Документ скасований: Постанова КМУ № 617 від 11.05.2006

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 червня 1996 р. N 699


Про затвердження Положення про порядок охорони i супроводження товарiв митними органами та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2001 р. N 1758)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 грудня 2001 року N 1758

     Вiдповiдно до статтi 54 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про порядок охорони i супроводження товарiв митними органами та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ (додається).

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2001 р. N 1758)

     Дiя Положення поширюється на транзитне перемiщення алкогольних напоїв i тютюнових виробiв з 15 серпня 1996 року.

     Державному митному комiтетовi у мiсячний термiн подати Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо строкiв поширення дiї зазначеного Положення на iншi пiдакцизнi товари.

     2. Державному митному комiтетовi разом з Мiнiстерством внутрiшнiх справ i за узгодженням з Мiнiстерством фiнансiв, Мiнiстерством економiки та Антимонопольним комiтетом у мiсячний термiн розробити i зареєструвати в установленому порядку iнструкцiю про визначення форм та методiв охорони i супроводження товарiв, порядок приймання, здачi та здiйснення контролю за перемiщенням товарiв пiд час їх перевезення територiєю України вiдповiдно до зазначеного Положення та про порядок справляння плати за органiзацiю охорони i супроводження товарiв митними органами iз залученням у разi потреби пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ.

Прем'єр-мiнiстр України П.ЛАЗАРЕНКО
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 червня 1996 р. N 699

Положення
про порядок охорони i супроводження товарiв митними органами та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ

(назва в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2001 р. N 1758)

     1. Це Положення визначає порядок органiзацiї охорони i супроводження товарiв та iнших предметiв, на якi законодавством України встановлено акцизний збiр та якi перебувають пiд митним контролем (далi - товари) пiд час їх перемiщення транзитом автомобiльним та рiчковим транспортом через територiю України, з моменту ввезення в Україну i до вивезення з її територiї, включаючи випадки перевантажування таких товарiв iз залiзничного, повiтряного, рiчкового чи морського транспорту на автомобiльний транспорт або навпаки.

     Охорона i супроводження товарiв митними органами або мiлiцiєю охорони не можуть бути перерваними пiд час перевантаження товарiв з автомобiльного транспорту на рiчковий чи з рiчкового на автомобiльний.

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2001 р. N 1758)

     Перевантаження товарiв може здiйснюватись на митницi вiдправлення, митницi призначення або у визначених митними органами мiсцях, придатних для здiйснення митного контролю.

     2. Метою охорони i супроводження товарiв є забезпечення їх збереження та обов'язкової доставки до митниць призначення для звершення митного оформлення вiдповiдно до законодавства.

     3. Власники товарiв або уповноваженi ними особи на власний розсуд можуть обирати форму охорони i супроводження товарiв як альтернативу наданню фiнансових гарантiй митним органам чи разом з наданням фiнансових гарантiй виходячи з iнтересiв збереження цих товарiв.

     Охорона i супроводження товарiв митними органами та пiдроздiлами мiлiцiї охорони є обов'язковими у разi перемiщення транзитом через територiю України алкогольної та тютюнової продукцiї за вiдсутностi марок акцизного збору.

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2001 р. N 1758)

     4. Перевiзники товарiв, що перемiщуються транзитом через територiю України iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiя МДП, 1975 р.), можуть також обирати форму охорони i супроводження виходячи з iнтересiв збереження цих товарiв.

     5. Охорона i супроводження товарiв митними органами iз залученням у разi потреби пiдроздiлiв МВС здiйснюються для усунення перешкод в охоронi i супроводженнi товарiв митними органами, пiдтримання правопорядку, здiйснення контролю за дотриманням перевiзниками визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України шляхом транзиту товарiв, а також виконання спiльних дiй, пов'язаних з реалiзацiєю функцiй, покладених законодавством на митнi органи та органи внутрiшнiх справ.

     6. Охорона i супроводження товарiв здiйснюються групами, кiлькiсть та склад яких визначаються начальником вiдповiдного пiдроздiлу митного органу.

     7. Охорона i супроводження товарiв повиннi органiзовуватися вiдповiдно до вимог Правил дорожнього руху та iнших нормативних документiв з безпеки дорожнього руху.

     8. Контроль за суворим дотриманням перевiзниками, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України шляхiв транзиту товарiв здiйснюють вiдповiднi пiдроздiли МВС.

     У разi порушення цiєї вимоги пiдроздiли МВС вживають заходiв для направлення порушникiв на цi шляхи та iнформують про це найближчий митний орган.

     Якщо перевiзником виступає iноземна компанiя, працiвники органiв внутрiшнiх справ роблять вiдмiтку у дозволi Мiнтрансу на здiйснення перевезення по територiї України iз зазначенням мiсця затримання порушника.

     9. Форми та методи охорони i супроводження товарiв, порядок приймання, здачi та здiйснення контролю за перемiщенням товарiв пiд час їх перевезення по територiї України визначаються iнструкцiєю Держмитслужби i МВС.

(пункт 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2001 р. N 1758)

     10. Транспортнi засоби (чи їх групи), якi перевозять товари транзитом через територiю України з охороною i супроводженням, приймаються до митного оформлення позачергово.

     11. Плата за охорону i супроводження товарiв вноситься їх власниками або уповноваженими ними особами.

     Розмiр та порядок справляння плати за органiзацiю охорони i супроводження товарiв визначаються iнструкцiєю Держмитслужби i МВС за узгодженням з Мiнфiном, Мiнекономiки та Антимонопольним комiтетом.

(абзац другий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2001 р. N 1758)

     Одержанi кошти зараховуються до державного бюджету i використовуються на утримання та розвиток пiдроздiлiв митних органiв i органiв внутрiшнiх справ, якi здiйснюють охорону i супроводження товарiв.

     12. Особливостi здiйснення охорони i супроводження товарiв, забезпечення їх збереження, приймання, здачi та здiйснення контролю за перемiщенням обумовлюються наказами Держмитслужби i МВС.

(пункт 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2001 р. N 1758)

     13. Вiдповiдальнiсть безпосередньо власникiв товарiв, що охороняються i супроводжуються, або уповноважених ними осiб (перевiзникiв, експедиторiв) щодо забезпечення збереження товарiв, що перебувають пiд митним контролем, i вiдповiдних документiв, а також обов'язкової доставки їх до митниць призначення у встановленi термiни та по визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України шляхах, за винятком дiї обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), визначається законодавством.

     Вiдомостi про порушникiв умов перемiщення товарiв транзитом через територiю України перiодично подаються митними органами до Мiнекономiки для застосування до них санкцiй згiдно iз законодавством.

(абзац другий пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2001 р. N 1758)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.