Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

28.02.2003 N 129


Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
3 червня 2003 р. за N 424/7745

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 6 жовтня 2003 року N 654,
вiд 10 грудня 2003 року N 849,
вiд 29 березня 2004 року N 221,
вiд 9 липня 2004 року N 501,
вiд 15 липня 2004 року N 522,
вiд 30 серпня 2004 року N 627,
вiд 7 березня 2006 року N 172,
вiд 17 квiтня 2008 року N 396


     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв" i для вдосконалення контролю за ввезенням на митну територiю України з будь-якою метою (крiм транзиту через територiю України) окремих видiв товарiв, перелiк яких установлюється та змiнюється Держмитслужбою України залежно вiд виду транспорту, що використовується для їх перемiщення, наказую:

     1. Затвердити Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, що додається.

     2. Уважати такими, що втратили чиннiсть, накази Держмитслужби України, перелiк яких наведено в додатку 1.

     3. Унести до наказiв Держмитслужби України змiни, перелiк яких наведено в додатку 2.

     4. Управлiнню технологiй митного контролю (Сьомка С.М.), Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Секретарiату забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Прес-службi (Гунько С.О.) забезпечити висвiтлення цього наказу в засобах масової iнформацiї.

     7. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     8. Установити, що наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

В.о. Голови Служби О.Єгоров

 

Додаток 1
до наказу Державної митної служби України
28.02.2003 N 129

ПЕРЕЛIК
наказiв Держмитслужби України, що втратили чиннiсть

     1. Наказ Держмитслужби України вiд 27.07.98 N 436 "Про затвердження Перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 12.08.98 за N 506/2946.

     2. Наказ Держмитслужби України вiд 17.03.99 N 157 "Про внесення змiн до Перелiку, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 27.07.98 N 436", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 31.03.99 за N 198/3491.

     3. Наказ Держмитслужби України вiд 16.06.99 N 369 "Про внесення змiн до Перелiку, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 27.07.98 N 436", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 06.07.99 за N 443/3736.

     4. Наказ Держмитслужби України вiд 28.04.2000 N 250 "Про внесення змiн до Перелiку, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 27.07.98 N 436", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.2000 за N 285/4506.

     5. Наказ Держмитслужби України вiд 14.06.2000 N 344 "Про внесення змiн до Перелiку, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 27.07.98 N 436", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 03.07.2000 за N 384/4605.

     6. Наказ Держмитслужби України вiд 02.07.2002 N 345 "Про затвердження Положення про попередню вантажну митну декларацiю", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 19.07.2002 за N 597/6885.

Т.в.о. начальника Управлiння технологiй митного контролю С.М.Сьомка

 

Додаток 2
до наказу Державної митної служби України
28.02.2003 N 129

ПЕРЕЛIК
змiн до наказiв Держмитслужби України

     1. Пункт 1 наказу Держмитслужби України вiд 16.02.2001 N 99 "Про спрощення митного оформлення целюлозно-паперової продукцiї та полiграфiчного обладнання", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 07.03.2001 за N 202/5393, виключити.

     2. Пiдпункт 1.1 наказу Держмитслужби України вiд 26.06.2001 N 433 "Про внесення змiн та доповнень до нормативних актiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.07.2001 за N 637/5828, виключити.

Т.в.о. начальника Управлiння технологiй митного контролю С.М.Сьомка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
28.02.2003 N 129
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
3 червня 2003 р. за N 424/7745

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв

(У текстi Положення слово "iнспектор" у всiх вiдмiнках замiнено словами "посадова особа" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15 липня 2004 року N 522)

1. Загальнi положення

     1.1. Це Положення розроблено вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390 "Про ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв".

     1.2. Це Положення:

     абзац другий пункту 1.2 глави 1 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.04.2008р. N 396, у зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий уважати вiдповiдно абзацами другим та третiм)

     установлює порядок заповнення й оформлення попередньої вантажної митної декларацiї при ввезеннi на митну територiю України з будь-якою метою (крiм транзиту) окремих видiв товарiв згiдно iз перелiками залежно вiд виду транспорту, яким перевозяться цi товари;

(абзац другий пункту 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.04.2008р. N 396)

     регламентує застосування заходiв забезпечення доставки товарiв, що входять до перелiкiв окремих видiв товарiв, увезення яких на митну територiю України здiйснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларацiї.

     1.3. Термiни, що вживаються в цьому Положеннi:

     митний орган вiдправлення (прикордонна митниця) - митний орган, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску, через який здiйснюється ввезення окремих видiв товарiв на митну територiю України;

     митний орган призначення - митний орган, у зонi дiяльностi якого розташований суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що подав до оформлення попередню вантажну митну декларацiю та її електронну копiю й на адресу якого ввозяться окремi види товарiв;

     окремi види товарiв - товари, умовою перемiщення яких через митний кордон України є подання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, на адресу якого ввозяться цi товари, попередньої вантажної митної декларацiї та її електронної копiї;

     попередня вантажна митна декларацiя (далi - ПД) - документ, що складається на бланку унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3), мiстить у собi вiдомостi про товари, якi будуть увезенi на митну територiю України, i є одним iз документiв контролю за їх доставкою;

     попереднє повiдомлення (далi - ПП) - документ, що оформлюється згiдно з вимогами роздiлу 4 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335 (далi - Положення про КДВ), та з наказом Держмитслужби України вiд 24.04.99 N 240 "Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повiдомлення", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 14.05.99 за N 306/3599;

     iншi товари - усi товари, що не входять до перелiкiв окремих видiв товарiв, якi встановлюються та змiнюються Держмитслужбою України.

     Iншi термiни вживаються в значеннях, визначених Митним кодексом України та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю".

     1.4. Умовою перемiщення через митний кордон України окремих видiв товарiв є оформлення ПД та її електронної копiї митним органом за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - одержувача цих товарiв.

     При перемiщеннi через митний кордон України окремих видiв товарiв дозволяється, ураховуючи господарську дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, подання ПД i наступне оформлення ВМД за листом про погодження. При цьому ПД i ВМД повиннi бути оформленi одним митним органом.

(абзац другий пункту 1.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.03.2006 р. N 172)

     1.5. ПД, як правило, оформлюється на одну партiю товарiв.

     При перемiщеннi через митний кордон України в складi однiєї партiї окремих видiв товарiв та iнших товарiв дозволяється за бажанням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi подання ПД на всю партiю товарiв.

     При цьому заходи забезпечення доставки товарiв у митний орган призначення, передбаченi пунктом 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.02 N 390, застосовуються тiльки до окремих видiв товарiв.

     1.6. Пропуск окремих видiв товарiв здiйснюється без подання ПД за умови їх митного оформлення в зонi дiяльностi пiдроздiлу митного органу, розташованого в пунктi пропуску на митному кордонi України.

     1.7. У разi ввезення на митну територiю України окремих видiв товарiв, ранiше вивезених з України пiд зобов'язання про зворотне ввезення, ПД не подається. Як документ контролю за доставкою в митний орган призначення використовується ПП, оформлене на пiдставi ВМД на вивезення цих товарiв.

     1.8. При ввезеннi на митну територiю України консолiдованих дрiбнопакетованих вантажiв, що надходять лiнiєю служб прискореної доставки вантажiв ("DHL", "TNT", "UPS", "FedEx", "У-Руско", "Елiн Карго" та iн.), ПД не подається.

     1.9. При перемiщеннi товарiв через митний кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях ПД не подається.

     1.10. При ввезеннi товарiв гуманiтарної допомоги ПД не подається. Пiдставою для перемiщення через митний кордон України товарiв гуманiтарної допомоги є вiдповiдно до Закону України вiд 22.10.99 N 1192-XIV "Про гуманiтарну допомогу" наявнiсть її одержувача в Державному реєстрi отримувачiв гуманiтарної допомоги.

     1.11. ПД не подається при ввезеннi на митну територiю України партiї товарiв, на якi законодавством України не передбачено оформлення ВМД пiд час пропуску через митний кордон України.

     1.12. Пiд час подання ПД може бути застосований на вибiр суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, на адресу якого ввозяться окремi види товарiв, або вповноваженої ним особи один iз заходiв забезпечення доставки товарiв у митний орган призначення, а саме:

     грошова застава, що попередньо вноситься на депозитний рахунок митного органу призначення в розмiрi встановлених законодавством України податкiв i зборiв, якi пiдлягали б сплатi в разi ввезення таких товарiв з метою вiльного обiгу на митнiй територiї України;

     гарантiя банку щодо сплати встановлених законодавством України податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв);

(абзац третiй пункту 1.12 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     фiнансова гарантiя незалежного фiнансового посередника щодо обов'язкової доставки товарiв у митний орган призначення згiдно з Положенням про надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.10.96 N 1216, i Положенням про надання незалежними фiнансовими посередниками фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю, затвердженим наказом Державної митної служби України вiд 29.07.98 N 447 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 29.10.98 за N 698/3138;

     охорона та супроводження товарiв силами митних органiв згiдно з Iнструкцiєю про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 20.08.2003 N 565 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2003 за N 746/8067;

(абзац п'ятий пункту 1.12 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     перевезення на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року (далi - Конвенцiя МДП) згiдно з Порядком реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 21.11.2001 N 755 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 14.12.2001 за N 1036/6227.

     перевезення товарiв митним перевiзником, якому Державною митною службою України видано лiцензiю на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника.

(пункт 1.12 доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     1.13. Якщо як захiд забезпечення доставки окремих видiв товарiв обрано перевезення на умовах Конвенцiї МДП i якщо розмiр податкiв та зборiв, установлених для оподаткування таких товарiв у разi їх увезення з метою вiльного обiгу на митнiй територiї України, бiльше нiж еквiвалент 50000 доларiв США в нацiональнiй валютi України за курсом Нацiонального банку України на день подання книжки МДП для митного оформлення товарiв, то цi товари супроводжуються в порядку, визначеному спiльним наказом Держмитслужби України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 25.07.96 N 344/510, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 06.08.96 за N 424/1449, або до них застосовуються iншi заходи гарантування доставки.

     1.14. У разi обрання грошової застави як заходу забезпечення доставки товарiв кошти, унесенi на рахунки митних органiв пiд час оформлення ПД, пiсля оформлення ВМД на товари згiдно з митними режимами тимчасового ввезення, митного складу тощо повертаються суб'єкту пiдприємницької дiяльностi за його заявою або зараховуються в рахунок сплати наступних податкiв та зборiв чи як грошова застава для забезпечення доставки при ввезеннi наступних партiй окремих видiв товарiв.

     1.15. У разi обрання суб'єктом ЗЕД гарантiї банку як заходу забезпечення доставки окремих видiв товарiв митному органу призначення подається гарантiйний документ, а його копiя з вiдбитком штампа "Пiд митним контролем" (далi - ПМК) i зазначенням номера попередньої декларацiї надається цьому суб'єктовi.

(пункт 1.15 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     1.16. У ПД умовно нараховуються всi платежi, передбаченi при оформленнi окремих видiв товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України.

     1.17. Якщо товар надiйшов у митний орган призначення в установлений термiн, то гарантiя банку погашається.

(пункт 1.17 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     1.18. Якщо товар не надiйшов своєчасно в митний орган призначення, то цей митний орган повiдомляє гаранта та складає Акт про настання гарантiйного випадку, форма якого визначається Держмитслужбою України.

     1.19. Пiсля надходження коштiв у колонцi графи 51 примiрника ПД, що зберiгається в митному органi призначення, розташованiй пiд графою С бланка форми МД-2, проставляється вiдмiтка про фактичне надходження коштiв на депозитний рахунок митного органу призначення (дата, зазначена у витягу банку).

     1.20. ПД дiйсна та може бути використана для ввезення товару протягом трьох мiсяцiв з дати її оформлення.

     1.21. ПД не оформлюється, захiд забезпечення доставки товарiв у митний орган призначення не застосовується, а як документ контролю за доставкою окремих видiв товарiв у митний орган призначення використовується ПП за умови подання в момент його оформлення передбачених законодавством України документiв, потрiбних для застосування пiльгового режиму оподаткування товарiв при їх митному оформленнi, у випадках ввезення на митну територiю України:

     давальницької сировини iноземним замовником вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах";

     майна як внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями вiдповiдно до Закону України "Про режим iноземного iнвестування";

     майна iноземними iнвесторами з метою iнвестування на пiдставi зареєстрованих договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про режим iноземного iнвестування";

     товарiв вiдповiдно до угод про виробничу кооперацiю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України й урядами держав - членiв СНД;

     товарiв у рамках зареєстрованих у встановленому порядку проектiв (програм) мiжнародної технiчної допомоги;

     товарiв, якi згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД, Балтiї та Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю пiдлягають пiльговому оподаткуванню;

товарiв (у тому числi машинокомплектiв), якi не виробляються в Українi й увозяться для власних виробничих потреб пiдприємствами, що дiють вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" i звiльненi вiд сплати мита й податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв.

(пункт 1.21 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 09.07.2004 р. N 501, у зв'язку з цим абзац восьмий уважати вiдповiдно абзацом дев'ятим)

     У разi недотримання вимог абзацу першого цього пункту здiйснюється оформлення ПД.

2. Оформлення ПД

     2.1. ПД, заповнена вiдповiдно до Порядку заповнення попередньої вантажної митної декларацiї (додаток 3), та її електронна копiя подаються митному органу призначення разом з такими документами:

     зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     документами, що пiдтверджують застосування одного iз заходiв забезпечення доставки товарiв у митний орган призначення, передбачених пунктом 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002 N 390.

     Також можуть подаватись iншi документи, що пiдтверджують вартiснi, якiснi й кiлькiснi характеристики товару.

     2.2. Усi умови здiйснення платежiв i курс валюти, установлений Нацiональним банком України, застосовуються на день прийняття ПД до оформлення та фiксуються шляхом проставлення митним органом призначення штампа ПМК на всiх примiрниках ПД.

     2.3. Пiд час оформлення ПД посадовi особи митного органу призначення в межах компетенцiї, визначеної посадовими iнструкцiями:

     а) перевiряють правильнiсть заповнення ПД та її електронної копiї;

     б) перевiряють наявнiсть фактiв застосування до вiтчизняного суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або його iноземного партнера спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (далi - санкцiї). У разi виявлення факту застосування до суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або його iноземного партнера iндивiдуального режиму лiцензування ПД приймається до оформлення тiльки за наявностi разової (iндивiдуальної) лiцензiї на право здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї, виданої Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України чи його структурним пiдроздiлом вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 17.04.2000 N 47 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.2000 за N 259/4480. У разi виявлення факту застосування до суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або його iноземного партнера санкцiї у виглядi тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi ПД до оформлення не приймається;

     в) перевiряють документи, що пiдтверджують застосування одного iз заходiв забезпечення доставки товарiв;

     г) перевiряють вiдомостi про гаранта;

     ґ) зазначають у гарантiйному документi дату заповнення та номер ПД, що була оформлена на окремi види товарiв, i завiряють дату вiдбитком особистої номерної печатки;

(пiдпункт "ґ" пункту 2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     д) визначають мiсця прибуття товару;

     е) завершують оформлення ПД проставленням на її зворотному боцi вiдтиску штампа ПМК.

     Iнформацiя з вiдтиску штампа ПМК заноситься до графи D електронної копiї ПД.

     2.4. Митний орган призначення, у якому була оформлена ПД, у термiн, що не перевищує 4-х годин з моменту її оформлення, передає електронну копiю ПД до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС).

     2.5. Поставлення на контроль електронної копiї ПД здiйснюється вiддiлом контролю за доставкою вантажiв митного органу призначення шляхом унесення з персональної електронної обчислювальної машини, розмiщеної в примiщеннi структурного пiдроздiлу цього митного органу (далi - ПЕОМ), до ЄАIС каналами оперативного зв'язку в строк, що не перевищує 4 годин з моменту надходження електронної копiї ПД до ЄАIС, вiдмiтки про пiдтвердження достовiрностi iнформацiї за цiєю ПД.

пункт 2.5 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     2.6. Для забезпечення оперативного здiйснення митних процедур у пунктi пропуску через митний кордон України суб'єкт пiдприємницької дiяльностi повинен повiдомити перевiзника про номер i дату оформленої ПД, якi проставляються в правому верхньому кутi товаросупровiдних документiв.

     2.7. При ввезеннi окремих видiв товарiв вiдповiдно до пункту 1.21 цього Положення ПП оформлюється з обов'язковим залученням посадової особи вiддiлу митних платежiв.

3. Перемiщення окремих видiв товарiв через митний кордон України

     3.1. Умовою перемiщення окремих видiв товарiв через митний кордон України є перевiрка посадовою особою митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) наявностi електронної копiї ПД в ЄАIС шляхом оперативного запиту до неї за номером ПД, перевiрки вiдповiдностi вiдомостей, що мiстяться в товаросупровiдних i товаротранспортних документах, вiдомостям, заявленим в електроннiй копiї ПД, та в разi потреби - перевiрки вiдповiдностi товарiв вiдомостям, заявленим в електроннiй копiї ПД.

     3.2. У разi виявлення вiдсутностi електронної копiї ПД в ЄАIС посадова особа митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) повинна на вимогу перевiзника або вповноваженої власником товару особи не пiзнiше нiж протягом 30-ти хвилин пiдготувати про це два примiрники офiцiйної довiдки (додаток 4), один примiрник якої пiсля реєстрацiї видається перевiзнику або вповноваженiй власником товару особi, другий - залишається в структурному пiдроздiлi митного органу вiдправлення (прикордонної митницi), посадова особа якого видала довiдку, i зберiгається в окремiй справi.

     3.3. У виняткових випадках за вiдсутностi зв'язку мiж структурним пiдроздiлом митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) i ЄАIС за рiшенням начальника цього структурного пiдроздiлу посадова особа цього пiдроздiлу, використовуючи будь-якi канали зв'язку митних органiв (телефон, радiозв'язок, факс), звертається до ВКДВ митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) з проханням перевiрити наявнiсть електронної копiї ПД в ЄАIС. ВКДВ митного органу вiдправлення (прикордонної митницi), використовуючи електронний зв'язок з ЄАIС, перевiряє наявнiсть електронної копiї ПД в ЄАIС, роздруковує витяг з цiєї електронної копiї та передає копiю цього витягу, у тому числi каналами факсимiльного зв'язку, до структурного пiдроздiлу, що звернувся. При цьому витяг з електронної копiї ПД, у тому числi надiсланий (отриманий) факсимiльним зв'язком, реєструється в окремому журналi як у митному органi вiдправлення (прикордоннiй митницi), так i в його структурному пiдроздiлi, розташованому безпосередньо в пунктi пропуску на митному кордонi України.

     Рiшення про можливiсть перемiщення товарiв через митний кордон України на пiдставi витягу з електронної копiї ПД приймається начальником структурного пiдроздiлу митного органу вiдправлення (прикордонної митницi), розташованого безпосередньо в пунктi пропуску через митний кордон України, за погодженням iз начальником митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) або його заступником.

     3.4. Окремi види товарiв увозяться на митну територiю України тiльки в кiлькостi, що не перевищує кiлькостi товарiв, щодо яких застосовано вiдповiдний захiд забезпечення доставки товарiв у митний орган призначення.

     Якщо таке перевищення має мiсце, то перемiщення товарiв здiйснюється за умови застосування додаткових заходiв забезпечення доставки в митницi призначення.

     3.5. Пiсля отримання з ЄАIС пiдтвердження наявностi в нiй електронної копiї ПД та за вiдсутностi зауважень посадова особа митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) заносить до ЄАIС iнформацiю за цiєю ПД, а саме про:

     транспортний засiб (вид, номер тощо);

     реквiзити перевiзника (найменування, адресу; особу, що безпосередньо здiйснює перевезення, тощо);

     перемiщуванi товари (кiлькiсть товару, що фактично перемiщується в цiй партiї, у додаткових одиницях вимiру, а за їх вiдсутностi - в основних; вартiсть товарiв тощо);

     вид i реквiзити всiх наявних товаротранспортних та товаросупровiдних документiв на товари, що перемiщуються через митний кордон України;

     iдентифiкацiйнi ознаки наявного або накладеного на вантажний вiдсiк транспортного засобу чи на вантажнi мiсця митного забезпечення;

     дату й час перетину кордону;

     термiн доставки товарiв у митний орган призначення (з урахуванням вимог роздiлу 2 Положення про КДВ);

     номер службового посвiдчення та номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу вiдправлення (прикордонної митницi), що здiйснила контроль i оформлення цих товарiв.

     3.6. Посадова особа митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) перевiряє вiдомостi про застосування одного iз заходiв забезпечення доставки товарiв.

     3.7. За вiдсутностi в електроннiй копiї ПД серiї та номера книжки МДП (у разi обрання перевезення на умовах Конвенцiї МДП як заходу забезпечення доставки товарiв у митний орган призначення) цi реквiзити вносяться до вiдповiдного роздiлу графи 44 електронної копiї ПД посадовою особою митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) при перемiщеннi через митний кордон України окремих видiв товарiв.

     За вiдсутностi в перевiзника оформленої належним чином книжки МДП при ввезеннi на митну територiю України окремих видiв товарiв, щодо яких як захiд забезпечення доставки товарiв у митний орган призначення обрано перевезення на умовах Конвенцiї МДП, перемiщення цих товарiв за цiєю ПД на митну територiю України забороняється.

     3.8. Пiсля цього посадова особа митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) у межах своїх повноважень:

     заносить вiдомостi про номер i дату ПД, товари, транспортний засiб, яким вони перемiщуються, товаросупровiднi документи, перевiзника тощо до окремого журналу реєстрацiї пропуску товарiв;

     використовуючи данi ЄАIС, роздруковує три примiрники витягу з електронної копiї ПД (iз заповненою контрольною мiткою про пропуск товару) на перемiщуванi товари;

     ознайомлює особу, що приймає товари та документи на них до перевезення в митний орган призначення, зi змiстом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України;

(абзац четвертий пункту 3.8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 29.03.2004 р. N 221)

     уносить до трьох роздрукованих примiрникiв витягу з електронної копiї ПД вiдомостi про особу, що приймає заявленi товари до перевезення;

     у трьох примiрниках витягу з електронної копiї ПД проставляє вiдбиток особистої номерної печатки. Перший примiрник витягу з електронної копiї ПД протягом установленого термiну зберiгається в митному органi вiдправлення (прикордоннiй митницi) разом з примiрниками (або копiями - по однiй з кожного документа) усiх товаросупровiдних документiв. Другий i третiй примiрники витягу з електронної копiї ПД передаються особi, що приймає заявленi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митний орган призначення. Цi примiрники використовуються як довiдковi документи протягом усього термiну перемiщення товарiв, а по завершеннi перемiщення засвiдчуються особистою номерною печаткою посадової особи митного органу призначення; один з них залишається в перевiзника як свiдчення здiйсненого перемiщення, а другий пiсля закiнчення митного оформлення перемiщуваного товару передається до ВКДВ митного органу призначення для зберiгання;

     засвiдчує завершення митного оформлення шляхом проставлення вiдтиску номерного штампа ПМК на всiх примiрниках усiх поданих для оформлення товаросупровiдних та товаротранспортних документiв;

     дає дозвiл на направлення товару в митний орган призначення.

     Особа, що приймає заявленi товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарiв у митний орган призначення, пiдписує всi примiрники витягу з електронної копiї ПД та вчиняє напис

"Я,   ,
(прiзвище, iм'я та по батьковi; номер i серiя паспорта)

ознайомлений зi змiстом статей 109, 110, 111 i 112 Митного кодексу України й зобов'язуюсь доставити заявленi товари в

  митницю в термiн до "__"_________ 200_ р.".
(назва митного органу призначення) (установлений митним органом вiдправлення (прикордонною митницею) термiн доставки товарiв)

     3.9. Якщо до митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) надходять залiзничним транспортом товари, кожен з яких являє собою частину заявлених у ПД товарiв, то вони пропускаються цим митним органом i направляються в митний орган призначення. При цьому на зворотному боцi товаросупровiдних документiв посадовою особою митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) робляться вiдмiтки про кiлькiснi та вартiснi характеристики товару, що ввозиться на митну територiю України частинами, i про залишок товару, що може бути ввезений за цiєю ПД у подальшому.

     Кожна така вiдмiтка завiряється особистою номерною печаткою та пiдписом посадової особи митного органу вiдправлення (прикордонної митницi). Ця iнформацiя заноситься до ЄАIС i до журналу реєстрацiї пропуску товарiв вiдповiдно до пункту 3.8 цього Положення.

     При цьому контроль за ввезенням товарiв в обсязi, заявленому в ПД, до моменту ввезення останньої їх частини покладається на митний орган вiдправлення (прикордонну митницю).

     Митний орган призначення проводить митне оформлення кожної частини заявлених у ПД товарiв на пiдставi товаросупровiдних документiв та iнформацiї, наявної в електроннiй копiї ПД в ЄАIС.

     У разi оформлення митним органом призначення в повному обсязi заявлених у ПД товарiв електронна копiя ПД знiмається з контролю в порядку, установленому пунктом 4.8 цього Положення.

     3.10. За вiдсутностi зв'язку мiж митним органом вiдправлення (прикордонною митницею) та ЄАIС вiдмiтку про пропуск товарiв роблять у журналi реєстрацiї пропуску товарiв i при вiдновленнi зв'язку передають до ЄАIС у термiн, що не перевищує 4-х годин. У зв'язку з цим у журналi реєстрацiї пропуску товарiв повиннi мiститися вiдомостi, що пiдлягають переданню до ЄАIС.

     3.11. Допускається як виняток увезення на митну територiю України окремих видiв товарiв через митний орган вiдправлення (прикордонну митницю) iнший, нiж той, що зазначено в графi 29 ПД.

     При цьому внесення змiн до ПД здiйснюється ВКДВ митного органу призначення за рiшенням начальника цього митного органу або особи, що його замiщує. Це рiшення приймається на пiдставi письмового звернення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або митного органу вiдправлення (прикордонної митницi).

     Митний орган вiдправлення (прикордонна митниця), використовуючи доступнi канали оперативного зв'язку (електронну пошту, факс, телефон тощо), робить запит до митного органу призначення щодо змiни коду митного органу вiдправлення (прикордонної митницi).

     Митний орган призначення за вiдсутностi пiдстав для вiдмови пiдтверджує змiну коду митного органу вiдправлення (прикордонної митницi) шляхом внесення вiдповiдної вiдмiтки до ЄАIС, чим дає дозвiл на пропуск товару, пiсля чого митний орган вiдправлення (прикордонна митниця) отримує доступ до електронної копiї ПД в ЄАIС для внесення вiдмiток про пропуск товару. При цьому в електроннiй копiї ПД залишається код першого митного органу, а код нового митного органу заноситься до ЄАIС окремо.

     3.12. У разi виявлення фактiв недоставки товару в митний орган призначення справу про порушення митних правил заводить митний орган, якому було надане зобов'язання про доставку товару. В iнших випадках справа про порушення митних правил заводиться митним органом, що безпосередньо виявив правопорушення.

4. Митне оформлення окремих видiв товарiв

     4.1. При надходженнi товарiв, що ввозяться в Україну, до митного органу призначення посадова особа митного органу призначення перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей про товари, зазначених у товаросупровiдних та товаротранспортних документах, вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї ПД, i проставляє на всiх товаросупровiдних документах штамп ПМК.

     Другий i третiй примiрники витягу з електронної копiї ПД засвiдчуються вiдбитком штампа ПМК посадової особи митного органу призначення та записом "Вантаж надiйшов". Третiй примiрник витягу з електронної копiї ПД додатково засвiдчується вiдбитком особистого митного забезпечення посадової особи митного органу призначення та видається перевiзниковi як свiдчення належного виконання перевезення.

     4.2. Посадова особа митного органу призначення робить вiдмiтку в ЄАIС про надходження товару за цiєю ПД.

     4.3. При оформленнi ВМД на товари, що були ввезенi iз застосуванням ПД, посадова особа митного органу призначення проставляє на зворотному боцi оригiнального примiрника ПД поряд iз ранiше проставленим вiдтиском штампа ПМК ще один вiдтиск такого штампа.

     4.4. Будь-якi операцiї з товарами, що надiйшли до митного органу призначення, але митне оформлення яких ще не завершено, можуть бути здiйсненi тiльки з дозволу та пiд контролем цього митного органу.

     4.5. При частковому надходженнi товарiв за однiєю ПД до митного органу призначення ведеться облiк фактичної доставки товарiв, що входять до складу заявлених та пропущених за однiєю ПД. Для цього використовуються можливостi програмних засобiв ЄАIС.

     4.6. При частковому надходженнi (у тому числi при перевезеннях декiлькома транспортними засобами) до митного органу призначення товарiв, що входять до складу заявлених за однiєю ПД, цей митний орган здiйснює митне оформлення згiдно iз заявленим режимом партiї товарiв, за винятком тiєї частини, яка цiлком утрачена або потрапила пiд дiю обставин непереборної сили й не може бути доставлена в митний орган призначення, про що складено вiдповiднi документи. Вiдмiтка в ЄАIС про доставку проставляється за умови надходження всiх товарiв, заявлених у ПД, за винятком тих їх частин, що цiлком утраченi або потрапили пiд дiю обставин непереборної сили й не можуть бути доставленi в митний орган призначення, про що складено вiдповiднi документи.

     4.7. При змiнi на момент митного оформлення розмiру ставки податку, мита чи збору або ж курсу валюти, установленого Нацiональним банком України, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, яким як захiд забезпечення доставки була обрана грошова застава, повинен додатково сплатити вiдповiдну суму коштiв - рiзницю мiж фактично внесеною сумою податкiв та зборiв i сумою податкiв та зборiв, що пiдлягають сплатi на момент оформлення ВМД.

     Кошти в розмiрi суми податкiв та зборiв, внесенi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi пiд час оформлення ПД як грошова застава, i кошти, що становлять рiзницю сум коштiв, фактично сплачених та тих, що пiдлягають сплатi на момент оформлення ВМД, пiсля оформлення ВМД на товари для випуску їх у вiльний обiг перераховуються в установленому законодавством України порядку до Державного бюджету.

     Унаслiдок фактичного ввезення меншої кiлькостi товару, нiж була заявлена в ПД, або внаслiдок змiни курсу валюти, установленого Нацiональним банком України, можуть утворитися залишки коштiв вiд сплачених податкiв та зборiв, якi за заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi повертаються йому чи зараховуються в рахунок сплати наступних установлених законодавством податкiв i зборiв або як грошова застава для забезпечення доставки товарiв, що ввозитимуться в майбутньому.

     4.8. Зняття ПД з контролю здiйснюється ВКДВ митного органу призначення протягом доби вiд дати завершення митного оформлення товару в заявленому митному режимi шляхом унесення вiдповiдної вiдмiтки до ЄАIС. Обов'язковою умовою для зняття ПД з контролю є зазначення номера цiєї ПД у графi 44 вiдповiдної ВМД.

(пункт 4.8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 10.12.2003 р. N 849, в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

5. Анулювання ПД

     5.1. ПД може бути анульована за письмовою заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi на пiдставi рiшення начальника митного органу призначення, у якому була оформлена ця ПД, яке приймається в 15-денний термiн тiльки за умови, що товар ще не був увезений на митну територiю України. Копiя цього рiшення надається суб'єктовi-заявнику.

     5.2. ПД анулюється по закiнченнi термiну її дiї.

     При цьому в разi обрання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi заходу забезпечення доставки товарiв у виглядi грошової застави митний орган призначення письмово попереджає суб'єкта про закiнчення термiну дiї оформленої ПД i зберiгає кошти на вiдповiдному рахунку до звернення суб'єкта до цього митного органу з проханням повернути кошти, зарахувати їх у рахунок сплати наступних установлених законодавством податкiв i зборiв чи як грошову заставу для забезпечення доставки товарiв, що ввозитимуться в майбутньому, або до закiнчення термiну позовної давностi.

     5.3. Митний орган призначення перевiряє в ЄАIС вiдсутнiсть факту ввезення товару за заявленою до анулювання ПД i вносить до ЄАIС вiдмiтку про подання заяви про анулювання ПД.

     5.4. За вiдсутностi факту ввезення товару за заявленою до анулювання ПД начальник органу призначення приймає рiшення про анулювання цiєї ПД i проставляє на заявi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi вiдповiдну резолюцiю.

     При формуваннi митним органом призначення справи до заяви суб'єкта обов'язково долучаються:

     примiрник ПД, поданий суб'єктом пiдприємницької дiяльностi;

     роздрукований з ЄАIС витяг з електронної копiї цiєї ПД.

     5.5. На п'ятий день пiсля прийняття начальником митного органу призначення рiшення про анулювання ПД посадова особа цього митного органу перекреслює всi примiрники ПД, а в графi A ПД зазначає: "Анульовано за заявою вiд ________ N ______" (проставляє дату й реєстрацiйний номер заяви в митному органi призначення).

     5.6. Iнформацiя про анулювання ПД заноситься митним органом призначення в оперативному режимi засобами електронного зв'язку до ЄАIС.

     5.7. Примiрники анульованої ПД, письмова заява суб'єкта пiдприємницької дiяльностi та всi потрiбнi документи зберiгаються в окремiй справi в митному органi призначення.

     5.8. Грошовi кошти, сплаченi суб'єктом пiдприємницької дiяльностi пiд час оформлення ПД як грошова застава, за заявою цього суб'єкта повертаються йому в 3-денний термiн з дати анулювання ПД чи зараховуються в рахунок сплати наступних установлених законодавством податкiв i зборiв або в рахунок грошової застави для забезпечення доставки товарiв, що ввозитимуться в майбутньому.

     5.9. Якщо суб'єкт пiдприємницької дiяльностi подає заяву про анулювання ПД, за якою товар був увезений на митну територiю України, але митне оформлення якого не здiйснено, то рiшення про анулювання ПД i про повернення грошових коштiв, унесених як грошова застава, приймається в 15-денний термiн виключно Держмитслужбою України.

     Для цього митний орган призначення спiльно з митним органом вiдправлення (прикордонною митницею) визначає стан i мiсцезнаходження товару, здiйснює перевiрку наявностi фактiв порушень митних правил. Усi потрiбнi для прийняття рiшення документи разом iз заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi надсилаються до Держмитслужби України.

     Копiя такого рiшення надсилається суб'єктовi-заявнику.

     5.10. Пiсля отримання вiд Держмитслужби України позитивного рiшення митний орган призначення проводить анулювання ПД за процедурою, описаною в пунктах 5.5 - 5.8 цього Положення.

Т.в.о. начальника Управлiння технологiй митного контролю С.М.Сьомка

 

Додаток 1
до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, увезення яких на митну територiю України здiйснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларацiї

  

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 654,
виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.04.2008р. N 396)

 

Додаток 2
до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, увезення яких на митну територiю України, крiм увезення залiзничним транспортом, здiйснюється за умови подання попередньої вантажної митної декларацiї

 

(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 06.10.2003 р. N 654,
вiд 30.08.2004 р. N 627,
 виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.04.2008р. N 396,
у зв'язку з цим додатки 3, 4 уважати вiдповiдно додатками 1, 2, у текстi Положення посилання на додатки 3, 4 замiнено посиланнями вiдповiдно на додатки 1, 2)
  
Т.в.о. начальника Управлiння технологiй митного контролю
С.М.Сьомка

 

Додаток 1
до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв

ПОРЯДОК
заповнення попередньої вантажної митної декларацiї

     Вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (iз змiнами i доповненнями), декларантом заповнюються такi графи попередньої вантажної митної декларацiї (далi - ПД): А, В, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 54.

     Графи 7, С заповнюються посадовою особою митного органу призначення

     Iншi графи ПД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф ПД

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому проставляється лiтерний код особливостi перемiщення "ПД".

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається тiльки кiлькiсть транспортних засобiв. Iнша iнформацiя до графи не вноситься.

     Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається тiльки кiлькiсть транспортних засобiв. Iнша iнформацiя до графи не вноситься.

     Графа 27 "Мiсце завантаження/розвантаження"

     Графа не заповнюється, якщо транспортний засiб пiд час доставки товару з митного органу вiдправлення до митного органу призначення не змiнюється.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     У графi наводяться згiдно з Класифiкатором митних органiв України назва та код митного органу вiдправлення, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через митний кордон окремих видiв товарiв, у якому буде здiйснене ввезення товару на територiю України.

     Графа 43

     У графi проставляється цифровий код виду гарантiї, яку обрав суб'єкт пiдприємницької дiяльностi чи вповноважена ним особа, а саме:

     01 - гарантiйний документ банку;

     02 - грошова застава;

     03 - перевезення митним перевiзником;

     04 - охорона й супроводження товарiв силами митних органiв (при цьому графи 9 та 28 не заповнюються);

     05 - гарантiя вiдповiдно до Конвенцiї МДП (при цьому графи 9 та 28 не заповнюються);

     06 - гарантiя незалежного фiнансового посередника;

     00 - гарантiя не потрiбна.

(опис особливостей заповнення графи 43 додатка 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2004 р. N 522)

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     У графi зазначаються реквiзити документiв, поданих суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при оформленнi ПД. Реквiзити кожного документа зазначаються вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (iз змiнами i доповненнями).

     У разi застосування такого заходу забезпечення доставки товару в митний орган призначення, як перевезення на умовах Конвенцiї МДП, обов'язковим є внесення вiдомостей про цю книжку МДП (її серiю та номер) до вiдповiдного роздiлу графи.

     За вiдсутностi на момент оформлення ПД у митному органi призначення такої iнформацiї про книжку МДП до вiдповiдного роздiлу графи вноситься запис "Книжка МДП" без зазначення її серiї та номера.

     Серiя та номер книжки МДП вносяться посадовою особою митного органу вiдправлення при перемiщеннi через митний кордон України окремих видiв товарiв.

Т.в.о. начальника Управлiння технологiй митного контролю С.М.Сьомка

 

Додаток 2
до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв
 
(назва структурного пiдроздiлу митного органу вiдправлення)
 

ДОВIДКА N ___

вiд "___" ________________ 200_ р.

    Видана про те, що на момент запиту iнформацiя про попередню вантажну митну декларацiю N________ в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби України вiдсутня.

    Оперативний запит до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України здiйснено посадовою особою митного органу

 
(прiзвище, iм'я, по батьковi, посада)
о ___ год. __ хв. "__" ______200_ р.
 
(пiдпис посадової особи, що здiйснила запит)
Вiдбиток особистого митного забезпечення посадової особи митного органу, що здiйснила запит
Пiдпис керiвника структурного пiдроздiлу митного органу вiдправлення  
Довiдку отримав  
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.