Документ скасований: Наказ Мінфіну № 835 від 16.07.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

24.12.2003р. N 907


Про внесення змiн i доповнень до Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 сiчня 2004 р. за N 67/8666


     Вiдповiдно до глави 35 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV, на виконання пункту 4 додатка 3 до рiшення колегiї Держмитслужби України вiд 02.10.2003 "Про результати митного оформлення товарiв з використанням режиму митного складу", уведеного в дiю наказом Держмитслужби України вiд 07.10.2003 N 665, i з метою впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв наказую:

     1. Викласти главу 6 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 31.12.96 N 592 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.97 за N5/1809 (далi - Положення), в такiй редакцiї:

     "6.1. Митний лiцензiйний склад може використовуватися тiльки для зберiгання товарiв, розмiщених у митний режим митного складу.

     6.2. Для розмiщення товарiв в митний режим митного складу власник товарiв (або володiлець) подає митному органу мотивовану заяву, у якiй зазначає мету розмiщення товарiв в цей митний режим.

     При регулярному розмiщеннi в митний режим митного складу товарiв, перемiщуваних за довгостроковим договором (контрактом), заява подається при розмiщеннi першої партiї товарiв, перемiщуваних за таким договором (контрактом). За цiєю заявою товари, перемiщуванi за договором (контрактом), можуть розмiщуватися в митний режим митного складу на строк, що не перевищує строку дiї договору (контракту) або одного календарного року.

     При надходженнi товарiв на митний склад вони пiдлягають декларуванню незалежно вiд вартостi шляхом заповнення вантажної митної декларацiї (далi - ВМД).

     6.3. При розмiщеннi товарiв на митний лiцензiйний склад митному органу разом з ВМД подаються такi документи:

     договiр про зберiгання товарiв на митному лiцензiйному складi мiж власником митного лiцензiйного складу та особою, яка розмiщує цi товари на склад, i зовнiшньоекономiчний договiр (контракт);

     товаротранспортнi та iншi товаросупровiднi документи (накладнi, коносаменти, специфiкацiї, рахунки-фактури тощо);

     дозволи органiв державної влади, якi здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України вiдповiдно до статтi 27 Митного кодексу України.

     При розмiщеннi на митний лiцензiйний склад товарiв, якi при iмпортi пiдлягають сертифiкацiї, сертифiкат вiдповiдностi не подається.

     6.4. Розмiщення товарiв на митний лiцензiйний склад здiйснюється в присутностi посадової особи митного органу.

     6.5. З товарами, що зберiгаються на митному лiцензiйному складi, можуть проводитися такi операцiї для забезпечення їх зберiгання:

     перемiщення товарiв у межах складу з метою рацiонального розмiщення;

     чищення;

     провiтрювання;

     створення оптимального температурного режиму;

     сушiння (у тому числi потоком тепла);

     фарбування;

     захист вiд корозiї;

     боротьба iз шкiдниками;

     iнвентаризацiя.

     6.6. Крiм операцiй, зазначених у пунктi 6.5 цього Положення, з товарами, розмiщеними на митному лiцензiйному складi, можуть проводитися такi операцiї для пiдготовки їх до продажу й транспортування:

     подрiбнення партiй;

     формування вiдправлень;

     сортування;

     пакування;

     перепакування;

     маркування;

     навантаження;

     розвантаження;

     перевантаження;

     тестування.

     На митних лiцензiйних складах можуть також проводитись операцiї з облаштування та ремонту складських примiщень.

     6.7. Операцiї, перелiченi в пунктах 6.5 i 6.6 цього Положення, можуть бути включенi до Процедури. На проведення операцiй, зазначених у пунктi 6.6, начальником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою на пiдставi заяви власника товару або уповноваженої ним особи, в тому числi власника митного лiцензiйного складу за вiдповiдним дорученням, надається окремий (разовий) дозвiл.

     Необхiднiсть присутностi посадових осiб митного органу пiд час проведення робiт, а також операцiй, зазначених у пунктах 6.5 i 6.6 цього Положення, визначається начальником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою.

     6.8. Усi операцiї, що проводяться з товарами, якi перебувають в режимi митного складу не повиннi змiнювати характеристик, за якими товари були класифiкованi згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД).

     6.9. Товари, розмiщенi в митний режим митного складу, можуть випускатися з митного лiцензiйного складу:

     а) у вiльний обiг на митнiй територiї України;

     б) за межi митної територiї України;

     в) для тимчасового користування на митнiй територiї України в режимi тимчасового ввезення;

     г) для переробки на митнiй територiї України;

     ґ) для передання на склад митного органу для зберiгання в режимi митного складу або при вiдмовi на користь держави;

     д) для знищення пiд контролем митного органу;

     е) для перевезення на iнший митний лiцензiйний склад у зонi дiяльностi того самого митного органу;

     є) для перевезення в iнший митний орган з метою митного оформлення в обраний митний режим;

     ж) тимчасово з наступним поверненням для:

     демонстрацiї на мiжнароднiй виставцi, що проводиться в Українi;

     проведення сертифiкацiї органами Держстандарту України або дослiджень iншими органами державної влади (санiтарно-епiдемiологiчною, ветеринарно-санiтарною, фiтосанiтарною, екологiчною службами). Якщо при проведеннi сертифiкацiї або дослiджень зразки товарiв повнiстю використовуються або руйнуються й не повертаються на митний лiцензiйний склад, то вони враховуються в партiї товарiв пiд час митного оформлення у вiльний обiг на митнiй територiї України. Кiлькiсть зразкiв, що випускаються з митного лiцензiйного складу, не повинна перевищувати норм, установлених уповноваженим державним органом для певного виду товару.

     6.10. Митне оформлення товарiв, що випускаються з митного лiцензiйного складу вiдповiдно до обраного митного режиму, здiйснюється за умови подання декларантом митному органу ВМД, заповненої в установленому законодавством порядку, а також комплекту документiв, потрiбних для здiйснення митного оформлення цих товарiв, i сплати всiх установлених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     6.11. Митна вартiсть товарiв, заявлених у вiдповiдний митний режим, визначається пiд час випуску товарiв зi складу.

     6.12. Випуск товарiв з митного лiцензiйного складу тимчасово з наступним поверненням для демонстрацiї на мiжнароднiй виставцi, проведення сертифiкацiї органами Держстандарту України або дослiджень iншими органами державної влади (санiтарно-епiдемiологiчною, ветеринарно-санiтарною, фiтосанiтарною, екологiчною службами) здiйснюється пiсля виконання таких вимог:

     6.12.1. Власник цього складу подає митному органу лист-звернення. Дозвiл на випуск товарiв надається шляхом накладення начальником митного органу на цьому листi-зверненнi вiдповiдної резолюцiї.

     Лист-звернення обов'язково повинен мiстити:

     iнформацiю про товар (назву, кiлькiсть, вагу, вартiсть) з обов'язковим зазначенням його коду за УКТЗЕД;

     iнформацiю про мету випуску товару тимчасово з наступним поверненням;

     iнформацiю про документи, за якими товар розмiщено на митний лiцензiйний склад;

     зобов'язання про повернення товару на митний лiцензiйний склад iз зазначенням строку повернення;

     зобов'язання про сплату належних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) у разi неповернення товару на митний лiцензiйний склад у встановлений строк;

     iнформацiю про керуючого митним лiцензiйним складом (прiзвище, iм'я, по батьковi).

     6.12.2. Разом з листом-зверненням подаються:

     договiр мiж власником товару (або володiльцем) та вiдповiдним контрольним органом про проведення випробувань iз зазначенням кiлькостi зразкiв товару та строку виконання робiт; або

     довiдка вiдповiдного контрольного органу про укладення такого договору iз зазначенням номера договору, дати його пiдписання, кiлькостi зразкiв товару та строку виконання робiт.

     6.13. Строк випуску товарiв з митного лiцензiйного складу тимчасово з наступним поверненням для демонстрацiї на мiжнароднiй виставцi, що проводиться в Українi, не може перевищувати строк проведення виставки з урахуванням часу, потрiбного на транспортування експонатiв, монтаж та демонтаж експозицiї.

     Строк випуску товарiв з митного лiцензiйного складу тимчасово з наступним поверненням для проведення сертифiкацiї органами Держстандарту України або дослiджень iншими органами державної влади (санiтарно-епiдемiологiчною, ветеринарно-санiтарною, фiтосанiтарною, екологiчною службами) не може перевищувати 45 календарних днiв. У разi неможливостi проведення випробувань за 45 календарних днiв, цей строк може бути продовжено за умови надання митному органу пiдтвердного документа вiдповiдного контрольного органу.

     6.14. При перемiщеннi товарiв з одного митного лiцензiйного складу на iнший у зонi дiяльностi одного митного органу враховуються такi вимоги:

     6.14.1. Товари можуть перемiщуватися в межах строку їх зберiгання в митному режимi митного складу. Порядок митного контролю за перемiщенням таких товарiв затверджується наказом митного органу.

     6.14.2. Перемiщення дозволяється в разi:

     лiквiдацiї митного лiцензiйного складу, на якому товари зберiгаються в митному режимi митного складу;

     дiї обставин непереборної сили, що може призвести до втрати або псування товарiв, якi зберiгаються на митному лiцензiйному складi;

     розiрвання договору про зберiгання товарiв на митному лiцензiйному складi, укладеного мiж власником цього складу й особою, що розмiстила товари на складi, i укладення нового договору про зберiгання з власником iншого митного лiцензiйного складу.

     6.15. Перевезення товарiв в iншi митнi органи для проведення митного оформлення вiдповiдно до обраного митного режиму здiйснюється за умови подання декларантом митному органу внутрiшнього транзитного документа (далi - ВТД) у порядку, визначеному Держмитслужбою України.

     6.16. При видачi без дозволу митного органу чи втратi (крiм випадкiв дiї обставин непереборної сили або нестачi товарiв унаслiдок природного зношення чи зменшення за нормальних умов зберiгання) товарiв, що зберiгаються на митному лiцензiйному складi, власник цього складу несе вiдповiдальнiсть згiдно з Митним кодексом України та повинен сплатити кошти у сумi ввiзних (вивiзних) податкiв та зборiв, що пiдлягали б сплатi, якби товари були оформленi вiдповiдно до митного режиму iмпорту (експорту).

     6.17. Власник митного лiцензiйного складу, унесеного до перелiку пiдприємств - резидентiв України, якi користуються режимом сприяння, вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi" (зi змiнами й доповненнями), у разi укладення ним договору консигнацiї та/або договору про переробку ввезеної давальницької сировини iноземного замовника на митнiй територiї України згiдно з положеннями Закону України вiд 15.09.95 N 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (зi змiнами й доповненнями) з дозволу митного органу має право на застосування до товарiв, розмiщуваних на митному лiцензiйному складi, спрощеного порядку митного контролю та митного оформлення товарiв, а саме:

     адреса митного лiцензiйного складу вноситься до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721 "Про визначення мiсць прибуття автотранспорту" (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N 839/4132;

     як документ контролю за доставкою вантажiв у митний орган, у якому перебуває на облiку власник митного лiцензiйного складу, використовується попереднє повiдомлення типу "Манiфест" (далi - Манiфест). Посадова особа митного лiцензiйного складу заповнює Манiфест i передає його засобами електронного зв'язку безпосередньо до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України;

     митне забезпечення на примiщення митного лiцензiйного складу не накладається;

     власник митного лiцензiйного складу має право без дозволу посадової особи митного органу здiйснювати формування партiй товару, що готуються до випуску у вiльний обiг чи до вiдправлення в митницю призначення на митнiй територiї України;

     проведення митного огляду товарiв при їх митному оформленнi у вiльний обiг - не обов'язкове; посадова особа митного органу самостiйно приймає рiшення про доцiльнiсть його проведення.

     6.17.1. Для отримання дозволу на застосування до товарiв, розмiщуваних на митному лiцензiйному складi, спрощеного порядку митного контролю та митного оформлення власник митного лiцензiйного складу подає митному органу письмову заяву, яка повинна мiстити iнформацiю про:

     наявнiсть зовнiшньоекономiчних договорiв консигнацiї та/або договорiв про переробку ввезеної давальницької сировини iноземного замовника на митну територiю України вiдповiдно до положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (зi змiнами й доповненнями);

     потребу (недоцiльнiсть) накладення митного забезпечення на примiщення митного лiцензiйного складу;

     можливiсть формування партiй товарiв без дозволу посадової особи митного органу;

     потребу застосування Манiфесту як документа контролю за доставкою товарiв;

     потребу внесення адреси митного лiцензiйного складу до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.12.99 за N 839/4132;

     керуючого митним лiцензiйним складом (прiзвище, iм'я, по батьковi).

     6.17.2. При розглядi заяви митний орган ураховує дотримання таких вимог:

     власник митного лiцензiйного складу повинен бути стороною зовнiшньоекономiчного договору консигнацiї та/або договору про переробку ввезеної давальницької сировини iноземного замовника на митнiй територiї України вiдповiдно до положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (зi змiнами й доповненнями);

     територiя митного лiцензiйного складу використовуватиметься виключно для зберiгання товарiв, щодо яких планується застосування спрощеного порядку митного контролю й митного оформлення.

     6.17.3. Рiшення про застосування спрощеного порядку митного контролю й митного оформлення товарiв оформлюється наказом митного органу. При цьому розробляється Процедура, яка визначає особливостi функцiонування митного лiцензiйного складу при застосуваннi спрощеного порядку митного контролю та митного оформлення.

     6.17.4. Рiшення про застосування спрощеного порядку митного контролю й митного оформлення товарiв може бути скасоване при порушеннi митних правил пiд час застосування спрощеного порядку митного контролю та митного оформлення до товарiв, розмiщуваних на митному лiцензiйному складi.

     2. Пункт 9.6 Положення викласти в такiй редакцiї:

     "9.6. З дати лiквiдацiї митного лiцензiйного складу товари, розмiщенi в митному режимi митного складу, є такими, що перебувають на тимчасовому зберiганнi пiд митним контролем".

     3. Управлiнню технологiй митного контролю (Сьомка С.М.) та Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В.П.) у мiсячний строк пiсля державної реєстрацiї цього наказу внести вiдповiднi змiни до Порядку заповнення та використання попереднього повiдомлення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 24.04.99 N 240 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.05.99 за N 306/3599, до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335.

     4. Управлiнню митних режимiв (Заяц В.В.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М.М.

В.о. Голови Служби В.Лозко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.