П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України


     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Прийняти проект Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України в першому читаннi.

     2. Доручити Комiсiї Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi разом з Кабiнетом Мiнiстрiв України доопрацювати цей законопроект з урахуванням зауважень i пропозицiй народних депутатiв України та постiйних комiсiй Верховної Ради України i внести його на розгляд Верховної Ради України.

     3. Встановити, що до введення в дiю Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України, предмети (товари), на якi встановлюється акцизний збiр при ввезеннi в Україну громадянами на суму не бiльшу 200 ЕКЮ (або при ввезеннi одиничного неподiльного предмету вартiстю до 300 ЕКЮ), не пiдлягають обкладенню акцизним збором та податком на добавлену вартiсть (за винятком лiкеро-горiлчаних та тютюнових виробiв).

     Роз'яснити, що ця сума входить до складу суми, зазначеної у пунктi "а" статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну".

     Громадяни - резиденти, якi виїжджали у службовi вiдрядження за межi України, в тому числi працiвники дипломатичних установ України за кордоном, моряки рибопромислового, торговельного, рiчкового флоту та iншi, мають право додатково до вказаних вище неоподаткованих сум ввезти в Україну предмети (за винятком лiкеро-горiлчаних та тютюнових виробiв) без сплати мита, акцизного збору та податку на добавлену вартiсть на суму, не бiльшу 50 вiдсоткiв заробленої iноземної валюти, пiдтвердженої документами, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зазначити, що 50 вiдсоткiв iноземної валюти обраховуються iз загальної суми, отриманої починаючи з 1 сiчня 1992 року.

     4. Ця Постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ
5 травня 1996 року
N 162/96-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.