Документ скасований: Постанова КМУ № 1236 від 27.12.2010

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 2 квiтня 1998 р. N 417


Про затвердження Порядку внесення податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Вiдповiдно до пункту 10.2 Закону України "Про податок на додану, вартiсть" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок внесення податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України (додається).

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 66 "Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України" у частинi встановлення порядку справляння податку на добавлену вартiсть.

     3. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв з дня її опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 квiтня 1998 р. N 417

ПОРЯДОК
внесення податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України

     1. Податок на додану вартiсть пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України сплачується його платниками вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть" за ставками, що дiють на день оформлення вантажної митної декларацiї, одночасно iз сплатою мита та митних зборiв (до або на день подання вантажної митної декларацiї для митного оформлення).

     2. Платники податку на додану вартiсть пiд час ввезення (пересилання) на митну територiю України товарiв, крiм пiдакцизних, за винятком тютюнової сировини, та товарiв, що належать до 1 - 24 груп згiдно з класифiкацiєю УКТ ЗЕД, можуть за власним бажанням подавати митному органу простий вексель на суму податкового зобов'язання (далi - податковий вексель) за кожною вантажною митною декларацiєю окремо у порядку та в термiни, встановленi законодавством.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)

     3. Платники податку на додану вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, крiм випадкiв, названих у пунктi 2 цього Порядку, перераховують зазначенi кошти на вiдповiднi рахунки органiв.

     4. Митнi органи пiсля повного оформлення вантажної митної декларацiї перераховують Держмитслужбi суми податку на додану вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України. Протягом трьох банкiвських днiв пiсля повного оформлення вантажної митної декларацiї Держмитслужба перераховує цi кошти до Державного бюджету України.

     5. Держмитслужба 15 числа кожного мiсяця, що настає за звiтним, подає до Головного ynpaвлiння Державного казначейства вiдомостi про перерахованi до Державного бюджету України суми податку на додану вартiсть з товарiв, ввезених (пересланих) на митну територiю України.

     6. Для забезпечення облiку та контролю фактично нарахованих i сплачених сум податку на додану вартiсть митнi органи ведуть особовi рахунки суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у порядку, встановленому Держмитслужбою.

     7. Не сплаченi у визначенi термiни суми податку на додану вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, а також суми цього податку, не сплаченi внаслiдок iнших дiй, що спричинили їх недоїмку, стягуються в установленому законодавством порядку.

     8. Порядок повернення митними органами платникам податку зайво сплачених пiд час митного оформлення сум податку на додану вартiсть установлюється Держмитслужбою.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.