Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 551 від 03.07.2006

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

24 квiтня 1999 р. N 240


Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повiдомлення

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 травня 1999 р. за N 306/3599

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 12 листопада 1999 року N 720,
вiд 28 квiтня 2000 року N 251

     З метою реалiзацiї вимог Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок заповнення та використання попереднього повiдомлення (додається).

     2. Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння (Копосов С. А.) забезпечити доопрацювання програмного забезпечення вiдповiдно до пункту 1 цього наказу.

     3. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Бiльчук О. С.), Правовому управлiнню (Тимошенко С. В.) забезпечити державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

В. о. Голови Служби О. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держмитслужби
вiд 24 квiтня 1999 р. N 240
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 травня 1999 р. за N 306/3599

Порядок заповнення та використання попереднього повiдомлення

1. Загальнi положення

     1.1. Попереднє повiдомлення (далi - ПП) - це документ, який оформлюється згiдно з вимогами роздiлу четвертого Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335 (далi - Положення).

     ПП виготовляється i заповнюється за допомогою друкувального пристрою ПЕОМ на аркушах паперу формату А4 у формi, яка вiдповiдає бланкам унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3), i мiстить у собi вiдомостi про вантаж, який буде ввезений на митну територiю України.

     1.2. ПП та його електронна копiя подаються митницi в порядку, визначеному пунктами 4.4 i 4.5 Положення, особою, на адресу якої ввозяться товари, або уповноваженою нею особою, допущеною митницею до декларування на пiдставi договору.

     1.3. Як правило, ПП оформлюється на одну партiю товару. При цьому визначення партiї товару аналогiчне визначенню, викладеному в Положеннi про вантажну митну декларацiю, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574.

     На бажання суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi при ввезеннi на митну територiю України великих партiй однорiдних товарiв через один пункт пропуску вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача ПП може бути оформлено:

     на обсяг товару, що ввозитиметься у межах однiєї зовнiшньоекономiчної угоди (контракту). При цьому ПП чинне протягом трьох мiсяцiв з дня прийняття його митницею;

     на довiльно обраний суб'єктом ЗЕД обсяг товарiв, що ввозитиметься протягом трьох мiсяцiв з дня прийняття ПП митницею.

(пункт 1.3 в редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 12.11.99 р. N 720)

     1.4. ПП подається у двох примiрниках.

     Пiд час прийняття ПП iнспектор митницi перевiряє правильнiсть заповнення ПП та його електронної копiї, присвоює їм реєстрацiйний номер та на зворотному боцi твердої копiї всiх примiрникiв ПП проставляє вiдтиск штампа "Пiд митним контролем", чим засвiдчує взяття цього документа на контроль.

     Один примiрник ПП з реєстрацiйним номером i штампом митницi повертається особi, яка його подає, другий зберiгається в митницi в окремiй тецi для поставлених на контроль ПП.

     ПП чинне протягом трьох мiсяцiв з дня прийняття його митницею, тобто з дня присвоєння ПП реєстрацiйного номера та проставлення на його твердiй копiї вiдтискiв штампа "Пiд митним контролем" вiдповiдно до загального порядку. Пiсля закiнчення цього термiну здiйснення пропуску товарiв за цим ПП забороняється.

(пункт 1.4 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Держмитслужби України вiд 12.11.99 р. N 720)

     1.5. При митному оформленнi ввезених з використанням ПП товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму iнспектор митницi призначення на зворотному боцi примiрника ПП, який зберiгається в митницi, зазначає номер вiдповiдної вантажної митної декларацiї та проставляє поряд з ранiше проставленим вiдтиском штампа "Пiд митним контролем" ще один вiдтиск штампа "Пiд митним контролем".

     В електроннiй копiї ПП iнформацiя з вiдтискiв штампа "Пiд митним контролем" заноситься в графу D.

2. Заповнення ПП

     2.1. Декларантом заповнюються такi графи ПП: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 46, 49 та 54.

(абзац перший пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.04.2000 р. N 251)

     Графа 7 заповнюється iнспектором митницi.

     Iншi графи ПП не заповнюються.

     2.2. Графи 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 15а, 17, 17а, 23, 24, 25, 26, 32, 35, 41, 46 та 54 заповнюються аналогiчно порядку, визначеному Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами та доповненнями до неї).

(пункт 2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.04.2000 р. N 251)

     2.3. Графи 1, 18, 21, 22, 29, 31, 33, 42 i 49 заповнюються вiдповiдно до роздiлу 3 цього Порядку.

(пункт 2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.04.2000 р. N 251)

3. Особливостi заповнення деяких граф ПП

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     У першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв "", другий не заповнюється, у третьому проставляється лiтерний код "ПП".

     Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається тiльки кiлькiсть транспортних засобiв (за наявностi iнформацiї).

     Якщо товар перемiщуватиметься в ручнiй поклажi, то в графi зазначається "ручна поклажа".

     Iншi вiдомостi до графи не вносяться.

     Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається тiльки кiлькiсть транспортних засобiв (за наявностi iнформацiї). Iншi вiдомостi до графи не вносяться.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     У лiвому пiдроздiлi наводиться цифровий код валюти договору або код валюти розрахунку згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором валют.

     У правому пiдроздiлi графи зазначається фактурна вартiсть товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графах 42 основного та додаткових аркушiв ПП.

     Графа 29 "Митниця на кордонi"

     У графi зазначаються назва та код митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску вантажiв на митному кордонi, через який очiкується ввезення товарiв в Україну.

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару", "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Заповнюється аналогiчно порядку, визначеному Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами та доповненнями до неї).

     У разi ввезення на митну територiю України консолiдованого вантажу пiдприємством, яке здiйснює надання транспортно-експедицiйних послуг, за умови, що весь консолiдований вантаж буде доставлений в одну митницю призначення (як правило, розмiщений на складi такого пiдприємства), у графi зазначається: "Консолiдований вантаж. Усього ____ (зазначається кiлькiсть найменувань товарiв за специфiкацiями довiльної форми) найменувань(ня) товарiв згiдно зi специфiкацiями _____ (зазначаються дати i номери специфiкацiй) на ____ аркушах.

(роздiл 3 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.04.2000 р. N 251)

     Графа 33 "Код товару"

     У першому пiдроздiлi зазначається чотиризначний код товару згiдно з ТН ЗЕД.

     Структурно код записується без пропускiв та iнших розподiлювальних знакiв.

     У разi ввезення на митну територiю України консолiдованого вантажу пiдприємством, яке здiйснює надання транспортно-експедицiйних послуг, за умови, що весь консолiдований вантаж буде доставлений в одну митницю призначення (як правило, розмiщений на складi такого пiдприємства), у першому пiдроздiлi графи наводиться умовно визначений чотиризначний код товару згiдно з ТН ЗЕД - 9904.

(роздiл 3 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.04.2000 р. N 251)

     Графа 42 "Фактурна вартiсть товару"

     У графi наводиться у валютi України фактурна вартiсть товарiв, заявлених у графi 31 ПП, що визначається за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день прийняття ПП.

     Графа 49 "Найменування складу"

     Якщо перемiщення товарiв за цим контрольним документом здiйснюється до складу митного органу або до митного лiцензiйного складу, то в графi зазначається найменування цього складу.

(роздiл 3 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.04.2000 р. N 251)

4. Вiдкликання ПП

     4.1. ПП може бути вiдкликано за письмовою заявою особи, яка його подавала, тiльки якщо за цим ПП ще не розпочато перемiщення товарiв.

     4.2. Для вiдкликання ПП особа, яка його подавала, подає митницi, де було оформлене це ПП, письмову заяву. Iнспектор цiєї митницi перевiряє в центральнiй базi даних Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння (БД IАМУ) iнформацiю стосовно вiдсутностi ввезення вантажу за заявленим на анулювання ПП i робить вiдмiтку про подання заяви на анулювання ПП.

     4.3. На п'ятий робочий день пiсля подання заяви та повторної перевiрки в БД IАМУ примiрник ПП перекреслюється, у графi "А" робиться запис "Анульовано за заявою вiд ________ N ______" (зазначаються дата реєстрацiї та вхiдний реєстрацiйний номер заяви). 

     Iнформацiя про анулювання ПП засобами електронного зв'язку в оперативному режимi пересилається митницею до Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.