ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 26.06.2001 N 433


Про внесення змiн та доповнень до нормативних актiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 липня 2001 р. за N 637/5828


     Вiдповiдно до Закону України "Про Митний тариф України" вiд 05.04.2001 N 2371-III та з уведенням у дiю Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi НАКАЗУЮ:

     1. Унести до наказiв Держмитслужби України такi змiни та доповнення:

     1.1. У додатку до наказу Держмитслужби вiд 27.07.98 N 436 "Про затвердження Перелiку товарiв, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацiєю", зi змiнами й доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.08.98 за N 506/2946:

     вираз "ТН ЗЕД" замiнити словом "УКТЗЕД";

     цифри "0207 39 130, 0207 39 230, 0207 41 510" замiнити цифрами "0207 13 20 00, 0207 13 60 00, 0207 14 60 00".

     1.2. У наказi Держмитслужби вiд 31.07.98 N 460 "Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України та митним оформленням окремих пiдакцизних товарiв":

     у пунктi 1.1:

     вираз "ТН ЗЕД 8520, 8521.10.310, 8521.10.390" замiнити виразом "УКТЗЕД 8520, 8521 10 30 00, 8521 10 80 00";

     вираз "ТН ЗЕД 8528.10" замiнити виразом "УКТЗЕД 8528 12";

     вираз "ТН ЗЕД 9401, 9403.10" замiнити виразом "УКТЗЕД 9401, 9403 10";

     у пунктi 1.2:

     вираз "ТН ЗЕД" замiнити словом "УКТЗЕД";

     вираз "ТН ЗЕД 8520, 8521.10.310, 8521.10.390" замiнити виразом "УКТЗЕД 8520, 8521 10 30 00, 8521 10 80 00";

     вираз "ТН ЗЕД 8528.10" замiнити виразом "УКТЗЕД 8528 12";

     вираз "ТН ЗЕД 9401, 9403.10" замiнити виразом " УКТЗЕД 9401, 9403 10".

     1.3. У Положеннi про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженому наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592, зi змiнами й доповненнями, та зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.97 за N 5/1809:

     вираз "ТН ЗЕД" замiнити словом "УКТЗЕД";

     пункт 6.7 викласти в такiй редакцiї:

     "6.7. Усi операцiї, якi проводяться з товарами й приводять до змiни характеристик цих товарiв, не повиннi змiнювати їх класифiкацiю за УКТЗЕД на рiвнi десяти знакiв".

     1.4. У наказi Держмитслужби вiд 02.12.99 N 782 "Про затвердження Примiрного положення про вiддiл тарифiв та митної вартостi i Порядкiв його роботи", зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України (крiм Примiрного положення) 24.12.99 за N 911/4204:

     у текстi наказу та додатках до нього вираз "ТН ЗЕД" замiнити словом "УКТЗЕД";

     додаток 3 "Перелiк товарiв, при iмпортi яких подається довiдка-розрахунок митної вартостi" викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 1 до цього наказу;

     додаток 4 "Перелiк товарiв, при експортi яких необхiдне узгодження вартостi з вiддiлом тарифiв i митної вартостi" викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 2 до цього наказу.

     1.5. Додаток "Перелiк предметiв дитячого асортименту" до Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 23.07.97 N 344, зi змiнами й доповненнями, та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 12.09.97 за N 397/2201, викласти в редакцiї, наведенiй в додатку 3 до цього наказу.

     1.6. Додаток "Перелiк товарiв (продукцiї), якi пiдлягають обкладенню акцизним збором згiдно iз чинним законодавством, та ставки цього збору" до Iнструкцiї про порядок справляння акцизного збору в разi ввезення товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну територiю України, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 21.01.2000 N 33, зi змiнами й доповненнями, та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 08.02.2000 за N 73/4294, викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 4 до цього наказу;

     1.7. У додаток "Перелiк товарiв та iнших предметiв, митне оформлення яких при ввезеннi на митну територiю України здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг вiдповiдно до актiв законодавства, i документiв, подання яких потрiбне для використання пiльгового режиму оподаткування" до наказу Держмитслужби вiд 17.05.2000 N 285, зi змiнами й доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.06.2000 за N 374/4595, унести змiни згiдно з додатком 5 до цього наказу.

     1.8. У додатки до Порядку нарахування митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 27.03.2000 N 164 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.04.2000 за N 227/4448, унести такi змiни:

     додаток 1 "Перелiк товарiв (продукцiї), якi пiдлягають обкладенню акцизним збором згiдно iз чинним законодавством, та ставки цього збору" викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 6 до цього наказу;

     додаток 3 "Ставки вивiзного (експортного) мита на товари, що вивозяться за межi України, вiдповiдно до Законiв України вiд 07.05.96 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" та вiд 10.09.99 N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур" викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 7 до цього наказу;

     додаток 4 "Перелiк предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.09.96 N 1094 "Про затвердження перелiку предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi, вивезення (пересилання) яких громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi митної територiї України забороняється" викласти в редакцiї, наведенiй у додатку 8 до цього наказу.

     1.9. В Iнструкцiю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затверджену наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зi змiнами й доповненнями, та зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, унести такi змiни:

     вираз "ТН ЗЕД" замiнити словом "УКТЗЕД";

     у графi 33 слово "дев'ятизначний" замiнити словом "десятизначний";

     у додатки до цiєї Iнструкцiї внести змiни згiдно з додатком 9 до цього наказу.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Держмитслужби України:

     вiд 17.01.2001 N 19 "Про внесення змiн до Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi";

     вiд 21.02.2001 N 104 "Про внесення змiн до Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     3. Управлiнню номенклатури та верифiкацiї (Рамусь I.П.) та Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Управлiнню аналiзу, прогнозування та зв'язкiв з громадськiстю (Козик Л.Г.) забезпечити публiкацiю цього наказу в засобах масової iнформацiї пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) забезпечити тиражування та розсилання цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору й працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Дьомiна Ю.М.

Голова Служби Ю.П.Соловков

 

Додаток 1
до наказу Держмитслужби України
вiд 26.06.2001 N 433

Перелiк товарiв, при iмпортi яких подається довiдка-розрахунок митної вартостi

0207 М'ясо та харчовi субпродукти свiйської птицi товарної позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi
0302 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене
0305 Риба сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування
0306 Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; ракоподiбнi в панцирах, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування
0307 Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; iншi водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з iнших водяних безхребетних, крiм ракоподiбних, придатнi для харчування
0901 Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з умiстом кави в будьякiй пропорцiї
0902 Чай, ароматизований чи неароматизований
1601 00 Сосиски, ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв
1602 Готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi, iншi
1603 00 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та її замiнники, виготовленi з iкри iнших риб
1605 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi та розмеленi, сирi або смаженi
1802 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи з какао
1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена
1804 00 00 Какао-масло, какао-жир
1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з умiстом какао
2001 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти
2002 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти
2003 Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти
2004 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006
2005 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, немороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006
2006 00 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (зацукрованi або просоченi цукровим сиропом)
2007 Варення, желе, мармелади, фруктовi пюре та пасти плодово-ягiднi, якi пройшли теплову обробку, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
2008 Плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, не включенi до iнших угруповань
2009 Соки фруктовi (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi незбродженi, без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати з кави, чаю або мате (парагвайський чай) та готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави та екстракти, есенцiї i концентрати з них
2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг
2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, та iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009
2203 00 Пиво iз солоду (солодове)
2204 Вина винограднi натуральнi, включаючи вина з доданням спирту та мiцнi; сусло виноградне, крiм того, що включене до товарної позицiї 2009
2205 Вермути та винограднi натуральнi вина, iншi, з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв
2206 00 Iншi збродженi напої (сидр яблучний та грушевий, грушiвка (перрi), напiй медовий); напої змiшанi, якi мiстять алкоголь та сумiшi алкогольних напоїв з безалкогольними, не включенi до iнших угруповань
2207 Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю алкоголю не менш як 80 об.%; спирт етиловий та iншi спирти, денатурованi, будь-якої концентрацiї
2208 Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю спирту менш як 80 об.%; спиртовi настоянки, лiкери та iншi спиртовi напої
2209 00 Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти
2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи:
2402 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили (тонкi сигари) та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками
2403 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї
2709 00 Нафта або нафтопродукти сирi з бiтумiнозних мiнералiв
2710 00 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних мiнералiв, крiм сирих; продукти, не включенi до iнших угруповань, з умiстом 70 мас.% або бiльше мастил з нафти або нафтопродуктiв, вироблених з бiтумiнозних мiнералiв, причому цi продукти є основними складовими частинами
2711 Газ нафтовий та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi
2712 Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, м'який вiск, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результатi синтезу або iнших процесiв, забарвленi або незабарвленi
3401 Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини та мийнi засоби, якi застовуються як мило, у формi брускiв, брикетiв або фiгурних виробiв з умiстом або без вмiсту мила; папiр, вата, повсть, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покритi (частково або повнiстю) милом чи детергентом
3402 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення з умiстом або без умiсту мила (крiм включених до товарної позицiї 3401)
4011 Шини пневматичнi гумовi новi
4012 Шини пневматичнi гумовi, вiдновленi або тi, що вже використовувались; литi шини або еластикшини iз змiнними протекторами та ободнi стрiчки, гумовi
4013 Камери гумовi
4203 Одяг та речi до одягу, з натуральної або композицiйної шкiри
4204 00 Вироби з натуральної або композицiйної шкiри, для технiчного застосування
4205 00 00 00 Iншi вироби з натуральної або композицiйної шкiри
4303 Одяг з хутра та речi до одягу з хутра й iншi пушно-хутрянi вироби
4304 00 00 00 Хутро штучне та вироби з нього
5701 Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi чи необробленi:
5702 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тканi, нетафтинговi, нефлокованi, обробленi чи необробленi, включаючи "килим", "сумах", "кермани" та аналогiчнi килими ручної роботи
5703 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тафтинговi, обробленi чи необробленi
5704 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги з повстi, нетафтинговi, нефлокованi, обробленi чи необробленi
5705 00 Iншi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, обробленi чи необробленi
6910 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з керамiки
6911 Посуд столовий, кухонний, господарськi товари або iншi туалетнi вироби, з фарфору
6912 00 Посуд столовий, кухонний, господарськi товари або iншi туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових
6913 Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi вироби
7101 Перли природнi або культивованi, обробленi або необробленi, пiдiбранi або непiдiбранi, але ненанизанi, неоправленi i незакрiпленi; природнi або культивованi перли, тимчасово нанизанi для зручностi транспортування
7102 Дiаманти, обробленi або необробленi, але неоправленi i незакрiпленi
7103 Дорогоцiнне камiння (крiм дiамантiв), оброблене або необроблене, пiдiбране або непiдiбране, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; дорогоцiнне камiння (крiм дiамантiв), непiдiбране i тимчасово нанизане для зручностi транспортування
7104 Дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння синтетичне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, пiдiбране або непiдiбране, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; непiдiбране синтетичне або реконструйоване дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування
7105 Кришка та порошок з природного або синтетичного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння
7106 Срiбло (включаючи позолочене срiбло та срiбло, плаковане платиною) у необробленому або напiвобробленому виглядi або у виглядi порошку
7107 00 00 00 Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi
7108 Золото (включаючи золото, плаковане платиною), необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку:
7109 00 00 00 Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi
7110 Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку
7111 00 00 00 Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi
7112 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з умiстом дорогоцiнних металiв або сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi, головним чином, для вилучення дорогоцiнних металiв
7113 Ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих або дубльованих дорогоцiнними металами
7114 Вироби майстрiв золотих i срiбних справ та частини цих виробiв з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих чи дубльованих дорогоцiнними металами
7115 Iншi вироби з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих або дубльованих дорогоцiнними металами
7116 Вироби з природних або культивованих перлiв, з дорогоцiнних або напiвдорогоцiнних природних, штучних чи реконструйованих каменiв
7117 Бiжутерiя
7118 Монети
8215 Ложки, виделки, розливнi ложки, шумiвки, лопаточки для тортiв, спецiальнi ножi для риби, масла, щипчики для цукру та аналогiчнi кухоннi i столовi прибори
8516 Пристрої електричнi водогрiйнi акумулювальнi або безiнерцiйнi та кип'ятильники зануренi електричнi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, грунту тощо; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або для сушiння рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545
8519 Електропрогравачi, програвачi грамплатiвок, касетнi програвачi та iнша звуковiдтворювальна апаратура без пристроїв для звукозапису
8520 Магнiтофони та iнша звукозаписувальна апаратура, з пристроями для звуковiдтворення або без них
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворення вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього
8522 Частини та приладдя, призначенi виключно або головним чином для апаратiв товарних позицiй 8519-8521
8523 Носiї для запису звуку або аналогiчного запису iнших явищ, але незаписанi, крiм виробiв групи 37
8524 Платiвки, стрiчки та iншi носiї для запису звуку або аналогiчного запису, записанi, включаючи матрицi та форми для виробництва платiвок, крiм виробiв групи 37
8528 Приймачi телевiзiйнi, поєднанi або не поєднанi з радiоприймачем або з пристроєм, який записує чи вiдтворює звук або зображення; вiдеомонiтори та вiдеопроектори
8701 Трактори (за винятком засобiв товарної позицiї 8709)
8702 Автомобiлi, розрахованi на перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
8703 Автомобiлi легковi та iншi транспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi, фургони та гоночнi автомобiлi
8704 Автомобiлi вантажнi
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них; коляски
8714 Частини та пристрої для транспортних засобiв товарних позицiй 8711 - 8713
8716 Причепи та напiвпричепи для всiх транспортних засобiв; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини
9303 Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi вогнепальнi засоби, що використовують згоряння пороху (наприклад, мисливськi рушницi та карабiни, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi та iншi пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для забою худоби, що стрiляють стрижнями, лiнемети)
9304 00 00 00 Iнша зброя (наприклад пружиннi, пневматичнi чи газовi рушницi, карабiни або пiстолети, кийки), за винятком класифiкованої у товарнiй позицiї 9307
9401 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини
9402 Меблi медичнi, хiрургiчнi, стоматологiчнi або ветеринарнi (наприклад, операцiйнi столи, столи оглядовi, лiжка з механiчним пристосуванням для використання у лiкарнях, стоматологiчнi крiсла); перукарськi крiсла та аналогiчнi крiсла з пристроєм для повертання i пiдiймання; їх частини
9403 Iншi меблi та їх частини
9404 Основи матрацнi для лiжок; постiльнi речi тощо (наприклад, сiнники, покривала, перини, диваннi подушки, пуфи, подушки), з пружинами або заповненi будь-якими матерiалами, чи виробленi з пористої гуми або з пластичних матерiалiв, з покриттям чи без покриття
9701 Картини, живопис та малюнки, повнiстю виконанi вручну, за винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 та готових виробiв, розмальованих або декорованих уручну; колажi та аналогiчнi зображення
9702 00 00 00 Оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй
9703 00 00 00 Оригiнали скульптур або статуеток з будьякого матерiалу
9704 00 00 00 Марки поштовi, гербовi марки, знаки поштової оплати гашенi, у тому числi першого дня гашення, поштовий папiр, гербовий папiр та аналогiчнi предмети, використанi або, якщо не використанi, то не знаходяться в обiгу, або не нового випуску в країнi, для якої вони призначенi
9705 00 00 00 Колекцiї та предмети колекцiонування зоологiчнi, ботанiчнi, з мiнералогiї, анатомiї або предмети для таких колекцiй, що становлять iсторичний, археологiчний, палеонтологiчний, етнографiчний чи нумiзматичний iнтерес
9706 00 00 00 Предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв

 

Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї I.П.Рамусь

 

Додаток 2
до наказу Держмитслужби України
вiд 26.06.2001 N 433

Перелiк товарiв, при експортi яких необхiдне узгодження вартостi з вiддiлом тарифiв та митної вартостi

0202 Яловичина, морожена
0203 Свинина свiжа, охолоджена або морожена
0402 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин
0713 Овочi бобовi сушенi, лущенi, очищенi або не очищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi
1101 00 Борошно пшеничне або сумiшi пшеницi та жита (меслину)
1103 Крупи, крупка та гранули зернових культур
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, шлiфоване, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006; зародки зернових культур цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi
1516 Жири i масла твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi
1602 Готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi, iншi
1701 Цукор з цукрової тростини або цукрових бурякiв та хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi
1703 Патока (меляса), одержана внаслiдок екстракцiї або рафiнування цукру
2207 Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю алкоголю не менш як 80 об.%; спирт етиловий та iншi спирти, денатурованi, будь-якої концентрацiї
2530 Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших угруповань
2616 Руди та концентрати дорогоцiнних металiв
2843 Метали дорогоцiннi у колоїдному станi; органiчнi або неорганiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, з точно визначеним чи не визначеним хiмiчним складом; амальгами дорогоцiнних металiв
3501 Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї
7102 Дiаманти, обробленi або необробленi, але неоправленi i незакрiпленi
7103 Дорогоцiнне камiння (крiм дiамантiв), оброблене або необроблене, пiдiбране або непiдiбране, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; дорогоцiнне камiння (крiм дiамантiв), непiдiбране i тимчасово нанизане для зручностi транспортування
7106 Срiбло (включаючи позолочене срiбло та срiбло, плаковане платиною), у необробленому чи напiвобробленому виглядi або у виглядi порошку
7108 Золото (включаючи золото, плаковане платиною), необроблене, напiвоброблене або у виглядi порошку
7110 Платина необроблена, напiвоброблена або у виглядi порошку
7112 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з умiстом дорогоцiнних металiв або сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi, головним чином, для вилучення дорогоцiнних металiв
7118 Монети
7208 Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки, неплакований, без будь-якого покриття
7210 Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, плакований з будьяким покриттям
7211 Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без будьякого покриття
7212 Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з будь-яким покриттям
8104 Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт Та товари, на якi встановлено iндикативнi цiни

 

Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї I.П.Рамусь

 

Додаток 3
до наказу Держмитслужби України
вiд 26.06.2001 N 433

Перелiк предметiв дитячого асортименту

Найменування продукцiї Код за УКТЗЕД
Молоко спецiального призначення для немовлят 0402 29 11 00
Вироби i консерви з м'яса, гомогенiзованi для дитячого харчування 1602 10 00 00
Дитяче харчування, розфасоване для роздрiбної торгiвлi 1901 10 00 00
Овочi, гомогенiзованi для дитячого харчування 2005 10 00 00
Джеми, желе плодово-ягiднi, мармелади, гомогенiзованi для дитячого харчування 2007 10 10 00,
2007 10 91 00,
2007 10 99 00
Гомогенiзованi сумiшi продуктiв для дитячого харчування 2104 10 10 00,
2104 10 90 00,
2104 20 00 00
Дитячi пелюшки гiгiєнiчнi 4818 40 91 00,
4818 40 99 00
Одяг для хлопчакiв та дiвчаток до 42 розмiру включно 6101 - 6114
Панчiшно-шкарпетковi вироби до 22 розмiру включно 6115
Дитячий одяг та речi до 42 розмiру включно 6201 - 6212
Взуття, гетри й аналогiчнi вироби з довжиною устiлки менш як 24 м 6401 - 6403

 

Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї I.П.Рамусь

 

Додаток 4
до наказу Держмитслужби України
вiд 26.06.2001 N 433

Перелiк товарiв (продукцiї), якi пiдлягають обкладенню акцизним збором згiдно з чинним законодавством, та ставки цього збору

Код виробу
за
УКТЗЕД
Опис товару Ставка
акцизного
збору
Законодавчий
акт
1 2 3 4
2203 00 Пиво солодове 0,21 грн.
за 1 л
ЗУ N 1581-III
23.03.2000
2204 (крiм
2204 10,
2204 30,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi, включаючи
крiпленi (з урахуванням статтi 2 Закону)
0,8 грн.
за 1 л
ЗУ N 2137-III
07.12.2000
2204 10 Вина iгристi (газованi), шампанське: 1,6 грн.
за 1 л
- " -
у тому числi шампанськi вина, що мiстять у назвi слово "Champagne" 1,6 грн.
за 1 л
- " -
2204 30 Iншi сусла винограднi (у тому числi коньячнi та шампанськi виноматерiали) 0 - " -
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв (з урахуванням статтi 2 Закону) 2,6 грн.
за 1 л
ЗУ N 1582-III
23.03.2000
2206 00 Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий - перрi, медовий напiй) (з урахуванням статтi 2 Закону) 2,6 грн.
за 1 л
- " -
2207 Спирт етиловий неденатурований з у мiстом спирту не менш як 80 % об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi (з урахуванням статтi 6 Закону) 16 грн.
за 1 л
100 %
спирту
- " -
2208 (крiм
спирту
коньячного),
2106 90 20 00
3302 10 10 00
Спирт етиловий неденатурований з умiстом спирту менш як 80 вiдсоткiв об'єму, мiцнi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої, складовi спиртовi напiвфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв (з урахуванням статтi 6 цього Закону) 16 грн.
за 1 л
100 %
спирту
ЗУ N 1582-III
23.03.2000
2208 20 29 00
2208 20 40 00
2208 20 89 00,
Тiльки спирт коньячний (з урахуванням статтi 4 цього Закону) 0 - " -
2401 Тютюнова сировина.
Тютюновi вiдходи
0 ЗУ N 1246-XIV
19.11.99
2402 10 00 00 Сигари (у т. ч. сигари з обрiзаними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iншi 20 грн.
за 100
шт.
- " -
2402 20 Сигарети без фiльтру з тютюну (цигарки) 5 грн. за
1000 шт.
ЗУ N 2138-III
07.12.2000
2402 20 Сигарети з фiльтром з тютюну (цигарки) 10 грн.
за 1000
шт.
- " -
2403 (крiм
2403 99 10 00,
2403 10)
Iнший промислово виготовлений тютюн i промисловi замiнники тютюну 0 ЗУ N 1246-XIV
19.11.99
2403 10 Тютюн для палiння (у тому числi iз замiнниками або без замiнникiв тютюну в будьякiй пропорцiї) 10 грн.
за 1 кг
- " -
2403 99 10 00 Тютюн для жування, тютюн для нюхання 10 грн.
за 1 кг
- " -
  Легкi дистиляти:    
2710 00 11 00 для специфiчних процесiв переробки 12 євро
за 1000
кг
ЗУ N 1214-XIV
04.11.99
2710 00 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у позицiї 2710 00 11 00 12 євро
за 1000
кг
- " -
  Спецiальнi бензини:    
2710 00 21 00 уайт-спiрит 12 євро
за 1000
кг
- " -
2710 00 25 00 iншi 20 євро
за 1000
кг

- " -
  Бензини моторнi:    
2710 00 26 00 бензини авiацiйнi 20 євро
за 1000
кг
ЗУ N 1214-XIV
04.11.99
2710 00 27 19
2710 00 27 39
2710 00 27 90
2710 00 29 09
2710 00 32 09
2710 00 34 19
2710 00 34 39
2710 00 34 90
2710 00 36 09
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок 60 євро
за 1000
кг
 ЗУ N 1962-III
21.09.2000
2710 00 27 11
2710 00 27 31
2710 00 27 90
2710 00 29 01
2710 00 32 01
2710 00 34 11
2710 00 34 31
2710 00 34 90
2710 00 36 01
тiльки бензини моторнi сумiшевi з умiстом не менше 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок    
  А-76 Ек, А-80 Ек, 20 євро
за 1000
кг
ЗУ N 1214-XIV
04.11.99
  А-92 Ек, АI-93Ек, 20 євро
за 1000
кг
- " -
  А-95 Ек, А-98Ек 20 євро
за 1000
кг
- " -
2710 00 37 00 паливо бензинове реактивне 20 євро
за 1000
кг
-"-
2710 00 39 00 iншi легкi фракцiї 20 євро
за 1000
кг
- " -
  Середнi дистиляти:    
2710 00 41 00 для специфiчних процесiв переробки 20 євро
за 1000
кг
- " -
2710 00 45 00 для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у позицiї 2710 00 41 00 12 євро
за 1000
кг
- " -
  Для iнших потреб: гас (керосин):    
2710 00 51 00 паливо реактивне 12 євро
за 1000
кг
- " -
2710 00 55 00
2710 00 59 00
iнший 20 євро
за 1000
кг
- " -
2710 00 61 00
2710 00 65 00
2710 00 69 00
Важкi дистиляти (дизельне пальне) 30 євро
за 1000
кг
ЗУ N 1962-III
21.09.2000
7113
7114
Ювелiрнi вироби 55 % ЗУ N 1214-XIV
04.11.99
  Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипношатунним механiзмом:    
8703 21 10 00 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см, новi 0,2 євро
за 1 куб.
см
ЗУ N 2134-III
07.12.2000
8703 21 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 21 90 10 до 5 рокiв включно 0,4 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 21 90 30 понад 5 рокiв 0,6 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 22 11 00
8703 22 19 00
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб. см, але не бiльш як 1500
куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi
0,2 євро
за 1 куб.
см
- " -
8703 22 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб.см, але не бiльш як 1500 куб.см, що були в користуваннi   -"-
8703 22 90 10 до 5 рокiв включно 0,4 євро
за 1 куб
см
-"-
8703 22 90 30 понад 5 рокiв 0,6 євро
за 1 куб.
см
-"-
8703 23 11 10
8703 23 19 10
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2200
куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi
0,3
євро
за 1
куб.см
- " -
8703 23 11 30
8703 23 19 30
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб. см, але не бiльш як 3000
куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi
0,6 євро
за 1 куб.
см
- " -
8703 23 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльше як 2200 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 23 90 11 до 5 рокiв включно 0,6 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 23 90 13 понад 5 рокiв 0,9 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 23 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб.см, але не бiльш як 3000 куб.см, що були в користуваннi:    
8703 23 90 31 до 5 рокiв включно 1,2 євро
за 1
куб.см
 
8703 23 90 33 понад 5 рокiв 1,8 євро
за 1
куб.см
ЗУ N 2134-III
07.12.2000
8703 24 10 00 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб. см, новi 1,0 євро
за 1
куб. см
- " -
8703 24 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб.см, що були в користуваннi:    
8703 24 90 10 до 5 рокiв включно 2,0 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 24 90 30 понад 5 рокiв 3,0 євро
за 1
куб.см
-"-
  iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння (дизельнi та напiвдизельнi двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом):    
8703 31 10 00 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см, новi 0,2 євро
за 1 куб.
см
- " -
8703 31 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб.см, що були в користуваннi:    
8703 31 90 10 до 5 рокiв включно 0,4 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 31 90 30 понад 5 рокiв 0,6 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 32 11 00
8703 32 19 00
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi 0,3 євро
за 1 куб.
см
- "-
8703 32 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 32 90 10 до 5 рокiв включно 0,6 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 32 90 30 понад 5 рокiв 0,9 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 33 11 00
8703 33 19 00
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi 0,8 євро
за 1 куб.
см
ЗУ N 2134-III
07.12.2000
8703 33 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 33 90 10 до 5 рокiв включно 1,6 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 33 90 30 понад 5 рокiв 2,4 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 10 Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби 0,6 євро
за 1 куб.
см
- " -
8703 90 Iншi (з електродвигуном, iншi) 100 євро
за 1 шт.
- " -
8711 40 00 00
8711 50 00 00
8711 90 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) i велосипеди з установленим допомiжним двигуном, з колясками або без них, з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльше нiж 500 куб. см, але не бiльше 800 куб. см; бiльше нiж 800 куб. см; iншi 0,2 євро
за 1
куб. см
- " -
8716 10 99 00 Причепи i напiвпричепи житловi, масою понад 3500 кг 100 євро
за 1 шт.
- " -

 

Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї I.П.Рамусь

 

Додаток 5
до наказу Держмитслужби України
вiд 26.06.2001 N 433

Перелiк
товарiв та iнших предметiв, митне оформлення яких при ввезеннi на митну територiю України здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг вiдповiдно до актiв законодавства, i документiв, подання яких потрiбне для використання пiльгового режиму оподаткування

Мiсце
змiни
Текст, що змiнюється Нова редакцiя
Роздiл 1
п.2, п.3, п.15 ТН ЗЕД УКТЗЕД
п.22 (коди 2710 00 210 - 2710 00 690 за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв) (коди 2710 00 21 00 - 2710 00 69 00 за УКТЗЕД)
п.23 нафта сира (код 2709 00 000 згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв) нафта сира (код 2709 00 згiдно з УКТЗЕД)
п.52 (згiдно з кодами ТН ЗЕД
8521 10 310,
8521 10 390,
8528 10)
(згiдно з кодами УКТЗЕД
8521 10 30 00;
8521 10 80 00;
8517 19 (частково),
8528 12, 8528 21,
8528 30 (частково)
п.59 за кодами ТН ЗЕД
8703 21 000,
8703 22 000,
8703 23 000
за кодами УКТЗЕД
8703 21,
8703 22,
8703 23
Роздiл 2
п.9, п.10 за кодами згiдно ТН ЗЕД
2710 00 330,
за кодами згiдно з УКТЗЕД
2710 00 27 11,
2710 00 27 19,
2710 00 27 31,
2710 00 27 39,
2710 00 27 90,
2710 00 29 01,
2710 00 29 09,
2710 00 32 01,
2710 00 32 09,
2710 00 350, 2710 00 34 11,
2710 00 34 19,
2710 00 34 31,
2710 00 34 39,
2710 00 27 90,
2710 00 34 90,
2710 00 36 01,
2710 00 36 09,
2710 00 610,
2710 00 650,
2710 00 690
2710 00 61 00,
2710 00 65 00,
2710 00 69 00

 

Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї I.П.Рамусь

 

Додаток 6
до наказу Держмитслужби України
вiд 26.06.2001 N 433

Перелiк товарiв (продукцiї), якi пiдлягають обкладенню акцизним збором згiдно з чинним законодавством, та ставки цього збору

Код виробу
за
УКТЗЕД
Опис товару Ставка
акцизного
збору
Законодавчий
акт
1 2 3 4
2203 00 Пиво солодове 0,21 грн.
за 1 л
ЗУ N 1581-III
23.03.2000
2204 (крiм
2204 10,
2204 30,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi (з урахуванням статтi 2 Закону) 0,8 грн.
за 1 л
ЗУ N 2137-III
07.12.2000
2204 10 Вина iгристi (газованi), шампанське: 1,6 грн.
за 1 л
- " -
у тому числi шампанськi вина, що мiстять у назвi слово "Champagne" 1,6 грн.
за 1 л
- " -
2204 30 Iншi сусла винограднi (у тому числi коньячнi та шампанськi виноматерiали) 0 - " -
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв (з урахуванням статтi 2 Закону) 2,6 грн.
за 1 л
ЗУ N 1582-III
23.03.2000
2206 00 Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий - перрi, медовий напiй) (з урахуванням статтi 2 Закону) 2,6 грн.
за 1 л
- " -
2207 Спирт етиловий неденатурований з у мiстом спирту не менш як 80 % об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi (з урахуванням статтi 6 Закону) 16 грн.
за 1 л
100 %
спирту
- " -
2208 (крiм
спирту
коньячного),
2106 90 20 00
3302 10 10 00
Спирт етиловий неденатурований з умiстом спирту менш як 80 вiдсоткiв об'єму, мiцнi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої, складовi спиртовi напiвфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв (з урахуванням статтi 6 цього Закону) 16 грн.
за 1 л
100 %
спирту
ЗУ N 1582-III
23.03.2000
2208 20 29 00
2208 20 40 00
2208 20 89 00,
Тiльки спирт коньячний (з урахуванням статтi 4 цього Закону) 0 - " -
2401 Тютюнова сировина.
Тютюновi вiдходи
0 ЗУ N 1246-XIV
19.11.99
2402 10 00 00 Сигари (у т. ч. сигари з обрiзаними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iншi 20 грн.
за 100
шт.
- " -
2402 20 Сигарети без фiльтру з тютюну (цигарки) 5 грн. за
1000 шт.
ЗУ N 2138-III
07.12.2000
2402 20 Сигарети з фiльтром з тютюну (цигарки) 10 грн.
за 1000
шт.
- " -
2403 (крiм
2403 99 10 00,
2403 10)
Iнший промислово виготовлений тютюн i промисловi замiнники тютюну 0 ЗУ N 1246-XIV
19.11.99
2403 10 Тютюн для палiння (у тому числi iз замiнниками або без замiнникiв тютюну в будьякiй пропорцiї) 10 грн.
за 1 кг
- " -
2403 99 10 00 Тютюн для жування, тютюн для нюхання 10 грн.
за 1 кг
- " -
  Легкi дистиляти:    
2710 00 11 00 для специфiчних процесiв переробки 12 євро
за 1000
кг
ЗУ N 1214-XIV
04.11.99
2710 00 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у позицiї 2710 00 11 00 12 євро
за 1000
кг
- " -
  Спецiальнi бензини:    
2710 00 21 00 уайт-спiрит 12 євро
за 1000
кг
- " -
2710 00 25 00 iншi 20 євро
за 1000
кг
- " -
  Бензини моторнi:    
2710 00 26 00 бензини авiацiйнi 20 євро
за 1000
кг
ЗУ N 1214-XIV
04.11.99
2710 00 27 19
2710 00 27 39
2710 00 27 90
2710 00 29 09
2710 00 32 09
2710 00 34 19
2710 00 34 39
2710 00 34 90
2710 00 36 09
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок 60 євро
за 1000
кг
ЗУ N 1962-III
21.09.2000
2710 00 27 11
2710 00 27 31
2710 00 27 90
2710 00 29 01
2710 00 32 01
2710 00 34 11
2710 00 34 31
2710 00 34 90
2710 00 36 01
тiльки бензини моторнi сумiшевi з умiстом не менше 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок    
  А-76 Ек, А-80 Ек, 20 євро
за 1000
кг
ЗУ N 1214-XIV
04.11.99
  А-92 Ек, АI-93Ек, 20 євро
за 1000
кг
- " -
  А-95 Ек, А-98Ек 20 євро
за 1000
кг
- " -
2710 00 37 00 паливо бензинове реактивне 20 євро
за 1000
кг
-"-
2710 00 39 00 iншi легкi фракцiї 20 євро
за 1000
кг
- " -
  Середнi дистиляти:    
2710 00 41 00 для специфiчних процесiв переробки 20 євро
за 1000
кг
- " -
2710 00 45 00 для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у позицiї 2710 00 41 00 12 євро
за 1000
кг
- " -
  Для iнших потреб: гас (керосин):    
2710 00 51 00 паливо реактивне 12 євро
за 1000
кг
- " -
2710 00 55 00
2710 00 59 00
iнший 20 євро
за 1000
кг
- " -
2710 00 61 00
2710 00 65 00
2710 00 69 00
Важкi дистиляти (дизельне пальне) 30 євро
за 1000
кг
ЗУ N 1962-III
 21.09.2000
7113
7114
Ювелiрнi вироби 55 % ЗУ N 1214-XIV
04.11.99
  Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипношатунним механiзмом:    
8703 21 10 00 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см, новi 0,2 євро
за 1 куб.
см
ЗУ N 2134-III
07.12.2000
8703 21 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 21 90 10 до 5 рокiв включно 0,4 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 21 90 30 понад 5 рокiв 0,6 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 22 11 00
8703 22 19 00
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi 0,2 євро
за 1 куб.
см
- " -
8703 22 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб.см, але не бiльш як 1500 куб.см, що були в користуваннi   -"-
8703 22 90 10 до 5 рокiв включно 0,4 євро
за 1 куб
см
-"-
8703 22 90 30 понад 5 рокiв 0,6 євро
за 1 куб.
см
-"-
8703 23 11 10
8703 23 19 10
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi 0,3
євро
за 1
куб.см
- " -
8703 23 11 30
8703 23 19 30
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi 0,6 євро
за 1 куб.
см
- " -
8703 23 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльше як 2200 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 23 90 11 до 5 рокiв включно 0,6 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 23 90 13 понад 5 рокiв 0,9 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 23 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб.см, але не бiльш як 3000 куб.см, що були в користуваннi:    
8703 23 90 31 до 5 рокiв включно 1,2 євро
за 1
куб.см
 
8703 23 90 33 понад 5 рокiв 1,8 євро
за 1
куб.см
ЗУ N 2134-III
07.12.2000
8703 24 10 00 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб. см, новi 1,0 євро
за 1
куб. см
- " -
8703 24 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб.см, що були в користуваннi:    
8703 24 90 10 до 5 рокiв включно 2,0 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 24 90 30 понад 5 рокiв 3,0 євро
за 1
куб.см
-"-
  Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння (дизельнi та напiвдизельнi двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом):    
8703 31 10 00 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см, новi 0,2 євро
за 1 куб.
см
- " -
8703 31 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб.см, що були в користуваннi:    
8703 31 90 10 до 5 рокiв включно 0,4 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 31 90 30 понад 5 рокiв 0,6 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 32 11 00
8703 32 19 00
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi 0,3 євро
за 1 куб.
см
- " -
8703 32 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 32 90 10 до 5 рокiв включно 0,6 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 32 90 30 понад 5 рокiв 0,9 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 33 11 00
8703 33 19 00
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi 0,8 євро
за 1 куб.
см
ЗУ N 2134-III
07.12.2000
8703 33 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 33 90 10 до 5 рокiв включно 1,6 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 33 90 30 понад 5 рокiв 2,4 євро
за 1
куб.см
-"-
8703 10 Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби 0,6 євро
за 1 куб.
см
- " -
8703 90 Iншi (з електродвигуном, iншi) 100 євро
за 1 шт.
- " -
8711 40 00 00
8711 50 00 00
8711 90 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) i велосипеди з установленим допомiжним двигуном, з колясками або без них, з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльше нiж 500 куб. см, але не бiльше 800 куб. см; бiльше нiж 800 куб. см; iншi 0,2 євро
за 1
куб. см
- " -
8716 10 99 00 Причепи i напiвпричепи житловi, масою понад 3500 кг 100 євро
за 1 шт.
- " -

 

Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї I.П.Рамусь

 

Додаток 7
до наказу Держмитслужби України
вiд 26.06.2001 N 433

Ставки вивiзного (експортного) мита на товари, що вивозяться за межi України, вiдповiдно до Законiв України вiд 07.05.96 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" та вiд 10.09.99 N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур"

Код виробу
за
УКТЗЕД
Опис товару Ставка мита
у
вiдсотках
до митної
вартостi
не менш
як євро
за 1 т
  Велика рогата худоба жива:    
0102 90 05 00
0102 90 21 00
0102 90 29 00
0102 90 41 00
0102 90 49 00
молодняк великої рогатої худоби:

вагою не бiльш як 350 кг;

вагою бiльш як 350 кг

75 1500
0102 90 51 00
0102 90 59 00
0102 90 61 00
0102 90 69 00
0102 90 71 00
0102 90 79 00
0102 90 90 00
нетелi, корови, бики, воли та iншi 55 540
0104 10 Вiвцi живi 50 390
  Шкури:    
4101 великої рогатої худоби 30 400
4102 овець або ягнят 30 1*
4103 90 00 00 тiльки свиней 27 170
1204 00 90 00 Насiння льону, дроблене або недроблене 23 -
1206 00 10 00 Насiння соняшнику, дроблене або 23 -
1206 00 91 00
1206 00 99 00
недроблене    
1207 99 99 00 Тiльки насiння рижiю 23 -

_____________
* євро за штуку

Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї I.П.Рамусь

 

Додаток 8
до наказу Держмитслужби України
вiд 26.06.2001 N 433

Перелiк
предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.09.96 N 1094 "Про затвердження перелiку предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi, вивезення (пересилання) яких громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi митної територiї України забороняється"

Код виробу
за УКТЗЕД
Опис товару
1 2
  Шкурки та iншi частини птахiв з пiр'ям або пухом; пiр'я та частини пiр'я з пiдрiзаними або непiдрiзаними кiнцями та пух, очищенi, дезiнфiкованi або обробленi для зберiгання, але не пiдданi подальшiй обробцi; порошок i вiдходи пiр'я та їх частин:
пiр'я птахiв, яке використовується для набивання; пух:
0505 10 1000 необробленi
2805 30 Метали рiдкiсноземельнi, скандiй та iтрiй в чистому виглядi, у сумiшах або сплавах
2805 40 Ртуть
4101 Шкiра великої рогатої худоби або тварин родини конячих (парена або солена, сушена, зольна, пiкльована чи консервована iншим способом, але не дублена, не вироблена пiд пергамент i не пiддана подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4102 Шкiра овець або ягнят (парена або солена, суха, зольна, пiкльована або консервована iншим способом, але не дублена, не вироблена пiд пергамент i не пiддана подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм пойменованих у примiтцi 1 "в" до цiєї групи
4103 90 00 00 Iншi види шкiряної сировини (пареної або соленої, сухої, зольної, пiкльованої чи консервованої iншим способом, але не дубленої, не виробленої пiд пергамент i не пiдданої подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм видiв, виключених примiткою 1 "б" або 1 "в" до цiєї групи (тiльки шкiра свиней)
  Мiдь рафiнована та сплави мiднi необробленi:
  сплави мiднi:
7403 21 00 00 сплави мiдно-цинковi (латунi)
7403 22 00 00 сплави мiдно-олов'янi (бронзи)
7403 23 00 00 сплави мiдно-нiкелевi (купронiкелi) або сплави мiдно-нiкелево-цинковi (нейзiльбери)
7404 00 Вiдходи i брухт мiднi
7407 Прутки i профiлi мiднi
7408 Дрiт мiдний
7409 Плити, листи, смуги та стрiчки мiднi, завтовшки понад 0,15 мм
7502 - 7508 Нiкель i вироби з нього, включаючи вiдходи i брухт
7801 Свинець необроблений
7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi
8001 - 8007 Олово i вироби з нього
8101 - 8113 Недорогоцiннi метали iншi (вольфрам, молiбден, тантал, магнiй, кобальт, вiсмут, кадмiй, титан, цирконiй, сурма, марганець, берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй, iндiй, нiобiй, ренiй, талiй) та металокерамiка, вироби з них, включаючи вiдходи i брухт

 

Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї I.П.Рамусь

 

Додаток 9
до наказу Держмитслужби України
вiд 26.06.2001 N 433

Змiни
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

Мiсце змiни Текст, що змiнюється Нова редакцiя
Додаток 7
п.2, п.19,
п.20,
за ТН ЗЕД за УКТЗЕД
п.53 з кодами ТН ЗЕД
8521 10 310
8521 10 390
8528 10
з кодами УКТЗЕД
8521 10 30 00

8528 12
Додаток 8
п.10 код згiдно з ТНЗЕД
01.02.90100
код згiдно з УКТЗЕД
0102 90 21 00
0102 90 29 00
0102 90 41 00
0102 90 49 00
0102 90 61 00
0102 90 69 00
0102 90 71 00
(тiльки бики)
0102 90 79 00
(тiльки бики)
Додаток 10
п.24 згiдно з Гармонiзованою
системою опису та
кодування товарiв
код 2709 00000
згiдно з кодами УКТЗЕД
2709 00
п.53 згiдно з кодами ТН ЗЕД
8521 10310
8521 10390
8528 10
згiдно з кодами УКТЗЕД
8521 10 30 00

8528 12
п.65 за кодами ТН ЗЕД
8703.21000
8703.22000
8703.23000
за кодами УКТЗЕД
8703 21
8703 22
8703 23

 

Начальник Управлiння номенклатури та верифiкацiї I.П.Рамусь
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.