Документ скасований: Наказ Мінфіну № 5 від 04.01.2002

Наказ Мiнiстерства фiнансiв України

вiд 13 лютого 1996 р. N 26

 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧI, ОБЛIКУ, ПОГАШЕННЯ ТА ВIДСТРОЧЕННЯ ОПЛАТИ (ПОГАШЕННЯ) ВЕКСЕЛЯ (ПИСЬМОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ), ЩО ВИДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТОМ ПIДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПРИ ЗДIЙСНЕННI ОПЕРАЦIЇ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ВIДНОСИНАХ

Погоджено з Мiнекономiки
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 лютого 1996 р. за N 78/1103


     Вiдповiдно до закону України вiд 15 вересня 1995 року N 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" та на виконання доручення прем'єр-мiнiстра України вiд 31 жовтня 1995 року NN20184/3, 20185/1, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити погоджене з Мiнiстерством економiки України Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, що додається.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 червня 1993 року N 30 "Про затвердження Порядку видачi, облiку i погашення векселiв, виданих у сплату ввiзного та вивiзного (експортного) мита по давальницькiй сировинi".

     3. Головнiй державнiй податковiй iнспекцiї України через засоби масової iнформацiї довести до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про запровадження цього Положення.

Мiнiстр П.К.Германчук

 

Затверджено
наказом Мiнфiну
вiд 13.02.96 N 26
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
16 лютого 1996 р. за N 78/1103


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧI, ОБЛIКУ, ПОГАШЕННЯ ТА ВIДСТРОЧЕННЯ ОПЛАТИ (ПОГАШЕННЯ) ВЕКСЕЛЯ (ПИСЬМОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ), ЩО ВИДАЄТЬСЯ СУБ'ЄКТОМ ПIДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПРИ ЗДIЙСНЕННI ОПЕРАЦIЇ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ВIДНОСИНАХ

Погоджено з Мiнекономiки


     Це Положення розроблено вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р. N 32, ст. 255), надалi - Закон.

     Положення визначає єдиний порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi України при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, його дiя поширюється на всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, незалежно вiд форми власностi та органiзацiйної форми (надалi - Положення).

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Термiни, що використовуються в даному Положеннi, мають таке значення:

     "вексель" - простий вексель, що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi у сплату ввiзного (вивiзного) мита, податкiв i зборiв, що справляються при ввезеннi (вивезеннi) давальницької сировини iноземним (українським) замовником на митну територiю (з митної територiї) України при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах вiдповiдно до Закону;

     "письмове зобов'язання" - зобов'язання в письмовiй формi, що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi щодо вивезення (ввезення) готової продукцiї, яка вироблена з давальницької сировини iноземного (українського) замовника з митної територiї (на митну територiю) України, або реалiзацiї на митнiй територiї України готової продукцiї, що вироблена з давальницької сировини iноземного замовника (отримання в повному обсязi валютної виручки вiд реалiзацiї готової продукцiї за межами митної територiї України на валютний рахунок українського замовника в уповноваженому банку України) при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах вiдповiдно до Закону;

     "векселедавець" - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що видає вексель (письмове зобов'язання) при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах вiдповiдно до Закону.

ВИДАЧА ВЕКСЕЛЯ (ПИСЬМОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ)

     2. Оформлення векселя суб'єктом пiдприємницької дiяльностi здiйснюється виключно на вексельному бланку, що придбавається в банкiвськiй установi та вiдповiдає вимогам постанови Кабiнету мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 10 вересня 1992 року N 528 "Про затвердження Правил виготовлення i використання вексельних бланкiв". Застосовується простий вексель згiдно з додатком N 2 до зазначеної постанови iз обов'язковим видiленням окремими рядками найменування i сум мита, податкiв та зборiв, у сплату яких видано вексель. Вексель виписується у валютi контракту на переробку давальницької сировини. Зразок заповнення векселя наведено в додатку N 1 до Положення.

     3. Оформлення письмового зобов'язання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi здiйснюється згiдно з додатком N 2 до Положення.

     4. Вексель не пiдлягає передачi шляхом iндосаменту.

     5. Мiсцем, в якому повинен вiдбутись платiж, визначається мiсцезнаходження уповноваженого банку України, в якому вiдкрито розрахунковий рахунок векселедавця.

     6. Векселедержателем виступає державна податкова iнспекцiя за мiсцезнаходженням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     7. Вексель (письмове зобов'язання) оформляється в трьох примiрниках.

     8. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть зазначення у векселi термiну платежу та своєчаснiсть його сплати несе векселедавець.

ОБЛIК ВЕКСЕЛЯ (ПИСЬМОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ)

     9. Державна податкова iнспекцiя за мiсцезнаходженням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi веде облiк векселя в журналi за формою згiдно з додатком N 3 до Положення та облiк письмового зобов'язання в журналi за формою згiдно з додатком N 4 до Положення. Журнали повиннi бути пронумерованi, прошнурованi та скрiпленi гербовою печаткою державної податкової iнспекцiї.

     10. Оформлений вексель (письмове зобов'язання) суб'єкт пiдприємницької дiяльностi подає для взяття на облiк до державної податкової iнспекцiї за своїм мiсцезнаходженням. Взяття векселя (письмового зобов'язання) на облiк провадиться в день його подання до державної податкової iнспекцiї.

     11. У державнiй податковiй iнспекцiї на зворотi векселя (письмового зобов'язання) робиться напис "ВЗЯТО НА ОБЛIК" iз зазначенням дати взяття на облiк i облiкового номера та засвiдченням пiдписом начальника державної податкової iнспекцiї (заступника начальника) i печаткою державної податкової iнспекцiї.

     До облiкового номера через дефiс додається лiтера "I" в разi видачi векселя (письмового зобов'язання) українським виконавцем при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною iноземного замовника, або лiтера "Е" - в разi видачi векселя (письмового зобов'язання) українським замовником при вивезеннi давальницької сировини з митної територiї України.

     Перший примiрник векселя (письмового зобов'язання) залишається у державнiй податковiй iнспекцiї. Другий та третiй примiрники векселя (письмового зобов'язання), взятi на облiк (авiзованi) податковою iнспекцiєю, повертаються суб'єкту пiдприємницької дiяльностi для пред'явлення митним органам та власного облiку.

     12. При митному оформленнi давальницької сировини (готової продукцiї) на зворотi векселя (письмового зобов'язання) зазначається дата i номер вантажної митної декларацiї, згiдно з якою ввезено (вивезено) давальницьку сировину (готову продукцiю), iз засвiдченням пiдписом та особистою печаткою iнспектора митницi, що оформив декларацiю.

     13. У разi, коли вантажна митна декларацiя на давальницьку сировину оформлюється пiзнiше дня складання векселя (письмового зобов'язання), взятого на облiк державною податковою iнспекцiєю, за бажанням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi складається новий вексель (письмове зобов'язання). При цьому датою складання нового векселя (письмового зобов'язання) визначається дата оформлення вантажної митної декларацiї на давальницьку сировину.

     Новий та первинний (попереднiй) векселi (письмовi зобов'язання) разом з копiєю вантажної митної декларацiї на давальницьку сировину подаються для взяття на облiк до державної податкової iнспекцiї, яка взяла на облiк первинний вексель (письмове зобов'язання).

     Перший примiрник нового векселя (письмового зобов'язання) та погашений первинний вексель залишаються в державнiй податковiй iнспекцiї. Другий та третiй примiрники нового векселя (письмового зобов'язання), взятi на облiк (авiзованi) державною податковою iнспекцiєю, повертаються векселедавцю для пред'явлення митним органам та власного облiку.

ПОГАШЕННЯ ВЕКСЕЛЯ (ПИСЬМОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ)

     14. Для погашення векселя (письмового зобов'язання) векселедавець подає до державної податкової iнспекцiї заяву iз зазначенням дати взяття на облiк та облiкового номера векселя (письмового зобов'язання).

     Залежно вiд виду операцiї з давальницькою сировиною до заяви додаються документи, передбаченi п.п. 36, 38, 42, 45 Положення.

     15. Погашення векселя (письмового зобов'язання) здiйснюється шляхом проставлення на лицьовому боцi векселя (письмового зобов'язання) напису "ПОГАШЕНО", засвiдченого пiдписом начальника (заступника начальника) державної податкової iнспекцiї та печаткою державної податкової iнспекцiї.

     16. Якщо, вiдповiдно до Закону, вiдбувається часткове вивезення готової продукцiї за межi митної територiї України, її продаж на територiї України або ввезення готової продукцiї чи отримання валютної виручки вiд її реалiзацiї українським замовником, за бажанням векселедавця, на вiдповiдну частку здiйснюється погашення векселя (письмового зобов'язання).

     У такому випадку в заявi про часткове погашення векселя (письмового зобов'язання) обов'язково мають видiлятися окремими рядками найменування та суми мита, податкiв та зборiв, якi пiдлягають погашенню.

     17. У разi непогашення векселя (його частки) у визначенi Законом термiни векселедавець зобов'язаний його оплатити. При цьому на кожний вид мита, податкiв та зборiв виписується окреме платiжне доручення.

     В текстi платiжного доручення додатково до встановленого

зазначається таке:

"За векселем в оплату  
 

(зазначається вид платежу, що справляється за векселем)

вiд "__  ______________199__року N ___".

     Пiсля оплати векселя вiн подається до державної податкової iнспекцiї для погашення.

     18. Сплата за векселем провадиться у валютi України, при цьому вексельна сума перераховується у валюту України за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України, що дiє на день платежу за векселем (день виконання банком розпоряджень про сплату).

     19. Якщо до настання термiну платежу за векселем векселедавець не звернувся до державної податкової iнспекцiї iз заявою про його погашення, державна податкова iнспекцiя з настанням цього термiну подає до вiдповiдного уповноваженого банку вексель та розпорядження про безспiрне стягнення з векселедавця непогашених вексельних сум.

     Пiсля списання банком коштiв вексель повертається до податкової iнспекцiї для погашення.

     20. Якщо оплата векселя векселедавцем або безспiрне стягнення з нього непогашених вексельних сум вiдбувається пiсля настання термiну сплати векселя, державна податкова iнспекцiя на нестягнутi суми нараховує пеню у розмiрах, що передбаченi чинним законодавством для вiдповiдних платежiв. Пеня нараховується з дня, наступного за закiнченням термiну сплати векселя.

ВIДСТРОЧЕННЯ ОПЛАТИ (ПОГАШЕННЯ)
ВЕКСЕЛЯ (ПИСЬМОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ)

     21. Державна податкова iнспекцiя є уповноваженим органом Мiнiстерства фiнансiв України, що вiдповiдно до Закону може давати суб'єкту пiдприємницької дiяльностi дозвiл на вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання). Такий дозвiл дається на термiн не бiльше 90 днiв. У разi подальшої необхiдностi вiдстрочення оплати векселя державна податкова iнспекцiя може давати суб'єкту пiдприємницької дiяльностi новий дозвiл на вiдстрочення оплати векселя. Загальний термiн вiдстрочення оплати векселя не може перевищувати 270 днiв.

     22. Для вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання) векселедавець не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення термiну, на який видано вексель (письмове зобов'язання), має звернутись до державної податкової iнспекцiї за його мiсцезнаходженням з письмовою заявою про таке вiдстрочення та з зобов'язанням про подальше погашення векселя (письмового зобов'язання).

     У заявi зазначається термiн, на який векселедавець просить вiдстрочення, та обгрунтовується його необхiднiсть (у разi потреби - додаються пiдтверджуючi документи).

     23. У разi звернення до державної податкової iнспекцiї у встановленi в попередньому пунктi термiни начальник (заступник начальника) державної податкової iнспекцiї зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв розглянути заяву i прийняти рiшення про вiдстрочення оплати (погашення) векселiв (письмових зобов'язань) або про вiдмову у вiдстроченнi. Заявник повiдомляється про прийняте рiшення.

     24. Рiшення приймається з обов'язковим урахуванням висновку про фiнансовий стан заявника, що готується управлiнням податкiв i зборiв державної податкової iнспекцiї (або iншим її пiдроздiлом, на який покладено виконання цих функцiй наказом по державнiй податковiй iнспекцiї). Висновок зберiгається у справi державної податкової iнспекцiї разом з заявою.

     25. У висновку про фiнансовий стан суб'єкта пiдприємницької дiяльностi необхiдно вказати:

     стан розрахункiв з бюджетом;

     наявнiсть коштiв на розрахунковому, валютних та iнших рахунках;

     наявнiсть заборгованостi по експортно-iмпортних операцiях;

     своєчаснiсть подання бухгалтерської звiтностi, податкових декларацiй i розрахункiв, декларацiй про валютнi цiнностi, доходи та майно, що знаходяться за межами України, та iнших обов'язкових для подання до державної податкової iнспекцiї документiв.

     26. При прийняттi рiшення про вiдмову у вiдстроченнi оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання) у заявi про це робиться позначка з обгрунтуванням причин вiдмови. Про ознайомлення з причинами вiдмови представник векселедавця розписується у заявi.

     27. При прийняттi рiшення про вiдстрочення погашення письмового зобов'язання оформлюється дозвiл на таке вiдстрочення згiдно з додатком N 5 до Положення.

     28. При прийняттi рiшення про вiдстрочення оплати векселя оформлюється дозвiл на таке вiдстрочення на умовах податкового кредиту згiдно з додатком N 6 до Положення.

     29. За перiод вiдстрочення оплати векселя з векселедавця стягується плата за користування кредитом у розмiрi 0,5 облiкової ставки Нацiонального банку України, що застосовується на день прийняття рiшення про вiдстрочення оплати.

     30. Плата за користування податковим кредитом нараховується та сплачується до бюджету, до якого суб'єкт пiдприємницької дiяльностi сплачує податок на прибуток.

     31. Плата за користування податковим кредитом суб'єктом пiдприємницької дiяльностi вiдноситься за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженнi пiсля оподаткування.

     32. Плата за користування податковим кредитом має бути сплачена протягом трьох робочих днiв з дати оформлення дозволу на вiдстрочення. У разi невнесення суб'єктом пiдприємницької дiяльностi у зазначений термiн плати за користування податковим кредитом державна податкова iнспекцiя в односторонньому порядку скасовує дозвiл на вiдстрочення i стягує вексельнi суми в порядку, передбаченому пп. 19, 20 Положення.

     Пiсля сплати суб'єктом пiдприємницької дiяльностi до бюджету вiдповiдної суми за користування податковим кредитом вiн подає до державної податкової iнспекцiї копiю платiжного документа про таку сплату.

     Державна податкова iнспекцiя встановлює контроль за погашенням векселя в термiни, зазначенi в дозволi на вiдстрочення.

     33. У випадках погашення векселя ранiше термiну, на який видавалось вiдстрочення, державна податкова iнспекцiя проводить на день погашення перерахунок ранiше внесеної плати за користування податковим кредитом. Рiзниця мiж перерахованою та ранiше сплаченою сумою пiдлягає зарахуванню по вiдповiдних платежах або поверненню суб'єкту пiдприємницької дiяльностi на пiдставi його письмової заяви у 5-денний термiн з дня подачi заяви.

II. ОСОБЛИВОСТI ВИДАЧI, ОБЛIКУ, ПОГАШЕННЯ ТА ВIДСТРОЧЕННЯ ОПЛАТИ (ПОГАШЕННЯ) ВЕКСЕЛЯ (ПИСЬМОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ), ЩО ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ПРИ ВВЕЗЕННI ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ IНОЗЕМНИМ ЗАМОВНИКОМ

     34. При ввезеннi iноземним замовником на митну територiю України давальницької сировини вона обкладається ввiзним митом за ставками Єдиного митного тарифу України, податками та зборами, що справляються при ввезеннi такої сировини.

     35. Сплата зазначених податкiв, зборiв та мита (крiм митних зборiв) провадиться українським виконавцем (векселедавцем) шляхом видачi векселя з термiном платежу, що встановлений Законом.

     36. Вексель погашається:

     у випадках, передбачених пп. 13, 17, 19 Положення;

     при вивезеннi готової продукцiї в повному обсязi, передбаченому в контрактi, з митної територiї України у визначенi Законом термiни та поданнi копiї вивiзної вантажної митної декларацiї;

     при реалiзацiї готової продукцiї на митнiй територiї України та поданнi українським виконавцем державнiй податковiй iнспекцiї ввiзної вантажної митної декларацiї на готову продукцiю (без фактичного ввезення її в Україну), оформленої покупцем готової продукцiї, i копiю якої вiн зобов'язаний передати українському виконавцю, копiї вiдповiдного контракту iноземного замовника з покупцем готової продукцiї та копiї акта здачi-приймання готової продукцiї, взятих на облiк державною податковою iнспекцiєю за мiсцезнаходженням покупця готової продукцiї, довiдки банку про сплату покупцем готової продукцiї ввiзного мита, податкiв та зборiв, якщо такi запроваджено щодо аналогiчних iмпортних товарiв.

     37. При ввезеннi iноземним замовником на митну територiю України тих видiв давальницької сировини, що не обкладаються ввiзним митом, податками та зборами, український виконавець подає державнiй податковiй iнспекцiї письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї з митної територiї України або її реалiзацiї на цiй територiї у встановленi Законом термiни.

     38. Письмове зобов'язання погашається:

     у випадках, передбачених п.13 Положення;

     при вивезеннi готової продукцiї в повному обсязi, передбаченому в контрактi, з митної територiї України у визначенi Законом термiни та поданнi копiї вивiзної вантажної митної декларацiї;

     при реалiзацiї готової продукцiї на митнiй територiї України та поданнi українським виконавцем державнiй податковiй iнспекцiї ввiзної вантажної митної декларацiї на готову продукцiю (без фактичного ввезення її в Україну), оформленої покупцем готової продукцiї, i копiю якої вiн зобов'язаний передати українському виконавцю, копiї вiдповiдного контракту iноземного замовника з покупцем готової продукцiї та копiї акта здачi-приймання готової продукцiї, взятих на облiк державною податковою iнспекцiєю за мiсцезнаходженням покупця готової продукцiї, довiдки банку про сплату покупцем готової продукцiї ввiзного мита, податкiв та зборiв, якщо такi запроваджено щодо аналогiчних iмпортних товарiв.

III. ОСОБЛИВОСТI ВИДАЧI, ОБЛIКУ, ПОГАШЕННЯ ТА ВIДСТРОЧЕННЯ ПОГАШЕННЯ ПИСЬМОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ПРИ ЗАКУПIВЛI ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ НА МИТНIЙ ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ IНОЗЕМНИМ ЗАМОВНИКОМ

     39. Пiсля отримання українським виконавцем давальницької сировини, що закуплена iноземним замовником на митнiй територiї України у суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України за iноземну валюту, вiн зобов'язаний протягом двох днiв з дати пiдписання здавально-приймальних документiв на цю сировину подати державнiй податковiй iнспекцiї за своїм мiсцезнаходженням письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї з митної територiї України або її реалiзацiї на цiй територiї у встановленi Законом термiни. Для взяття письмового зобов'язання на облiк воно подається до державної податкової iнспекцiї разом з копiєю здавально-приймальних документiв на отриману сировину.

     40. Перiод здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, що закуплена iноземним замовником за iноземну валюту на митнiй територiї України у суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України, становить не бiльше 90 календарних днiв з дати отримання українським виконавцем такої давальницької сировини (пiдписання здавально-приймальних документiв на цю сировину).

     41. Додатковою пiдставою для митного оформлення готової продукцiї, що вироблена з використанням давальницької сировини, яка закуплена за iноземну валюту в Українi, i вивозиться з митної територiї України, є подання українським виконавцем органовi митного контролю копiї контракту на придбання iноземним замовником сировини в Українi, довiдки уповноваженого банку України про надходження iноземної валюти на рахунок українського постачальника сировини та письмового зобов'язання.

     42. Письмове зобов'язання погашається:

     у випадках, передбачених п. 13 Положення;

     при вивезеннi готової продукцiї в повному обсязi, передбаченому в контрактi, з митної територiї України у визначенi Законом термiни та поданнi копiї вивiзної вантажної митної декларацiї;

     при реалiзацiї готової продукцiї на митнiй територiї України та поданнi українським виконавцем державнiй податковiй iнспекцiї ввiзної вантажної митної декларацiї на готову продукцiю (без фактичного ввезення її в Україну), оформленої покупцем готової продукцiї, i копiю якої вiн зобов'язаний передати українському виконавцю, копiї вiдповiдного контракту iноземного замовника з покупцем готової продукцiї, i копiю якої вiн зобов'язаний передати українському виконавцю, копiї вiдповiдного контракту iноземного замовника з покупцем готової продукцiї та копiї акта здачi-приймання готової продукцiї, взятих на облiк державною податковою iнспекцiєю за мiсцезнаходженням покупця готової продукцiї, довiдки банку про сплату покупцем готової продукцiї ввiзного мита, податкiв та зборiв, якщо такi запроваджено щодо аналогiчних iмпортних товарiв.

IV. ОСОБЛИВОСТI ВИДАЧI, ОБЛIКУ, ПОГАШЕННЯ ТА ВIДСТРОЧЕННЯ ОПЛАТИ (ПОГАШЕННЯ) ВЕКСЕЛЯ (ПИСЬМОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ), ЩО ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ПРИ ВИВЕЗЕННI ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ ЗА МЕЖI МИТНОЇ ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИМ ЗАМОВНИКОМ

     43. При вивезеннi українським замовником з митної територiї України тих видiв давальницької сировини, якi не обкладаються вивiзним (експортним) митом, податками та зборами, український виконавець подає державнiй податковiй iнспекцiї письмове зобов'язання щодо повернення в Україну готової продукцiї, виробленої з цiєї сировини (або повернення в Україну валютної виручки вiд реалiзацiї готової продукцiї) у встановленi Законом термiни.

     44. У разi, коли давальницька сировина, яка вивозиться за межi митної територiї України українським замовником, пiдлягає обкладенню вивiзним (експортним) митом, податками та зборами, їх сплата (крiм митних зборiв) провадиться українським замовником шляхом видачi векселя з вiдстроченням платежу на встановленi Законом термiни.

     45. Вексель (письмове зобов'язання) погашається:

     у випадках, передбачених пп. 13, 17, 19 Положення;

     при ввезеннi готової продукцiї в повному обсязi, передбаченому в контрактi, на митну територiю України у визначенi законом термiни та поданнi копiї ввiзної вантажної митної декларацiї;

     при отриманнi в повному обсязi валютної виручки вiд реалiзацiї готової продукцiї за межами митної територiї України на валютний рахунок українського замовника в уповноваженому банку України та поданнi українським замовником державнiй податковiй iнспекцiї довiдки уповноваженого банку України про надходження валютної виручки.

 

Додаток N 1
до Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ

     001       3128
  *******************************
    валюта    сума цифрами
 
    м.Київ     02.11.95     м.Київ    31.01.96
  **********************************************************
  Мiсце складання  Дата складання Мiсце платежу Дата платежу
 
      31.01.96 ми заплатимо проти цього векселя наказу
 Державнiй податковiй iнспекцiї по Московському р-ну м.Києва
 **************************************************************
 найменування того, кому або за наказом кого платiж повинен бути
 здiйсненим
 
  долари США         Три тисячi сто двадцять вiсiм
  ********************************************************
    валюта           сума прописом
 
  в тому числi: мито - 400 (чотириста), акцизний збiр - 1540
  (одна тисяча п'ятсот сорок), податок на добавлену вартiсть -
  1188 (одна тисяча сто вiсiмдесят вiсiм) доларiв США
 
 ****************************
 * Пiдлягає сплатi м.Києвi * ТОВ "Легос", код ЄДРПОУ 22901809
 *         ******* *    252004, м. Київ-4
 *         мiсце  *  вул. Червоноармiйська, 23, к. 54
 *         платежу *
 * АКБ "Будмбанк",МФО 300045* Керiвник       О.Г. Рибченко
 *   р/р N 003467412   * Бухгалтер       I.С. Яценко
 ***************************************************************
 *найменування банкiвської * Назва, пiдпис i точна адреса
 *     установи    *     векселедавця
 ****************************
 
Додаток N 2
до Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо економiчних вiдносинах

ПИСЬМОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

    __________________________________________________
    __________________________________________________
  (назва суб'єкта пiдприємництва, його адреса, код ЄДРПОУ)
  зобов'язується, вiдповiдно до Закону України "Про операцiї
  з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
  виконати вимоги зазначеного Закону щодо проведення операцiй
  з давальницькою сировиною у встановленi ним термiни.
 
           Iнформацiйнi вiдомостi
  *********************************************************
  *1. Повна назва замовника  *             *
  *********************************************************
  *2. Адреса замовника     *             *
  *********************************************************
  *3. Повна назва виконавця  *             *
  *********************************************************
  *4. Адреса виконавця     *             *
  *********************************************************
  *5. Вартiсть давальницької  ****************************
  *  сировини         * код валюти ____     *
  *********************************************************
  *6. Контрактна вартiсть   ****************************
  *  готової продукцiї    *  код валюти ____    *
  *********************************************************
  *7. Дата складання      *             *
  *  письмового зобов'язання * "___"_________199__року. *
  *********************************************************
  *8. Строк погашення     *             *
  *  письмового зобов'язання * "___"_________199__року. *
  *********************************************************
 
    Керiвник пiдприємства ________________________________
                (пiдпис) Прiзвище та iнiцiали
 
     Мiсце печатки
 
 
Примiтки: 1. Письмове зобов'язання оформлюється на бланку заявника
     2. Усi суми вказуються цифрами та прописом

 

Додаток N 3
до Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

ЖУРНАЛ
облiку векселiв, що застосовуються при здiйсненнi операцiй з
давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

 
****************************************************************************************************
*Облiко-*Повна*Повна*Код  *Дата *Строк*Код *   Суми платежу за векселем   *Вiдмiтки *Вiдмiтки*
*вий  *назва*адре-*ЄДРПОУ*скла-*пла- *валю-************************************про част-*про пов-*
*номер *век- *са  *   *дання*тежу *ти  *Ввiзне *Податок *Акциз-*Iншi*Усьо-*кове по- *не по- *
*    *селе-*век- *   *век- *за  *   *(вивiз-*на до- *ний  *пла-*го за*гашення *гашення *
*    *давця*селе-*   *селя *век- *   *не) ми-*бавлену *збiр *тежi*век- *векселя *векселя *
*    *   *давця*   *   *селем*   *то   *вартiсть*   *  *селем*     *    *
****************************************************************************************************
* 1*  * 2* * 3* * 4* * 5* * 6* * 7* * 8*  *  9*  * 10* * 11** 12* *  13** *  14** *
****************************************************************************************************
*    *   *   *   *   *   *   *    *    *   *  *   *     *    *
*    *   *   *   *   *   *   *    *    *   *  *   *     *    *
****************************************************************************************************
 
 
***************
   * При частковому погашеннi векселя заповнюються повторно пiд
тим же облiковим номером без переривання порядкової нумерацiї
наступних векселiв; при цьому в роздiлi "Суми платежiв  за
векселем"  зазначаються  непогашенi  суми  пiсля  часткового
погашення.
   ** Зазначається дата  i  номер:  платiжного  доручення;
розпорядження  про  безспiрне  стягнення;  вантажної  митної
декларацiї; довiдки банку про сплату покупцем готової продукцiї
ввiзного мита, податкiв та зборiв; довiдки уповноваженого банку
України про надходження валютної виручки тощо.
 
Додаток N 4
до Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо економiчних вiдносинах


ЖУРНАЛ
облiку письмових зобов'язань, що застосовуються при здiйсненнi
операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

 
*************************************************************************************************
*Облi-*Повна *Повна *Код  *Дата  *Строк *Код *   Вартiсть     *Вiдмiтки  *Вiдмiтки *
*ковий*назва *адреса *ЄДРПОУ*скла- *пога- *валю-************************про част- *про повне*
*номер*суб'єк-*суб'єк-*   *дання *шення *ти  *даваль- *готової   *кове пога- *погашення*
*   *та пiд-*та пiд-*   *пись- *пись- *   *ницької *продукцiї  *шення пись-*письмово-*
*   *приєм- *приєм- *   *мового *мового *   *сировини *(контрактна)*мового зо- *го зобо- *
*   *ницької*ницької*   *зобо- *зобо- *   *     *      *бов'язання *в'язання *
*   *дiяль- *дiяль- *   *в'язан-*в'язан-*   *     *      *      *     *
*   *ностi *ностi *   *ня   *ня   *   *     *      *      *     *
*************************************************************************************************
* 1* * 2*  * 3*  * 4*  * 5*  * 6*  * 7* *  8*  *  9*   *  10**  *  11** *
*************************************************************************************************
*   *    *    *   *    *    *   *     *      *      *     *
*   *    *    *   *    *    *   *     *      *      *     *
*   *    *    *   *    *    *   *     *      *      *     *
*   *    *    *   *    *    *   *     *      *      *     *
*************************************************************************************************
 
 
***************
   *  При  частковому  погашеннi  письмового  зобов'язання
заповнюються повторно пiд тим же облiковим номером без переривання
порядкової нумерацiї наступних письмових зобов'язань; при цьому в
роздiлi "Вартiсть" зазначаються непогашенi суми пiсля часткового
погашення.
   ** Зазначається дата i номер: платiжного доручення; вантажної
митної декларацiї; довiдки банку про сплату покупцем готової
продукцiї  ввiзного  мита,  податкiв  та  зборiв;  довiдки
уповноваженого банку України про надходження валютної виручки
тощо.
 
Додаток N 5
до Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах


ДОЗВIЛ N ____

вiд "___" ___________199___року

на вiдстрочення погашення письмового зобов'язання

    1. Розглянувши заяву ____________________________
    _________________________________________________
  (назва суб'єкта пiдприємництва, його адреса, код ЄДРПОУ)
 
    i висновок про його фiнансовий стан, та вiдповiдно до
    Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною
    у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" надати йому вiдстро-
    чення погашення письмового зобов'язання, виданого
 
    "___"___________ 199___року, облiковий N ____.
 
   **********************************************************
   * 1. Вартiсть давальницької сировини*  _______________ *
   *                  *  _______________ *
   *                  * код валюти _____ *
   **********************************************************
   * 2. Контрактна вартiсть готової  *  _______________ *
   * продукцiї             *  _______________ *
   *                  *   код валюти  *
   **********************************************************
   * 3. Строк погашення письмового   *          *
   * зобов'язання           *"___"______199_року.*
   **********************************************************
   * 4. Термiн, на який надається   *          *
   * вiдстрочення погашення письмового *  ____ днiв    *
   * зобов'язання           *          *
   **********************************************************
   * 5. Строк погашення письмового   *          *
   * зобов'язання з урахуванням    *"___"______199_року.*
   * вiдстрочення           *          *
   **********************************************************
 
    Начальник державної
    податкової iнспекцiї ____________________________________
               (пiдпис)   Прiзвище та iнiцiали
 
    Мiсце печатки
 
Примiтки: 1. Дозвiл оформлюється на бланку державної податкової
       iнспекцiї.
     2. Усi суми вказуються цифрами та прописом.
 

 

Додаток N 6
до Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

ДОЗВIЛ N _____

вiд "___"____________199__року

на вiдстрочення сплати векселя

   1. Розглянувши заяву ____________________________
   _________________________________________________
  (назва суб'єкта пiдприємництва, його адреса, код ЄДРПОУ)
 
   i висновок про його фiнансовий стан, та вiдповiдно до
   Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною
   у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" надати йому на умовах
   податкового кредиту вiдстрочення погашення векселя, скла-
   деного "___"___________ 199___року, облiковий N ____.
 
  **************************************************************
  * 1. Сума векселя у валютi       * __________________ *
  *                   * __________________ *
  *                   * код валюти ____  *
  **************************************************************
  * 2. Сума векселя у валютi України (за * __________________ *
  * курсом НБУ на день оформлення    * __________________ *
  * дозволу)               * __________ млн.крб. *
  **************************************************************
  * 3. Строк платежу за векселем     * "___"____199_року. *
  **************************************************************
  * 4. Термiн, на який надається     *           *
  * вiдстрочення платежу         *  ________ днiв   *
  **************************************************************
  * 5. Строк платежу за векселем з    *           *
  * урахуванням вiдстрочення платежу   * "___"___199_року. *
  **************************************************************
  * 6. Облiкова ставка Нацiонального бан-*           *
  * ку України на дату оформлення дозволу*  _____ вiдсоткiв  *
  **************************************************************
  * 7. Ставка податкового кредиту    *  ----- вiдсоткiв  *
  *                   *  (п.6х0.5)     *
  **************************************************************
  * 8. Сума плати за користування    *  ________________ *
  * кредитом               *  _________млн.крб. *
  *                   *(п.2хп.4/360хп.7/100)*
  **************************************************************
 
  Начальник державної
  податкової iнспекцiї ______________________________________
               (пiдпис)   Прiзвище та iнiцiали
 
    Мiсце печатки
 
Примiтки: 1. Дозвiл оформлюється на бланку державної податкової
       iнспекцiї.
     2. Усi суми вказуються цифрами та прописом.
 
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.