Документ скасований: Наказ Мінфіну № 1066 від 09.10.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 13 жовтня 2005 року N 969


Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 листопада 2005 р. за N 1393/11673

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 3 липня 2006 року N 550


     Вiдповiдно до пункту 6 частини другої статтi 11, статей 58 та 156 Митного кодексу України та з метою вдосконалення системи контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, наказую:

     1. Затвердити Порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв (далi - Порядок), що додається.

     2. Начальникам регiональних митниць, митниць довести Порядок до вiдома особового складу й забезпечити неухильне дотримання його вимог, iнформувати про вимоги Порядку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi шляхом розмiщення його тексту на наочних стендах у пунктах пропуску через державний кордон України.

     3. Управлiнню контролю за перемiщенням вантажiв (Луговець В. А.) i Юридичному департаменту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С. А.) розробити програмно-iнформацiйнi комплекси для забезпечення практичної реалiзацiї вимог Порядку митними органами.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 30 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмитслужби України вiд 29.01.99 N 52 "Про введення до дослiдної експлуатацiї програмно-iнформацiйного комплексу "Контроль за перемiщенням вантажiв при iмпортi".

     7. Унести такi змiни до Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 12.04.2000 N 206 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.2000 за N 261/4482:

     7.1. У пунктi 1.6 слова "мiжнародних поштових вiдправлень" виключити.

     7.2. У позицiї "Графа 33 "Код товару" глави 3 "Особливостi заповнення окремих граф ВТД" пiсля слiв "При перевезеннях вiдправлень спецiального зв'язку" виключити слова "та мiжнародних поштових вiдправлень", пiсля слiв "Вiдправлення спецiального зв'язку згiдно зi специфiкацiями" виключити слова "або Мiжнароднi поштовi вiдправлення".

     8. Викласти текстовий опис коду 0100 у роздiлi 0 "Митнi документи" додатка 10 "Класифiкатор документiв" до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, у такiй редакцiї:

     "0100 Повiдомлення про транзитне перемiщення".

     9. Скасувати наказ Державної митної служби України вiд 30.08.2005 N 803 "Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв".

     10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Федорова О. О.

Голова Державної митної служби України О. Б. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 13 жовтня 2005 р. N 969
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 листопада 2005 р. за N 1393/11673

Порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено з метою вдосконалення системи контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, вiдповiдно до пункту 6 частини другої статтi 11, статей 58 та 156 Митного кодексу України.

     1.2. Дiя Порядку поширюється на:

     а) товари гуманiтарної допомоги, що ввозяться на митну територiю України (крiм тих, що ввозяться з метою транзиту);

     б) несупроводжуваний багаж громадян - при ввезеннi його на митну територiю України, вивезеннi з неї, транзитi через територiю України;

     в) товари, що ввозяться на митну територiю України й перемiщуються цiєю територiєю з будь-якою метою, у тому числi з метою транзиту, за укладеними в установленому порядку зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами):

     - у ручнiй поклажi;

     - у супроводжуваному багажi;

     - у несупроводжуваному багажi, який перевозиться залiзницею в поштових та/або поштово-багажних вагонах;

     г) мiжнароднi поштовi вiдправлення.

     1.3. Термiни, що вживаються в цьому Порядку, визначено Митним кодексом України.

2. Порядок здiйснення контролю за доставкою товарiв з митницi вiдправлення в митницю призначення

     2.1. Для здiйснення контролю за доставкою товарiв, якi перебувають пiд митним контролем i перемiщуються митною територiєю України, використовуються повiдомлення про транзитне перемiщення (далi - ПТП) та його електронна копiя.

     2.2. ПТП складається посадовою особою митницi вiдправлення, декларантом або перевiзником, як правило, на партiю товарiв. Форму ПТП наведено в додатку 1 до цього Порядку.

     2.3. ПТП оформлюється в трьох примiрниках на аркушах паперу формату А4 посадовою особою митницi вiдправлення й реєструється нею в окремому журналi, форма якого визначається цiєю митницею з урахуванням особливостей перемiщення товарiв рiзними видами транспорту. Структуру порядкового номера ПТП наведено в додатку 2 до цього Порядку.

     2.4. При ввезеннi товарiв автомобiльним транспортом на митну територiю України з будь-якою метою, крiм транзиту, у ПТП обов'язково зазначається мiсце прибуття товарiв, яке визначається посадовою особою митницi вiдправлення за Перелiком мiсць прибуття автотранспорту, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N 839/4132, на пiдставi iнформацiї, наданої перевiзником. У разi вiдсутностi такої iнформацiї посадова особа митницi самостiйно визначає час i мiсце доставки зазначених товарiв для здiйснення митного контролю та митного оформлення.

     2.5. Особа або перевiзник, яка прийняла заявленi товари до перевезення, надає митницi вiдправлення зобов'язання доставити цi товари в митницю призначення в строк, установлений митницею вiдправлення, про що власноручно вчиняє вiдповiдний запис у всiх примiрниках ПТП.

     2.6. При перемiщеннi товарiв залiзничним транспортом (крiм товарiв, що перемiщуються в ручнiй поклажi) на всiх примiрниках ПТП проставляється календарний штемпель залiзничної станцiї, яка прийняла товари до перевезення.

     2.7. На всiх примiрниках ПТП посадова особа митницi вiдправлення проставляє вiдбитки штампа "Пiд митним контролем" (далi - ПМК) i особистої номерної печатки (далi - ОНП).

     2.8. Перший i другий примiрники ПТП видаються особi або перевiзнику, що прийняла товари до перевезення, для доставки разом з товарами в митницю призначення; третiй примiрник ПТП разом з примiрниками товаротранспортних (за наявностi) та iнших товаросупровiдних документiв (або їх завiреними копiями) залишається на контролi в митницi вiдправлення.

     2.9. Пiсля цього посадова особа митницi вiдправлення в строк, що не перевищує 4 годин пiсля завершення митного оформлення товарiв, уносить до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС) iнформацiю за кожним ПТП.

     2.10. При надходженнi товарiв у митницю призначення в межах визначеного митницею вiдправлення строку доставки посадова особа митницi призначення перевiряє вiдповiднiсть товарiв вiдомостям про них, зазначеним в електроннiй копiї ПТП, вилучає примiрники ПТП у перевiзника або в особи, що пред'являє товари до митного оформлення, та проставляє в них i в усiх товаротранспортних (за наявностi) та iнших товаросупровiдних документах вiдбитки штампа ПМК.

     2.11. У першому примiрнику ПТП посадова особа митницi призначення вчиняє запис "Товар надiйшов", завiряє його вiдбитком ОНП i передає цей примiрник ПТП особi, що надала митницi вiдправлення зобов'язання щодо доставки товарiв у митницю призначення, як пiдтвердження виконання цього зобов'язання.

     2.12. Посадова особа митницi призначення в строк, що не перевищує 4 годин з моменту пред'явлення товару до митного оформлення, робить в електроннiй копiї ПТП, що мiститься в ЄАIС, вiдмiтку про прибуття товару в митницю призначення.

     2.13. Якщо перевезення здiйснюється на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього перевезення, то iнформацiя про доставку товарiв додатково заноситься до ЄАIС вiдповiдно до наказу Держмитслужби України вiд 06.04.98 N 181 "Про впровадження системи електронного обмiну даних книжок МДП" (зi змiнами й доповненнями).

     2.14. Пiсля завершення митного оформлення товарiв посадова особа митницi призначення, що його здiйснила, зазначає в другому примiрнику ПТП номер вантажної митної декларацiї, а у випадках, передбачених законодавством України, - номер квитанцiї МД-1, за якою здiйснено митне оформлення товарiв, i завiряє цей запис вiдбитком ОНП. До графи 44 (роздiл 0 "Митнi документи", позицiя "0100") цiєї вантажної митної декларацiї обов'язково повинен бути внесений номер вiдповiдного ПТП. Протягом доби вiд дати завершення митного оформлення товарiв посадова особа митницi призначення вносить iнформацiю про це з ПЕОМ до ЄАIС.

     При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України посадова особа митницi, що здiйснює пропуск товарiв за межi цiєї територiї, учиняє на першому й другому примiрниках ПТП запис "Товар вивезено за межi митної територiї України", який завiряє вiдбитком ОНП, i вносить вiдповiдну вiдмiтку до електронної копiї ПТП, що мiститься в ЄАIС.

     Другий примiрник ПТП передається до вiддiлу контролю за доставкою товарiв, перший - залишається в особи, що надала митницi вiдправлення зобов'язання щодо доставки товарiв у митницю призначення, як пiдтвердження виконання цього зобов'язання.

     2.15. Контроль за виконанням зобов'язань щодо доставки товарiв у митницю призначення здiйснює митниця вiдправлення. Пiдставою для зняття ПТП з контролю митницею вiдправлення є внесена митницею призначення до електронної копiї ПТП, що мiститься в ЄАIС, вiдмiтка про доставку товарiв.

     2.16. Унесення iнформацiї до ЄАIС здiйснюється виключно з ПЕОМ, розмiщеної в примiщеннi структурного пiдроздiлу митницi.

     2.17. Якщо митницею призначення пiсля закiнчення строку доставки товарiв не пiдтверджено факт доставки, то митниця вiдправлення направляє засобами електронного зв'язку запит до цiєї митницi для з'ясування факту доставки/недоставки товарiв.

     2.18. Процедура продовження строку доставки товару в митницю призначення здiйснюється вiдповiдно до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335, за винятком унесення до ЄАIС вiдмiток про продовження строку доставки.

Начальник Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв В. А. Луговець

 

Додаток 1
до Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв
Форма

Повiдомлення про транзитне перемiщення

N _______ /__/______________

Видано   митницею
для доставки в   митницю
(назва мiсця прибуття та його адреса:  
(при ввезеннi товарiв автомобiльним
  )
транспортом з будь-якою метою, крiм транзиту)
у строк до ______________________ 20____року.
товарiв, що перемiщуються з метою   ,
(iмпорту, експорту, прохiдного транзиту)
загальною кiлькiстю   ,
(цифрами та прописом загальна вага й кiлькiсть мiсць)
загальною вартiстю*   грн.,
(цифрами та прописом)
за документами  
(назви й номери товаротранспортних i
  .
товаросупровiдних документiв)
Особливостi перемiщення (необхiдне пiдкреслити):
ГД - гуманiтарна допомога; ПВ - поштове вiдправлення;
НБ - несупроводжуваний багаж; СБ - супроводжуваний багаж;
РП - ручна поклажа; IН - iнше.
Країна вiдправлення   .
Вiдомостi про вiдправника  
(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи або назва
  .
юридичної особи, мiсцезнаходження (проживання), код за ЄДРПОУ тощо)
Країна призначення   .
Вiдомостi про одержувача  
(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи або назва
  .
юридичної особи, адреса, код за ЄДРПОУ тощо)
Вид транспорту та найменування перевiзника  
 
Мiсце вiдбитка
штампа "Пiд
митним
контролем"
Зворотний бiк Повiдомлення про транзитне перемiщення
N або назва транспортного засобу
  .
Накладено митне забезпечення   .
N
з/п
Найменування товару К-ть мiсць Вид упаковки Вага Вартiсть Митне забезпечення Примiтки
               
               
               
Повiдомлення про транзитне перемiщення оформлено посадовою особою митницi
 
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
 
Зобов'язання
Я,  
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи,
  ,
мiсце роботи, посада, мiсце проживання, данi паспорта)
зобов'язуюся доставити перелiченi товари в   митницю

в строк до ___________________ 20 ____ року.
    Менi вiдомо, що цi товари перебувають пiд митним контролем i в разi їх недоставки в митницю призначення в зазначений строк я нестиму вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України. Зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338, 349 Митного кодексу України ознайомлений.

(непотрiбне закреслити)
"___" ____________ 20 __ року.  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
Мiсце вiдбитка
особистої
номерної печатки

____________
     * У перерахунку за курсом, установленим Нацiональним банком України на день оформлення ПТП.

 

Додаток 2
до Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв

Структура порядкового номера повiдомлення про транзитне перемiщення товарiв

     Порядковий номер ПТП має таку структуру:

     ААААА/В/ССССССССС,

     де

     ААААА - порядковий номер ПТП;

     В - остання цифра року;

     ССССССССС - дев'ятизначний код структурного пiдроздiлу митного органу, у якому проводиться митне оформлення, згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами).

(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 03.07.2006 р. N 550)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.