ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.05.98 р. N 10/1-1102-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо наказу Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267

     Для використання в оперативнiй роботi надсилаємо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.04.98 N 460 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України", вiд 02.04.98 N 419 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" та наказ Державної митної служби України вiд 04.05.98 N 267 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрований в Мiн'юстi 21.05.98 за N 339/2779.

     Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затверджене наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267 та зареєстроване в Мiн'юстi 21.05.98 за N 339/2779 регламентує порядок ввезення (крiм транзиту) i митного оформлення товарiв, на якi встановлено акцизний збiр та окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється та змiнюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного. Зазначене положення набуває чинностi з 01.06.98.

     Звертаємо Вашу увагу, що згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.04.98 N 460 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" необхiдною умовою при ввезеннi на митну територiю України товарiв, зазначених у перелiку, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.97 N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих вдiв товарiв" в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.09.97 N 1078 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52", є перевiрка вiдповiдностi вантажу i документiв вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї попередньої вантажної митної декларацiї.

     Ввезення на митну територiю України i митне оформлення транспортних засобiв (код товару 87.03 за ТН ЗЕД) на пiдставi зовнiшньоекономiчних договорiв консигнацiї, а також як експонатiв, пов'язаних з виставковою дiяльнiстю iноземних пiдприємств, здiйснюється без оформлення попередньої ВМД.

     На виконання пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.04.98 N 419 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" Держмитслужбою встановлено перелiк окремих видiв товарiв, ввезення яких на митну територiю України здiйснюється за умови перевiрки вiдповiдностi вантажу i документiв вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї попередньої вантажної митної декларацiї. Зазначений перелiк та змiни до нього затверджуються наказами Держмитслужби i будуть доводитись до митниць додатково.

     Вважати таким, що втратив чиннiсть лист Держмитслужби вiд 02.02.98 N 11/3-1040.
Додаток: згадане на 14 арк.

Голова Служби Ю.Соловков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

04 травня 1998 р. N 267


Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
"21" травня 1998 р. За N 339/2779

     З метою посилення контролю за ввезенням на митну територiю України товарiв, на якi встановлено акцизний збiр, та окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється та змiнюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, та у вiдповiдностi з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 вересня 1997 р. N 1078 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52" та вiд 2 квiтня 1998 р. N 460 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України", а також вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 419 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв , що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" Н А К А З У Ю :

     1. Затвердити Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв.

     2. Управлiнню нетарифного регулювання (Пашинний О.I.) в двотижневий термiн зареєструвати зазначене Положення в Мiн'юстi.

     3. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць вимоги цього Положення довести до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     4. Накази Держмитслужби вiд 31.12.96 N 594, вiд 13.02.97 N 65 та вiд 13.02.97 N 66 вважати такими, що втратили чиннiсть.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соловкова Ю.П.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
04.05.98 N 267
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України "21" травня 1998 р. За N 339/2779

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв

1. Загальнi положення

     1.1. Це Положення розроблено вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 вересня 1997 р. N 1078 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 сiчня 1997 р. N 52" та вiд 2 квiтня 1998 р. N 460 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України", а також вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1998 р. N 419 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi".

     Положення регламентує порядок ввезення (крiм транзиту) i митного оформлення товарiв, що входять до Перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України здiйснюється за умови оформлення попередньої вантажної митної декларацiї на пiдакцизнi товари та внесення митних платежiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.97 N 52 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.09.97 N 1078 (далi - окремi пiдакцизнi товари), та окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється та змiнюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного.

     1.2. Окремi види товарiв, перелiк яких встановлюється Держмитслужбою, та змiни до їх перелiку затверджуються наказами Держмитслужби.

     1.3. Умовою перемiщення через митний кордон України окремих пiдакцизних товарiв при їх ввезеннi на митну територiю України є попередня (акцизна) вантажна митна декларацiя (далi-АД) на такi товари, оформлена в митницi за мiсцем державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - iмпортерiв таких товарiв зi сплатою пiд час її оформлення всiх належних платежiв (ввiзного мита, податку на додану вартiсть, акцизного та митних зборiв).

     1.4. Умовою перемiщення через митний кордон України окремих видiв товарiв, перелiк яких установлюється та змiнюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, при їх ввезеннi на митну територiю України є подання попередньої вантажної митної декларацiї (далi-ПД), оформленої в митницi за мiсцем державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi зi сплатою пiд час її оформлення митних платежiв.

     У разi ввезення окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється та змiнюється Держмитслужбою, до митницi за мiсцем державної реєстрацiї iмпортера може бути надана фiнансова гарантiя у виглядi гарантiї незалежного фiнансового посередника щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення в порядку, аналогiчному порядку, що встановлений Положенням про надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.10.96 N 1216.

     1.5. Митне оформлення окремих пiдакцизних товарiв (крiм нафтопродуктiв) та окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється та змiнюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, здiйснюється в митницi за мiсцем державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     1.6. В окремих випадках, враховуючи господарську дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з використанням окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється та змiнюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, можливе оформлення ПД та наступне оформлення вантажної митної декларацiї (далi- ВМД) в зонi дiяльностi iншої митницi за листами узгодження мiж митницею за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та митницею оформлення. При цьому ПД та ВМД повиннi бути оформленi однiєю митницею.

     1.7. АД - це документ, що заповнюється на бланку унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3) i мiстить у собi вiдомостi про вантаж (товари, що входять до Перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України здiйснюється за умови оформлення попередньої вантажної митної декларацiї на окремi пiдакцизнi товари та внесення митних платежiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.97 N 52 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.09.97 N 1078), який буде ввезено на митну територiю України.

     1.8. ПД - це документ, що заповнюється на бланку унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3) i мiстить у собi вiдомостi про вантаж (окремi види товарiв, перелiк яких встановлюється та змiнюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного), який буде ввезено на митну територiю України.

     1.9. АД та ПД використовуються митними органами для посилення контролю за ввезенням на митну територiю України окремих пiдакцизних товарiв та окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється та змiнюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного.

     АД та/або ПД оформлюються на одну партiю товару. При цьому визначення партiї товару аналогiчне визначенню у вiдповiдностi з Положенням про вантажну митну декларацiю затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574.

     У разi ввезення на митну територiю України в однiй партiї товару окремих пiдакцизних товарiв та окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється та змiнюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, оформлюються АД i ПД.

     1.10. Кошти повиннi бути перерахованi на депозитнi рахунки митних органiв за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. При цьому сума, яка перераховується на депозитний рахунок митницi, повинна вiдповiдати сумi встановлених платежiв, що потрiбно сплатити за партiю товару, яка буде ввозитись за однiєю АД або ПД.

     Суми платежiв перераховуються до Державного бюджету пiсля оформлення у повному обсязi ВМД.

     1.11. Пiд час оформлення АД або ПД iмпортери окремих пiдакцизних товарiв та окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, надають до митницi оформлення письмове зобов'язання в довiльнiй формi про оформлення ВМД на зазначенi товари вiдповiдно до заявленого митного режиму в термiн, що не перевищує шiсть мiсяцiв. У разi невиконання цього зобов'язання суми платежiв, сплаченi за АД або ПД, перераховуються до Державного бюджету, а до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - порушникiв митних правил застосовуються санкцiї, передбаченi митним законодавством.

     1.12. Суми платежiв, сплаченi пiд час оформлення АД або ПД в митницi за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, пiсля оформлення ВМД у режимi тимчасового ввезення, за заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, повертаються йому чи зараховуються на рахунок митницi в рахунок наступних платежiв.

     Суми платежiв, сплачених пiд час оформлення АД або ПД понад норму в митницi оформлення, за заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi повертаються йому чи зараховуються на рахунок митницi в рахунок наступних платежiв .

2. Оформлення акцизної та попередньої вантажних митних декларацiй

     2.1. АД або ПД, заповнена вiдповiдно до порядку, викладеного в додатку до цього Положення, та її електронна копiя подаються у митницю за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi разом з такими документами:

     1) зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     2) копiєю платiжного доручення, завiреною суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, на суму встановлених платежiв;

     3) примiрником заявки-розрахунку з вiдмiткою податкових органiв про суму фактично сплаченого акцизного збору пiд час купiвлi марок акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають маркуванню марками акцизного збору).

     Усi умови здiйснення платежiв i курс валюти Нацiонального банку застосовуються на день оформлення АД або ПД та фiксуються на момент проставлення митницею штампа "Сплачено".

     2.2. Iнспектор митницi в межах своєї компетенцiї перевiряє:

  • фактичне надходження сум встановлених платежiв на депозитний рахунок митницi;

  • правильнiсть заповнення АД або ПД та її електронної копiї, проставляючи на нiй потрiбнi штампи вiдповiдно до загального порядку.

     2.3. Митниця, де була оформлена АД або ПД, у термiн, що не перевищує 4 години з моменту оформлення, передає iнформацiю за оформленою АД або ПД до Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння засобами електронного зв'язку.

     Встановлення на контроль електронної копiї АД або ПД здiйснюється тiльки пiсля пiдтвердження достовiрностi iнформацiї в центральнiй базi даних (далi- БД) вiддiлом контролю доставки по кожнiй АД або ПД вiдмiткою у БД каналами оперативного зв'язку.

     2.4. Для забезпечення оперативного здiйснення митних процедур в пунктi пропуску на митному кордонi України суб'єкт пiдприємницької дiяльностi повинен повiдомити перевiзника про номер та дату оформленої АД або ПД, якi проставляються перевiзником у правому нижньому кутi товаросупровiдних документiв.

     3. Перемiщення товарiв через митний кордон України

     3.1 Умовою для ввезення окремих пiдакцизних товарiв та окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, на митну територiю України є перевiрка iнспектором в пунктi пропуску наявностi АД або ПД в центральнiй БД (оперативний запит до центральної БД IАМУ за номером АД або ПД) та вiдповiдностi вантажу i супровiдних документiв вiдомостям, заявленим в електроннiй копiї АД або ПД.

     3.2. У виключних випадках, у разi вiдсутностi зв'язку мiж пунктом пропуску на кордонi та центральною БД IАМУ, iнспектор з пункту пропуску, використовуючи будь-якi канали зв'язку митних органiв (телефон, радiозв'язок, факс), звертається до митницi, в зонi дiяльностi якої знаходиться пункт пропуску. Митниця, використовуючи електронний зв'язок з центральною БД IАМУ, отримує електронну копiю АД або ПД i передає iнформацiю про АД або ПД, використовуючи телефонний, радiозв'язок або факсимiльний зв'язок, на пункт пропуску. При цьому телефонограми реєструються в окремому журналi реєстрацiї повiдомлень i в митницi, i в пунктi пропуску.

     У виключних випадках, у разi вiдсутностi зв'язку мiж митницею та центральною БД IАМУ, за рiшенням начальника митницi допускається використання факсової копiї АД або ПД для ввезення товарiв.

     3.3. Ввезення на митну територiю України окремих пiдакцизних товарiв та окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, здiйснюється в кiлькостi, що не перевищує кiлькостi товарiв, за якi сплачено встановленi платежi.

     За вiдсутностi зауважень iнспектор виписує документ контролю за доставленням вантажу в митницю призначення, заносить вiдомостi про номер АД або ПД, транспортнй засiб i вантаж до окремого журналу реєстрацiї пропуску транспортних засобiв та пропускає вантаж на митну територiю України, робить вiдмiтку про перетин кордону та в оперативному режимi передає iнформацiю про пропуск вантажу до центральної БД IАМУ, а саме про:

     - номер документу контролю за доставленням вантажу (номер провiзної вiдомостi);

     - номер своєї печатки;

     - номер службового посвiдчення iнспектора;

     - дату та час перетину кордону;

     - вид та номери транспортного засобу;

     - данi перевiзника (прiзвище, iм'я та по батьковi, адресу, назву фiрми);

     - кiлькiсть товару, яка фактично перемiщується в цiй партiї товару у додаткових одиницях вимiру, а за їх вiдсутнiстю в основних.

     3.4. Якщо партiя товару ввозиться декiлькома транспортними засобами в межах одного контракту, iнформацiя про цi транспортнi засоби, кiлькiсть та назва товару заноситься в журнал реєстрацiї пропуску вантажiв та в оперативному режимi передається в центральну БД.

     3.5. У разi вiдсутностi зв'язку митного органу з центральною БД IАМУ вiдмiтка про пропуск вантажу здiйснюється в журналi реєстрацiї пропуску вантажiв i при вiдновленнi зв'язку передається до центральної БД IАМУ. У зв'язку з цим у журналi реєстрацiї пропуску вантажiв повиннi мiститись вiдомостi, якi слiд передавати до IАМУ.

     4. Митне оформлення окремих пiдакцизних товарiв та окремих видiв товарiв, перелiк яких встановлюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, якi ввозяться на митну територiю України (крiм транзиту)

     4.1. Пiсля надходження вантажу в митницю призначення iнспектор вiддiлу контролю доставки робить вiдмiтку про надходження вантажу та в оперативному режимi передає таку iнформацiю до центральної БД IАМУ.

     Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi у встановлений законодавством термiн подає до митницi за мiсцем державної реєстрацiї заповнену в повному обсязi ВМД вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     4.2. При змiнi умов сплати платежiв (розмiр ставки податку, мита та збору) чи курсу валюти, встановленого Нацiональним банком України, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi повинен сплатити вiдповiдну суму - рiзницю мiж фактично сплаченими сумами платежiв та сумами платежiв, що пiдлягають сплатi на момент оформлення ВМД.

     Залишки сум платежiв, якi можуть утворитися внаслiдок фактичного ввезення меншої кiлькостi товару, нiж було заявлено в АД або ПД, чи внаслiдок змiни курсу валюти, встановленого Нацiональним банком України за заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi можуть бути повернутi йому чи зарахованi на рахунок митницi в рахунок наступних платежiв.

     Податковi пiльги, встановленi мiжнародними угодами за участю України та законодавчими актами, враховуються пiд час оформлення ВМД для вiльного використання товарiв на митнiй територiї України.

     4.3. Митниця за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi протягом 1 доби з моменту завершення митного оформлення партiї товару надсилає до Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння засобами електронного зв'язку електронну копiю ВМД, оформленої вiдповiдно до заявленого митного режиму, для зняття з контролю вiдповiдної АД або ПД, пiсля чого вона знiмається з контролю.

     У графi 40 ВМД зазначається номер АД або ПД.

     Зняття з контролю електронної копiї АД або ПД здiйснюється вiддiлом контролю доставки по кожнiй АД або ПД вiдмiткою в центральнiй БД каналами оперативного зв'язку.

     4.4. IАМУ щодоби надає iнформацiю до Центрального апарату Держмитслужби про перелiк та iншi вiдомостi про окремi пiдакцизнi товари та окремi види товарiв, перелiк яких встановлюється та змiнюється Держмитслужбою залежно вiд виду транспорту, крiм залiзничного, що були ввезенi на митну територiю України та якi у термiн, який не перевищує 10 дiб, не були доставленi в митницю призначення.

     5. Анулювання акцизної або попередньої вантажної митної декларацiї

     За заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi АД або ПД може бути анульована тiльки у випадку, якщо вантаж ще не був ввезений на митну територiю України.

     Для анулювання АД або ПД суб'єкт пiдприємницької дiяльностi подає до митницi, де була оформлена ця АД або ПД, письмову заяву.

     Iнспектор перевiряє iнформацiю стосовно вiдсутностi ввезення вантажу за заявленою на анулювання АД або ПД в центральнiй БД IАМУ i робить вiдмiтку про подання заяви на анулювання АД або ПД.

     На 5 (п'ятий) день пiсля подання заяви та повторної перевiрки в центральнiй БД примiрник АД або ПД перекреслюється, в графi "А" зазначається:

     "Анульовано за заявою вiд___________N________" (вказуються вхiдний реєстрацiйний номер заяви та дата реєстрацiї).

     Iнформацiя про анулювання АД або ПД засобами електронного зв'язку в оперативному режимi пересилається митницею до Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння.

     При цьому суми платежiв, сплаченi пiд час оформлення АД або ПД, в триденний термiн за заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi повертаються йому чи зараховуються на рахунок митницi в рахунок наступних платежiв.

 

Додаток
до Положення про порядок контролю
за ввезенням на митну територiю
України окремих видiв товарiв

    П О Р Я Д О К
заповнення акцизної та попередньої вантажних митних декларацiй

     Декларантом заповнюються такi графи акцизної та попередньої вантажних митних декларацiй (АД, ПД):

     цифровi: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 54. лiтернi: А, В.

     Графи АД 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 17а, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 52, 54, А В заповнюються у загальному порядку. Графи 7, С та Д заповнюються iнспекторами митниць.

     Особливостi заповнення граф АД та ПД

     Графа 1. "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "IМ", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому - проставляється лiтерний код особливостей перемiщення "АД", "ПД".

     Графа 18. "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається тiльки кiлькiсть транспортних засобiв. Iнша iнформацiя до графи не вноситься.

     Графа 21. "Транспортний засiб на кордонi"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається тiльки кiлькiсть транспортних засобiв. Iнша iнформацiя до графи не вноситься. 10

     Графа 27. "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Заповнюється тiльки в дозволених законодавством випадках.

     Графа 29. "Митниця на кордонi"

     У графi наводяться назва та код митного органу, в зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску вантажiв на митному кордонi, через який буде здiйснене ввезення вантажу на територiю України.

     Графа 44. "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     У графi зазначаються тiльки тi документи, якi подаються суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при оформленнi АД та ПД.

     Графа 53. "Митниця в країнi призначення"

     У графi зазначаються назва та код митного органу (вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв України), який здiйснив митне оформлення.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.