Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 5 від 12.01.2006

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 27 березня 2000 року N 164


Про затвердження Порядку нарахування митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 квiтня 2000 р. за N 227/4448

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 26 червня 2001 року N 433,
вiд 13 вересня 2001 року N 609

Наказ застосовується в частинi, що не суперечить наказу Державної митної служби України вiд 12 жовтня 2001 року N 664


     На пiдставi Митного кодексу України, Законiв України "Про податок на додану вартiсть", "Про Єдиний митний тариф", "Про акцизний збiр", "Про звiльнення вiд обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України", Постанови Верховної Ради України "Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України" та з метою впорядкування оподаткування товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам, наказую:

     1. Затвердити Порядок нарахування митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам (далi - Порядок), що додається.

     2. Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити державну реєстрацiю наказу в Мiнiстерствi юстицiї.

     3. Управлiнню мiждержавних зв'язкiв (Зарудний С. М.) iнформувати митнi органи сумiжних з Україною держав про введення в дiю затвердженого Порядку.

     4. Управлiнню аналiзу, прогнозування та зв'язкiв з громадськiстю (Козик Л. Г.) забезпечити висвiтлення наказу та Порядку в засобах масової iнформацiї.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць iнформувати громадян про затверджений Порядок, у тому числi шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митниць та в пунктах пропуску на державному кордонi України.

     6. Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Державного митного комiтету вiд 17.01.96 N 19 "Про Порядок нарахування та справляння податку на добавлену вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi предметiв (товарiв), що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України громадянами".

     7. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Дьомiн Ю. М.), Митно-тарифному управлiнню (Демченко В. I.), Управлiнню митних платежiв (Шульга С. В.) у межах своєї компетенцiї до 01.05.2000 привести у вiдповiднiсть до цього Порядку всi нормативнi листи Держмитслужби з питань нарахування та стягнення митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, що перемiщуються через митний кордон України та належать громадянам.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

В. о. Голови Служби О. Б. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 27 березня 2000 р. N 164
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 квiтня 2000 р. за N 227/4448

ПОРЯДОК
нарахування митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам

     Цей Порядок установлює єдинi норми та правила, що дiють при перемiщеннi через митний кордон України предметiв, товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi належать громадянам.

1. Загальнi положення

     1.1. У цьому Порядку нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     громадяни - громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти;

     громадяни-резиденти - громадяни України, iноземцi, а також особи без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, у тому числi тi, якi тимчасово перебувають за кордоном;

     громадяни-нерезиденти - iноземцi, особи без громадянства та громадяни України, якi постiйно проживають за кордоном, у тому числi тi, якi тимчасово перебувають на територiї України;

     речi - перемiщуванi через митний кордон України предмети особистого користування;

     товари - будь-яка перемiщувана через митний кордон України продукцiя, в тому числi продукцiя, на яку поширюються права iнтелектуальної власностi, послуги, роботи, що є об'єктом купiвлi-продажу або обмiну;

     транспортнi засоби - транспортнi засоби iндивiдуального користування;

     валютнi цiнностi:

     валюта України - грошовi знаки у виглядi банкнотiв, казначейських бiлетiв, монет i в iнших формах, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї України, а також вилученi з нього, але пiдлягають обмiну на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу, кошти на рахунках у внесках в банкiвських та iнших кредитно-фiнансових установах на територiї України;

     платiжнi документи та iншi цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до них, бони, векселi (тратти), борговi розписки, акредитиви, чеки, банкiвськi накази, депозитнi сертифiкати, ощаднi книжки, iншi фiнансовi та банкiвськi документи), вираженi у валютi України;

     iноземна валюта - iноземнi грошовi знаки у виглядi банкнотiв, казначейських бiлетiв, монет, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї вiдповiдної iноземної держави, а також вилученi з нього, але пiдлягають обмiну на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу, кошти в грошових одиницях iноземних держав i мiжнародних розрахункових (клiрингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банкiвських та iнших кредитно-фiнансових установ за межами України;

     платiжнi документи та iншi цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до них, бони, векселi (тратти), борговi розписки, акредитиви, чеки, банкiвськi накази, депозитнi сертифiкати, iншi фiнансовi та банкiвськi документи), вираженi в iноземнiй валютi або монетарних металах;

     монетарнi метали - золото i метали iридiєво-платинової групи в будь-якому виглядi та станi, за винятком ювелiрних, промислових i побутових виробiв з цих металiв i брухту цих металiв;

     несупроводжуваний багаж (далi - НСБ) - вiдправленi власником (або за його дорученням iншою фiзичною чи юридичною особою) товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, що перетинають митний кордон України окремо вiд власника;

     вантажне вiдправлення - товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, що надходять в Україну на адреси громадян, якi не перебували за кордоном у момент їх придбання i не вiдправляли їх в Україну, або предмети, товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, що вiдправляються за межi України на адреси фiзичних чи юридичних осiб i власники яких не виїжджають з України;

     мiжнароднi поштовi вiдправлення (далi - МПВ) - упакованi та оформленi вiдповiдно до вимог Актiв Всесвiтнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листи (простi, рекомендованi), вiдправлення з оголошеною цiннiстю, поштовi картки (простi, рекомендованi), бандеролi та спецiальнi мiшки з позначкою "М" (простi, рекомендованi), дрiбнi пакети, поштовi посилки (звичайнi, з оголошеною цiннiстю), вiдправлення прискореної пошти з позначкою EMS, якi приймаються для пересилання за межi України, надходять до України або перемiщуються територiєю України транзитом пiдприємствами поштового зв'язку;

     пропуск через митний кордон України - дозвiл митницi на використання товарiв, предметiв та речей на митнiй територiї України або за її межами з метою, заявленою митницi;

     тимчасове ввезення - увезення в Україну пiд зобов'язання про зворотне вивезення;

     тимчасове вивезення - вивезення з України пiд зобов'язання про зворотне ввезення;

     вiльне використання - розпорядження пропущеними через митний кордон України товарами, транспортними засобами та запасними частинами до них без митного контролю на митнiй територiї України або за її межами;

     1.2. Товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, що перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам, пiдлягають обкладанню митними зборами, митом, ПДВ та акцизним збором.

     Митне оформлення товарiв у повному обсязi та їх пропуск через митний кордон України здiйснюються лише пiсля сплати митних зборiв, мита, ПДВ та акцизного збору. Вiдстрочення чи розстрочення їх сплати чинним законодавством не передбачено.

     1.3. Митна вартiсть товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, що перемiщуються через митний кордон України, з метою нарахування митних зборiв, мита, ПДВ та акцизного збору визначається на пiдставi заяви (у тому числi усної) власника цих товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них або уповноваженої ним особи за умови подання ним пiдтверджувальних документiв (товарних чекiв, ярликiв, договорiв дарування тощо), якi можна iдентифiкувати з наявним товаром.

     При визначеннi митної вартостi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, що перемiщуються в НСБ та вантажних вiдправленнях, ураховується, крiм вартостi товарiв, i вартiсть перевезення (фрахту).

     За явної невiдповiдностi заявленої митної вартостi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, що визначається вiдповiдно до положень статтi 16 Закону України вiд 05.02.92 N 2097-XII "Про Єдиний митний тариф", або в разi неможливостi перевiрки її обчислення митнi органи визначають митну вартiсть послiдовно на основi цiн на iдентичнi чи подiбнi товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, якi дiють у вiдповiдних країнах-експортерах. Як допомiжна цiнова iнформацiя може застосовуватися iнформацiя про цiни на такi або аналогiчнi товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, якi iснують у країнi їх придбання (каталоги, прайс-листи, чеки, рахунки-фактури).

     1.4. У разi письмового декларування товарiв та запасних частин (не номерних) до транспортних засобiв, оформлюється митна декларацiя, форму якої затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв".

     У разi письмового декларування транспортного засобу, номерного вузла чи агрегату оформлюється митна декларацiя форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, вузла чи агрегату, затверджена наказом Держмитслужби вiд 25.06.99 N 393 "Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України" (зареєстровано в Мiн'юстi 29.07.99 за N 516/3809).

     Цi декларацiї є документами встановленого зразка, що подаються громадянами митним органам для митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них.

     Письмове декларування товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них здiйснюється в обов'язковому порядку в разi перемiщення їх в обсягах, що пiдлягають обкладенню митними зборами, митом, ПДВ та акцизним збором.

     1.5. Митнi збори, мито, ПДВ та акцизний збiр сплачуються громадянами в нацiональнiй валютi України.

     Використання на митнiй територiї України готiвкової iноземної валюти як засобу платежу дозволяється в разi вiдсутностi в громадян коштiв у грошовiй одиницi України i неможливостi здiйснення ними валютно-обмiнної операцiї через пункт обмiну iноземної валюти при сплатi митних зборiв, мита, ПДВ та акцизного збору.

     1.6. Митнi збори, мито, ПДВ та акцизний збiр сплачуються громадянами через касу Акцiонерного поштово-пенсiйного банку (далi - АППБ) "Аваль" або шляхом перерахування належних сум через банкiвськi установи на вiдповiднi рахунки митних органiв, якi здiйснюють митне оформлення товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, згiдно з установленим порядком.

     Внесення вiдповiдних платежiв готiвкою до каси митного органу дозволяється лише за умови вiдсутностi виносних робочих мiсць та приписних кас АППБ "Аваль" у зонах митного контролю, митницях, на митних постах та в пунктах пропуску.

     1.7. Незалежно вiд способу сплати громадянами митних зборiв, мита, ПДВ та акцизного збору нарахування здiйснюється на бланку унiфiкованої митної квитанцiї (тут i далi - квитанцiя форми МД-1) вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 09.10.98 N 635 "Про затвердження Iнструкцiї iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1" (зареєстровано в Мiн'юстi 16.12.98 за N 796/3236).

     1.8. Не пiдлягають пропуску через митний кордон України з метою вiльного використання на територiї України товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, за якi при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України (або при митному оформленнi у внутрiшнiх митницях) не сплачено нарахованi митнi збори, мито, ПДВ та акцизний збiр.

2. Нарахування i справляння митних зборiв, мита, ПДВ та акцизного збору при ввезеннi (пересиланнi) товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них

    2.1. Товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України i належать громадянам, обкладаються митними зборами, увiзним митом, ПДВ та акцизним збором за ставками та з урахуванням курсу iноземної валюти, установленого Нацiональним банком України, що дiють на день подання митної декларацiї, оформленої для вiльного використання цих товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них.

     2.2. Товари, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України громадянами, якi прямують рейсами залiзничного та авiацiйного транспорту, що здiйснюються вiдповiдно до встановленого розкладу руху на пiдставi мiждержавних (мiжвiдомчих) угод про транспортне сполучення, або пересилаються в МПВ вартiстю понад 200 євро (у тому числi для пiдакцизних - додаток 1), або одиничний неподiльний предмет вартiстю понад 300 євро (крiм пiдакцизних) обкладаються митними зборами, митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, ПДВ та в установлених випадках акцизним збором з тiєї частини митної вартостi предметiв, товарiв, що перевищує суму, еквiвалентну 200 євро.

     У разi ввезення одиничного неподiльного предмета вартiстю, що перевищує суму, еквiвалентну 300 євро (для пiдакцизних - що перевищує суму, еквiвалентну 200 євро), митнi збори, мито, ПДВ та акцизний збiр нараховуються з урахуванням усiєї суми митної вартостi такого предмета (товару).

     Товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України iншими видами транспорту або транспортними засобами, що не здiйснюють рейси вiдповiдно до встановленого розкладу руху на пiдставi мiждержавних (мiжвiдомчих) угод про транспортне сполучення, обкладаються митними зборами, митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, ПДВ та акцизним збором у повному обсязi незалежно вiд їх вартостi.

     2.3. Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну у вантажних вiдправленнях, обкладаються митними зборами, митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, ПДВ та акцизним збором у повному обсязi незалежно вiд їх вартостi.

     2.4. Транспортнi засоби та запаснi частини до них, що ввозяться (пересилаються) в Україну, обкладаються митними зборами, митом, ПДВ та акцизним збором у повному обсязi незалежно вiд їх вартостi та засобiв їх ввезення (пересилання).

     2.5. При вiдчуженнi з дозволу митного органу тимчасово ввезених на митну територiю України товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них сплачуються митнi збори, мито, ПДВ та акцизний збiр за ставками та з урахуванням курсу iноземної валюти, установленого Нацiональним банком України, що дiють на день подання митної декларацiї, оформленої для вiльного використання цих товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, незалежно вiд дати фактичного ввезення їх на митну територiю України.

     2.6. Мито, податок на додану вартiсть та акцизний збiр не нараховуються на:

     2.6.1. Товари (у тому числi пiдакцизнi) загальною вартiстю, що не перевищує суму, еквiвалентну 200 євро, або одиничний неподiльний предмет вартiстю до 300 євро (для пiдакцизних - що перевищує суму, еквiвалентну 200 євро), що ввозяться (пересилаються) громадянами, якi прямують рейсами залiзничного та авiацiйного транспорту, що здiйснюються вiдповiдно до встановленого розкладу руху на пiдставi мiждержавних (мiжвiдомчих) угод про транспортне сполучення, або пересилаються в МПВ.

     2.6.2. Горiлчанi вироби в кiлькостi 1 лiтра, вино - 2 лiтрiв, тютюновi вироби - 200 сигарет (або 200 грамiв цих виробiв) на одну особу.

     2.6.3. Речi, що тимчасово ввозяться (пересилаються) на митну територiю України пiд письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення або з метою транзиту.

     2.6.4. Речi, що ввозяться (пересилаються) у разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну.

     У цьому разi звiльняються вiд оподаткування транспортнi засоби в кiлькостi однiєї одиницi на члена сiм'ї за умови, що вони перебували на облiку в реєстрацiйних органах країни за попереднiм мiсцем проживання громадянина (власника) не менш як 1 рiк.

     2.6.5. Товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами i входять до складу спадщини, вiдкритої за межами України на користь резидента України, у разi пiдтвердження її складу органами, якi вчиняють нотарiальнi дiї, та легалiзацiї в консульських установах України, що дiють у вiдповiднiй країнi.

     2.6.6. Товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами в Україну у виглядi призiв (нагород), отриманих за участь у спортивних та iнших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених угодами дарування, легалiзованими в консульських установах України за кордоном, за винятком предметiв промислового призначення та транспортних засобiв.

     2.6.7. Товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, що були попередньо вивезенi (пересланi) громадянами за митний кордон України пiд письмове зобов'язання про їх повернення та ввозяться (пересилаються) пiсля їх тимчасового вивезення, за наявностi митної декларацiї на їх тимчасове вивезення.

     2.6.8. Товари (за винятком лiкеро-горiлчаних та тютюнових виробiв), транспортнi засоби та запаснi частини до них, що ввозяться громадянами-резидентами, якi виїжджали в службовi вiдрядження за межi України вiд пiдприємств, установ та органiзацiй, що повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв, працiвниками дипломатичних установ України за кордоном, моряками рибопромислового, торговельного, рiчкового флоту та iншими громадянами, якi мають право додатково ввозити в Україну товари на суму, що не перевищує 50 вiдсоткiв заробленої iноземної валюти, пiдтвердженої вiдповiдними документами (посвiдченням про службове вiдрядження або iншими документами; довiдкою про суму iноземної валюти, заробленої за перiод перебування у службовому вiдрядженнi за межами України, пiдписаною керiвником пiдприємства та головним бухгалтером i засвiдченою печаткою пiдприємства).

     2.6.9. Предмети, що ввозяться (пересилаються) в Україну главами дипломатичних представництв, членами дипломатичного та консульського персоналу представництв iноземних держав, дипломатичними та консульськими кур'єрами, спiвробiтниками представництв мiжнародних органiзацiй, представництв iноземних держав при них та членами сiмей цiєї категорiї громадян, що проживають разом з ними.

     Предмети початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) в Україну спiвробiтниками адмiнiстративно-технiчного та обслуговуючого персоналу дипломатичних та консульських представництв iноземних держав та членами їх сiмей.

     Предмети, що ввозяться представниками iноземних держав, членами парламентських та урядових делегацiй, спiвробiтниками делегацiй iноземних держав (на основi взаємностi) та членами їх сiмей, якi супроводжують цих осiб.

     2.7. Митнi збори

     2.7.1. Митнi збори справляються на пiдставi Митного кодексу України в розмiрах, визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборiв" (Класифiкатор видiв та ставок митних зборiв наведено в додатку 2 до цього Порядку).

     2.7.2. Митнi збори справляються пiд час митного оформлення за:

     митне оформлення товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них (у тому числi таких, що ввозяться тимчасово або з метою транзиту);

     перебування товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них пiд митним контролем;

     митне оформлення товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, де вони зберiгаються, чи поза робочим часом, установленим для митницi;

     митне оформлення транспортного засобу iндивiдуального користування, якщо цей засiб використовується для перевезення товарiв та iнших предметiв в обсягах, що пiдлягають обкладенню митом;

     видачу Посвiдчень на право реєстрацiї (перереєстрацiї) ввезених в Україну громадянами транспортних засобiв (у тому числi ввезених тимчасово), а також номерних агрегатiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах Державної автомобiльної iнспекцiї;

     зберiгання товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них на складах митниць.

     2.7.3. Митнi збори, зазначенi в пунктi 2.7.2 цього Порядку, за митне оформлення валютних цiнностей, дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння i виробiв з них, що належать громадянам, не нараховуються та не справляються.

     2.7.4. Особливостi застосування митного збору за митне оформлення

     2.7.4.1. Митний збiр за митне оформлення не справляється в разi ввезення в Україну товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них:

     вартiстю до 100 доларiв США (згiдно з пунктом 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборiв");

     громадянами, зазначеними в пунктi 2.6.9 цього Порядку, за винятком митного збору за митне оформлення предметiв поза мiсцем розташування митниць або поза робочим часом, установленим для митниць;

     в обсягах, що не пiдлягають митному оподаткуванню (крiм таких, що ввозяться тимчасово або з метою транзиту).

     2.7.4.2. Митний збiр за митне оформлення товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, де вони зберiгаються, не справляється в разi проведення митного оформлення в зонах митного контролю на територiях, де розташованi пiдроздiли митних органiв.

     При нарахуваннi митного збору за митне оформлення товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що їх зберiгають, у квитанцiї форми МД-1 зазначається кiлькiсть годин роботи працiвника митницi, завiзована пiдписом громадянина.

     При нарахуваннi цього виду митних зборiв робота працiвника митницi протягом неповної години облiковується як робота протягом однiєї години. При цьому до часу, витраченого працiвником митницi на митне оформлення, зараховується також час, витрачений ним на проїзд до мiсця призначення й у зворотному напрямку.

     2.7.5. Особливостi застосування митного збору за перебування товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них пiд митним контролем

     2.7.5.1. Термiн перебування пiд митним контролем для нарахування митного збору за перебування пiд митним контролем обчислюється:

     при прийняттi товарiв, запасних частин до транспортних засобiв на зберiгання на складах пiдприємств - з дати оформлення квитанцiї форми МД-1 про прийняття товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них на зберiгання, а також проставлення вiдбитку штампа "Пiд митним контролем" на 1-му та 2-му примiрниках квитанцiї форми МД-1;

     при ввезеннi транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв - з дати оформлення прикордонною митницею декларацiї форми МД-7 на ввезення транспортного засобу iндивiдуального користування, вузла чи агрегату.

     У всiх випадках термiн перебування товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них пiд митним контролем для нарахування митного збору за перебування пiд митним контролем обчислюється до дати завершення митного оформлення або їх повернення власникам чи уповноваженим особам.

     2.7.5.2. При нарахуваннi митного збору за перебування пiд митним контролем до термiну перебування пiд митним контролем не включаються:

     час вiд складення протоколу про порушення митних правил до прийняття остаточного рiшення в справi, якщо згiдно з таким рiшенням справу припинено або винесено постанову про повернення товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них громадянину;

     час проведення експертизи з установлення класифiкацiйного коду товару за ТН ЗЕД та митної вартостi. У цьому разi митний збiр за перебування пiд митним контролем нараховується, починаючи iз 4-го календарного дня з дати прийняття вiдповiдного рiшення митним органом;

     час, витрачений на отримання iнформацiї, потрiбної для здiйснення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, за запитом, надiсланим одним митним органом iншому (у тому числi центральному апарату Державної митної служби України), а також iншим державним установам. У цьому разi митний збiр за перебування пiд митним контролем нараховується, починаючи з 4-го календарного дня з дати отримання митним органом вiдповiдної iнформацiї;

     час, витрачений громадянином на отримання дозволiв iнших державних органiв на ввезення товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, а також на подання цих дозволiв митному органу, якщо їх подання зумовлювалось проведенням вiдповiдної експертизи i вони не могли бути отриманi до моменту ввезення цих товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них. При ввезеннi транспортних засобiв - час, витрачений громадянином на отримання дозволiв iнших державних органiв на право оформлення транспортних засобiв (при переїздi на постiйне мiсце проживання в Українi час, витрачений на отримання постiйної прописки). У цьому разi митний збiр за перебування пiд митним контролем нараховується, починаючи з 4-го календарного дня з дати отримання дозволу.

     2.7.5.3. При зберiганнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них на складах митницi митний збiр за перебування їх пiд митним контролем не справляється.

     2.7.5.4. Митний збiр за перебування пiд митним контролем не справляється за весь перiод перебування пiд митним контролем у разi:

     тимчасового ввезення на митну територiю України та тимчасового вивезення за межi митної територiї України товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них;

     транзиту через митну територiю України;

     отримання (вiдправлення) громадянами МПВ.

     2.7.6. Особливостi застосування митного збору за зберiгання товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них на складах митниць

     2.7.6.1. Термiн зберiгання товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них на складах митниць для нарахування митного збору за їх зберiгання обчислюється з дати оформлення вiдповiдних документiв про фактичне прийняття товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них на зберiгання митницею.

     2.7.6.2. Митний збiр за зберiгання не справляється, якщо дата прийняття на зберiгання товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них збiгається з датою видачi (повернення) їх власникам або уповноваженим особам.

     2.7.6.3. При нарахуваннi митного збору за зберiгання товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них на складах митниць термiн зберiгання обчислюється в календарних днях.

     2.8. Мито

     2.8.1. Мито справляється при здiйсненнi митного оформлення товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, що перемiщуються через митний кордон України, з метою вiльного використання.

     2.8.2. У разi ввезення (пересилання) товарiв громадянами ввiзне мито нараховується та стягується за повними ставками Єдиного митного тарифу України.

     2.8.3. У разi ввезення товарiв дитячого асортименту ставки мита зменшуються на 50 вiдсоткiв.

     2.8.4. Мито на транспортнi засоби, визначенi Законом України вiд 24.05.96 N 216/96-ВР "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби", зi змiнами та доповненнями, нараховуються незалежно вiд країни виробництва та умов увезення вiдповiдно до положень цього Закону та за ставками, установленими цим Законом.

     2.8.5. Мито на транспортнi засоби (крiм зазначених у пунктi 2.8.4 цього Порядку) та запаснi частини до них, крiм виготовлених в країнах - учасницях СНД, визначенi в додатку до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну", що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами, нараховується згiдно з пунктом 3 цього Декрету за ставками згiдно з додатком до нього.

     2.8.6. Мито на транспортнi засоби (крiм зазначених у пунктi 2.8.4 цього Порядку) та запаснi частини до них, визначенi в додатку до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну", виготовленi в країнах - учасницях СНД, що ввозяться (пересилаються) громадянами, нараховується згiдно з пунктом 1 цього Декрету за повними ставками Єдиного митного тарифу, зi змiнами та доповненнями.

     2.8.7. Мито на транспортнi засоби (крiм зазначених у пунктi 2.8.4 цього Порядку) та запаснi частини до них, визначенi в додатку до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну", незалежно вiд країни їх виробництва, що ввозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами, нараховується згiдно з пунктом 3 цього Декрету за ставками згiдно з додатком до нього.

     2.9. Акцизний збiр

     2.9.1. Товари, якi ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України, обкладаються акцизним збором за ставками згiдно iз чинним законодавством (додаток 1).

     2.9.2. Об'єктом оподаткування акцизним збором є митна вартiсть товарiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України, у тому числi без оплати їх вартостi чи iз частковою оплатою.

     2.9.3. Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена у вiдсотках до митної вартостi, обчислюється за формулою

     Са = В х А,

     де Са - сума акцизного збору;

     В - митна вартiсть;

     А - ставка акцизного збору.

     2.9.4. Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена в грошовому еквiвалентi до фiзичної одиницi вимiру товару, обчислюється за формулою

     Са = Н х А,

     де Са - сума акцизного збору;

     Н - кiлькiсть товару у фiзичних одиницях вимiру, визначених вiдповiдним законом;

     А - ставка акцизного збору.

     2.10. Податок на додану вартiсть

     2.10.1. Товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України, обкладаються ПДВ за ставкою, установленою Законом України вiд 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть".

     2.10.2. ПДВ становить 20 вiдсоткiв вiд бази оподаткування (основи для нарахування). Базою обкладення ПДВ є митна вартiсть товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України, з урахуванням мита, а пiдакцизних товарiв - i акцизного збору.

     2.10.3. Сума податку на додану вартiсть на товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, що ввозяться на митну територiю України громадянами, обчислюється за формулою

     Спдв = (В + М + Са) х П,

     де Спдв - сума податку на додану вартiсть;

     В - митна вартiсть;

     М - мито;

     Са - сума акцизного збору (обчислення Са проводиться за формулою, наведеною в пунктi 2.9.3 цього Порядку);

     П - ставка податку на додану вартiсть.

3. Нарахування i справляння митних зборiв, мита, ПДВ та акцизного збору при вивезеннi (пересиланнi) товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них

     3.1. Товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них, що вивозяться за межi митної територiї України або вiдправляються в НСБ чи МПВ громадянами в кiлькостi, яка не перевищує товарної партiї, не пiдлягають обкладенню митом та митними зборами (крiм товарiв, на якi ставки вивiзного мита встановлено Законами України вiд 07.05.96 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" та вiд 10.09.99 N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур"). Ставки вивiзного мита наведено в додатку 3 до цього Порядку.

     3.2. Товарною партiєю визнаються товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них одного чи рiзних найменувань, якi придбанi в Українi й вивозяться за її межi або пересилаються в НСБ чи МПВ громадянами, на суму у валютi України, еквiвалентну 100000 (ста тисячам) євро, перераховану за курсом Нацiонального банку України на день оформлення митної декларацiї.

     3.3. Не визнаються товарною партiєю такi товари, транспортнi засоби та запаснi частини до них:

     що тимчасово вивозяться (пересилаються) за межi України пiд письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення;

     що входять до складу спадщини, вiдкритої в Українi на користь громадянина, за умови пiдтвердження її складу органами, якi вчиняють нотарiальнi дiї, i вивозяться (пересилаються) за межi України;

     що були ранiше ввезенi (пересланi) в Україну пiд письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення або з метою транзиту через територiю України i вивозяться (пересилаються) за її межi за наявностi митної декларацiї на ввезення;

     культурнi цiнностi, якi тимчасово вивозяться (пересилаються) за дозволами Мiнiстерства культури i мистецтв або вивозяться (пересилаються) громадянами за дозволами Мiнiстерства культури i мистецтв на пiдставi документiв про те, що їх власник є автором цих культурних цiнностей;

     призи (нагороди), якi вивозяться (пересилаються) громадянами, отриманi ними за участь у спортивних та iнших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), якi проводились в Українi, що пiдтверджується довiдкою, виданою установою, яка проводила вiдповiдне змагання, та завiреною мiсцевою держадмiнiстрацiєю;

     що вивозяться (пересилаються) громадянами, отриманi ними за договорами дарування, за наявностi нотарiально засвiдчених договорiв дарування, крiм предметiв промислового призначення (перелiк предметiв промислового призначення наведено в додатку 4 до цього Порядку);

     що вивозяться (пересилаються) громадянами (крiм предметiв промислового призначення), загальною вартiстю, що не перевищує суми iноземної валюти, зазначеної у в'їзнiй митнiй декларацiї, за умови використання цiєї валюти на їх придбання. Таке придбання має бути пiдтверджене вiдповiдними товарними або касовими чеками. У разi пред'явлення митному органу товарних або касових чекiв, номiнованих у валютi України, митна вартiсть обчислюється за обмiнним (валютним) курсом Нацiонального банку України, що дiяв на день оформлення ввiзної митної декларацiї;

     що вивозяться (пересилаються) громадянами (крiм предметiв промислового призначення) у зв'язку з остаточним виїздом за межi України, якщо вони працювали на умовах трудового договору в юридичних або фiзичних осiб, на суму, що не перевищує 80 вiдсоткiв отриманого доходу за час перебування в Українi. Факт отримання доходу пiдтверджується довiдкою, виданою Державною податковою адмiнiстрацiєю (iнспекцiєю).

     3.4. У разi вивезення (пересилання) громадянами товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них товарною партiєю митне оформлення здiйснюється в порядку, установленому для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     3.5. У разi вивезення предметiв, товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, на якi поширюється дiя iндикативних цiн, митне оформлення та визначення їх митної вартостi здiйснюються згiдно iз чинним законодавством.

     3.6. За зберiгання товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, не пропущених митницею для вивезення за межi України, нараховується та стягується митний збiр.

     3.7. При митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, що вивозяться (пересилаються) громадянами у вантажних вiдправленнях, митнi збори нараховуються та стягуються згiдно iз постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборiв".

Керiвник робочої групи О. В. Мещеряков

 

Додаток 1
до п. 2.2 Порядку нарахування митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам
(в редакцiї наказу Державної митної служби  України
вiд 26 червня 2001 р. N 433)

Перелiк товарiв (продукцiї),
якi пiдлягають обкладенню акцизним збором згiдно з чинним законодавством, та ставки цього збору

Код виробу за УКТЗЕД Опис товару Ставка акцизного збору Законодавчий акт
1 2 3 4
2203 00 Пиво солодове 0,21 грн. за 1 л ЗУ N 1581-III
23.03.2000
2204 (крiм
2204 10,
2204 30,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi (з урахуванням статтi 2 Закону) 0,8 грн. за 1 л ЗУ N 2137-III
07.12.2000
2204 10 Вина iгристi (газованi), шампанське: 1,6 грн. за 1 л - " -
у тому числi шампанськi вина, що мiстять у назвi слово "Champagne" 1,6 грн. за 1 л - " -
2204 30 Iншi сусла винограднi (у тому числi коньячнi та шампанськi виноматерiали) 0 - " -
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв (з урахуванням статтi 2 Закону) 2,6 грн. за 1 л ЗУ N 1582-III
23.03.2000
2206 00 Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий - перрi, медовий напiй) (з урахуванням статтi 2 Закону) 2,6 грн. за 1 л - " -
2207 Спирт етиловий неденатурований з умiстом спирту не менш як 80 % об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi (з урахуванням статтi 6 Закону) 16 грн. за 1 л 100 % спирту - " -
2208 (крiм спирту коньячного)
2106 90 20 00
3302 10 10 00
2103 90 30 00
3302 10 40 00
Спирт етиловий неденатурований iз вмiстом спирту менш як 80 вiдсоткiв об'єму, мiцнi спиртнi напої, лiкери та iншi алкогольнi напої, складовi спиртовi напiвфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв (з урахуванням статтi 6 цього Закону) 16 грн. за 1 л 100 % спирту - " -
2208 20 29 00
2208 20 40 00
2208 20 89 00,
Тiльки спирт коньячний (з урахуванням статтi 4 цього Закону) 0 - " -
2401 Тютюнова сировина.
Тютюновi вiдходи
0 ЗУ N 1246-XIV
19.11.99
2402 10 00 00 Сигари (у т. ч. сигари з обрiзаними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iншi 20 грн. за 100 шт. - " -
2402 20 Сигарети без фiльтру з тютюну (цигарки) 5 грн. за 1000 шт. ЗУ N 2138-III
07.12.2000
2402 20 Сигарети з фiльтром з тютюну (цигарки) 10 грн. за 1000 шт. - " -
2403 (крiм
2403 99 10 00,
2403 10)
Iнший промислово виготовлений тютюн i промисловi замiнники тютюну 0 ЗУ N 1246-XIV
19.11.99
2403 10 Тютюн для палiння (у тому числi iз замiнниками або без замiнникiв тютюну в будь-якiй пропорцiї) 10 грн. за 1 кг - " -
2403 99 10 00 Тютюн для жування, тютюн для нюхання 10 грн. за 1 кг - " -
  Легкi дистиляти:    
2710 00 11 00 для специфiчних процесiв переробки 12 євро за 1000 кг ЗУ N 1214-XIV
04.11.99
2710 00 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у позицiї 2710 00 11 00 12 євро за 1000 кг - " -
  Спецiальнi бензини:    
2710 00 21 00 уайт-спiрит 12 євро за 1000 кг - " -
2710 00 25 00 iншi 20 євро за 1000 кг - " -
  Бензини моторнi:    
2710 00 26 00 бензини авiацiйнi 20 євро за 1000 кг - " -
2710 00 27 19
2710 00 27 39
2710 00 27 90
2710 00 29 09
2710 00 32 09
2710 00 34 19
2710 00 34 39
2710 00 34 90
2710 00 36 09
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок 60 євро за 1000 кг ЗУ N 1962-III
21.09.2000
2710 00 27 11
2710 00 27 31
2710 00 27 90
2710 00 29 01
2710 00 32 01
2710 00 34 11
2710 00 34 31
2710 00 34 90
2710 00 36 01
тiльки бензини моторнi сумiшевi з умiстом не менше 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок    
  А-76 Ек, А-80 Ек, 20 євро за 1000 кг ЗУ N 1214-XIV
04.11.99
  А-92 Ек, АI-93 Ек, 20 євро за 1000 кг - " -
  А-95 Ек, А-98 Ек 20 євро за 1000 кг - " -
2710 00 37 00 паливо бензинове реактивне 20 євро за 1000 кг - " -
2710 00 39 00 iншi легкi фракцiї 20 євро за 1000 кг - " -
  Середнi дистиляти:    
2710 00 41 00 для специфiчних процесiв переробки 20 євро за 1000 кг - " -
2710 00 45 00 для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у позицiї 2710 00 41 00 12 євро за 1000 кг - " -
  Для iнших потреб:
гас (керосин):
   
2710 00 51 00 паливо реактивне 12 євро за 1000 кг - " -
2710 00 55 00
2710 00 59 00
iнший 20 євро за 1000 кг - " -
2710 00 61 00
2710 00 65 00
2710 00 69 00
Важкi дистиляти (дизельне пальне) 30 євро за 1000 кг ЗУ N 1962-III
21.09.2000
7113
7114
Ювелiрнi вироби 55 % ЗУ N 1214-XIV
04.11.99
  Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-
шатунним механiзмом:
   
8703 21 10 00 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см, новi 0,2 євро за 1 куб. см ЗУ N 2134-III
07.12.2000
8703 21 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 21 90 10 до 5 рокiв включно 0,4 євро за 1 куб. см - " -
8703 21 90 30 понад 5 рокiв 0,6 євро за 1 куб. см - " -
8703 22 11 00
8703 22 19 00
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi 0,2 євро за 1 куб. см - " -
8703 22 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см, що були в користуваннi   - " -
8703 22 90 10 до 5 рокiв включно 0,4 євро за 1 куб. см - " -
8703 22 90 30 понад 5 рокiв 0,6 євро за 1 куб. см - " -
8703 23 11 10
8703 23 19 10
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi 0,3 євро за 1 куб. см - " -
8703 23 11 30
8703 23 19 30
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi 0,6 євро за 1 куб. см - " -
8703 23 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльше як 2200 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 23 90 11 до 5 рокiв включно 0,6 євро за 1 куб. см - " -
8703 23 90 13 понад 5 рокiв 0,9 євро за 1 куб. см - " -
8703 23 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 23 90 31 до 5 рокiв включно 1,2 євро за 1 куб. см  
8703 23 90 33 понад 5 рокiв 1,8 євро за 1 куб. см - " -
8703 24 10 00 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб. см, новi 1,0 євро за 1 куб. см - " -
8703 24 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 24 90 10 до 5 рокiв включно 2,0 євро за 1 куб. см - " -
8703 24 90 30 понад 5 рокiв 3,0 євро за 1 куб. см - " -
  Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння (дизельнi та напiвдизельнi двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом):    
8703 31 10 00 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см, новi 0,2 євро за 1 куб. см - " -
8703 31 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 31 90 10 до 5 рокiв включно 0,4 євро за 1 куб. см - " -
8703 31 90 30 понад 5 рокiв 0,6 євро за 1 куб. см - " -
8703 32 11 00
8703 32 19 00
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, новi: автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi 0,3 євро за 1 куб. см - " -
8703 32 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 32 90 10 до 5 рокiв включно 0,6 євро за 1 куб. см - " -
8703 32 90 30 понад 5 рокiв 0,9 євро за 1 куб. см - " -
8703 33 11 00
8703 33 19 00
з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см, новi:
автомобiлi, обладнанi для проживання; iншi
0,8 євро за 1 куб. см - " -
8703 33 90 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см, що були в користуваннi:    
8703 33 90 10 до 5 рокiв включно 1,6 євро за 1 куб. см - " -
8703 33 90 30 понад 5 рокiв 2,4 євро за 1 куб. см - " -
8703 10 Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби 0,6 євро за 1 куб. см - " -
8703 90 Iншi (з електродвигуном, iншi) 100 євро за 1 шт. - " -
8711 40 00 00
8711 50 00 00
8711 90 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) i велосипеди з установленим допомiжним двигуном, з колясками або без них, з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльше нiж 500 куб. см, але не бiльше 800 куб. см; бiльше нiж 800 куб. см; iншi 0,2 євро за 1 куб. см - " -
8716 10 99 00 Причепи i напiвпричепи житловi, масою понад 3500 кг 100 євро за 1 шт. - " -
  
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.09.2001 р. N 609)

 

Додаток 2
до п. 2.7.1 Порядку нарахування митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам

КЛАСИФIКАТОР ВИДIВ ТА СТАВОК МИТНИХ ЗБОРIВ

N
з/п
Вид митного збору Розмiр ставки,
доларiв США
1 За митне оформлення товарiв та iнших предметiв при митнiй вартостi:  
до 100 доларiв США Не справляється
вiд 100 до 1000 доларiв США 5
бiльш як 1000 доларiв США 0,2 вiдсотка митної вартостi товарiв та iнших предметiв, але не бiльше еквiвалента 1000 доларiв США
2 За перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем, за кожний день перебування:  
за першi п'ятнадцять календарних днiв Не справляється
за кожний наступний календарний день 0,05 вiдсотка загальної митної вартостi товарiв та iнших предметiв
3 За митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, установленим для митницi (за одну годину роботи одного працiвника митницi):  
у робочий час 20
у неробочий час, суботу, недiлю 40
святковi днi 50
4 За митне оформлення транспортного засобу iндивiдуального користування, якщо цей засiб використовується для перевезення товарiв та iнших предметiв в обсягах, що пiдлягають обкладенню митом 10
5 За видачу посвiдчень на право реєстрацiї (перереєстрацiї) ввезених в Україну громадянами транспортних засобiв (у тому числi ввезених тимчасово), а також номерних агрегатiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах Державної автомобiльної iнспекцiї 15
6 За зберiгання товарiв та iнших предметiв на складах митниць (крiм товарiв та iнших предметiв, зазначених у статтi 86 Митного кодексу України), за 1 кг за кожний день зберiгання:  
першi десять календарних днiв 0,1
кожний наступний календарний день 0,5

 

Додаток 3
до п. 3.1 Порядку нарахування митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам
(в редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 26 червня 2001 р. N 433)

СТАВКИ
вивiзного (експортного) мита на товари, що вивозяться за межi України, вiдповiдно до Законiв України вiд 07.05.96 N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" та вiд 10.09.99 N 1033-XIV "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур"

Код виробу за УКТЗЕД Опис товару Ставка мита
у вiдсотках до митної вартостi не менш як євро за 1 т
  Велика рогата худоба жива:    
0102 90 05 00
0102 90 21 00
0102 90 29 00
молодняк великої рогатої худоби:    
0102 90 41 00
0102 90 49 00
вагою не бiльш як 350 кг; 75 1500
0102 90 51 00
0102 90 59 00
0102 90 61 00
вагою бiльш як 350 кг    
0102 90 69 00
0102 90 71 00
0102 90 79 00
0102 90 90 00
нетелi, корови, бики, воли та iншi 55 540
0104 10 Вiвцi живi 50 390
  Шкури:    
4101 великої рогатої худоби 30 400
4102 овець або ягнят 30 1*
4103 90 00 00 тiльки свиней 27 170
1204 00 90 00 Насiння льону, дроблене або недроблене 23 -
1206 00 10 00
1206 00 91 00
1206 00 99 00
Насiння соняшнику, дроблене або недроблене 23 -
1207 99 99 00 Тiльки насiння рижiю 23 -

____________
     * євро за штуку.

 

Додаток 4
до п. 3.3 Порядку нарахування митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам
(в редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 26 червня 2001 р. N 433)

ПЕРЕЛIК
предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.09.96 N 1094 "Про затвердження перелiку предметiв промислового призначення, що застосовуються у виробничiй сферi, вивезення (пересилання) яких громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi митної територiї України забороняється"

Код виробу за УКТЗЕД Опис товару
1 2
  Шкурки та iншi частини птахiв з пiр'ям або пухом; пiр'я та частини пiр'я з пiдрiзаними або непiдрiзаними кiнцями та пух, очищенi, дезiнфiкованi або обробленi для зберiгання, але не пiдданi подальшiй обробцi; порошок i вiдходи пiр'я та їх частин: пiр'я птахiв, яке використовується для набивання; пух
0505 10 10 00 необробленi
2805 30 Метали рiдкiсноземельнi, скандiй та iтрiй в чистому виглядi, у сумiшах або сплавах
2805 40 Ртуть
4101 Шкiра великої рогатої худоби або тварин родини конячих (парена або солена, сушена, зольна, пiкльована чи консервована iншим способом, але не дублена, не вироблена пiд пергамент i не пiддана подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4102 Шкiра овець або ягнят (парена або солена, суха, зольна, пiкльована або консервована iншим способом, але не дублена, не вироблена пiд пергамент i не пiддана подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм пойменованих у примiтцi 1 "в" до цiєї групи
4103 90 00 00 Iншi види шкiряної сировини (пареної або соленої, сухої, зольної, пiкльованої чи консервованої iншим способом, але не дубленої, не виробленої пiд пергамент i не пiдданої подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм видiв, виключених примiткою 1 "б" або 1 "в" до цiєї групи (тiльки шкiра свиней)
  Мiдь рафiнована та сплави мiднi необробленi:
  сплави мiднi:
7403 21 00 00 сплави мiдно-цинковi (латунi)
7403 22 00 00 сплави мiдно-олов'янi (бронзи)
7403 23 00 00 сплави мiдно-нiкелевi (купронiкелi) або сплави мiдно-нiкелево-цинковi (нейзiльбери)
7404 00 Вiдходи i брухт мiднi
7407 Прутки i профiлi мiднi
7408 Дрiт мiдний
7409 Плити, листи, смуги та стрiчки мiднi, завтовшки понад 0,15 мм
7502 - 7508 Нiкель i вироби з нього, включаючи вiдходи i брухт
7801 Свинець необроблений
7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi
8001 - 8007 Олово i вироби з нього
8101 - 8113 Недорогоцiннi метали iншi (вольфрам, молiбден, тантал, магнiй, кобальт, вiсмут, кадмiй, титан, цирконiй, сурма, марганець, берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй, iндiй, нiобiй, ренiй, талiй) та металокерамiка, вироби з них, включаючи вiдходи i брухт
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.