Документ скасований: Наказ Мінфіну № 835 від 16.07.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 31 грудня 1996 р. N 592

 
Про затвердження Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 сiчня 1997 р. за N 5/1809

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 11 серпня 1998 року N 487,
вiд 26 червня 2001 року N 433,
вiд 24 грудня 2003 року N 907,
вiд 21 липня 2005 року N 685

     На виконання п. 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 1996 року N 1446 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв" наказую:

     1. Затвердити Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв (додається).

     2. Начальнику Управлiння нетарифного регулювання Пашинному О. I. зареєструвати дане Положення в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Визнати таким, що втратило чиннiсть, Положення про порядок вiдкриття та дiяльностi митних лiцензiйних складiв на територiї України, що було затверджене наказом Держмиткому України N 170 вiд 3 вересня 1992 року.

     4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на в. о. заступника Голови Служби Соловкова Ю. П.

Голова Служби Л. Деркач

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 31 грудня 1996 р. N 592
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 сiчня 1997 р. за N 5/1809

ПОЛОЖЕННЯ
про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв

(У текстi Положення вираз "ТН ЗЕД" замiнено словом "УКТЗЕД" згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26 червня 2001 року N 433)

1. Загальнi положення

     Це Положення розроблене вiдповiдно до Митного кодексу України, Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на виконання п. 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 1996 року N 1446 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв", норми його поширюються на всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в Українi.

     1.1. Митний склад - це митний режим, при якому ввезенi з-за меж митної територiї товари зберiгаються пiд митним контролем без справляння мита та iнших податкiв та без застосування до них заходiв нетарифного регулювання та iнших обмежень в перiод зберiгання, а товари, що вивозяться за межi митної територiї України, зберiгаються пiд митним контролем з моменту початку їх митного оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межi митної територiї України.

     Зберiгання товарiв в режимi митного складу забезпечується шляхом використання спецiально призначеного та обладнаного примiщення або iншого мiсця - митного лiцензiйного складу.

     1.2. Власниками митних лiцензiйних складiв є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     1.3. Основнi завдання митних лiцензiйних складiв це:

     - сприяння розвитку зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та її зближенню з iснуючою свiтовою практикою;

     - створення умов для пiдготовки iмпортних товарiв для їх використання на територiї України;

     - зниження витрат, пов'язаних з перемiщенням товарiв через митний кордон України.

     1.4. Територiя складiв, визначених у пунктi 1.1, є зоною митного контролю i становить невiд'ємну складову частину митної територiї України, на якiй дiє законодавство України, Митний кодекс України, нормативнi акти Державної митної служби України, а також нормативнi акти iнших вiдомств, що регулюють вимоги до товарiв, якi ввозяться в Україну або вивозяться з України, вiдповiдно до Митного кодексу України.

     1.5. Митний лiцензiйний склад може бути вiдкритого типу або закритого типу.

     - митний лiцензiйний склад вiдкритого типу - митний лiцензiйний склад, який може використовувати для зберiгання товарiв будь-яка особа;

     - митний лiцензiйний склад закритого типу - митний лiцензiйний склад, який використовується для зберiгання товарiв, що належать власнику складу.

     1.6. Власники митних лiцензiйних складiв сплачують на депозитнi рахунки митних установ, в зонi дiяльностi яких вони знаходяться, збiр за здiйснення працiвниками митниць митного оформлення товарiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях митних лiцензiйних складiв, у розмiрах, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     1.7. За видачу лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу справляється збiр в розмiрi, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, який зараховується до державного бюджету.

     1.8. Декларування товарiв на митних лiцензiйних складах закритого типу здiйснює власник складу, який i несе вiдповiдальнiсть за сплату всiх митних платежiв.

     1.9. Для забезпечення декларування товарiв на митному лiцензiйному складi вiдкритого типу власник складу має отримати свiдоцтво про визнання його як декларанта (вiдповiдно до ст. 47 Митного кодексу України). Декларування товарiв при їх розмiщеннi на митний лiцензiйний склад вiдкритого типу має право здiйснювати виключно власник складу. Декларування товарiв при їх випуску з митного лiцензiйного складу вiдкритого типу може проводити як власник складу, так i власник товару. При цьому вiдповiдальнiсть за сплату всiх належних митних платежiв несе особа, що здiйснює декларування товарiв.

2. Вимоги до митного лiцензiйного складу

     2.1. Робота митного лiцензiйного складу має бути органiзована таким чином, щоб ввезення та вивезення зi складу товарiв здiйснювалось вiдповiдно до вимог митного законодавства, а порядок зберiгання товарiв гарантував їх постiйне перебування пiд митним контролем в режимi - "митний склад" та виключав можливiсть надходження (вилучення) товарiв поза митним контролем.

     2.2. В якостi митного лiцензiйного складу може виступати одне або декiлька спецiально визначених i обладнаних примiщень, чи iнших споруд, призначених для зберiгання товарiв згiдно з режимом митного складу.

     Територiя складу повинна бути огороджена.

     Коли товари за габаритами та з iнших причин не можуть зберiгатись в закритих примiщеннях, як виняток, дозволяється використовувати вiдкритi майданчики, що знаходяться в межах територiї складу, за наявнiстю цiлодобового посту охорони.

     2.3. Примiщення митного лiцензiйного складу має вiдповiдати наступним вимогам:

     - обов'язкова наявнiсть охоронної та протипожежної сигналiзацiй, що виведенi на пульт органiзацiї, що здiйснює охорону митного лiцензiйного складу (охоронна сигналiзацiя повинна виключати можливiсть проникнення на територiю митного лiцензiйного складу без її реагування);

     - обов'язкова наявнiсть обладнаних засобами зв'язку службових мiсць, призначених для митних службовцiв, якi здiйснюють митний контроль на цьому складi;

     - при наявностi вiкон у примiщеннi складу - обов'язкове обладнання їх з внутрiшньої сторони металевими гратами.

     2.4. Власник складу забезпечує матерiально-технiчне обладнання складу, що є достатнiм для його функцiонування, у тому числi:

     - навантажувально-розвантажувальнi i транспортнi засоби;

     - складське устаткування;

     - засоби зв'язку;

     - оргтехнiку;

     - меблi;

     - засоби облiку та контролю для складiв, призначених для зберiгання наливних та насипних товарiв.

(пункт 2.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.08.98 р. N 487)

     2.5. Працiвникам митного органу власник складу безкоштовно надає необхiднi виключно для здiйснення митного контролю i митного оформлення обладнанi примiщення, засоби зв'язку, транспортнi засоби, що вiдповiдають вимогам митного органу.

     2.6. Охорона митного лiцензiйного складу i забезпечення пропускного режиму проводиться власником складу за його рахунок.

     2.7. Митниця має право встановлювати додатковi конкретнi вимоги до обладнання митного лiцензiйного складу для забезпечення надiйностi зберiгання товарiв.

3. Порядок вiдкриття митного лiцензiйного складу

     3.1. Особа, яка має намiр вiдкрити та експлуатувати митний лiцензiйний склад, подає до митницi, в зонi дiяльностi якої знаходиться склад, заяву на отримання лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу( далi- лiцензiя).

     Зразок заяви наведено у додатку N 1.

     3.2. До заяви додаються такi документи:

     - копiї установчих i реєстрацiйних документiв особи, яка подає заяву на отримання лiцензiї (статут, установчий договiр, свiдоцтво про реєстрацiю тощо);

     - документи, що пiдтверджують право володiння або користування примiщенням;

     - економiчне обгрунтування доцiльностi вiдкриття митного лiцензiйного складу;

     - плани примiщення, призначеного для митного лiцензiйного складу, з позначенням примiщень для працiвникiв митницi;

     - плани (схеми) охоронної та протипожежної сигналiзацiї, узгодженi уповноваженими службами;

     - договiр охорони з органами МВС, або з пiдприємством, що має лiцензiю на охоронну дiяльнiсть вiд МВС;

     - дозволи органiв санiтарного та екологiчного контролю (для складiв, що призначенi для зберiгання товарiв пiдконтрольних цим органам);

     - технологiчна схема iз зазначенням засобiв контролю та облiку (для складiв, призначених для зберiгання наливних та насипних товарiв);

     - перелiк товарiв, якi будуть зберiгатися на складi - для митних лiцензiйних складiв закритого типу.

     3.3. Заява розглядається митницею протягом 30 днiв з дня її надходження. При цьому митниця перевiряє вiдомостi, зазначенi у поданих документах, та стан складських примiщень на вiдповiднiсть вимогам цього Положення. В разi прийняття начальником митницi рiшення про можливiсть вiдкриття митного лiцензiйного складу митниця встановлює "Процедуру органiзацiї митного режиму - митний склад" ( далi - Процедура ) залежно вiд конструкцiї митного лiцензiйного складу, видiв товарiв, якi будуть зберiгатися на ньому, товарообiгу та iнших факторiв функцiонування конкретного складу, а в разi вiдмови вiд погодження, - митниця повiдомляє про це заявника письмово, iз зазначенням причин вiдмови.

     У Процедурi згiдно з вимогами цього Положення визначаються:

     - вимоги митницi до обладнання митного складу, в тому числi i до примiщень для працiвникiв митного органу;

     - перелiк працiвникiв, що будуть мати право доступу на митний лiцензiйний склад;

     - керуючий митним лiцензiйним складом (згiдно з п. 4.1 цього Положення);

     - кiлькiсть iнспекторiв митницi, якi будуть залученi до митного оформлення товарiв на складi;

     - режим роботи складу;

     - форми облiку товарiв;

     - форми i термiни подання власником складу звiтностi про товари, якi зберiгаються на складi;

     - iншi вимоги та умови, пов'язанi з функцiонуванням складу.

     Митниця може встановити для митного лiцензiйного складу закритого типу спрощений порядок митного оформлення товарiв.

     Процедура затверджується начальником митницi за письмовим погодженням власника складу.

     3.4. Пiсля затвердження Процедури митниця готує лист-погодження про доцiльнiсть надання лiцензiї, в якому викладаються повнi вiдомостi про склад та наводиться перелiк доданих документiв.

     До листа-погодження додаються:

     - заява на отримання лiцензiї;

     - документи, визначенi в п. 3.2 цього Положення;

     - Процедура органiзацiї митного режиму - митний склад;

     - копiя платiжного доручення на сплату збору за надання лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, з вiдмiткою митницi.

     Даний пакет документiв надсилається на адресу Державної митної служби України. Копiї вищезазначених документiв залишаються у справах митницi.

     3.5. Справа про надання лiцензiї розглядається в Державнiй митнiй службi України на протязi 30 днiв. Термiн розгляду справи може бути продовжений керiвництвом Державної митної служби України ще на 30 днiв.

     Лiцензiя видається Державною митною службою України на пiдставi наказу Голови Служби, за умови:

     - вiдповiдностi даного складу вимогам цього Положення;

     - фактичного надходження коштiв за видачу лiцензiї на вiдповiднi рахунки.

     Лiцензiя пiдписується одним з заступникiв Голови Державної митної служби України та затверджується печаткою.

     3.6. Лiцензiя дiє безстроково, за умови щорiчної перереєстрацiї митного лiцензiйного складу згiдно з п. 10.5 цього Положення.

     3.7. Лiцензiя на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу не може бути передана iншiй особi.

     3.8. В лiцензiї може бути вiдмовлено у випадках, якщо обладнання примiщень, призначених для митного лiцензiйного складу, не вiдповiдає вимогам цього Положення та при вiдсутностi документiв, зазначених в п. 3.4, або якщо вiдомостi, викладенi в цих документах, суперечать чинному законодавству.

     При вiдмовi у видачi лiцензiї Державна митна служба України повiдомляє про це заявника письмово, з обов'язковим зазначенням причин вiдмови.

     3.9. Вiдмова у видачi лiцензiї може бути оскаржена згiдно з положеннями Митного кодексу України.

4. Управлiння митним лiцензiйним складом

     4.1. Для оперативного керiвництва дiяльнiстю митного лiцензiйного складу власник призначає вiдповiдальну особу - керуючого митним лiцензiйним складом.

     Власник митного лiцензiйного складу вiдповiдає за професiйну пiдготовку керуючого та за знання ним митного законодавства України. Особа керуючого складом зазначається у Процедурi органiзацiї митного режиму - митний склад (згiдно з 3.3 цього Положення) пiсля попереднього складання ним iспиту.

     Порядок органiзацiї та проведення iспиту в митницi визначається начальником митницi.

     Керуючий митним лiцензiйним складом дiє на пiдставi трудового договору, укладеного з власником митного лiцензiйного складу.

     4.2. Митний орган, що здiйснює контроль за дiяльнiстю митного лiцензiйного складу, має право подати пропозицiю про усунення керуючого митним лiцензiйним складом вiд справ у тому випадку, коли вiн порушує вимоги цього Положення та чинне законодавство України.

     4.3. Призначення власником митного лiцензiйного складу нового керуючого здiйснюється пiсля складання останнiм iспиту (згiдно з п. 4.1) i супроводжується внесенням змiн у Процедуру, зазначену в п. 3.3 цього Положення.

     4.4. Керуючий складом за узгодженням з власником визначає осiб, якi мають право доступу на склад та зобов'язанi проводити постiйний контроль вiдповiдностi товарiв, що зберiгаються на складi, за вартiстю, вагою та кiлькiстю, а також даним, вказаним в декларацiях та iнших документах.

     4.5. Власник складу веде облiк (у тому числi, на окрему вимогу митного органу, автоматизований) i подає митним органам звiт щодо товарiв, якi зберiгаються на складi, у порядку, затвердженому в Процедурi органiзацiї митного режиму - митний склад (згiдно з п. 3.3 цього Положення) та у вiдповiдностi з роздiлом 7 цього Положення .

5. Товари, що зберiгаються на митних лiцензiйних складах

     5.1. На митних лiцензiйних складах дозволяється зберiгати всi види товарiв українського та iноземного походження як iмпортнi так i призначенi для вивезення за межi митної територiї України, що пiдлягають оподаткуванню митом та зборами, а також таких, що потрапляють пiд обмеження до ввезення в Україну та вивезення з України.

     Розмiщення на митних лiцензiйних складах та випуск з таких складiв гуманiтарної допомоги, яка надходить в Україну, забороняються.

     Товари, що перемiщуються через митну територiю України транзитом, можуть розмiщуватись на митних лiцензiйних складах в разi проведення перевантаження з одного виду транспорту на iнший, за умови дотримання загальних термiнiв транзиту, визначених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України .

     5.2. На митних лiцензiйних складах забороняється розмiщувати товари, що забороненi до ввезення на Україну чи вивезення за межi України, а також товари, розмiщення на митних лiцензiйних складах яких заборонено Законами України, нормативними актами Кабiнету Мiнiстрiв України та Державної митної служби України.

     Товари, що пiдлягають експортному контролю, розмiщуються на митних лiцензiйних складах за погодженням Державної митної служби України.

     5.3. Види товарiв, що дозволенi до зберiгання на митних лiцензiйних складах закритого типу, визначаються пiд час надання лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу.

     5.4. Окремi види товарiв та iнших предметiв, зберiгання яких вимагає дотримання певних умов з огляду на їх токсичнiсть, вогненебезпечнiсть тощо можуть зберiгатись тiльки на спецiально обладнаних для зберiгання таких товарiв мiсцях митного лiцензiйного складу.

     5.5. Товари та iншi предмети зберiгаються на митному складi пiд митним контролем з обов'язковим накладенням митного забезпечення митного органу. При цьому, разом з митним забезпеченням наявнiсть пломби власника митного лiцензiйного складу - обов'язкова.

     Товари розмiщуються на митний лiцензiйний склад та випускаються з нього у присутностi уповноважених службових осiб митного органу. Всi операцiї на митному лiцензiйному складi проводяться з дозволу митних органiв та за рахунок власника складу.

     5.6 Товари, що ввезенi на митну територiю України, можуть зберiгатися в режимi митного складу протягом трьох рокiв. Цей строк може бути обмежений для окремих видiв товарiв митним органом. Товари, що вивозяться за межi митної територiї України, можуть зберiгатися в режимi митного складу протягом трьох мiсяцiв. Конкретний термiн зберiгання товарiв у встановлених межах визначається спiльно з власником складу особою, яка розмiщує товари на зберiгання.

     При перемiщеннi товарiв, що були ввезенi в Україну, з одного митного лiцензiйного складу на iнший термiн зберiгання товарiв встановлюється з дати їх розмiщення в режим митного складу, тобто з моменту первинного розмiщення на митний лiцензiйний склад.

     Пiсля закiнчення термiну зберiгання товарiв на складi, вони мають бути переданi на зберiгання митницi або заявленi до iншого митного режиму. Митне оформлення таких товарiв проводиться згiдно iз заявленим режимом.

6. Функцiонування митного лiцензiйного складу

     6.1. Митний лiцензiйний склад може використовуватися тiльки для зберiгання товарiв, розмiщених у митний режим митного складу.

     6.2. Для розмiщення товарiв у митний режим митного складу власник митного лiцензiйного складу незалежно вiд вартостi декларованих товарiв подає митному органу вантажну митну декларацiю (далi - ВМД), заповнену в установленому порядку.

(пункт 6.2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 21.07.2005 р. N 685)

     6.3. При розмiщеннi товарiв на митний лiцензiйний склад митному органу разом з ВМД подаються такi документи:

     договiр про зберiгання товарiв на митному лiцензiйному складi мiж власником митного лiцензiйного складу та особою, яка розмiщує цi товари на склад, i зовнiшньоекономiчний договiр (контракт);

     товаротранспортнi та iншi товаросупровiднi документи (накладнi, коносаменти, специфiкацiї, рахунки-фактури тощо);

     дозволи органiв державної влади, якi здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України вiдповiдно до статтi 27 Митного кодексу України.

     При розмiщеннi на митний лiцензiйний склад товарiв, якi при iмпортi пiдлягають сертифiкацiї, сертифiкат вiдповiдностi не подається.

     6.4. Розмiщення товарiв на митний лiцензiйний склад здiйснюється в присутностi посадової особи митного органу.

     6.5. З товарами, що зберiгаються на митному лiцензiйному складi, можуть проводитися такi операцiї для забезпечення їх зберiгання:

     перемiщення товарiв у межах складу з метою рацiонального розмiщення;

     чищення;

     провiтрювання;

     створення оптимального температурного режиму;

     сушiння (у тому числi потоком тепла);

     фарбування;

     захист вiд корозiї;

     боротьба iз шкiдниками;

     iнвентаризацiя.

     6.6. Крiм операцiй, зазначених у пунктi 6.5 цього Положення,

     з товарами, розмiщеними на митному лiцензiйному складi, можуть проводитися такi операцiї для пiдготовки їх до продажу й транспортування:

     подрiбнення партiй;

     формування вiдправлень;

     сортування;

     пакування;

     перепакування;

     маркування;

     навантаження;

     розвантаження;

     перевантаження;

     тестування.

     На митних лiцензiйних складах можуть також проводитись операцiї з облаштування та ремонту складських примiщень.

     6.7. Операцiї, перелiченi в пунктах 6.5 i 6.6 цього Положення, можуть бути включенi до Процедури. На проведення операцiй, зазначених у пунктi 6.6, начальником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою на пiдставi заяви власника товару або уповноваженої ним особи, в тому числi власника митного лiцензiйного складу за вiдповiдним дорученням, надається окремий (разовий) дозвiл.

     Необхiднiсть присутностi посадових осiб митного органу пiд час проведення робiт, а також операцiй, зазначених у пунктах 6.5 i 6.6 цього Положення, визначається начальником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою.

     6.8. Усi операцiї, що проводяться з товарами, якi перебувають в режимi митного складу, не повиннi змiнювати характеристик, за якими товари були класифiкованi згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД).

     6.9. Товари, розмiщенi в митний режим митного складу, можуть випускатися з митного лiцензiйного складу:

     а) у вiльний обiг на митнiй територiї України;

     б) за межi митної територiї України;

     в) для тимчасового користування на митнiй територiї України в режимi тимчасового ввезення;

     г) для переробки на митнiй територiї України;

     ґ) для передання на склад митного органу для зберiгання в режимi митного складу або при вiдмовi на користь держави;

     д) для знищення пiд контролем митного органу;

     е) для перевезення на iнший митний лiцензiйний склад у зонi дiяльностi того самого митного органу;

     є) для перевезення в iнший митний орган з метою митного оформлення в обраний митний режим;

     ж) тимчасово з наступним поверненням для:

     демонстрацiї на мiжнароднiй виставцi, що проводиться в Українi;

     проведення сертифiкацiї органами Держстандарту України або дослiджень iншими органами державної влади (санiтарно-епiдемiологiчною, ветеринарно-санiтарною, фiтосанiтарною, екологiчною службами). Якщо при проведеннi сертифiкацiї або дослiджень зразки товарiв повнiстю використовуються або руйнуються й не повертаються на митний лiцензiйний склад, то вони враховуються в партiї товарiв пiд час митного оформлення у вiльний обiг на митнiй територiї України. Кiлькiсть зразкiв, що випускаються з митного лiцензiйного складу, не повинна перевищувати норм, установлених уповноваженим державним органом для певного виду товару.

     6.10. Митне оформлення товарiв, що випускаються з митного лiцензiйного складу вiдповiдно до обраного митного режиму, здiйснюється за умови подання декларантом митному органу ВМД, заповненої в установленому законодавством порядку, а також комплекту документiв, потрiбних для здiйснення митного оформлення цих товарiв, i сплати всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     6.11. Митна вартiсть товарiв, заявлених у вiдповiдний митний режим, визначається пiд час випуску товарiв зi складу.

     6.12. Випуск товарiв з митного лiцензiйного складу тимчасово з наступним поверненням для демонстрацiї на мiжнароднiй виставцi, проведення сертифiкацiї органами Держстандарту України або дослiджень iншими органами державної влади (санiтарно-епiдемiологiчною, ветеринарно-санiтарною, фiтосанiтарною, екологiчною службами) здiйснюється пiсля виконання таких вимог:

     6.12.1. Власник цього складу подає митному органу лист-звернення. Дозвiл на випуск товарiв надається шляхом накладення начальником митного органу на цьому листi-зверненнi вiдповiдної резолюцiї.

     Лист-звернення обов'язково повинен мiстити:

     iнформацiю про товар (назву, кiлькiсть, вагу, вартiсть) з обов'язковим зазначенням його коду за УКТЗЕД;

     iнформацiю про мету випуску товару тимчасово з наступним поверненням;

     iнформацiю про документи, за якими товар розмiщено на митний лiцензiйний склад;

     зобов'язання про повернення товару на митний лiцензiйний склад iз зазначенням строку повернення;

     зобов'язання про сплату належних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) у разi неповернення товару на митний лiцензiйний склад у встановлений строк;

     iнформацiю про керуючого митним лiцензiйним складом (прiзвище, iм'я, по батьковi).

     6.12.2. Разом з листом-зверненням подаються:

     договiр мiж власником товару (або володiльцем) та вiдповiдним контрольним органом про проведення випробувань iз зазначенням кiлькостi зразкiв товару та строку виконання робiт; або

     довiдка вiдповiдного контрольного органу про укладення такого договору iз зазначенням номера договору, дати його пiдписання, кiлькостi зразкiв товару та строку виконання робiт.

     6.13. Строк випуску товарiв з митного лiцензiйного складу тимчасово з наступним поверненням для демонстрацiї на мiжнароднiй виставцi, що проводиться в Українi, не може перевищувати строк проведення виставки з урахуванням часу, потрiбного на транспортування експонатiв, монтаж та демонтаж експозицiї.

     Строк випуску товарiв з митного лiцензiйного складу тимчасово з наступним поверненням для проведення сертифiкацiї органами Держстандарту України або дослiджень iншими органами державної влади (санiтарно-епiдемiологiчною, ветеринарно-санiтарною, фiтосанiтарною, екологiчною службами) не може перевищувати 45 календарних днiв. У разi неможливостi проведення випробувань за 45 календарних днiв, цей строк може бути продовжено за умови надання митному органу пiдтвердного документа вiдповiдного контрольного органу.

     6.14. При перемiщеннi товарiв з одного митного лiцензiйного складу на iнший у зонi дiяльностi одного митного органу враховуються такi вимоги:

     6.14.1. Товари можуть перемiщуватися в межах строку їх зберiгання в митному режимi митного складу. Порядок митного контролю за перемiщенням таких товарiв затверджується наказом митного органу.

     6.14.2. Перемiщення дозволяється в разi:

     лiквiдацiї митного лiцензiйного складу, на якому товари зберiгаються в митному режимi митного складу;

     дiї обставин непереборної сили, що може призвести до втрати або псування товарiв, якi зберiгаються на митному лiцензiйному складi;

     розiрвання договору про зберiгання товарiв на митному лiцензiйному складi, укладеного мiж власником цього складу й особою, що розмiстила товари на складi, i укладення нового договору про зберiгання з власником iншого митного лiцензiйного складу.

     6.15. Перевезення товарiв в iншi митнi органи для проведення митного оформлення вiдповiдно до обраного митного режиму здiйснюється за умови подання декларантом митному органу внутрiшнього транзитного документа (далi - ВТД) у порядку, визначеному Держмитслужбою України.

     6.16. При видачi без дозволу митного органу чи втратi (крiм випадкiв дiї обставин непереборної сили або нестачi товарiв унаслiдок природного зношення чи зменшення за нормальних умов зберiгання) товарiв, що зберiгаються на митному лiцензiйному складi, власник цього складу несе вiдповiдальнiсть згiдно з Митним кодексом України та повинен сплатити кошти у сумi ввiзних (вивiзних) податкiв та зборiв, що пiдлягали б сплатi, якби товари були оформленi вiдповiдно до митного режиму iмпорту (експорту).

     6.17. Власник митного лiцензiйного складу, унесеного до перелiку пiдприємств - резидентiв України, якi користуються режимом сприяння, вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi" (зi змiнами й доповненнями), у разi укладення ним договору консигнацiї та/або договору про переробку ввезеної давальницької сировини iноземного замовника на митнiй територiї України згiдно з положеннями Закону України вiд 15.09.95 N 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (зi змiнами й доповненнями) з дозволу митного органу має право на застосування до товарiв, розмiщуваних на митному лiцензiйному складi, спрощеного порядку митного контролю та митного оформлення товарiв, а саме:

     адреса митного лiцензiйного складу вноситься до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721 "Про визначення мiсць прибуття автотранспорту" (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N 839/4132;

     як документ контролю за доставкою вантажiв у митний орган, у якому перебуває на облiку власник митного лiцензiйного складу, використовується попереднє повiдомлення типу "Манiфест" (далi - Манiфест). Посадова особа митного лiцензiйного складу заповнює Манiфест i передає його засобами електронного зв'язку безпосередньо до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України;

     митне забезпечення на примiщення митного лiцензiйного складу не накладається;

     власник митного лiцензiйного складу має право без дозволу посадової особи митного органу здiйснювати формування партiй товару, що готуються до випуску у вiльний обiг чи до вiдправлення в митницю призначення на митнiй територiї України;

     проведення митного огляду товарiв при їх митному оформленнi

     у вiльний обiг - не обов'язкове; посадова особа митного органу самостiйно приймає рiшення про доцiльнiсть його проведення.

     6.17.1. Для отримання дозволу на застосування до товарiв, розмiщуваних на митному лiцензiйному складi, спрощеного порядку митного контролю та митного оформлення власник митного лiцензiйного складу подає митному органу письмову заяву, яка повинна мiстити iнформацiю про:

     наявнiсть зовнiшньоекономiчних договорiв консигнацiї та/або договорiв про переробку ввезеної давальницької сировини iноземного замовника на митну територiю України вiдповiдно до положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (зi змiнами й доповненнями);

     потребу (недоцiльнiсть) накладення митного забезпечення на примiщення митного лiцензiйного складу;

     можливiсть формування партiй товарiв без дозволу посадової особи митного органу;

     потребу застосування Манiфесту як документа контролю за доставкою товарiв;

     потребу внесення адреси митного лiцензiйного складу до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N 839/4132;

     керуючого митним лiцензiйним складом (прiзвище, iм'я, по батьковi).

     6.17.2. При розглядi заяви митний орган ураховує дотримання таких вимог:

     власник митного лiцензiйного складу повинен бути стороною зовнiшньоекономiчного договору консигнацiї та/або договору про переробку ввезеної давальницької сировини iноземного замовника на митнiй територiї України вiдповiдно до положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (зi змiнами й доповненнями);

     територiя митного лiцензiйного складу використовуватиметься виключно для зберiгання товарiв, щодо яких планується застосування спрощеного порядку митного контролю й митного оформлення.

     6.17.3. Рiшення про застосування спрощеного порядку митного контролю й митного оформлення товарiв оформлюється наказом митного органу. При цьому розробляється Процедура, яка визначає особливостi функцiонування митного лiцензiйного складу при застосуваннi спрощеного порядку митного контролю та митного оформлення.

     6.17.4. Рiшення про застосування спрощеного порядку митного контролю й митного оформлення товарiв може бути скасоване при порушеннi митних правил пiд час застосування спрощеного порядку митного контролю та митного оформлення до товарiв, розмiщуваних на митному лiцензiйному складi.

(глава 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.08.98 р. N 487, в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 24.12.2003 р. N 907)

7. Облiк i звiтнiсть про зберiгання товарiв

     7.1. При надходженi товарiв на митний лiцензiйний склад такi товари повиннi бути задекларованi у вiдповiдностi з п. 6.2 цього Положення, а також зареєстрованi власником складу в складських документах за формою, встановленою митницею вiдповiдно до додатку N 2. Митниця має право вносити додатковi вiдомостi до цiєї форми.

     7.2. Власник митного складу повинен на початку кожного мiсяця подавати до митного органу звiт про товари, якi зберiгаються на складi, в якому зазначаються:

     - номер i дата ВМД при надходженнi товару на склад;

     - найменування товару та код товару згiдно з УКТЗЕД;

     - кiлькiсть товару при надходженнi;

     - кiлькiсть товару, випущеного зi складу;

     - номер i дата ВМД при випуску товару зi складу або номер провiзної вiдомостi;

     - кiлькiсть товару на дату звiту.

     Конкретна форма звiту встановлюється митницею при затвердженнi Процедури органiзацiї митного режиму - митний склад (згiдно з п. 3.3 цього Положення ) i повинна забезпечувати якiсть контролю та облiку товарiв, що зберiгаються на конкретному митному лiцензiйному складi.

     За наявностi достатнiх пiдстав митний орган може зобов'язати власника митного лiцензiйного складу дати позачерговий звiт.

     7.3. Митний орган має право проводити у будь-який час iнвентаризацiю товарiв, якi зберiгаються на складi.

8. Анулювання та призупинення дiї лiцензiї

     8.1. Лiцензiя на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу може бути анульована або дiя її може бути призупинена на термiн до 3-х мiсяцiв.

     8.2. Призупинення дiї лiцензiї може застосовуватись за письмовим рiшенням начальника митницi у випадках:

     а) нефункцiонування митного лiцензiйного складу протягом 4-х мiсяцiв;

(пiдпункт "а" пункту 8.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.08.98 р. N 487)

     б) неодноразове прийняття (як i не прийняття) рiшень (дiй) власником складу (керуючим складом або уповноваженими на доступ до складу осiб) щодо дiяльностi митного лiцензiйного складу, якi можуть привести до порушення вимог цього положення та чинного митного законодавства;

     в) при порушеннi митних правил;

     г) якщо за повiдомленням вiд державних служб та уповноважених органiв власником митного лiцензiйного складу допущено порушення чинного законодавства щодо зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Рiшення начальника митницi про призупинення дiї лiцензiї повинно мiстити:

     - iнформацiю про причини такого рiшення;

     - термiн призупинення дiї лiцензiї;

     - вимогу до власника митного лiцензiйного складу щодо усунення недолiкiв iз зазначенням конкретної дати виконання;

     - попередження про подальше анулювання лiцензiї в разi невиконання вимог, зазначених у рiшеннi.

     Примiрник рiшення вручається керуючому митним лiцензiйним складом пiд його пiдпис про одержання рiшення на примiрнику, що залишається у справах митницi, протягом 3-х днiв. У разi вiдмови керуючого митним лiцензiйним складом вiд такого пiдписання, про це робиться запис на примiрнику митницi за наявностi двох свiдкiв.

     Протягом 3-х днiв з дати рiшення митниця направляє копiю рiшення про призупинення дiї лiцензiї на адресу Державної митної служби України.

     Розмiщення нових партiй товарiв на митному лiцензiйному складi, в разi призупинення дiї лiцензiї, забороняється протягом термiну призупинення дiї лiцензiї.

     8.3. Анулювання лiцензiї застосовується у випадках:

     - невиконання вимог, зазначених у рiшеннi начальника митницi про призупинення дiї лiцензiї;

     - повторного вчинення порушень, зазначених в п/п а, б, в п. 8.2, якщо ранiше вже застосовувалось тимчасове призупинення дiї лiцензiї;

     - порушення кримiнальної справи за злочинами у сферi ЗЕД;

     - виявлення порушень чинного законодавства в ходi перевiрки дiяльностi митного лiцензiйного складу Державною митною службою України.

(абзац перший пункту 8.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.08.98 р. N 487)

     Лiцензiя анулюється наказом Голови Державної митної служби України за поданням митницi. При цьому з дати складання протоколу про порушення митних правил та до дати винесення постанови по справi про порушення митних правил (а у разi оскарження чи опротестування такої постанови - до дати винесення рiшення по скарзi чи протесту) розмiщення нових партiй товарiв на митному лiцензiйному складi не дозволяється. За дозволом начальника митницi (тiльки на митних лiцензiйних складах вiдкритого типу) у зазначений перiод може проводитися випуск товарiв, що належать особам, якi непричетнi до справи про порушення митних правил.

     З дати звернення постанови по справi про порушення митних правил до виконання (або залишення скарги чи протесту на дану постанову без задоволення) термiн заборони щодо розмiщення на митному лiцензiйному складi нових партiй товарiв продовжується до дати набрання чинностi наказу Голови Державної митної служби України про анулювання лiцензiї.

     8.4. При анулюваннi лiцензiї власник складу не пiзнiше 7 днiв з дати набрання чинностi зазначеного у п. 8.3 наказу повинен передати лiцензiю до митницi.

     8.5. Власник митного лiцензiйного складу зобов'язаний у разi анулювання лiцензiї забезпечити належне зберiгання товарiв пiд митним контролем до остаточного випуску всiх товарiв зi складу.

     8.6. При анулюваннi лiцензiї збiр за її видачу поверненню не пiдлягає.

     8.7. Повторна заява про видачу лiцензiї на право вiдкриття митного лiцензiйного складу може бути розглянута митницею через 1 рiк пiсля анулювання лiцензiї, за умови усунення порушень, якi були причиною прийняття такого рiшення.

9. Лiквiдацiя митного лiцензiйного складу

     9.1. Митний лiцензiйний склад лiквiдується у наступних випадках:

     - при скасуваннi лiцензiї за пiдсумками щорiчної перереєстрацiї;

     - при анулюваннi лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу;

     - на пiдставi заяви власника за його бажанням.

     9.2. Рiшення про лiквiдацiю складу за бажанням його власника приймається у формi наказу начальника митницi.

     9.3. У всiх випадках, зазначених у п. 9.1, оригiнал лiцензiї вилучається митницею у колишнього власника i надсилається на адресу Державної митної служби України.

     9.4. З дати прийняття рiшення про лiквiдацiю складу розмiщення нових партiй товарiв на склад не допускається.

     9.5. Власник митного лiцензiйного складу вiдкритого типу повинен у триденний строк подати повний звiт про товари, якi зберiгаються на складi згiдно з п. 7.2, а також сповiстити про це осiб, якi розмiстили товари на митний лiцензiйний склад. Митний орган у 7-денний строк проводить iнвентаризацiю товарiв на митному лiцензiйному складi.

     9.6. З дати лiквiдацiї митного лiцензiйного складу товари, розмiщенi в митному режимi митного складу, є такими, що перебувають на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем.

(пункт 9.6 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 24.12.2003 р. N 907)

10. Заключнi положення

     10.1. При змiнi будь-яких вiдомостей, зазначених у заявi на отримання лiцензiї, та в документах, якi додавались до заяви, власник складу повинен протягом 7 днiв письмово повiдомити про це митницю, яка дала згоду на видачу лiцензiї.

     10.2. При наявностi нових вiдомостей, якi потребують переоформлення лiцензiї або видачi нової, пiдготовка та подання документiв на розгляд до Державної митної служби України проводиться у вiдповiдностi з роздiлом 3 цього Положення. Додатково до визначеного комплекту документiв додається оригiнал лiцензiї, копiї останньої залишаються у власника складу та у справах митницi.

     10.3. У випадках змiни назви пiдприємства, змiни коду пiдприємства за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України та збiльшення складських потужностей iз змiною характеру вантажiв, що мають зберiгатися на складi (окрiм простого розширення площi складу), на пiдставi наказу Голови Державної митної служби України проводиться оформлення нової лiцензiї iз скасуванням i вилученням попередньої. При цьому стягується збiр за видачу лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу, встановлений Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     10.4. У всiх iнших випадках, якi потребують внесення змiн до лiцензiї (окрiм змiни назви пiдприємства, змiни коду за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України, збiльшення складських потужностей (окрiм простого розширення площi складу), проводиться переоформлення лiцензiї на пiдставi наказу Голови Державної митної служби України шляхом заповнення нового бланку лiцензiї iз зазначенням попереднiх, а в змiненiй частинi - нових вiдомостей. До iснуючого номеру лiцензiї додається лiтерний код послiдовно за алфавiтом. Попередня лiцензiя скасовується i вилучається.

     При цьому збiр за видачу лiцензiї не нараховується.

     10.5. Митнi лiцензiйнi склади пiдлягають щорiчнiй перереєстрацiї. Порядок проведення щорiчної перереєстрацiї визначається Державною митною службою України. Збори за перереєстрацiю лiцензiй встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України та зараховуються до державного бюджету.

 

Додаток N 1
до Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта господарської дiяльностi)

ЗАЯВА

Прошу видати лiцензiю на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу вiдкритого (закритого) типу. У зв'язку з цим повiдомляю наступне:

*****************************************************************
   (повне та скорочене юридичне найменування, код ЄДРПОУ,
 
*****************************************************************
          юридична та фактична адреса,
 
*****************************************************************
      реєстрацiйний N свiдоцтва про реєстрацiю)
 
*****************************************************************
2.
*****************************************************************
 
*****************************************************************
 (рахунок у нац.валютi, валютний рахунок, найменування, адреса i
 
*****************************************************************
     код ЄДРПОУ банкiв в яких вiдкритi цi рахунки)
3.
*****************************************************************
 (мiсцезнаходження (адреса) примiщень, призначених для складу)
4.
*****************************************************************
       (площа примiщень призначених для складу)
5.
*****************************************************************
 
*****************************************************************
  (якiсна та кiлькiсна характеристика матерiально-технiчного
          оснащення примiщень складу)
6.
*****************************************************************
    (наявнiсть охоронної та протипожежної сигналiзацiї,
          протипожежного обладнання)
7.
*****************************************************************
 
*****************************************************************
  (назва митницi, в зонi дiяльностi якої знаходиться склад)
8.
*****************************************************************
 
*****************************************************************
 (iнша iнформацiя яка може бути використана для прийняття рiшення
            про видачу лiцензiї)
 
 
  П.I.Б. (вiд iменi юридичної особи)      Пiдпис  Печатка
 
 
   Зворотня сторона заяви на видачу лiцензiї на вiдкриття
          митного лiцензiйного складу
 
 
   Перелiк товарiв,  якi  будуть  зберiгатися  на  митному
лiцензiйному складi закритого типу:
 
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
 
               ДОДАТОК
 
 
*****************************************************************
  (перелiк документiв до заяви, якi надаються для перевiрки
 
*****************************************************************
           зазначених вiдомостей)
 
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
Додаток N 2
до Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв
***************************************************************************************************
              Приймання на склад         *       Видача зi складу   *
***************************************************************************************************
 N *Дата* N *Найменування* N  * N    *  N  *Вага*К-сть*Дата*N документу*Одержувач*Примiтки*
п/п*  *ВМД* вантажу  *транс.*товаро-  *TIR,п/в*  *мiсць*  *при видачi *     *    *
  *  *  *      *засобу*супровiд. *    *  *   *  *(ВМД, п/в *     *    *
  *  *  *      *   *документ *    *  *   *  * та iн.)  *     *    *
  *  *  *      *   *(накладна.*    *  *   *  *      *     *    *
  *  *  *      *   * СMR)   *    *  *   *  *      *     *    *
***************************************************************************************************
 1 * 2 * 3 *  4    *  5 *  6   *  7  * 8 * 9 * 10 *  11   *  12  *  13  *
***************************************************************************************************
***************************************************************************************************
***************************************************************************************************
***************************************************************************************************
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.