ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 25.07.96 N 344/510


Про затвердження Iнструкцiї про порядок застосування охорони i супроводження товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
6 серпня 1996 р. за N 424/1449

(Iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом Державної
митної служби N 43/74 вiд 29.01.97)

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 року N 699 "Про затвердження Положення про порядок охорони i супроводження товарiв митними органами iз залученням у разi потреби пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ" НАКАЗУЄМО:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок застосування охорони i супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України (додається).

     2. Зареєструвати Iнструкцiю в установленому порядку.

В.о.Голови Державного митного комiтету України О.Єгоров
В.о.Мiнiстра внутрiшнiх справ України Ю.Вандiн

 

Затверджено
наказом Держмиткому i МВС
вiд 25.07.96 р. N 344/510

Iнструкцiя
про порядок застосування охорони i супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України

     Ця Iнструкцiя розроблена вiдповiдно до Указу Президента України вiд 20 травня 1996 року N 353 та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 року N 699 "Про затвердження Положення про порядок охорони i супроводження митними органами iз залученням у разi потреби пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ"

     1. Охорона i супроводження товарiв застосовуються до товарiв, на якi законодавством України встановлено акцизний збiр, та якi перемiщуються транзитом через митну територiю України.

     2. Охорона i супроводження товарiв застосовуються на пiдставi добровiльного їх обрання власником пiдакцизних транзитних товарiв як альтернатива наданню фiнансових гарантiй чи перевезень на умовах Конвенцiї МДП 1975 року, так i разом з ними.

     3. Охорона i супроводження товарiв розповсюджується на транспортнi засоби, якими перевозяться вантажi, що мiстять, крiм пiдакцизних, товари, на якi чинним законодавством не встановлено акцизного збору. За бажанням власника транспортного засобу, що перевозить товари, на якi законодавством України не встановлено акцизного збору, послуги по наданню митної охорони i супроводження можуть надаватися лише за умови укладення власником вiдповiдної угоди з митним органом.

     4. Охорона i супроводження товарiв є обов'язковими у випадках перемiщення алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, не позначених марками акцизного збору.

     5. Перевантаження пiдакцизних транзитних товарiв з одного транспортного засобу на iнший (або з одного виду транспорту на iнший) можливе лише за умови дотримання положень наказу Держмиткому вiд 6 травня 1995 року N 198 "Про затвердження Положення про зону митного контролю".

     Охорона i супроводження при цьому не перериваються.

     Митне оформлення товарiв, що перевантажуються, проводиться посадовою особою митницi, в зонi дiяльностi якої виконується перевантаження.

     Пiд час перевантаження пiдакцизних транзитних товарiв з одного транспортного засобу на iнший (або з одного виду транспорту на iнший) забороняється змiна митного режиму транзиту товарiв на будь-який iнший.

     Граничнi термiни транзиту пiдакцизних товарiв через митну територiю України, встановленi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 року N 484 "Про затвердження перелiку шляхiв i напрямкiв транзиту пiдакцизних товарiв через територiю України та пункти на митному кордонi, через якi здiйснюється ввезення i вивезення цих товарiв, та граничнi термiни транзиту пiдакцизних товарiв автомобiльним i залiзничним транспортом через територiю України", не можуть бути продовженими за рахунок часу, витраченого на проведення вантажних операцiй з цими товарами.

     6. Обрання власником пiдакцизних товарiв або уповноваженою ним особою охорони i супроводження товарiв пiдтверджується укладанням вiдповiдної угоди з митним органом.

     Угода укладена мiж власником товарiв або уповноваженою ним особою та митним органом може бути кiлькох видiв: на певний перiод, на певний обсяг вантажiв чи одноразова (додаток N 1).

     7. Плата за митну охорону i супроводження вноситься до або на момент реалiзацiї положень угоди, тобто до або на момент митного оформлення товарiв, щодо яких застосовується митна охорона i супроводження.

     Розмiр плати за охорону i супроводження товарiв нараховується згiдно з калькуляцiєю витрат на їх здiйснення (додаток N 2). Отриманi кошти перераховуються до державного бюджету на рахунок N 144 "Депозити" вiдповiдних митних установ, та використовуються виключно на утримання та розвиток пiдроздiлiв митних органiв та мiнiстерства внутрiшнiх справ, що здiйснюють охорону i супроводження товарiв.

     Розрахунки мiж пiдроздiлами митних органiв i МВС здiйснюються на договiрних умовах.

     8. Охорона i супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються автомобiльним транспортом, здiйснюються, як правило, у виглядi ескортування колони транспортних засобiв чи поодиноких транспортних засобiв пiдроздiлами митної варти за участю, у разi потреби, пiдроздiлiв МВС.

     Кiлькiсть транспортних засобiв у колонi, як правило, не перевищує 4 одиниць. Якщо формується колона з 5 i бiльше автотранспортних засобiв, для забезпечення руху такої колони необхiдно отримати в Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ дозвiл, передбачений Правилами дорожнього руху.

     Колона, яка складається з 10 транспортних засобiв, повинна додатково супроводжуватись патрульним автомобiлем ДАI за окрему оплату, що вноситься згiдно з порядком, встановленим Мiнiстерством внутрiшнiх справ.

     Транспортнi засоби в складi колони повиннi бути позначенi опiзнавальними знаками згiдно з вимогами Правил дорожнього руху та Державтоiнспекцiї.

     Крiм того, при ввезеннях надважких чи негабаритних вантажiв також вимагається отримання спецiального дозволу Мiнiстерства внутрiшнiх справ.

     Кiлькiсний склад групи охорони i супроводження визначається, виходячи з таких положень:

     для супроводження поодинокого транспортного засобу без використання автомобiлiв митницi - 2 чоловiки;

     для супроводження колони вiд двох до чотирьох транспортних засобiв без використання автомобiлiв митницi - 3 чоловiки;

     якщо формується колона з 5 i бiльше транспортних засобiв - додатково один iнспектор на два транспортних засоби.

     Крiм того, якщо для органiзацiї охорони i супроводження використовуються службовi автомобiлi митних органiв - додатково один iнспектор-водiй для кожного такого автомобiля.

     Потреба у залученнi пiдроздiлiв МВС для охорони i супроводження транспортних засобiв визначається начальником митного органу i органу внутрiшнiх справ згiдно з п.5 "Положення про порядок охорони i супроводження товарiв митними органами iз залученням у разi потреби пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 року N 699 .

     У разi залучення пiдроздiлiв МВС, такi пiдроздiли при виконаннi функцiй щодо охорони i супроводження пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, керуються цiєю Iнструкцiєю.

     9. Начальник пiдроздiлу митної варти, виходячи з умов кожного окремого випадку, визначає спосiб охорони i супроводження, уточнює шляхи перевезення товарiв, пункти технологiчних зупинок, приймання-передачi транспортних засобiв i документiв, а також вказує порядок розмiщення групи охорони i супроводження в транспортних засобах пiд час руху. У необхiдних випадках вчасно направляє в УДАI МВС України заявку на органiзацiю супроводження колони патрульним автомобiлем ДАI.

     10. При ввезеннi транзитних пiдакцизних товарiв на територiю України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митницi на митному кордонi такi документи:

     1) Товаро-транспортнi накладнi на перемiщуванi товари iз зазначенням їх кiлькостi та ваги.

     2) Рахунки-фактури чи iншi документи, що пiдтверджують вартiсть перемiщуваних товарiв, засвiдченi закордонними митними установами на шляху транзиту територiєю iнших держав.

     3) Угоду про митну охорону i супроводження (далi - угода) в одному з видiв, зазначених у пунктi 6 цiєї Iнструкцiї.

     Угода укладається у трьох примiрниках, якi розподiляються таким чином:

     один для власника пiдакцизних транзитних товарiв;

     один для митницi вiдправлення;

     один для митницi призначення.

     Останнiй примiрник пiд час перемiщення знаходиться у старшого групи супроводження, i передається ним на митницi призначення посадовiй особi, що приймає супроводжуванi транзитнi товари до митного оформлення.

     Крiм того, у необхiдних випадках подається угода про супроводження колони транспортних засобiв патрульним автомобiлем ДАI.

     4) Заповненi декларантом згiдно з установленими правилами примiрники вантажної митної декларацiї типу "Транзит" на бланках форми МД-2 (МД-3).

     5) Iншi документи, передбаченi чинним законодавством.

     11. Iнспектор митницi вiдправлення, якому поданi до митного оформлення товари i документи, засвiдчує вiдбитком номерного штампу "Пiд митним контролем" всi примiрники поданих для митного оформлення документiв. Для документiв, зазначених у пiдпунктах 1) та 2) пункту 10 цiєї Iнструкцiї, це положення є обов'язковим.

     Далi iнспектор митницi вiдправлення оформлює ВМД типу "Транзит", в якiй декларантом зазначено номер i дату угоди про надання охорони i супроводження товарiв, засвiдчує завершення митного оформлення проставленням на нiй вiдбитку номерного штампу "Пiд митним контролем".

     12. Впевнившись, що власник товарiв або уповноважена ним особа вибрала охорону i супроводження товарiв, iнспектор, що проводив митне оформлення цих товарiв, викликає начальника пiдроздiлу митної варти та старшого групи охорони i супроводження, i, здiйснивши митне оформлення, передає в присутностi начальника пiдроздiлу митної варти старшому групи всi оформленi документи на продекларованi товари.

     При цьому складається акт про передачу супровiдних документiв на задекларованi товари для зберiгання (з детальним їх перелiком) у трьох примiрниках. На актi ставиться пiдпис та особиста печатка iнспектора митницi вiдправлення, який проводив митне оформлення цих товарiв.

(Пункт 13 втратив чиннiсть на пiдставi Наказу Державної митної служби N 43/74 вiд 29.01.97)

     13. Акт про передачу для зберiгання i доставлення до митницi призначення документiв на транзитнi товари заповнюється за встановленою формою (додаток N 3).

     На кожному примiрнику акта повинно бути два пiдписи i одна печатка:

  • пiдпис iнспектора, що проводив митне оформлення товарiв та складав акт, засвiдчений його особистою номерною печаткою;

  • пiдпис старшого групи охорони i супроводження, який приймає документи на зберiгання на час руху.

     На третьому примiрнику акта, який доставляється старшим групи до митницi призначення, крiм того проставляється пiдпис iнспектора митницi призначення, який прийматиме цi товари до митного оформлення, засвiдчений його особистою номерною печаткою, виключно пiсля доставлення товарiв i документiв на них до митницi призначення.

     14. Пiсля завершення митного оформлення iнспектор митницi один примiрник акта залишає у справах митницi разом з примiрником ВМД, рахунок-фактури, товаро-транспортної накладної на оформленi пiдакцизнi товари, що перемiщуються транзитом. Всi цi документи реєструються в окремому журналi для реєстрацiї пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, пiд одним номером.

     15. Документи, що пiдлягають доставленню до митницi призначення, збираються старшим групи охорони i супроводження, i на весь час перемiщення перебувають пiд його особистим наглядом в окремому опломбованому портфелi разом з двома примiрниками акта.

     Другий примiрник акта пiсля повернення групи охорони i супроводження до пiдроздiлу, залишається у справах пiдроздiлу митної варти.

     16. Повiдомлення про направлення пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, надсилається в той же день до митницi призначення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи iнше).

     Iнформацiя про такi вантажi є першочерговою i прiоритетною.

     17. Напрямок та маршрут руху дотримується старшим групи охорони i супроводження, виходячи з перелiку встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України шляхiв транзиту пiдакцизних товарiв та пункту пропуску на митному кордонi, через який буде здiйснюватись вивезення цих товарiв з митної територiї України. Цей пункт обов'язково встановлюється митницею вiдправлення, i зазначається у вантажнiй митнiй декларацiї типу "Транзит". При визначеннi пункту та маршруту руху митницею повинен враховуватись напрямок, обраний власником товарiв або уповноваженою ним особою.

     18. Рух автотранспортних засобiв, що перевозять пiдакцизнi товари транзитом через митну територiю України, здiйснюється тiльки шляхами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Якщо дорожне покриття пошкоджено внаслiдок стихiйного лиха, що обумовило неможливiсть подальшого пересування автотранспортних засобiв по дiльницi встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України шляху, старший групи охорони i супроводження повiдомляє про це своє керiвництво чи найближчий митний орган та обирає найбезпечнiший маршрут, при першiй можливостi повертаючись на визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України шляхи.

     19. Пiд час руху iнспектори групи охорони i супроводження можуть розмiщуватись, виходячи з наявних технiчних можливостей: в кабiнi супроводжуваного транспортного засобу, в кабiнi одного чи декiлькох транспортних засобiв з колони або в окремому автомобiлi, що належить митницi чи арендований митницею.

     20. Мiж iнспекторами групи охорони i супроводження, якi розмiщуються пiд час руху окремо один вiд одного, пiдтримується постiйний радiозв'язок.

     В останньому транспортному засобi з колони обов'язково знаходиться iнспектор групи охорони i супроводження, оснащений радiостанцiєю, який контролює рух колони i пiдтримує радiозв'язок зi старшим групи, який рухається на чолi колони.

     21. При технiчних чи вимушених зупинках транспортного засобу або колони транспортних засобiв iнспектори групи охорони i супроводження товарiв забезпечують недоторканiсть вантажу та накладеного на транспортнi засоби митного забезпечення у виглядi пломб чи печаток.

     При поломках транспортного засобу, коли його подальше пересування стає неможливим чи призведе до затримки всiєї колони транспортних засобiв, старший групи охорони i супроводження сповiщає найближчий митний орган про мiсце i причину затримки, i забезпечує схороннiсть вантажу до прибуття групи з найближчого митного органу, яка повинна прийняти вантаж пiд свою охорону до вирiшення питання про подальше перемiщення вантажу. При цьому документи на вантаж передаються старшому групи, що прибула, по акту, а в загальному актi робиться вiдповiдний запис, засвiдчений пiдписом старшого групи, що прибула.

     Пiсля цього продовжується виконання групою охорони i супроводження своїх функцiй по доставленню транспортних засобiв, що залишилися у складi колони, до митницi призначення.

     Рiшення про подальшi дiї з вантажем та транспортним засобом, з яким сталася подiя, приймає керiвник митницi, в зонi дiяльностi якої сталася ця подiя.

     22. У випадку дорожньо-транспортної пригоди старший групи охорони i супроводження або будь-хто з iнспекторiв групи повиннi повiдомити найближчий митний орган i викликати вiдповiднi пiдроздiли Мiнiстерства внутрiшнiх справ. Якщо внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди є такi, що постраждали, iнспектори групи охорони i супроводження повиннi надати їм першу медичну допомогу.

     Митний орган, що отримав повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду, висилає на мiсце пригоди iнспекторiв вантажного вiддiлу для складання вiдповiдного акта iз залученням при необхiдностi експертiв-товарознавцiв чи iнших спецiалiстiв.

     23. У разi вчинення будь-ким протиправних дiй стосовно вантажiв, транспортних засобiв, iнспекторiв групи охорони i супроводження товарiв або водiїв транспортних засобiв, в яких перевозяться пiдакцизнi товари, або у разi виникнення загрози таких дiй, старший групи охорони i супроводження вживає заходи, що спрямованi на припинення таких дiй чи попередження загрози таких дiй, обов'язково повiдомляє найближчий митний орган та орган Мiнiстерства внутрiшнiх справ, та за узгодженням з останнiм включає його представникiв до групи охорони i супроводження.

     24. Митне оформлення транспортних засобiв з пiдакцизними транзитними товарами, щодо яких застосовувалась митна охорона i супроводження, в митницi призначення здiйснюється позачергово.

     25. При вивезеннi пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, за межi митної територiї України старший групи охорони i супроводження подає митницi на митному кордонi такi документи разом з актом:

     1) Товаро-транспортнi накладнi на перемiщуванi товари iз зазначенням їх кiлькостi та ваги, засвiдченi митницею вiдправлення.

     2) Рахунки-фактури чи iншi документи, що пiдтверджують вартiсть перемiщуваних товарiв, засвiдченi митницею вiдправлення.

     3) Примiрник угоди про надання охорони i супроводження, який пiд час перемiщення знаходився у старшого групи супроводження.

     4) Примiрник вантажної митної декларацiї типу "Транзит" на бланках форми МД-2 (МД-3).

     5) Iншi документи, передбаченi чинним законодавством.

     26. Якщо кiлькiснi та якiснi характеристики продекларованого вантажу вiдповiдають тим, що були зазначенi при ввезеннi товарiв на митну територiю України, посадова особа митницi призначення приймає рiшення про митне оформлення продекларованих товарiв та випуск пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, за межi митної територiї України.

     Виконуючи митне оформлення, iнспектор митницi призначення:

  • перевiряє поданi документи;

  • проводить звiрку залучених документiв iз детальним їх перелiком, наведеним в актi, складеному митницею вiдправлення;

  • приймає рiшення про митний огляд продекларованих товарiв;

  • вилучає ВМД типу "Транзит", проставивши на нiй поряд зi штампом "Пiд митним контролем" митницi вiдправлення вiдбиток своєї особистої номерної печатки, пiсля чого реєструє ВМД разом iз залученими документами у окремому журналi для реєстрацiї транзитних пiдакцизних товарiв пiд одним номером;

  • на всiх примiрниках товаро-транспортних документiв та рахункiв-фактур на перемiщуванi товари проставляє вiдбиток особистої номерної печатки.

     Цим самим пiдтверджується вивезення товарiв за межi митної територiї України та виконання перевiзником своїх обов'язкiв по вивезенню пiдакцизних товарiв, що прямують транзитом, за межi митної територiї України.

     27. Митниця призначення подає до митницi вiдправлення iнформацiю про надходження товарiв i документiв, доставлених пiд охороною i супроводженням, на протязi того ж робочого дня, в який здiйснено таке доставлення, користуючись каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи iнше).

Додаток N 1
До Iнструкцiї про порядок застосування охорони i супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України, затвердженої наказом Держмиткому i МВС
вiд 25.07.96 р. N 344/510
 

Договiр
про охорону i супроводження пiдакцизних товарiв пiдроздiлами митної варти Державного митного комiтету України

(на перiод часу, на обумовлений обсяг товарiв, разовий)
непотрiбне викреслити
"___" ________ 199_ р. N _________
________________________
мiсце складання договору
    Вiддiл митної варти  
найменування митного органу, якому
 
пiдпорядкований пiдроздiл митної варти
в особi   ,
посада, прiзвище, iм'я та по батьковi
який дiє на пiдставi  
поiменований далi "Митна варта", з однiєї сторони, i власник (перевiзник)
пiдакцизних товарiв  
найменування пiдприємства,
 
власника чи перевiзника товарiв, що перемiщуються транзитом через
 
територiю України
в особi   ,
посада, прiзвище, iм'я та по батьковi
який дiє на пiдставi  

поiменований далi "Власник", з другої сторони, уклали цей договiр про охорону та супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через територiю України, поiменованих далi "Об'єкт".

     1. Предмет договору

     1.1. Власник Об'єкта обирає охорону та супроводження Митною вартою Об'єкта, вiд митницi вiдправлення до митницi призначення по територiї України, як альтернативну (чи обов'язкову при перемiщеннi алкогольної та тютюнової продукцiї за вiдсутностi марок акцизного збору) умову для пропуску Об'єкта через територiю України вiдповiдно до Указу Президента України вiд 20 травня 1996 року N 353 "Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 14 липня 1995 року N 614".

     1.2. Перiод перебування пiд охороною та супроводженням обчислюється з моменту прийняття Об'єкта Митною вартою у митницi вiдправлення i до доставлення його у митницю призначення. При цьому Митна варта не приймає Об'єкт на зберiгання i не вступає у володiння ним.

2. Обов'язки сторiн

     2.1. Перевiзник зобов'язується:

     2.1.1. Доставити Об'єкт, зазначений у специфiкацiї, що додається до цього Договору, у митницю призначення у термiни та шляхами визначеними митним органом вiдправлення вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 року N 484 "Про затвердження перелiку шляхiв i напрямкiв транзиту пiдакцизних товарiв через територiю України та пункти на митному кордонi, через якi здiйснюється ввезення i вивезення цих товарiв, та граничнi термiни транзиту пiдакцизних товарiв автомобiльним i залiзничним транспортом через територiю України" пiд охороною та супроводженням Митної варти та у незмiнному станi.

     2.1.2. Внести на рахунок митного органу вiдправлення плату за охорону та супроводження Об'єкта до початку руху з застосуванням охорони та супроводження їх Митною вартою. Розмiр плати визначається шляхом розрахунку, що додається до цього Договору.

     2.1.3. Перемiщувати Об'єкт по територiї України технiчно справними транспортними засобами, пристосованими для мiжнародних перевезень вантажiв та пiд митним забезпеченням митницi вiдправлення.

     2.1.4. Не допускати з своєї iнiцiативи вiдхилень вiд маршруту руху визначеного митницею вiдправлення та Митною вартою.

     2.1.5. Про всi технiчнi несправностi транспортних засобiв, що перешкоджають нормальному руху через територiю України, необхiднiсть технiчної зупинки чи iншi обставини, що виникають у процесi руху, повiдомляти вiдповiдальному представнику Митної варти та виконувати його розпорядження, пов'язанi з режимом та порядком руху по територiї України.

     2.1.6. Забезпечити цiлiснiсть накладених на транспортнi засоби митних забезпечень на всьому протязi руху по територiї України.

     2.1.7. Виключити можливiсть несанкцiонованого Митною вартою доступу до Об'єкта. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, що загрожують цiлiсностi Об'єкта, чи при необхiдностi здiйснення будь-яких невiдкладних операцiй з Об'єктом, що спрямованi на вiдвернення його псування чи втрати, виконувати такi операцiї з дозволу та пiд контролем Митної варти, а в разi виконання їх без дозволу Митної варти в силу невiдкладної необхiдностi негайно сповiщати про виконанi з об'єктом операцiї повноважного представника Митної варти.

     2.1.8. Виконувати всi розпорядження Митної варти стосовно режиму, напрямку та порядку руху по територiї України.

     2.2. Митна варта зобов'язується:

     2.2.1. Прийняти Об'єкт для охорони та супроводження у митницi вiдправлення з метою забезпечення його обов'язкової доставки до митницi призначення для завершення митного оформлення вiдповiдно до законодавства.

     2.2.2. Визначити чисельнiсть, режим i порядок роботи iнспекторiв Митної варти пiд час охорони та супроводження Об'єкта по територiї України залежно вiд конкретних умов, та погодити умови супроводження з Власником.

     2.2.3. На протязi всього часу руху по територiї України супроводжувати Об'єкт забезпечуючи рух шляхами та напрямками, встановленими митницею вiдправлення вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 року N 484 "Про затвердження перелiку шляхiв i напрямкiв транзиту пiдакцизних товарiв через територiю України та пункти на митному кордонi, через якi здiйснюється ввезення i вивезення цих товарiв, та граничнi термiни транзиту пiдакцизних товарiв автомобiльним i залiзничним транспортом через територiю України".

     2.2.4. У разi необхiдностi (форс-мажорнi обставини, уникнення нападу на Об'єкт i т.iн.) змiнювати маршрут руху Об'єкта, забезпечуючи при цьому дотримання встановленого термiну доставлення його у митницю призначення.

     2.2.5. У разi виникнення технiчних несправностей, що перешкоджають руху Об'єкта за встановленим графiком та маршрутом, тимчасово припиняти охорону та супроводження, передбачене цим Договором, i передавати Об'єкт для зберiгання пiд митним контролем у найближчому митному органi до усунення несправностей Власником або уповноваженою ним особою.

     2.2.6. Фiксувати у товаросупровiдних документах на Об'єкт факти порушення режиму та маршруту руху, у тому числi, з незалежних вiд Власника обставин.

     2.2.7. Забезпечити конфiденцiйнiсть договiрних вiдносин щодо охорони та супроводження Об'єкта, нерозголошення персоналом Митної варти вiдомостей щодо маршруту пересування Об'єкта, його вартiсних, кiлькiсних, якiсних та iнших характеристик.

     2.2.8. По закiнченню процедури охорони та супроводження передати Об'єкт митницi призначення для завершення митного оформлення вiдповiдно до законодавства.

3. Порядок вирiшення спорiв

     3.1. Дiї Митної варти при виконаннi умов цього Договору можуть бути оскарженi Власником у вищестоящий орган, якому пiдпорядкована Митна варта.

     3.2. Спори Власника та Митної варти щодо виконання умов цього Договору, а також взаємнi претензiї вирiшуються шляхом переговорiв, а при недосягненнi згоди - в арбiтражному судi.

4. Термiн дiї договору*

     * В залежностi вiд типу договору використовуються пункти 4.1, 4.2 або 4.3.

     4.1. Разовий Договiр укладається на перiод охорони та супроводження Об'єкта вiд митницi вiдправлення до митницi призначення, i вступає в силу пiсля його пiдписання з моменту внесення Власником плати за супроводження на рахунок митницi вiдправлення.

    4.2. Договiр на обумовлений перiод часу вступає в силу пiсля його пiдписання з моменту внесення Власником плати за супроводження на рахунок митницi вiдправлення, i дiє до

  .
дата закiнчення дiї договору

    4.3. Договiр на обумовлений обсяг вантажiв вступає в силу пiсля його пiдписання з моменту внесення Власником плати за супроводження на рахунок митницi вiдправлення, i дiє до завершення перевезень Власником або уповноваженою ним особою пiдакцизних товарiв в таких обсягах

 
  .

5. Заключнi положення

     5.1. Договiр укладено у трьох примiрниках:

     один - Власнику;

     другий - митницi вiдправлення;

     третiй - митницi призначення.

6. Адреси та банкiвськi реквiзити Сторiн

Власник
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Митна варта
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

 

Додаток N 2
До Iнструкцiї про порядок застосування охорони i супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України, затвердженої наказом Держмиткому i МВС
вiд 25.07.96 р. N 344/510

Формула
розрахунку вартостi охорони i супроводження товарiв пiдроздiлом митної варти, якi надходять на митну територiю України (при прямому транзитi)

     1. Попереднi данi для розрахункiв:

     1) 50 [км/год] - Середня швидкiсть руху колони автотранспорту на годину, що супроводжується митною вартою. Використовується для розрахунку загального часу безперервного руху колони до митницi призначення;

     2) 10 [км/год] - Дозволений сумарний час руху колони транзитного автотранспорту на добу;

     3) 4.019 [дол.США/год] *1 - Собiвартiсть охорони i супроводження одним iнспектором митної варти (враховуючи витрати на утримання одного працiвника митної варти, та iнше), згiдно з калькуляцiєю Держмиткому, станом на 19.07.96 р.;

     4) 0,35 [дол.США/год] *1 - Собiвартiсть витрат одного кiлометру пробiгу (враховуючи використання автотранспортних засобiв групи супроводження митної варти, та iнше), згiдно з калькуляцiєю Держмиткому станом на 19.07.96 р.

     *1 - за офiцiйним курсом НБУ на момент митного оформлення вантажу, при розрахунку карбованцями.

     2. Розрахунковi формули:

     Формула вартостi супроводження пiдроздiлом варти транзиту пiдакцизного вантажу, який перетинає територiю України (Всупр):

Всупр[крб.]=2x(С[крб/год]xТр[год]xW+S[км]xA[крб/км]xWa)

     де:

     2 - Коефiцiєнт, що враховує зворотнiй шлях групи супроводження до мiсця своєї дислокацiї, пiсля доставлення колони автотранспортних засобiв до мiсця призначення;

     С * - Собiвартiсть супроводження в годину на одну посадову особу митної варти, в крб.(дол.США), за офiцiйним курсом НБУ на момент митного оформлення вантажу;

     Тр - Розрахунковий час руху колони транзитних транспортних засобiв вiд митницi вiдправлення до митницi призначення, iз врахуванням можливих та запланованих зупинок супроводжуємої колони, але не бiльше граничного термiну визначеного постановою КМУ вiд 06.05.96 р. N 484 (показник розрахунковий, формула розрахунку наведена нижче);

     W - Кiлькiсть супроводжуючих посадових осiб групи супроводу митної варти в особах, призначає митниця вiдправлення згiдно з п.6 Iнструкцiї "Про порядок застосування митної охорони i супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України";

     S - Довжина маршруту транзиту, маршрут визначає митниця вiдправлення згiдно з постановою КМУ вiд 06.05.96 р. N 484, в кiлометрах;

     A - Собiвартiсть одного кiлометру руху (враховуючи використання автотранспортних засобiв групи супроводження митної варти, та iнше), перерахована в карбованцi за курсом НБУ на момент митного оформлення;

     Wa - Кiлькiсть автомобiлiв супроводження митної варти на колону автотранспортних засобiв, визначається митницею вiдправлення, в фiзичних одиницях, згiдно з п.6 Iнструкцiї "Про порядок застосування митної охорони i супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України";

     * - Позначенi витрати можуть коректуватися Держмиткомом, при змiнi економiчних умов в Українi.

     2.1 Розрахунковий час, який витрачається групою митної варти на супроводження мiж пунктами транзиту:

[год]=24(год.)xS(км)/V(км/год.)x10

     де:

     24 [год.] - Кiлькiсть годин у добi, в годинах;

     S [км] - Довжина маршруту транзиту, маршрут визначає митниця вiдправлення згiдно з постановою КМУ вiд 06.05.96 р. N 484, в кiлометрах;

     V [км/год.] - Середня швидкiсть руху колони автотранспорту на годину, що супроводжується митною вартою. Використовується для розрахунку загального часу, який витрачається групою митної варти на супроводження перемiщення вантажу, мiж пунктами транзиту;

     10 [год.] - сумарний час транзитного руху колони автотранспорту за добу.

Пояснювальна записка до формул розрахунку вартостi супроводження пiдроздiлами митної варти пiдакцизного транзитного вантажу, який надходить на митну територiю України (при прямому транзитi)

     Данi якi наведенi для розрахункiв в додатку N 2, передбачають:

     1) V (50 [км/год.]) - Середня швидкiсть руху супроводжуємої митною вартою колони автотранспорту на годину. Використовується для розрахунку загального часу який витрачається групою митної варти на супроводження перемiщення вантажу мiж пунктами транзиту;

     2) (10 год.) - Показник встановленого дозволеного сумарного часу транзитного руху колони автотранспорту на добу;

     3) С 4.019 дол.США (715000 крб. згiдно з калькуляцiєю Держмиткому, станом на 19.07.96 р.)* - Собiвартiсть супроводження в годину на одну посадову особу митної варти, перерахована в карбованцi за офiцiйним курсом НБУ на момент митного оформлення;

     4) A 0,354 дол.США (63000 крб. згiдно з калькуляцiєю Держмиткому, станом на 19.07.96 р.)* - Собiвартiсть супроводження на один кiлометр руху (враховуючи витрати на використання автотранспортних засобiв групи супроводження митної варти, та iнше), перерахована в карбованцi за курсом НБУ на момент митного оформлення;

     5) Тр - Розрахунковий час руху колони транзитних транспортних засобiв вiд митницi вiдправлення до митницi призначення, iз врахуванням можливих та запланованих зупинок супроводжуємої колони (показник розрахунковий, та передбачає граничний термiн перемiщення транзитної автотранспортної колони по визначеному митницею вiдправлення маршруту), але не бiльше граничного термiну визначеного постановою КМУ вiд 06.05.96 р. N 484, у годинах;

     6) W - Кiлькiсть супроводжуючих посадових осiб групи супроводження митної варти в особах, призначає митниця вiдправлення, згiдно з п.6 Iнструкцiї "Про порядок застосування митної охорони i супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України";

     7) S - Це довжина маршруту транзиту, який визначає митниця вiдправлення, згiдно з постановою КМУ вiд 06.05.96 р. N 484, в кiлометрах;

     8) Wa - Кiлькiсть машин супроводження митної варти на колону автотранспортних засобiв, визначається митницею вiдправлення в фiзичних одиницях, згiдно з п.6 Iнструкцiї "Про порядок застосування митної охорони i супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються через митну територiю України";

     9) 2 - Коефiцiєнт враховуючий зворотнiй шлях групи супроводження до мiсця своєї дислокацiї, пiсля доставлення колони автотранспортних засобiв до мiсця призначення;

     * - Держмитком залишає за собою право, коректувати цi витрати при змiнi економiчних умов в Українi.

Приклад розрахунку:

     1. Вихiднi данi:

     Транспортнi засоби - 4 од., (автотранспортнi засоби заявленi для транзиту);

     Протяжнiсть транзиту - S=1000 км, (протяжнiсть маршруту, яку визначила митниця вiдправлення);

     Кiлькiсть посад. осiб митних органiв - W=5 чол., (призначає митниця вiдправлення);

     Собiвартiсть супроводження - C=0,715 млн.крб/год, (згiдно з калькуляцiєю Держмиткому);

     Собiвартiсть одного кiлометру руху - A=0,063 млн.крб/км, (згiдно з калькуляцiєю Держмиткому);

     Курс дол.США (для розрахунку) - 0,178 млн.крб/дол.США, станом на 19.07.96 р.;

     Кiлькiсть машин супроводження - Wa=2 одиницi, (призначає митниця вiдправлення).

     2. Розрахунковий час, який витрачається групою на супроводження перемiщення вантажу мiж пунктами транзиту ():
     (формулу див. п.2.1 додатку N 2),

Tр=24x1000/50x10=48 годин,

     3. Вартiсть супроводження пiдроздiлом митної варти пiдакцизного транзитного вантажу (Всупр):
     (формулу див. п.2 додатку N 2),

Всупр.=2х(1,02x48x5+1000x0.063x2)=741.6 млн.крб

     Виходячи з розрахунку середня вартiсть 1 км супроводження та митної охорони (враховуючи розрахунковий курс НБУ станом на 19.07.96 р., та данi прикладу), становить:

     1 км супроводження - 742000 крб, або
- 4,12 дол.США.

 

Додаток N 3
До Iнструкцiї про порядок застосування охорони i супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України, затвердженої наказом Держмиткому i МВС
вiд 25.07.96 р. N 344/510

* Заповнюється у трьох примiрниках

(Додаток N 3 втратив чиннiсть на пiдставi Наказу Державної митної служби N 43/74 вiд 29.01.97)
 

Акт
про передачу для зберiгання i доставлення до митницi призначення документiв на транзитнi товари

"___" ________ 199_ р. N _________
    I. Ми,  
(прiзвище, iм'я та по батьковi повнiстю, посада посадової
 
особи митницi вiдправлення)
та  
(прiзвище, iм'я та по батьковi повнiстю, посада посадової
 
особи групи охорони i супроводження)
склали цей акт в тому, що   , як
(прiзвище, iнiцiали)
посадова особа  
(назва митницi вiдправлення)
митницi, передає   ,
(прiзвище, iнiцiали)
як посадовiй особi   ,
(назва пiдроздiлу, що супроводжує товари)
для зберiгання та доставленя у   митницю
(назва митницi призначення)

таких документiв на транзитнi вантажi, що перемiщуються пiд митною охороною i супроводженням:

    II. N транспортного засобу  
    2. Приналежнiсть  
(власник, країна)
перелiк документiв
    1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
(найменування, номер, дата заповнення та кiлькiсть примiрникiв доданих документiв)

    * якщо транспортних засобiв декiлька, перелiк i опис продовжуються на зворотi

Документи передав: Документи прийняв:
   
(пiдпис, особиста номерна печатка) (пiдпис)
 
    III. Мною,  
(прiзвище, iм'я та по батьковi повнiстю, посада
 
посадової особи митницi призначення)
  прийнято до митного
оформлення зазначенi в цьому актi документи, за винятком:
 
 
(пiдпис, особиста номерна печатка)
    II-а.N транспортного засобу  
    2. Приналежнiсть  
(власник, країна)
перелiк документiв
    1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
(найменування, номер, дата заповнення та кiлькiсть примiрникiв доданих документiв)
    II-б.N транспортного засобу  
    2. Приналежнiсть  
(власник, країна)
перелiк документiв
    1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
(найменування, номер, дата заповнення та кiлькiсть примiрникiв доданих документiв)
    II-в.N транспортного засобу  
    2. Приналежнiсть  
(власник, країна)
перелiк документiв
    1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
(найменування, номер, дата заповнення та кiлькiсть примiрникiв доданих документiв)

    IV. Особливi зауваження (заповнюється у випадках, передбачених Iнструкцiєю про порядок застосування митної охорони i супроводження пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України)

 
 
 
 
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.