемiщуються за договорами оперативного лiзингу (оренди)" i "Товари, що перемiщуються за договорами фiнансового лiзингу (оренди)".

     2.2.2. Доповнити роздiл, установивши такi особливостi поставки товарiв:

"
54 Перемiщення транспортних засобiв за договорами фрахтування (чартеру) 46
55 Вивезення продуктiв переробки, виготовлених з давальницької сировини, купленої iноземним замовником на територiї України 49
56 Перемiщення через митний кордон України вiдходiв 51
".

     3. Унести такi змiни й доповнення до Класифiкатора митних органiв (та їх структурних пiдроздiлiв), затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями):

     3.1. У пунктi 2.1 цього Класифiкатора назви та коди структурних пiдроздiлiв митного поста "Ратне" Волинської митницi "Пулемець - Томашiвка" i "Пiща - Олтуш" виключити.

     3.2. Пункт 2.4 цього Класифiкатора доповнити такими назвами й кодами структурних пiдроздiлiв митного поста "Ягодин" Ягодинської митницi:

"Пулемець - Томашiвка 205020311
Пiща - Олтуш 205020421".

     3.3. Пункт 17 цього Класифiкатора викласти в такiй редакцiї:

"17. Центральне бюро аналiзу ризикiв та аудиту Держмитслужби України 12700".

     4. Унести такi змiни й доповнення до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями):

     4.1. Доповнити цей Класифiкатор такими кодами й найменуваннями документiв:

     4.1.1. Роздiл 0 пiсля коду й найменування документа "0031 Довiдка про включення товару, що мiстить об'єкт iнтелектуальної власностi, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою":

"
0032 Перiодична митна декларацiя
0033 Тимчасова декларацiя
0034 Неповна декларацiя
0035 Декларацiя митної вартостi - 1
0036 Декларацiя митної вартостi - 2
0037 Декларацiя митної вартостi - 3
".

     4.1.2. Роздiл 6 пiсля коду й найменування документа "6044 Гарантiйний документ незалежного фiнансового посередника":

"
6101 Дозвiл на реекспорт
6110 Дозвiл уповноваженого контрольного органу влади на знищення або руйнування товарiв
".

     4.1.3. Роздiл 9:

     а) пiсля коду й найменування документа "9008 Акт про прийняття-передання товарiв (предметiв) на зберiгання пiд митним контролем":

"
9009 Акт про знищення (руйнування) товарiв
".

     б) пiсля коду й найменування документа "9011 Касовий ордер":

"
9012 Довiдка банку про надходження валютних коштiв на рахунок українського продавця сировини
9013 Заявка-розрахунок на купiвлю марок акцизного збору
9014 Декларацiя про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари
".

     в) пiсля коду 9105 й опису "Резервна позицiя":

"
9200 Заява (дозвiл)
9201 Заява про надання дозволу на розмiщення товарiв у митний режим переробки (дозвiл)
9202 Заява про застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем (дозвiл)
9203 Заява про надання дозволу на помiщення товарiв, що перебувають пiд митним контролем, у митний режим вiдмови на користь держави (дозвiл)
9204 Заява про надання дозволу на випуск у вiльний обiг товарiв за тимчасовою (неповною) декларацiєю (дозвiл)
9205 Заява про надання дозволу на подання перiодичної митної декларацiї (дозвiл)
9206 Заява про допущення товарiв до перемiщення через митний кордон України в митному режимi тимчасового ввезення (вивезення) (дозвiл)
9207 Резервна позицiя
9208 Резервна позицiя
9209 Резервна позицiя
".

     4.2. У роздiлi 6 цього Класифiкатора опис "Резервна позицiя" коду "6005" замiнити описом "Дозвiл на iмпорт".

     5. Класифiкатор способiв розрахунку, затверджений наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями), доповнити таким кодом i назвою способу розрахунку:

"
19 Нарахування податкiв при поданнi на товари перiодичної митної, тимчасової чи неповної декларацiй
".

     6. Унести до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 30.06.98 N 380 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909 (далi - Порядок), такi змiни й доповнення:

     6.1. У текстi Порядку назву митного режиму "випуск у вiльний обiг" замiнити назвою "iмпорт" у вiдповiдному вiдмiнку.

     6.2. Пункт 1.1 Порядку викласти в такiй редакцiї:

     "1.1. Цей Порядок визначає особливостi заповнення граф вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) вiдповiдно до митних режимiв згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi - Iнструкцiя), i класифiкаторами, затвердженими цим самим наказом, якщо не передбачено iнше".

     6.3. Пункт 1.6 Порядку доповнити абзацом такого змiсту:

     "за наявностi в партiї товару, який є об'єктом порушення митних правил".

     6.4. Заголовок глави 2 Порядку викласти в такiй редакцiї:

"2. Митнi режими експорту, реекспорту та переробки за межами митної територiї України".

     6.5. У пунктах 2.1, 2.4, 2.6, 3.1, 4.1, 5.3, 5.4 Порядку особливостi заповнення графи 49 "Найменування складу" ВМД викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання".

     6.6. У пунктi 2.1 Порядку:

     6.6.1. Абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54".

     6.6.2. Особливостi заповнення графи 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi" ВМД доповнити абзацом такого змiсту:

     "Графа не заповнюється при декларуваннi товарiв, на якi була оформлена перiодична митна декларацiя або загальна вантажна митна декларацiя".

     6.6.3. Доповнити пункт пiсля опису особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" такими особливостями заповнення графи ВМД:

     "Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв"

     При вивезеннi продуктiв переробки за межi митної територiї України перед описом товару вчиняється запис "Продукти переробки".

     6.7. Пункт 2.5 Порядку викласти в такiй редакцiї:

"2.5. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму переробки за межами митної територiї України

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "61", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що надала органу державної податкової адмiнiстрацiї та/або митному органу письмове зобов'язання щодо ввезення готової продукцiї (продуктiв переробки) у встановлений перiод.

     Графа 20 "Умови поставки"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код умови поставки вiдповiдно до Класифiкатора умов поставки.

     У другому пiдроздiлi графи наводиться згiдно з Класифiкатором умов поставки скорочене лiтерне найменування умов поставки з обов'язковим зазначенням географiчного пункту доставки товару.

     Третiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi графи наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згiдно з Класифiкатором iноземних валют, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34, зi змiнами й доповненнями (далi - Класифiкатор iноземних валют).

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть цих товарiв у валютi України, одержана шляхом складання вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД.

     Графа 37 "Процедура"

     Проставляється згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури перемiщення товарiв. При цьому останнi двi цифри при вивезеннi товарiв:

     для переробки (у тому числi для операцiй з давальницькою сировиною) - "45";

     для обробки (монтажу, збирання, монтування, налагодження) - "44";

     для ремонту (у тому числi вiдновлення та регулювання) - "36".

     Графа 42 "Фактурна вартiсть товару"

     Наводиться фактурна вартiсть товару, задекларованого в графi 31 ВМД, у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Пiд кодом документа "9201" зазначаються реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї заяви про надання дозволу на розмiщення товарiв у митний режим переробки.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається кiнцевий строк увезення на митну територiю України продуктiв переробки.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для"

     Зазначається дата доставки товарiв у митницю призначення".

     6.8. У пунктi 2.6 Порядку:

     6.8.1. Заголовок до пункту викласти в такiй редакцiї:

"2.6. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму експорту при вивезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв iноземного замовника".

     6.8.2. Особливостi заповнення графи 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв" ВМД викласти в такiй редакцiї:

     "Перед описом товару зазначається "Повернення залишкiв переробки" або "Повернення не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв iноземного замовника".

     6.9. Доповнити главу 2 Порядку пунктом 2.7 такого змiсту:

"2.7. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму реекспорту

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "11", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ"

     Зазначаються вiдомостi про ВМД, на пiдставi якої товари, що реекспортуються, при ввезеннi на митну територiю України були розмiщенi в певний митний режим".

     6.10. У главi 3 Порядку:

     6.10.1. Заголовок глави викласти в такiй редакцiї:

"3. Митнi режими iмпорту, реiмпорту та переробки на митнiй територiї України".

     6.10.2. Пункт 3.3 виключити.

     6.11. У пунктi 3.1 Порядку:

     6.11.1. Абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54".

     6.11.2. Доповнити пункт пiсля опису особливостей заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" такими особливостями заповнення графи ВМД:

     "Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв"

     При ввезеннi продуктiв переробки на митну територiю України перед описом товару вчиняється запис "Продукти переробки".

     6.12. Пункт 3.5 Порядку викласти в такiй редакцiї:

"3.5. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму переробки на митнiй територiї України

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 54.

     Графи 7, C, D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "51", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     Зазначаються реквiзити векселедавця або особи, що надала органу державної податкової адмiнiстрацiї та/або митному органу письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї (продуктiв переробки) у встановлений перiод.

     Графа 20 "Умови поставки"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється цифровий код умови поставки вiдповiдно до Класифiкатора умов поставки.

     У другому пiдроздiлi графи наводиться згiдно з Класифiкатором умов поставки скорочене лiтерне найменування умов поставки з обов'язковим зазначенням географiчного пункту доставки товару.

     Третiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi графи наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згiдно iз Класифiкатором iноземних валют.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть цих товарiв у валютi України, одержана шляхом складання вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД.

     Графа 37 "Процедура"

     Проставляється згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму. При цьому, останнi двi цифри:

     при переробцi (у тому числi для операцiй з давальницькою сировиною) - "45";

     при обробцi товарiв (монтажi, збираннi, монтуваннi, налагодженнi) - "44";

     при ремонтi товарiв (у тому числi вiдновленнi та регулюваннi) - "36".

     Графа 42 "Фактурна вартiсть товару"

     Наводиться фактурна вартiсть товару, задекларованого в графi 31 ВМД, у валютi України за курсом, установленим Нацiональним банком України на день прийняття ВМД до оформлення.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Пiд кодом документа "9201" зазначаються реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї заяви про надання дозволу на розмiщення товарiв у митний режим переробки.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається кiнцевий строк вивезення продуктiв переробки".

     6.13. У пунктi 3.6 Порядку:

     6.13.1. Заголовок до пункту викласти в такiй редакцiї:

"3.6. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму iмпорту при ввезеннi залишкiв переробки або поверненнi не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв українського замовника".

     6.13.2. Особливостi заповнення графи 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв" ВМД викласти в такiй редакцiї:

     "Перед описом товару зазначається "Повернення залишкiв переробки" або "Повернення не перероблених згiдно iз заявленою митницi метою товарiв українського замовника".

     6.14. Пункт 3.8 Порядку викласти в такiй редакцiї:

"3.8. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму iмпорту при перемiщеннi товарiв, увезення яких не є iмпортом товарiв та не належить до зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Зазначаються реквiзити вiдправника згiдно iз товаротранспортними та iншими товаросупровiдними документами.

     При декларуваннi продукцiї морського промислу в графi зазначаються вiдомостi про українського суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що веде промисел, а також назви суден, на яких проводилося видобування (виловлення, вироблення) продукцiї морського промислу.

     Графа 45 "Митна вартiсть товару"

     Зазначається заявлена митна вартiсть. Визначення митної вартостi здiйснюється вiдповiдно до законодавства України".

     6.15. Пункт 3.9 Порядку викласти в такiй редакцiї:

"3.9. Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму реiмпорту

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (пункт 3.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "41", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 37 "Процедура"

     Зазначається згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України 6-значний код процедури перемiщення:

     першi двi цифри - код митного режиму реiмпорту "41";

     якщо пiсля ввезення на митну територiю України товари були розмiщенi в iнший митний режим, то друга й третя цифри - код такого митного режиму; в iнших випадках - "00".

     останнi двi цифри - код особливостi перемiщення товарiв.

     Графа 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ"

     Зазначаються вiдомостi про ВМД, за якою товари, що реiмпортуються, були оформленi в митний режим експорту. Якщо пiсля ввезення на митну територiю України товари були розмiщенi в iнший митний режим, нiж митний режим реiмпорту, то додатково зазначаються вiдомостi про ВМД, згiдно з якою здiйснювалося таке розмiщення.

     6.16. У главi 4 Порядку:

     6.16.1. У пунктi 4.1 останнiй абзац особливостей заповнення графи 50 "Довiритель" ВМД доповнити словами "якщо на такi товари була оформлена перiодична митна декларацiя".

     6.16.2. Пункт 4.2 виключити.

     6.17. Пункт 4.3 Порядку викласти в такiй редакцiї:

"4.3. Заповнення вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту пiсля зберiгання товарiв пiд митним контролем (у тому числi в митному режимi митного складу)

     Згiдно з Iнструкцiєю та порядком заповнення граф ВМД вiдповiдно до митного режиму транзиту (пункт 4.1 цього Порядку) декларантом заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54.

     Графи 7, 51, 52, C i D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Наводяться вiдомостi про транспортний засiб, яким здiйснюється перевезення товарiв у митницю призначення (у пункт пропуску через державний кордон України, через який товари будуть вивезенi з митної територiї України).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування й код митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано МЛС, склад тимчасового зберiгання".

     6.18. У главi 6 Порядку:

     6.18.1. Абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11,12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54".

     6.18.2. Особливостi заповнення графи 29 "Митниця на кордонi" ВМД викласти в такiй редакцiї:

     "Залежно вiд напрямку перемiщення товарiв у графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування й код (5 знакiв) митного органу, а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), через який товари були ввезенi в Україну або вивозитимуться з митної територiї України".

     6.19. У пунктi 7.1 Порядку в особливостях заповнення графи 49 "Найменування складу" ВМД слово "лiцензiї" замiнити словами "дозвiльного документа".

     6.20. У главi 8 Порядку:

     6.20.1. Пункт 8.1 викласти в такiй редакцiї:

"8.1. Загальнi положення щодо митного оформлення запасiв, призначених для споживання

     Термiн "запаси, призначенi для споживання" (далi - запаси споживання) уживається в значеннi, визначеному статтею 115 Митного кодексу України.

     Митне оформлення запасiв споживання, що поставляються на транспортнi засоби, здiйснюється з поданням ВМД, заповненої вiдповiдно до митного режиму експорту (пункт 2.1 цього Порядку) i особливостей заповнення граф ВМД при митному оформленнi запасiв споживання (пункт 8.2 цього Порядку).

     Якщо запаси споживання поставляються на українськi транспортнi засоби, то замiсть додаткових аркушiв ВМД форми МД-3 або формулярiв-специфiкацiй форми МД-8 можуть використовуватися специфiкацiї довiльної форми.

     У специфiкацiях довiльної форми декларантом обов'язково зазначаються такi вiдомостi про запаси споживання:

     номер за порядком;

     найменування;

     чотиризначний код товарної позицiї згiдно з УКТЗЕД;

     кiлькiсть;

     вартiсть.

     Специфiкацiї довiльної форми обов'язково засвiдчуються печаткою пiдприємства, що декларує запаси споживання.

     Митний збiр за оформлення специфiкацiй довiльної форми не справляється".

     6.20.2. У пунктi 8.2 особливостi заповнення графи 1 "Тип декларацiї" ВМД викласти в такiй редакцiї:

     "У першому пiдроздiлi графи зазначається код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому пiдроздiлi - код митного режиму "10", у третьому пiдроздiлi - код особливостi операцiї "ЗС".

     6.20.3. У пунктi 8.2 в описi особливостей заповнення графи 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару" ВМД цифри "8.1.3" замiнити цифрами "8.1".

     6.21. Доповнити Порядок главою 9 такого змiсту:

"9. Митний режим спецiальної митної зони

     9.1. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при вивезеннi товарiв з територiї вiдповiдного типу спецiальної (вiльної) економiчної зони за межi митної територiї України

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 52, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ЕК", у другому - код митного режиму "10", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Зазначаються вiдомостi про вiдправника згiдно iз товаротранспортними та iншими товаросупровiдними документами.

     При митному оформленнi товарiв, що перемiщуються згiдно з посередницькими договорами (контрактами), зазначаються вiдомостi про власника товарiв. Якщо власник товарiв не є вiдправником, то додатково вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вiдправника товарiв.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     Зазначаються вiдомостi про нерезидента України - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Якщо умовами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) передбачено доставку товару на адресу нерезидента України, який не є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), то в графi додатково вчиняється запис "Див. на зворотi", а вiдомостi про безпосереднього одержувача товару зазначаються на зворотному боцi ВМД.

     Графи 15, 15а "Країна вiдправлення", "Код країни вiдправлення"

     Графи заповнюються при вивезеннi за межi України товарiв, що були ввезенi на територiю вiдповiдного типу спецiальної (вiльної) економiчної зони з iнших країн. Зазначаються згiдно з Класифiкатором держав свiту ДК 007-96, затвердженим наказом Держстандарту України вiд 18.04.96 N 160, назва та код країни, з якої товари були вiдправленi на територiю вiдповiдного типу спецiальної (вiльної) економiчної зони.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, на який здiйснюється навантаження товарiв з метою їх перевезення в пункт пропуску через державний кордон України.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час доставки товару з митницi оформлення в пункт пропуску через державний кордон України, через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України, не змiнюється.

     При перевезеннi товарiв з перевантаженням, у тому числi на МЛС, розташованому не в зонi дiяльностi митницi призначення, зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого буде проведене перевантаження (розташовано МЛС).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування та код (5 знакiв) митного органу, а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), через який товари вивозитимуться за межi митної територiї України.

     Графа 37 "Процедура"

     Зазначається 6-значний код процедури. Якщо в митний режим декларуються товари, на якi була оформлена перiодична митна декларацiя, то третiй i четвертий знаки коду процедури - "71".

9.2. Заповнення граф вантажної митної декларацiї при ввезеннi товарiв на територiю вiдповiдного типу спецiальної (вiльної) економiчної зони з-за меж митної територiї України

     Згiдно з Iнструкцiєю декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "71", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 2 "Вiдправник/Експортер"

     Зазначаються реквiзити вiдправника - нерезидента України вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Вiдправник може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). Якщо нерезидент України, що є стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), доручає пiдприємству-виробниковi або iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi - нерезиденту України вiдправити за його дорученням на митну територiю України вiдповiдно до умов цього договору (контракту) на адресу українського одержувача товари, то зазначаються вiдомостi про нерезидента України - сторону зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i згiдно з пунктом 1.4 Iнструкцiї вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про вiдправника товару.

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     Зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Одержувач може бути не зазначений безпосередньо в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi). При митному оформленнi товарiв, що перемiщуються згiдно з посередницьким договором (контрактом), зазначаються вiдомостi про особу, що набуває права власностi на товари за цим договором (контрактом). Якщо при цьому одержувачем товару є iнша особа, то додатково вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про безпосереднього одержувача товарiв.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, яким здiйснюється доставка товарiв у митницю оформлення.

     Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     Зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, яким товари були ввезенi на митну територiю України.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час доставки товару з пункту пропуску через державний кордон України, через який товари ввозяться на митну територiю України, не змiнюється.

     При перевезеннi товарiв з перевантаженням, у тому числi на МЛС, розташованому не в зонi дiяльностi митницi призначення, зазначаються вiдомостi про митний орган, у зонi дiяльностi якого буде проведене перевантаження (розташовано МЛС).

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв України (та їх структурних пiдроздiлiв) найменування й код (5 знакiв) митного органу, а за наявностi - код його структурного пiдроздiлу (9 знакiв), у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який товари були ввезенi на митну територiю України. При оформленнi товарiв у митному режимi спецiальної митної зони пiсля перебування їх у митному режимi митного складу графа не заповнюється.

     Графа 37 "Процедура"

     Зазначається 6-значний код процедури. Якщо в митний режим спецiальної митної зони декларуються товари, на якi була оформлена перiодична митна, неповна, тимчасова декларацiї, попередня вантажна митна декларацiя або декларацiя-зобов'язання, то третiй i четвертий знаки коду процедури - "00".

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання".

     6.22. Доповнити Порядок главою 10 такого змiсту:

"10. Митний режим знищення або руйнування

     Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму знищення або руйнування

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: A, B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54.

     Графи 7, C i D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа D

     Додатково до вiдомостей, що вносяться до цiєї графи, учиняється запис "Товар знищено" або "Товар зруйновано".

     Такий запис засвiдчується пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу, на яку покладено функцiї кiнцевого контролю за проведенням знищення або руйнування товарiв.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "76", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Пiд кодом документа "6110" зазначаються реквiзити дозвiльних документiв iнших державних контрольних органiв на проведення знищення (руйнування) товарiв.

     Пiд кодом "9202" зазначаються реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї заяви власника товарiв або вповноваженої особи про застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем.

     Пiд кодом "9009" пiсля завершення операцiї зi знищення або руйнування товарiв додатково вносяться вiдомостi про номер та дату складення акта про знищення (руйнування) товарiв.

     Графа 48 "Вiдстрочення платежiв"

     Зазначається дата, до якої власник повинен заявити у вiдповiдний митний режим вiдходи (залишки), що утворилися при знищеннi або руйнуваннi товарiв.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на складi тимчасового зберiгання.

     Графа 50 "Довiритель"

     Зазначаються вiдомостi (назва, мiсцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер телефону) про власника товарiв чи вповноважену особу, якi iнiцiювали проведення операцiї зi знищення або руйнування товарiв.

     На зворотному боцi кожного основного аркуша ВМД наводиться письмове зобов'язання керiвника пiдприємства - власника товарiв або вповноваженої особи про подання вантажної митної декларацiї на вiдходи (залишки), якщо вони утворилися в результатi знищення або руйнування:

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта, посада)

ознайомлений зi змiстом статей __________________ Митного кодексу України й зобов'язуюся задекларувати вiдходи (залишки), якщо вони утворяться, у встановлений строк.

  ".
(пiдпис, дата)

     Таке зобов'язання завiряється вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу".

     6.23. Доповнити Порядок главою 11 такого змiсту:

"11. Митний режим вiдмови на користь держави

     Заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму вiдмови на користь держави

     Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи: А, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 54.

     Графи 7 i D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", у другому - код митного режиму "75", третiй пiдроздiл не заповнюється.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Пiд кодом документа "9203" зазначаються реєстрацiйний номер, присвоєний митним органом, i дата реєстрацiї заяви власника товарiв або вповноваженої особи про надання дозволу на помiщення товарiв, що перебувають пiд митним контролем, у митний режим вiдмови на користь держави.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання".

     7. Останнiй абзац пункту 3.1 Порядку використання формуляра-специфiкацiї форми МД-8, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380 (зi змiнами й доповненнями), викласти в такiй редакцiї:

     "при митному оформленнi товарiв, витрачених при здiйсненнi операцiй з переробки товарiв".

     8. Управлiнню митних режимiв (Заяц В. В.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     9. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В. П.) у 14-денний строк пiсля державної реєстрацiї наказу допрацювати вiдповiдне програмне забезпечення з урахуванням змiн, унесених цим наказом.

     10. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 14 днiв пiсля його державної реєстрацiї.

     11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М. М.

Голова Служби М. М. Каленський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.