Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 346 від 09.06.1999

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

4.12.97 11/1-11556

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використання в роботi надсилаємо наказ Держмитслужби України вiд 27.11.97 р. N 595 "Про затвердження Порядку контролю митними органами за справлянням та перерахуванням податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України", зареєстрований Мiнiстерством юстицiї України 27 листопада 1997 р. за N 565/2369.

     Наказ набуває чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї.

     Повiдомляємо, що з набуттям чинностi зазначеного наказу втрачають чиннiсть такi листи Держмитслужби:

  • вiд 30.09.97 р. N 11/1- 9248;

  • вiд 20.10.97 р. N 11/1- 9910.

     Додаток: наказ Держмитслужби вiд 27.11.97 р. N 595 на 11 арк.

Голова Служби Л. Деркач

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

27 листопада 1997 р. N 595


Про затвердження Порядку контролю митними органами за справлянням та перерахуванням податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
"27" листопада 1997 р. За N 565/2369


     На виконання п.10.2 статтi 10 Закону України вiд 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть" НАКАЗУЮ:

          1. Затвердити Порядок контролю митними органами за справлянням та перерахуванням податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України (додається).

     2. Скасувати дiю наказу Державної митної служби України вiд 08.08.97 р. N 371 "Про затвердження Порядку контролю митними органами за справлянням та перерахуванням податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України"

     3. Вважати таким, що втратив чиннiсть наказ Державної митної служби України вiд 14.02.97 р. N 68 "Про затвердження Iнструкцiї щодо порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України" в частинi справляння та перерахування до бюджету податку на додану вартiсть з iмпортних товарiв.

     4. Управлiнню статистики, контролю та аналiзу (Овдiєнко Н.Т.) разом з Iнформацiйним аналiтичним митним управлiнням (Копосов С.А.) внести вiдповiднi змiни до нормативно - довiдкової бази та програмного забезпечення.

     5. Правовому управлiнню (Будников М.П.) забезпечити державну реєстрацiю в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Управлiнню справами (Максимов Ю.Ю.) пiсля державної реєстрацiї наказу забезпечити тиражування та вiдправлення цього наказу в митнi установи.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Яценко С.А.

Голова Служби Л.Деркач

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної
служби України вiд
27.11.97р. N 595
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
"27" листопада 1997 р. За N 565/2369

ПОРЯДОК
КОНТРОЛЮ МИТНИМИ ОРГАНАМИ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ТА    ПЕРЕРАХУВАННЯМ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ ДО БЮДЖЕТУ ПIД ЧАС ВВЕЗЕННЯ (ПЕРЕСИЛАННЯ) ТОВАРIВ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ

     1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Порядок контролю митними органами за справлянням та перерахуванням податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України (далi - Порядок) розроблено на виконання та вiдповiдно до положень Закону України вiд 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть".

     1.2. Товари, якi ввозяться (пересилаються) в Україну оподатковуються податком на додану вартiсть (далi - ПДВ) за ставками, встановленими Законом України вiд 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть".

     Податок на додану вартiсть становить 20 вiдсоткiв вiд бази оподаткування (основи для нарахування), що обраховується за статтею 4 Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     1.3. Податок на додану вартiсть сплачується платниками податку - одержувачами (покупцями та замовниками) товарiв одночасно зi сплатою мита та митних зборiв (на момент оформлення вантажної митної декларацiї (далi - ВМД)).

     У разi ввезення (пересилання) на територiю України товарiв, якi зазначенi у Додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.97 р. N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв", в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.09.97 р. N 1078 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.01.97 р. N 52, перерахування вiдповiдних сум попередньої оплати на депозитнi рахунки митних органiв здiйснюється до/або на момент оформлення попередньої (акцизної) ВМД.

     З 01.10.97 р. платники податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України можуть за власним бажанням сплачувати суми цього податку шляхом надання митному органу простого векселя на суму податкового зобов'язання (далi - податковий вексель) за кожною вантажною митною декларацiєю окремо, у порядку та у строки, встановленi чинним законодавством.

     Виняток становлять:

  • товари, на якi встановлено законодавством акцизний збiр (крiм тютюнової сировини);

  • товари, якi зазначенi у 1-24 групах ТН ЗЕД (ГС);

  • товари критичного iмпорту для вiтчизняного виробництва ввезенi до 01.01.99 р.

     Товари, за якi не було сплачено податок на додану вартiсть, митному оформленню не пiдлягають, крiм випадкiв, коли вони за Законом "Про податок на додану вартiсть" пiдлягають звiльненню вiд обкладення цим податком.

     1.4. Контроль за правильнiстю обчислення i своєчаснiстю сплати ПДВ при митному оформленнi товарiв, що iмпортуються в Україну, здiйснюється митними органами.

     1.5. Ввезенi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi товари, на якi поширюються податковi пiльги згiдно з Законом України "Про податок на додану вартiсть", пiдлягають митному оформленню за умови подання митному органу iмпортером заяви про мету ввезення та подальше використання цих товарiв та за умови надання зобов'язання про їх використання виключно з тiєю метою, яка зумовлює пiльговий режим оподаткування.

     1.6. Нарахування та справляння ПДВ при митному оформленнi давальницької сировини здiйснюється з урахуванням положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" та наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 13.02.96 р. N 26, зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї 16.02.96 р. за N 78/1103., в частинi, що не суперечить положенням Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     1.7. Податок на додану вартiсть, який має бути повернений суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi державними податковими адмiнiстрацiями, не може бути зарахований як внесення обов'язкових платежiв пiд час iмпортування товарiв в Україну.

     1.8. Оплатою ПДВ вважається момент оформлення у повному обсязi ВМД.

     ВМД не може бути оформлена до того, як вiдповiднi суми коштiв надiйдуть на депозитний рахунок митної установи.

     Платники ПДВ на товари, що iмпортуються в Україну, перераховують кошти у виглядi попередньої оплати на депозитнi рахунки митних установ, крiм випадкiв, якщо як засiб платежу застосовується податковий вексель.

     Платники податку на додану вартiсть на товари, на якi встановлено акцизний збiр, (крiм тютюнової сировини) та товари, якi зазначенi у 1-24 групах ТН ЗЕД (ГС), що iмпортуються в Україну, перераховують кошти у виглядi попередньої оплати на депозитнi рахунки митних установ.

     Платники податку на додану вартiсть на iншi товари, за умови використання пiд час митного оформлення вантажiв податкового векселя, сплачують до Державного бюджету належнi суми ПДВ вiдповiдно до положень Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     1.9. Митна вартiсть товарiв та iнших предметiв визначається згiдно зi статтями 16 та 17 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     1.10. Суми податку на додану вартiсть справляються в нацiональнiй валютi України та зараховуються до Державного бюджету України.

     2. ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ

     2.1. Об'єктом оподаткування податком на додану вартiсть є операцiї з:

     - ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України та отримання робiт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання (споживання) на митнiй територiї України, в тому числi операцiї з ввезення (пересилання) майна за договорами оренди (лiзингу), застави та iпотеки;

     За операцiями, якi не пiдлягають декларуванню митним органам, ПДВ нараховується та справляється податковими адмiнiстрацiями.

     3. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ

     3.1. Платниками податку на додану вартiсть є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, в тому числi фiзичнi особи - пiдприємцi без створення юридичної особи, пiдприємства з iноземними iнвестицiями, iншi юридичнi особи, що не є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi ввозять (пересилають) товари на митну територiю України або отримують вiд нерезидента роботи (послуги) для їх використання (споживання).

     4. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

     База оподаткування ПДВ для товарiв, якi ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, визначається вiдповiдно до вимог пункту 4.3 статтi 4 Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     5. ТОВАРИ, ЗВIЛЬНЕНI ВIД ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ

5.1. Вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються товари, що не пiдлягають оподаткуванню ПДВ. Класифiкатор звiльнень вiд сплати податку на додану вартiсть наведено у додатку 1.

     6. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ

     6.1. Сума податку на додану вартiсть нараховується за формулами, де СПДВ - сума ПДВ; Са - сума акцизного збору; В - митна вартiсть; З - митнi збори; М - мито; П - ставка податку на додану вартiсть (20%):

а) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

СПДВ = (В + З + М + Са) х П/100;

б) на товари, що обкладаються тiльки митом:

СПДВ = (В + З + М) х П/100;

в) на товари, що обкладаються тiльки акцизним збором:

СПДВ = (В + З + Са) х П/100;

г) на iншi товари, що не пiдлягають обкладенню митом та акцизним збором:

СПДВ = (В + З) х П/100.

У випадках, коли митна вартiсть менша, нiж договiрна (контрактна) вартiсть (наприклад, при умовах поставки DDU) для нарахування ПДВ застосовується вартiсть договiрна (контрактна) вiдповiдно до п.4.3. статтi 4 Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     7. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ВАНТАЖНОЇ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ

     7.1. Нарахування податку на додану вартiсть, що пiдлягає сплатi, проводиться у графi 47 ВМД та додаткових аркушiв до неї у такому порядку:

     7.1.1. У першiй колонцi графи 47 "Вид" зазначається шифр платежу:

     "податок на додану вартiсть" - 28.

     7.1.2. У другiй колонцi графи 47 "Основа нарахування" при нарахуваннi ПДВ зазначається:

  • сума, що включає митну вартiсть товарiв, зазначену у графi 12 ВМД i обчислену в нацiональнiй валютi України за курсом Нацiонального банку України, що дiє на день митного оформлення митницею ВМД; митнi збори; мито на товари, що пiдлягають обкладенню митом; акцизний збiр на товари, на якi встановлено акцизний збiр;

  • якщо ж митна вартiсть менша, нiж договiрна (контрактна) вартiсть, то зазначається сума, що включає фактурну вартiсть товарiв, зазначену у графi 22 ВМД i обчислену в нацiональнiй валютi України за курсом Нацiонального банку України, що дiє на день митного оформлення митницею ВМД; митнi збори; мито на товари, що пiдлягають обкладенню митом; акцизний збiр на товари, на якi встановлено акцизний збiр.

     7.1.3. У третiй колонцi графи 47 "Ставка" зазначається розмiр ставки податку на додану вартiсть.

     7.1.4. У четвертiй колонцi графи 47 "Сума" зазначається та сума податку на додану вартiсть, що пiдлягає сплатi.

     7.1.5. У п'ятiй колонцi графи 47 "СП" зазначається спосiб платежiв:

     "01" - безготiвковий розрахунок через банкiвськi установи;

     "02" - внесення готiвки до каси митницi або до каси уповноваженого банку;

     "03" - вексель авiзований, податковий вексель;

     "У" - умовне нарахування платежу. При цьому у графi 44 ВМД пiд пунктом 7 зазначаються реквiзити документа, на пiдставi якого податки не пiдлягають сплатi.

     7.2. У графi "В" "Подробицi пiдрахунку" зазначаються шифр платежу, загальна сума платежiв за цим шифром, яка складається з платежiв по ВМД i кожному додатковому аркушу, платiжнi реквiзити.

     7.3. У графi "С" зазначаються номери i дати платiжних документiв, що засвiдчують сплату коштiв на погашення нарахованих сум ПДВ.

     7.4. У графi 36 "Преференцiї" зазначаються коди звiльнень вiд оподаткування "00/00", де першi двi цифри - код звiльнення вiд оподаткування митом; другi двi цифри - код звiльнення вiд оподаткування ПДВ (див. додаток 1).

     За вiдсутностi звiльнення вiд сплати мита чи податку на додану вартiсть, або при застосуваннi нульової ставки податку проставляється код "00".

     8. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

     8.1. При iмпортi товарiв, на якi встановлено акцизний збiр (крiм тютюнової сировини), товарiв, якi зазначенi у 1-24 групах ТН ЗЕД (ГС) та iнших товарiв без використання вексельної форми сплати ПДВ порядок та строки сплати ПДВ аналогiчнi з порядком та строками сплати ввiзного мита та митних зборiв.

     8.2. За умови застосування, за бажанням платника, вексельної форми сплати ПДВ для цiлей митного оформлення товарiв, що iмпортуються на територiю України i не зазначенi у п.8.1, моментом сплати ПДВ є момент подання до митницi оформлення трьох примiрникiв податкового векселя, оформленого вiдповiдно до положень Закону України "Про податок на додану вартiсть".

     Податковi векселi, виписанi тими платниками податку, що мали протягом останнiх 12 мiсяцiв обсяг оподатковуваних операцiй з продажу товарiв (робiт, послуг) бiльше п'яти мiльйонiв гривень та проти яких не порушено справу стосовно банкрутства, не пiдлягають забезпеченню.

     Податковi векселi, виписанi iншими платниками податку, пiдлягають пiдтвердженню шляхом авалю.

     Довiдка про вiдповiднiсть статусу iмпортера зазначеним вимогам безплатно видається податковим органом на запит платника податку та поновлюється кожнi три календарнi мiсяцi.

     Оригiнал довiдки подається при оформленнi ВМД; ксерокопiя довiдки, засвiдчена печаткою декларанта, залишається у справах митницi.

     Номер та дата довiдки зазначаються у п. 9 гр.44 ВМД.

     8.3. Пiд час оформлення ВМД, на зворотному боцi всiх трьох примiрникiв податкового векселя проставляються дата та довiдковий номер декларацiї, що засвiдчується особистим штампом "СПЛАЧЕНО" iнспектора вiддiлу митних платежiв, а пiсля завершення оформлення - особистою печаткою iнспектора митного органу, який здiйснював випуск товару у вiльний обiг.

     8.4. Перший примiрник податкового векселя залишається у справах митницi та ставиться на контроль, другий - протягом трьох днiв з моменту завершення оформлення ВМД надається податковiй адмiнiстрацiї за мiсцем реєстрацiї платника податку, третiй - повертається платнику податку для власного облiку.

     8.5. Данi про прийнятi на облiк податковi векселi заносяться до окремого журналу, який повинен бути прошнурований та опечатаний. Форму журналу облiку податкових векселiв наведено у додатку 2.

     8.6. Примiрники податкових векселiв надаються податковим адмiнiстрацiям разом з реєстром податкових векселiв, заповненим за формою, наведеною у додатку 3, засвiдченим пiдписом начальника вiддiлу митних платежiв.

     Реєстри податкових векселiв заповнюються у двох примiрниках: другий примiрник реєстру зберiгається у справах вiддiлу митних платежiв. Номер та дата реєстру заносяться у вiдповiдну графу журналу облiку податкових векселiв.

     Данi про оплаченi податковi векселi щомiсячно надаються державними податковими адмiнiстрацiями митним органам, вiд яких отримано реєстри виданих платниками податку податкових векселiв. Цi данi вiдображаються в журналi облiку податкових векселiв.

     8.7. Державною митною службою до 15 числа кожного мiсяця, що настає за звiтним, подаються до Головного управлiння Державного казначейства та до Державної податкової адмiнiстрацiї вiдомостi про перерахованi до Держбюджету суми ПДВ з iмпортних товарiв у розрiзi областей та митних установ. Щомiсячно, до цього ж строку, реєстри вiдомостей про сплачений ПДВ у розрiзi платникiв (суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi) передаються митними органами до обласних фiнансових органiв та до податкових адмiнiстрацiй.

     8.8. Для забезпечення облiку та контролю за фактично нарахованими та сплаченими сумами ПДВ, митними органами ведуться особовi рахунки пiдприємств у встановленому Державною митною службою порядку.

     9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ РАНIШЕ СПЛАЧЕНИХ СУМ ПОДАТКУ НА
ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

     9.1. Повернення надмiру чи помилково нарахованих i сплачених сум ПДВ (крiм сум ПДВ, що були сплаченi шляхом подання податкового векселя) здiйснюється митними органами у разi подання їм письмового звернення суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, копiй оформленої ВМД на ввезення товарiв та розрахункових платiжних документiв про їх сплату, якщо не минув рiчний строк з дня внесення платежiв до бюджету.

     10. ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ НЕ СПЛАЧЕНИХ У ВСТАНОВЛЕНI СТРОКИ ПДВ

     10.1. Не сплаченi в установленi законодавством строки суми ПДВ з iмпортованих товарiв сплачуються платником податку в установленому законодавством порядку.

Додаток 1
до Порядку контролю митними органами за справлянням та перерахуванням податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересипання) товарiв на митну територiю України

Класифiкатор звiльнень вiд сплати податку на додану вартiсть

 N                                  ОПИС   Код
 1 Товари i послуги, передбаченi для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ iноземних держав та представництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних мiсiй та членами їх сiмей, якi проживають разом з особами цього персоналу. Порядок звiльнення та перелiк операцiй, що пiдлягають звiльненню, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з принципу взаємностi стосовно кожної окремої держави   21
 2 Ввезення (iмпортування) учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв   25
 3 Товари спецiального призначення для iнвалiдiв (за перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України)   26
 4 Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення, зареєстрованi в Українi в установленому законодавством порядку   27
 5 Товари та iншi предмети, що тимчасово вивозились (ввозились) за межi митної територiї (на митну територiю) України та призначенi для зворотного ввезення (вивезення) в установленi строки у незмiнному станi   28
 6 Товари, ввезенi в рамках Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi у лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також для запобiгання розповсюдження ядерної зброї масового знищення вiд 25.10.93 р.   29
 7 Товари, звiльненi вiдповiдно до мiжурядових угод за умови подання вiдповiдної довiдки Нацiонального агенства України з реконструкцiї та розвитку   30
 8 Товари критичного iмпорту для вiтчизняного виробництва до 01.01.99 р. за перелiком встановленим Кабiнету Мiнiстрiв України   31
 9 Сировина, матерiали, устаткування та обладнання, якi ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш"   33
10 Сировина, матерiали, устаткування та обладнання, якi ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї країн СНД вiдповiдно до Ашгабатської угоди   34
11 Товари, звiльненi вiдповiдно до мiжурядової угоди про створення Українського науково-технологiчного центру   35
12 Перемiщення предметiв культового призначення релiгiйними органiзацiями (за перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України)   37
13 Ввезення в українськi порти українськими риболовецькими пiдприємствами власного необроблеиого вилову морської риби, безхребетних, ракоподiбних або мушель чи зазначеного пилову, пiдготовленого до реалiзацiї, до моменту його продажу   38
Передача конфiскованого майна, знахiдок, скарбiв або майна, визнаних безгосподарними, у розпорядження державних органiв або органiзацiй, уповноважених здiйснювати їх збереження або продаж згiдно iз законодавством   39
14 Iмпортованi товари, що використовуються для виготовлення продукцiї за контрактом N 1346/38 (на строк виконання цього контракту)   40
15 Товари, ввезенi в рамках Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92 р.   41

     Звiльнення вiл сплати ПДВ передбаченi законодавчими актами України не розповсюджуються на товари, якi зазначенi у 1-24 групах ТН ЗЕД (ГС) вiдповiдно до положень Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" вiд 17.07.97 р. N 468/97-ВР.

Пiльги надаються за умови виконання п.1.5 цiєї Iнструкцiї. При цьому заповнення вантажної митної декларацiї має такi особливостi: у гр. 47 ВМД нараховуються вiдповiдний платiж з позначенням пiсля виду платежу лiтери "У" (умовно нараховане) незалежно вiд звiльнення суб'єкта вiд фактичної сплати.

Iнформацiя заноситься в базу даних, але не включається у звiтнiсть по митних платежах.

У разi використання таких товарiв не за призначенням, яке передбачає пiльговий режим оподаткування, податки справляються за загальновстановленим порядком. --------------------------------------------
* Крiм операцiй з пiдакцизними товарами

** Зазначений класифiкатор не є вичерпним, у разi внесення змiн до чинного законодавства, до класифiкатору можуть вноситись вiдповiднi змiни та доповнення     

Додаток 2
до Порядку контролю митними органами за справлянням та перерахуванням податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України

Журнал облiку податкових векселiв

N
п/п
 Дата, N  ВМД Дата, N
податкового
векселя
 Сума,
 грн.
Назва, адреса
пiдприємства
 Код за ЄДРПОУ
 Назва та
 реквiзити
 банку, в
 якому був
складений
 вексель
Дата, N
довiдки
про вiдповiднiсть
статусу
iмпортера
 N штампу
iнспектора
 вiддiлу
 митних
 платежiв
     N
 особистої
 печатки
 iнспектора
вантажного
 вiддiлу
Дата, N
реєстру
Дата
оплати
векселя

 

Додаток 3
до Порядку контролю митними органами за справлянням та перерахуванням податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України

Реєстр податкових векселiв

 N
п/п
Дата, N ВМД Дата, N
податкового
векселя
 Сума, грн.  Назва та адреса пiдприємства
 Код за ЄДРПОУ

 

     Начальник вiддiлу МП

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.