Документ скасований: Наказ Мінфіну № 1066 від 09.10.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 12 квiтня 2000 року N 206


Про затвердження Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 травня 2000 р. за N 261/4482

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 12 грудня 2003 року N 865,
вiд 29 березня 2004 року N 221,
вiд 15 липня 2004 року N 522,
вiд 13 жовтня 2005 року N 969,
вiд 9 грудня 2005 року N 1217

    З метою посилення контролю за перемiщенням вантажiв мiж митницями та для встановлення механiзму реалiзацiї роздiлу 6 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335, наказую:

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2003 р. N 865)

     1. Затвердити Порядок заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України (далi - Порядок), що додається.

     2. Начальнику Управлiння органiзацiї митного контролю Дьомiну Ю. М., начальнику Правового управлiння Мельнику М. В. забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння Копосову С. А. забезпечити доопрацювання програмного забезпечення митних органiв вiдповiдно до затвердженого Порядку.

     4. Начальнику Управлiння справами Карпенку В. П. довести цей наказ до вiдома митних органiв України та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби Соболя I. М.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 12 квiтня 2000 р. N 206
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 травня 2000 р. за N 261/4482

ПОРЯДОК
заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України

(У текстi Порядку слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнено словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15 липня 2004 року N 522)

1. Загальнi положення

     1.1. Дiя Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України (далi - Порядок), поширюється на товари та iншi предмети (далi - товари), що перебувають пiд митним контролем.

     1.2. Для здiйснення контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України, використовуються внутрiшнiй транзитний документ (далi - ВТД), заповнений згiдно з цим Порядком, та його електронна копiя.

     ВТД виготовляється i заповнюється за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ на аркушах паперу формату А4 за формою, яка вiдповiдає бланкам унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3).

     При митному оформленнi ВТД митнi збори за митне оформлення не нараховуються i не сплачуються.

     1.3. ВТД не складається, якщо контроль за перевезенням цих товарiв здiйснюється з використанням iншого контрольного документа: попередньої вантажної митної декларацiї на окремi види товарiв (далi - ПД), перелiк яких установлюється Держмитслужбою, попереднього повiдомлення (далi - ПП), експортної вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) чи транзитної ВМД.

(абзац перший пункту 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2003 р. N 865)

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України (з будь-якою метою, крiм транзиту iноземних товарiв) через морськi (рiчковi) порти та аеропорти зi змiною виду транспорту чи без такої цi товари направляються прикордонною митницею з вантажного термiналу (складу, майданчика, зони митного контролю тощо) аеропорту чи порту в митницю призначення за ВТД, ПД або ПП.

(абзац другий пункту 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2003 р. N 865)

     1.4. У разi перемiщення за ВТД пiдакцизних товарiв чи окремих видiв товарiв, перелiк яких установлено наказом Держмитслужби України вiд 28.02.2003 N 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.2003 за N 424/7745 (зi змiнами й доповненнями), митними органами застосовуються такi заходи гарантування доставки товарiв у митний орган призначення:

     надання власником товарiв (уповноваженою ним особою) гарантiй митним органам;

     охорона та супроводження товарiв митними органами;

     перевезення товарiв митним перевiзником.

(абзац перший пункту 1.4 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     Перевезення вантажiв мiж митницями в межах митної територiї України на умовах Митної конвенцiї про мiжнароднi перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75 (далi - Конвенцiя МДП) не здiйснюється.

     1.5. При митному оформленнi товарiв, що перемiщуються з використанням ВТД (крiм пiдакцизних товарiв чи окремих видiв товарiв, перелiк яких установлюється Держмитслужбою), замiсть додаткових аркушiв, якi вiдповiдають формi МД-3, можуть бути використанi формуляри-специфiкацiї форми МД-8.

     1.6. Митне оформлення вiдправлень спецiального зв'язку, предметiв, призначених для офiцiйного або службового користування дипломатичних та консульських представництв iноземних держав на територiї України, мiжнародних органiзацiй та представництв iноземних держав при них (далi - дипломатичнi вантажi), консолiдованих вантажiв, що перемiщуються кур'єрськими службами прискореної доставки (експрес-перевiзниками), консолiдованих вантажiв, що ввозяться зареєстрованими в Українi авiакомпанiями з використанням автомобiльного транспорту на умовах Конвенцiї МДП i перемiщуються за мiжнародними авiацiйними транспортними накладними встановленої форми (Air Waybill) та вантажними манiфестами (Cargo Manifest) до мiжнародних аеропортiв, здiйснюється пiсля подання ВТД, заповненого згiдно з цим Порядком з використанням замiсть додаткових аркушiв, якi вiдповiдають формi МД-3 (або МД-8) специфiкацiй довiльної форми, у яких обов'язково зазначаються порядковий номер та найменування товарiв, їх кiлькiсть та вартiсть.

(пункт 1.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.10.2005 р. N 969)

     1.7. Контроль за перемiщенням товарiв здiйснює митниця вiдправлення вiдповiдно до пунктiв 1.9 i 1.10 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 22.01.99 за N 42/3335.

     1.8. Пункт 1.8 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

2. Порядок заповнення граф ВТД

     Графи ВТД заповнюються аналогiчно Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247 (далi - Iнструкцiя), з урахуванням викладених у цьому Порядку особливостей заповнення окремих граф.

     Декларантом заповнюються такi графи ВТД:

     A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54.

     Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митницi..

     Iншi графи не заповнюються.

3. Особливостi заповнення окремих граф ВТД

     Графа D

     Робиться вiдмiтка про накладене митне забезпечення та зазначаються додатковi вiдомостi, не внесенi декларантом.

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ТР", у другому - двозначний цифровий код "80", у третьому - двозначний лiтерний код "ВН".

     Графа 4 "Вiдвантажувальнi специфiкацiї"

     При використаннi специфiкацiй довiльної форми вiдповiдно до пункту 1.6 цього Порядку зазначається загальна кiлькiсть доданих аркушiв специфiкацiй.

     Графа 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання"

     У разi надання фiнансових гарантiй митним органам зазначаються вiдомостi про особу, яка надає митним органам України фiнансовi гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв у митницю призначення.

     В iнших випадках графа не заповнюється.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Наводяться вiдомостi про транспортний засiб, на якому здiйснюється перевезення товарiв у митницю призначення.

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару". "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Заповнюється вiдповiдно до Iнструкцiї з урахуванням зазначених у цьому Порядку особливостей заповнення графи 33 "Код товару".

     При використаннi вiдповiдно до пункту 1.6 цього Порядку специфiкацiй довiльної форми робиться запис "Усього ____ (зазначається кiлькiсть найменувань товарiв за специфiкацiями довiльної форми) найменувань товарiв згiдно зi специфiкацiями (зазначаються дати i номери специфiкацiй) на ___ аркушах".

     Графа 33 "Код товару"

     У першому пiдроздiлi проставляється чотиризначний код товару згiдно з ТН ЗЕД.

     У разi перемiщення пiдакцизних товарiв або окремих видiв товарiв, перелiк яких установлюється Держмитслужбою, у першому пiдроздiлi проставляється дев'ятизначний код товару згiдно з ТН ЗЕД.

     Структурно код записується без пропускiв та iнших розподiлювальних знакiв.

     При перевезеннях вiдправлень спецiального зв'язку у першому пiдроздiлi проставляється умовно визначений чотиризначний код товару згiдно з ТН ЗЕД - 9901. При цьому в графi 31 робиться запис "Вiдправлення спецiального зв'язку згiдно зi специфiкацiями".

(опис особливостей заповнення графи 33 глави 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.10.2005 р. N 969)

     При перевезеннях дипломатичних вантажiв (крiм консульської валiзи) проставляється умовно визначений чотиризначний код товару згiдно з ТН ЗЕД - 9902. При цьому в графi 31 робиться запис "Дипломатичний вантаж".

     При перевезеннях вантажiв, що перемiщуються кур'єрськими службами прискореної доставки (експрес-перевiзниками), проставляється умовно визначений чотиризначний код товару згiдно з ТН ЗЕД - 9903. При цьому в графi 31 робиться запис "Консолiдований вантаж згiдно зi специфiкацiями".

     При перевезеннях консолiдованих вантажiв, що ввозяться зареєстрованими в Українi авiакомпанiями з використанням автомобiльного транспорту на умовах Конвенцiї МДП i перемiщуються за мiжнародними авiацiйними транспортними накладними встановленої форми (Air Waybill) та вантажними манiфестами (Cargo Manifest) до мiжнародних аеропортiв, у першому пiдроздiлi проставляється умовно визначений чотиризначний код товару згiдно з ТН ЗЕД - 9904. При цьому в графi 31 робиться запис "Консолiдований вантаж згiдно зi специфiкацiями".

     Графа 43

     Проставляється цифровий код типу гарантiї, яку в установлених чинним законодавством випадках обрав власник товарiв чи уповноважена ним особа:

     02 - фiнансова гарантiя у виглядi внесення грошової застави;

     03 - перевезення митним перевiзником;

     04 - охорона i супроводження товарiв митними органами;

     06 - гарантiя незалежного фiнансового посередника;

     00 - гарантiя не потрiбна.

(опис особливостей заповнення графи 43 глави 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     Графа 49 "Найменування складу"

     Якщо перемiщення товарiв за цим контрольним документом здiйснюється до складу митного органу або до митного лiцензiйного складу, то зазначається кодовий номер цього складу.

     Графа 50 "Довiритель"

     До графи 50 усiх основних аркушiв ВТД, якi вiдповiдають формi МД-2, декларантом уносяться вiдомостi про особу, що приймає заявленi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення:

     повнi вiдомостi про пiдприємство-перевiзника;

     персональнi данi безпосереднього виконавця перевезення товарiв (крiм випадкiв виконання перевезень пiдприємствами залiзничного транспорту загального користування).

     На зворотному боцi кожного основного аркуша ВТД учиняється друкований напис такого змiсту: "Я (прiзвище, iм'я та по батьковi, номер i серiя паспорта), ознайомлений зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України i зобов'язуюсь доставити заявленi товари до митницi призначення в установлений строк".

(абзац графи 50 роздiлу 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.03.2004 р. N 221)

     Особа, що приймає заявленi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митницю призначення, ознайомлюється зi змiстом зазначених статей Митного кодексу України та пiдписує всi примiрники основних аркушiв ВТД.

     Зобов'язання i пiдпис засвiдчуються вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення.

     Графа 51 "Митниця країни транзиту"

     У першiй колонцi проставляється дата, до якої (включно) заявленi товари необхiдно доставити в митницю призначення, зазначену в графi 53 ВТД.

     Друга i третя колонки заповнюються декларантом у разi заявлення товарiв, якi перевозяться з наданням фiнансових гарантiй митним органам. У другiй колонцi зазначається загальний розмiр фiнансової гарантiї, у третiй колонцi проставляється номер гарантiйного документа.

     Якщо перевiзником не виконано зобов'язання щодо доставки в митницю призначення товарiв, що перевозилися з наданням фiнансових гарантiй митним органам, то в колонках графи 51, розмiщених пiд лiтерною графою "C", митницею вiдправлення зазначається номер фiнансового документа, за яким суму фiнансової гарантiї перераховано до Державного бюджету.

     Графа 53 "Митниця в країнi призначення"

     Зазначаються назва та код митного органу, у якому закiнчуватиметься перемiщення товарiв за цим контрольним документом.

4. Особливостi заповнення граф ВТД при ввезеннi товарiв залiзничним транспортом

     Для перевезення товарiв, що прямують вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача, оформлюється один ВТД незалежно вiд кiлькостi оформлених залiзничних накладних на цi товари.

(абзац перший глави 4 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 09.12.2005 р. N 1217)

     ВТД заповнюється декларантом у трьох примiрниках, один з яких подається прикордоннiй залiзничнiй станцiї вiдправлення, другий залишається в справах митницi вiдправлення для здiйснення контролю за перемiщенням товарiв, третiй долучається до перевiзних i товаросупровiдних документiв та прямує разом iз товаром у митницю призначення.

     4.1. Декларантом заповнюються такi графи ВТД:

     1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 31, 33, 35, 44, 50, 53, 54.

     4.2. Графи 7 i D заповнюються посадовою особою митницi.

     Iншi графи не заповнюються.

     4.3. Строк доставки товару в митницю призначення встановлюється на пiдставi календарного штемпеля залiзничної станцiї вiдправлення, проставленого в перевiзних документах i в графi 50 ВТД, з 24-ї години дати прийняття залiзничною станцiєю товару до перевезення.

     4.4. У разi виявлення митницею призначення невiдповiдностi зазначених в електроннiй копiї ВТД даних про номери вагонiв (контейнерiв) i номери залiзничних накладних даним, зазначеним у товаросупровiдних документах, вона повинна звернутися до митницi вiдправлення iз заявою про внесення змiн до електронної копiї цього ВТД. Заява оформлюється в довiльнiй формi й пiдписується начальником вiддiлу контролю за доставкою вантажiв.

     4.5. Особливостi заповнення окремих граф ВТД при ввезеннi товарiв залiзничним транспортом

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "ТР", у другому - двозначний цифровий код "80", у третьому - двозначний лiтерний код "ЗТ".

     Графа 8 "Одержувач/Iмпортер"

     У графi наводяться вiдомостi про одержувача товарiв: найменування та мiсцезнаходження юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи, її мiсце проживання й вiдомостi про документ, що посвiдчує особу.

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Наводяться данi про номери залiзничних вагонiв або контейнера, якими здiйснюється перевезення товарiв у митницю призначення.

     За браком мiсця на лицьовому боцi ВТД вiдомостi наводяться на зворотному боцi з посиланням на вiдповiдну графу ВТД. Такий запис засвiдчується декларантом i посадовою особою митницi вiдправлення, а в графi 18 робиться вiдмiтка "Див. на зворотi". Цi вiдомостi обов'язково вносяться до вiдповiдної графи електронної копiї ВТД.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором валют цифровий код валюти, зазначеної в товаросупровiдних документах на товар.

     У правому пiдроздiлi графи наводиться загальна вартiсть товару, зазначена в товаросупровiдних документах.

     Графа 31 "Опис товару"

     Наводиться опис товару на рiвнi групи з урахуванням зазначених у цьому Порядку особливостей заповнення графи 33 "Код товару".

     Графа 33 "Код товару"

     У першому пiдроздiлi зазначається чотиризначний код товару згiдно з УКТЗЕД. Структурно код записується без пропускiв та iнших розподiлювальних знакiв.

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     Зазначаються тiльки номери залiзничних накладних, поданих при митному оформленнi.

     Графа 50 "Довiритель"

     До графи 50 усiх примiрникiв ВТД декларантом уносяться вiдомостi про залiзницю, що приймає заявленi товари до перевезення.

     На всiх примiрниках ВТД проставляється календарний штемпель станцiї вiдправлення, яка приймає товар до перевезення, що є свiдченням прийняття залiзницею солiдарного зобов'язання про дотримання митних правил, установлених законодавством.

     Строк доставки встановлюється вiдповiдно до вимог Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771 i зареєстрованого в Мiн'юстi України 22.01.99 за N 42/3335, починається з 24-ї години дати прийняття товару до перевезення залiзницею та проставляється в перевiзному документi пiсля митного оформлення цього товару.

(графа 50 пункту 4.5 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 29.03.2004 р. N 221)

     4.6. Печатки й штампи державних органiв, що здiйснюють фiтосанiтарний, ветеринарний, екологiчний, радiологiчний та iншi види контролю, проставляються в разi потреби на залiзничних накладних.

(Порядок доповнено роздiлом 4 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.12.2003 р. N 865)
  
Начальник вiддiлу контролю за доставкою вантажiв
В. Луговець
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.