Документ скасований: Наказ Мінфіну № 1066 від 09.10.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 8 грудня 1998 року N 771


Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 сiчня 1999 р. за N 42/3335

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 23 липня 2002 року N 386,
вiд 6 жовтня 2003 року N 653
вiд 10 грудня 2003 року N 849,
вiд 12 грудня 2003 року N 865,
вiд 29 березня 2004 року N 221,
вiд 15 липня 2004 року N 522,
вiд 7 березня 2006 року N 172,
вiд 20 червня 2006 року N 495,
вiд 27 сiчня 2011 року N 59,
вiд 18 травня 2011 року N 399


     З метою посилення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення наказую:

     1. Затвердити Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення (додається).

     2. Наказ Держмитслужби вiд 04.04.97 N 150 "Про затвердження Положення про порядок контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України" вважати таким, що втратив чиннiсть.

     3. Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння (IАМУ) (Копосов С. А.) розробити та поетапно впровадити в експлуатацiю програмно-iнформацiйний комплекс для здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення з використанням Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 23.07.2002р. N 386)

     4. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць довести цей наказ до вiдома особового складу та забезпечити його неухильне виконання.

     5. Начальнику Управлiння органiзацiї митного контролю (Бiльчук О. С.) у мiсячний термiн пiдготувати перелiк нормативних документiв Держмитслужби, що втрачають чиннiсть у зв'язку з набранням чинностi цим наказом.

     6. Правовому управлiнню (Тимошенко С. В.) забезпечити в установлений строк державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

В. о. Голови Служби О. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 8 грудня 1998 р. N 771
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 сiчня 1999 р. за N 42/3335

Положення
про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення

(В текстi Положення замiнено абревiатури "БД IАМУ" словами "ЄАIС Держмитслужби України" згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 23 липня 2002 року N 386)

(У текстi Положення слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнено словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "прикордонний пункт пропуску" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "пункт пропуску через державний кордон" у вiдповiдному вiдмiнку й числi згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15 липня 2004 року N 522)

(У текстi Положення слова "вiддiл контролю за доставкою вантажiв" у всiх вiдмiнках замiнено абревiатурою "ВКПТ" згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20 червня 2006 року N 495)

1. Загальнi положення

     1.1. Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення (далi - Положення) розроблено з метою встановлення надiйного контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв мiж митницями України, оперативного реагування у разi виникнення ускладнень чи непередбачених ситуацiй пiд час такого перемiщення, пiдвищення рiвня вiдповiдальностi осiб, що здiйснюють перевезення вантажiв, з метою ведення статистичної обробки та аналiзу iнформацiї про перемiщуванi вантажi.

     1.2. Дiя Положення поширюється на перемiщення товарiв, що перебувають пiд митним контролем i перемiщуються мiж митницями, структурними пiдроздiлами однiєї митницi територiєю України юридичними та фiзичними особами, за винятком товарiв, на якi поширюється дiя Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 13.10.2005 N 969 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.11.2005 за N 1393/11673.

(пункт 1.2 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     1.3. Термiни, що вживаються у цьому Положеннi

     1.3.1. Пiдпункт 1.3.1 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.03.2004р. N 221, у зв'язку з цим пiдпункт 1.3.2 вважати пiдпунктом 1.3.1)

     1.3.1. "Консолiдований вантаж" - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом, але складається з декiлькох партiй товарiв, призначених рiзним одержувачам.

     1.3.3. Пiдпункт 1.3.3 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.03.2004р. N 221, у зв'язку з цим пiдпункти 1.3.4 - 1.3.6 вважати вiдповiдно пiдпунктами 1.3.2 - 1.3.4)

     1.3.2. "Митниця вiдправлення" - будь-який митний орган України, з якого для всiєї кiлькостi товарiв та iнших предметiв або їх частини починається перемiщення.

     1.3.3. "Митниця призначення" - будь-який митний орган У країни, де закiнчується перемiщення товарiв та iнших предметiв.

     1.3.4. "Партiя товарiв":

     при перевезеннях залiзничним транспортом - товари та iншi предмети, що надходять на станцiю призначення одночасно у складi однiєї вiдправки на адресу одного вантажоодержувача вiд одного вантажовiдправника з однiєї станцiї вiдправлення;

     при перевезеннях iншими видами транспорту - товари та iншi предмети, що вiдправляються на адресу одного одержувача за одним транспортним документом вiдповiдно до транспортних правил, а також товари, що пересилаються за однiєю поштовою накладною або перемiщуються як ручна поклажа однiєю особою, яка перетинає митний кордон України.

     1.3.7. Пiдпункт 1.3.7 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.03.2004р. N 221, у зв'язку з цим пiдпункт 1.3.8 уважати пiдпунктом 1.3.5)

     1.3.5. "Промiжна митниця" - будь-який митний орган, де здiйснюється часткове довантаження, розвантаження, перевантаження товарiв або iншi операцiї з товарами, пов'язанi з необхiднiстю змiни транспортного засобу, митного режиму, усунення загрози псування вантажу тощо.

     1.3.6. Iншi термiни вживаються в значеннях, що визначенi Митним кодексом України.

(пункт 1.3 доповнено пiдпунктом 1.3.6 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.03.2004р. N 221)

     1.3.9. Пiдпункт 1.3.9 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.03.2004р. N 221)

     1.4. Товари перемiщуються пiд митним контролем з митницi вiдправлення у митницю призначення шляхом їх перевезення залiзничним, автомобiльним, повiтряним, рiчковим, морським транспортом.

     1.5. Митниця вiдправлення дає дозвiл на доставку товарiв у митницю призначення за умови вiдсутностi у неї обгрунтованих претензiй до пред'явлених для митного контролю документiв, товарiв та транспортних засобiв, що перевозять цi товари.

     1.6. Як правило, товари перевозяться мiж митницями пiд митним забезпеченням в упаковцi, транспортних засобах чи контейнерах, виготовлених та обладнаних таким чином, щоб товари не могли бути вилученими з опечатаного вантажного мiсця, транспортного засобу чи контейнера або помiщатись у такi мiсця без залишення видимих слiдiв розпечатання чи пошкодження митного забезпечення.

     1.6.1. Допускається перевезення товарiв пiд забезпеченням митних органiв iнших країн, вантажовiдправникiв або транспортних органiзацiй, що прийняли такi вантажi до перевезення. Такi забезпечення, зокрема пломби, визнаються митними органами України за умови їх вiдповiдностi вимогам, що висуваються до митного забезпечення, яке використовується митними органами України.

     Негабаритнi вантажi та товари, що перемiщуються пристосованими (спецiально не обладнаними) транспортними засобами, можуть перевозитися без накладення митного забезпечення у виглядi пломбування транспортних засобiв, в яких перемiщуються такi товари. У таких випадках митнi органи у товаросупровiдних документах роблять детальний опис таких товарiв та наносять на самi товари або на їх упаковку маркування або iншi iдентифiкацiйнi знаки з метою виключення можливостi пiдмiни цих товарiв iншими або аналогiчними.

     1.6.2. При перевезеннi вантажiв автомобiльним транспортом перевiзники - резиденти України допускаються до перевезень вантажiв пiд митним забезпеченням за умови наявностi у них лiцензiї Мiнiстерства транспорту України на право здiйснення мiжнародних перевезень вантажiв автомобiльним транспортом (крiм перевезень до країн СНД).

(пiдпункт 1.6.2 пункту 1.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 27.01.2011р. N 59)

     1.7. Якщо чинним законодавством України визначено необхiднiсть застосування до перевезень окремих видiв товарiв запобiжних заходiв забезпечення доставки цих товарiв у митницi призначення (надання фiнансових гарантiй, охорони i супроводження тощо), митне оформлення таких товарiв здiйснюється тiльки за умови застосування таких заходiв у порядку, визначеному чинними нормативно-правовими актами України.

(пункт 1.7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     1.8. Для здiйснення контролю за доставкою та виявлення фактiв недоставки товарiв у митницю призначення використовується програмно-iнформацiйний комплекс, що базується на вiдомчiй системi зв'язку митних органiв України.

     Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики Держмитслужби, використовуючи канали оперативного зв'язку, забезпечує доступ посадовим особам митниць у межах їх службових повноважень до iнформацiї в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України (далi - ЄАIС Держмитслужби України) з можливiстю перегляду змiсту контрольних документiв та контролю їх поточного стану.

(абзац другий пункту 1.8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 23.07.2002р. N 386, вiд 20.06.2006р. N 495)

     1.9. Контроль за доставкою товарiв у митницi призначення здiйснює митниця вiдправлення цих товарiв.

    Посадовi особи митницi в межах своїх повноважень отримують з використанням персональних електронних обчислювальних машин, якi розмiщенi в примiщеннях структурних пiдроздiлiв митницi (далi - ПЕОМ), з ЄАIС Держмитслужби України каналами оперативного зв'язку iнформацiю за документами контролю за доставкою, поставленими на контроль у цiй митницi, з можливiстю контролю їх поточного стану.

(абзац другий пункту 1.9 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004р. N 522, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     Вiдповiдальнiсть за органiзацiю щоденного перегляду контрольних документiв у ЄАIС Держмитслужби України та iнформацiї про перемiщуванi вантажi покладається на начальникiв митниць

     1.10. У разi виявлення фактiв недоставки вантажу в митницю призначення справу про порушення митних правил порушує митниця, якiй було надане вiдповiдне зобов'язання.

(абзац перший пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     Допускається порушення такої справи митницею, що безпосередньо виявила порушення митних правил, про що протягом доби iнформується митниця вiдправлення.

(абзац другий пункту 1.10 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     У разi виникнення спiрних питань щодо порушення справи про порушення митних правил та здiйснення провадження вони вирiшуються Департаментом органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби.

(абзац третiй пункту 1.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

2. Строк доставки товарiв

     2.1. Митниця вiдправлення обов'язково встановлює строк доставки товарiв у митницю призначення.

     Строк доставки товарiв у митницю призначення визначається, виходячи з вiдстанi до митницi призначення, виду транспортного засобу, а також маршруту та iнших умов перевезення, i не повинен перевищувати максимального (граничного) строку доставки.

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004р. N 522, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй уважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)

     Граничний строк доставки товарiв визначається чинним законодавством України.

     Товари, що перемiщуються через митну територiю України у митному режимi транзиту, у разi проведення перевантаження з одного виду транспорту на iнший можуть тимчасово розмiщуватись на складах митних органiв або митних лiцензiйних складах за умови дотримання граничних строкiв транзиту, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо iнше не передбачено чинним законодавством України.

     2.2. Максимальний строк доставки в митницю призначення товарiв, що перемiщуються прохiдним або внутрiшнiм митним транзитом, визначається вiдповiдно до законодавства України, яке регулює процедуру перемiщення товарiв залежно вiд виду транспорту, а саме:

автомобiльним транспортом - до 10 дiб;
залiзничним транспортом - до 28 дiб;
авiацiйним транспорто - до 5 дiб;
морським та рiчковим транспортом - до 20 дiб;
трубопровiдним транспортом - до 31 доби.
(абзац п'ятий пункту 2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.10.2003р. N 653)
(пункт 2.2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 23.07.2002р. N 386)
в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.03.2004р. N 221)

     У разi перемiщення автомобiльним транспортом консолiдованих вантажiв строк доставки їх у митницi призначення обчислюється з урахуванням кiлькостi партiй товарiв i митниць призначення.

(пункт 2.2 доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     2.3. Якщо для окремих видiв товарiв або видiв перевезень вiдсутнiй установлений чинними нормативно-правовими актами України граничний строк доставки, цей строк установлюється самою митницею вiдправлення з урахуванням можливостей транспортного засобу, маршруту перевезення, вiдстанi до митницi призначення, властивостей товарiв та iнших умов.

     При цьому максимальний строк доставки таких товарiв у митницю призначення не може перевищувати 20 дiб.

     2.4. В окремих випадках, коли вантаж не може прибути в митницю призначення у строк, установлений митницею вiдправлення, внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, що перешкоджають руху транспортного засобу, строк доставки товарiв у митницю призначення може бути продовжений на час дiї зазначених обставин чи подiй.

     Такими обставинами чи подiями можуть бути:

     стихiйне лихо (пожежа, повiнь, iнше стихiйне лихо чи сезонне природне явище, зокрема таке, як замерзання моря, проток, портiв тощо, закриття шляхiв, проток, каналiв, перевалiв);

     вiйськовi дiї чи надзвичайний стан у регiонi, через який пролягає шлях транспортного засобу, що перевозить вантаж;

     страйк;

     злочиннi дiї третiх осiб, спрямованi проти перевiзника, транспортного засобу чи вантажу, що перевозиться цим транспортним засобом;

     пригода за участю транспортного засобу, що перевозить вантаж, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату вантажу;

     неможливiсть подальшого руху транспортного засобу, коли зсув, пошкодження або розпакування вантажу створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров'ю громадян або навколишньому середовищу;

     iншi схожi за характером обставини чи подiї.

     При цьому власник товарiв або власник транспортного засобу (або особа, яка безпосередньо здiйснює перевезення товарiв, що перебувають пiд митним контролем) повинен звернутися з письмовою заявою до найближчої митницi (або митного поста), в зонi дiяльностi якої сталася дiя надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, для продовження строку доставки товарiв.

     До письмової заяви можуть додаватися належним чином засвiдченi вiдповiдними органами документи, що пiдтверджують дiю надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй.

     Залежно вiд виду надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй документи, що пiдтверджують їх дiю, можуть видаватися мiсцевими органами виконавчої влади або органами мiсцевого самоврядування, власником пiдприємства, на якому вiдбувається страйк, або уповноваженим ним органом (представником), об'єднаннями, торгово-промисловими палатами, службою технiчного обслуговування, вiдповiдним державним органом з безпеки дорожнього руху, органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, iншими спецiально уповноваженими на це державними органами, а також мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади тощо.

(абзац дванадцятий пункту 2.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     2.5. Митниця (або митний пост), у зонi дiяльностi якої сталася або триває дiя надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, перелiчених у пунктi 2.4 цього Положення, пiсля вивчення документiв, що пiдтверджують дiю таких обставин, у товаросупровiдних документах на перемiщуванi товари вчиняє запис "Строк доставки товарiв продовжено до "__"____199__ р. внаслiдок _______________ (зазначається причина продовження строку)".

     Цей запис затверджується пiдписом начальника митницi (заступника начальника митницi) або начальника митного поста i завiряється вiдбитком печатки митницi (у разi звернення до начальника митного поста - особистою номерною печаткою посадової особи цього поста з обов'язковим письмовим iнформуванням митницi, якiй пiдпорядковано цей митний пост).

     Копiї документiв, що пiдтверджують дiю надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, залишаються в справах вiддiлу контролю за перемiщенням товарiв (далi - ВКПТ) митницi.

(абзац третiй пункту 2.5 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

    Митниця, що продовжила строк доставки товарiв, протягом цiєї ж доби каналами електронного зв'язку (а у разi вiдсутностi електронного зв'язку - письмово) обов'язково iнформує митницю вiдправлення i митницю призначення вантажу, щодо якого прийнято рiшення про продовження строку доставки, та в оперативному режимi передає iнформацiю про продовження строку доставки до ЄАIС Держмитслужби України.

     За наявностi такої iнформацiї протокол про порушення митних правил не складається.

     Абзац шостий пункту 2.5 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     2.6. В окремих випадках, якщо внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин сталася повна чи часткова втрата товарiв або цi товари неможливо надалi використовувати як вироби чи матерiали, митниця, у зонi дiяльностi якої склалася така обставина, на пiдставi висновкiв компетентних органiв складає акт за формою, затвердженою наказом Держмитслужби України вiд 18.11.2002 N 630 "Про затвердження форми акта про невiдповiднiсть товарiв вiдомостям, зазначеним у потрiбних для здiйснення митного контролю документах, про пошкодження товарiв чи їх упаковки або маркування", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 29.11.2002 за N 932/7220 (зi змiнами), з обов'язковим зазначенням причини втрати товарiв, iнформує каналами електронного зв'язку митницю вiдправлення й митницю призначення про втрату товарiв i в оперативному режимi передає iнформацiю про їх утрату до ЄАIС Держмитслужби України.

(пункт 2.6 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     2.7. У разi поломки чи дорожньо-транспортної пригоди (далi - ДТП), унаслiдок чого транспортний засiб не може продовжувати рух i виникає потреба в його замiнi, власник товарiв чи перевiзник повiдомляє про це найближчу митницю шляхом подання письмової заяви. За згодою начальника цiєї митницi або особи, що його замiщує, перевiзник особисто змiнює вiдомостi про номер транспортного засобу в товаротранспортних документах та документi контролю за доставкою шляхом викреслення даних про попереднiй i занесення даних про новий транспортний засiб. Цi змiни завiряються вiдбитком особистої номерної печатки (далi - ОНП) посадової особи митницi. Достатньою пiдставою для надання зазначеної згоди є довiдка служби технiчного обслуговування, вiдповiдного органу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України або iншого вповноваженого на це органу про неможливiсть продовження руху транспортним засобом унаслiдок його технiчної несправностi чи ДТП.

     Замiна транспортного засобу дозволяється, якщо вiн належить тому самому перевiзниковi, у тому числi на пiдставi договору найму (оренди), що й несправний.

     Якщо ця вимога не може бути дотримана, то iнший перевiзник повинен подати митницi належним чином оформлений договiр iз власником товару, про вповноваження його здiйснити це перевезення. Данi про номер транспортного засобу, яким замiнено несправний, в оперативному режимi заносяться до ЄАIС Держмитслужби України.

(главу 2 доповнено пунктом 2.7 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     2.8. Якщо внаслiдок ДТП чи поломки транспортного засобу або контейнера запломбована частина транспортного засобу або запломбований контейнер i митне забезпечення на них не були пошкодженi, а транспортний засiб чи контейнер потребує тривалого ремонту, то на пiдставi письмового звернення перевiзника та довiдки служби технiчного обслуговування, вiдповiдного органу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України або iншого вповноваженого на це органу про неможливiсть продовження руху транспортного засобу або перевезення контейнера внаслiдок ДТП чи поломки здiйснюється перевантаження товарiв в iнший транспортний засiб або контейнер у присутностi посадової особи митницi.

     Перевiзник особисто змiнює вiдомостi про транспортний засiб або контейнер у товаротранспортних документах i документi контролю за доставкою шляхом викреслення даних про попереднiй i занесення даних про новий транспортний засiб або контейнер. Цi змiни завiряються вiдбитком ОНП посадової особи митницi.

     Данi про номер транспортного засобу або номер контейнера, яким замiнено несправний, в оперативному режимi заносяться до ЄАIС Держмитслужби України.

(главу 2 доповнено пунктом 2.8 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     2.9. Якщо внаслiдок ДТП або поломки транспортного засобу чи контейнера вiдкрився доступ до вантажного вiдсiку або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар, то перевiзник уживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення збереження товарiв i термiново повiдомляє найближчу митницю про обставини подiї, мiсцезнаходження товару й транспортного засобу, забезпечує доставку посадових осiб митницi до мiсцезнаходження цього товару. При потребi товар перевантажується в iнший транспортний засiб або контейнер вiдповiдно до пункту 2.7 цього Положення на пiдставi письмової заяви перевiзника та довiдки служби технiчного обслуговування, вiдповiдного органу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України або iншого вповноваженого на це органу про технiчну несправнiсть, а посадовою особою митницi накладається нове митне забезпечення.

     Данi про номер транспортного засобу, контейнера, у який перевантажено товар, i (або) данi про накладення нового митного забезпечення заносяться в оперативному режимi до ЄАIС Держмитслужби України.

(главу 2 доповнено пунктом 2.9 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     2.10. Митниця, до якої звернувся перевiзник, протягом доби повинна проiнформувати митницю вiдправлення та митницю призначення про вищезазначенi обставини й про прийняте нею рiшення.

(главу 2 доповнено пунктом 2.10 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

3. Контроль за доставкою товарiв, що вивозяться з митної територiї України

     3.1. Для здiйснення контролю за доставкою вантажiв, що вивозяться з митної територiї України (напрямок перемiщення - ЕК) та перемiщуються з метою експорту, реекспорту, тимчасового вивезення або переробки за межами митної територiї України, використовуються вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) типу "експорт" та її електронна копiя.

     3.2. До графи 50 усiх основних аркушiв експортної ВМД декларантом вносяться вiдомостi про особу, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення. На зворотному боцi кожного аркуша ВМД вчиняється друкований напис такого змiсту:

     "Я, (прiзвище, iм'я та по батьковi, номер i серiя паспорта), ознайомлений зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України i зобов'язуюсь доставити задекларованi товари в митницю призначення в установлений строк".

(абзац другий пункту 3.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.03.2004р. N 221)

     Особа, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, ознайомлюється зi змiстом зазначених статей Митного кодексу України та пiдписує усi примiрники основних аркушiв ВМД. Зобов'язання i пiдпис засвiдчуються вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення.

     3.3. Митниця вiдправлення протягом чотирьох годин пiсля завершення митного оформлення експорту товарiв повинна передати iнформацiю за цiєю ВМД до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України засобами електронного зв'язку.

     Поставлення на контроль електронної копiї ВМД здiйснюється посадовою особою митницi вiдправлення в строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту надходження до ЄАIС Держмитслужби України цiєї копiї, шляхом унесення каналами оперативного зв'язку з ПЕОМ вiдмiтки в ЄАIС Держмитслужби України про вiдповiднiсть даних електронної копiї ВМД даним, що мiстяться в паперовому примiрнику цiєї ВМД.

(абзац другий пункту 3.3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004р. N 522)

     3.4. Четвертий основний аркуш ВМД ("примiрник для митницi") разом з iншими товаросупровiдними документами, усi примiрники яких засвiдчуються вiдбитками особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення, що здiйснював митне оформлення експорту, видається на руки уповноваженiй особi перевiзника чи вiдправника товарiв для доставки у пункт пропуску через державний кордон митницi призначення.

     3.5. На початку кожної змiни прикордонна митниця призначення робить оперативний запит до ЄАIС Держмитслужби України щодо експортних ВМД, за якими в цю митницю направлено вантажi, пiсля чого забезпечує наявнiсть у пiдпорядкованих їй пунктах пропуску iнформацiї про такi вантажi.

     3.6. По надходженнi експортного вантажу у пункт пропуску через державний кордон митницi призначення у визначений митницею вiдправлення строк доставки (або ранiше), посадова особа цiєї митницi перевiряє вiдповiднiсть вантажу вiдомостям про нього, зазначеним в електроннiй копiї експортної ВМД, проставляє у товаросупровiдних документах та на четвертому основному аркушi ВМД штамп "Пiд митним контролем".

     Iнформацiя про надходження експортних товарiв до структурного пiдроздiлу митницi призначення, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон, передається в оперативному режимi до ЄАIС Держмитслужби України.

(абзац другий пункту 3.6 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     3.7. Пункт 3.7 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495, у зв'язку з цим пункти 3.8 - 3.15 уважати вiдповiдно пунктами 3.7 - 3.14)

     3.7. Одразу ж пiсля надходження експортного вантажу в митницю призначення вiн береться пiд контроль цiєї митницi.

     Будь-якi операцiї з ним можуть бути здiйсненi тiльки з дозволу та пiд контролем митницi призначення.

     Вiдповiдальнiсть за збереження та недоторканiсть вантажу перед митницею призначення несуть:

     при перевезеннях автомобiльним транспортом - перевiзник;

     при перевезеннях залiзничним транспортом - начальник прикордонної залiзничної станцiї;

     при перемiщеннi морським, рiчковим та повiтряним транспортом -начальник порту;

     у разi розмiщення товарiв на складах (в термiналах) - керiвник цього складу (термiнала).

     3.8. Вантаж перебуває пiд митним контролем митницi призначення до моменту фактичного вивезення за межi митної територiї України.

     3.9. Пропуск товарiв через митний кордон України здiйснюється у кiлькостi, що не перевищує кiлькостi товарiв, зазначеної у ВМД.

     3.10. Пропуск експортного вантажу за межi митної територiї України здiйснюється тiльки пiсля звiряння вiдомостей, зазначених в електроннiй копiї вiдповiдної ВМД, з вiдомостями у товаросупровiдних документах та пiсля перевiрки (за рiшенням митницi) фактичної наявностi, кiлькостi, номенклатури i стану товарiв.

     3.11. У графi "А" четвертого аркуша цiєї ВМД проставляється вiдбиток ОНП посадової особи митницi призначення та вчиняється запис "Вантаж пропущено".

     Четвертий аркуш ВМД зберiгається протягом установленого строку в справах митницi призначення.

(главу 3 доповнено новим пунктом 3.11 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495, у зв'язку з цим пункти 3.11 - 3.14 уважати вiдповiдно пунктами 3.12 - 3.15)

     3.12. Одразу ж пiсля здiйснення пропуску вантажу за межi митної територiї України посадова особа митницi для зняття цього експортного вiдправлення з контролю передає в оперативному режимi до ЄАIС Держмитслужби України iнформацiю про пропуск вантажу, а саме:

     номер посвiдчення та номер особистої номерної печатки посадової особи, що здiйснював митне оформлення i пропуск цього вантажу;

     дату i час перетину митного кордону;

     вид, тип та номер транспортного засобу, яким перемiщувався цей вантаж; вiдомостi про перевiзника (графа 50 ВМД);

     фактичну кiлькiсть товарiв, якi перемiщуються, у додаткових одиницях вимiру, а за їх вiдсутностi - в основних одиницях вимiру, за винятком тiєї частини товарiв, що не буде пропущена за межi митної територiї України внаслiдок дiї обставин, зазначених у пунктi 2.6 цього Положення.

(абзац п'ятий пункту 3.12 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     3.13. При частинному надходженнi експортного вантажу в митницю призначення, зокрема при подрiбненнi партiї товарiв, що перевозяться залiзничним транспортом (декiлькома транспортними засобами), ведеться облiк фактичного вивезення за межi митної територiї України товарiв, що входять до складу задекларованої в однiй ВМД партiї.

     Для цього на зворотному боцi четвертого основного аркуша ВМД, вилученого пiд час митного оформлення першої частини експортного вiдправлення, посадовою особою митницi призначення вчиняється запис:

Вивезено кiлькiсть дата i
N накладної
залишок квоти пiдпис
посадової особи

     Такий запис обов'язково засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи, що проводив митне оформлення.

     3.14. У разi частинного надходження товарiв, що входять до складу задекларованої в однiй ВМД партiї, митниця призначення здiйснює пропуск за межi митної територiї України та облiк кожної частини подрiбненої партiї товарiв до вивезення всiєї партiї у повному обсязi, за винятком тiєї частини партiї, яка потрапила пiд дiю надзвичайних або невiдворотних обставин i подiй та якiй вiдповiдним митним органом був продовжений строк доставки, а також тiєї частини партiї, що не може бути доставлена у митницю призначення внаслiдок обставин, зазначених у пунктi 2.6 цього Положення. Iнформацiя про пропуск кожної частини подрiбненої партiї передається в оперативному режимi до ЄАIС Держмитслужби України засобами електронного зв'язку.

     3.15. У разi виявлення порушення митних правил справа про таке порушення заводиться вiдповiдно до пункту 1.10 цього Положення.

4. Контроль за доставкою товарiв, що ввозяться на митну територiю України

     4.1. Митне оформлення товарiв, що ввозяться в Україну, здiйснюється у митницi за мiсцем державної реєстрацiї або проживання, за мiсцезнаходженням юридичної або фiзичної особи, на адресу якої ввозяться товари.

(пункт 4.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     4.2. Альтернативою митному оформленню товарiв у митницi призначення є здiйснення повного митного оформлення товарiв безпосередньо у прикордоннiй митницi зi сплатою належних платежiв та дотриманням положень чинного законодавства у частинi сертифiкацiї продукцiї, а також застосування заходiв нетарифного регулювання, ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного контролю тощо.

     4.3. Для здiйснення контролю за доставкою окремих видiв товарiв, перелiк яких установлюється й змiнюється Держмитслужбою України залежно вiд виду транспорту, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв" використовується попередня вантажна митна декларацiя (далi - ПД).

     ПД оформлюється в порядку, установленому Держмитслужбою України.

     Для здiйснення контролю за доставкою товарiв, що ввозяться на митну територiю України, перемiщуються цiєю територiєю з будь-якою метою, крiм транзиту, i на якi не складається ПД, використовуються iншi документи контролю за доставкою, визначенi Держмитслужбою України, та їх електроннi копiї. Порядок заповнення, використання чи анулювання документiв контролю за доставкою та їх електронних копiй установлюється Держмитслужбою України у межах її повноважень, визначених законодавством України.

(абзац третiй пункту 4.3 в редакцiї наказыв Державної митної служби України вiд 12.12.2003р. N 865, вiд 20.06.2006р. N 495)

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України як документ контролю за доставкою використовується попереднє повiдомлення (далi - ПП) або внутрiшнiй транзитний документ (далi - ВТД) та його електронна копiя. Випадки використання цих документiв контролю за доставкою визначаються в нормативно-правових актах Держмитслужби України вiдповiдно до вимог Митного кодексу України.

     Порядок подання ПП виключно в електронному виглядi регламентується Iнструкцiєю iз заповнення та використання попереднього повiдомлення в електронному виглядi, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2005 N 1220 i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 15.12.2005 за N 1505/11785.

(абзац четвертий пункту 4.3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 06.10.2003р. N 653, абзац четвертий пункту 4.3 замiнено абзацами четвертим i п'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)
(пункт 4.3 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 23.07.2002р. N 386)

     4.4. Заповнене згiдно з установленим порядком ПП та його електронна копiя до моменту ввезення товарiв подаються митницi за мiсцем державної реєстрацiї або проживання, за мiсцезнаходженням юридичної або фiзичної особи, на адресу якої ввозяться товари, тобто митницi призначення.

     4.5. В окремих випадках, враховуючи специфiку господарської дiяльностi особи, на адресу якої ввозяться товари, можливе оформлення ПП та наступне оформлення вантажної митної декларацiї вiдповiдно до заявленого митного режиму в зонi дiяльностi митницi iншої, нiж митниця за мiсцем державної реєстрацiї або проживання, за мiсцезнаходженням цiєї особи. У таких випадках ПП оформляється за листами про погодження.

(абзац перший пункту 4.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.03.2006р. N 172)

     При цьому ПП та ВМД повиннi бути оформленi однiєю митницею.

     4.6. В окремих випадках ввезення за одним ПП товарiв, якi класифiкуються у рiзних пiдсубпозицiях однiєї позицiї УКТЗЕД, для спрощення процедури декларування товарiв та митного оформлення пiд час перемiщення цих товарiв через митний кордон України дозволяється проводити групування окремих найменувань товарiв у пiдсубпозицiях, де класифiкуються товари, на якi встановлено найвищу ставку мита серед товарiв цiєї позицiї, якщо таке групування не впливатиме на подальшу класифiкацiю товарiв пiд час їх оформлення з метою вiльного використання.

(пункт 4.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     4.7. Посадова особа митницi призначення у межах своєї компетенцiї:

     перевiряє вiдомостi про особу, на адресу якої ввозяться товари;

     перевiряє правильнiсть заповнення ПП та його електронної копiї;

     за вiдсутностi зауважень присвоює ПП реєстрацiйний номер та проставляє на твердiй копiї ПП вiдбитки потрiбних штампiв вiдповiдно до загального порядку.

     4.8. Митниця призначення, якою було оформлене ПП, у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту його оформлення, передає iнформацiю за оформленим ПП до ЄАIС Держмитслужби України засобами електронного зв'язку.

     4.9. Поставлення на контроль електронної копiї ПП здiйснюється посадовою особою митницi призначення в строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту надходження до ЄАIС Держмитслужби України цiєї копiї, шляхом унесення каналами оперативного зв'язку з ПЕОМ вiдмiтки в ЄАIС Держмитслужби України про вiдповiднiсть даних електронної копiї ПП даним, що мiстяться в паперовому примiрнику цього ПП.

(пункт 4.9 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 06.10.2003р. N 653, вiд 15.07.2004р. N 522)

     4.10. З метою прискорення митного оформлення товарiв та запобiгання затримцi транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон особа, на адресу якої ввозяться в Україну товари, оформленi з використанням ПП, iнформує вiдправника або перевiзника цих товарiв про дату та номер оформленого ПП, якi проставляються у правому нижньому кутi товаросупровiдних документiв на перемiщуванi товари.

     4.11. Митниця вiдправлення дає дозвiл на перемiщення через митний кордон товарiв, що ввозяться в Україну, тiльки за умови позитивного результату перевiрки (шляхом здiйснення оперативного запиту до ЄАIС Держмитслужби України за номером ПП, зазначеним у товаросупровiдних документах) посадовою особою пункту пропуску наявностi в ЄАIС Держмитслужби України вiдповiдного ПП та вiдповiдностi характеру i кiлькостi вантажу та вiдомостей, зазначених у товаросупровiдних документах на перемiщуванi товари, вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї ПП.

     4.12. Пiсля в'їзду до зони митного контролю в пунктi пропуску митницi вiдправлення перевiзник подає посадовiй особi митницi товаросупровiднi документи на товари, що ввозяться в Україну, та iнформує про номер i дату ПП, оформленого митницею призначення.

     4.13. Посадова особа митницi вiдправлення в межах своїх повноважень:

     перевiряє наявнiсть у товаросупровiдних документах запису про дату i номер оформленого ПП;

    робить оперативний запит до ЄАIС Держмитслужби України за номером ПП та перевiряє наявнiсть у ЄАIС Держмитслужби України електронної копiї цього ПП;

     перевiряє вiдповiднiсть поданих до митного оформлення товаросупровiдних документiв та вантажу вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї ПП.

     4.14. По отриманнi пiдтвердження з ЄАIС Держмитслужби України про наявнiсть ПП та за вiдсутностi зауважень посадова особа митницi вiдправлення заповнює контрольну мiтку ПП шляхом унесення до електронної копiї ПП вiдомостей про:

     транспортний засiб (вид, тип, номер тощо);

     перевiзника (найменування, адреса, вiдомостi про особу, що безпосередньо здiйснює перевезення тощо);

     перемiщуванi товари (кiлькiсть товару, який фактично перемiщується у цiй партiї, у додаткових одиницях вимiру, а за їх вiдсутностi - в основних; вартiсть товарiв тощо);

    вид i реквiзити всiх наявних товаротранспортних та товаросупровiдних документiв на товари;

(пункт 4.14 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     iдентифiкацiйнi ознаки митного забезпечення, наявного на вантажному вiдсiку транспортного засобу чи вантажному мiсцi або накладеному на нього;

(пункт 4.14 доповнено новим абзацом шостим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     серiю, номер та сторiнки книжки мiжнародного дорожнього перевезення (далi - книжка МДП) у разi перевезення товарiв на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього перевезення 1975 р.;

(пункт 4.14 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати вiдповiдно абзацами восьмим - одинадцятим)

     дату i час перетину кордону;

     визначений митницею вiдправлення строк доставки товарiв у митницю призначення;

     номер службового посвiдчення посадової особи митницi вiдправлення, що здiйснював митне оформлення цього вантажу;

     номер особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення, що здiйснював митне оформлення цього вантажу.

     4.15. Якщо попереднє повiдомлення, оформлене митницею призначення, складено на велику партiю товарiв, що ввозитиметься декiлькома транспортними засобами, на кожну частину такої партiї, яка перевозиться окремим транспортним засобом, заповнюється окрема контрольна мiтка у ЄАIС Держмитслужби України.

     4.16. У разi ввезення консолiдованих вантажiв, коли в одному транспортному засобi мiстяться товари, призначенi для рiзних одержувачiв, що знаходяться у зонi дiяльностi декiлькох митниць, посадова особа митницi вiдправлення перевiряє наявнiсть у ЄАIС Держмитслужби України електронних копiй ПП на всi товари, що мiстяться у цьому транспортному засобi.

     Дозвiл на вiдправлення транспортного засобу в митницю призначення та у промiжнi митницi надається тiльки за умови наявностi в ЄАIС Держмитслужби України поставлених на контроль ПП на кожен конкретний вантаж.

     4.17. Якщо консолiдованi вантажi ввозяться в Україну пiдприємствами, що здiйснюють надання транспортно-експедицiйних послуг, або зареєстрованими в Українi кур'єрськими службами прискореної пошти, ПП може подаватися цими органiзацiями митницi за мiсцем їх державної реєстрацiї на всю партiю вантажу незалежно вiд кiлькостi i мiсцезнаходження кiнцевих одержувачiв.

     4.18. Пiсля цього посадова особа митницi вiдправлення в межах своїх повноважень:

     заносить вiдомостi про номер i дату ПП, товари, транспортний засiб, яким вони перемiщуються, товаросупровiднi документи, перевiзника тощо до журналу реєстрацiї пропуску товарiв через митний кордон України;

     ознайомлює особу, що приймає товари до перевезення в митницю призначення та документи на них, зi змiстом статей 330, 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України;

     використовуючи данi ЄАIС Держмитслужби України, роздруковує чотири примiрники витягу з електронної копiї ПП (iз заповненою контрольною мiткою про пропуск товарiв) на перемiщуванi товари;

     особа, що приймає заявленi товари до перевезення та документи на них, бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв i документiв у митницю призначення й пiдписує в усiх примiрниках витягу з електронної копiї ПП друкований текст зобов'язання про доставку товарiв у митницю призначення;

     проставляє вiдбиток ОНП у чотирьох примiрниках витягу з електронної копiї ПП: перший примiрник витягу з електронної копiї ПП разом з примiрниками всiх товаросупровiдних документiв (або ксерокопiями - по однiй з кожного документа) передається до ВКПТ митницi вiдправлення; другий i третiй примiрники передаються особi, що взяла зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, використовуються як довiдковi документи протягом усього термiну перемiщення товарiв; четвертий примiрник разом з примiрниками документiв (або ксерокопiями - по однiй з кожного документа), що пiдтверджують вартiснi й кiлькiснi характеристики товару, iнших необхiдних товаросупровiдних i товаротранспортних документiв залишається в справах структурного пiдроздiлу митницi вiдправлення, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон;

     засвiдчує завершення митного оформлення шляхом проставлення вiдбитка номерного штампа "Пiд митним контролем" (далi - штамп ПМК) на всiх примiрниках усiх поданих до оформлення товаросупровiдних i товаротранспортних документiв (або на ксерокопiях - по однiй з кожного документа);

     дає дозвiл на вiдправлення товару в митницю призначення.

     Першi примiрники витягiв з електронних копiй ПП щоденно передаються до ВКПТ митницi вiдправлення за реєстром, який пiдписує начальник структурного пiдроздiлу митницi або особа, що його замiщує.

     Начальник структурного пiдроздiлу митницi вiдправлення несе персональну вiдповiдальнiсть за проведення звiрення кiлькостi перемiщень товарiв, унесених до реєстру, з кiлькiстю перемiщень товарiв, зазначеною в журналi реєстрацiї пропуску товарiв через митний кордон України.

(пункт 4.18 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 29.03.2004р. N 221, вiд 15.07.2004р. N 522, у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     4.19. При надходженнi товарiв, що ввозяться в Україну, у митницю призначення у визначений митницею вiдправлення строк доставки (або ранiше) посадова особа митницi призначення перевiряє комплектнiсть поданих особою, яка дала зобов'язання про доставку товарiв у митницю призначення, товаросупровiдних документiв за їх перелiком, що мiститься в електроннiй копiї ПП, i вiдповiднiсть цих документiв реквiзитам документiв, зазначеним у витягу з цiєї електронної копiї.

     По завершеннi перемiщення товарiв посадова особа митницi призначення вчиняє на другому й третьому примiрниках витягу з електронної копiї ПП запис "Перемiщення завершено", який засвiдчується вiдбитком штампа ПМК цiєї посадової особи. Другий примiрник витягу передається до ВКПТ цiєї митницi як пiдстава для зняття з контролю цього перемiщення товарiв; третiй примiрник витягу додатково засвiдчується вiдбитком ОНП посадової особи митницi призначення та видається особi, яка дала зобов'язання про доставку товарiв у митницю призначення, як свiдчення завершення виконання зобов'язання.

(пункт 4.19 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     4.20. В електроннiй копiї ПП, що мiститься в ЄАIС Держмитслужби України, у строк, що не перевищує чотирьох годин пiсля надходження товарiв у мiсце прибуття, зафiксованого в документi контролю за доставкою (вiдповiдно до наказу Державної митної служби України вiд 21.11.2005 N 1136 "Про мiсця прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2005 за N 1474/11754), посадова особа митницi призначення робить вiдмiтку про надходження товарiв.

(пункт 4.20 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.10.2003р. N 653, у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

     4.21. Будь-якi операцiї з товарами, що надiйшли у митницю призначення, але митне оформлення яких ще не завершено, можуть бути здiйсненi тiльки з дозволу та пiд контролем митницi призначення.

     Вiдповiдальнiсть за збереження та недоторканiсть вантажу перед митницею призначення несуть:

     при перевезеннях автомобiльним транспортом - перевiзник;

     при перевезеннях залiзничним транспортом - начальник залiзничної станцiї;

     при перемiщеннi морським, рiчковим та повiтряним транспортом - начальник порту.

     4.22. Товари перебувають пiд митним контролем митницi призначення до моменту завершення повного їх митного оформлення згiдно iз заявленим митним режимом.

     4.23. При частинному надходженнi товарiв, що ввозяться в Україну, в митницю призначення, зокрема при подрiбненнi партiї товарiв, що перевозяться залiзничним транспортом, ведеться облiк фактичної доставки товарiв, що входять до складу заявленої та пропущеної за одним ПП партiї. Для цього використовуються можливостi програмних засобiв ЄАIС Держмитслужби України.

     4.24. При частинному надходженнi (при перевезеннях декiлькома транспортними засобами) у митницю призначення товарiв, що входять до складу заявленої за одним ПП партiї, ця митниця здiйснює митне оформлення згiдно iз заявленим режимом усiєї подрiбненої партiї товарiв тiльки у повному обсязi, за винятком тiєї частини партiї, яка цiлком втрачена або потрапила пiд дiю надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй i не може бути доставлена у митницю призначення, про що складено вiдповiднi документи.

     4.25. У разi виявлення порушення митних правил справа про таке порушення заводиться вiдповiдно до пункту 1.10 цього Положення.

     4.26. Пiсля завершення митного оформлення товарiв посадова особа митницi призначення, яка таке оформлення здiйснила, зазначає в другому примiрнику документа контролю за доставкою номер ВМД, а у випадках, передбачених законодавством України, - iншого документа, за яким здiйснено митне оформлення товарiв, i завiряє запис вiдбитком ОНП. До графи 44 цiєї ВМД або до iншого документа, за яким здiйснено митне оформлення товарiв, обов'язково повинен бути внесений номер вiдповiдного документа контролю доставки. Протягом доби вiд дати завершення митного оформлення товарiв посадова особа митницi призначення вносить iнформацiю про це до ЄАIС Держмитслужби України.

(главу 4 доповнено пунктом 4.26 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.10.2003р. N 653, пункт 4.26 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495)

5. Контроль за доставкою товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України

     5.1. Для здiйснення контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України (напрямок перемiщення - ТР), використовується ВМД типу "транзит" та її електронна копiя.

     5.2. Пiсля в'їзду до зони митного контролю на пунктi пропуску митницi вiдправлення власник транзитних товарiв, їх перевiзник або уповноважена ними особа (декларант) заповнює ВМД типу "транзит" та разом з усiма товаросупровiдними документами подає її посадовiй особi митницi вiдправлення.

     5.3. До графи 50 усiх основних аркушiв транзитної ВМД декларантом вносяться вiдомостi про особу, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення. На зворотному боцi кожного аркуша ВМД вчиняється друкований напис такого змiсту:

     "Я, (прiзвище, iм'я та по батьковi, номер i серiя паспорта), ознайомлений зi змiстом статей 331, 336, 337, 338, 349 Митного кодексу України i зобов'язуюсь доставити задекларованi товари в митницю призначення в установлений строк".

(абзац другий пункту 5.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.03.2004р. N 221)

     Особа, що приймає задекларованi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, ознайомлюється зi змiстом зазначених статей Митного кодексу України та пiдписує всi примiрники основних аркушiв ВМД. Зобов'язання i пiдпис засвiдчуються вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення.

     5.4. Посадова особа митницi вiдправлення у межах своєї компетенцiї:

     перевiряє правильнiсть заповнення ВМД та її електронної копiї;

     у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами, перевiряє правильнiсть нарахування митного боргу;

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у поданих до митного оформлення товаросупровiдних документах, та вантажу вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї ВМД;

     за вiдсутностi зауважень присвоює ВМД реєстрацiйний номер та проставляє на твердiй копiї ВМД та всiх примiрниках товаросупровiдних документiв вiдбитки вiдповiдних штампiв та особистої номерної печатки згiдно iз загальним порядком;

     дає дозвiл на транзит товарiв через митну територiю України.

     5.5. Посадова особа митницi вiдправлення, що здiйснила оформлення транзитної ВМД, протягом чотирьох годин пiсля завершення оформлення ВМД передає iнформацiю за цiєю ВМД до ЄАIС Держмитслужби України засобами електронного зв'язку та ставить на контроль електронну копiю цiєї ВМД шляхом унесення в ЄАIС Держмитслужби України каналами оперативного зв'язку з ПЕОМ вiдмiтки про пропуск товарiв.

(пункт 5.5 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004р. N 522)

     5.6. До ЄАIС Держмитслужби України в оперативному режимi передається така iнформацiя про пропуск вантажу:

     1) номер i дата ВМД типу "транзит";

     2) код митницi, в зонi дiяльностi якої знаходиться пункт пропуску, через який здiйснюється ввезення транзитного вантажу (графа 29 ВМД);

     3) номер посвiдчення та номер особистої номерної печатки посадової особи, що здiйснив митне оформлення i пропуск цього вантажу;

     4) код митницi, в зонi дiяльностi якої знаходиться пункт пропуску, через який здiйснюватиметься вивезення транзитного вантажу за межi митної територiї України (графа 53 ВМД);

     5) визначений митницею вiдправлення строк доставки товарiв у митницю призначення;

     6) вiдомостi про коди, номери i дати документiв (товарно-транспортних накладних, книжок МДП тощо), доданих до ВМД;

     7) вiдомостi про види, типи та номери транспортних засобiв, якими здiйснюють перевезення транзитних товарiв (графа 18 ВМД);

     8) вiдомостi про перевiзника (найменування, адреса, вiдомостi про особу, що безпосередньо здiйснює перевезення тощо (графа 50 ВМД);

     9) дата i час початку транзитного перемiщення.

     5.7. Пiсля завершення митного оформлення посадова особа митницi вiдправлення разом з примiрниками ВМД залишає у справах митницi примiрники (або фотокопiї - по однiй з кожного документа) усiх супровiдних документiв на перемiщуванi товари.

     Усi цi документи реєструються пiд одним номером в окремому журналi реєстрацiї транзитних товарiв та зберiгаються у справах митницi вiдправлення протягом установленого строку зберiгання.

     5.8. Четвертий основний аркуш ВМД ("примiрник для митницi") разом з iншими товаросупровiдними документами, всi примiрники яких засвiдчуються вiдбитками особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення, що здiйснював митне оформлення транзиту, видається на руки перевiзнику чи вiдправнику товарiв або уповноваженiй ним особi для доставки у пункт пропуску через державний кордон митницi призначення.

     П'ятий основний аркуш ВМД ("примiрник для декларанта") передається декларанту.

     5.9. На початку кожної змiни прикордонна митниця призначення робить запит до ЄАIС Держмитслужби України щодо транзитних ВМД, пiсля чого забезпечує наявнiсть у пiдпорядкованих їй пунктах пропуску iнформацiї про такi вантажi.

     5.10. При надходженнi транзитного вантажу у пункт пропуску через державний кордон митницi призначення у визначений митницею вiдправлення строк доставки (або ранiше) посадова особа цiєї митницi:

     в оперативному режимi перевiряє наявнiсть транзитної ВМД у ЄАIС Держмитслужби України за реєстром транзитних ВМД, за якими направлено вантажi в цю митницю призначення;

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у товаросупровiдних документах, та самого вантажу (його кiлькостi, номенклатури i стану) вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї ВМД;

     приймає рiшення про необхiднiсть митного огляду перемiщуваних товарiв;

     за вiдсутностi зауважень проставляє у товаросупровiдних документах та на четвертому основному аркушi ВМД штамп "Пiд митним контролем". У графi "А" цього аркуша ВМД проставляється вiдбиток особистої номерної печатки посадової особи митницi призначення та робиться запис "Вантаж надiйшов".

     Пiсля цього аркуш ВМД вилучається i передається до ВКПТ митницi призначення. Вилучений аркуш ВМД протягом установленого строку зберiгається у справах митницi призначення.

     Пiсля надходження в митницю призначення товарiв, що перемiщуються митною територiєю України з використанням внутрiшнього транзитного документа типу ТР 80 ВН (далi - ВТД), посадова особа митницi призначення робить з ПЕОМ вiдмiтку в електроннiй копiї ВТД про прибуття товарiв. Протягом доби вiд дати завершення митного оформлення товарiв у заявленому митному режимi посадова особа ВКПТ митницi призначення вносить з ПЕОМ до електронної копiї ВТД, що мiститься в ЄАIС Держмитслужби України, iнформацiю про повне завершення перемiщення товарiв.

(пункт 5.10 доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004р. N 522)

     5.11. Одразу пiсля цього посадова особа митницi призначення в оперативному режимi передає до ЄАIС Держмитслужби України iнформацiю про пропуск вантажу, а саме:

(абзац перший пункту 5.11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004р. N 522)

     код митницi, в зонi дiяльностi якої знаходиться пункт пропуску, через який здiйснюється вивезення транзитного вантажу за межi митної територiї України (графа 53 ВМД);

     номер посвiдчення та номер особистої номерної печатки посадової особи, що здiйснив митне оформлення i пропуск цього вантажу;

     фактичну дату надходження вантажу в митницю призначення;

     вiдомостi про кожен пропущений товар;

     вiдомостi про фактично пропущену кiлькiсть товару в додаткових одиницях вимiру, а за їх вiдсутностi - в основних одиницях вимiру;

     вiдомостi про коди, номери i дати документiв (товарно-транспортних накладних, книжок МДП тощо), доданих до ВМД;

     вiдомостi про види, типи та номери транспортних засобiв, що здiйснюють перевезення транзитних товарiв (графа 18 ВМД);

     вiдомостi про перевiзника (графа 50 ВМД);

     у разi складання митницею призначення протоколу про порушення митних правил - вiдомостi про цей протокол.

     5.12. При частинному надходженнi транзитного вантажу в митницю призначення, зокрема пiд час подрiбнення партiї товарiв при перевезеннях залiзничним транспортом (декiлькома транспортними засобами), ведеться облiк фактичного надходження товарiв, що входять до складу задекларованої за однiєю ВМД партiї.

     Для цього на зворотному боцi четвертого основного аркуша ВМД, вилученого пiд час митного оформлення першої частини транзитного вiдправлення, посадовою особою митницi призначення вчиняється запис:

Надiйшло кiлькiсть дата i
N накладної
залишок пiдпис посадової особи

     Такий запис обов'язково засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи, що проводив митне оформлення.

     5.13. При частинному надходженнi у митницю призначення товарiв, що входять до складу задекларованої за однiєю ВМД партiї (при перевезеннях декiлькома транспортними засобами), ця митниця здiйснює пропуск за межi митної територiї України всiєї подрiбненої партiї товарiв тiльки у повному обсязi, за винятком тiєї частини партiї, яка потрапила пiд дiю надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй i для якої вiдповiдним митним органом був продовжений строк доставки, а також тiєї частини партiї, що не може бути доставлена у митницю призначення внаслiдок обставин, зазначених у пунктi 2.6 цього Положення, про що складено вiдповiднi документи.

     5.14. У разi необхiдностi накопичення у зонi дiяльностi митницi призначення великих партiй транзитних товарiв (наприклад, з метою формування суднової партiї) кожна частина такої партiї декларується митницям вiдправлення окремо та направляється у митницю призначення згiдно з вимогами пунктiв 5.1 - 5.8 цього Положення.

     5.15. Пiсля надходження у митницю призначення в установлений строк кожної частини партiї, що накопичується, товари зберiгаються у транспортних засобах або з дозволу митницi розмiщуються пiд митним контролем на складах (в термiналах) або у зонах митного контролю (крiм митних лiцензiйних складiв).

     Будь-якi операцiї з ними можуть бути здiйсненi тiльки з дозволу та пiд контролем митницi призначення.

     Вiдповiдальнiсть за збереження та недоторканiсть вантажу перед митницею призначення несуть:

     при перевезеннях автомобiльним транспортом - перевiзник;

     при перевезеннях залiзничним транспортом - начальник прикордонної залiзничної станцiї;

     при перемiщеннi морським, рiчковим та повiтряним транспортом - начальник порту;

     у разi розмiщення транзитних товарiв на складах (в термiналах) - керiвник цього складу (термiнала).

     5.16. Транзитнi товари, розмiщенi до накопичення партiї на складах (в термiналах) або у зонах митного контролю (крiм митних лiцензiйних складiв), мають бути вивезенi з них за межi митної територiї України.

     В окремих випадках за письмовою заявою власника цих товарiв митницею призначення згiдно з установленим порядком може бути здiйснена змiна митного режиму, в якому перемiщуються цi товари.

     5.17. Вантаж перебуває пiд митним контролем митницi призначення до моменту фактичного вивезення за межi митної територiї України.

     5.18. Пропуск товарiв через митний кордон України здiйснюється у кiлькостi, що не перевищує кiлькостi товарiв, зазначеної у ВМД.

     5.19. У разi ненадходження транзитних товарiв у митницю призначення, надходження з порушенням строку доставки, номiналу, цiлiсного стану та обсягу товарiв тощо справа про порушення митних правил заводиться вiдповiдно до пункту 1.10 цього Положення.

6. Контроль за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями у межах митної територiї України

     6.1. Контроль за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями у межах митної територiї України, здiйснюється згiдно з порядком, установленим для контролю за транзитом товарiв через митну територiю України.

7. Змiна митного режиму та переадресування товарiв

     7.1. Рiшення про змiну митного режиму приймає митниця, в зонi дiяльностi якої знаходяться товари, щодо яких змiнюється митний режим.

(пункт 7.1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.05.2011р. N 399)

     7.2. Пункт 7.2 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.05.2011р. N 399)

     7.3. Пункт 7.3 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.05.2011р. N 399)

     7.4. Пункт 7.4 виключено

(пункт 7.4 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 10.12.2003р. N 849, виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.05.2011р. N 399, у зв'язку з цим пункти 7.5 - 7.9 вважати вiдповiдно пунктами 7.2 - 7.6)

     7.2. Якщо промiжною митницею надається дозвiл на змiну митного режиму щодо транзитних товарiв та здiйснюється вiдповiдне митне оформлення, ця митниця протягом тiєї ж доби каналами електронного зв'язку (а у разi вiдсутностi електронного зв'язку - письмово) повiдомляє про це митницю вiдправлення, що проводила митне оформлення транзиту.

     Крiм того, iнформацiя про змiну митного режиму негайно передається до ЄАIС Держмитслужби України.

    Митниця вiдправлення протягом чотирьох годин з моменту отримання повiдомлення про змiну митного режиму повинна зробити вiдповiдну вiдмiтку в ЄАIС Держмитслужби України, пiдтвердивши отримання iнформацiї про змiну митного режиму.

     7.3. Пункт 7.3 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.05.2011р. N 399)

     7.4. Пункт 7.4 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.05.2011р. N 399)

     7.5. Пункт 7.5 виключено

(пункт 7.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 20.06.2006р. N 495, виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.05.2011р. N 399)

     7.6. Пункт 7.6 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 18.05.2011р. N 399)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.