Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 894 від 22.09.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

13.01.2004р. N 14


Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України за iнвестицiйними та iнновацiйними проектами технологiчних паркiв, та про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 сiчня 2004 р. за N 131/8730

     Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99 N 991-XIV "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" (зi змiнами й доповненнями) i з метою посилення контролю при митному оформленнi товарiв, що ввозяться на митну територiю України для виконання iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв, наказую:

     1. Затвердити Порядок митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України за iнвестицiйними та iнновацiйними проектами технологiчних паркiв, що додається.

     2. У пунктi 3.1 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 30.06.98 N 380 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909, особливостi заповнення графи 8 "Одержувач/Iмпортер" доповнити абзацом такого змiсту:

     "При декларуваннi товарiв, що ввозяться в Україну з метою виконання iнвестицiйного (iнновацiйного) проекту, зазначаються вiдомостi про одержувача товарiв - виконавця проекту".

     3. Управлiнню тарифного регулювання (Пашинний О.I.) й Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Начальникам митних органiв довести цей наказ пiсля його державної реєстрацiї до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють дiяльнiсть з виконання iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його державної реєстрацiї.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
13.01.04 N 14
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 сiчня 2003 р. за N 131/8730

Порядок
митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України за iнвестицiйними та iнновацiйними проектами технологiчних паркiв

1. Загальнi положення

     1.1. Дiя цього Порядку поширюється на товари, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99 N 991-XIV "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" (зi змiнами й доповненнями) (далi - Закон) i постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.12.99 N 2311 "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є.О. Патона", "Iнститут монокристалiв" (зi змiнами й доповненнями).

     1.2. Державна митна служба України надсилає до митних органiв, у зонi дiяльностi яких розташований суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - виконавець проекту, копiю зареєстрованого Мiнiстерством освiти i науки України на пiдставi рiшення Комiсiї з органiзацiї дiяльностi технологiчних паркiв та iновацiйних структур iнших типiв iнвестицiйного (iнновацiйного) проекту технологiчного парку, з номенклатурою та обсягом товарiв.

2. Особливостi митного оформлення

     2.1. Митний орган, який здiйснює митне оформлення:

     перевiряє вiдповiднiсть iнвестицiйного (iнновацiйного) проекту, поданого виконавцем, копiї iнвестицiйного (iнновацiйного) проекту, надiсланiй Держмитслужбою України, i за вiдсутностi розбiжностей у них ставить проект на облiк вiдповiдно до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв та iнших предметiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 14.10.2002 N 561 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.11.2003 за N 1041/8362;

     перевiряє вiдповiднiсть даних, наведених у товаротранспортних та iнших товаросупровiдних документах, даним, зазначеним у номенклатурi та обсягах товарiв, i за вiдсутностi розбiжностей у класифiкацiї товарiв проводить митне оформлення товарiв у митному режимi iмпорту.

     2.2. У разi виконання вимог пункту 2.1 цього Положення митне оформлення товарiв здiйснюється зi звiльненням вiд сплати ввiзного мита й податку на додану вартiсть вiдповiдно до Закону. Графа 36 "Преференцiя" ВМД заповнюється вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2002 за N 462/6750.

     2.3. У роздiлi 7 графи 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи" ВМД згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями), пiд кодами документiв 7020 i 7050, що пiдтверджують надання пiльг у сплатi ввiзного мита й податку на додану вартiсть, зазначаються номер iнвестицiйного (iнновацiйного) проекту та дата його прийняття.

     2.4. Пiсля завершення митного оформлення здiйснюється облiк обсягiв товарiв, що iмпортуються за кожною ВМД.

     2.5. У разi проведення митного оформлення зi звiльненням вiд сплати ввiзного мита й податку на додану вартiсть вiдповiдно до Закону в митному органi поза мiсцем облiку виконавця проекту митниця оформлення iнформує про його результати митний орган, у зонi дiяльностi якого розташований виконавець проекту та який здiйснює облiк обсягiв товарiв, увезених на митну територiю України, iз застосуванням положень Закону.

     2.6. Контроль за цiльовим використанням сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання, комплектуючих та iнших товарiв, що ввозяться в Україну для виконання iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчного парку, здiйснюється в порядку, визначеному постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.12.99 N 2311.

Начальник Управлiння тарифного регулювання О.I.Пашинний
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.