Документ скасований: Наказ Мінфіну № 1066 від 09.10.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

15.07.2004 N 522


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30.07.2004 р. за N 951/9550


     З метою вдосконалення порядку здiйснення контролю за доставкою товарiв у митницi призначення та вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.96 N 700 "Про Положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення" (зi змiнами й доповненнями) i постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв" (зi змiнами й доповненнями) i для приведення нормативних актiв Державної митної служби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Унести до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335, такi змiни:

     1.1. Абзац другий пункту 1.9 викласти в такiй редакцiї:

     "Посадовi особи митницi в межах своїх повноважень отримують з використанням персональних електронних обчислювальних машин, якi розмiщенi в примiщеннях структурних пiдроздiлiв митницi (далi - ПЕОМ), з ЄАIС Держмитслужби України каналами оперативного зв'язку iнформацiю за ВМД, поставленими на контроль у цiй митницi, з можливiстю контролю поточного стану ВМД".

     1.2. Пункт 2.1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Строк доставки товарiв у митницю призначення визначається, виходячи з вiдстанi до митницi призначення, виду транспортного засобу, а також маршруту та iнших умов перевезення, i не повинен перевищувати максимального (граничного) строку доставки".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй уважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим.

     1.3. Абзац другий пункту 3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "Поставлення на контроль електронної копiї ВМД здiйснюється посадовою особою митницi вiдправлення в строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту надходження до ЄАIС Держмитслужби України цiєї копiї, шляхом унесення каналами оперативного зв'язку з ПЕОМ вiдмiтки в ЄАIС Держмитслужби України про вiдповiднiсть даних електронної копiї ВМД даним, що мiстяться в паперовому примiрнику цiєї ВМД".

     1.4. Пункт 4.9 викласти в такiй редакцiї:

     "4.9. Поставлення на контроль електронної копiї ПП здiйснюється посадовою особою митницi призначення в строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту надходження до ЄАIС Держмитслужби України цiєї копiї, шляхом унесення каналами оперативного зв'язку з ПЕОМ вiдмiтки в ЄАIС Держмитслужби України про вiдповiднiсть даних електронної копiї ПП даним, що мiстяться в паперовому примiрнику цього ПП".

     1.5. У пунктi 4.18:

     в абзацi п'ятому цифри "109, 110, 111, 112" замiнити цифрами "331, 332, 336, 337, 338";

     у другому реченнi абзацу шостого слова "у митницi призначення" замiнити словами "у митницi вiдправлення".

     1.6. Пункт 5.5 викласти в такiй редакцiї:

     "5.5. Посадова особа митницi вiдправлення, що здiйснила оформлення транзитної ВМД, протягом чотирьох годин пiсля завершення оформлення ВМД передає iнформацiю за цiєю ВМД до ЄАIС Держмитслужби України засобами електронного зв'язку та ставить на контроль електронну копiю цiєї ВМД шляхом унесення в ЄАIС Держмитслужби Украiни каналами оперативного зв'язку з ПЕОМ вiдмiтки про пропуск товарiв".

     1.7. Доповнити пункт 5.10 абзацом сьомим такого змiсту:

     "Пiсля надходження в митницю призначення товарiв, що перемiщуються митною територiєю України з використанням внутрiшнього транзитного документа типу ТР 80 ВН (далi - ВТД), посадова особа митницi призначення робить з ПЕОМ вiдмiтку в електроннiй копiї ВТД про прибуття товарiв. Протягом доби вiд дати завершення митного оформлення товарiв у заявленому митному режимi посадова особа вiддiлу контролю за доставкою вантажiв митницi призначення вносить з ПЕОМ до електронної копiї ВТД, що мiститься в ЄАIС Держмитслужби України, iнформацiю про повне завершення перемiщення товарiв".

     1.8. Абзац перший пункту 5.11 перед словом "пiсля" доповнити словом "одразу".

     1.9. У текстi зазначеного Положення:

     слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнити словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "прикордонний пункт пропуску" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "пункт пропуску через державний кордон" у вiдповiдному вiдмiнку й числi.

     2. Унести до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 28.02.2003 N 129 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2003 за N 424/7745 (далi - Положення), такi змiни:

     2.1. Абзац третiй пункту 1.12 викласти в такiй редакцiї:

     "гарантiя банку щодо сплати встановлених законодавством України податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв)".

     2.2. Абзац п'ятий пункту 1.12 викласти в такiй редакцiї:

     "охорона та супроводження товарiв силами митних органiв згiдно з Iнструкцiєю про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 20.08.2003 N 565 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 746/8067".

     2.3. Пункт 1.12 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "перевезення товарiв митним перевiзником, якому Державною митною службою України видано лiцензiю на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника".

     2.4. Пункт 1.15 викласти в такiй редакцiї:

     "1.15. У разi обрання суб'єктом ЗЕД гарантiї банку як заходу забезпечення доставки окремих видiв товарiв митному органу призначення подається гарантiйний документ, а його копiя з вiдбитком штампа "Пiд митним контролем" (далi - ПМК) i зазначенням номера попередньої декларацiї надається цьому суб'єктовi".

     2.5. У пунктi 1.17 слова "гарантiйний лист" замiнити словами "гарантiя банку".

     2.6. У пiдпунктi "ґ" пункту 2.3 слово "листi" замiнити словом "документi".

     2.7. Пункт 2.5 викласти в такiй редакцiї:

     "2.5. Поставлення на контроль електронної копiї ПД здiйснюється вiддiлом контролю за доставкою вантажiв митного органу призначення шляхом унесення з персональної електронної обчислювальної машини, розмiщеної в примiщеннi структурного пiдроздiлу цього митного органу (далi - ПЕОМ), до ЄАIС каналами оперативного зв'язку в строк, що не перевищує 4 годин з моменту надходження електронної копiї ПД до ЄАIС, вiдмiтки про пiдтвердження достовiрностi iнформацiї за цiєю ПД".

     2.8. Пункт 4.8 викласти в такiй редакцiї:

     "4.8. Зняття ПД з контролю здiйснюється ВКДВ митного органу призначення протягом доби вiд дати завершення митного оформлення товару в заявленому митному режимi шляхом унесення вiдповiдної вiдмiтки до ЄАIС. Обов'язковою умовою для зняття ПД з контролю є зазначення номера цiєї ПД у графi 44 вiдповiдної ВМД".

     2.9. В описi особливостей заповнення графи 43 вантажної митної декларацiї (далi - ВМД), наведеному в додатку 3 до Положення, слово "лист" замiнити словом "документ".

     2.10. Опис особливостей заповнення графи 43 ВМД, наведений у додатку 3 до Положення, доповнити цифрами та словами:

     "03 - перевезення митним перевiзником".

     2.11. У текстi Положення слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнити словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. Унести до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909, такi змiни:

     3.1. В описi особливостей заповнення графи 43 ВМД у пунктi 4.1:

     слова "гарантiйний лист" замiнити словами "гарантiя банку";

     слова "резервна позицiя" замiнити словами "перевезення митним перевiзником".

     3.2. В описi особливостей заповнення графи 50 "Довiритель" ВМД у пунктi 4.1 цифри "109, 114" замiнити цифрами "331, 332, 336, 337, 338, 349, 350".

     3.3. У текстi зазначеного Порядку слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнити словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку.

     4. Унести до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, такi змiни:

     4.1. Роздiл 1 "Лiцензiї" додатка 10 "Класифiкатор документiв" до зазначеної Iнструкцiї доповнити цифрами й словами:

     "1040 Лiцензiя на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника".

     4.2. Роздiл "Способи розрахунку, що застосовуються при заповненнi попередньої вантажної митної декларацiї" додатка 11 "Класифiкатор способiв розрахунку" до зазначеної Iнструкцiї доповнити цифрами й словами:

     "33 - перевезення митним перевiзником".

     5. Унести до Порядку проведення митного оформлення товарiв, що вивозяться залiзничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 02.06.2003 N 380 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 15.07.2003 за N 590/7911, такi змiни:

     5.1. Абзац другий пункту 3.1.3 викласти в такiй редакцiї:

     "використовуючи канали оперативного зв'язку, перевiряє з персональної електронної обчислювальної машини, розмiщеної в примiщеннi структурного пiдроздiлу митницi (далi - ПЕОМ), вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у документах, що надiйшли разом з товарами, вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї Реєстру, i одразу вносить до ЄАIС Держмитслужби України вiдмiтки про надходження товарiв за цiєю ЗВМД у митницю призначення".

     5.2. Абзац другий пункту 3.1.4 викласти в такiй редакцiї:

     "використовуючи канали оперативного зв'язку, одразу вносить з ПЕОМ до Реєстру iнформацiю про кiлькiсть товару, фактично вивезеного за межi митної територiї України".

     5.3. Абзац другий пункту 3.2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "використовуючи канали оперативного зв'язку, перевiряє з ПЕОМ вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у документах, що надiйшли разом з товарами, вiдомостям, зазначеним у Реєстрi, та одразу вносить до нього вiдмiтки про надходження товарiв за цiєю ЗВМД у митницю призначення".

     5.4. Абзац другий пункту 3.2.3 викласти в такий редакцiї:

     "використовуючи канали оперативного зв'язку, одразу вносить з ПЕОМ до Реєстру iнформацiю про кiлькiсть товару, фактично вивезеного за межi митної територiї України".

     5.5. Абзац п'ятий пункту 3.2.5 викласти в такiй редакцiї:

     "протягом 4 годин пiсля завершення оформлення ВМД передає каналами оперативного зв'язку її електронну копiю з ПЕОМ до ЄАIС Держмитслужби України".

     5.6. У додатку 1 до зазначеного Порядку цифри "108, 120" замiнити цифрами "330, 355".

     6. Унести до Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 12.04.2000 N 206 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.2000 за N 261/4482 (далi - Порядок заповнення), такi змiни:

     6.1. Абзац перший пункту 1.4 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi перемiщення за ВТД пiдакцизних товарiв чи окремих видiв товарiв, перелiк яких установлено наказом Держмитслужби України вiд 28.02.2003 N 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2003 за N 424/7745 (зi змiнами й доповненнями), митними органами застосовуються такi заходи гарантування доставки товарiв у митний орган призначення:

     надання власником товарiв (уповноваженою ним особою) гарантiй митним органам;

     охорона та супроводження товарiв митними органами;

     перевезення товарiв митним перевiзником".

     6.2. Опис особливостей заповнення графи 43 ВТД, наведений у главi 3 Порядку заповнення, доповнити цифрами й словами:

     "03 - перевезення митним перевiзником".

     6.3. Пункт 1.8 виключити.

     6.4. У текстi Порядку заповнення слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнити словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. Унести до Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 04.12.99 N 792 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.99 за N 902/4195 (далi - Порядок митного оформлення), такi змiни:

     7.1. В абзацi другому:

     цифри й знак "04.05.98 N 267" замiнити цифрами й знаком "28.02.2003 N 129";

     цифри й знак "21.05.98 N 339/2779" замiнити цифрами й знаком "03.06.2003 N 424/7745".

     7.2. В описi особливостей заповнення графи 50 "Довiритель" ВТД пункту 9.1 цифри "109, 110, 111, 112" замiнити цифрами "331, 332, 336, 337, 338".

     7.3. У текстi Порядку митного оформлення слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнити словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку.

     8. Унести до наказу Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721 "Про визначення Перелiку мiсць прибуття автотранспорту" (зi змiнами й доповненнями), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N 839/4132, такi змiни:

     8.1. Доповнити наказ пунктом 2 такого змiсту:

     "2. Установити, що мiсцем прибуття автотранспорту є територiя або її частина пункту пропуску через державний кордон України, морського або рiчкового порту, аеропорту, залiзничної станцiї, пiдприємства (вантажного митного комплексу, автопорту, автотермiналу, складу тимчасового зберiгання вiдкритого типу, митного лiцензiйного складу).

     В окремих випадках за рiшенням Держмитслужби України мiсцем прибуття автотранспорту може бути визначена територiя складу тимчасового зберiгання закритого типу".

     У зв'язку з цим пункти 2 - 9 уважати вiдповiдно пунктами 3 - 10.

     8.2. У текстi наказу слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнити словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку.

     9. Департаменту органiзацiї митного контролю (Мальнов В.С.) i Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     10. Установити, що наказ набирає чинностi через 20 днiв вiд дня його офiцiйного опублiкування.

     11. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома особового складу, фiзичних i юридичних осiб.

     12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.