Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1118 від 17.11.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м.Київ

вiд 12.10.2001 N 664


Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 листопада 2001 р. за N 949/6140

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 5 вересня 2002 року N 484


     На виконання вимог Митного кодексу України з метою вдосконалення порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться в Україну з метою вiльного використання, наказую:

     1. Затвердити та ввести в дiю з 01.12.2001 Порядок здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України (далi - Порядок), що додається.

     2. Наказ Державного митного комiтету України вiд 13.06.95 N 253 "Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.95 за N 290/826, уважати таким, що втратив чиннiсть.

     3. Накази Держмитслужби України вiд 25.06.99 N 393 "Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 29.07.99 за N 516/3809, вiд 27.03.2000 N 164 "Про затвердження Порядку нарахування митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв та запасних частин до них, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 13.04.2000 за N 227/4448, застосовувати в частинi, що не суперечить цьому наказу.

     4. Установити, що вимоги наказiв Держмитслужби України вiд 06.09.2000 N 490 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав" (зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 20.09.2000 за N 627/4848) та вiд 26.07.2000 N 407 "Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату" (зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.2000 за N 491/4712) при оформленнi транспортних засобiв, що ввозяться вiдповiдно до цього Порядку, не застосовуються.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05.09.2002 р. N 484)

     5. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С. А.):

     5.1. У термiн до 01.12.2001 забезпечити розроблення вiдповiдного програмного забезпечення.

     5.2. Забезпечити впровадження в експлуатацiю програмного забезпечення вiдповiдним наказом Держмитслужби України.

     6. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Терещенко С. С.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     7. Управлiнню аналiзу, прогнозування та зв'язкiв з громадськiстю (Козик Л. Г.) забезпечити висвiтлення цього наказу в засобах масової iнформацiї.

     8. Управлiнню мiждержавних зв'язкiв (Зарудний С. М.) iнформувати митнi органи сумiжних з Україною держав про вимоги цього наказу.

     9. Управлiнню справами (Карпенко В. П.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України забезпечити тиражування та розсилку цього наказу в митницi, Мiнiстерство внутрiшнiх справ, Мiнiстерство закордонних справ, Держкомкордон України.

     10. Начальникам митниць iнформувати громадян та заiнтересованi органiзацiї про вимоги Порядку, у тому числi шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi та в пунктах пропуску через державний кордон України.

     11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

Голова Служби Ю.П.Соловков

 

Затверджено
Наказ Державної митної служби України
12.10.2001 N 664
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 листопада 2001 р. за N 949/6140

Порядок
здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України

(У текстi Порядку слова "автотранспортних засобiв" у всiх вiдмiнках замiнено словами "транспортних засобiв" у вiдповiдному числi й вiдмiнку; коди "8701, 8702, 8703, 8704, 8705" доповнено кодами "8711, 8716" згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 5 вересня 2002 року N 484)

1. Загальнi положення

     1.1. Порядок здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України (далi - Порядок), установлює єдиний порядок митного контролю й митного оформлення транспортних засобiв за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТ ЗЕД), що ввозяться з метою вiльного використання на митну територiю України громадянами, якi не мають пiльг в оподаткуваннi при ввезеннi товарiв на митну територiю України, i є власнiстю таких громадян.

     Дiя цього Порядку поширюється також на транспортнi засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 згiдно з УКТЗЕД, що тимчасово ввозяться на митну територiю України громадянами-резидентами, а також на шасi й кузови (коди 8706 i 8707 згiдно з УКТЗЕД) для транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705, що ввозяться громадянами в Україну з метою вiльного використання, тимчасово ввозяться на митну територiю України громадянами-резидентами та є власнiстю таких громадян.

(абзац другий пункту 1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05.09.2002 р. N 484)

     Вимоги цього Порядку не застосовуються за умови документального пiдтвердження, що транспортнi засоби ввозяться:

     громадянами з метою вiльного використання в разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну;

     абзац п'ятий пункту 1.1 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05.09.2002 р. N 484)

     громадянами-резидентами, якi отримали такi транспортнi засоби як призи та нагороди в порядку, визначеному законодавством;

     особами, зазначеними в статтях 59 - 63, 65 - 67 Митного кодексу України.

     1.2. Термiни, що вживаються в цьому Порядку:

     громадяни - громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти;

     громадяни-резиденти - громадяни України, iноземцi, а також особи без громадянства, якi мають постiйне мiсце проживання в Українi, у тому числi тi, якi тимчасово перебувають за кордоном;

     громадяни-нерезиденти - iноземцi, громадяни України, особи без громадянства, якi мають постiйне мiсце проживання за межами України, у тому числi тi, якi тимчасово перебувають на територiї України;

     транспортний засiб (далi - ТЗ) - транспортний засiб, що класифiкується за одним iз кодiв за УКТ ЗЕД: 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716;

     Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України - документ суворої звiтностi, що видається митницею власнику ТЗ (уповноваженiй ним особi) для реєстрацiї цього ТЗ у вiдповiдних реєстрацiйних органах у встановлений законодавством термiн на iм'я особи, зазначеної в ньому (далi - Посвiдчення);

     митниця оформлення - будь-який митний орган України, у пунктi пропуску якого через державний кордон України здiйснюються ввезення ТЗ, його митний контроль, митне оформлення (у тому числi справляння митних платежiв) та пропуск через митний кордон України;

     внутрiшня митниця - будь-який митний орган України, у якому здiйснюються оформлення Посвiдчення та його видача;

     документи, що пiдтверджують право власностi на ТЗ:

     а) придбанi (отриманi) у фiзичних чи юридичних осiб, - нотарiально засвiдченi в країнi придбання або в консульських установах чи в посольствах України в країнi придбання договори купiвлi-продажу, мiни чи дарування;

     б) придбанi в юридичних осiб чи iнших органiзацiях та установах (або оформленi через юридичних осiб), - оформленi на вiдповiдних бланках i завiренi печатками цих осiб чи iнших органiзацiй та установ оригiнали рахункiв, чекiв, рахункiв-фактур, iнвойсiв та iнших документiв. У цих документах, крiм чекiв, згiдно зi змiстом вiдповiдного бланка, мають зазначатися дата продажу, номери шасi, кузова, двигуна ТЗ, його модель та рiк виготовлення, а також прiзвище, iм'я, по батьковi особи, якiй продано ТЗ;

     в) технiчнi паспорти, технiчнi талони, сервiснi книжки, реєстрацiйнi свiдоцтва та iншi документи на ТЗ, виданi вповноваженими органами країни придбання, iз зазначенням власника ТЗ.

     Страховi полiси, оформленi на ТЗ у країнi придбання на iм'я власника ТЗ, товаросупровiднi та транспортнi документи, засвiдченi вiдповiдними органами (митними органами, полiцiєю тощо) й оформленi на iм'я власника ТЗ, можуть розглядатися як додатковi документи, що пiдтверджують право власностi на ТЗ;

     митна декларацiя - документ, форму якого затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв" i в якому мiстяться вiдомостi про товари, транспортнi засоби та iншi предмети, що перемiщуються громадянами через митний кордон України;

     зона митного контролю - частина пункту пропуску через державний кордон України, у межах якої митний орган здiйснює митний контроль;

     унiфiкована митна квитанцiя МД-1 (далi - квитанцiя МД-1) - квитанцiя, на пiдставi якої здiйснюються прийняття на зберiгання митним органом не пропущених через митний кордон України товарiв та iнших предметiв, валюти й цiнностей, а також прийняття вiд громадян сум мита, митних зборiв та iнших обов'язкових платежiв за товари та iншi предмети, що перемiщуються ними через митний кордон України й пiдлягають оподаткуванню згiдно iз законодавством. Форму квитанцiї МД-1 визначено Iнструкцiєю iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженою наказом Державної митної служби України вiд 09.10.98 N 635 (у редакцiї наказу Державної митної служби вiд 10.07.2001 N 468) i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 07.08.2001 за N 671/5862.

     1.3. ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України, пiдлягають обов'язковому декларуванню. Декларування здiйснюється шляхом унесення до митної декларацiї точних даних про ТЗ, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також будь-яких вiдомостей, потрiбних для здiйснення митного контролю та митного оформлення ТЗ.

     1.4. Пред'явлення митницi ТЗ для здiйснення його митного контролю та митного оформлення може здiйснюватись як власником, так i вповноваженою ним особою за наявностi належним чином оформлених документiв про надання повноважень.

     1.5. ТЗ, що перемiщуються через державний кордон України вiдповiдно до цього Порядку, перебувають пiд митним контролем:

     при ввезеннi з метою вiльного використання - з дати ввезення на митну територiю України до моменту оформлення квитанцiї МД-1, яка пiдтверджує сплату всiх передбачених митних та iнших обов'язкових платежiв, та пропуску через митний кордон України або до моменту повернення ТЗ iз митної територiї України в сумiжну державу;

     при тимчасовому ввезеннi громадянами-резидентами - до моменту зворотного вивезення ТЗ iз митної територiї України.

     1.6. Сплата при ввезеннi ТЗ митних та iнших обов'язкових платежiв, нарахованих митницею оформлення, здiйснюється на пiдставi квитанцiї МД-1.

     Митнi та iншi обов'язковi платежi, сплаченi при митному оформленнi ТЗ, поверненню не пiдлягають, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством.

     1.7. Власник ТЗ або вповноважена ним особа, якi перемiщують ТЗ через митний кордон України, зобов'язанi пред'явити його митницi оформлення й подати такi документи:

     що пiдтверджують право власностi на ТЗ;

     реєстрацiйнi та технiчнi документи на ТЗ, виданi в країнi придбання чи iншiй країнi;

     iншi документи, потрiбнi для митного оформлення ТЗ, що передбаченi чинним законодавством.

     1.8. Визначення року виготовлення ТЗ здiйснюється на основi даних його виробника, що мiстяться в iдентифiкацiйному номерi кузова.

     У разi неможливостi визначення року виготовлення ТЗ за iдентифiкацiйним номером кузова за рiк виготовлення приймається рiк, що значиться в реєстрацiйних та технiчних документах на ТЗ.

     При цьому в обох випадках календарною датою виготовлення ТЗ уважається останнiй день останнього мiсяця року, що значиться в iдентифiкацiйному номерi кузова ТЗ або в реєстрацiйних та технiчних документах на нього.

     Дата початку користування ТЗ, що був у користуваннi та ввозиться на митну територiю України, визначається вiдповiдно до свiдоцтва про його першу реєстрацiю в країнi першої реєстрацiї (технiчного паспорта) або на пiдставi дати видачi свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта).

     У разi вiдсутностi свiдоцтва про реєстрацiю ТЗ, виданого реєстрацiйним органом країни першої реєстрацiї, визначення дати початку користування проводиться вiдповiдно до iдентифiкацiйного номера кузова. При цьому датою початку користування вважається 1 сiчня року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi кузова.

     За наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо вiдповiдностi записiв у зазначених документах наявним номерам на кузовi, шасi, двигунi, а також року виготовлення ТЗ, дати початку користування ним достовiрнiсть цих даних установлюється на пiдставi вiдповiдного висновку, виданого експертами (спецiалiстами), що мають вiдповiдну лiцензiю.

     1.9. Не пiдлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:

     номер кузова, шасi чи двигуна якого знищено, пiдроблено або не вiдповiдає запису в реєстрацiйних документах;

     що ввозиться в Україну громадянами з метою вiльного використання, не знятий з облiку у вiдповiдних органах країни придбання або iншої країни;

     увезення якого в Україну згiдно iз законодавством заборонено за вiком або на який вiдсутнi документи, що пiдтверджують право власностi;

     що ввозиться в Україну з метою вiльного використання або тимчасово ввозиться громадянином-резидентом та за який не сплачено митнi та iншi обов'язковi платежi.

     1.10. ТЗ, не пропущенi через митний кордон України внаслiдок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених митних та iнших обов'язкових платежiв (якщо не надано вiдстрочення або розстрочення їх сплати), пiдлягають вивезенню з територiї України або переданню на склад митницi оформлення для зберiгання вiдповiдно до Митного кодексу України.

     1.11. Якщо в пунктi пропуску ТЗ, що перемiщується через державний кордон України, пiдлягає iншим, крiм митного, видам контролю з боку державних органiв, то митне оформлення може бути завершене пiсля проведення контролю цими органами.

     1.12. Пiсля завершення митного контролю та митного оформлення митниця здiйснює реєстрацiю та архiвування документiв, що були пiдставою для митного оформлення ТЗ, з метою зберiгання їх протягом установленого термiну в справах митного органу.

     З метою звiтностi та формування статистичних даних митнi органи ведуть облiк:

     митницi оформлення - ТЗ, заявлених до митного оформлення;

     внутрiшнi митницi - ТЗ, на якi видано Посвiдчення.

     Форми журналiв облiку наведено в додатках 1 та 2 до цього Порядку.

     1.13. Увезення та митне оформлення ТЗ, що надходять в Україну на адреси громадян у вантажних вiдправленнях, проводяться вiдповiдно до цього Порядку.

     1.14. У разi виявлення порушень митних правил або iнших порушень чинного законодавства України посадова особа митницi зобов'язана вжити заходiв, передбачених чинним законодавством, з метою припинення протиправних дiй та для притягнення до вiдповiдальностi винних осiб або в передбачених випадках iнформувати про виявлене правопорушення iншi компетентнi органи.

2. Мiсце митного оформлення ТЗ

     2.1. Митне оформлення ТЗ, що ввозяться в Україну вiдповiдно до цього Порядку, проводиться зi сплатою всiх передбачених митних та iнших обов'язкових платежiв у пунктах пропуску через митний кордон України безпосередньо при ввезеннi цих ТЗ.

     2.2. Митний контроль та митне оформлення ТЗ, що ввозиться на митну територiю України, здiйснюються в зонах митного контролю.

     Перемiщення ТЗ у зону митного контролю й за її межi можливе тiльки з дозволу вповноваженої посадової особи митницi вiдповiдно до Положення про зону митного контролю, затвердженого наказом Державного митного комiтету України вiд 06.05.95 N 198 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.05.95 за N 152/688.

     Не допускається перебування в зонi митного контролю ТЗ, митне оформлення яких завершено.

3. Порядок здiйснення митного контролю та митного оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територiю України

     3.1. У разi ввезення ТЗ на митну територiю України його власник або вповноважена ним особа здiйснює в установленому порядку декларування ТЗ i подає митному органу документи згiдно з пунктом 1.7 цього Порядку.

     Декларування ТЗ здiйснюється шляхом подання двох примiрникiв митної декларацiї, заповненої в установленому порядку, до пункту 4.1 якої, крiм iнших вiдомостей, уноситься iнформацiя про цей ТЗ. У цьому пунктi обов'язково додатково зазначаються такi данi про ТЗ:

     марка та модель;

     рiк виготовлення;

     номери кузова, двигуна та шасi;

     робочий об'єм двигуна;

     номери та дати видачi документiв, на пiдставi яких здiйснюється декларування.

     У разi тимчасового ввезення ТЗ на митну територiю України громадянами-резидентами цi громадяни надають у пунктi 4 митної декларацiї письмове зобов'язання такого змiсту: "Зобов'язуюсь вивезти цей транспортний засiб за межi митної територiї України в термiн до " __ " _________ 200_ р. Про вiдповiдальнiсть згiдно зi статтею 113 Митного кодексу України в разi порушення цього зобов'язання ознайомлений".

     3.2. Посадова особа митницi здiйснює митний огляд ТЗ, перевiряє вiдповiднiсть фактичних даних ТЗ заявленим у митнiй декларацiї та зазначеним у документах на ТЗ, визначає рiк виготовлення ТЗ, здiйснює документальну перевiрку факту зняття ТЗ з облiку в реєстрацiйних органах за кордоном i приймає рiшення про можливiсть здiйснення митного оформлення ТЗ.

     3.3. Митне оформлення ТЗ здiйснюється з обов'язковим складанням Акта про проведення митного огляду ТЗ. Форму Акта про проведення митного огляду ТЗ наведено в додатку 3 до цього Порядку. Акт пiдписується посадовою особою митного органу, що здiйснювала митний огляд, i власником ТЗ (уповноваженою ним особою) та засвiдчується вiдбитком особистої номерної печатки цiєї посадової особи. Акт про проведення митного огляду ТЗ пiсля завершення митного оформлення ТЗ залишається в справах митницi оформлення разом з документами, на пiдставi яких було проведене митне оформлення.

     3.4. Уповноваженими посадовими особами митницi оформлення здiйснюється визначення коду ТЗ згiдно з УКТ ЗЕД, а також митної вартостi ТЗ для нарахування сум митних та iнших обов'язкових платежiв, якi пiдлягають сплатi при митному оформленнi ТЗ.

     3.5. Пiсля сплати митних та iнших обов'язкових платежiв посадовою особою митного органу оформлюється квитанцiя МД-1 на ТЗ.

     Графи квитанцiї МД-1 заповнюються вiдповiдно до Iнструкцiї iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1.

     При заповненнi квитанцiї МД-1 у графi "Найменування предметiв, валюти, цiнностей" обов'язково додатково зазначаються такi данi про ТЗ:

     марка та модель;

     рiк випуску;

     номери кузова, двигуна та шасi;

     робочий об'єм двигуна;

     код товару за УКТ ЗЕД (10 знакiв);

     тип кузова.

     Облiк та використання бланкiв квитанцiї МД-1 здiйснюються вiдповiдно до вимог Iнструкцiї iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1.

     3.6. Пiсля завершення митного оформлення копiї реєстрацiйних документiв, документiв, що пiдтверджують право власностi, та iнших документiв (закордонного паспорта, доручення на перегiн або перевезення ТЗ тощо), на пiдставi яких було здiйснене митне оформлення ТЗ, залишаються в митницi оформлення та архiвуються.

     3.7. Власнику ТЗ (уповноваженiй ним особi) разом з оригiналами технiчних та iнших документiв, що були пiдставою для митного оформлення, передаються другий примiрник квитанцiї МД-1, завiрена посадовою особою митницi оформлення копiя Акта про проведення митного огляду ТЗ i примiрник митної декларацiї для подання внутрiшнiй митницi для оформлення й видачi Посвiдчення. На примiрнику митної декларацiї посадовою особою митницi в графi "Для службових позначок" робиться запис про суми платежiв, сплачених при митному оформленнi ТЗ та iнших товарiв, i зазначаються номери оформлених квитанцiй МД-1.

     Посадова особа митницi оформлення усно попереджає власника ТЗ про потребу оформлення Посвiдчення в установлений законодавством термiн. Виїзд ТЗ за межi зони митного контролю здiйснюється на пiдставi оформлених у повному обсязi другого примiрника квитанцiї МД-1 i примiрника митної декларацiї.

     3.8. Електронна копiя квитанцiї МД-1 не пiзнiше нiж протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передається вповноваженою посадовою особою митницi до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи (далi - ЄАIС) Держмитслужби України в установленому Держмитслужбою України порядку.

     Крiм даних, що мiстить у собi квитанцiя МД-1, до ЄАIС Держмитслужби України в оперативному режимi передається така iнформацiя:

     паспортнi данi власника ТЗ (уповноваженої ним особи);

     номери та дати видачi документiв, що були пiдставою для здiйснення митного оформлення (технiчного паспорта, рахунку-фактури, iнвойса, документи, що пiдтверджують купiвлю - продаж тощо);

     3.9. У разi вiдсутностi зв'язку мiж митницею оформлення та ЄАIС Держмитслужби України дiї, зазначенi в пунктi 3.8 цього Порядку, обов'язково виконуються пiсля поновлення зв'язку.

4. Порядок видачi Посвiдчення на реєстрацiю ТЗ в органах ДАI МВС України

     4.1. Видача Посвiдчення проводиться вiдповiдним пiдроздiлом внутрiшньої митницi, у зонi дiяльностi якої постiйно або тимчасово проживає власник ТЗ (або має намiр проживати власник ТЗ, який є громадянином-нерезидентом).

     Для отримання Посвiдчення власник ТЗ (уповноважена ним особа) пред'являє ТЗ та подає такi документи:

     заяву власника ТЗ (уповноваженої ним особи), форму якої наведено в додатку 4 до цього Порядку;

     примiрник митної декларацiї, оформленої при ввезеннi ТЗ;

     другий примiрник квитанцiї МД-1, що пiдтверджує сплату митних та iнших обов'язкових платежiв при митному оформленнi ТЗ;

     реєстрацiйнi та технiчнi документи;

     завiрену посадовою особою митницi оформлення копiю Акта про проведення митного огляду ТЗ;

     iншi документи (закордонний паспорт, паспорт громадянина, доручення на перегiн або перевезення ТЗ тощо).

     4.2. Пiсля перевiрки документiв на ТЗ уповноважена посадова особа внутрiшньої митницi в оперативному режимi здiйснює за номером квитанцiї МД-1 запит до ЄАIС Держмитслужби, перевiряє наявнiсть у нiй електронної копiї цiєї квитанцiї та звiряє данi, зазначенi у квитанцiї МД-1, з даними, що мiстяться в її електроннiй копiї.

     4.3. Посадова особа внутрiшньої митницi здiйснює перевiрку вiдповiдностi фактичних даних ТЗ (у тому числi номерiв вузлiв та агрегатiв) даним, зазначеним у копiї Акта про проведення митного огляду ТЗ та в поданих документах.

     У разi збiгу цих даних посадова особа внутрiшньої митницi робить запис у копiї Акта про проведення митного огляду ТЗ "Звiрення проведено, зауваження вiдсутнi", який завiряється пiдписом цiєї посадової особи та вiдбитком її особистої номерної печатки. В iншому разi внутрiшня митниця направляє митницi оформлення iнформацiйне повiдомлення для проведення перевiрки та вжиття митницею оформлення вiдповiдних заходiв до посадових осiб цiєї митницi, що проводили митне оформлення.

     4.4. Посвiдчення виписується у двох примiрниках. Перший примiрник разом з документами, що пiдтверджують право власностi (користування), та реєстрацiйними й технiчними документами, погашеними шляхом проставлення в них позначки "Погашено, видано Посвiдчення N ____ вiд "___" _______ 200_ р.", яка завiряється вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи внутрiшньої митницi, що здiйснила митне оформлення, видається власнику для подання реєстрацiйним органам.

     Другий примiрник Посвiдчення разом iз заявою власника ТЗ (уповноваженої ним особи), завiреною посадовою особою митницi оформлення копiєю Акта про проведення митного огляду ТЗ, другим примiрником квитанцiї МД-1 i ксерокопiями iнших документiв, зазначених у пунктi 4.1 цього Порядку, архiвується та зберiгається в справах внутрiшньої митницi протягом установленого термiну.

     Оформлене внутрiшньою митницею Посвiдчення є пiдставою для реєстрацiї ТЗ в органах ДАI МВС України.

     4.5. Електронна копiя Посвiдчення не пiзнiше нiж протягом чотирьох годин з моменту його оформлення передається вповноваженою посадовою особою внутрiшньої митницi до ЄАIС Держмитслужби в установленому Держмитслужбою порядку.

(пункт 4.6 вважати пунктом 4.5 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05.09.2002 р. N 484)

     4.6. Уповноважена посадова особа внутрiшньої митницi оперативними каналами зв'язку робить вiдмiтку в електроннiй копiї квитанцiї МД-1 в ЄАIС Держмитслужби про номер та дату оформленого Посвiдчення.

(пункт 4.5 вважати пунктом 4.6 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05.09.2002 р. N 484)

     4.7. За вiдсутностi в ЄАIС Держмитслужби електронної копiї квитанцiї МД-1 або невiдповiдностi даних, зазначених у квитанцiї МД-1, даним, що мiстяться в її електроннiй копiї, внутрiшня митниця здiйснює заходи для з'ясування обставин митного оформлення ТЗ. У такому разi власнику ТЗ (уповноваженiй ним особi) видається завiрена вiдтиском особистої номерної печатки посадової особи внутрiшньої митницi довiдка довiльної форми про те, що зазначенi в довiдцi документи перебувають у справах митницi.

5. Вивезення ТЗ, не пропущених через митний кордон України

     5.1. У разi прийняття власником (уповноваженою ним особою) рiшення про повернення в сумiжну державу ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, власник (уповноважена ним особа) заповнює два примiрники митної декларацiї на вивезення такого ТЗ.

     5.2. Вивезення за межi митної територiї України ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, проводиться виключно через той пункт пропуску на державному кордонi України, у якому цей ТЗ заявлявся з метою вiльного використання на митнiй територiї України.

     5.3. Пiсля завершення митного оформлення ТЗ у режимi вивезення (виїзду) один примiрник митної декларацiї з вiдмiтками посадової особи митницi оформлення про завершення митного оформлення передається власниковi ТЗ (уповноваженiй ним особi). Другий примiрник митної декларацiї залишається в справах митницi та пiдшивається до митної декларацiї, на пiдставi якої проводилися митний контроль i митне оформлення ТЗ при його ввезеннi на митну територiю України, та iнших документiв митного оформлення.

Начальник Управлiння органiзацiї митного контролю С.С.Терещенко

 

Додаток 1
до пункту 1.12 Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України

Журнал облiку транспортних засобiв, що ввозяться в Україну

N
з/п
Iнформацiя про ТЗ Iнформацiя про власника ТЗ або вповноважену ним особу Прiзвище
посадової
особи
(осiб),
що здiйснювала
митний
огляд
Документи,
що були
пiдставою
для
митного
оформлення
(номер,
дата)
Марка,
модель
Рiк
виготов- лення
N
кузова
Тип та
об'єм
двигуна,
куб.см
NN
шасi,
двигуна
Прiзвище
власника,
паспортнi
данi,
адреса
проживання
Прiзвище
вповнова- женої
особи,
паспортнi
данi,
адреса
проживання,
N доручення,
ким
видано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
                   

 

Iнформацiя про
сплату митних та
iнших обов'язкових
платежiв
Дата
митного
оформлення
ТЗ, номер
ОНП,
пiдпис
посадової
особи, що
здiйснила
митне
оформлення
Iнформацiя
про
прийняття ТЗ
на склад
митницi
(дата
прийняття та
видачi)
Iнформацiя про
повернення ТЗ
за межi митної
територiї
України (дата
митного
оформлення
повернення ТЗ,
номер ОНП
посадової
особи, що
здiйснила
оформлення
повернення ТЗ)
Примiтки
Серiя,
N та
дата
оформлення
квитанцiї
МД-1
Загальна
сума
сплачених
митних та
iнших
обов'язкових
платежiв,
тис. грн.
11 12 13 14 15 16
           
           
           
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 05.09.2002 р. N 484)
Додаток 2
до пункту 1.12 Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України

Журнал
видачi Посвiдчень на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України

N
з/п
Дата N
Посвiд- чення
На кого
видано
(прiзвище
та
iнiцiали,
адреса)
Грома- дянство Мета
ввезення
Транспортний
засiб (марка,
модель, рiк
випуску,
N кузова,
N двигуна),
назва та N
номерного
вузла
Наявнiсть
митних
обмежень
Примiтки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 

 

Додаток 3
до пункту 3.3 Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України

 

Акт
про проведення митного огляду транспортного засобу
N ____________ " _____" _____________200_ року
Огляд проведено  
(посада, прiзвище, iнiцiали вповноваженої особи митного органу, щопровела митний огляд)
Власник ТЗ  
(прiзвище, iнiцiали)
Тип ТЗ: вантажний, пасажирський, вантажопасажирський, легковий,
сiдельний тягач, iнше:  
Код ТЗ за УКТ ЗЕД  
Марка, модель ТЗ   Рiк виготовлення  

Iдентифiкацiйний номер (кузова, шасi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Двигун N   , об'єм   см(3), бензин, дизель  
Показник спiдометра   км
(заповнюється цифрами та словами)

Тип кузова:

Седан   Фаетон-унiверсал  
Седан-хардтоп   Кабрiолет  
Купе   Кабрiолет-лiмузин  
Купе-хардтоп   Кабрiолет-хардтоп  
Фастбек   Родстер  
Комбi (Хетчбек)   Брогам  
Унiверсал   Ландо  
Лiмузин   Тарга  
Безкапотний кузов   Пiкап  
Фургон   Iнше  
Фаетон      
Маркування кузова (CL, GL, GT тощо)  
Кiлькiсть дверей   Кiлькiсть мiсць для сидiння  
Наявнi пошкодження й несправностi  
 

 

КОД НАЗВА   КОД НАЗВА
02 Антиблокувальна система (ABS)   46 Регулювання фар
03 Каталiзатор   47 Оббивка зi штучної шкiри
04 Зчiпний пристрiй (форкоп)   48 Оббивка з натуральної шкiри
05 Автоматична коробка передач   49 Оббивка з велюру
06 Бортовий комп'ютер   52 Радiоприймач
Магнiтола
CD-програвач
07 Подушка безпеки   55 Роздiльнi заднi сидiння
56 Праве дзеркало заднього виду
08 Затемненi вiкна   57 Регульоване дзеркало заднього виду
09 Протикрадiжна сигналiзацiя   58 Обiгрiвач дзеркала заднього виду з електричним регулятором
10 Тахометр   60 Склозмивач фар
11 Протибуксувна система   61 Скляний люк
13 Адаптивна пiдвiска   62 Механiчний люк даху
15 Колiснi диски з легких сплавiв   63 Люк даху з електроприводом
17 Електросклопiдiймачi   64 Складаний дах кузова
19 5-ступенева коробка передач   65 Гiдропiдсилювач керма
19 6-ступенева коробка передач   69 Пiдiгрiв сидiнь
26 Додаткова галогенна фара   71 Блокiвний диференцiал
27 Жорсткий знiмний дах кузова   73 Сидiння спортивного автомобiля
28 Заднiй склоочисник   75 Опалення при непрацюючому двигунi
32 Клiмат-контроль   82 Телефон
33 Кондицiонер   85 Зовнiшнiй термометр
35 Пiдголiвники   87 Протикрадiжний пристрiй
37 Спецiальне фарбування   89 Центральний замок

(необхiдне закреслити - Х)

При оглядi були присутнi  
 
 
Мiсце
вiдбитка ОНП
   
(iнiцiали, прiзвище iнспектора митницi) (пiдпис)
   
(iнiцiали, прiзвище власника ТЗ або вповноваженої ним особи) (пiдпис)

     Примiтка. Якщо для внесення всiх вiдомостей про ТЗ недостатньо мiсця, то вони наводяться на додатковому аркушi формату А4, про що бiля iнiцiалiв та прiзвища iнспектора, що проводив митний огляд ТЗ, робиться запис "Див. на додатковому аркушi".

 

Додаток 4
до пункту 4.1 Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України

 

Начальнику  
  митницi
 
громадянина(ки)  
 
 
адреса  
 
 
 

Заява

     Прошу видати Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України

марка  
N кузова  
  року виготовлення
модель  
N двигуна  
об'єм двигуна   куб. см

     Увезено через _________________________ митницю й оформлено згiдно з митною декларацiєю N ___________ вiд " ___" _________ 200_ року та унiфiкованою митною квитанцiєю МД-1, серiя ________ N _________

за документами:
1.  
2.  
3.  
4.  

 

Дата ___________ Пiдпис __________
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.