КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 27 сiчня 1997 р. N 66


Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України

Із змiнами i доповненнями, внесеними 
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 квiтня 1997 року N 311,
вiд 2 квiтня 1998 року N 417,
вiд 25 серпня 1998 року N 1336,
 вiд 21 березня 2000 року N 530

(Постанова втратила чиннiсть у частинi встановлення порядку справляння податку на добавлену вартiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.04.98 р. N 417)

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Порядок справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України, що додається, i ввести його в дiю через п'ять днiв з дня опублiкування.

     2. Державнiй митнiй службi за погодженням з державною податковою адмiнiстрацiєю затвердити у двотижневий термiн iнструкцiю щодо Порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України.

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 сiчня 1997 р. N 66

ПОРЯДОК
справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України

     1. Цей Порядок визначає механiзм справляння та контролю правильностi обчислення i своєчасностi сплати податку на добавлену вартiсть та акцизного збору з товарiв, що iмпортуються в Україну суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, незалежно вiд дати укладення та умов контрактiв, а також звiльнення вiд сплати цих податкiв.

     2. Податок на добавлену вартiсть та акцизний збiр сплачуються вiдповiдно до законодавства за ставками, чинними на день подання вантажної митної декларацiї, платниками податку - одержувачами (покупцями та замовниками) товарiв або за їх дорученням особами, уповноваженими на декларування, одночасно iз сплатою мита та митних зборiв (до або на момент подання вантажної митної декларацiї до митного оформлення).

(абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.04.97 р. N 311)

     Тимчасово, на перiод дiї статтi 2 Закону України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцiй з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матерiалiв", акцизний збiр з товарiв, згаданих у зазначенiй статтi, пiд час митного оформлення не справляється.

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.03.2000 р. N 530, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Товари, з яких не було сплачено податок на добавлену вартiсть та акцизний збiр, митному оформленню не пiдлягають, крiм випадкiв, коли вони не пiдлягають обкладенню цими податками вiдповiдно до актiв законодавства.

     3. Контроль правильностi обчислення i своєчасностi сплати податку на добавлену вартiсть та акцизного збору з товарiв, що iмпортуються в Україну, пiд час митного оформлення здiйснюється митними органами.

     Контроль правильностi обчислення податку на добавлену вартiсть та акцизного збору з iмпортних товарiв пiд час їх реалiзацiї (передачi) здiйснюється органами державної податкової служби.

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 р. N 1336)

     Контроль сплати акцизного збору з iмпортованих товарiв, якi вiдповiдно до законодавства України пiдлягають позначенню марками акцизного збору, здiйснюється митними органами разом з органами державної податкової служби. Пiдтвердженням сплати акцизного збору пiд час митного оформлення таких товарiв є заявка-розрахунок на одержання марок з вiдмiткою про повну сплату сум акцизного збору.

(абзац третiй пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 р. N 1336)

     4. Ввезенi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi товари, на якi поширюються податковi пiльги згiдно з актами законодавства, пiдлягають митному оформленню за умови подання митному органу iмпортером заяви про мету ввезення та подальшого використання цих товарiв та надання зобов'язання про використання таких товарiв виключно з тiєю метою, що передбачає пiльговий режим оподаткування.

     5. Податок на добавлену вартiсть, який має бути повернутий суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi державними податковими адмiнiстрацiями при здiйсненнi експортних операцiй, не може бути зарахований як внесення обов'язкових платежiв пiд час iмпортування товарiв в Україну.

     6. Платники податку на добавлену вартiсть та акцизного збору з товарiв, що iмпортуються в Україну, перераховують зазначенi платежi на депозитнi рахунки митних органiв.

     7. Повернення надмiру чи помилково нарахованих i сплачених сум податку на добавлену вартiсть та акцизного збору здiйснюється митними органами у разi надання їм вантажних митних декларацiй на ввезення товарiв та розрахункових платiжних документiв про їх сплату, якщо не минув рiчний термiн з дня внесення платежiв до бюджету.

     8. Суми податку на добавлену вартiсть та акцизного збору з товарiв, що iмпортуються в Україну, протягом трьох банкiвських днiв з дати повного оформлення вантажної митної декларацiї митнi органи перераховують до державного бюджету за окремими платiжними дорученнями щодо кожного виду платежу згiдно з установленим порядком з наступним розподiлом i перерахуванням до мiсцевих бюджетiв.

(пункт 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України  вiд 04.04.97 р. N 311)

     9. Державною митною службою щомiсячно, 15 числа кожного мiсяця, що настає за звiтним, подаються до Державного казначейства вiдомостi про перерахованi до Державного бюджету суми податку на добавлену вартiсть з iмпортованих товарiв у розрiзi областей та митних органiв. Щомiсячно до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним, реєстри вiдомостей про сплачений податок на добавлену вартiсть у розрiзi платникiв (суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi) передаються митними органами до обласних фiнансових органiв.

     10. Для забезпечення облiку та контролю фактично нарахованих i сплачених сум податку на добавлену вартiсть та акцизного збору митними органами ведуться особовi рахунки пiдприємств у порядку, встановленому Державною митною службою.

     11. Не сплаченi у визначенi термiни суми податку на добавлену вартiсть та акцизного збору з iмпортованих товарiв (включаючи платежi за виданими векселями), а також суми цих податкiв, не сплаченi внаслiдок iнших дiй, що спричинило їх недоїмку, списуються уповноваженими установами банку за розпорядженням митних органiв в установленому законодавством порядку.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.