Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 30 від 23.01.2006

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23 липня 1997 р. N 344


Про затвердження Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України

вiд 30 сiчня 1998 року N 40,
вiд 24 травня 2000 року N 299,
вiд 22 березня 2001 року N 201,
вiд 26 червня 2001 року N 433,
вiд 28 лютого 2003 року N 135

     З метою вдосконалення нормативної бази з питань справляння ввiзного мита наказую:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита (додається).

     2. Скасувати наказ Держмиткому України вiд 31 травня 1993 року N 132 "Про застосування Декретiв Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" та N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну".

     З. Правовому управлiнню (Буднiков М.П.) забезпечити державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) внести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення "Митний iнспектор", "Статистика", "Iнспектор вiддiлу платежiв" та нормативно- довiдкової iнформацiї.

     5. Управлiнню справами (Максимов Ю.Ю.) забезпечити тиражування та доведення цього наказу до митних установ та засобiв масової iнформацiї пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Начальникам митних установ iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та митних брокерiв, що працюють у зонах дiяльностi митних установ, про встановлений цим наказом порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Яценка С.А.

Голова Служби Л.Деркач

 

Затверджено
наказом Державної митної служби України вiд 23 липня 1997 р. N 344

IНСТРУКЦIЯ
про порядок спровляння ввiзного (iмпортного) мита

     Iнструкцiя визначає порядок справляння ввiзного мита з товарiв, що ввозяться (iмпортуються) в Україну суб'єктами господарської дiяльностi - юридичними особами та громадянами-пiдприємцями.

     1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Ввiзне мито справляється при здiйсненнi митного оформлення товарiв та iнших предметiв (далi - товари), що ввозяться (iмпортуються) за вантажною митною декларацiєю (далi - ВМД) на митну територiю України з метою вiльного використання на цiй територiї, з урахуванням виняткiв, передбачених цiєю Iнструкцiєю.

     1.2. Платниками ввiзного мита є суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi - юридичнi особи та громадяни-пiдприємцi вiдповiдно до законодавства України.

     1.3. Митне оформлення та пропуск товарiв можуть здiйснюватися лише пiсля сплати ввiзного мита, якщо iнше не передбачено законодавством.

     1.4. Ввiзне мито справляється за ставками, встановленими чинним законодавством України.

     1.5. Вiдповiдно до Закону України вiд 5.02.92 р. N 2097-ХII "Про Єдиний митний тариф" та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 p. N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" ввiзне мито є диференцiйованим.

     1.5.1. До товарiв, що походять з тих країн, якi входять разом з Україною до митних союзiв або утворюють з нею спецiальнi митнi зони, i в разi встановлення будь-якого спецiального преференцiйного митного режиму згiдно з мiжнародними договорами за участю України, застосовуються преференцiйнi ставки Митного тарифу України.

(пункт 1.5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.02.2003 р. N 135)

     1.5.2. До товарiв, що походять з тих країн або економiчних союзiв, якi користуються в Українi режимом найбiльшого сприяння або нацiональним режимом, застосовуються пiльговi ставки Митного тарифу України (за винятком випадкiв, передбачених пунктом 1.5.3 цiєї Iнструкцiї).

(пункт 1.5.2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.02.2003 р. N 135)

     1.5.3. При митному оформленнi товарiв, що ввозяться в Україну з тих країн, з якими укладено угоди про вiльну торгiвлю, за умови виконання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi всiх норм, установлених вiдповiдними мiжнародними угодами, застосовуються положення мiжнародної угоди.

(абзац перший пункту 1.5.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.02.2003 р. N 135)

     У разi невиконання правил, установлених вiдповiдною угодою про вiльну торгiвлю, а також якщо товари входять до перелiку вилучень з вiдповiдної угоди про вiльну торгiвлю, до товарiв iз зазначених країн застосовуються пiльговi ставки ввiзного мита.

     1.5.4. До товарiв, що походять з тих країн, якi не ввiйшли до перелiкiв країн, з якими укладено угоди про вiльну торгiвлю та торговельно-економiчнi угоди з наданням режиму найбiльшого сприяння або нацiонального режиму, а також до товарiв, країна походження яких не встановлена, застосовуються повнi ставки Митного тарифу України.

(пункт 1.5.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.02.2003 р. N 135)

     1.6. Країна походження товарiв визначається вiдповiдно до чинного законодавства України.

(пункт 1.6 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.02.2003 р. N 135)

     1.7. При встановленнi в Українi на пiдставi мiжурядових угод пiльгових умов обкладення ввiзним митом, у тому числi звiльнення вiд обкладення митом товарiв, якi ввозяться та походять з країн, з якими укладено вiдповiднi мiжурядовi угоди, порядок визначення країни походження, подання митним органам сертифiкатiв про походження, а також пiдтвердження виконання правил "прямого вiдвантаження" i "безпосередньої закупiвлi" визначається окремими нормативними документами Державної митної служби України.

     1.8. При ввезеннi предметiв дитячого асортименту вiдповiднi ставки ввiзного мита зменшуються на 50 вiдсоткiв.

     1.9. Перелiк товарiв, якi при ввезеннi в Україну не пiдлягають обкладенню ввiзним митом, визначається вiдповiдно до чинного законодавства.

(пункт 1.9 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 22.03.2001 р. N 201)

2. НАРАХУВАННЯ ВВIЗНОГО МИТА ТА ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ВIДПОВIДНИХ ГРАФ ВМД

     2.1. Нарахування ввiзного мита проводиться у графi 47 ВМД та додаткових аркушiв до неї у нацiональнiй валютi України.

     2.2. Заповнення граф B, C, 47 ВМД здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї.

(пункт 2.2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 22.03.2001 р. N 201)

     2.3. Пункт 2.3 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.03.2001 р. N 201)

     2.4. Пункт 2.4 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.03.2001 р. N 201)

     2.5. Пункт 2.5 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.03.2001 р. N 201)

     2.6. Пункт 2.6 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 22.03.2001 р. N 201)

3. СПЛАТА ВВIЗНОГО МИТА

     3.1. Ввiзне мито пiдлягає сплатi до або на момент здiйснення митного оформлення.

     3.2. Ввiзне мито сплачується платниками у нацiональнiй валютi України.

     3.3. Ввiзне мито сплачується за ставками, що дiють на день подання вантажної митної декларацiї до митного оформлення.

     3.4. При визначеннi митної вартостi застосовуються офiцiйнi курси iноземних валют, визначенi Нацiональним банком України на день подання ВМД до митного оформлення.

     Митна вартiсть визначається вiдповiдно до чинного законодавства України.

(абзац другий пункту 3.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.02.2003 р. N 135)

     3.5. Сплата ввiзного мита може бути здiйснена шляхом перерахування суми коштiв за безготiвковим розрахунком на рахунок митного органу або внесенням суми зазначених коштiв готiвкою до каси митного органу.

     3.6. Сплатою ввiзного мита за безготiвковим розрахунком вважається надходження коштiв на депозитний рахунок митного органу.

     3.7. Сплата ввiзного мита може здiйснюватися внесенням авансових сум на рахунок митного органу.

4. ВIДСТРОЧЕННЯ ТА РОЗСТРОЧЕННЯ СПЛАТИ ВВIЗНОГО МИТА

     Порядок надання вiдстрочення та розстрочення сплати мита встановлюється Державною митною службою України.

5. ПОВЕРНЕННЯ НАДМIРУ СТЯГНЕНИХ СУМ ВВIЗНОГО МИТА

     Повернення надмiру стягнених сум ввiзного мита здiйснюється в установленому чинним законодавством порядку.

(роздiл 5 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 24.05.2000 р. N 299)

6. СТЯГНЕННЯ СУМ ЗАБОРГОВАНОСТI ВВIЗНОГО МИТА

     6.1. Сума ввiзного мита, не сплаченого в той строк, на який було надане вiдстрочення або розстрочення його сплати, а також у результатi дiй, що спричинили його недобiр, стягується вiдповiдно до чинного законодавства.

(пункт 6.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.02.2003 р. N 135)

     6.2. Сума своєчасно не сплаченого мита стягується за весь час заборгованостi бюджету з нарахуванням пенi на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцiй за їх наявностi) iз розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день виникнення такого податкового боргу або на день (його частини) погашення, залежно вiд того, яка з величин таких ставок є бiльшою, за кожний календарний день прострочення у його сплатi.

(пункт 6.2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.02.2003 р. N 135)

     6.3. Пiсля стягнення належної суми мита на зворотному боцi всiх примiрникiв ВМД робиться вiдповiдний запис iз зазначенням стягненої суми.

7. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     При виникненнi розбiжностей у тлумаченнi положень цiєї Iнструкцiї мiж митними органами i платниками пояснення щодо застосування цих положень дає Державна митна служба України за запитами митних органiв.

Додаток 1
До Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита

КЛАСИФIКАТОР ЗВIЛЬНЕНЬ
вiд обкладення ввiзним митом

(Застосування додатка N 1 до Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита призупинено згiдно з наказом Державної митної  служби України вiд 30 сiчня 1998 року N 40)
Класифiкатор виключено
(згiдно з наказом Державної митної  служби України вiд 22 березня 2001 року N 201)

Перелiк країн,
з якими укладено торговельно-економiчнi угоди з наданням режиму найбiльшого сприяння або нацiонального режиму, затверджений Законом України вiд 03.04.97 р. N 170/97-ВР "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв з питань обкладення ввiзним митом товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України"

Перелiк виключено
(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28 лютого 2003 року N 135)

Перелiк країн,
з якими укладено угоди про вiльну

торгiвлю, який затверджено Законом України вiд 03.04.97 р. N 170/97-ВР "Про внесення змiн  до деяких законодавчих актiв з питань обкладення ввiзним митом товарiв та iнших предметiв,  що ввозяться на митну територiю України"

Перелiк виключено
(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28 лютого 2003 року N 135)

Перелiк предметiв дитячого асортименту

Найменування продукцiї Код за УКТЗЕД
Молоко спецiального призначення для немовлят 0402 29 11 00
Вироби i консерви з м'яса, гомогенiзованi для дитячого харчування 1602 10 00 00
Дитяче харчування, розфасоване для роздрiбної торгiвлi 1901 10 00 00
Овочi, гомогенiзованi для дитячого харчування 2005 10 00 00
Джеми, желе плодово-ягiднi, мармелади, гомогенiзованi для дитячого харчування 2007 10 10 00,
2007 10 91 00,
2007 10 99 00
Гомогенiзованi сумiшi продуктiв для дитячого харчування 2104 10 10 00,
2104 10 90 00,
2104 20 00 00
Дитячi пелюшки гiгiєнiчнi 4818 40 91 00,
4818 40 99 00
Одяг для хлопчакiв та дiвчаток до 42 розмiру включно 6101 - 6114
Панчiшно-шкарпетковi вироби до 22 розмiру включно 6115
Дитячий одяг та речi до 42 розмiру включно 6201 - 6212
Взуття, гетри й аналогiчнi вироби з довжиною устiлки менш як 24 м 6401 - 6403
(Перелiк в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 26.06.2001 р. N 433)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.