Документ скасований: Наказ Мінфіну № 835 від 16.07.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

11 серпня 1998 р. N 487


Про внесення змiн та доповнень до Положення
про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв,
затвердженого наказом Держ
митслужби
вiд 31.12.96 N 592 та зареєстрованого
у Мiн'юстi України 20.01.97 за N5/1809

Зареєстровано в Мiнiстерствi
Юстицiї України
"27" серпня 1998 р. за N 530/2970

     З метою подальшого впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв та у зв'язку зi змiнами, якi вiдбулися у митному регулюваннi зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi,

     Н А К А З У Ю:

     1. Внести до Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592 (далi-Положення), такi змiни та доповнення:

     а) пункт 2.4 доповнити словами:

     "- засоби облiку та контролю для складiв, призначених для зберiгання наливних та насипних товарiв";

     б) перший абзац пункту 6.8 доповнити словами:

     "- для проведення сертифiкацiї товарiв з використанням руйнiвних методiв без повернення таких зразкiв на митний лiцензiйний склад; цi зразки враховуються пiд час митного оформлення цiєї партiї товарiв у вiльне використання на митнiй територiї України";

     в) пiдпункт "а" пункту 8.2 викласти у такiй редакцiї:

     "нефункцiонування митного лiцензiйного складу протягом 4-х мiсяцiв";

     г) перший абзац пункту 8.3 доповнити словами:

     "- виявлення порушень чинного законодавства в ходi перевiрки дiяльностi митного лiцензiйного складу Державною митною службою України".

     2. Начальникам Правового управлiння (Тимошенко С.В.) й Управлiння нетарифного регулювання (Пашинний О.I.) зареєструвати цей наказ у Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I.М.

В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.