Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 33 від 21.01.2000

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

14.02.97р N 68


Про затвiрдження Iнструкцiї щодо порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України

     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 р. N 66 "Про затвердження порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України"

     НАКАЗУЮ:

     1. Зiтвердити Iнструкцiю щодо порядку спраляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у рiзi ввезення товарiв на митну територiю України (додається).

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ Державного митного комiтету України вiд 07.07.94 р. N 202 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору при ввезеннi товарiв в Україну".

     3. Управлiнню статистики, контролю та аналiзу (Овдiєнко Н.Т.) разом з Iнформацiйно-аналiтичним митним управлiнням (Копосов С.А.) внести вiдповiднi змiни до нормативно-довiдкової бази та програмного забезпечення.

     4. Правовому управлiнню (Буднiков М.П.) забезпечити державну реєстрацiю наказу в Мiнiстерствi юстицiї Укряїни.

     5. Управлiнню справами (Максимов Ю.Ю.) пiсля державної реєстрацiї наказу забезпечити тиражування та розсилку цього наказу по митних установах.

     6. Контроль зa виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Яценка С.А.

Голова Служби Л.Деркач

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України вiд 14.02.97 N 68

IНСТРУКЦIЯ
ЩОДО ПОРЯДКУ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТIСТЬ ТА АКЦИЗНОГО ЗБОРУ У РАЗI ВВЕЗЕННЯ TOBАРIВ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ

     1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Iнструкцiю щодо порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України (далi - Iнструкцiя) розроблено на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 27.01.97 р. N 66 "Про затвердження порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезеня товарiв на митну територiю України" вiдповiдно до:

     - Митного кодексу України

     - статтi 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 1996р. вiд 22.03.97 N 96/96 -ВР

     - Закону України "Про операцiю з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiд 15.09.95 N 327/95-ВР

     - Закону України "Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш" вiд 23.02.96 р. N 65/96-ВР

     - Закону України "Про деякi питання оподаткування пiдакцизних товарiв" вiд 16.11.95 р. N 432/95-ВР

     - Закону України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та запаснi частини до них" вiд 24.05.96р. N 216/96-ВР

     - Закону України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої" вiд 07.05.96р. N 178/96-ВР

     - Закону України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на деякi товари(продукцiю)" вiд 11.07.96р. N313/96-ВР

     - Закону України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби" вiд 15.09.96р. N329/95-ВР

     - Закону України "Про внесення змiн до статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про податок на добавлену вартiсть" вiд 16.05.96 р. N 202/96-ВР;

     - Закону України "Пpo внесення змiн i доповнень до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року "Про Єдиний митний тариф України" вiд 06.02.96 р. N 29/26-ВР:

     - Закону України "Про режим iноземного iнвестування" вiд 19.03.96 р. N 93/96-ВР;

     - Закону України "Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв з питань оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України" вiд 17.12.96 р. N 608/96-ВР;

     - постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" вiд 23.01.97 р. N 52.

     Iнструкцiя визначає порядок справляння та контролю за правильнiстю обчислення i своєчаснiстю сплати податку на добавлену вартiсть (далi - ПДВ) та акцизного збору з товарiв, що iмпортуються в Україну суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, незалежно вiд дати укладення та умов контрахтiв, а також порядок звiльнення вiд сплати цих податкiв.

     1.2. Товари, якi iмпортуються в Україну, обкладаються ПДВ та акцизним збором за ставками згiдно з чинним законодавством. Перелiк товарiв (продукцiї), яка пiдлягає обкладенню акцизним збором згiдно з чинним законодавством та ставки цього збору наведений у Додатку 1.

     1.3. Податок на добавлену вартiсть та акцизний збiр сплачуються платниками податку - одержувачами (покупцями та замовниками) товарiв або, за їх дорученням, особами, уповноваженими на декларування, одночасно зi сплатою мита та митних зборiв (до або на момент подання вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) до митного оформлення). У разi iмпорту на територiю України товарiв, якi входять до Перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України здiйснюється за умови оформлення попередньої вантажної митної декларацiї на пiдакцизнi товари та внесення митних платежiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв" вiд 23.01.97 р. N 52, сплата податкiв здiйснюється доабо на момент подання попередньої (акцизної) ВМД до митного оформлення.

     Товари, за якi не був сплачений податок на добавлену вартiсть та акцизний збiр, митному оформленню не пiдлягають, крiм випадкiв, коли вони звiльняються вiдповiдно до актiв законодавства вiд обкладення цими податками.

     1.4. Контроль за правильнiстю обчислення i своєчаснiстю сплати ПДВ та акцизного збору з товарiв, що iмпортуються в Україну, пiд час митного оформлення здiйснюється митними органами.

     Контроль за правильнiстю обчислення i своєчаснiстю сплати ПДВ та акцизного збору з товарiв, що були iмпортованi, пiд час їх реалiзацiї (передачi) на територiї України здiйснюється державними податковими адмiнiстрацiями.

     Контроль за сплатою акцизного збору з товарiв, що iмпортуються в Україну i якi вiдповiдно до законодавства пiдлягають позначенню марками акцизного збору, здiйснюється митними органами разом з державними податковими адмiнiстрацiями. Пiд час митного оформлення таких товарiв пiдтвердженням сплати акцизного збору є заявка-розрахунок на одержання марок з вiдмiткою про повну сплату сум акцизного збору, якi були нарахованi вiдповiдно до ставок акцизного збору та курсу валют, установленого Нацiональним банком України на момент придбання марок акцизного збору. При цьому, якщо внаслiдок змiни цих ставок чи курсу валют пiд час митного оформлення нараховано бiльшу суму акцизного збору, нiж зазначено у заявцi- розрахунку, iмпортер повинен сплатити цю рiзницю на депозитний рахунок митницi в установленому цiєю iнструкцiєю порядку.

     У тому разi, якщо внаслiдок змiни ставок чи курсу валют пiд час митного оформлення нарахована менша сума акцизного збору, нiж зазначено в заявцi- розрахунку, сума надмiру стягнутого акцизного збору пiдлягає поверненню власниковi товарiв та iнших предметiв на його вимогу протягом року з моменту митного оформлення.

     1.5. Ввезенi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi товари, на якi поширюються податковi пiльги згiдно з актами законодавствами, пiдлягають митному оформленню за умови подання митному органу iмпортером заяви про мету ввезення та подальшого використання цих товарiв та надання зобов'язання про їх використання виключно з тiєю метою, яку передбачає пiльговий режим оподаткування.

     1.6. Нарахування та справляння платежiв при митному оформленнi давальницької сировини здiйснюється з урахуванням положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" та наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 13.02.96 р. N 26, що зареєстрований Мiнiстерством юстицiї 16.02.96 р. за N 78/1103.

     1.7. Податок на добавлену вартiсть, який має бути повернений суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi державними податковими адмiнiстрацiями пiд час здiйснення експортних операцiй, не може бути зарахований як внесення обов'язкових платежiв пiд час iмпортування товарiв в Україну.

     1.8. Платники податку на добавлену вартiсть та акцизного збору з товарiв, що iмпортуються в Україну, перераховують зазначенi платежi на депозитнi рахунки митних установ.

     1.9. Оплатою податку на добавлену вартiсть та акцизного збору вважається надходження коштiв на депозитний рахунок митних установ на момент митного оформлення, крiм випадкiв, зазначених у третьому абзацi п. 1.4.

     1.10. Митна вартiсть товарiв та iнших предметiв визначається згiдно зi статтями 16 та 17 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     1.11. Податок на добавлену вартiсть та акцизний збiр справляються в нацiональнiй валютi України та зараховуються до доходу Державного бюджету України.

2. ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ТА АКЦИЗНИМ ЗБОРОМ

     2.1. Об'єктом оподаткування податком на добавлену вартiсть є митна вартiсть товарiв, що iмпортуються на територiю України, з урахуванням сум мита та митних зборiв, а по товарах, на якi законами України встановлено акцизний збiр - i сум акцизного збору.

     2.2. Об'єктом оподаткування акцизним збором товарiв є кiлькiснi показники, а при застосуваннi ставки акцизного збору у вiдсотках - митна вартiсть таких товарiв з урахуванням мита, митних та акцизного зборiв.

3. ПЛАТНИКИ ПОДАТКIВ

     3.1. Платниками податку на добавлену вартiсть є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, в тому числi i пiдприємства з iноземними iнвестицiями, що знаходяться на територiї України, та мiжнароднi об'єднання i iноземнi юридичнi особи, а також громадяни, якi здiйснюють вiд свого iменi виробничу та iншу пiдприємницьку дiяльнiсть на територiї Украiни.

     3.2. Платниками акцизного збору є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що iмпортують товари (продукцiю), на якi законодавством України встановлено акцизний збiр.

     3.3. Платниками акцизного збору є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - українськi виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, а також замовники, за дорученням яких виготовляється ця продукцiя на давальницьких умовах.

     3.4. Платниками акцизного збору є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, в тому числi пiдприємства з iноземними iнвестицiями, незалежно вiд дати їх реєстрацiї та громадяни, що займаються пiдприємницькою дiяльнiстю без створення юридичної особи, якi ввозять товари (продукцiю) на митну територiю України для власних, виробничих потреб або з метою продажу (передачi), реалiзацiї на умовах комiсiї, а також реекспорту.

4. ТОВАРИ, ЗВIЛЬНЕНI ВIД ОБКЛАДЕННЯ ПДВ ТА АКЦИЗНИМ ЗБОРОМ

     4.1. Вiд обкладення податком на добавлену вартiсть звiльняються товари, що вiдповiдно до чинного законодавства України не пiдлягають обкладенню ПДВ. Класифiкатор товарiв (продукцiї), що не пiдлягають оподаткуванню ПДВ наведений у Додаток N 2.

    4.2. Вiд обкладення акцизним збором звiльняються:

    4.2.1. Товари (сировина, продукцiя), що ввозяться в Україну пiдприємствами - виробниками пiдакцизних товарiв безпосередньо для виготовлення таких товарiв за наявностi пiдтвердження Державної податкової адмiнiстрацiї, що це пiдприємство є виробником пiдакцизних товарiв.

     4.2.2. Легковi автомобiлi спецiального призначення для iнвалiдiв за наявностi довiдки органiв соцiального забезпечення про оплату ними вартостi таких автомобiлiв.

     4.2.3. Легковi автомобiлi спецiального призначення (швидка допомога, мiлiцiя тощо) за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiйiстрiв України.

     4.2.4. Зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, ввезених в Україну з метою показу чи демонстрацiї, якщо вони залишаються власнiстю iноземних юридичних осiб i їх використання на територiї України не має комерцiйного характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, ввезенi в Україну i призначенi для показу чи демонстрацiї пiд час проведення виставок, конкурсiв, нарад, семiнарiв, ярмаркiв тощо, пропускаються через митний кордон за рiшенням митного органу в достатнiй кiлькостi з урахуванням мети ввезення.

     4.2.5. Пiдакцизнi товари, якi перемiщуються через митну територiю України транзитом.

     У разi надходження платежiв при настаннi гарантiйного випадку при транзитi товарiв через територiю України, їх перерахування до Державного бюджету здiйснюється у порядку,встановленим постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 4.10.96 р. N 1216 "Про Положення про надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення".

     4.2.6. Товари, якi ввозяться в Україну у режимi тимчасового ввезення пiд зобов'язання про зворотнє вивезення.

     4.2.7. Конфiсковане, спадкове, безгосподарче майно, коштовностi та iншi цiнностi, якi перейшли за правом спадкування до держави.

     4.3. У разi реалiзацiї та вiдчуження пiдакцизних товарiв, зазначених у пунктi цього роздiлу, акцизний збiр справляється на загальних пiдставах.

5. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ

     5.1. Порядок нарахування акцизного збору.

     Сума акцизного збору обчислюється за формулами, де:

     Са - сума акцизного збору; В - митна вартiсть; З - митнi збори; М - мито; А - ставка акцизного збору:

     а) на товари, що не пiдлягають обкладенню митом:

     Са = (В + З) х А/(100 - А);

     б) на товари, що пiдлягають обкладенню митом:

     Са = (В + З + М) х А/(100 - А).

     5.2. Порядок нарахування податку на добавлену вартiсть.

     Сума податку на добавлену вартiсть нараховується за формулами, де:

     Спдв - сума ПДВ; Са - сума акцизного збору; В - митна вартiсть; З - митнi збори; М - мито; А - ставка акцизного збору; П - ставка податку на добавлену вартiсть (20%):

     а) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

     Спдв = (В + З + М + Са) х П/100;

     б) на товари, що обкладаються тiльки митом:

     Спдв = (В + З + М) х П/100;

     в) на товари, що обкладаються тiльки акцизним збором:

     Спдв = (В + З + Са) х П/100;

     г) на iншi товари, що не пiдлягають обкладенню митом та акцизним збором:

     Спдв = (В + З) х П/100.

6. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ВАНТАЖНОЇ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ

     6.1. Нарахування податку на добавлену вартiсть та акцизного збору, що пiдлягають сплатi, проводиться у графi 47 ВМД та додаткових аркушах до неї у такому порядку:

     6.1.1. У першiй колонцi графи 47 "Вид" вказується шифр платежу:

     а) "акцизний збiр" - 27;

     б) "податок на добавлену вартiсть" - 28.

     У графi 47 суми для нарахування вносяться вiдповiдно до характеру платежу: окремо ПДВ та акцизний збiр.

     6.1.2. У другiй колонцi графи 47 "Основа нарахування":

     а) при нарахуваннi акцизного збору:

     якщо ставка акцизного збору є фiксованою на фiзичну одиницю вимiру товарiв, зазначається кiлькiсний показник, визначений згiдно з чинним законодавством;

     якщо ставка акцизного збору є вiдсотковою, зазначається сума, що включає митну вартiсть товарiв, зазначену у графi 12 ВМД i обчислену в нацiональнiй валютi України за курсом Нацiонального банку України, встановленим на день подання ВМД до митного оформлення, митнi збори (шифр платежу "10"), мито (шифр платежу "20") на товари, що пiдлягають обкладенню митом;

     б) при нарахуваннi ПДВ зазначається:

     сума, що включає митну вартiсть товарiв, зазначену в графi 12 ВМД i обчислену в нацiональнiй валютi України за курсом Нацiонального банку України, встановленим на день подання ВМД до митного оформлення, митнi збори (шифр платежу "10"), мито (шифр платежу "20") на товари, що пiдлягають обкладенню митом, акцизний збiр (шифр платежу "27") на товари, на якi встановлено акцизний збiр.

     6.1.3. У третiй колонцi графи 47 "Ставка" вказується розмiри ставок податку на добавлену вартiсть та акцизного збору.

     6.1.4. У четвертiй колонцi графи 47 "Сума" вказуються суми акцизного збору та податку на добавлену вартiсть, що пiдлягають сплатi.

     6.1.5. У п'ятiй колонцi графи 47 "СП" вказується спосiб розрахунку:

     "01" - безготiвковий розрахунок через банкiвськi установи;

     "02" - внесення готiвки до каси митницi або до каси уповноваженого банку;

     "03" - вексель авiзований;

     "У" - умовне нарахування платежу. При цьому в графi 44 ВМД пiд пунктом 7 зазначаються реквiзити документа, на пiдставi якого податки не пiдлягають сплатi.

     6.2. У графi "В" "Подробицi пiдрахунку" вказується шифр платежу, загальна сума платежiв за цим шифром, яка складається з платежiв по ВМД i кожному додатковому аркушу, платiжнi реквiзити.

     6.3. У графi "С" вказуються номери i дати платiжних документiв, що засвiдчують сплату ПДВ та акцизного збору.

     6.4. У графi 36 "Преференцiї" вказується код звiльнення вiд оподаткування "00/00", де першi двi цифри - код звiльнення вiд оподаткування митом; другi двi цифри - код звiльнення вiд оподаткування ПДВ (див. додаток N 2).

     За вiдсутностi звiльнення вiд сплати мита чи податку на добавлену вартiсть проставляється код "00".

7. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТIСТЬ ТА АКЦИЗНОГО ЗБОРУ

     7.1. Моментом сплати податку на добавлену вартiсть та акцизного збору з товарiв, що iмпортуються на територiю України (крiм випадкiв, коли суми акцизного збору вiдповiдно до чинного законодавства України сплачуються податковим адмiнiстрацiям пiд час покупки марок акцизного збору) є момент фактичного надходження коштiв на рахунок митної установи у виглядi передплати за митне оформлення. Як пiдтвердження сплати податку на добавлену вартiсть та акцизного збору декларантом разом iз заповненою декларацiєю подаються платiжнi документи. Копiї цих документiв з вiдмiтками про сплату зберiгаються у справах вiддiлу митних доходiв та платежiв митницi разом з примiрником ВМД.

     7.2. Кошти у виглядi передплати за митне оформлення перераховуються платниками податку на добавлену вартiсть та акцизного збору на депозитнi рахунки митних установ до (або) на момент подання ВМД до митного оформлення.

     7.3. Суми податку на добавлену вартiсть та акцизного збору пiсля оформлення митної декларацiї включаються в реєстр на перерахування до Державного бюджету України вiдповiдно до бюджетної класифiкацiї.

     7.4. Суми податку на добавлену вартiсть та акцизного збору з товарiв, що iмпортуються в Україну, митнi органи перераховують у встановленi чинним законодавством термiни з дати оформлення ВМД до Державного бюджету за окремими платiжними дорученнями на кожен вид платежу з наступним розподiлом i перерахуванням до мiсцевих бюджетiв.

     7.5. Державною митною службою щомiсячно, 15 числа кожного мiсяця, що настає за звiтним, подаються до Державного казначейства та до Державної податкової адмiнiстрацiї вiдомостi про перерахованi до Держбюджету суми ПДВ з iмпортних товарiв у розрiзi областей та митних установ. Щомiсячно, до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним, реєстри вiдомостей про сплачений ПДВ у розрiзi платникiв (суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi) передаються митними органами до обласних фiнансових органiв та до податкових адмiнiстрацiй.

     7.6. Для забезпечення облiку та контролю за фактично нарахованими та сплаченими ПДВ та акцизним збором митними органами ведуться особовi рахунки пiдприємств у встановленому Державною митною службою порядку.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ РАНIШЕ СПЛАЧЕНИХ СУМ ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТIСТЬ ТА АКЦИЗНОГО ЗБОРУ

     8.1. Повернення надмiру чи помилково нарахованих i сплачених сум ПДВ та акцизного збору здiйснюється митними органами у разi подання їм оформленої ВМД на ввезення товарiв та розрахункових платiжних документiв про їх сплату, якщо не минув рiчний термiн з дня внесення платежiв до бюджету.

9. ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ НЕ СПЛАЧЕНИХ У ВСТАНОВЛЕНI ТЕРМIНИ ПОДАТКIВ

     9.1. Не сплаченi у визначенi термiни суми ПДВ та акцизного збору з iмпортованих товарiв (включаючи платежi за виданими векселями), а також суми цих податкiв, не сплаченi внаслiдок iнших дiй (порушення митних правил), що спричинило їх недоїмку, списуються уповноваженими установами банку в установленому законодавством порядку.

 

Додаток N 1
до Iнструкцiї щодо порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України

Перелiк товарiв (продукцiї), яка пiдлягає обкладенню акцизним збором згiдно з чинним законодавством, та ставки цього збору

*****************************************************************
N *    Найменування товару     *Код     * Ставка *
 *                  *ТН      * акцизного*
 *                  *ЗЕД     * збору  *
*****************************************************************
1 *         2         *   3   *   4  *
*****************************************************************
1. Частини тушок домашньої птицi     02.07 39130  0,03 екю
  (окороки, половинки, четвертинки)
  свiжi або охолодженi         02.07 39230  за 1 кг
 
2. Частини тушок домашньої птицi     02.07 41510  0,03 екю
  (окороки) замороженi                 за 1 кг
 
3. Кава                 09.01     0,2 екю
                            за 1 кг
 
4. Iкра осетрових (чорна iкра)      16.04 30100  5 екю
                            за 1 кг
 
5. Замiнник iкри (червона iкра)     16.04 30900  3 екю
                            за 1 кг
 
6. Краби готовi або консервованi     16.05 10000  2 екю
                            за 1 кг
 
7. Креветки готовi або консервованi   16.05 20000  0,5 екю
                            за 1 кг
 
8. Омари готовi або консервованi     16.05 30000  2,5 екю
                            за 1 кг
 
9. Iншi ракоподiбнi готовi або      16.05 40000  1 екю
  консервованi                     за 1 кг
 
10. Шоколад iз начинкою або без     18.06 90110 - 0,3 екю
  начинки               18.06 90390  за 1 кг
 
11. Тiльки розчинна кава         21.01 10110  0,8 екю
                            за 1 кг
 
12. Пиво солодове            22.03 00    0,04 екю
                            за 1 л
 
13. Вина винограднi натуральнi,     22.04 (крiм  0,15 екю
  включаючи крiпленi (з урахуванням  22.04 10,   за 1 л
  ст. 3 дiючого Закону)        22.04 30)
 
14. Вина iгристi, шампанське       22.04 10    0,3 екю
                            за 1 л
 
15. Вермути та iншi вина винограднi   22.05     0,5 екю
  натуральнi з добавкою рослинних           за 1 л
  або ароматичних екстрактiв
 
16. Iншi напої збродженi (сидр яблучний, 22.06      0,5 екю
  сидр грушевий-перру, медовий напiй)         за 1 л
 
17. Спирт етиловий неденатурований з   22.07      3 екю
  вмiстом спирту не менш як 80 %            за 1 л
  об'єму;                       100% спирту
  спирт етиловий та iншi спиртнi напої,
  денатурованi, будь-якої мiцностi
 
18. Напої ароматичнi гiркi з вмiстом   22.08 10100   3 екю за 1 л
  спирту за об'ємом вiд 44,2% до 49,2%         100% спирту
 
19. Мiцнi спиртовi напої (в т.ч. коньяк, 22.08 20 -   3 екю
  брендi), отриманi в результатi    22.08 90190   за 1 л
  дистиляцiї (перегонки) виноградного         100% спирту
  вина або вижимок винограду з
  урахуванням ст. 3 дiючого Закону
 
20. Горiлка; сливова, грушева або    22.08 90310 -  3 екю за 1 л
  вишнева спиртова настойка      22.08 90390   100% спирту
  (крiм лiкерiв)
 
21. Iншi спиртнi напої, лiкери та iн.  22.08 90510 -  3 екю за 1 л
  алкогольнi напої           22.08 90790   100% спирту
 
22. Спирт неденатурований етиловий з   22.08 90910 -  3 екю за 1 л
  концентрацiєю спирту по об'єму    22.08 90990   100% спирту
  менше 80%
 
23. Тютюновi вироби:
  сигари (в т. ч. сигари з обрiзними  24.02 10000   5 екю з 100 шт.
  кiнцями), сигарили (сигари тонкi),
  iнше
  сигарети з тютюну або його      24.02 20000   2 екю з 1000 шт.
  замiнникiв, цигарки (з урахуванням
  статтi 3 дiючого Закону)
  тютюн для палiння ( в т. ч. iз    24.03 10000   2 екю з 1 кг
  замiнниками або без замiнникiв
  тютюну в будь-який пропорцiї)
  тютюн для жування, тютюн для     24.03 99100   2 екю за 1 кг
  нюхання
  Тютюнова сировина          24.01        0
  Тютюновi вiдходи
  Iнший промислово виготовлений тютюн 24.03 (крiм     0
  i промисловi замiнники тютюну    24.03 99100 -
                     24.03 10000)
 
24. Бензин моторний
  А-72, А-76, А-80,          27.10 00330 -     8 екю
                     27.10 00350    за 1000 кг
 
  А-90, А-91, А-92, АI-93,                 20 екю
                              за 1000 кг
 
  А-94, А-95, А-96, А-98                  40 екю
                              за 1000 кг
 
25. Важкi дистиляти           27.10 00610      6 екю
  (дизельне пальне)          27.10 00650    за 1000 кг
                     27.10 00690
 
26. Шини пневматичнi гумовi для легкових 40.11 10000    5 екю за 1 шт.
  автомобiлiв (включаючи автомобiлi
  легковi багатомiснi з вiдкидними
  сидiннями, заднiм вiдкидним бортом
  i спортивнi автомобiлi)
 
27. Тiльки одяг iз натуральної шкiри   42.03 10000     35%
 
28. Тiльки одяг хутровий iз норки,    43.03 10900     30%
  нутрiї, песця або лисицi
 
29. Ювелiрнi вироби           7113 - 7114     35%
 
30. Набори кухоннi або столовi, якi    82.15 10      10%
  мають (принаймнi один вирiб)
  електролiтичне покриття iз
  дорогоцiнних металiв
31. Набори кухоннi або столовi,      82.15 91000    10%
  покритi електролiтичним способом
  дорогоцiнними металами
32. Печi мiкрохвильовi          85.16 50000    5 екю за 1 шт.
33. Магнiтофони та iнша          85.20       5%
  звукозаписувальна апаратура,
  яка має або не має
  звуковiдтворювальних пристроїв
34. Апаратура для вiдеозапису i      85.21 10310    5%
  вiдеовiдтворення з телевiзiйною    85.21 10390
  камерою, вмонтованою в той же
  корпус, або без неї, iнша
35. Тiльки аудiокасети без записiв    85.23       0,05 екю
                               за 1 шт.
36. Тiльки вiдеокасети без записiв    85.23       0,2 екю
                               за 1 шт.
37. Тiльки аудiокасети iз записами    85.24       0,1 екю
                               за 1 шт.
38. Тiльки вiдеокасети iз записами    85.24       0,5 екю
                               за 1 шт.
39. Компакт-диски             85.24 90100    0,2 екю
                               за 1 шт.
40. Приймачi телевiзiйнi (включаючи    85.28 10      0,8 екю
  вiдеомонiтори i вiдеопроектори),             за 1 см
  поєднанi або не поєднанi                 розмiру
  з радiоприймачем або                   екрана по
  апаратурою, яка записує або               дiагоналi
  вiдтворює звук або зображення;
  кольорового зображення
41. Транспортнi засоби з поршневим
  двигуном внутрiшнього згоряння
  iз запалюванням вiд iскри та з
  кривошипно-шатуним механiзмом:
  - з об'ємом цилiндрiв двигуна не   87.03 21      0,2 екю за
  бiльш як 1000 куб. см, новi i тi,            1 куб. см
  якi були у користуваннi
  - з об'ємом цилiндрiв двигуна     87.03 22      0,2 екю
  бiльш як 1000 куб. см, але не                за
  бiльш як 1500 куб. см новi i тi,             1 куб. см
  якi були у користуваннi
  - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш  87.03 23
  як 1500 куб. см, але не бiльш як
  3000 куб. см:
  - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш   -"-       0,3 екю
  як 1500 куб. см, але не бiльш як              за
  2200 куб. см, новi i тi, якi були в           1 куб. см
  користуваннi
  - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш   -"-       0,6 екю
  як 2200 куб. см, але не бiльше як              за
  3000 куб. см, новi i тi, якi були в           1 куб. см
  користуваннi
  - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш  87.03 24      1,0 екю
  як 3000 куб. см, новi i тi, якi були            за
  в користуваннi                      1 куб.см
 
  Iншi автомобiлi з двигуном
  внутрiшнього згоряння (дизельнi та
  напiвдизельнi двигуни, що працюють
  на пальному з низьким цетановим
  числом):
   - з об'ємом цилiндрiв двигуна не   87.03 31      0,2 екю
   бiльш як 1500 куб. см, новi i тi,              за
   якi були в користуваннi                 1 куб. см
  - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш  87.03 32      0,3 екю
  як 1500 куб. см, але не бiльш як               за
  2500 куб. см, новi i тi, якi були             1 куб. см
  в користуваннi
  - з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш  87.03 33      0,8 екю
  як 2500 куб. см, новi i тi, якi були             за
  в користуваннi                      1 куб. см
 
  Iншi ( з електродвигуном, iншi)    87.03 90      100 екю
                               за 1 шт.
42. Автомобiлi, спецiально призначенi   87.03 10      0,6 екю за
  для руху по снiгу; спецiальнi               1 куб. см
  автомобiлi для перевезення гравцiв
  в гольф та iншi подiбнi транспортнi
  засоби
43. Мотоцикли (включаючи мопеди) i    87.11 40000     0,2 екю за
  велосипеди з встановленим допомiжним 87.11 50000     1 куб. см
  двигуном, з колясками або без них, з 87.11 90000
  об'ємом цилiндрiв двигуна бiльше 500
  куб. см, але не бiльше 800 куб. см;
  бiльше 800 куб. см; iншi
44. Причепи i напiвпричепи житловi,    87.16 10990     100 екю
  масою бiльше 3500 кг                   за 1 шт.
45. Рушницi спортивнi, мисливськi та для 93.03 20      20 екю
  стрiльби по мiшенях, iншi, включаючи           за 1 шт.
  комбiнованi дробовики-гвинтiвки
46. Гвинтiвки спортивнi, мисливськi та  93.0330       20 екю
  для стрiльби по мiшенях, iншi               за 1 шт.
47. Меблi для сидiння (крiм зазначених в 94.01        5%
  позицiях 94.02), якi трансформуються
  або не трансформуються в лiжка, їх
  частини
48. Меблi, якi використовуються в     94.03 10      5%
  закладах (офiснi)
----------------------------------------------------------------

     Особливостi обчислення та сплати акцизного збору з деяких видiв товарiв визначено законодавчими актами щодо встановлення ставок акцизного збору:

     1. Щодо обчислення та сплати акцизного збору з тютюнових виробiв

     1.1. Акцизний збiр з тютюнових виробiв, що iмпортуються в Україну, сплачується у валютi України за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України на день митного оформлення товарiв.

     Акцизний збiр з тютюнових виробiв, що виробленi i реалiзуються в Українi, сплачується у валютi України, розраховується за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України на перший день кварталу, в якому здiйснюється реалiзацiя тютюнових виробiв i залишається незмiнним протягом кварталу.

     1.2. Встановити тимчасово на 1996 - 1997 роки такi ставки акцизного збору на сигарети без фiльтру:

     в 1996 роцi - 0,5 екю з 1000 штук сигарет;

     в 1997 роцi - 1 екю з 1000 штук сигарет. 

     2. Щодо обчислення та сплати акцизного збору з транспортних засобiв

     2.1. Акцизний збiр з транспортних засобiв та шин до них, що iмпортуються в Україну, сплачується у валютi України за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, який дiяв на день подання митної декларацiї.

     Акцизний збiр з транспортних засобiв та шин до них, що виробленi i реалiзуються а Українi, сплачується у валютi України i розраховується за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України на перший день кварталу, в якому здiйснюється реалiзацiя товару (продукцiї), i залишається незмiнним протягом кварталу.

     2.2. Встановити, що визначенi цим Законом транспортнi засоби та шини до них, незалежно вiд країни їх виробництва, якi ввозяться (пересилаються) на митну територiю України громадянами України, iноземними громадянами та особами без громадянства, пiдлягають обкладенню всiма видами податкiв, встановлених для iмпортованих товарiв (податок на добавлену вартiсть, ввiзне мито, акцизний збiр, тощо), якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

     2.3. Звiльнити до 2007 року вiд обкладення акцизним збором обороти з реалiзацiї легкових i вантажно-пасажирських автомобiлiв, що виробляються українськими пiдприємствами усiх форм власностi. Пiльги, встановленi цiєю статтею, поширюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, на транспортнi засоби, що виробляються на українських пiдприємствах з iмпортних та вироблених в Українi комплектуючих, за умови виробництва не менше 1000 штук автомобiлiв на рiк.

     2.4. Встановити, що комплектуючi, з яких на українських пiдприємствах виробляються зазначенi в цьому Законi транспортнi засоби, обкладенню акцизним збором не пiдлягають.

     3. Щодо обчислення та сплати акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої

     3.1.Акцизний збiр зi спирту етилового, алкогольних напоїв, що iмпортуються в Україну, сплачується у валютi України за валютним (офiцiйним) курсом Нацiонального банку України, що дiє на день сплати акцизного збору згiдно з чинним законодавством.

     Акцизний збiр зi спирту етилового, алкогольних напоїв, що виробленi i реалiзуються в Українi, сплачується у валютi України, розраховується за валютним (офiцiйним) курсом Нацiонального банку України, що дiє на перший день кварталу, в якому здiйснюється реалiзацiя спирту етилового, алкогольних напоїв, i залишається незмiнним протягом кварталу.

     3.2. Тимчасово встановити на 1996 - 2000 роки ставки акцизного збору на такi товари, виробленi в Українi з вiтчизняної сировини:

     вина винограднi натуральнi ординарнi сухi - 0,02 екю за 1 лiтр;

     вина винограднi натуральнi ординарнi крiпленi - 0,1 екю за 1 лiтр;

     коньяки, брендi, витримка яких не менша 3 рокiв, - 0,25 екю за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     3.3. Встановити на спирт етиловий, що використовується вiтчизняними товаровиробниками для виготовлення спиртованих сокiв, морсiв, настоїв та парфумiв, ставку акцизного збору в розмiрi 0,2 екю за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     4. Щодо обчислення та сплати акцизного збору на всi iншi товари, на якi встановлено акцизний збiр.

     4.1. Акцизний збiр обчислюється: у твердих ставках екю з одиницi реалiзованих (переданих, ввезених в Україну) товарiв (продукцiї) або за ставками у вiдсотках до обороту з реалiзацiї (передачi), товарiв (продукцiї), а для iмпортованих товарiв - до оборотiв, якi визначаються виходячи з митної (закупiвельної) вартостi з урахуванням фактично сплачених сум митних зборiв, ввiзного (iмпортного) мита та акцизного збору.

     Акцизний збiр, обчислений в екю, з товарiв (продукцiї), що iмпортуються в Україну, сплачується у валютi України за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiє на день подання митної декларацiї.

     Акцизний збiр, обчислений в екю, з товарiв (продукцiї), що виробленi i реалiзуються в Українi, сплачується у валютi України за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiє на перший день кварталу, в якому здiйснюється реалiзацiя товару (продукцiї) i залишається незмiнним протягом кварталу.

     4.2. Звiльнити вiд обкладення акцизним збором обороти з реалiзацiї (митну вартiсть):

     одягу хутрового, виготовленого з кушнiрських та пiднiжних клаптiв, низькозалiкових шкур та шкурок;

     одягу iз натуральної шкiри, виготовленої з вiдходiв.

     4.3. Тимчасово, до 2000 року, звiльнити вiд обкладення акцизним збором виготовленi на українських пiдприємствах кольоровi телевiзори (8528 10), магнiтофони (8520), меблi (9401, 9403 10), харчовi продукти (0901, 1604 30 100, 1604 30 900, 1605 10 000, 1605 20 000, 1605 30 000, 1605 40 000, 1806 90 110 - 1806 90 390, 2101 10 110), одяг хутровий iз норки (4303 10 900), одяг хутровий iз нутрiї, песця або лисицi (4303 10 900).

     4.4. Встановити, що ставки акцизного збору на бензин моторний (2710 00 350), що мiстить тетраетилосвинець, збiльшується в 1,5 рази.

Додаток N 2
до Iнструкцiї щодо порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України

Класифiкатор товарiв (продукцiї),
що не пiдлягають оподаткуванню ПДВ

 1. Товари i послуги, передбаченi для офiцiйного      21
  використання iноземних дипломатичних i прирiвняних
  до них представництв, а також для особистого
  використання дипломатичного
  та адмiнiстративно-технiчного персоналу цих
  представництв, включаючи членiв їх сiмей, якi живуть
  разом з ними, якщо такi звiльнення для України
  передбаченi iноземною державою
 2. Поштовi марки, крiм колекцiйних, конверти, листiвки   22
  з поштовими марками, лотерейнi бiлети, марки
  державного мита та iнших знакiв, а також iншi цiннi
  папери (акцiї, облiгацiї, сертифiкати, векселi)
 3. Вугiлля, вугiльнi брикети та електроенергiя       23
 4. Продукти дитячого харчування та дитяче харчування,   24
  що iмпортується виключно для реалiзацiї через
  молочнi кухнi**
 5. Дитячi журнали та газети, учнiвськi зошити та      25
  пiдручники
 6. Товари спецiального призначення для iнвалiдiв      26
 7. Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення***,  27
  якi реалiзуються через аптечнi заклади (в тому
  числi ветеринарнi) та iмпортуються лiкувальними
  установами**
 8. Товари та iншi предмети, що тимчасово вивозились за   28
  межi митної територiї України та призначенi для
  зворотного ввезення у встановленi строки у
  незмiнному станi
 9. Товари, якi ввезенi в рамках Угоди мiж Україною i    29
  Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги
  Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а
  також запобiгання розповсюдженню ядерної зброї
  масового знищення вiд 25.10.93 р.**
10. Товари, звiльненi вiдповiдно до мiжурядових угод за   30
  умови подання вiдповiдної довiдки Нацiонального
  агентства України з реконструкцiї та розвитку
11. Товари, звiльненi Указом Президента України       31
   вiд 30.06.95 р. N 499/95**
12. Сировина, матерiали, устаткування та обладнання     33
  (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться в Україну
  для потреб власного виробництва суб'єктами
  експериментальної економiчної зони "Сиваш"
13. Сировина, матерiали, устаткування та обладнання, якi  34
  ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї
  країн СНД вiдповiдно до Ашгабатської угоди
14. Товари, що надходять в Україну у зв'язку з       35
  дiяльнiстю Українського науково-технологiчного
  центру (УНТЦ)
 

____________
     * Товари, що визначенi у пп.1 - 7 цього додатка, звiльняються вiд обкладення ПДВ вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартiсть".

     ** Пiльги надаються за умови виконання п.1.5 цiєї Iнструкцiї. При цьому заповнення вантажної митної декларацiї має такi особливостi:

     у гр. 47 нараховується податок на добавлену вартiсть з позначенням пiсля виду платежу лiтери "У" (умовно нараховане) незалежно вiд звiльнення суб'єкта та фактичної сплати. Iнформацiя заноситься в базу даних, але не включається у звiтнiсть за митними платежами. У разi використання таких товарiв не за призначенням чи з комерцiйною метою податок на добавлену вартiсть справляється за загальновстановленим порядком.

     *** До виробiв медичного призначення незалежно вiд країни їх походження належать предмети догляду за хворими, санiтарiї та гiгiєни, перев'язувальнi засоби, шприци, аптечний посуд та упаковка, вироби та предмети, дозволенi Мiнiстерством охорони здоров'я України для застосування з метою профiлактики та лiкування захворювань.

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.