Документ скасований: Наказ Мінфіну № 936 від 21.08.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2003 N 565


Про затвердження Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 серпня 2003 р. за N 746/8067

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 2 лютого 2004 року N 73,
вiд 26 липня 2004 року N 546,
вiд 21 червня 2006 року N 506,
вiд 1 серпня 2006 року N 657


     На виконання вимог статтi 163 Митного кодексу України та з метою подальшого вдосконалення дiяльностi митних органiв та органiв внутрiшнiх справ з охорони й супроводження товарiв, що перемiщуються пiд митним контролем територiєю України, наказую:

     1. Затвердити Iнструкцiю про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України (додається).

     2. Управлiнню митної варти (Жоган А.А.) та Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Цей наказ набирає чинностi 01.01.2004.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Дьомiна Ю.М.

В.о. Голови Служби В.Я.Лозко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
20.08.2003 N 565
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 серпня 2003 р. за N 746/8067

IНСТРУКЦIЯ
про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти державної митної служби України

(У текстi Iнструкцiї абревiатуру "УМВ" замiнено абревiатурою "ДБК" згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21 червня 2006 року N 506)

1. Загальнi положення

     1.1. Цю Iнструкцiю розроблено на виконання вимог статтi 163 Митного кодексу України i з метою подальшого вдосконалення дiяльностi митних органiв з охорони й супроводження товарiв, що перемiщуються пiд митним контролем автомобiльним транспортом територiєю України.

     1.2. Охорона й супроводження товарiв є заходом гарантування їх збереження та обов'язкової доставки в митний орган призначення й застосовуються до товарiв, якi перебувають пiд митним контролем i перемiщуються митним транзитом.

     1.3. Охорона й супроводження товарiв застосовуються на засадах добровiльного їх обрання власником товарiв (уповноваженою ним особою) (далi - перевiзник) як альтернатива наданню митним органам гарантiй щодо доставки цих товарiв до митного органу (далi - митниця) призначення чи перевезення на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року. Охорона i супроводження не застосовується при перевезеннi товарiв митним перевiзником.

     Якщо нарахована сума податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягає сплатi за товар, до якого законодавством України передбачено застосування заходiв гарантування доставки та який має перемiщуватися транзитом через митну територiю України iз застосуванням книжки МДП, перевищує суму гарантiйного забезпечення (еквiвалент 50000 доларiв США), то процедура перевезення iз застосуванням книжки МДП проводиться вiдповiдно до статтi 23 Конвенцiї МДП i частини першої статтi 165 Митного кодексу України.

(пункт 1.3 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 02.02.2004 р. N 73, абзац другий пункту 1.3 в редакцiї наказiв Державної митної служби України вiд 26.07.2004р. N 546, вiд 01.08.2006 р. N 657)

     Абзац третiй пункту 1.3 вилучено

(пункт 1.3 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 02.02.2004 р. N 73, абзац третiй пункту 1.3 вилучено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 01.08.2006 р. N 657)

     Абзац четвертий пункту 1.3 вилучено

(пункт 1.3 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 02.02.2004 р. N 73, абзац четвертий пункту 1.3 вилучено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 01.08.2006 р. N 657)

     1.4. Загальне керiвництво органiзацiєю охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти, контролю за їх перемiщенням територiєю України та доставкою в митницi призначення здiйснює директор Департаменту органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (далi - ДБК) Держмитслужби України.

(абзац перший пункту 1.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.06.2006 р. N 506)

     Безпосередньо керують цiєю дiяльнiстю начальники пiдроздiлiв митної варти регiональних митниць, митниць.

     1.5. Контроль за перемiщенням територiєю України пiд охороною й супроводженням пiдроздiлiв митної варти товарiв i за їх прибуттям у митницi призначення здiйснюється черговим по ДБК та черговими по митницi i по митнiй вартi регiональної митницi (далi - черговий по митницi).

2. Органiзацiя та порядок охорони й супроводження товарiв

     2.1. За наявностi товару, що пiдлягає охоронi й супроводженню, митниця вiдправлення надає регiональнiй митницi iнформацiю за формою "Транзит-1" (додаток 1) про його наявнiсть i пропозицiї щодо органiзацiї його охорони й супроводження.

     2.2. Начальник пiдроздiлу митної варти регiональної митницi пiсля отримання iнформацiї про наявнiсть товару, що пiдлягає охоронi й супроводженню пiдроздiлом митної варти, у разi потреби залучення до його охорони й супроводження сил та засобiв пiдроздiлiв митної варти iнших регiональних митниць попередньо узгоджує це питання з ними, для чого надсилає їм iнформацiю про перемiщення товару за формою "Транзит-2" (додаток 2). Вiдповiдь за формою "Транзит-3" (додаток 3) на такий запит повинна бути надана протягом однiєї години пiсля отримання iнформацiї за формою "Транзит-2".

     За вiдсутностi пiдтвердження за формою "Транзит-3" вiд будь-якої регiональної митницi охорона й супроводження товару не розпочинаються.

     Якщо довжина маршруту мiж митницею вiдправлення й митницею призначення не перевищує 400 км, охорона й супроводження транспортних засобiв з товарами пiдроздiлом митної варти митницi вiдправлення на пiдставi укладеного з перевiзником вiдповiдного договору здiйснюються без залучення сил i засобiв iнших митних органiв, через зони дiяльностi яких пролягає маршрут руху.

(пункт 2.2 доповнено новим абзацом третiм згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.06.2006 р. N 506)

     В iншому разi охорона й супроводження транспортних засобiв з товарами пiдроздiлом митної варти митницi вiдправлення без залучення сил i засобiв митних органiв, через зони дiяльностi яких пролягає маршрут руху, здiйснюються за погодженням з директором ДБК (уповноваженою ним посадовою особою) до пунктiв прийняття-передання, визначених Держмитслужбою України, вiдстань до яких вiд митницi вiдправлення не перевищує 400 км.

(пункт 2.2 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.06.2006 р. N 506, у зв'язку з цим абзаци третiй - четвертий уважати вiдповiдно абзацами п'ятим - шостим)

     Якщо питання охорони й супроводження товару не можуть бути вирiшенi регiональними митницями, то начальники пiдроздiлiв митної варти цих митниць своєчасно iнформують про це начальника ДБК (чергового по ДБК) для прийняття ним вiдповiдного рiшення.

     Пiсля отримання пiдтвердження про можливiсть охорони й супроводження товару начальник регiональної митницi (особа, що його замiщує) приймає вiдповiдне рiшення, яке доводить до вiдома митницi вiдправлення (митницi, що бере участь в охоронi й супроводженнi) у виглядi розпорядження про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти (за формою "Транзит-4", додаток 4).

     2.3. Начальник митницi вiдправлення (особа, що його замiщує) пiсля отримання розпорядження про охорону й супроводження товару митною вартою укладає договiр мiж митним органом та перевiзником про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти регiональної митницi (митницi) (додаток 5). Договiр є пiдтвердженням обрання перевiзником саме цiєї форми гарантування доставки товару в митницю призначення.

     Договiр, що укладається мiж митним органом та перевiзником, може бути кiлькох видiв: на обумовлений перiод, на обумовлений обсяг товарiв чи разовий.

     Примiрник договору для пред'явлення в митницi призначення пiд час перемiщення транспортних засобiв з товаром перебуває в старшого групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти, пiсля чого зберiгається у справах пiдроздiлу митної варти митницi, група охорони й супроводження якого здiйснила доставку транспортних засобiв з товаром i документiв на них у митницю призначення.

     Плата за охорону й супроводження товару вноситься до або на момент його оформлення в митницi вiдправлення.

     Розрахунок вартостi охорони й супроводження товару пiдроздiлом митної варти здiйснюється згiдно з додатком 6 до цiєї Iнструкцiї.

     2.4. Охорона й супроводження товару пiдроздiлом митної варти здiйснюються на пiдставi плану-завдання на охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти (додаток 7), що пiдписується начальником цього пiдроздiлу (особою, що його замiщує) та затверджується начальником митницi (особою, що його замiщує).

     2.5. Охорона й супроводження товару пiдроздiлом митної варти здiйснюються у формi спiльного руху в колонi чи з поодинокими транспортними засобами озброєних груп охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху.

     2.6. Рух транспортних засобiв з товаром, що перемiщується транзитом через територiю України пiд охороною й супроводженням, прийняття-передання його групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти регiональних митниць здiйснюються вiдповiдно основними маршрутами та в пунктах, що визначаються наказом Держмитслужби України вiдповiдно до законодавства.

     При цьому пункти прийняття-передання товару групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти митниць, пiдпорядкованих однiй регiональнiй митницi, визначаються наказом цiєї регiональної митницi.

     В окремих випадках рух транспортних засобiв з товаром, що перемiщується пiд охороною й супроводженням маршрутами, якi не визначено наказом Держмитслужби України, здiйснюється за додатковими розпорядженнями начальника ДБК.

     Граничний термiн транзиту товарiв через митну територiю України при здiйсненнi перевезень автомобiльним транспортом - 10 дiб.

     2.7. Начальник пiдроздiлу митної варти перед вибуттям групи охорони й супроводження для виконання завдання здiйснює iнструктаж особового складу групи (пiд пiдпис) щодо виконання завдання, охорони працi, порядку зберiгання та застосування зброї.

     Виходячи з умов кожного окремого випадку, вiн уточнює пункти технологiчних зупинок, а також установлює порядок розмiщення групи охорони й супроводження в транспортних засобах пiд час руху та термiн виконання завдання.

     2.8. Кiлькiсний склад групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти визначається, як правило, таким чином:

     для охорони й супроводження товару, що перемiщується на одному - двох транспортних засобах, - 3 iнспектори (один - водiй);

     для охорони й супроводження товару, що перемiщується на трьох - п'яти транспортних засобах, - 4 iнспектори (один - водiй);

     для охорони й супроводження товару, що перемiщується на понад п'яти транспортних засобах, - додатково один iнспектор на два транспортнi засоби й потрiбна кiлькiсть службових транспортних засобiв для групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти.

     При митному транзитi готiвкових коштiв, дорогоцiнних металiв, тощо, якi є власнiстю iноземного банку, група охорони й супроводження призначається у подвiйному складi.

     2.9. У митницi вiдправлення оформлення та передання товару пiд охорону й супроводження групi охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти здiйснюється позачергово.

     Пiсля прибуття в зону митного контролю на мiсце прийняття товару, що пiдлягає охоронi й супроводженню, старший групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти вiдрекомендовується старшому змiни пункту пропуску (вантажного вiддiлу) та пiдтверджує свої повноваження пред'явленням плану-завдання на охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти (додаток 7).

     За вказiвкою старшого змiни пункту пропуску (вантажного вiддiлу) група охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти спiльно з iнспектором, що провiв митне оформлення товару, перевiряє найменування та кiлькiсть поданих товаросупровiдних документiв, iз залученням перевiзника - вiдповiднiсть пред'явлених транспортних засобiв даним, зазначеним у поданих документах, їх загальний технiчний стан, запас пального, при можливостi - навантаження на вiсь, установлення на транспортних засобах необхiдних розпiзнавальних знакiв та їх вiдповiднiсть вимогам Правил дорожнього руху, цiлiсть i надiйнiсть закриття запiрних пристроїв, непошкодженiсть зовнiшнього покриття вантажних вiдсiкiв, iнших елементiв, якi перекривають доступ до товару, цiлiсть i правильнiсть накладення митних забезпечень, а також вiдповiднiсть їх кiлькостi й вiдбиткiв тим, що зазначенi в поданих документах.

     2.10. З метою визначення початку виконання завдання з охорони й супроводження транспортних засобiв з товаром старшим групи охорони й супроводження спiльно з iнспектором, що провiв оформлення товару, у митницi вiдправлення (пунктi пропуску, вантажному вiддiлi) оформлюється роздiл 1 акта про прийняття-передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них пiд охорону й супроводження групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти регiональної митницi (митницi) (додаток 8) у п'яти примiрниках.

     Перший примiрник акта передається старшому змiни пункту пропуску (вантажного вiддiлу) митницi вiдправлення, другий залишається в пiдроздiлi митної варти цiєї митницi пiсля передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них пiд охорону й супроводження наступнiй групi охорони й супроводження, третiй та четвертий доставляються разом з iншими документами в митницю призначення, а п'ятий надається перевiзнику.

     2.11. Про всi недолiки, виявленi пiд час прийняття транспортних засобiв з товаром i документiв на них пiд охорону й супроводження, старший групи охорони й супроводження доповiдає старшому змiни пункту пропуску (вантажного вiддiлу) митницi вiдправлення й начальниковi пiдроздiлу митної варти та в межах своєї компетенцiї вживає заходiв до їх усунення.

     До усунення всiх недолiкiв охорона й супроводження не розпочинаються.

     Документи, що пiдлягають доставцi в митницю призначення, протягом усього часу виконання завдання зберiгаються в спецiальному опечатаному портфелi старшого групи охорони й супроводження.

     2.12. Пiсля прийняття транспортних засобiв з товаром i документiв на них пiд охорону й супроводження старший групи охорони й супроводження здiйснює спiльний iнструктаж особового складу групи та водiїв (осiб, що супроводжують товар) про порядок прямування транспортних засобiв у колонi та їх зупинки в разi потреби, мiсця розташування особового складу групи, органiзацiю зв'язку й взаємодiї, у тому числi в ситуацiях, що порушують установлений порядок перемiщення транспортних засобiв з товаром, нагадує вимоги безпеки руху тощо.

     Упевнившись, що всi учасники охорони й супроводження засвоїли iнструктаж, старший групи охорони й супроводження iнформує чергового по митницi (старшого змiни пункту пропуску, вантажного вiддiлу) про початок руху колони й дає дозвiл на її рух.

     Пiд час руху колони в її транспортних засобах не повиннi перебувати будь-якi особи, не причетнi до перевезення товару, що охороняється й супроводжується.

     Черговий по митницi пiсля отримання вiд старшого групи охорони й супроводження (старшого змiни пункту пропуску, вантажного вiддiлу) iнформацiї про початок руху колони надає повну iнформацiю про охорону й супроводження транспортних засобiв з товаром регiональнiй митницi, якiй пiдпорядковується, а також митницi призначення за формою "Транзит-5" (додаток 9).

     2.13. Пiд час виконання завдання з охорони й супроводження транспортних засобiв з товаром вживаються заходи до:

     забезпечення обов'язкової доставки транспортних засобiв з товаром i документiв на них, що охороняються й супроводжуються, у митницю призначення (у пункт прийняття-передання групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти);

     охорони й супроводження транспортних засобiв з товаром i документiв на них протягом усього часу руху мiж установленими пунктами прийняття-передання товару на територiї України за маршрутом, визначеним митницею вiдправлення;

     змiни маршруту руху в разi потреби (настання обставин непереборної сили, уникнення нападу тощо) iз забезпеченням при цьому дотримання встановленого термiну доставки товару в митницю призначення;

     визначення мiсць безпечних зупинок для вiдпочинку водiїв та технiчного огляду ними транспортних засобiв;

     дотримання режиму та порядку роботи особового складу групи охорони й супроводження;

     ретельного документального оформлення всiх випадкiв порушення режиму та маршруту руху, у тому числi затримання транспортних засобiв з товаром, а також недолiкiв, виявлених пiд час прийняття-передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них групами охорони й супроводження;

     припинення протиправних дiй щодо особового складу групи охорони й супроводження, водiїв (осiб, що супроводжують товари) та транспортних засобiв з товаром;

     забезпечення конфiденцiйностi умов договору пiд час охорони й супроводження транспортних засобiв з товаром i документiв на них, а також нерозголошення особовим складом групи охорони й супроводження вiдомостей про маршрут пересування товарiв, їх вартiсної, кiлькiсної, якiсної та iнших характеристик.

     2.14. Старший групи охорони й супроводження з моменту отримання завдання до завершення його виконання, здачi зброї та боєприпасiв є безпосереднiм керiвником усього особового складу групи.

     Вiн вiдповiдає за якiсть пiдготовки особового складу до служби, виконання поставленого завдання, дiї особового складу групи, збереження зброї, патронiв, предметiв спорядження, технiки й спецiальних засобiв, дотримання заходiв безпеки, а також збереження життя особового складу.

     Виконуючи поставленi завдання з охорони й супроводження, старший групи приймає рiшення та дiє, виходячи з умов, що складаються, iнформує начальника пiдроздiлу митної варти про своє мiсцезнаходження, подiї, якi трапилися, i свої дiї.

     2.15. Пiд час руху особовий склад групи охорони й супроводження може розмiщуватися, виходячи з обстановки, у кабiнi транспортного засобу супроводження або в кабiнi одного чи декiлькох транспортних засобiв, що перемiщують товар.

     Старший групи охорони й супроводження перебуває, як правило, у кiнцi колони. При цьому в першому транспортному засобi колони обов'язково перебуває iнспектор групи охорони й супроводження, споряджений радiостанцiєю, який контролює рух колони та пiдтримує радiозв'язок зi старшим групи.

     Старший групи охорони й супроводження залишає своє мiсце в колонi в разi потреби:

     вiдбиття нападу на транспортнi засоби з товаром або на групу чи усунення загрози такого нападу;

     подолання заторiв у русi транспортних засобiв з товаром, вузьких мiсць або в разi настання природних, техногенних та iнших обставин непереборної сили;

     здiйснення оперативного контролю за станом транспортних засобiв з товаром.

     2.16. Зупинки для вiдпочинку особового складу групи й водiїв та для технiчного огляду транспортних засобiв, що здiйснюються за рiшенням старшого групи охорони й супроводження, є обов'язковими. При цьому старший групи охорони й супроводження вживає заходiв до забезпечення участi особового складу групи в зовнiшньому оглядi транспортних засобiв, визначеннi їх технiчного стану, а також постiйного контролю за зберiганням товарiв.

     У першу чергу звертається увага на стан митних забезпечень та вiдсутнiсть будь-яких їх пошкоджень, стан зовнiшнього покриття вантажних вiдсiкiв, а також тросiв, колiс, запiрних пристроїв i зливних пристроїв ємностей тощо.

     Будь-якi додатковi зупинки допускаються тiльки в екстрених випадках, що визначаються старшим групи охорони й супроводження.

     2.17. У разi поломки чи дорожньо-транспортної пригоди (далi - ДТП), унаслiдок чого транспортний засiб не може продовжувати рух i виникає потреба в його замiнi або тривалому ремонтi, що призведе до затримки руху всiєї колони за встановленими графiком та маршрутом, старший групи охорони й супроводження наявними засобами зв'язку повiдомляє найближчу на маршрутi прямування митницю (митний пост) про мiсце й причину зупинки для одержання допомоги.

     Обов'язки з виконання вимог Правил дорожнього руху в частинi дiй на мiсцi ДТП або поломки транспортних засобiв з товаром покладаються на водiїв цих транспортних засобiв. При цьому особовий склад групи охорони й супроводження подає водiям необхiдну допомогу.

     Пiсля прибуття вповноважених представникiв з митницi (митного поста) старший групи охорони й супроводження передає їм транспортний засiб, що вийшов з ладу, з товаром та документи на нього за актом (додаток 10), що складається в двох примiрниках, та оформлює роздiл 3 акта про прийняття-передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них пiд охорону й супроводження групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти регiональної митницi (митницi).

     Пiсля здiйснення вищезгаданих дiй група охорони й супроводження продовжує рух транспортних засобiв з товаром, що залишилися в складi колони.

     2.18. У разi вимушеної зупинки пiд час руху транспортних засобiв з товаром (або вiдстрочення їх виходу з митницi вiдправлення) внаслiдок несправностi транспортних засобiв або iнших причин на час, що перевищує одну годину, старший групи охорони й супроводження складає акт про затримку руху транспортних засобiв з товаром, що охороняються й супроводжуються групою охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти (додаток 11), у трьох примiрниках, якi розподiляються таким чином:

     для пiдроздiлу митної варти, група охорони й супроводження якого здiйснює охорону й супроводження;

     для митницi призначення;

     для перевiзника.

     У разi збiльшення розрахункового часу руху товару, що впливає на граничний термiн його доставки в митницю призначення, у митницi призначення на пiдставi цього акта здiйснюється згiдно з додатком 6 до цiєї Iнструкцiї перерахунок вартостi охорони й супроводження з урахуванням понаднормового часу використання особового складу пiдроздiлу митної варти з наступним митним оформленням товару.

     2.19. У разi вчинення будь-ким очевидних протиправних дiй щодо транспортних засобiв з товаром, осiб, що його охороняють i супроводжують, чи водiїв або в разi виникнення загрози таких дiй старший групи охорони й супроводження вживає заходiв, спрямованих на припинення протиправних дiй чи попередження загрози таких дiй, повiдомляє в разi потреби найближчий орган (працiвникiв) МВС України та доповiдає про це керiвництву свого митного органу, а при потребi - начальнику митного органу, у зонi дiяльностi якого сталася подiя.

     Начальники митних органiв пiсля отримання повiдомлення про подiю, що сталася, подають допомогу групi охорони й супроводження.

     2.20. Якщо дорожнє покриття на визначеному маршрутi руху пошкоджено внаслiдок стихiйного лиха або склалися такi погоднi умови, що подальше пересування транспортних засобiв неможливе, чи виникає потреба уникнення нападу, то старший групи охорони й супроводження обирає iнший маршрут, повертаючись при першiй можливостi на визначений маршрут руху, про що повiдомляє начальника свого пiдроздiлу.

3. Порядок прийняття-передання транспортних засобiв з товаром

     3.1. Прийняття-передання транспортних засобiв з товаром здiйснюється тiльки в пунктах (для митницi призначення - мiсцях прибуття вiдповiдно до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N 839/4132), визначених у розпорядженнi про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти (додаток 4) та планi-завданнi на охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти (додаток 7).

     3.2. При здiйсненнi прийняття-передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них групами охорони й супроводження старшi груп повиннi обмiнятися копiями своїх планiв-завдань на охорону й супроводження товару та пред'явити свої службовi посвiдчення з метою перевiрки повноважень.

     3.3. Пiд час прийняття-передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них старшi груп охорони й супроводження iз залученням особового складу груп та водiїв органiзують ретельну перевiрку вiдповiдностi пред'явлених транспортних засобiв даним, зазначеним у поданих документах, їх загального технiчного стану, запасу пального, при можливостi - навантаження на вiсь, цiлостi запiрних пристроїв, непошкодженостi зовнiшнього покриття вантажних вiдсiкiв, а також iнших елементiв, що перекривають доступ до товару, цiлостi та правильностi накладення пломб i печаток, вiдповiдностi їх кiлькостi та вiдбиткiв товаросупровiдним документам тощо.

     При цьому всi документи на товар й документи, що стосуються органiзацiї та здiйснення охорони й супроводження, старшi груп охорони й супроводження передають один одному особисто.

     3.4. Усi недолiки, що мають мiсце пiд час прийняття-передання, повиннi бути усуненi силами особового складу групи, яка передає транспортнi засоби з товаром. Якщо усунення тих чи iнших недолiкiв своїми силами неможливе, то старшi груп охорони й супроводження доповiдають про це начальникам своїх пiдроздiлiв i дiють за їх вказiвками.

     Прийняття-передання оформлюється актом про прийняття-передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти (додаток 12) у двох примiрниках (по одному примiрнику для кожної групи).

     3.5. Транспортнi засоби з товаром доставляються останньою групою охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти в зону митного контролю митницi призначення (пункту пропуску, вантажного вiддiлу), де старший групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти вiдрекомендовується старшому змiни й разом з ним вирiшує питання передання доставленого товару.

     Прийняття транспортних засобiв з товаром, що охороняються й супроводжуються митною вартою, для митного оформлення здiйснюється позачергово.

     У разi невиконання цього положення черговою змiною митницi призначення (пункту пропуску, вантажного вiддiлу) старший групи охорони й супроводження вирiшує це питання разом з iншими посадовими особами митницi призначення, включаючи начальника митницi.

     3.6. Пiсля передання для оформлення транспортних засобiв з товаром i документiв на них старший групи охорони й супроводження оформлює в митницi призначення (пунктi пропуску, вантажному вiддiлi) роздiл 2 3-го та 4-го примiрникiв акта про прийняття-передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них пiд охорону й супроводження групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти регiональної митницi (митницi) (додаток 8). При цьому на всiх примiрниках мають бути пiдписи:

     старшого змiни пункту пропуску (вантажного вiддiлу) митницi призначення, з проставленням штампа "Пiд митним контролем";

     iнспектора пункту пропуску (вантажного вiддiлу) митницi призначення, який прийняв до митного оформлення транспортнi засоби з товаром, засвiдчений його особистою номерною печаткою;

     старшого групи охорони й супроводження.

     Третiй примiрник акта залишається в старшого змiни пункту пропуску (вантажного вiддiлу) митницi призначення, четвертий - у пiдроздiлi митної варти, група охорони й супроводження якого доставила транспортнi засоби з товаром у митницю призначення.

     3.7. Старший змiни митницi призначення пiсля доставки й передання групою охорони й супроводження транспортних засобiв з товаром протягом того самого робочого дня, у який здiйснено доставку й передання, iнформує про це, в тому числi факсом за своїм пiдписом, з обов'язковим проставленням печатки "Пiд митним контролем" та особистої номерної печатки iнспектора, що прийняв до митного оформлення транспортнi засоби з товаром i документи на них, митницю вiдправлення й регiональну митницю, якiй вона пiдпорядкована, за формою "Транзит-6" (додаток 13).

     Така iнформацiя є першочерговою й прiоритетною.

4. Закiнчення охорони й супроводження транспортних засобiв з товаром групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти регiональних митниць (митниць) та контроль за їх доставкою в митницю призначення

     4.1. Старший групи охорони й супроводження пiсля доставки транспортних засобiв з товаром у митницю призначення (передання наступнiй групi охорони й супроводження) доповiдає про виконання завдання своєму начальниковi пiдроздiлу митної варти та вибуває з особовим складом на мiсце постiйного розташування.

     4.2. Пiсля прибуття на мiсце постiйного розташування особовий склад групи охорони й супроводження здає зброю, боєприпаси, спецiальнi та технiчнi засоби, спорядження тощо. При цьому особовий склад групи має право вiдбути зi служби тiльки з дозволу старшого групи.

     4.3. Старший групи охорони й супроводження особисто перевiряє повноту здачi особовим складом групи зброї, боєприпасiв, спецiальних i технiчних засобiв, спорядження тощо та протягом того самого робочого дня подає начальниковi пiдроздiлу митної варти службову записку про виконання завдання з доданням таких документiв:

     копiй плану-завдання на охорону й супроводження товару (додаток 7) свого пiдроздiлу митної варти та пiдроздiлу митної варти митницi, групi охорони й супроводження якого передано (у групи охорони й супроводження якого прийнято) транспортнi засоби з товаром i документи на них;

     примiрника договору про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти (додаток 5)*;

     примiрникiв актiв про прийняття-передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти (додатки 8 i 12)**;

     iнших актiв, службових, пояснювальних записок тощо.

     Якщо група охорони й супроводження прибула з завдання в неробочий час (або у вихiдний чи святковий день), то старший групи iнформує про виконання завдання чергового по митницi i передає йому на зберiгання портфель з документами, опечатаний його номерною печаткою, з вiдповiдним записом у спецiальному журналi чергового.

     Безпосередньо начальниковi пiдроздiлу митної варти старший групи охорони й супроводження доповiдає протягом наступного робочого дня.

______________
     * Для групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти митницi вiдправлення - копiя; для групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти митницi призначення - оригiнал, для iнших - не надається.

     ** Для групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти митниць вiдправлення й призначення за формами додаткiв 8 i 13; для iнших - за формою додатка 13.

     4.4. Начальник пiдроздiлу митної варти, особовий склад якого виконував завдання з охорони й супроводження, аналiзує документи, що надiйшли вiд старшого групи охорони й супроводження, а також iнформацiю про прибуття товару, яка надiйшла з митницi призначення за формою "Транзит-6" (додаток 13), i доповiдає про виконання завдання начальниковi митного органу (особi, що його замiщує) шляхом подання службової записки.

     4.5. За вiдсутностi iнформацiї про прибуття транспортних засобiв з товаром у митницю призначення начальник митного органу (особа, що його замiщує) органiзує необхiднi заходи (надсилає запити до вiдповiдних митних органiв) для пiдтвердження факту їх доставки.

     4.6. Начальники митних органiв (особи, що їх замiщують), до яких прибувають транспортнi засоби з товаром, здiйснюють контроль за своєчасним iнформуванням митниць вiдправлення про прибуття цих транспортних засобiв з товаром.

     4.7. У разi виявлення факту недоставки транспортних засобiв з товаром, що охоронялись i супроводжувалися пiдроздiлом митної варти, у митницю призначення (вiдсутностi факту прийняття-передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них групами охорони й супроводження) начальники вiдповiдних митних органiв негайно iнформують про це ДБК i здiйснюють необхiднi заходи згiдно з чинним законодавством.

     4.8. Про вiдправлення та доставку в митницi призначення транспортних засобiв з товаром, що охороняються й супроводжуються пiдроздiлами митної варти митниць регiону, черговi по регiональних митницях щодоби за станом на 6 годину ранку iнформують чергового по ДБК за встановленою формою.

     4.9. Усi документи, що стосуються здiйснення пiдроздiлами митної варти охорони й супроводження транспортних засобiв з товаром (по кожному супроводженню окремо), пiдлягають облiку та зберiганню в установленому порядку.

Начальник Управлiння митної варти А.А.Жоган

 

Додаток 1
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
Форма "Транзит-1"
Надається митницею вiдправлення регiональнiй митницi
  
IНФОРМАЦIЯ
про наявнiсть товару та можливiсть його охорони й супроводження пiдроздiлом митної варти
Начальнику _________________
регiональної митницi
(особi, що його замiщує)
    1. З   пiдлягає охоронi й супроводженню товар  
(час, дата)
  .
(назва, кiлькiсть)
Вiдправник   ,
(держава, юридична адреса)
одержувач   ,
(держава, юридична адреса)
перевiзник   .
(держава, юридична адреса)
Товар перемiщується на транспортних засобах  
(марка, номерний знак)
маршрутом   .
(найменування маршруту)

    2. Пропонується охорону й супроводження здiйснити пiдроздiлом митної варти.

Начальник ___________ митницi
(особа, що його замiщує)
 
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

"__"____________ 200_ р.

 

Додаток 2
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
Форма "Транзит-2"
Надається однiєю регiональною митницею iншiй
  
IНФОРМАЦIЯ
про планування охорони й супроводження товару пiдроздiлом митної варти
Начальнику _________________
регiональної митницi
(особi, що його замiщує)

    Прошу прийняти в пунктi _____________________ у групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти __________ регiональної митницi для подальшої охорони й супроводження до пункту

  товар   ,
(назва, кiлькiсть)
який з   планується перемiщувати за маршрутом
(час, дата)
 
на транспортних засобах   .
(марка, номерний знак)
Вiдправник   ,
(держава, юридична адреса)
одержувач   ,
(держава, юридична адреса)
перевiзник   .
(держава, юридична адреса)
Начальник ___________ митницi
(особа, що його замiщує)
 
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

"__"____________ 200_ р.

 

Додаток 3
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
Форма "Транзит-3"
Надається однiєю регiональною митницею iншiй
  
IНФОРМАЦIЯ
про можливiсть охорони й супроводження товару пiдроздiлом митної вартi
Начальнику _________________
регiональної митницi
(особi, що його замiщує)

    Пiдтверджую (не пiдтверджую) можливiсть прийняття в пунктi _____________________ у групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти ____________ регiональної митницi для подальшої охорони й супроводження до пункту

  товар   ,
(назва, кiлькiсть)
який з   планується перемiщувати за маршрутом
(час, дата)
 
на транспортних засобах   .
(марка, номерний знак)
Вiдправник   ,
(держава, юридична адреса)
одержувач   ,
(держава, юридична адреса)
перевiзник   .
(держава, юридична адреса)
Начальник ___________ митницi
(особа, що його замiщує)
 
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

"__"____________ 200_ р.

 

Додаток 4
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
Форма "Транзит-4"
Надсилається регiональною митницею митницi вiдправлення
  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти
"__" __________ 200_ р. N _________
Начальнику _________________
митницi
(особi, що його замiщує)

    Здiйснити охорону й супроводження пiдроздiлом митної варти товару

 
(назва, кiлькiсть)
на транспортних засобах  
(марка, номерний знак)
за маршрутом  

з переданням у пунктi ____________________ для подальшої охорони й супроводження групi охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти _______________________ регiональної митницi (митницi).

Вiдправник   ,
(держава, юридична адреса)
одержувач   ,
(держава, юридична адреса)
перевiзник   .
(держава, юридична адреса)
Начальник ___________
регiональної митницi
(особа, що його замiщує)
 
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

"__"____________ 200_ р.

 

Додаток 5
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
  
ДОГОВIР N __________
про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти __________________ регiональної митницi (митницi)
м. __________ "__"______________ 200_ р.
(на обумовлений перiод, на обумовлений обсяг товару, разовий)
(непотрiбне викреслити)

    _______________________ регiональна митниця (митниця), далi Виконавець, в особi її начальника _______________________________, який дiє на пiдставi Положення про _______________________________ регiональну митницю (митницю), з одного боку, i

 
(найменування пiдприємства, власника чи перевiзника
  ,
товару, перемiщуваного територiєю України)
далi - Перевiзник, в особi   ,
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)
який дiє на пiдставi   ,
з другого боку, уклали цей Договiр про таке:

  
1. Предмет Договору

     1.1. Предметом Договору є охорона й супроводження пiдроздiлом митної варти ________________________________ регiональної митницi (митницi) (далi - Митна варта) транспортних засобiв iз товаром, що перемiщуються пiд митним контролем територiєю України з митницi вiдправлення в митницю призначення, як альтернативна (чи обов'язкова) умова пропуску товарiв через територiю України вiдповiдно до чинного законодавства України.

     1.2. Метою охорони й супроводження є недопущення несанкцiонованого доступу до товару, зазначеного в перелiку, що наводиться в додатку 1 до цього Договору, пiд час його перемiщення територiєю України з митницi вiдправлення в митницю призначення.

     1.3. Перiод перебування товару пiд охороною й супроводженням обчислюється з моменту прийняття його Митною вартою в митницi вiдправлення до моменту передання його митницi призначення. При цьому Митна варта не приймає товар на зберiгання й не вступає у володiння ним.

2. Обов'язки сторiн

     2.1. Перевiзник зобов'язується:

     2.1.1. Унести на рахунок митницi вiдправлення плату за охорону й супроводження товару пiсля пiдписання цього Договору та до початку руху iз застосуванням охорони й супроводження товару Митною вартою. Розрахунок вартостi охорони й супроводження товару Митною вартою проводиться вiдповiдно до додатка 2 цього Договору.

     2.1.2. Доставити в незмiнному станi товар, зазначений у перелiку, у ______________________митницю в термiн та за маршрутом, визначеними перевiзником за погодженням з митницею вiдправлення (для пiдакцизних товарiв - визначених митницею вiдправлення), пiд охороною й супроводженням Митної варти.

     2.1.3. Перемiщувати товар територiєю України технiчно справними транспортними засобами, пристосованими для мiжнародних перевезень товарiв, пiд митними забезпеченнями митницi вiдправлення. Забезпечити цiлiсть накладених на транспортнi засоби митних забезпечень протягом усього часу руху територiєю України.

     2.1.4. Про всi технiчнi несправностi транспортних засобiв, що перешкоджають нормальному руху, потребу технiчної зупинки чи iншi обставини, якi виникають у процесi руху, у тому числi такi, що можуть негативно впливати на виконання послуг з охорони й супроводження товару, негайно повiдомляти старшого групи охорони й супроводження Митної варти та виконувати його розпорядження, пов'язанi з дотриманням режиму й порядку руху територiєю України.

     2.1.5. Виключити можливiсть не санкцiонованого Митною вартою доступу до товару. У разi виникнення обставин непереборної сили, що загрожують цiлостi товару, чи при потребi здiйснення будь-яких невiдкладних операцiй з товаром, спрямованих на вiдвернення його псування чи втрати, виконувати такi операцiї з дозволу та пiд контролем Митної варти, а в разi виконання їх без дозволу Митної варти через нагальну потребу негайно сповiщати про проведенi з товаром операцiї старшого групи охорони й супроводження Митної варти.

     2.1.6. Виконувати всi розпорядження старшого групи охорони й супроводження щодо режиму, напрямку та порядку руху територiєю України, у тому числi в разi вимушеної зупинки транспортного засобу з товаром, дорожньо-транспортної пригоди, нападу тощо. Рухатися зi швидкiстю, визначеною старшим групи охорони й супроводження Митної варти, не допускати зi своєї iнiцiативи вiдхилень вiд маршруту руху, не залишати колону за будь-яких обставин, якщо це не є розпорядженням старшого групи.

     2.2. Виконавець зобов'язується:

     2.2.1. Надати Перевiзнику розрахунок вартостi охорони й супроводження, складений вiдповiдно до додатка 2 до цього Договору.

     2.2.2. Прийняти товар для охорони й супроводження в митницi вiдправлення з метою забезпечення його обов'язкової доставки в митницю призначення для завершення митного оформлення вiдповiдно до чинного законодавства України.

     2.2.3. Визначити способи забезпечення безпеки товару, чисельнiсть, режим i порядок роботи особового складу Митної варти пiд час охорони та супроводження товару, перемiщуваного територiєю України, залежно вiд конкретних умов i погодити умови охорони й супроводження з Перевiзником.

     2.2.4. У разi необхiдностi (форс-мажорнi обставини, уникнення нападу на Перевiзника i т. iн.) змiнювати маршрут руху Перевiзника, забезпечуючи при цьому дотримання встановленого термiну доставлення його у митницю призначення.

     2.2.5. У разi вимушеної зупинки транспортного засобу з товаром, коли його подальший рух стає неможливим чи призведе до затримки руху всiєї колони, тимчасово припиняти перемiщення такого транспортного засобу та передавати його для зберiгання пiд митним контролем найближчому митному органу до усунення Перевiзником (уповноваженою ним особою) причин вимушеної зупинки.

     2.2.6. Зазначати в товаросупровiдних документах усi факти порушення режиму та маршруту руху, у тому числi з обставин, незалежних вiд Митної варти й Перевiзника.

     2.2.7. По закiнченнi процедури охорони й супроводження передати товар митницi призначення для завершення митного оформлення вiдповiдно до чинного митного законодавства України.

     2.2.8. Забезпечити конфiденцiйнiсть договiрних вiдносин щодо охорони й супроводження товару, а також нерозголошення особовим складом групи охорони й супроводження Митної варти вiдомостей про маршрут перемiщення товару, його вартiснi, кiлькiснi, якiснi та iншi характеристики.

3. Термiн дiї Договору*

______________
     * Залежно вiд виду договору застосовується пункт 3.1, 3.2 або 3.3.

     3.1. Разовий Договiр укладається на перiод охорони й супроводження товару з митницi вiдправлення в митницю призначення, набирає чинностi пiсля його пiдписання з моменту внесення Перевiзником на рахунок митницi вiдправлення плати за охорону й супроводження та дiє до завершення перевезення товару в митницю призначення Перевiзником.

     3.2. Договiр на обумовлений перiод набирає чинностi пiсля його пiдписання з моменту внесення Перевiзником на рахунок митницi вiдправлення плати за охорону й супроводження та дiє до

  .
(дата закiнчення дiї договору)

     3.3. Договiр на обумовлений обсяг товару набирає чинностi пiсля його пiдписання з моменту внесення Перевiзником на рахунок митницi вiдправлення плати за охорону й супроводження та дiє до завершення Перевiзником або вповноваженою ним особою перевезень товару в таких обсягах:

  .

4. Кiнцевi положення

     4.1. При виникненнi розбiжностей пiд час виконання умов Договору сторони вирiшують їх за взаємною згодою. У разi недосягнення взаємної згоди спори за цим Договором розглядаються згiдно з чинним законодавством України.

     4.2. Дiї Виконавця при виконаннi умов цього Договору можуть бути оскарженi Перевiзником до митного органу вищого рiвня, якому пiдпорядковано пiдроздiл митної варти.

     4.3. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

     4.4. Умови цього Договору можуть бути змiненi або доповненi за згодою сторiн i мають викладатися в письмовiй формi.

     4.5. Договiр з додатками, якi є його невiд'ємними частинами, укладено в трьох примiрниках, що мають однакову юридичну силу:

     один - Перевiзнику;

     другий - митницi вiдправлення;

     третiй - митницi призначення.

     Договiр пiдписали:

Перевiзник Виконавець
   
   
(найменування посади, пiдпис, iнiцiали, (найменування посади, пiдпис, iнiцiали,
   
прiзвище, адреса, реквiзити) прiзвище, адреса, реквiзити)
М.п. М.п.

 

Додаток 1
до Договору N _________
про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти _________ регiональної митницi (митницi)
__________ 200_
  
ПЕРЕЛIК
транспортних засобiв iз товарами, що пiдлягають охоронi й супроводженню пiдроздiлом митної варти _________ регiональної митницi (митницi)

    Найменування, кiлькiсть товару, вiдправник, одержувач, країна:

 
 
  .

    Марка, номерний знак транспортного засобу (причепа):

 
 
 
 
  .
Перевiзник Виконавець
   
   
   
   
(найменування посади) (найменування посади)
   
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище) (пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
М.п. М.п.

 

Додаток 2
до Договору N _________
про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти _________ регiональної митницi (митницi)
___________ 200_

РОЗРАХУНОК
вартостi охорони й супроводження товару пiдроздiлом митної варти

     1. Формули розрахунку вартостi охорони й супроводження товару пiдроздiлом митної варти

     1.1. Всупр (грн.) = 2 · (C · · W + S · A · ).

     1.2. (год.) = 24 · S / (V · 10).

     2. Данi для розрахунку:

     2.1. V = 50 (км/год.) - середня швидкiсть руху колони транспортних засобiв, що супроводжується пiдроздiлом митної варти.

     2.2. 10 (год.) - дозволений сумарний час руху транспортних засобiв на добу.

     2.3. 4,20 (дол./год.) - собiвартiсть витрат на одного працiвника пiдроздiлу митної варти за здiйснення охорони й супроводження протягом однiєї години згiдно з калькуляцiєю Держмитслужби України за станом на 19.08.2005.

     2.4. A = 0,07 (дол./км) - собiвартiсть витрат на один кiлометр пробiгу транспортного засобу супроводження пiдроздiлу митної варти згiдно з калькуляцiєю Держмитслужби України за станом на 29.06.2005.

     2.5. 2 - коефiцiєнт, що враховує зворотний шлях групи охорони й супроводження до мiсця свого розташування пiсля доставки товару в митницю призначення.

     2.6. S (км) - довжина маршруту перемiщення товару з митницi вiдправлення в митницю призначення ________________ км.

     2.7. Wa - кiлькiсть автомобiлiв супроводження пiдроздiлу митної варти _____________.

     2.8. W - кiлькiсть особового складу групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти __________________________.

     2.9. 24 (год.) - кiлькiсть годин у добi.

     2.10. (год.) - розрахунковий час руху транспортних засобiв iз товаром з митницi вiдправлення в митницю призначення.

     2.11. Офiцiйний курс долара США, установлений НБУ на момент укладення Договору, прийнятий у розрахунках, - _________ грн./дол. США.

     3. Розрахунок вартостi охорони й супроводження товару пiдроздiлом митної варти:

      = 24 · ___________ / (50 · 10) = _________ год.

    Всупр = 2 · (_____ · ______ · ______ + ______ · ______ · _______) = 
________________ грн.

     4. До сплати ________________ гривень.

Начальник пiдроздiлу митної варти Головний бухгалтер
   
регiональної митницi (митницi) регiональної митницi (митницi)
   
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище) (пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
(iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.06.2006 р. N 506)

 

Додаток 6
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України

РОЗРАХУНОК
вартостi охорони й супроводження товару пiдроздiлом митної варти

     1. Розрахунковi формули

     1.1. Формула розрахунку вартостi охорони й супроводження товару пiдроздiлом митної варти

Всупр (грн.) = 2 · (C · · W + S · A · ),

     де 2 - коефiцiєнт, що враховує зворотний шлях групи охорони й супроводження до мiсця свого розташування пiсля доставки товару в митницю призначення;

     C = 4,20 (дол. США/год.)* - собiвартiсть витрат на одного працiвника пiдроздiлу митної варти за здiйснення охорони й супроводження протягом однiєї години згiдно з калькуляцiєю Держмитслужби України за станом на 19.08.2005 (обчислюється в грн./год. за офiцiйним курсом долара США, установленим НБУ на момент укладення договору);

      (год.) - розрахунковий час руху транспортних засобiв з товаром з митницi вiдправлення в митницю призначення;

     W - кiлькiсть працiвникiв групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти;

     S (км) - довжина маршруту перемiщення товару з митницi вiдправлення в митницю призначення;

     A = 0,07 (дол. США/км)* - собiвартiсть витрат на один кiлометр пробiгу транспортного засобу супроводження пiдроздiлу митної варти згiдно з калькуляцiєю Держмитслужби України за станом на 29.06.2005 (обчислюється в грн./км за офiцiйним курсом долара США, установленим НБУ на момент укладення договору);

      - кiлькiсть автомобiлiв супроводження пiдроздiлу митної варти.

______________
     * Цi витрати можуть коригуватися Держмитслужбою України при змiнi економiчних умов в Українi.

     1.2. Формула розрахунку розрахункового часу

(год.) = 24 · S / (V · 10),

     де 24 (год.) - кiлькiсть годин у добi;

     S (км) - довжина маршруту перемiщення товару з митницi вiдправлення в митницю призначення;

     V (км/год.) - середня швидкiсть руху колони транспортних засобiв, що супроводжуються;

     10 (год.) - дозволений сумарний час руху колони транспортних засобiв на добу.

     1.3. Формула розрахунку вартостi затримки руху товару

Взатр (грн.) = C · Tзатр · W,

     де Tзатр (год.) - час затримки руху товару з вини перевiзника, рахуючи неповну годину за повну;

     C = 4,20 (дол. США/год.)* - собiвартiсть витрат на одного працiвника пiдроздiлу митної варти за здiйснення охорони й супроводження протягом однiєї години згiдно з калькуляцiєю Держмитслужби України за станом на 19.08.2005 (обчислюється в грн./год. за офiцiйним курсом долара США, установленим НБУ на момент укладення договору);

     W - кiлькiсть працiвникiв групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти.

     2. Приклад розрахунку вартостi охорони й супроводження товару пiдроздiлом митної варти

     2.1. Вхiднi данi

     W = 4 чол.;

      - 1 од.;

     S = 1000 км;

     офiцiйний курс долара США, установлений НБУ на момент укладення договору, прийнятий у розрахунках, - 5,3 грн./дол. США.

     2.2. Розрахунок розрахункового часу

= 24 · 1000 / (50 · 10) = 48 (год.).

     2.3. Розрахунок вартостi охорони й супроводження товару пiдроздiлом митної варти

Всупр = 2 · (8,48 · 48 · 4 + 1000 · 0,58 · 1) = 4416,32 (грн.).

     3. Приклад розрахунку вартостi затримки руху товару

     3.1. Вхiднi данi

     Tзатр - 3 год.;

     W = 4 чол.

     3.2. Розрахунок вартостi затримки руху товару

Взатр = 8,87 · 3 · 4 = 106,4 (грн.).

(додаток 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 21.06.2006 р. N 506)

 

Додаток 7
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник __________________
регiональної митницi
(митницi)
(особа, що його замiщує)
 
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище, дата)
  
ПЛАН-ЗАВДАННЯ
на охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти

    1. Завдання: на пiдставi договору вiд _______________ N _________ про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти ________________ регiональної митницi (митницi) i розпорядження _____________ регiональної митницi про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти вiд ___________________ N _______* групi охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти в складi:

    1.   (старший);
    2.   ;
    3.   ;
    4.   -
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi повнiстю)
здiйснити охорону й супроводження товару  
(назва, кiлькiсть)
(вiдправник   ,
(держава, юридична адреса)
одержувач   ,
(держава, юридична адреса)
перевiзник   )
(держава, юридична адреса)
на транспортних засобах  
 
(марка, номерний знак)
за маршрутом  
з пункту   в пункт  

з переданням товару для подальшої охорони й супроводження групi охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти _____________________ митницi**.

______________
     * Для митницi вiдправлення. Для iнших митниць - "На пiдставi розпорядження ___________________________________ регiональної митницi про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти вiд __________________ N _________________".

     ** Для митницi, група охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти якої виконує завдання на кiнцевiй дiлянцi маршруту, - "й для передання товару для митного оформлення в ____________ митницю".

     Пiд час виконання завдання з охорони й супроводження вживаються заходи до:

     забезпечення обов'язкової доставки транспортних засобiв з товаром, що охороняється й супроводжується, у митницю призначення (у пункт прийняття-передання групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти);

     охорони й супроводження транспортних засобiв з товаром протягом усього часу руху мiж установленими пунктами прийняття-передання товару на територiї України за маршрутом, визначеним митницею вiдправлення;

     змiни маршруту руху в разi потреби (настання обставин непереборної сили, уникнення нападу тощо) iз забезпеченням при цьому дотримання встановленого термiну доставки товарiв у митницю призначення;

     визначення мiсць безпечних зупинок для вiдпочинку водiїв та технiчного огляду ними транспортних засобiв;

     дотримання режиму та порядку роботи особового складу групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти;

     ретельного документального оформлення всiх випадкiв порушення режиму та маршруту руху, у тому числi затримання транспортних засобiв з товаром, а також недолiкiв, виявлених пiд час їх прийняття-передання групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти;

     припинення протиправних дiй щодо особового складу групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти, водiїв (осiб, що супроводжують товари) та транспортних засобiв з товаром;

     забезпечення конфiденцiйностi договiрних вiдносин пiд час охорони й супроводження транспортних засобiв з товаром, а також нерозголошення особовим складом групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти вiдомостей про маршрут пересування товарiв, їх вартiсну, кiлькiсну, якiсну та iншi характеристики.

    2. Озброєння та спецзасоби:  
 
 
  .
(найменування спецзасобiв, зброї, її номер, кiлькiсть боєприпасiв)
    3. Транспорт:   .
(марка, номерний знак транспортного засобу супроводження)
    4. Закiнчення виконання завдання:  
 
 
 
  .
Начальник митної варти ______________
регiональної митницi (митницi)
 
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток 8
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
  
АКТ N _______
про прийняття-передання товару пiд охорону й супроводження пiдроздiлами
митної варти ________________ регiональної митницi
(митницi)
м. _______________   год.   200_ р.
(час) (дата)
    1. Ми,  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi
 
iнспектора митницi вiдправлення)
та  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi
  ,
старшого групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти)

склали цей акт про те, що перший передав, а другий прийняв для охорони й супроводження в

  митницю
(митниця призначення)
(пункт пропуску   )
такi транспортнi засоби з товаром i документи на них:

    1.1. Марка, номерний знак транспортного засобу; типи, номери, кiлькiсть митних забезпечень

 
 
  .

    1.2. Найменування, кiлькiсть товару, вiдправник, одержувач, країна

 
 
  .

   

1.3. Документи:  
 
 
 
(найменування, номери, дати та кiлькiсть примiрникiв документiв)

    Зазначене прийнято повнiстю й без зауважень (за винятком, iз зауваженнями)

 
 
 
Передав Прийняв
   
(пiдпис, особиста номерна печатка iнспектора митницi вiдправлення) (пiдпис старшого групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти)
 
(пiдпис, штамп "Пiд митним контролем" старшого змiни митницi вiдправлення)
    2. Мною,  
(прiзвище, iм'я та по батьковi
  ,
iнспектора митницi призначення)

прийнято в групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти __________________ митницi до митного оформлення транспортнi засоби з товаром i документи на них, зазначенi в цьому актi, повнiстю й без зауважень (за винятком, iз зауваженнями)

 
  .
Транспортнi засоби з товаром i документи на них передав Транспортнi засоби з товаром i документи на них прийняв
   
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi, номер службового посвiдчення, пiдпис старшого групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти) (пiдпис, особиста номерна печатка iнспектора митницi призначення)
 
(пiдпис, штамп "Пiд митним контролем" старшого змiни митницi призначення)
______ год. _________________ 200_ р.
(час) (дата)
    3.   год.   200_ р.  
(час) (дата) (мiсце)
 
(причини вимушеної зупинки, що призвели до затримки
 
перемiщення товару, перелiк документiв i транспортних засобiв,
 
що передаються, назва товару й кiлькiсть, одержувач, країна;
 
типи, номери митних забезпечень, їх кiлькiсть)

    Зазначене прийнято повнiстю й без зауважень (за винятком, iз зауваженнями)

 
 
 
Транспортнi засоби з товаром i документи на них передав Транспортнi засоби з товаром i документи на них прийняв
   
(назва митницi, посада, прiзвище, iм'я та по батьковi, номер службового посвiдчення, пiдпис старшого групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти) (назва митницi, посада, прiзвище, iм'я та по батьковi, номер службового посвiдчення, пiдпис особи, що прийняла транспортнi засоби з товаром i документи на них)
    4.   год.   200_ р.  
(час) (дата) (мiсце)
 
(назва правоохоронного органу, посада, прiзвище, iм'я
 
та по батьковi, номер службового посвiдчення особи, що прийняла
 
рiшення про припинення перемiщення транспортних засобiв з товаром
 
у встановленому законодавством порядку, причини затримання,
 
перелiк документiв i затриманих транспортних засобiв, назва
 
товару й кiлькiсть, одержувач, країна; типи, номери митних
  .
забезпечень, їх кiлькiсть)

    Зазначене прийнято повнiстю й без зауважень (за винятком, iз зауваженнями)

 
 
 
Транспортнi засоби з товаром i документи на них передав Транспортнi засоби з товаром i документи на них прийняв
   
(назва митницi, посада, прiзвище, iм'я та по батьковi, номер службового посвiдчення, пiдпис старшого групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти) (назва правоохоронного органу, посада, прiзвище, iм'я та по батьковi, номер службового посвiдчення, пiдпис особи, що прийняла транспортнi засоби з товаром i документи на них)

 

Додаток 9
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
Форма "Транзит-5"
Надсилається факсом митницею вiдправлення регiональнiй митницi й митницi призначення
  
IНФОРМАЦIЯ
про охорону й супроводження товару пiдроздiлом митної варти
Начальнику ________________
регiональної митницi
(митницi)
(особi, що його замiшує)
    1. Митниця вiдправлення  
    2. Номер, дата ДКД  
    3. Договiр N   вiд   про охорону й супроводження

    4. Акт N ___________ вiд ___________ про прийняття-передання товару пiд охорону й супроводження пiдроздiлами митної варти

    5. Найменування товару  
    5.1. Кiлькiсть  
    5.2. Вартiсть  
    5.2. Вартiсть  
    5.3. Наявнiсть акцизної марки iз зазначенням держави  
    6. Вiдправник  
    6.1. Держава  
    6.2. Юридична адреса  
    7. Одержувач  
    7.1. Держава  
    7.2. Юридична адреса  
    8. Перевiзник  
    8.1. Держава  
    8.2. Юридична адреса  
    9. Марка й номер автомобiля (причепа)  

    10. Митниця призначення, пункт пропуску й дата закiнчення транзиту

 
    11. Маршрут руху  
    12. Довжина маршруту (S)  
    13. Розрахунковий час (Тр)  
    14. Вартiсть супроводження (Всупр)  
    15. Час i дата вибуття з митницi вiдправлення  
    16. Час i дата надання iнформацiї  
Начальник митного поста (начальник вантажного вiддiлу, начальник транзитно-вантажного вiддiлу, старший змiни)   митницi
"__" ________ 200_ р.  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток 10
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
Складається в двох примiрниках
  
АКТ
про прийняття представником митного органу - передання старшим групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти транспортних засобiв з товаром i документiв на них через вимушену зупинку транспортних засобiв
  год.   200_ р.  
(час) (дата) (мiсце)
    1. Ми,  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi старшого
 
групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти, назва
 
митного органу)
та  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi представника
 
митного органу, назва митного органу)
  ,

склали цей акт про те, що перший передав, а другий прийняв для вирiшення питання подальшого перемiщення товару такi транспортнi засоби з товаром i документи на них:

    1.1. Марка, номерний знак транспортного засобу; типи, номери, кiлькiсть митних забезпечень

 
 
 
  .

    1.2. Найменування, кiлькiсть товару, вiдправник, одержувач, країна

 
 
  .

   

1.3. Документи:  
 
 
 
(найменування, номери, дати та кiлькiсть примiрникiв документiв)

    Зазначене прийнято повнiстю й без зауважень (за винятком, iз зауваженнями)

 
 
 

    Причини вимушеної зупинки транспортних засобiв:

 
 
 
 
 
  .
Передав Прийняв
   
(пiдпис старшого групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти) (пiдпис представника митного органу, номер службового посвiдчення)

 

Додаток 11
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
  
АКТ
про затримку руху транспортних засобiв з товаром, що охороняються й супроводжуються пiдроздiлом митної варти
  200_ р.   год.  
(дата) (час) (мiсце складання акта)
    Цей акт складено про те, що рух транспортних засобiв з товаром
  ,
(найменування товару, кiлькiсть)
який належить  
(назва одержувача, держава, юридична адреса)

i на пiдставi договору вiд _______________ N _______ перемiщується пiд охороною й супроводженням пiдроздiлу митної варти в

  митницю за маршрутом   ,
(назва митницi призначення)
затримано з вини перевiзника з причини  
 
 
 
 
(причина затримки руху)
на _____ год. _____ хв.
(час)
з _____ год. _____ хв.
(час)
________ 200_ р. до
(дата)
________ год. _____ хв.
(час)
_________________ 200_ р.
(дата)
Перевiзник Старший групи охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти
   
(прiзвище, iм'я та по батьковi, паспортнi данi, пiдпис) (назва митницi, посада, спецiальне звання, прiзвище, iм'я та по батьковi, номер службового посвiдчення, пiдпис)

 

Додаток 12
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
Заповнюється у двох примiрниках
  
АКТ
прийняття-передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них групами охорони й супроводження пiдроздiлiв митної варти
______________ 200_ р.  
(мiсце прийняття-передання)
_______ год.
   (час)
    Ми,  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi старшого групи
 
охорони й супроводження пiдроздiлу митної варти регiональної
 
митницi (митницi), який передає)
та  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi старшого групи охорони й супроводження
  ,
пiдроздiлу митної варти регiональної митницi (митницi), який приймає)
склали цей акт про те, що перший передав, а другий прийняв для охорони й супроводження до пункту (у митницю)
 
(назва наступного пункту прийняття-передання або митницi призначення)
такi транспортнi засоби з товаром i документи на них:

    1. Марка, номерний знак транспортного засобу; типи, номери митних забезпечень, їх кiлькiсть

 
 
 
  .

    2. Найменування, кiлькiсть товару, вiдправник, одержувач, країна

 
 
  .

   

1.3. Документи:  
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування, номери, дати та кiлькiсть примiрникiв документiв)

    Зазначене прийнято повнiстю й без зауважень (за винятком, iз зауваженнями)

 
 
 
Передав Прийняв
   
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище, номер службового посвiдчення) (пiдпис, iнiцiали, прiзвище, номер службового посвiдчення)

 

Додаток 13
до Iнструкцiї про органiзацiю та порядок охорони й супроводження товарiв пiдроздiлами митної варти Державної митної служби України
Форма "Транзит-6"
Надсилається факсом митницею призначення регiональнiй митницi й митницi вiдправлення
  
IНФОРМАЦIЯ
про прибуття транспортних засобiв з товаром у митницю призначення
    1. Митниця призначення  
    2. Митниця вiдправлення  
    3. Документ контролю за доставкою (номер, дата)  
    4. Договiр про охорону й супроводження вiд   N  

    5. Акт про прийняття-передання товару пiд охорону й супроводження пiдроздiлами митної варти вiд ______________ N _____

    6. Товар, кiлькiсть  
    7. Вiдправник, країна  
    8. Одержувач, країна  
    9. Марки й номери транспортних засобiв (причепiв)  
 

   10. Час i дата прийняття-передання транспортних засобiв з товаром i документiв на них

 

   11. Прiзвище, iм'я та по батьковi, колiр мастики й номер особистої номерної печатки iнспектора, який прийняв транспортнi засоби з товаром i документи на них

 
    12. Час i дата передання iнформацiї  
Мiсце для штампа "Пiд митним контролем" старшого змiни Мiсце для особистої номерної печатки iнспектора
Начальник митного поста (начальник вантажного вiддiлу, начальник транзитно-вантажного вiддiлу, старший змiни)   митницi
"__" ________ 200_ р.  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.