Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1 від 04.01.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

09 жовтня 1998 р. N 635


Про затвердження Iнструкцiї iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 грудня 1998 р. за N 796/3236

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 10 липня 2001 року N 468,

     З метою впорядкування митного оформлення товарiв (предметiв), якi перемiщуються громадянами через митний кордон України, та на виконання Указу Президента України вiд 20.07.98 N 799/98 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон України", НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Iнструкцiю iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 (додається).

     2. Наказ Держмиткому вiд 02.07.92 N 141 вважати таким, що втратив чиннiсть.

     3. Правовому управлiнню (Тимошенко С.В.) забезпечити державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Управлiнню справами (Максимов Ю.Ю.) забезпечити тиражування та доведення наказу до митних установ, прес-центру (Котов О.I.) - до засобiв масової iнформацiї пiсля його реєстрацiї у Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби Ю.Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
09.10.98 N 635
(у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 10.07.2001 N 468)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 серпня 2001 р. за N 671/5862

IНСТРУКЦIЯ
з оформлення та використання бланкiв унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

     Цю Iнструкцiю розроблено вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.08.98 N 1357 "Про запровадження єдиного платiжного документа для зборiв на митному кордонi України", з метою вдосконалення органiзацiї роботи митних органiв з митного оформлення предметiв (товарiв) на митному кордонi України.

1. Загальнi положення

     1.1. Форми унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 (далi - УМК) та додаткового аркуша до неї розроблено з метою вдосконалення органiзацiї роботи з прийняття на зберiгання митним органом не пропущених через митний кордон України предметiв (товарiв), валюти й цiнностей, а також з прийняття вiд громадян сум мита, митних та iнших зборiв i податкiв за предмети (товари), перемiщуванi ними через митний кордон України, якi пiдлягають оподаткуванню згiдно iз законодавством.

     1.2. Бланки УМК (додатки 1 - 3) є бланками суворої звiтностi, якi потребують облiку їх одержання, зберiгання та використання як бланкiв суворої звiтностi.

     1.3. Бланки додаткового аркуша до УМК (додаток 4) не є бланками суворої звiтностi.

     1.4. Бланки УМК замовляються централiзовано Держмитслужбою України у виглядi квитанцiйних книжок i розсилаються нею митницям у кiлькостi, що вiдповiдає їх потребам.

     1.5. Бланки УМК виготовляються друкарським способом, брошуруються у квитанцiйну книжку та є самокопiювальними. Кожний бланк УМК друкується в трьох примiрниках пiд однаковими для всiх трьох примiрникiв серiєю та номером.

     1.6. Бланки додаткових аркушiв до УМК замовляються централiзовано Держмитслужбою України, виготовляються друкарським способом, є самокопiювальними й розсилаються митницям у кiлькостi, що вiдповiдає їх потребам.

     1.7. Облiк бланкiв УМК на мiсцях здiйснюється вiддiлами бухгалтерського облiку, звiтностi, контролю та розрахункiв за митними платежами з державним бюджетом.

     1.8. Облiк бланкiв додаткових аркушiв до УМК здiйснюється комiрниками митних органiв.

     1.9. Квитанцiйнi книжки, що надходять до митного органу, прошиваються працiвником вiддiлу бухгалтерського облiку, звiтностi, контролю та розрахункiв за митними платежами з державним бюджетом, завiряються круглою гербовою печаткою митного органу та пiдписами начальника митницi й головного бухгалтера. Кругла гербова печатка проставляється також на другому примiрнику кожного бланка УМК на лицьовому боцi лiворуч.

     1.10. Квитанцiйнi книжки, оформленi вiдповiдно до вимог пункту 1.9 цiєї Iнструкцiї, видаються вiддiлом бухгалтерського облiку, звiтностi, контролю та розрахункiв за митними платежами з державним бюджетом тим посадовим особам митного органу, до чиїх функцiональних обов'язкiв безпосередньо входить оформлення цих документiв. Квитанцiйнi книжки видаються в кiлькостi, визначенiй керiвником митного органу залежно вiд обсягiв роботи кожної посадової особи.

     При використаннi механiзованого способу заповнення УМК вимоги пункту 1.9 цiєї Iнструкцiї не виконуються, крiм вимоги щодо проставлення на другому примiрнику УМК гербової печатки митного органу.

     1.11. Посадовi особи митних органiв одержують квитанцiйнi книжки у вiддiлi бухгалтерського облiку, звiтностi, контролю та розрахункiв за митними платежами з державним бюджетом пiд особисту вiдповiдальнiсть i зберiгають їх в особистих робочих портфелях або в сейфi пiдроздiлу чи вiдповiдної вiдповiдальної особи.

     1.12. Квитанцiйна книжка (третi примiрники УМК i додаткових аркушiв до неї) наступного дня пiсля повного її використання повертається посадовою особою митного органу до вiддiлу бухгалтерського облiку, звiтностi, контролю та розрахункiв за митними платежами з державним бюджетом для облiку, зберiгання та вiдображення у звiтностi. Подальше розпорядження використаними квитанцiйними книжками здiйснюється в загальному порядку, установленому для бланкiв суворої звiтностi.

     1.13. Видача наступної квитанцiйної книжки здiйснюється, виходячи з обсягiв роботи кожної посадової особи, якi визначаються керiвником митного органу, для забезпечення її безперебiйної дiяльностi.

     1.14. Вiддiл бухгалтерського облiку, звiтностi, контролю та розрахункiв за митними платежами з державним бюджетом не рiдше одного разу на квартал здiйснює раптову перевiрку вiдповiдностi кiлькостi бланкiв УМК, виданих посадовим особам митного органу, облiковим даним.

     1.15. На мито, митнi та iншi збори й податки, що справляються у валютi України чи вiдповiдно до чинного законодавства в iноземнiй валютi, оформлюється окрема УМК.

     1.16. Окремо оформлюються УМК на:

     мито, податок на додану вартiсть та акцизний збiр;

     митнi збори;

     iншi збори, справляння яких передбачено чинним законодавством.

     1.17. За наявностi додаткових аркушiв до УМК у робочiй частинi УМК у графi "Найменування предметiв, валюти, цiнностей" робиться запис "Заповнено додатковi аркушi в кiлькостi ____ штук", а графи "N з/п", "Пiдстава для вилучення чи прийняття", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Загальна сума чи вартiсть", "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи iнших зборiв", "Сума стягнення" не заповнюються. У рядку "Усього (лiтерами)" робочої частини УМК зазначається словами сума, одержана внаслiдок складення даних рядкiв "Усього (лiтерами)" усiх додаткових аркушiв до цiєї УМК.

     1.18. Незаповненi графи та рядки УМК та додаткового аркуша до неї прокреслюються.

     1.19. Усi примiрники УМК та додаткових аркушiв до неї (за наявностi) пiдписують посадова особа митного органу, яка їх виписала, i власник предметiв (товарiв), валюти, цiнностей, прийнятих на зберiгання, чи власник предметiв (товарiв), за якi сплачено мито, митнi та iншi збори й податки. Пiдпис посадової особи митного органу обов'язково засвiдчується вiдбитком його особистої номерної печатки.

2. Види операцiй, для яких використовуються бланки унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

     Бланки УМК та додаткових аркушiв до неї використовуються при виконаннi операцiй з предметами (товарами), валютою та цiнностями, вiдповiдно до чого умовно роздiленi на чотири поля, кожне з яких призначене для вiдображення однiєї з цих операцiй, а саме:

     A. Прийняття митним органом на зберiгання предметiв (товарiв), що належать фiзичним особам i не пропущенi митницею через митний кордон України.

     B. Прийняття митним органом на зберiгання валюти, у т.ч. нацiональної, та цiнностей, що належать фiзичним особам i не пропущенi митним органом через митний кордон України.

     C. Вилучення нацiональної валюти та цiнних паперiв України при ввезеннi їх без пiдстав.

     D. Прийняття сум мита, митних та iнших зборiв i податкiв, передбачених чинним законодавством.

     За кожним iз вищезазначених видiв операцiй оформлюється окрема УМК. У разi недостатньої кiлькостi рядкiв у робочiй частинi УМК заповнюється потрiбна кiлькiсть додаткових аркушiв до УМК у трьох примiрниках. Першi примiрники УМК та додаткових аркушiв до неї (за наявностi) разом з прийнятими на зберiгання предметами (товарами), валютою, у т.ч. нацiональною, цiнностями, а також платежами (митом, митними та iншими зборами й податками) передаються посадовими особами митного органу пiсля закiнчення змiни на склад/до каси митного органу, другi примiрники УМК i додаткових аркушiв до неї (за наявностi) видаються на руки власнику пiсля сплати належних платежiв, а третi примiрники УМК залишаються у квитанцiйнiй книжцi для облiку та звiтностi, при цьому кожний третiй примiрник додаткового аркуша до УМК (за наявностi) пiдклеюється до вiдповiдної УМК.

     Посадова особа митного органу при нарахуваннi мита, митних та iнших зборiв i податкiв заповнює повiдомлення для приписної каси АППБ "Аваль" за формою, наведеною в додатку 5.

     Повiдомлення видається на руки власнику предметiв (товарiв) для сплати цих платежiв. Пiсля сплати платежiв касир банку повертає власниковi повiдомлення з вiдмiткою банку "СПЛАЧЕНО" та пiдписом касира, на пiдставi чого митний орган видає власнику другi примiрники УМК i додаткових аркушiв до неї (за наявностi).

     При цьому повiдомлення пiдклеюється до першого примiрника УМК.

     У разi неможливостi внесення вищезазначених платежiв до приписної каси АППБ "Аваль" повiдомлення не заповнюється, а прийнятi посадовою особою вiд власника платежi передаються пiсля закiнчення змiни до каси митного органу. При отриманнi цих платежiв касиром на першому та третьому примiрниках УМК ставляться вiдмiтка "СПЛАЧЕНО", пiдпис та дата.

3. Порядок оформлення примiрникiв УМК

     Унiфiкована митна квитанцiя МД-1 оформлюється посадовою особою митного органу таким чином.

     У графi "В'їзд/виїзд" викреслюється непотрiбне слово, а у вiльнiй рамцi праворуч зазначається цифрами категорiя, до якої належить особа, що перемiщує предмети (товари), валюту, цiнностi через митний кордон України:

     "1" - службова особа;

     "2" - приватна особа;

     "3" - турист;

     "4" - член екiпажу;

     "5" - студент;

     "6" - iнша особа.

     Нижче, у спецiально визначених для цього мiсцях, зазначаються: iдентифiкацiйний код митницi, найменування митницi, дата заповнення УМК, громадянство власника, його прiзвище, iм'я, по батьковi або назва пiдприємства, адреса, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ.

     A. При прийняттi на зберiгання предметiв (товарiв) у робочiй частинi УМК заповнюються графи "N з/п", "Найменування предметiв, валюти, цiнностей", "Пiдстава для вилучення чи прийняття", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Загальна сума чи вартiсть".

     У графi "N з/п" проставляється порядковий номер тих предметiв (товарiв), найменування яких посадова особа вносить до УМК.

     У графi "Найменування предметiв, валюти, цiнностей" зазначаються найменування предметiв (товарiв), їх вiдмiтнi ознаки, код за УКТЗЕД, рiд впаковки та кiлькiсть мiсць, у якi упаковано зазначенi в УМК предмети (товари).

     У графi "Пiдстава для вилучення чи прийняття" зазначається стаття Митного кодексу.

     У графi "Одиниця вимiру" проставляються одиницi вимiру кожного з предметiв (товарiв), зазначених в УМК.

     У графi "Кiлькiсть" проставляється кiлькiсть вiдповiдно до одиницi вимiру.

     У графi "Загальна сума чи вартiсть" проставляється митна вартiсть зазначених предметiв (товарiв), яка визначається за усною заявою власника за умови подання ним пiдтверджувальних документiв (товарних чекiв, ярликiв тощо), за якими можна iдентифiкувати наявнi предмети (товари). За вiдсутностi таких документiв митним органом визначається митна вартiсть цих предметiв (товарiв) згiдно з чинним законодавством.

     За наявностi додаткових аркушiв у рядку "Усього (лiтерами)" УМК зазначається словами сума, одержана внаслiдок складення даних рядкiв "Усього (лiтерами)" усiх додаткових аркушiв до цiєї УМК.

     У нижнiй частинi УМК у квадратi перед лiтерою А, яка означає вид операцiї, ставиться знак V, а пiсля слiв "Предмети прийнято на зберiгання митницею (зазначити причину)" посадова особа митного органу, яка оформлює УМК, зазначає причину прийняття предметiв (товарiв) на зберiгання вiдповiдно до Митного кодексу України та чинного законодавства.

     На продовольчi та промисловi предмети (товари) виписуються окремi УМК.

     B. При прийняттi на зберiгання митним органом валюти, у т.ч. нацiональної, та цiнностей у робочiй частинi УМК заповнюються графи "N з/п", "Найменування предметiв, валюти, цiнностей", "Пiдстава для вилучення чи прийняття", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Загальна сума чи вартiсть".

     У графi "N з/п" проставляються порядковi номери валют та цiнностей, що приймаються митницею на зберiгання.

     У графi "Найменування предметiв, валюти, цiнностей" зазначаються або конкретнi найменування валют за визначеннями, прийнятими Нацiональним банком України (далi - НБУ), або найменування цiнностей та їх вiдмiтнi ознаки й вага (у разi потреби - накладене митне забезпечення).

     При прийняттi цiнностей, що мають зовнiшнi ознаки, спiльнi для золота й подiбних до золота металiв або для срiбла й подiбних до срiбла металiв, зазначаються найменування виробу з примiткою "з металу жовтого кольору" чи "з металу бiлого кольору" вiдповiдно, його вага та за наявностi - проба.

     У графi "Пiдстава для вилучення чи прийняття" зазначається стаття Митного кодексу.

     У графi "Одиниця вимiру" проставляються одиницi вимiру валюти та цiнностей, зазначених в УМК.

     У графi "Кiлькiсть" проставляється кiлькiсть валюти чи цiнностей.

     У графi "Загальна сума чи вартiсть" зазначається загальна сума валюти чи загальна вартiсть цiнностей (у разi неможливостi визначити точну вартiсть цiнностей зазначається орiєнтовна). Навпроти найменувань валют зазначаються їх гривневi еквiваленти. При цьому в графi "Найменування предметiв, валюти, цiнностей" пiд кожним найменуванням валюти проводиться розрахунок гривневого еквiвалента iз зазначенням кiлькостi кожного номiналу валюти та курсу цiєї валюти, установленого НБУ на день її прийняття. Наприклад, якщо приймається 1000 дол. США то в графi "Найменування предметiв, валюти, цiнностей" здiйснюється запис "Прийнято на зберiгання 1000 доларiв США, курс НБУ - 5,30:

     50 дол. США х 10 х 5,30 = 2650 грн.

     10 дол. США х 30 х 5,30 = 1590 грн.

     20 дол. США х 10 х 5,30 = 1060 грн.".

     Гривневий еквiвалент 1000 дол. США, що зазначається в графi "Загальна сума чи вартiсть", становить 5300 грн.

     Загальна сума валюти й загальна вартiсть прийнятих цiнностей наводяться в останньому рядку графи "Загальна сума чи вартiсть" цифрами й словами.

     У нижнiй частинi УМК у квадратi перед лiтерою В ставиться знак V, а пiсля слiв "Валюту, цiнностi прийнято на зберiгання митницею (зазначити причину)" посадова особа митного органу, яка заповнює УМК, зазначає причину прийняття валюти чи цiнностей на зберiгання вiдповiдно до Митного кодексу України та чинного законодавства.

     На зворотi другого примiрника УМК пiсля лiтери В посадова особа митного органу зазначає граничну дату зберiгання валюти або цiнностей, прийнятих на зберiгання митницею, вiдповiдно до дiючих норм.

     C. При вилученнi нацiональної валюти та цiнних паперiв України в разi їх увезення без пiдстав УМК заповнюється за зразком заповнення поля В.

     D. При нарахуваннi сум мита, митних та iнших зборiв i податкiв на предмети (товари), перемiщуванi через митний кордон України, якi згiдно з чинним законодавством пiдлягають оподаткуванню, у робочiй частинi УМК заповнюються графи "N з/п", "Найменування предметiв, валюти, цiнностей", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Загальна сума чи вартiсть", "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи iнших зборiв", "Сума стягнення".

     У графi "N з/п" зазначаються порядковi номери предметiв (товарiв), за якi сплачуються мито, митнi та iншi збори й податки.

     У графi "Найменування предметiв, валюти, цiнностей" наводяться найменування предметiв (товарiв); їх коди за УКТЗЕД; у разi потреби - вiдмiтнi ознаки предметiв (товарiв), якi впливають на визначення сум платежiв, що пiдлягають сплатi; чиннi на день оформлення УМК курси валют, установленi НБУ, якi використовуються при нарахуваннi платежiв; найменування платежiв, якi справляються при митному оформленнi цих предметiв (товарiв).

     У графi "Одиниця вимiру" зазначаються одиницi вимiру предметiв (товарiв) кожного найменування.

     У графi "Кiлькiсть" проставляється кiлькiсть предметiв (товарiв) кожного найменування.

     У графi "Загальна сума чи вартiсть" проставляється загальна митна вартiсть цих предметiв (товарiв).

     В останньому рядку робочої частини УМК пiсля слiв "Усього (лiтерами)" словами зазначається загальна митна вартiсть предметiв (товарiв).

     У графi "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи iнших зборiв" проставляються ставки видiв податкiв та зборiв, якi справляються при митному оформленнi цих предметiв (товарiв).

     У графi "Сума стягнення мита, ПДВ, акцизного, митних чи iнших зборiв" проставляються суми нарахованих та сплачених платежiв.

     У графi "Сума стягнення складських зборiв" проставляються суми нарахованих для сплати зборiв за зберiгання предметiв (товарiв) на складах митницi, що справляються при поверненнi предметiв власнику.

     В останньому рядку робочої частини УМК пiсля слiв "Усього (лiтерами)" словами зазначається загальна сума нарахованих платежiв.

     У нижнiй частинi УМК у квадратi перед лiтерою D ставиться знак V.

Примiтка.

Мито, податки й збори нараховуються за окремими квитанцiями у валютi України й в iноземнiй валютi.

4. Порядок оформлення примiрникiв додаткових аркушiв до УМК

     У разi недостатньої кiлькостi рядкiв у робочiй частинi УМК при заповненнi графи "Найменування предметiв, валюти, цiнностей" заповнюється потрiбна кiлькiсть додаткових аркушiв до УМК.

     У спецiально визначеному мiсцi додаткового аркуша до УМК проставляється номер УМК, до якої вiн заповнюється.

     При цьому в робочiй частинi УМК у графi "Найменування предметiв, валюти, цiнностей" робиться запис "Заповнено додатковi аркушi в кiлькостi ____ штук", а графи "N з/п", "Пiдстава для вилучення чи прийняття", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Загальна сума чи вартiсть", "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи iнших зборiв", "Сума стягнення" не заповнюються. У рядку "Усього (лiтерами)" робочої частини УМК словами зазначається сума, одержана внаслiдок складення даних рядкiв "Усього (лiтерами)" усiх додаткових аркушiв до цiєї УМК.

     У додатковому аркушi до УМК графи "N з/п", "Найменування предметiв, валюти, цiнностей", "Пiдстава для вилучення чи прийняття", "Одиниця вимiру", "Кiлькiсть", "Загальна сума чи вартiсть", "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи iнших зборiв", "Сума стягнення", "Усього (лiтерами)" заповнюються вiдповiдно до вимог пункту 3 цiєї Iнструкцiї.

5. Зворотний бiк УМК

     При прийняттi на зберiгання предметiв (товарiв), валюти або цiнностей на зворотi першого (додаток 1) i третього (додаток 3) примiрникiв УМК у спецiально визначеному мiсцi комiрником (касиром) проставляються дата прийняття на зберiгання на склад (до каси) митного органу, прiзвище комiрника (касира) та його пiдпис, а на зворотi другого примiрника (додаток 2) - адреса й телефон митного органу, для валюти й цiнностей - також кiнцевий строк зберiгання.

     При потребi в полi "Службовi вiдмiтки" на зворотi другого примiрника УМК робиться запис про сплату належних платежiв за предмети (товари), якi зберiгалися на складi митного органу, якщо їх сплата була умовою повернення предметiв (товарiв) власниковi, та iн.

     На пiдставi других примiрникiв УМК i додаткових аркушiв до неї за їх наявностi - за умови звернення власника або його довiреної особи до митного органу, який прийняв на зберiгання предмети (товари), валюту, цiнностi, у встановленi чинним законодавством строки й пред'явлення паспорта чи нотарiально завiреного доручення (якщо звертається довiрена особа) - здiйснюється повернення предметiв (товарiв), валюти, цiнностей зi складу (каси) митницi. Цi примiрники УМК i додаткових аркушiв до неї залишаються в справах митного органу.

     Уповноважена посадова особа митного органу здiйснює в порядку та розмiрах, визначених чинним законодавством, нарахування сум складських зборiв за зберiгання предметiв (товарiв) (за винятком валюти та цiнностей). При цьому заповнюється графа 9 окремого бланка УМК. Якщо такою посадовою особою є завiдувач складу, то зразок його пiдпису затверджується наказом митного органу. Усi примiрники УМК пiдписують уповноважена посадова особа митного органу та власник предметiв (товарiв), прийнятих на зберiгання. Контроль за нарахуванням сум складських зборiв здiйснює посадова особа вiддiлу бухгалтерського облiку, звiтностi, контролю та розрахункiв за митними платежами з державним бюджетом.

     Повернення предметiв (товарiв), iноземної валюти, цiнностей може бути здiйснене виключно тим митним органом, що прийняв їх на зберiгання.

     Повернення нацiональної валюти може бути здiйснене будь-яким митним органом на пiдставi других примiрникiв УМК i додаткових аркушiв до неї за їх наявностi. Митний орган, що здiйснив повернення нацiональної валюти, направляє митному органу, що прийняв на зберiгання таку валюту, лист-повiдомлення iз зазначенням прiзвища власника, номера УМК, дати, загальної суми повернутої нацiональної валюти, а також платiжних реквiзитiв рахунку, на який потрiбно зробити перерахування. Контроль за надходженням такої нацiональної валюти на рахунок митного органу здiйснює вiддiл бухгалтерського облiку, звiтностi, контролю та розрахункiв за митними платежами з державним бюджетом.

     У полi "Пiдтвердження власника про одержання речей" власник предметiв (товарiв), валюти чи цiнностей або його довiрена особа при одержаннi їх зi складу (з каси) митного органу робить запис "Зазначенi в цiй квитанцiї предмети (валюту, цiнностi) одержав" та проставляє пiдпис, iнiцiали, прiзвище й дату. Комiрник (касир) митного органу зазначає серiю та номер пред'явленого власником паспорта, ким i коли цей паспорт видано, чи реквiзити доручення, а в разi сплати належних платежiв - номер УМК, за якою їх сплачено.

     Якщо повернення предметiв (товарiв), валюти, цiнностей здiйснюється безпосередньо їх власнику, а не довiренiй особi, то комiрник (касир) зобов'язаний ретельно перевiрити iдентичнiсть пiдпису власника на першому та другому примiрниках УМК.

     При поверненнi предметiв (товарiв) комiрник митного органу пiсля зазначення адреси й телефону митного органу в полi "Адреса та телефон митницi" робить запис розрахунку зборiв за зберiгання на складi митницi. Загальна сума таких зборiв зазначається в графi "Сума стягнення складських зборiв" УМК.

6. Iншi положення

     Бланки УМК, оформленi вiдповiдно до пункту 1.9 цiєї Iнструкцiї, зберiгаються у вiддiлi бухгалтерського облiку, звiтностi, контролю та розрахункiв за митними платежами з державним бюджетом окремо вiд усiх бухгалтерських документiв у примiщеннях, де їх зберiгання повнiстю забезпечено належними умовами (наявнiстю сейфiв, залiзних шаф тощо).

     Видача бланкiв УМК реєструється в книзi облiку, сторiнки якої мають бути пронумерованi, а в кiнцi книги словами i цифрами зазначено кiлькiсть сторiнок, що засвiдчується пiдписом начальника й головного бухгалтера митного органу. У книзi облiку вiдображається рух квитанцiйних книжок iз зазначенням серiй та номерiв бланкiв УМК, кожний запис завiряється пiдписами особи, що видала бланки УМК, та особи, яка їх отримала.

     Книга облiку має мiстити такi графи:

     "N з/п";

     "дата видачi бланкiв";

     "кiлькiсть бланкiв";

     "N бланкiв, серiя" (проставляються номери та серiї бланкiв УМК згiдно з квитанцiйними книжками, виданими посадовiй особi митного органу);

     "N, дата дозволу" (зазначаються номер та дата наказу, яким посадовiй особi митного органу надано право самостiйно працювати з митними документами. Це може бути наказ про видачу особистої номерної печатки);

     "пiдпис особи, що видала бланки, прiзвище, iнiцiали";

     "пiдпис особи, що отримала бланки, прiзвище, iнiцiали";

     "вiдмiтка про використання" (зазначається дата повернення використаної квитанцiйної книжки).

     При цьому окремо ведуться книги облiку бланкiв УМК, що видаються прошитими у квитанцiйних книжках, та окремо - у квитанцiйних книжках, що видаються непрошитими.

     Особа, яка несе вiдповiдальнiсть за зберiгання й облiк бланкiв УМК, призначається наказом митного органу.

     У разi розкрадання, нестачi (псування, утрати) УМК проводиться службове розслiдування згiдно з чинним законодавством.

7. Бухгалтерськi записи

     При надходженнi бланкiв УМК на склад митного органу вони оприбутковуються на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого облiку" на пiдставi накладної-повiдомлення Державної митної служби або Постачального митного господарства.

     При списаннi (переданнi iншому митному органу) зазначених бланкiв рахунок 08 "Бланки суворого облiку" зменшується на суму списаних бланкiв (списання використаних бланкiв УМК здiйснюється в установленому порядку та у визначенi чинним законодавством строки на пiдставi письмового дозволу начальника митного органу).

Начальник Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi - головний бухгалтер М.В.Околiта

 

Додаток 1
до п.1.2 Iнструкцiї з оформлення та використання бланкiв унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

 

Державний Герб України КВИТАНЦIЯ серiя N 000000
В'їзд  
Виїзд
Форма МД-1
__________________
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
митниця   Код митницi ________ "___"______ 20__ р.
Власник   Код платника податку  
(громадянство, прiзвище, iм'я, по батьковi власника або назва пiдприємства)
Його адреса  
N
з/п
 Найменування
 предметiв,
 валюти,
 цiнностей
Пiдстава для
вилучення чи
прийняття
A B C
D
Одиниця
вимiру
Кiлькiсть  Загальна
сума чи
вартiсть
Ставка мита,
ПДВ,
акцизного,
митних чи
iнших зборiв
Сума стягнення
мита, ПДВ,
акцизного,
митних чи
iнших зборiв
складських
зборiв
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Усього (лiтерами)      
М.П. ˜ A Предмети прийнято на зберiгання митницею
(зазначити причину)
 
˜ B Валюту, цiнностi прийнято на зберiгання митницею
(зазначити причину)
 
˜ C Нацiональну валюту та цiннi папери України вилучено при
ввезеннi без пiдстав
 
˜ D Сплачено мита, митних та iнших зборiв i платежiв
 
Iнспектор   Власник  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище) (пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

Зворотний бiк 1-го примiрника
квитанцiї форми МД-1

до каси
Прийнято          
на склад (пiдпис iнспектора, дата)

 

Додаток 2
до п.1.2 Iнструкцiї з оформлення та використання бланкiв унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

 

Державний Герб України КВИТАНЦIЯ серiя N 000000
В'їзд  
Виїзд
Форма МД-1
__________________
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
митниця   Код митницi ________ "___"______ 20__ р.
Власник   Код платника податку  
(громадянство, прiзвище, iм'я, по батьковi власника або назва пiдприємства)
Його адреса  
N
з/п
 Найменування
 предметiв,
 валюти,
 цiнностей
Пiдстава для
вилучення чи
прийняття
A B C
D
Одиниця
вимiру
Кiлькiсть  Загальна
сума чи
вартiсть
Ставка мита,
ПДВ,
акцизного,
митних чи
iнших зборiв
Сума стягнення
мита, ПДВ,
акцизного,
митних чи
iнших зборiв
складських
зборiв
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Усього (лiтерами)      
М.П. ˜ A Предмети прийнято на зберiгання митницею
(зазначити причину)
 
˜ B Валюту, цiнностi прийнято на зберiгання митницею
(зазначити причину)
 
˜ C Нацiональну валюту та цiннi папери України вилучено при
ввезеннi без пiдстав
 
˜ D Сплачено мита, митних та iнших зборiв i платежiв
 
Iнспектор   Власник  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище) (пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

Зворотний бiк 2-го примiрника
квитанцiї форми МД-1

     А. Прийняття предметiв на зберiгання митницею

     Зазначенi в цiй квитанцiї предмети зберiгаються протягом строку, обумовленого в ст. 89 Митного кодексу України, i повертаються власниковi або його довiренiй особi (згiдно з дорученням, завiреним вiдповiдно до чинного законодавства) пiсля пред'явлення паспорта й 2-го примiрника квитанцiї форми МД-1.

     Пересилання прийнятих на зберiгання предметiв митницi не здiйснюють.

     За зберiгання митницею предметiв власником сплачуються збори з кожного 1 кiлограма.

     В. Прийняття валюти та цiнностей на зберiгання митницею

     "Зазначенi в цiй квитанцiї валюта та цiнностi зберiгаються до "___"__________ 20__ р. i повертаються власниковi або його довiренiй особi (згiдно з дорученням, завiреним вiдповiдно до чинного законодавства) пiсля пред'явлення паспорта й 2-го примiрника квитанцiї форми МД-1.

     Про бажану дату одержання предметiв, валюти, цiнностей, прийнятих за цiєю квитанцiєю, власник або його довiрена особа попереджує митницю не менш як за 3 днi.

Адреса та телефон митницi:

 

 

Службовi вiдмiтки

 

 

Пiдтвердження власника про одержання речей:

Паспортнi данi:

Пiдпис власника:

 

Додаток 3
до п.1.2 Iнструкцiї з оформлення та використання бланкiв унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

 

Державний Герб України КВИТАНЦIЯ серiя N 000000
В'їзд  
Виїзд
Форма МД-1
__________________
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
митниця   Код митницi ________ "___"______ 20__ р.
Власник   Код платника податку  
(громадянство, прiзвище, iм'я, по батьковi власника або назва пiдприємства)
Його адреса  
N
з/п
 Найменування
 предметiв,
 валюти,
 цiнностей
Пiдстава для
вилучення чи
прийняття
A B C
D
Одиниця
вимiру
Кiлькiсть  Загальна
сума чи
вартiсть
Ставка мита,
ПДВ,
акцизного,
митних чи
iнших зборiв
Сума стягнення
мита, ПДВ,
акцизного,
митних чи
iнших зборiв
складських
зборiв
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Усього (лiтерами)      
М.П. ˜ A Предмети прийнято на зберiгання митницею
(зазначити причину)
 
˜ B Валюту, цiнностi прийнято на зберiгання митницею
(зазначити причину)
 
˜ C Нацiональну валюту та цiннi папери України вилучено при
ввезеннi без пiдстав
 
˜ D Сплачено мита, митних та iнших зборiв i платежiв
 
Iнспектор   Власник  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище) (пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

Зворотний бiк 3-го примiрника
квитанцiї форми МД-1

до каси
Прийнято          
на склад (пiдпис iнспектора, дата)

 

Додаток 4
до п.1.3 Iнструкцiї з оформлення та використання бланкiв унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

Додатковий аркуш до квитанцiї МД-1 N

N
з/п
 Найменування
 предметiв,
 валюти,
 цiнностей
Пiдстава для
вилучення чи
прийняття
A B C
D
Одиниця
вимiру
Кiлькiсть  Загальна
сума чи
вартiсть
Ставка мита,
ПДВ,
акцизного,
митних чи
iнших зборiв
Сума стягнення
мита, ПДВ,
акцизного,
митних чи
iнших зборiв
складських
зборiв
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Усього (лiтерами)   Х  
М.П.  
 
 
Iнспектор   Власник  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище) (пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток 5
до р. 2 Iнструкцiї з оформлення та використання бланкiв унiфiкованої митної квитанцiї МД-1

Повiдомлення

N ____________ _______________
(дата)

у приписну касу АППБ "Аваль"

Прийняти вiд  
 
 
(сума словами)
у т.ч. (за видами платежiв):  
(вид платежу й сума)
 
(вид платежу й сума)
 
(вид платежу й сума)
Розрахунок виконав  
(посада, прiзвище, iнiцiали, особистий пiдпис)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.