Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 409 від 23.05.2011

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

21.01.2000 N 33


Про затвердження Iнструкцiї про порядок справляння акцизного збору в разi ввезення товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну територiю України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
08 лютого 2000 р. за N 73/4294

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 13 жовтня 2000 року N 568,
вiд 26 червня 2001 року N 433,
вiд 13 вересня 2001 року N 609,
вiд 12 жовтня 2001 року N 663,
вiд 12 лютого 2003 року N 85,
вiд 25 листопада 2003 року N 797,
вiд 25 вересня 2008 року N 1045,
вiд 24 грудня 2008 року N 1454

Додатково див. лист
Державної митної служби України
вiд 22 лютого 2000 року N 15/3-554-ЕП


     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 66 "Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України" (зi змiнами та доповненнями) у частинi сплати акцизного збору наказую:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок справляння акцизного збору в разi ввезення товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну територiю України (додається).

     2. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Державної митної служби України вiд 14.02.97 N 68 "Про затвердження Iнструкцiї щодо порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України" (зi змiнами та доповненнями), зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 17.04.97 за N 143/1947.

     3. Управлiнню статистики, контролю та аналiзу (Овдiєнко Н.Т.) разом з Iнформацiйно-аналiтичним митним управлiнням (Копосов С.А.) внести вiдповiднi змiни до нормативно- довiдкової бази та програмного забезпечення. 4. Управлiнню митних доходiв та платежiв (Шульга С.В.) i Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Управлiнню справами (Максимов Ю.Ю.) пiсля державної реєстрацiї наказу забезпечити його тиражування та розсилку до митних органiв.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
21.01.2000 N 33
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 13 жовтня 2000 р. N 568)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi Юстицiї України "08" лютого 2000 р. за N 73/4294

I Н С Т Р У К Ц I Я
ПРО ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ В РАЗI ВВЕЗЕННЯ ТОВАРIВ СУБ'ЄКТАМИ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ

     1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Цю Iнструкцiю про порядок справляння акцизного збору в разi ввезення товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну територiю України (далi - Iнструкцiя) розроблено на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 66 "Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України", зi змiнами та доповненнями.

     Iнструкцiя визначає порядок справляння акцизного збору з товарiв, що ввозяться в Україну суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, та контролю за правильнiстю його обчислення й своєчаснiстю сплати, незалежно вiд дати укладення та умов контрактiв, а також порядок застосування положень актiв законодавства щодо звiльнення вiд сплати цього податку.

     1.2. Товари, що ввозяться в Україну, обкладаються акцизним збором за ставками згiдно iз чинним законодавством.

(пункт 1.2 роздiлу 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.02.2003 р. N 85)

     1.3. Акцизний збiр сплачується платниками податку одночасно зi сплатою мита та плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв (у разi її нарахування). Моментом сплати акцизного збору є момент оформлення вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) з метою вiльного використання пiдакцизних товарiв на митнiй територiї України, а саме проставлення на ВМД вiдбитка особистої номерної печатки iнспектора митницi.

(абзац перший пункту 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.12.2008р. N 1454)

     Перерахування вiдповiдних сум коштiв на спецiальний рахунок митного органу здiйснюється платником податку або особою, уповноваженою на декларування на пiдставi договору, до оформлення попередньої вантажної митної декларацiї на пiдакцизнi товари в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Перерахування вважається здiйсненим з моменту надходження коштiв на спецiальний рахунок митного органу.

(абзац другий пункту 1.3 роздiлу 1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 12.02.2003 р. N 85)

     Товари, за якi не був сплачений акцизний збiр, митному оформленню не пiдлягають, крiм випадкiв, коли вони вiдповiдно до актiв законодавства звiльняються вiд обкладення цим збором.

     1.4. Контроль за правильнiстю обчислення й своєчаснiстю сплати акцизного збору з товарiв, що ввозяться в Україну, пiд час митного оформлення здiйснюється митними органами.

     1.5. Нарахування та стягнення акцизного збору при митному оформленнi давальницької сировини здiйснюються з урахуванням положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" та наказу Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 25.02.2002 N 83 "Про затвердження Порядку видачi, облiку, вiдстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.03.2002 за N 248/6536.

(пункт 1.5 роздiлу 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.02.2003 р. N 85)

     1.6. На територiях вiльних економiчних зон положення цiєї Iнструкцiї застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України вiд 24.12.2002 N 347-IV "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування пiдакцизних та деяких iнших товарiв".

(пункт 1.6 роздiлу 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.02.2003 р. N 85)

     1.7. Митна вартiсть товарiв та iнших предметiв визначається згiдно iз законодавством України.

(пункт 1.7 роздiлу 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

     1.8. Акцизний збiр справляється в нацiональнiй валютi.

2. ОБ'ЄКТИ ОБКЛАДЕННЯ АКЦИЗНИМ ЗБОРОМ

     2.1. Об'єктами обкладення акцизним збором вiдповiдно до пункту 1.2 цiєї Iнструкцiї є:

     2.1.1. Вартiсть товарiв (продукцiї), якi ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, у тому числi в межах бартерних (товарообмiнних) операцiй або без оплати їх вартостi чи iз частковою оплатою.

(пункт 2.1.1 роздiлу 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

     2.1.2. Вартiсть алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якi ввозяться на територiю України, включаючи виготовленi за межами митної територiї України з давальницької сировини, реiмпортованi, а також вартiсть продукцiї, яка повертається на митну територiю України iз зони митного контролю (магазинiв безмитної торгiвлi), перерахована у валюту України за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на дату митного оформлення товарiв (продукцiї).

(пункт 2.1.2 роздiлу 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

     2.2. До об'єктiв обкладення акцизним збором не належать:

     2.2.1. Пiдакцизнi товари, що вивозяться (експортуються) платниками акцизного збору за межi митної територiї України за оформленими в установленому законодавством порядку вантажними митними декларацiями.

(пункт 2.2.1 родiлу 2 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

     2.2.2. Пiдакцизнi товари, якi розмiщуються на митних лiцензiйних складах, у магазинах безмитної торгiвлi.

     2.2.3. Зразки пiдакцизних товарiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України з метою показу чи демонстрацiї на час проведення виставок, конкурсiв, нарад, семiнарiв, ярмаркiв пiд зобов'язання органiзатора виставки про зворотне вивезення таких зразкiв i залишаються власнiстю iноземних юридичних осiб.

     2.3. До об'єктiв обкладення акцизним збором алкогольних напоїв та тютюнових виробiв не належать:

     вартiсть та обсяги увезених i конфiскованих на територiї України алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, власника яких не визначено, а також таких, що перейшли до держави за правом спадкоємства;

(абзац другий пункту 2.3 роздiлу 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

     вартiсть та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що перевозяться через територiю України транзитом;

(абзац третiй пункту 2.3 роздiлу 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

     вартiсть та обсяги iмпортованої сировини, що ввозиться або використовується для виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

(абзац четвертий пункту 2.3 роздiлу 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

     вартiсть та обсяги зразкiв алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, тимчасово ввезених на територiю України з метою показу чи демонстрацiї, якщо вони залишаються власнiстю iноземних юридичних осiб i їх використання на територiї України не має комерцiйного характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, тимчасово ввезенi в Україну й призначенi для показу чи демонстрацiї пiд час проведення виставок, конкурсiв, нарад, семiнарiв, ярмаркiв тощо, пропускаються через митний кордон за рiшенням митного органу в кiлькостi, достатнiй з урахуванням мети перемiщення.

(абзац п'ятий пункту 2.3 роздiлу 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

3. БАЗА ОБКЛАДЕННЯ АКЦИЗНИМ ЗБОРОМ

     3.1. Базою обкладення акцизним збором (основою його нарахування) при обчисленнi його суми iз застосуванням ставки акцизного збору в процентах є:

     при ввезеннi пiдакцизних товарiв на митну територiю України - вартiсть цих товарiв, за встановленими iмпортером максимальними роздрiбними цiнами на них, без урахування податку на додану вартiсть i акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум ввiзного мита без податку на додану вартiсть i акцизного збору);

     при митному оформленнi готової продукцiї з давальницької сировини українського замовника, яка повертається на митну територiю України, чи готової продукцiї iз сировини iноземного замовника, що реалiзуватиметься на митнiй територiї України, - вартiсть готової продукцiї за встановленими українським замовником або виробником (iмпортерами) максимальними роздрiбними цiнами на цю продукцiю без урахування податку на додану вартiсть i акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум ввiзного мита без податку на додану вартiсть i акцизного збору).

     Установлення максимальних роздрiбних цiн на пiдакцизнi товари здiйснюється iмпортерами цих товарiв шляхом декларування таких цiн.

     Декларацiя про встановленi iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари подається iмпортером до Держмитслужби України.

(пункт 3.1 роздiлу 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.02.2003 р. N 85, в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

     3.2. Базою обкладення акцизним збором (основою нарахування) при обчисленнi його суми iз застосуванням ставки акцизного збору у фiксованих сумах при ввезеннi товарiв, у тому числi вироблених з давальницької сировини, є їх вага, об'єм, кiлькiсть або iнший натуральний показник, визначений у фiзичних одиницях вимiру, установлених вiдповiдними законами України.

4. ПЛАТНИКИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ

     4.1. Платниками акцизного збору є:

     суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, а також їх фiлiї, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли - виробники пiдакцизних товарiв (послуг) на митнiй територiї України, у тому числi з давальницької сировини;

     нерезиденти, якi здiйснюють виготовлення пiдакцизних товарiв (послуг) на митнiй територiї України безпосередньо або через їх постiйнi представництва чи осiб, прирiвняних до них згiдно iз законодавством;

     будь-якi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, iншi юридичнi особи, їх фiлiї, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли, якi ввозять на митну територiю України пiдакцизнi товари, незалежно вiд наявностi внесених до них iноземних iнвестицiй;

     юридичнi та фiзичнi особи, якi купують (одержують в iншi форми володiння, користування або розпорядження) пiдакцизнi товари в податкових агентiв.

     4.2. Платниками акцизного збору на алкогольнi напої та тютюновi вироби є:

     суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - українськi виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, а також замовники, за дорученням яких виготовляється ця продукцiя на давальницьких умовах; суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, включаючи пiдприємства з iноземними iнвестицiями, незалежно вiд дати їх реєстрацiї та громадяни, що займаються пiдприємницькою дiяльнiстю без створення юридичної особи, якi ввозять алкогольнi напої та тютюновi вироби на митну територiю України як для власних, так i для виробничих потреб з метою продажу або реалiзацiї на умовах комiсiї та реекспорту;

     юридичнi особи, мiжнароднi органiзацiї, їх фiлiї, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли, якi здiйснюють реалiзацiю алкогольних напоїв i тютюнових виробiв на митнiй територiї України, включаючи операцiї з увезення (iмпорту) в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якщо реалiзацiя таких товарiв на територiї України здiйснюється цими суб'єктами через постiйнi представництва, розташованi на територiї України.

5. ТОВАРИ, З ЯКИХ НЕ СПРАВЛЯЄТЬСЯ АКЦИЗНИЙ ЗБIР

     5.1. Акцизний збiр не справляється з:

     5.1.1. Сировини, iмпортованої для виробництва алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, що ввозиться пiдприємствами - виробниками алкогольних напоїв i тютюнових виробiв безпосередньо для виготовлення таких товарiв, за наявностi довiдки податкової iнспекцiї (адмiнiстрацiї) за мiсцезнаходженням цього пiдприємства (форма довiдки визначається Державною податковою адмiнiстрацiєю України). Один примiрник довiдки залишається в справах митного органу.

(пункт 5.1.1 роздiлу 5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

     5.1.2. Пiдакцизних товарiв, якi перемiщуються через митну територiю України транзитом.

     При настаннi гарантiйного випадку пiд час транзиту товарiв через територiю України перерахування вiдповiдних сум до державного бюджету здiйснюється в порядку, установленому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.10.96 N 1216 "Про Положення про надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення".

     5.1.3. Пiдакцизних товарiв, якi ввозяться в Україну в режимi тимчасового ввезення пiд зобов'язання про зворотне вивезення.

     5.1.4. Конфiскованого, спадкового, безхазяйного майна, коштовностей та iнших цiнностей, крiм автомобiлiв, якi перейшли за правом спадкування у власнiсть держави.

(пiдпункт 5.1.4 пункту 5.1 роздiлу 5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.02.2003 р. N 85)

     5.1.5. Товарiв, що поставляються в Україну вiдповiдно до положень Закону України "Про гуманiтарну допомогу".

     5.1.6. Пiдакцизних товарiв, якi ввозяться в Україну на виконання положень мiжнародних угод за участю України, якщо вiдповiдна угода передбачає звiльнення вiд цього виду збору.

     5.2. У разi реалiзацiї та вiдчуження пiдакцизних товарiв, зазначених у пунктi 5.1 цiєї Iнструкцiї, акцизний збiр справляється на загальних пiдставах.

6. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ

     6.1. Якщо ставку акцизного збору встановлено у вiдсотках до вартостi товару за встановленою iмпортером максимальною роздрiбною цiною на товар, який вiн iмпортує, то сума акцизного збору обчислюється за формулами:

абзац перший пункту 6.1 роздiлу 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

     а) з товарiв, що пiдлягають обкладенню ввiзним митом:

Са = (В + М) х А/100 %;

     б) з товарiв, що не пiдлягають обкладенню ввiзним митом:

Са = В х А/100 %,

     де Са - сума акцизного збору, В - вартiсть товару, за встановленою iмпортером максимальною роздрiбною цiною на товар, який вiн iмпортує, без податку на додану вартiсть i акцизного збору (але не менше митної вартостi товару з урахуванням сум ввiзного мита без податку на додану вартiсть i акцизного збору, М - сума ввiзного мита, А - ставка акцизного збору.

(пiдпункт "б" пункту 6.1 роздiлу 6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.11.2003 р. N 797)

     Абзац пункту 6.1 роздiлу 6 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.02.2003 р. N 85)
(пункт 6.1 в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 12.10.2001 р. N 663)

     6.2. Сума акцизного збору, якщо ставку встановлено в грошовому еквiвалентi до фiзичної одиницi вимiру товару, обчислюється за формулою

Са = Н х А,

     де Са - сума акцизного збору, Н - кiлькiсть товару у фiзичних одиницях вимiру, визначених вiдповiдним законом, А - ставка акцизного збору.

     Абзац пункту 6.2 роздiлу 6 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.02.2003 р. N 85)

7. ПОВЕРНЕННЯ НАДМIРНО СПЛАЧЕНИХ I ПОГАШЕННЯ НАРАХОВАНИХ СУМ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З АКЦИЗНОГО ЗБОРУ

     7.1. Повернення надмiрно сплачених сум акцизного збору та погашення нарахованих сум податкових зобов'язань з цього збору здiйснюються в порядку, установленому законодавством.

     7.2. Вiдомостi про доплату (повернення) належної суми акцизного збору вносяться в доповнення до ВМД у порядку, установленому Державною митною службою України.

(глава 7 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 25.09.2008р. N 1045)

 

Начальник Управлiння митних платежiв С.Шульга

 

Додаток
до п. 1.2 Iнструкцiї про порядок справляння акцизного збору в разi ввезення товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну територiю України
(в редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 26 червня 2001 р. N 433)

Перелiк товарiв (продукцiї), якi пiдлягають обкладенню акцизним збором згiдно iз чинним законодавством, та ставки цього збору

Додаток 1 виключено

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.09.2001 р. N 609, виключено згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.02.2003 р. N 85)

 

Додаток 2
до пункту 6.1 Iнструкцiї про порядок справляння акцизного збору в разi ввезення товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну територiю України

Приклад нарахування акцизного збору, якщо ставку встановлено у вiдсотках до митної вартостi товару

Додаток 2 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.02.2003 р. N 85)

 

Додаток 3
до пункту 6.2 Iнструкцiї про порядок справляння акцизного збору в разi ввезення товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну територiю України

Додаток 3 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 12.02.2003 р. N 85)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.