Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 101 від 19.02.2001

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

30 сiчня 1998 р. N 40


Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг, звiльнень вiд сплати митних та iнших платежiв

     У зв'язку iз введенням нової редакцiї класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг, видiв звiльнень вiд сплати митних та iнших платежiв:

НАКАЗУЮ:

     1. Запровадити для використання в роботi при митному оформленнi зовнiшньо-економiчних операцiй та ведення митної статистики зовнiшньої торгiвлi новi класифiкатори видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг, звiльнень вiд сплати митних та iнших платежiв, згiдно додаткiв:

     Додаток N 1. Класифiкатор видiв митних та iнших платежiв Державного бюджету

     Додаток N 2. Класифiкатор видiв митних зборiв.

     Додаток N 3. Класифiкатор видiв митних послуг.

     Додаток N 4. Класифiкатор звiльнень вiд обкладення ввiз-ним митом.

     Додаток N 5. Класифiкатор звiльнень вiд сплати вивiзного (експортного) мита.

     Додаток N 6. Класифiкатор звiльнень вiд сплати акцизного збору.

     Додаток N 7. Класифiкатор звiльнень вiд сплати податку на додану вартiсть.

     2. У разi внесення змiн до чинного законодавства, до класифiкаторiв можуть вноситься вiдповiднi змiни та доповнення.

     3. Зазначенi коди видiв митних та iнших платежiв (додаток 1-3) застосовуються при нарахуваннi платежiв в гривнах та ВКВ.

     4. Скасувати дiю наказу Держмитслужби вiд 21.01.98 р. N 28 та призупинити застосування додатку 1 до Порядку справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 21.02.97 р. N 81, додаткiв 1, 7, 8, 9, 10 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 р. N 307, додатку 1 до Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 23.07.97 р. N 344 та додатку 1 до Порядку контролю митними органами за справлянням та перерахуванням податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 27.11.97 р. N 595.

     5. Доручити начальнику управлiння статистики, контролю та аналiзу (Овдiєнко Н.Т.) та начальнику управлiння нетарифного регулювання (Пашинний О.I.) до 01.03.98 р. вирiшити питання з Мiнiстерством юстицiї щодо ведення Держмитслужбою вiдомчих класифiкаторiв.

     6. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.), в термiн до 01.02.98 року внести необхiднi змiни до нормативно-довiдкової iнформацiї та довiдникiв програмного комплексу "Митне оформлення вантажiв" та iнших, якi використовуються при митному оформленнi.

     7. Управлiнню справами (Максимов Ю.Ю.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регiональних митниць та митниць.

     8. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та митних брокерiв, якi зареєстрованi у зонi дiяльностi митної установи про введення цим наказом класифiкаторiв нових кодiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг та звiльнень вiд сплати митних та iнших платежiв.

     9. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць починаючи з 01.02.98 р. забезпечити неухильне використання при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв кодiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг, звiльнень вiд сплати митних та iнших платежiв виключно у редакцiї, яка затверджена наказом.

     Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць, в термiн до 15.02.98 р. внести необхiднi змiни до оформлених на протязi сiчня 1998 року вантажних митних декларацiй (паперовi та електроннi копiї), з метою приведення їх у вiдповiднiсть з вимогами зазначеного наказу. Електроннi копiї ВМД iз внесеними до них змiнами надiслати до IАМУ в термiн до 16.02.98 р., про виконання зазначених робiт проiнформувати Управлiння статистики, контролю та аналiзу (Овдiєнко Н.Т.) в термiн до 20.02.97 р.

     10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Яценка С.А.

Голова Служби Л. Деркач

 

Додаток N 1
до наказу Держмитслужби
вiд 30.01.1998 р. N 40

Класифiкатор видiв митних та iнших платежiв  Державного бюджету

************************************************************************
* N *      Найменування митних      * Код *  Роздiл  *
*п/п *         платежiв         * виду *  параграф  *
*  *                     *платежу*  символ  *
************************************************************************
             Штрафи, конфiскати
 
 18. Штрафи за порушення митних правил      050  р.12,п.2,с.39
 
 19. Доходи вiд реалiзацiї конфiскованих або
   прийнятих на зберiгання предметiв      051  р.12,п.9,с.25
 
 20. Валюта конфiскована             052  р.12,п.9,с.25
 
 21. Валюта конфiскована по закiнченню строку
   зберiгання                 053  р.12,п.25,с.62
 
 22. Доходи вiд реалiзацiї цiнностей       054  р.12,п.9,с.25
 
 23. Нацiональна валюта, заборонена до ввезення 055  р.12,п.11,с.64
 
                 Мито
 
 24. Ввiзне мито, в тому числi:
   на бензин моторний та важкi дистиляти по
   ВМД                     021  р.8,п.5,с.96
 
   ввiзне мито, що нараховується по ВМД    020  р.8,п.14,с.10
 
 25. Ввiзне мито в неторговому оборотi
   (з громадян)                120  р.8,п.1,с.42
 
 26. Мито за поштовi вiдправлення        121  р.8,п.1,с.42
 
 27. Вивiзне мито                040  р.8,п.2,с.43
 
 28. Вивiзне мито в неторговому оборотi
   (з громадян)                140  р.8,п.2,с.43
 
 29. Митнi збори за супроводження пiдакцизних
   товарiв                   026  р.12,п.57,с.97
 
 
                Акцизний збiр
 
 30. Акцизний збiр, в тому числi:
   на бензин моторний та важкi дистиляти по
   ВМД                     271  р.45,п.3,с.87
 
   акцизний збiр, що нараховується по ВМД   027  р.4,п.15,с.08
 
 31. Акцизний збiр в неторговому оборотi
   (з громадян)                127  р.4,п.18,с.02
 
 
            Податок на додану вартiсть
 
 32. Податок на додану вартiсть         028  р.3,п.2,с.85
 
 33. Податок на додану вартiсть у неторговому
   оборотi (з громадян)            128  р.3,п.3,с.86
 
              За видачу лiцензiй
 
 34. На вiдкриття митних лiцензiйних складiв   029  р.8,п.13,с.60
 
Додаток N 2
до наказу Держмитслужби
вiд 30.01.1998 р. N 40

КЛАСИФIКАТОР ВИДIВ МИТНИХ ЗБОРIВ

*********************************************************************************
* N *          Найменування митних зборiв           * Код  *
*пп*                                 * виду *
*  *                                 *платежiв*
*********************************************************************************
 1. За перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем   001
 
 2. За митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного
   контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають
   такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, встановленим
   для митницi                             003
 
 3. За вiдмову вiд замовлених послуг, передбачених п. 2 цього додатку,
   без завчасного попередження в письмовiй формi            004
 
 4. За  митне  оформлення  транспортного  засобу  iндивiдуального
   користування, якщо цей засiб використовується для перевезення
   товарiв та iнших предметiв в обсягах, що пiдлягають обкладенню
   митом                                005
                                       
 5. За видачу посвiдчень на право реєстрацiї (перереєстрацiї) ввезених  
   в Україну громадянами транспортних засобiв (у тому числi ввезених
   тимчасово), а також номерних агрегатiв, що пiдлягають реєстрацiї в
   органах Державної автомобiльної iнспекцiї              006
 
 6. За зберiгання товарiв та iнших предметiв на складах митниць (крiм
   товарiв та iнших предметiв, зазначених у статтi 86 Митного кодексу
   України)                               008
 
 7. За зберiгання товарiв та iнших  предметiв,  що  пiдлягають
   обов'язковiй передачi митницi для зберiгання i зазначенi у статтi
   86 Митного кодексу України                      009
 
 8. За митне оформлення товарiв та iнших предметiв            010
 
 9. За митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) майна пiд
   зобов'язання про його зворотне вивезення (ввезення)         012
 
 10. За митне оформлення товарiв у разi транзиту             014
 
 11. За митне оформлення товарiв у разi ввезення на митний лiцензiйний
   склад                                015
 
 12. За видачу пiдприємству свiдоцтва про визначення його декларантом   019
 
 13. За продовження термiну дiї (перереєстрацiї) свiдоцтва про визнання
   пiдприємства декларантом                       018
 
Додаток N 3
до наказу Держмитслужби
вiд 30.01.1998 р. N 40

КЛАСИФIКАТОР ВИДIВ МИТНИХ ПОСЛУГ
вiдповiдно до ст. 19 Митного кодексу України

***************************************************************************
* N *      Найменування митних послуг      *Код виду платежiв*
*пп *                         *         *
***************************************************************************
 1. За пiдготовку фахiвцiв з митного оформлення        030
 
 2. За видачу посвiдчення фахiвця з митного оформлення    031
 
 3. За надання консультацiй                  032
 
 4. Iншi види послуг                     039
 

Порядок нарахування та розрахункiв по зазначених платежах проводиться згiдно дiючого законодавства та нормативних актiв Держмитслужби.

Додаток 4

КЛАСИФIКАТОР ЗВIЛЬНЕНЬ ВIД ОБКЛАДЕННЯ ВВIЗНИМ МИТОМ

*****************************************************************************
* N *            Позицiї та роздiли            * код *
*п/п*                                 *   *
*****************************************************************************
               Роздiл I
 
         Звiльнення вiд обкладення митом,
          тарифнi пiльги та преференцiї
          вiдповiдно до Закону України
        "Про Єдиний митний тариф" та Декрету
          Кабiнету Мiнiстрiв України
         "Про Єдиний митний тариф України"
 
 1. Транспортнi  засоби,  що  здiйснюють  регулярнi  мiжнароднi
   перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також тi предмети
   матерiально-технiчного  постачання  i  спорядження,  паливо,
   продовольство та iнше майно, якi необхiднi для їх нормальної
   експлуатацiї на час перебування в дорозi, в пунктах промiжної
   зупинки або придбанi за кордоном у зв'язку з лiквiдацiєю аварiї
   (поломки) цих транспортних засобiв                 01
 
 2. Ввезення (iмпортування)  в  українськi  порти  українськими
   риболовецькими пiдприємствами власного, необробленого  вилову
   морської риби, безхребетних, ракоподiбних  або  мушлей,  чи
   зазначеного вилову, пiдготовленого до реалiзацiї до моменту його
   продажу                              02
 
 3. Валюта України, iноземна валюта та цiннi папери          03
 
 4. Товари та iншi предмети, що пiдлягають переданню у власнiсть
   держави у випадках, передбачених законами України         04
 
 5. Товари та iншi предмети, що стали в результатi пошкодження до
   пропуску їх через митний кордон України  непридатними  для
   використання як вироби або матерiали                05
 
 6. Товари i послуги, передбаченi для власних потреб дипломатичних
   представництв,  консульських  установ  iноземних  держав  та
   представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для
   використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних мiсiй та
   членами їх сiмей, якi проживають разом з особами цього персоналу  06
 
 7. Товари та iншi предмети, якi походять з митної територiї України
   i ввозяться назад на цю територiю без обробки або переробки    07
 
 8. Товари та iншi предмети, що знову ввозяться на митну територiю
   України i походять з iншої територiї, якi були оплаченi митом при
   первiсному ввезеннi на митну територiю України та тимчасово
   вивозились за її межi                       08
 
 9. Товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України
   за  рахунок  коштiв  Державного  валютного  фонду  України,
   республiканського (Республiки Крим), мiсцевих валютних фондiв*   09
 
 10. Товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України
   за рахунок iноземних кредитiв, що надаються пiд гарантiю Кабiнету
   Мiнiстрiв України*                        10
 
 11. Товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю
   України всеукраїнськими та мiжнародними об'єднаннями громадян,
   якi  постраждали  внаслiдок  Чорнобильської  катастрофи  (за
   перелiком органiзацiй, товарiв та граничних обсягiв їх ввезення в
   Україну, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України)*        11
 
 12. Ввезення на митну територiю України засобiв захисту рослин i
   тварин, калiйних i фосфатних добрив                12
 
 13. Товари та iншi предмети, що тимчасово ввозяться на митну
   територiю України i призначенi до зворотного вивезення за її межi
   у встановленi строки у незмiнному станi або вiдремонтованому
   виглядi                              20
 
 14. Предмети дитячого асортименту (зменшуються ставки на 50 %)    21
 
 15. В iнших випадках, що визначаються Верховною Радою України     29
 
 
               Роздiл II
 
         Звiльнення вiд обкладення митом,
         тарифнi пiльги та преференцiї,
     вiдповiдно до iнших законодавчих актiв України
 
 16. Давальницька сировина iноземного замовника, що ввозиться
   вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою
   сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"            31
 
 17. Готова продукцiя, вироблена з давальницької  сировини
   українського замовника, що ввозиться вiдповiдно до Закону
   України "Про  операцiї  з  давальницькою  сировиною  у
   зовнiшньоекономiчних вiдносинах"                  32
 
 18. Майно, що ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора
   до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями     35
 
 19. Майно, що ввозиться в Україну за договорами (контрактами) про
   спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть                  36
 
 20. Вантажi з гуманiтарною допомогою, що надходять на митну
   територiю України вiд iноземних юридичних i фiзичних осiб за
   умови подання вiдповiдного пiдтвердження Комiсiї з питань
   координацiї приймання, транспортування, охорони та розподiлу
   гуманiтарної допомоги, що надходить iз зарубiжних країн, при
   Кабiнетi Мiнiстрiв України                     40
 
 21. Насiння, що ввозиться для проведення наукових дослiджень та
   для державного сортовипробування                  51
 
 22. Товари, звiльненi вiд обкладення ввiзним митом вiдповiдно
   до Указу Президента України "Про заходи щодо iнвестування
   розвитку генеруючих потужностей електроенергетики України"     52
 
 23. Сировина, матерiали, устаткування та обладнання,  якi
   ввозяться в Україну для  потреб  власного  виробництва
   суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш"*       53
 
 24. Товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю
   України вiдповiдно до Закону України  "Про  статус  i
   соцiальний захист громадян, якi  постраждали  внаслiдок
   Чорнобильської катастрофи"*                    54
 
 25.  Обладнання  та  матерiали,  призначенi  для  власної
   iнформацiйної  дiяльностi  засобiв  масової  iнформацiї,
   виробництва i розповсюдження їхньої iнформацiйної продукцiї
   вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку засобiв
   масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв"*       55
 
 26. Iншi законодавчi акти України**                  69
 
              Роздiл III
 
         Звiльнення вiд обкладення митом,
          тарифнi пiльги та преференцiї
        вiдповiдно до мiжнародних договорiв
          та iнших зобов'язань України
 
 27. Товари, що ввозяться в Україну в межах договорiв про вiльну
   торгiвлю                              71
 
 28. Сировина, матерiали, устаткування та обладнання,  якi
   ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї країн СНД,
   вiдповiдно до Ашгабатської угоди                  72
 
 29. Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на
   виконання Угоди мiж Україною та США щодо надання допомоги
   Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також
   запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення         81
 
 30. Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж
   урядами України, Канади, США та Швецiї про  створення
   Українського науково-технологiчного центру             82
 
 31. Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж
   Урядами України та США про гуманiтарне i технiко-економiчне
   спiвробiтництво                          83
 
 32. Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж
   Урядом України та Комiсiєю Європейського Спiвтовариства з
   метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в  рамках
   програми ТACIS                           84
 
 33. Товари, що ввозяться в Україну на виконання програми
   технiчної допомоги, що надається Урядом Канади           85
 
 34. Iншi мiжнароднi та мiжурядовi угоди**               99
 
************************************************
   * До вирiшення питання в законодавчому порядку, застосування
пункту 11 у 1998 роцi здiйснюється за дозволом Держмитслужби.
 
   ** Зазначаються у п. 7.2 гр. 44 ВМД
 
Додаток 5

КЛАСИФIКАТОР ЗВIЛЬНЕНЬ ВIД СПЛАТИ ВИВIЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) МИТА

******************************************************************************
* N *            Позицiї та роздiли             * Код *
*з/п*                                 *   *
******************************************************************************
               Роздiл I
 
         Звiльнення вiд обкладення митом,
          тарифнi пiльги та преференцiї
          вiдповiдно до Закону України
        "Про Єдиний митний тариф" та Декрету
          Кабiнету Мiнiстрiв України
         "Про Єдиний митний тариф України"
 
 1. Предмети матерiально-технiчного постачання  та  спорядження,
   паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та iнше
   майно, що вивозиться за межi митної територiї України для
   забезпечення виробничої дiяльностi українських та орендованих
   (зафрахтованих) українськими пiдприємствами  i  органiзацiями
   суден, що ведуть морський промисел                 01
 
 2. Товари та iншi предмети iноземного походження, якi вивозяться
   назад за межi митної територiї України без обробки або переробки  02
 
 3. Товари та iншi предмети, що знову вивозяться за межi митної
   територiї України i походять з цiєї територiї, якi були оплаченi
   митом при первiсному вивезенi за межi митної територiї України та
   тимчасово ввозились на цю територiю                 03
 
 4. В iнших випадках, що визначаються Верховною Радою України      29
 
               РОЗДIЛ II
 
         Звiльнення вiд обкладення митом,
         тарифнi пiльги та преференцiї,
     вiдповiдно до iнших законодавчих актiв України
 
 5. Готова продукцiя, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної
   iноземним замовником, вiдповiдно до Закону України "Про операцiї
   з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"    31
 
 6. Товари, що вивозяться як давальницька сировина, вiдповiдно до
   Закону України "Про операцiї з давальницькою  сировиною  у
   зовнiшньоекономiчних вiдносинах"                  32
 
 7. Товари, звiльненi вiдповiдно до Закону України "Про вивiзне
   (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину"        33
 
 8. Товари виробництва вiльних економiчних зон, звiльненi вiд сплати
   вивiзного (експортного) мита вiдповiдно до законодавства України  51
 
 9. Iншi законодавчi акти України**                   69
 
              РОЗДIЛ III
 
         Звiльнення вiд обкладення митом,
          тарифнi пiльги та преференцiї
        вiдповiдно до мiжнародних договорiв
          та iнших зобов'язань України
 
 10. Сировина, матерiали, устаткування та обладнання, якi вивозяться
   з України в межах виробничої кооперацiї країн СНД, вiдповiдно до
   Ашгабатської угоди                         71
 
 11. Товари, звiльненi вiд обкладання вивiзним (експортним) митом
   згiдно з мiжурядовими угодами про вiльну торгiвлю          81
 
 12. Iншi мiжнароднi та мiжурядовi угоди **               99
 
****************************************
   ** Зазначаються у п. 7.2 гр. 44 ВМД
 
Додаток 6

КЛАСИФIКАТОР ЗВIЛЬНЕНЬ ВIД СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ

*****************************************************************************
* N *           Позицiї та роздiли             * Код *
*з/п*                                *   *
*****************************************************************************
               Роздiл I
 
        Звiльнення вiд обкладення акцизним
          збором вiдповiдно до Декрету
     Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр"
 
 1. Товари, ввезенi в Україну пiдприємствами -  виробниками
   пiдакцизних товарiв за наявностi пiдтвердження податкової
   адмiнiстрацiї, що це пiдприємство є виробником пiдакцизних
   товарiв                             01
 
 2. Легковi автомобiлi спецiального призначення для iнвалiдiв за
   наявностi довiдки органiв соцiального забезпечення про оплату
   ними вартостi таких автомобiлiв                 02
 
 3. Легковi автомобiлi спецiального призначення (швидка допомога,
   мiлiцiя тощо) за встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України
   перелiком, якi будуть використанi  за  призначенням,  за
   наявностi вiдповiдного документа                 03
 
               Роздiл II
 
        Звiльнення вiд обкладення акцизним
          збором вiдповiдно до iнших
          законодавчих актiв України
 
 4. Зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, ввезених в
   Україну з метою показу чи демонстрацiї, якщо вони залишаються
   власнiстю iноземних юридичних осiб i їх використання на
   територiї України не має комерцiйного характеру         30
 
 5. Товари, якi ввозяться в Україну у режимi тимчасового ввезення
   пiд зобов'язання про зворотне вивезення             31
 
 6. Товари, що були ранiше вивезенi з України пiд зобов'язання про
   зворотне ввезення                        32
 
 7.  Конфiсковане,  спадкове  майно,  безгосподарче  майно,
   коштовностi та iншi цiнностi, якi  перейшли  за  правом
   спадкування до держави                      33
 
 8. Товари, що повертаються в Україну на пiдставi рекламацiйних
   актiв або внаслiдок розiрвання контракту, технiчним чи iншим
   причинам, за умови, якщо повернення бракованої продукцiї
   згiдно з рекламацiйними актами здiйснюється  не  пiзнiше
   встановленого  термiну  повернення  валютної  виручки  у
   вiдповiдностi  з  чинним  законодавством  та  передбачено
   контрактом, а технiчнi чи iншi причини, внаслiдок  яких
   вiдбулося  розiрвання  контракту,  вiдповiдним   чином
   пiдтверджуються сторонами контракту, або iншими вiдповiдними
   органами                             34
 
 9. Iншi законодавчi акти України*                  69
 
              Роздiл III
 
        Звiльнення вiд обкладення акцизним
            збором вiдповiдно до
         мiжнародних договорiв та iнших
            зобов'язань України
 
 10. Товари  i  послуги,  передбаченi  для  власних  потреб
   дипломатичних представництв, консульських установ iноземних
   держав та представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а
   також  для  використання  дипломатичним  персоналом  цих
   дипломатичних мiсiй та членами їх сiмей, якi проживають разом
   з особами цього персоналу                    70
 
 11. Сировина, матерiали, устаткування та обладнання, якi ввозяться
   в Україну в межах виробничої кооперацiї країн СНД, вiдповiдно
   до Ашгабатської угоди                      71
 
 12. Товари, звiльненi вiдповiдно до мiжурядових угод, за умови
   подання  вiдповiдної  довiдки  Нацiонального  Агентства
   реконструкцiї та розвитку                    72
 
 13. Товари, звiльненi вiдповiдно до мiжурядової угоди  про
   створення УНТЦ                          73
 
 14. Товари, якi ввезеннi в рамках Угоди мiж  Україною  i
   Сполученими  Штатами  Америки  про   гуманiтарне   i
   технiко-економiчне спiвробiтництво                74
 
 15. Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання
   Угоди мiж Україною та США щодо надання допомоги Українi в
   лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання
   розповсюдження зброї масового знищення              75
 
 16. Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом
   України та Комiсiєю Європейського Спiвтовариства з метою
   реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми
   ТACIS                              76
 
 17. Товари, що ввозяться в Україну на виконання програми технiчної
   допомоги, що надається Урядом Канади               77
 
 18. Iншi мiжнароднi та мiжурядовi угоди*              99
 
********************************************
   * Зазначаються у п. 7.3 гр. 44 ВМД
 

 

Додаток 7

КЛАСИФIКАТОР ЗВIЛЬНЕНЬ ВIД СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

               Роздiл I
 
    Звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть
  вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть"
 
 1. Товари i послуги, передбаченi для власних потреб дипломатичних
   представництв, консульських установ iноземних  держав  та
   представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для
   використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних мiсiй
   та членами їх сiмей, якi проживають разом з особами цього
   персоналу                             01
 
 2. Ввезення (пересилання) учнiвських зошитiв, пiдручникiв та
   навчальних посiбникiв*                       02
 
 3. Товари спецiального призначення для iнвалiдiв (за перелiком,
   установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України)             03
 
 4. Лiкарськi засоби та вироби медичного  призначення,  якi
   зареєстрованi в Українi  у  встановленому  законодавством
   порядку                              04
 
 5. Товари та iншi предмети, що тимчасово вивозились (ввозилися)
   за межi митної територiї (на митну територiю) України та
   призначенi для зворотнього ввезення (вивезення) у встановленi
   строки у незмiнному станi                     05
 
 6. Товари критичного iмпорту для вiтчизняного виробництва до
   01.01.99 р. за перелiком, встановленим Кабiнету Мiнiстрiв
   України                              06
 
 7. Перемiщення предметiв культового призначення  релiгiйними
   органiзацiями за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв
   України*                              07
 
 8. Ввезення (iмпортування) в українськi порти  українськими
   риболовецькими пiдприємствами власного, необробленого вилову
   морської риби, безхребетних, ракоподiбних або мушлей, чи
   зазначеного вилову, пiдготовленого до реалiзацiї до моменту
   його продажу                            08
 
 9. Передача конфiскованого майна, знахiдок, скарбiв або майна,
   визнаних безхазяйними, у розпорядження державних органiв або
   органiзацiй, уповноважених здiйснювати їх збереження  або
   продаж згiдно iз законодавством*                  09
 
 10. Вантажi з гуманiтарною допомогою, що надходять на митну
   територiю України вiд iноземних юридичних i фiзичних осiб за
   умови подання вiдповiдного пiдтвердження Комiсiї з питань
   координацiї приймання, транспортування, охорони та розподiлу
   гуманiтарної допомоги, що надходить iз зарубiжних країн, при
   Кабiнетi Мiнiстрiв України                     10
 
 
               Роздiл II
 
    Звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть
     вiдповiдно до iнших законодавчих актiв України
 
 
 
 11. Сировина, матерiали, що ввозяться як давальницька сировина,
   вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою
   сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, на виконання
   зобов'язань по векселях, виданих платниками  податку  до
   набрання чинностi Закону України "Про податок на додану
   вартiсть"                             30
 
 
 12. Товари, що повертаються в Україну на пiдставi рекламацiйних
   актiв або внаслiдок розiрвання контракту, технiчним чи iншим
   причинам, за умови, якщо повернення бракованої продукцiї
   згiдно з рекламацiйними актами здiйснюється  не  пiзнiше
   встановленого  термiну  повернення  валютної  виручки  у
   вiдповiдностi  з  чинним  законодавством  та  передбачено
   контрактом, а технiчнi чи iншi причини, внаслiдок  яких
   вiдбулося  розiрвання  контракту,  вiдповiдним   чином
   пiдтверджуються сторонами контракту, або iншими вiдповiдними
   органами                              31
 
 13. Iмпортованi товари, що використовуються для виготовлення
   продукцiї за контрактом N 1346/38 (на строк виконання цього
   контракту)                             32
 
 14. Сировина, матерiали, устаткування  та  обладнання,  якi
   ввозяться в  Україну  для  потреб  власного  виробництва
   суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш"*       33
 
 15. Iншi законодавчi акти України**                  69
 
 
              Роздiл III
 
    Звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть
        вiдповiдно до мiжнародних договорiв
          та iнших зобов'язань України
 
 16. Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну в межах Угоди
   мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну
   торгiвлю                              71
 
 17. Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання
   Угоди мiж Україною та США щодо надання допомоги Українi в
   лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання
   розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25.10.93 р.       72
 
 18. Товари, звiльненi вiдповiдно до мiжурядових угод за умови
   подання вiдповiдної довiдки Нацiонального Агентства України з
   реконструкцiї та розвитку                     73
 
 19. Сировина, матерiали, устаткування  та  обладнання,  якi
   ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї країн СНД
   вiдповiдно до Ашгабатської угоди                  74
 
 20. Товари, звiльненi вiдповiдно до мiжурядової угоди  про
   створення УНТЦ                           75
 
 21. Товари, якi ввезенi в рамках Угоди  мiж  Україною  i
   Сполученими  Штатами  Америки  про   гуманiтарне   i
   технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92 р.         76
 
 23. Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом
   України та Комiсiєю Європейського Спiвтовариства з метою
   реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми
   ТACIS                               77
 
 24. Товари, що ввозяться в Україну на виконання програми технiчної
   допомоги, що надається Урядом Канади                78
 
 
 25. Iншi мiжнароднi та мiжурядовi угоди**               99
 
 
**********************************************
   * Крiм операцiй з пiдакцизними товарами.
 
   ** Зазначаються у п. 7.4 гр. 44 ВМД
 
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.