Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 664 від 12.10.2001

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 13 червня 1995 р. N 253


Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Наказом Державного митного комiтету України
вiд 9 липня 1996 року N 310

     На виконання пункту 2 постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 31 травня 1994 року N 341 та з метою подальшого удосконалення порядку митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Правила митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, що додаються.

     2. До окремого розпорядження митне оформлення транспортних засобiв, що вивозяться за межi України громадянами для тимчасового користування, дозволяється здiйснювати як в митницi, в зонi дiяльностi якої проживають їх власники, так i в прикордонних митницях безпосередньо при перетинi митного кордону.

     3. Управлiнню матерiально-технiчного забезпечення (Терещенко М.Г.) забезпечити виготовлення та розсилання в митницi форм бланкiв автомобiльної митної декларацiї (форма МД-7).

     4. Прес-центру Держмиткому (Максименко О.О.) забезпечити широке висвiтлення цього наказу та затверджених ним Правил через засоби масової iнформацiї.

     5. Начальникам митниць iнформувати громадян та зацiкавленi органiзацiї в зонi дiяльностi митницi про затвердженi Правила (в тому числi шляхом їх висвiтлення в мiсцевих засобах масової iнформацiї та в наочних iнформацiйних стендах в мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi та на прикордонно-пропускних пунктах).

     6. Договiрно-правовому Управлiнню (Зарудний С.М.) iнформувати митнi органи сумiжних з Україною держав про введення в дiю затверджених Правил.

     7. Управлiнню справами (Ящук В.I.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї забезпечити тиражування та розсилання цього наказу в митнi органи, МВС України, МО України, СБ України, Державний комiтет України по нагляду за охороною працi, Державний комiтет України по житлово-комунальному господарству, Мiнмолодьспорту України, Мiнсiльгосппроду України, МЗС України, Держкомкордон України.

Голова Комiтету Ю.Ф.Кравченко

 

Затверджено
наказом Держмиткому
вiд 13.06.95 N 253

ПРАВИЛА
МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ЩО ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

     Термiни, що вживаються у цих Правилах:

     "Громадяни" - громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти.

     "Громадяни-резиденти" - громадяни (в тому числi iноземнi громадяни, а також особи без громадянства), якi постiйно проживають в Українi, в тому числi тi, якi тимчасово перебувають за кордоном.

     "Громадяни-нерезиденти" - iноземнi громадяни, особи без громадянства та громадяни України, якi постiйно проживають за кордоном, в тому числi тi, якi тимчасово перебувають на територiї України.

     "Транспортнi засоби" - автомобiлi, автобуси, самохiднi машини, сконструйованi на шасi автомобiлiв, мотоцикли всiх типiв, марок i моделей, причепи, напiвпричепи та мотоколяски, транспортнi засоби вiйськових частин i об'єднань, великотоннажнi автомобiлi та iншi технологiчнi транспортнi засоби, що не пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування, трамваї, тролейбуси, гоночнi i спортивнi механiчнi транспортнi засоби, трактори, самохiднi машини, сiльськогосподарська технiка, iншi механiзми, що пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування.

     "Механiчнi транспортнi засоби" - транспортнi засоби, якi приводяться в рух за допомогою двигуна. Цей термiн поширюється на трактори, самохiднi машини i механiзми (крiм мопедiв).

     "Вiдчудження" - продаж, дарування, мiна.

     "Використання в пiдприємницьких цiлях" - здання в оренду, напрокат, використання як майна при формуваннi установчих фондiв суб'єктiв господарської дiяльностi та iнших юридичних осiб i органiзацiй, а також використання будь-яким iншим чином з метою отримання прибутку (незалежно вiд суми прибутку).

     "Iноземна валюта з пiдтвердженими джерелами походження":

 • iноземна валюта, вивезена з України в установленому порядку, що пiдтверджується оформленою вiдповiдною митницею виїзною митною декларацiєю;

 • iноземна валюта, переслана в установленому порядку за межi України, що пiдтверджується вiдповiдними документами;

 • iноземна валюта, отримана за кордоном як заробiтна плата, гонорар, стипендiя, премiя, виграш тощо, що пiдтверджується вiдповiдними документами, виданими фiрмами, установами, органiзацiями (в разi виплати заробiтної плати, гонорару, стипендiї, премiї тощо приватною особою, видана нею довiдка повинна бути нотарiально засвiдчена);

 • iноземна валюта, отримана як дар вiд приватної особи, вiд фiрми, органiзацiї, установи, що пiдтверджується нотарiально засвiдченим договором дарування;

 • iноземна валюта, отримана в результатi продажу вивезених в установленому порядку за межi України товарiв, що пiдтверджується квитанцiєю про сплату вивiзного мита та iншими митними документами;

 • iноземна валюта, знята з особових рахункiв в iноземних банкiвських установах та отримана в результатi продажу власного майна, що знаходиться за кордоном, на пiдставi довiдки, виданої установою Нацiонального банку України, що пiдтверджує факт декларування такого рахунку або майна;

 • iноземна валюта, отримана в результатi обмiну вивезеної (пересланої) в установленому порядку з України нацiональної валюти України.

Примiтка. Не потребує пiдтвердження джерел походження iноземна валюта, отримана за кордоном в сумi, дозволенiй до вивезення за межi України без подання дозвiльних докумен тiв.

     "Митнi обмеження" - заборона на вiдчуження та на використання в пiдприємницьких цiлях або в цiлях iнших нiж тi, в зв'язку з якими були наданi митнi пiльги, на видачу доручення на користування (в тому числi з правом розпорядження) iншим особам (крiм батькiв, одного iз подружжя, дiтей, рiдних братiв i сестер) або юридичним особам, що встановлюється митними органами:

 • у випадку оформлення транспортних засобiв з наданням митних пiльг, передбачених законодавством;

 • при тимчасовому ввезеннi транспортних засобiв в Україну;

 • при поданнi митним органам неналежним чином оформлених документiв на правомiрнiсть володiння чи користування транспортними засобами та технiчних (реєстрацiйних) документiв на них або за вiдсутнiстю таких документiв;

 • при використаннi на придбання транспортного засобу iноземної валюти без пiдтверджених джерел походження;

 • при оформленнi транспортних засобiв, ввезених в Україну для постiйного користування i не знятих з облiку у вiдповiдних органах країни, в якiй вони були зареєстрованi.

     "Документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння транспортними засобами":

     а) на придбанi (отриманi) у приватних осiб транспортнi засоби такими документами можуть бути: нотарiально засвiдченi в країнi придбання або засвiдченi в консульських установах чи посольствах України в країнi придбання договори купiвлi-продажу, мiни чи дарування;

     б) на придбанi в торговельних органiзацiях чи iнших фiрмах, органiзацiях, установах або оформленi через такi заклади, фiрми, органiзацiї, установи транспортнi засоби такими документами можуть бути: оформленi на фiрмових бланках i завiренi печатками рахунки, чеки, рахунки-фактури, iнвойси та iншi документи, виданi торговельними органiзацiями країни, де здiйснювався продаж, в яких обов'язково зазначаються дата продажу, номери шасi, кузова та двигуна транспортного засобу, його модель та рiк виготовлення, а також прiзвище, iм'я, по батьковi особи, котрiй продано транспортний засiб;

     в) на транспортнi засоби, подарованi закладами, фiрмами, органiзацiями, установами, такими документами можуть бути нотарiально засвiдченi в країнi дарування або засвiдченi в консульських установах чи посольствах України в країнi дарування договори дарiння.

     Документами, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння транспортними засобами, також є технiчнi паспорти, технiчнi талони, сервiснi книжки, реєстрацiйнi свiдоцтва та iншi документи, виданi уповноваженими органами країни, належним чином оформленi в країнi придбання на власника транспортного засобу.

     Страховi полiси, оформленi на транспортнi засоби в країнi придбання на власника, товаро-супровiднi та транспортнi документи, засвiдченi вiдповiдними органами (митнi органи, полiцiя тощо) i оформленi на власника, можуть розглядатися як побiчнi (додатковi) документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння.

     "Документи, що пiдтверджують правомiрнiсть користування (в тому числi з правом розпорядження) транспортним засобом" - нотарiально засвiдченi довiреностi (доручення) на право користування транспортним засобом (виданi як приватними, так i юридичними особами), належним чином оформленi договори найму або прокату.

     "Зобов'язання про зворотне вивезення/ввезення транспортного засобу" - письмове зобов'язання, що надається власником транспортного засобу (або особою, яка дiє за його довiренiстю) митним органам при тимчасовому ввезеннi в Україну (вивезеннi з України) транспортного засобу, де обов'язково зазначається термiн його виконання, i невиконання якого (в тому числi несвоєчасне виконання) тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену чинним законодавством.

     "Зобов'язання про доставлення транспортного засобу з одного митного органу в iнший" - письмове зобов'язання, що надається власником транспортного засобу (або особою, яка дiє за його довiренiстю) митним органам при його ввезеннi в Україну (вивезеннi з України та транзитi через митну територiю України), де обов'язково зазначається термiн його виконання, i невиконання якого (в тому числi несвоєчасне виконання) тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену чинним законодавством.

     "Зобов'язання про транзит" - письмове зобов'язання, що надається власником транспортного засобу (або особою, яка дiє за його довiренiстю) митним органам при його ввезеннi на митну територiю України з метою транзиту, де обов'язково зазначається термiн його виконання, i невиконання якого (в тому числi несвоєчасне виконання) тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену чинним законодавством.

     "Посвiдчення про реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України" - документ суворої звiтностi, що видається митними органами власнику транспортного засобу (або особi, яка дiє за його довiренiстю), служить пiдтвердженням здiйснення митного оформлення (надання необхiдних документiв та сплати належних платежiв) i є пiдставою для реєстрацiї зазначеного в ньому транспортного засобу у вiдповiдних органах на iм'я особи, зазначеної в ньому.

     "Несупроводжуваний багаж" - предмети, що пересилаються їх власником (або за його дорученням iншою фiзичною чи юридичною особою, як правило, транспортною органiзацiєю) i якi перетинають митний кордон України окремо вiд власника (в тому числi транспортнi засоби, придбанi громадянами, отриманi як подарунок, транспортнi засоби, на якi оформлено право користування, найнятi в оренду, взятi напрокат, що будуть ввозитись в Україну власником пiд час його наступних поїздок за кордон або за його довiренiстю iншою юридичною чи фiзичною особою).

     "Вантажне вiдправлення" - предмети, вiдправленi фiзичними чи юридичними особами, що надходять в Україну на адреси громадян, якi не перебували за кордоном, або предмети, що вiдправляються за межi України на адреси фiзичних чи юридичних осiб i власники яких не виїжджають за межi України (в країну, до якої вiдправляються предмети). До вантажних вiдправлень не вiдносяться предмети, що перемiщуються через митний кордон України офiцiйними каналами поштового зв'язку.

     "Декларацiя на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, вузла чи агрегату" (надалi - автомобiльна митна декларацiя) - бланк форми МД-7 (додаток 1), в якому мiстяться вiдомостi: про власника транспортного засобу, про транспортний засiб, про мету перемiщення транспортного засобу через митний кордон України. В автомобiльнiй митнiй декларацiї мiстяться також: зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит та доставлення транспортного засобу з одного митного органу в iнший. Застосовується для здiйснення митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України фiзичними особами, контролю за виконанням зобов'язань про зворотне ввезення/вивезення, транзит та доставлення з одного митного органу в iнший.

Роздiл I
Загальнi положення

     1. Цi Правила встановлюють порядок митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам на правах власностi або користування (в тому числi з правом розпорядження), а також таких, що перемiщуються через митний кордон України i належать пiдприємствам, установам, органiзацiям, закладам, iншим юридичним особам та суб'єктам пiдприємницької дiяльностi.

     2. Посвiдчення про реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України (надалi - посвiдчення) видаються митними органами на:

 • транспортнi засоби, що були придбанi або отриманi як подарунок за кордоном та ввезенi (пересланi) в Україну громадянами-- резидентами;

 • транспортнi засоби, ввезенi в Україну громадянами для тимчасового користування, що вiдчужуються за дозволом митного органу (крiм випадкiв, коли вони вiдчужуються у власнiсть громадян-нерезидентiв, на яких митними органами переоформлюється зобов'язання про зворотне вивезення придбаного ними транспортного засобу);

 • транспортнi засоби, що тимчасово ввозяться в Україну громадянами на строк бiльше двох мiсяцiв;

 • транспортнi засоби, що ввозяться (пересилаються, переганяються за дорученням) на адреси громадян-резидентiв як подарунок iноземних юридичних та фiзичних осiб.

     Ввезенi в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi з метою їх вiдчуження транспортнi засоби, придбанi громадянами, реєструються в органах ДАI МВС України на пiдставi засвiдчених митними органами довiдок-рахункiв, виданих торговельними органiзацiями.

     3. Вiдомчiй реєстрацiї на пiдставi посвiдчень, що видаються митними органами, або на пiдставi засвiдчених митними органами довiдок-рахункiв, виданих торговельними органiзацiями, пiдлягають ввезенi з-за кордону транспортнi засоби, що належать фiзичним особам:

 • великотоннажнi автомобiлi та iншi технологiчнi транспортнi засоби, що не пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування, якi реєструються в органах Державного комiтету України по нагляду за охороною працi;

 • трамваї i тролейбуси, якi реєструються мiсцевими органами влади i самоврядування у порядку, що встановлюється Державним комiтетом України по житлово-комунальному господарству;

 • гоночнi i спортивнi механiчнi транспортнi засоби, якi реєструються органами Мiнiстерства України у справах молодi i спорту;

 • трактори, самохiднi машини, сiльськогосподарська технiка, iншi механiзми, що пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування, якi реєструються органами Мiнiстерства сiльського господарства i продовольства України.

     4. Реєстрацiя транспортних засобiв, ввезених в Україну, що належать пiдприємствам, установам, органiзацiям, закладам, iншим юридичним особам та суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, провадиться в органах ДАI МВС України, вiдповiдних мiнiстерств i вiдомств, яким пiдпорядковано вiйськовi частини i об'єднання, Державного комiтету України по нагляду за охороною працi, Державного комiтету України по житлово-комунальному господарству, Мiнiстерства України у справах молодi i спорту, Мiнiстерства сiльського господарства i продовольства України на пiдставi оформлених митними органами на такi транспортнi засоби вантажних митних декларацiй або засвiдчених митними органами довiдок-рахункiв, виданих торговельними органiзацiями.

     5. Не пiдлягають пропуску на митну територiю України знятi з облiку у вiдповiдних органах країни придбання або iншої країни транспортнi засоби, що ввозяться тимчасово в Україну громадянами (крiм випадкiв, коли такi транспортнi засоби заявляються митним органам на кордонi громадянами-нерезидентами як такi, що ввозяться з метою вiдчуження або транзиту).

     6. Митне оформлення транспортних засобiв (в тому числi знятих з облiку в країнi придбання або в iншiй країнi), заявлених прикордоннiй митницi громадянами-нерезидентами як такi, що ввозяться з метою вiдчуження, проводиться прикордонною митницею.

     7. Транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам, якi перебувають пiд митним контролем:

 • при ввезеннi для вiльного використання - з моменту ввезення на митну територiю України до пропуску митницею за мiсцем проживання громадянина (при наявностi митних обмежень - до закiнчення термiну таких обмежень або до зняття обмежень митними органами);

 • при тимчасовому ввезеннi - з моменту ввезення на митну територiю України до вивезення за її межi;

 • при тимчасовому вивезеннi - з моменту пред'явлення транспортних засобiв i необхiдних документiв митницi за мiсцем проживання до випуску митницею за мiсцем проживання громадянина пiсля зворотного ввезення;

 • при транзитi через територiю України - з моменту ввезення в Україну i до вивезення з України;

 • при вивезеннi - з моменту пред'явлення транспортних засобiв i необхiдних документiв митницi за мiсцем проживання до вивезення транспортного засобу за кордон.

     8. При митному оформленнi транспортних засобiв у передбачених чинним законодавством випадках сплачуються мито та митнi збори (за видачу посвiдчення та (або) за митне оформлення транспортного засобу iндивiдуального користування) в розмiрах, передбачених чинним законодавством.

     9. Мито, сплачене при оформленнi транспортного засобу, поверненню не пiдлягає, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством.

     10. Митне оформлення транспортного засобу може здiйснюватись як його власником, так й iншими фiзичними чи юридичними особами, якi мають належним чином оформленi повноваження.

     11. Громадяни, якi перемiщують через митний кордон України транспортнi засоби, зобов'язанi заповнити автомобiльну митну декларацiю та в належних випадках пiдписати зобов'язання вiдповiдно про зворотне ввезення/вивезення, транзит або доставлення транспортного засобу з одного митного органу в iнший.

     12. Власники транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, зобов'язанi пред'явити митницi наявнi номери кузова, шасi та двигуна, а також в належних випадках подати митним органам:

 • документи, що пiдтверджують право володiння або користування (в тому числi з правом розпорядження) цими транспортними засобами;

 • реєстрацiйнi та технiчнi документи на такi транспортнi засоби (якщо вони були зареєстрованi в країнi придбання чи iншiй країнi);

 • iншi документи на транспортнi засоби за вимогою митницi;

 • документи, що пiдтверджують використання на придбання транспортного засобу iноземної валюти з пiдтвердженими джерелами походження (тiльки громадяни-резиденти).

     13. У випадку, коли транспортний засiб має кузов, вироблений в однiй країнi, а двигун або iншi вузли та агрегати, виробленi в iнших країнах, i навпаки - країна виготовлення транспортного засобу визначається по кузову.

     14. Рiк виготовлення транспортного засобу визначається по записах в технiчних та реєстрацiйних документах, по кодах iдентифiкацiйних номерiв транспортного засобу, по документах, що пiдтверджують право власностi. В разi неможливостi встановити рiк виготовлення або в разi наявностi обгрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi записiв в зазначених документах рiк виготовлення транспортного засобу встановлюється на пiдставi експертного висновку реєстрацiйно-екзаменацiйних пiдроздiлiв ДАI.

     15. Прикордоннi митнi органи для звiтностi та формування статистичних даних ведуть облiк усiх транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, причому окремо зазначуються (видiляються) транспортнi засоби:

 • що ввозяться в Україну пiдприємствами, установами, органiзацiями, закладами, iншими юридичними особами та суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для постiйного користування;

 • що ввозяться в Україну пiдприємствами, установами, органiзацiями, закладами, iншими юридичними особами та суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для тимчасового користування;

 • що надходять в Україну вантажем (перевозяться транспортними органiзацiями тощо);

 • що ввозяться в Україну громадянами для постiйного користування;

 • що ввозяться в Україну громадянами для тимчасового користування;

 • що ввозяться в Україну пiдприємствами, установами, органiзацiями, закладами, iншими юридичними особами та суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, а також громадянами з метою транзиту;

 • що вивозяться з України пiдприємствами, установами, органiзацiями, закладами, iншими юридичними особами та суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для постiйного користування;

 • що вивозяться з України пiдприємствами, установами, органiзацiями, закладами, iншими юридичними особами та суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для тимчасового користування;

 • що вивозяться з України вантажем (перевозяться транспортними органiзацiями тощо);

 • що вивозяться з України громадянами для постiйного користування;

 • що вивозяться з України громадянами для тимчасового користування;

 • що вивозяться з України пiдприємствами, установами, органiзацiями, закладами, iншими юридичними особами та суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, а також громадянами пiсля їх перебування на митнiй територiї України з метою транзиту.

     Форми журналiв, за якими здiйснюється облiк транспортних засобiв, наведенi у додатках NN 2, 3 до цих Правил.

     16. Внутрiшнi митницi для звiтностi та формування статистичних даних ведуть окремий облiк по транспортних засобах:

 • на якi видаються посвiдчення для їх реєстрацiї (в тому числi тимчасової) в органах вiдповiдних вiдомств;

 • що вивозяться громадянами за межi України для постiйного користування;

 • що вивозяться громадянами для тимчасового користування.

     Форми журналiв, за якими здiйснюється облiк транспортних засобiв, наведенi у додатках NN 4, 5 до цих Правил.

     17. Транспортнi засоби, придбанi (отриманi) громадянами-резидентами, а також транспортнi засоби, що ввозяться громадянамирезидентами тимчасово на термiн бiльше двох мiсяцiв, проходять митне оформлення в митницi, в зонi дiяльностi якої зазначенi громадяни постiйно чи тимчасово проживають (за винятком вiйськовослужбовцiв та вiльнонайманих, якi проходять службу за межами України i не мають постiйного мiсця проживання (прописки) в Українi. Такi громадяни можуть проводити митне оформлення ввезених ними в Україну транспортних засобiв в будь-якiй митницi за їх вибором).

     18. Громадяни-нерезиденти здiйснюють митне оформлення тимчасово ввезених ними в Україну на термiн бiльше двох мiсяцiв транспортних засобiв в митницi, в зонi дiяльностi якої вони тимчасово проживають.

     19. Ввезенi тимчасово в Україну транспортнi засоби, що вiдчужуються за дозволом митницi, а також оформленi прикордонною митницею транспортнi засоби, ввезенi громадянами-нерезидентами i заявленi прикордоннiй митницi як такi, що ввозяться з метою їх вiдчуження, оформлюються на нового власника в митницi, в зонi дiяльностi якої вiн постiйно чи тимчасово проживає.

     20. Забороняється ввезення в Україну для постiйного користування механiчних транспортних засобiв (у тому числi механiчних транспортних засобiв, що ввозяться в Україну з метою їх розукомплектування на запаснi частини), вузлiв, агрегатiв i запасних частин до них, якi на момент ввезення були виготовленi 10 i бiльше рокiв тому, за винятком:

 • ввезення громадянами, якi в'їжджають в Україну на постiйне мiсце проживання;

 • ввезення (отримання) громадянами, якi постiйно проживають в Українi, як спадщини;

 • ввезення з метою розукомплектування для забезпечення належного технiчного стану автобусiв iноземного виробництва, що експлуатуються пiдприємствами транспорту загального користування i використовуються для перевезень пасажирiв;

 • ввезення в колекцiйних цiлях (антикварнi та такi, що мають художню, iсторичну або iншу цiннiсть) на пiдставi висновкiв (дозволiв) Мiнтрансу, погоджених з Мiнкультури.

     Також пропуску в Україну пiдлягають механiчнi транспортнi засоби, вузли, агрегати i запаснi частини до них, якi на момент ввезення були виготовленi 10 i бiльше рокiв тому, при їх ввезеннi в Україну для тимчасового користування та з метою транзиту.

     Транспортнi засоби, ввезенi в Україну тимчасово (в тому числi до 1 серпня 1994 року) i якi на момент ввезення були виготовленi 10 i бiльше рокiв тому, вiдчуженню на митнiй територiї України не пiдлягають. Моментом ввезення таких транспортних засобiв вважається дата фактичного їх заявлення митним органам з метою вiдчуження.

     21. Дозволяється вивозити запчастини до транспортних засобiв у кiлькостi, необхiднiй для забезпечення нормальної експлуатацiї транспортного засобу пiд час перебування за кордоном.

     У разi, коли вивезений за кордон транспортний засiб знаходиться в ремонтi, дозволяється вивезення без сплати мита запчастин, вузлiв та агрегатiв у кiлькостi, яка необхiдна для його ремонту.

     Пропуск цих агрегатiв, вузлiв та запчастин здiйснюється на пiдставi автомобiльної митної декларацiї з вiдмiткою прикордонної митницi про вивезення транспортного засобу за межi України та довiдки вiдповiдної установи за кордоном про те, що транспортний засiб знаходиться в ремонтi.

     22. Громадяни-резиденти, якi пiд час перебування за кордоном придбали, отримали як подарунок або належним чином оформили право користування на транспортнi засоби, що будуть ввозитись в Україну окремо вiд власника (користувача) (транспортною органiзацiєю, iншою юридичною або фiзичною особою), при в'їздi в Україну зобов'язанi задекларувати несупроводжуваний багаж i пiдтвердити його наявнiсть вiдповiдними документами (документи, що пiдтверджують право власностi чи користування, технiчнi та реєстрацiйнi документи, товаросупровiднi документи та iншi документи, виданi уповноваженими органами вiдповiдної країни). Видана прикордонною митницею декларацiя на несупроводжуваний багаж повинна подаватись митним органам при отриманнi транспортного засобу, ввезеного транспортною органiзацiєю або iншою юридичною чи фiзичною особою. У випадку перегону транспортного засобу та перевезення за дорученням митна декларацiя на несупроводжуваний багаж подається разом з iншими необхiдними документами на транспортний засiб в митницю, в зонi дiяльностi якої проживає його власник.

     23. Транспортнi засоби, що надходять в Україну у вантажних вiдправленнях, розглядаються як транспортнi засоби, ввезенi в Україну громадянами-нерезидентами. Таке ж положення поширюється на транспортнi засоби, ввезенi в Україну громадянами-резидентами за довiреностями, виданими громадянами-нерезидентами.

     24. При вивезеннi за межi України транспортних засобiв громадянами-резидентами, якi виїжджають за кордон на постiйне мiсце проживання, громадянами-резидентами з метою їх вiдчуження за кордоном, громадянами-нерезидентами придбаних в Українi транспортних засобiв (як тих, що були зареєстрованi у вiдповiдних органах, так i тих, що в таких органах не були зареєстрованi) митнi органи видають зазначеним громадянам дозволи довiльної форми, завiренi пiдписом iнспектора митницi, вiдтиском його особистої номерної печатки та гербовою печаткою митницi.

     В таких дозволах обов'язково зазначаються: дата видачi, найменування митницi, прiзвище та iм'я громадянина, котрому видано дозвiл, марка, номери кузова, шасi та двигуна транспортного засобу, на який видано дозвiл, вiдомостi про сплату мита iз зазначенням номера квитанцiї форми МД-1 (додаток 6), по якiй було сплачено мито.

     У випадку, коли транспортний засiб випускається без сплати мита, в дозволi зазначається причина безмитного пропуску (виїзд на постiйне мiсце проживання, придбання транспортного засобу за iноземну валюту, ввезену в Україну, вивезення транспортних засобiв особами, яким чинним законодавством України надано митнi пiльги тощо).

     Такi дозволи є пiдставою для зняття зазначених в них транспортних засобiв з облiку у вiдповiдних органах для їх вивезення за межi України або (в разi потреби) для отримання в таких органах свiдоцтва про реєстрацiю та номерних знакiв типу "Транзит" (коли новий транспортний засiб був придбаний громадянином-нерезидентом i на облiку у вiдповiдних органах не знаходився).

     25. Вивезення громадянами-резидентами транспортних засобiв, не зареєстрованих у вiдповiдних органах, а також тимчасове вивезення таких транспортних засобiв громадянами-нерезидентами по довiреностям, виданим громадянами-резидентами, не допускається.

     Вiдчуження транспортних засобiв, вивезених за межi митної територiї України тимчасово пiд зобов'язання про зворотне ввезення, допускається тiльки з дозволу митного органу, в якому цей транспортний засiб знаходиться на контролi, за умови сплати вивiзного мита та iнших платежiв згiдно з чинним законодавством.

     26. Транспортнi засоби, ввезенi в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на замовлення фiзичних осiб (в тому числi у випадку вiдчуження фiзичним особам транспортних засобiв, ввезених в Україну юридичними особами тимчасово, за договорами консигнацiї, комiсiї тощо), пiдлягають оформленню у порядку, передбаченому для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     27. Транспортнi засоби, на якi вiдсутнi документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння або користування ними, оформленi на особу, котра перемiщує їх через митний кордон України, пропуску в Україну не пiдлягають.

     28. Транспортнi засоби, що були зареєстрованi у вiдповiдних органах iноземних держав i ввозяться в Україну для постiйного користування, мають бути знятими з облiку вiдповiдною установою iноземної держави.

     29. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами в Україну транспортних засобiв, що належать iноземним юридичним та фiзичним особам, може здiйснюватись тiльки за наявностi у них документiв, що пiдтверджують право користування (розпорядження) такими транспортними засобами.

     30. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами в Україну транспортних засобiв, що належать їм на правах власностi, при їх поверненнi в Україну на постiйно можливе за умови реєстрацiї таких транспортних засобiв на iм'я власника у вiдповiдних органах iноземних держав та подання митним органам виданих установами Нацiонального банку України довiдок про здiйснення декларування цих транспортних засобiв згiдно з чинним законодавством як майна, що знаходиться за межами України.

     31. Транспортнi засоби, ввезенi в Україну громадянами-резидентами за довiренiстю (в тому числi з правом вiдчуження i генеральною), виданою громадянами-нерезидентами, при їх вiдчуженнi на митнiй територiї України вважаються ввезеними громадянами-нерезидентами.

     32. При тимчасовому вивезеннi громадянами-нерезидентами транспортних засобiв, що належать громадянам-резидентам, зобов'язання про їх зворотне ввезення митним органам надають власники транспортних засобiв.

     33. Громадяни-резиденти можуть перемiщувати через митну територiю України транзитом тiльки транспортнi засоби:

 • зареєстрованi у вiдповiдних органах України;

 • що належать громадянам-нерезидентам або iноземним фiрмам, органiзацiям чи установам;

 • що перевозяться несупроводжуваним багажем чи у вантажному вiдправленнi.

     34. Термiн транзиту перемiщуваних через митну територiю України своїм ходом транспортних засобiв не повинен перевищувати п'яти дiб. В iнших випадках термiн транзиту встановлюється в залежностi вiд виду транспорту, на якому вони перемiщуються, та шляхiв i напрямкiв транзиту. При перемiщеннi транспортних засобiв через митну територiю України транзитом можуть встановлюватись обов'язковi до виконання шляхи i напрямки транзиту та митний орган, через який повинне здiйснюватись їх вивезення за межi України.

     35. Вiдчуження транспортних засобiв, ввезених в Україну з метою транзиту, можливе за умови отримання (до закiнчення встановленого термiну транзиту) дозволу митного органу на таке вiдчуження.

     36. З метою запобiгання та виявлення випадкiв реєстрацiї в органах ДАI або в iнших уповноважених органах транспортних засобiв, ввезених в Україну i не оформлених у митному вiдношеннi (зареєстрованих на пiдставi пiдроблених документiв), митними органами спiльно з реєстрацiйно-екзаменацiйними пiдроздiлами ДАI та iншими уповноваженими органами проводяться перiодичнi (або в разi потреби) звiрення реєстрацiї транспортних засобiв на пiдставi виданих або засвiдчених митними органами посвiдчень, вантажних митних декларацiй та довiдок-рахункiв.

     Таке ж звiрення проводиться по транспортним засобам, що знiмаються з облiку в органах ДАI або в iнших уповноважених органах для їх вивезення за межi України на постiйно.

     37. Транспортнi засоби, що перемiщуються через митний кордон України i належать пiдприємствам, установам, органiзацiям, закладам, iншим юридичним особам та суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, перебувають пiд митним контролем:

 • при ввезеннi для вiльного використання - з моменту ввезення на митну територiю України до випуску митницею за мiсцем знаходження юридичної особи або iншого суб'єкта господарської дiяльностi;

 • при тимчасовому ввезеннi - з моменту ввезення на митну територiю України до вивезення за її межi;

 • при транзитi через територiю України - з моменту ввезення в Україну i до вивезення з України;

 • при вивезеннi - з моменту пред'явлення транспортного засобу i необхiдних документiв в митницi за мiсцем знаходження юридичної особи до вивезення транспортного засобу за кордон;

 • при тимчасовому вивезеннi - до випуску митницею за мiсцем знаходження юридичної особи пiсля зворотного ввезення.

     38. Транспортний засiб пiд час ввезення на митну територiю України для тимчасового користування (в тому числi з метою транзиту) до закiнчення строкiв, зазначених у вантажнiй митнiй декларацiї, посвiдченнi або в автомобiльнiй митнiй декларацiї, має бути:

     а) вивезений за межi цiєї територiї;

     б) заявлений митницi з метою вiльного використання;

     в) заявлений митницi для продовження термiну перебування на митнiй територiї України;

     г) переданий митницi для передачi у власнiсть держави;

     д) переданий митницi на зберiгання.

     39. У разi неможливостi зворотного вивезення транспортного засобу, що належить (знаходиться у користуваннi) фiзичнiй особi, його власником (користувачем) при виїздi за кордон у зв'язку з непередбаченими обставинами, митному органу, в зонi дiяльностi котрого знаходиться транспортний засiб, необхiдно в письмовiй формi заявити про неможливiсть зворотного вивезення (iз зазначенням причин, пiдтверджених вiдповiдними документами), визначити фiзичну або юридичну особу, якiй надається довiренiсть на здiйснення зворотного вивезення. В такому випадку довiрена особа надає митному органу зобов'язання про зворотне вивезення, документи на транспортний засiб (в тому числi автомобiльна митна декларацiя) залишаються у довiреної особи, власнику (користувачу) транспортного засобу митний орган видає довiдку про переоформлення зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу на iншу фiзичну чи юридичну особу для пред'явлення прикордонним митним органам при виїздi з України, довiренiсть на зворотне вивезення завiряється особистою номерною печаткою та пiдписом спiвробiтника митного органу, який здiйснив оформлення документiв.

     Прикордонний митний орган, через який здiйснюється зворотне вивезення по наданiй довiреностi, iнформує митний орган, якому довiреною особою було надано зобов'язання про зворотне вивезення, про здiйснене зворотне вивезення для зняття транспортного засобу з контролю.

     40. Митне оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон пiдприємствами, установами, органiзацiями, закладами, iншими юридичними особами та суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, здiйснюється у порядку, передбаченому для пропуску товарiв, майна та iнших предметiв, що належать суб'єктам пiдприємницької дiяльностi (за винятком особливостей, зазначених у третьому роздiлi цих Правил).

     41. Митне оформлення вузлiв та агрегатiв здiйснюється у тому ж порядку, що й для транспортних засобiв.

     42. Митне оформлення ввезених в Україну транспортних засобiв з правим розташуванням керма здiйснюється без видачi власнику посвiдчення (для фiзичних осiб) та завiрених копiй вантажних митних декларацiй форми МД-2 (Унiфiкований Адмiнiстративний Документ (УАД), надалi - ВМД (додаток 7) - для юридичних осiб. Посвiдчення або завiренi копiї ВМД можуть видаватись тiльки за згодою органiв, на якi покладена реєстрацiя таких транспортних засобiв.

     43. Визначення вартостi транспортних засобiв, ввезених в Україну громадянами, проводиться на пiдставi наявних договорiв купiвлi-продажу, дарування, мiни, рахункiв, рахункiв-фактур, фактур, iнвойсiв, заяв громадян (пiдпункт "е" пункту 4) автомобiльної митної декларацiї) тощо. При наявностi обгрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi заявленої вартостi транспортних засобiв їх вартiсть може визначатись безпосередньо митними органами на пiдставi наявної в митному органi цiнової iнформацiї на такi або аналогiчнi транспортнi засоби.

Роздiл II
Правила митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам

Порядок митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) в Україну громадянами-резидентами

     44. Громадяни-резиденти при ввезеннi транспортних засобiв в Україну для постiйного користування подають прикордонним митним органам автомобiльну митну декларацiю, заповнену в двох екземплярах на кожний транспортний засiб окремо, та документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння або користування (в тому числi з правом розпорядження), технiчнi або реєстрацiйнi документи на транспортний засiб.

     45. Iнспектор прикордонної митницi перевiряє вiдповiднiсть фактично наявних даних транспортного засобу заявленим в автомобiльнiй митнiй декларацiї та зазначеним в документах на транспортний засiб, попереджає громадянина про вiдповiдальнiсть за недоставлення транспортного засобу у внутрiшню митницю в призначений строк, заповнює графу "Службовi вiдмiтки митницi", пiсля чого в графi "В'їзд" проставляє дату ввезення, яку засвiдчує вiдтиском особистої номерної печатки, в графi "Примiтки" проставляє прописом суму легально вивезеної iноземної валюти (згiдно з виїзною митною декларацiєю), завiряє цей запис вiдтиском особистої номерної печатки.

     Термiн доставлення транспортного засобу у внутрiшню митницю, в зонi дiяльностi якої постiйно чи тимчасово проживає власник, не повинен перевищувати 5 днiв з моменту ввезення в Україну.

     Перший екземпляр оформленої автомобiльної декларацiї разом з документами, що пiдтверджують право власностi або користування та з реєстрацiйними i технiчними документами на транспортний засiб, видаються на руки власнику для подання внутрiшнiй митницi, а другий залишається в справах митницi для облiку та звiтностi разом з виїзною та в'їзною митними декларацiями.

     46. Працiвники органiв ДАI, що знаходяться за зоною митного контролю, перевiряють вiдповiднiсть даних, зазначених в автомобiльнiй митнiй декларацiї та в технiчних i реєстрацiйних документах на транспортний засiб з фактично наявними, знiмають нацiональнi номернi знаки, видають номернi знаки типу "Транзит", про що роблять вiдмiтку у вiдповiднiй графi автомобiльної митної декларацiї. У випадку виявлення розбiжностей фактично наявних даних iз зазначеними в документах та при виявленнi наявних конструктивних змiн на зворотному боцi транзитних номерiв робиться запис про виявленi розбiжностi.

     Вилучення нацiональних номерних знакiв та видача номерних знакiв типу "Транзит" здiйснюється працiвниками митних органiв в прикордонних пунктах пропуску, де не розташованi пiдроздiли ДАI, та працiвниками вантажних пiдроздiлiв внутрiшнiх митниць у випадку надходження транспортних засобiв вантажем.

     47. Для отримання посвiдчення власник має подати в митницю, в зонi дiяльностi якої вiн постiйно чи тимчасово проживає:

 • перший екземпляр автомобiльної митної декларацiї, оформленої прикордонною митницею (залишається в справах митницi для облiку та звiтностi);

 • реєстрацiйнi та технiчнi документи на транспортний засiб (або їх ксерокопiї, засвiдченi нотарiально або митними органами чи полiцiєю в країнi придбання);

 • документи, що пiдтверджують право власностi або користування;

 • документи, що пiдтверджують факт використання на придбання транспортного засобу iноземної валюти з пiдтвердженими джерелами походження (в разi потреби);

 • закордонний паспорт з вiдмiтками про перетин кордону, що пiдтверджують факт перебування за кордоном в момент придбання або одержання як подарунок транспортного засобу;

 • номернi знаки типу "Транзит", виданi на територiї України.

     Посвiдчення виписується згiдно з документами, що пiдтверджують право власностi (користування), та реєстрацiйними i технiчними документами на iм'я власника (користувача) пiсля перевiрки вiдповiдних документiв, сплати митних зборiв за видачу посвiдчення та в належних випадках ввiзного мита.

     Номери кузова, двигуна та шасi вносяться в посвiдчення з урахуванням вiдмiток ДАI на зворотному боцi номерiв типу "Транзит".

     У випадку, коли транспортнi засоби були ввезенi в Україну за довiренiстю, виданою на їх придбання, а легальнiсть перемiщення валюти за межi України для оплати транспортного засобу не пiдтверджується (тобто коли фактично транспортний засiб був придбаний особою, якiй було видано довiренiсть, за свої власнi кошти), посвiдчення видається на iм'я особи, котра фактично придбала i ввезла транспортний засiб в Україну, незважаючи на те, що документи, якi пiдтверджують право власностi, виписанi на особу, яка видала довiренiсть.

     В належних випадках в посвiдчення вносяться митнi обмеження.

     Посвiдчення виписується в двох екземплярах, перший з яких разом з документами, що пiдтверджують право власностi (користування), та реєстрацiйними i технiчними документами, погашеними шляхом проставлення в них запису: "Видано посвiдчення N ____", завiреного вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi, який здiйснив митне оформлення, видаються власнику для їх подання в органи вiдповiдних вiдомств.

     Виданi посвiдчення реєструються в окремому журналi.

     Другий екземпляр посвiдчення, автомобiльна митна декларацiя, документи, що пiдтверджують використання на придбання транспортного засобу iноземної валюти з пiдтвердженими джерелами походження (на кожному iз зазначених документiв проставляється номер по порядку з журналу облiку посвiдчень), залишаються в справах митницi для облiку, звiтностi та формування статистичних даних i зберiгаються протягом двох рокiв.

     48. Вiдчуження транспортних засобiв, на якi митними органами видано посвiдчення, може здiйснюватись тiльки пiсля їх реєстрацiї в органах ДАI МВС України або в iнших уповноважених органах.

     49. Для отримання транспортного засобу, що надiйшов у несупроводжуваному багажi (ввезеного транспортною органiзацiєю), митницi необхiдно подати крiм документiв, зазначених в пунктi 47 роздiлу II цих Правил, пасажирську митну декларацiю форми МД-4 (додаток 8), оформлену прикордонною митницею на несупроводжуваний багаж.

     50. Митне оформлення транспортних засобiв, що надiйшли у несупроводжуваному багажi або у вантажних вiдправлення, здiйснюється у порядку, визначеному в пунктах 46, 48 роздiлу II цих Правил.

     51. При неможливостi видачi посвiдчення на ввезенi в Україну транспортнi засоби (не сплачено ввiзне мито, митнi збори, вiдсутнi необхiднi для митного оформлення документи, виявленi ознаки пiдробки номерiв шасi, кузова, двигуна, року вироблення, при наявностi обгрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi поданих документiв тощо), поданi на них документи реєструються в журналi i залишаються в справах митницi на контролi до вирiшення питання про видачу посвiдчення, про зворотне вивезення або про порушення справи про порушення митних правил. Власнику видається завiрена вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi довiдка довiльної форми про те, що документи знаходяться в справах митницi.

     52. При неможливостi виконання зобов'язання про доставлення транспортного засобу з одного митного органу в iнший у встановленi строки власник (користувач) до закiнчення строку повинен повiдомити в письмовiй формi митний орган, в який належить доставити транспортний засiб, iз зазначенням причин неможливостi доставлення транспортного засобу в зазначений строк, додати документи, що пiдтверджують викладенi причини.

     В такому випадку, пiсля розгляду наданих документiв, митний орган приймає рiшення про можливiсть продовження термiну виконання зобов'язання про доставлення транспортного засобу з одного митного органу в iнший.

Порядок митного оформлення транспортних засобiв, що вивозяться з України громадянами-резидентами

     53. Громадяни-резиденти, що вивозять транспортнi засоби за межi України на постiйно (з метою їх вiдчуження та при виїздi на постiйне мiсце проживання), завчасно, не пiзнiше нiж за 5 днiв до вивезення (пересилання), подають митницi, в зонi дiяльностi якої вони проживають, заповнену в двох екземплярах автомобiльну митну декларацiю, документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння (а у випадках вивезення по довiреностi - нотарiально засвiдчену довiренiсть, якою надається право розпорядження), в належних випадках сплачують вивiзне мито.

     54. Митнi органи пiсля перевiрки вiдповiдностi даних, зазначених в автомобiльнiй митнiй декларацiї та в iнших документах, в графi "Виїзд" автомобiльної митної декларацiї проставляють дату її оформлення, яку завiряють вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi, в графi "Примiтки" роблять запис: "Вивезення за межi України на постiйно дозволено, мито сплачено, квитанцiя N______ вiд " "__________19______р.".

     Якщо вивiзне мито не сплачується, в записi вказується, на якiй пiдставi надано пiльги iз зазначенням документiв, що пiдтверджують право користування пiльгами (транспортний засiб, придбаний за ввезену в Україну iноземну валюту, вивозиться в зв'язку з виїздом власника на постiйне мiсце проживання, власнику транспортного засобу чинним законодавством надано пiльги). Такий запис завiряється вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi, який здiйснив митне оформлення.

     Перший екземпляр оформленої автомобiльної митної декларацiї видається разом з документами, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння (розпорядження) та технiчними i реєстрацiйними документами (при їх наявностi), власнику для подання в органи ДАI або в iншi уповноваженi органи для зняття транспортного засобу з облiку з метою його вивезення за кордон та для подальшого її подання прикордоннiй митницi (в належних випадках разом з квитанцiєю про сплату вивiзного мита) при вивезеннi (пересиланнi несупроводжуваним багажем чи вантажним вiдправленням) транспортного засобу.

     Другий екземпляр оформленої автомобiльної митної декларацiї, на якому проставляється реєстрацiйний (валовий) номер згiдно з журналом облiку транспортних засобiв, що вивозяться з України громадянами на постiйно, залишається у митницi для облiку та звiтностi i зберiгається протягом двох рокiв.

     55. Прикордоннi митнi органи пропускають транспортнi засоби на пiдставi оформлених внутрiшнiми митницями автомобiльних митних декларацiй та документiв, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння або користування (а в належних випадках i документiв, що пiдтверджують сплату мита). На автомобiльнiй митнiй декларацiї в графi "Виїзд" проставляється дата вивезення (пересилання несупроводжуваним багажем чи вантажним вiдправленням), що завiряється особистою номерною печаткою iнспектора митницi, який здiйснив митне оформлення. Автомобiльна митна декларацiя залишається в справах прикордонної митницi i пiсля проставлення в нiй реєстрацiйного (валового) номера згiдно з журналом облiку транспортних засобiв, що вивозяться з України громадянами на постiйно, зберiгається протягом двох рокiв.

Порядок митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться в Україну громадянами-нерезидентами

     56. На транспортнi засоби, що ввозяться (пересилаються в несупроводжуваному багажi) на митну територiю України громадянами-- нерезидентами на постiйно (з метою їх вiдчуження), прикордонним митним органам подається:

 • автомобiльна митна декларацiя, заповнена на ввезення для постiйного користування, в двох екземплярах на кожен транспортний засiб окремо;

 • документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння або користування (з правом розпорядження);

 • реєстрацiйнi та технiчнi документи на транспортний засiб (при їх наявностi).

     При митному оформленнi таких транспортних засобiв сплачується ввiзне мито в розмiрах, передбачених чинним законодавством (незалежно вiд країни виробництва).

     57. Прикордоннi митнi органи, звiривши вiдповiднiсть даних, заявлених в автомобiльнiй митнiй декларацiї та зазначених в реєстрацiйних та технiчних документах фактично наявним, заповнюють роздiл I графи "Службовi вiдмiтки митницi", в графi "В'їзд" проставляють дату ввезення, в графi "Примiтки" роблять запис: "Ввiзне мито сплачено, квитанцiя N_____ вiд " "______19_р.", який завiряється вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi, котрий здiйснив митне оформлення.

     58. Перший екземпляр автомобiльної митної декларацiї разом з квитанцiєю форми МД-1, оформленою на сплату мита за транспортний засiб, та документами, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння (користування), i технiчними документами видаються власнику (користувачу).

     59. Пiсля оформлення належним чином вiдчуження (вiдчуження може здiйснюватись також за довiренiстю, виданою власником (користувачем), iншою особою) власник транспортного засобу подає в п'ятиденний термiн митницi, в зонi дiяльностi якої вiн тимчасово чи постiйно проживає, документи, що пiдтверджують його право власностi, перший екземпляр автомобiльної митної декларацiї, квитанцiю форми МД-1, реєстрацiйнi та технiчнi документи, сплачує митнi збори за видачу посвiдчення.

     Посвiдчення виписується у порядку, передбаченому пунктом 47 роздiлу II цих Правил.

     Оформленi таким чином транспортнi засоби можуть бути вiдчуженi тiльки пiсля їх реєстрацiї в органах ДАI або в iнших уповноважених органах.

     60. Транспортнi засоби, не реалiзованi їх власником (або за виданою ним довiренiстю iншою особою) на митнiй територiї України, пiдлягають безперешкодному пропуску за межi України на пiдставi першого екземпляра оформленої автомобiльної митної декларацiї, яка залишається в справах прикордонної митницi. Сплачене за транспортнi засоби ввiзне мито поверненню не пiдлягає.

Порядок митного оформлення транспортних засобiв, що вивозяться з України громадянами-нерезидентами на постiйно

     61. Громадяни-нерезиденти, якi вивозять транспортнi засоби, що були придбанi (отриманi) ними в Українi, мають звернутись в будь-яку внутрiшню митницю, але не пiзнiше як за 5 дiб до виїзду. Цi громадяни заповнюють автомобiльну митну декларацiю в двох примiрниках. Iнспектор митницi перевiряє документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння, вiдповiднiсть даних транспортного засобу, ставить свiй пiдпис, який засвiдчує особистою печаткою.

     Крiм цього, митнi органи видають для подання у вiдповiднi органи дозвiл, передбачений пунктом 24 роздiлу I цих Правил.

     Пiсля сплати власником в належних випадках вивiзного мита в графi автомобiльної митної декларацiї "Примiтки" iнспектор митницi робить запис: "Дозволяється до вивезення пiсля зняття транспортного засобу з облiку в органах ДАI МВС України (в iнших уповноважених органах)", засвiдчує його вiдтиском особистої номерної печатки i видає перший екземпляр автомобiльної митної декларацiї власнику або особi, яка дiє за його довiренiстю.

     Другий екземпляр автомобiльної митної декларацiї залишається в справах митницi для облiку та звiтностi.

     62. На прикордоннiй митницi при вивезеннi громадянами-нерезидентами придбаних ними в Українi транспортних засобiв iнспектор митницi перевiряє документи, що засвiдчують правомiрнiсть володiння, вiдповiднiсть даних транспортного засобу заявленим, документи, що пiдтверджують сплату вивiзного мита (або документи, що надають право на звiльнення вiд його сплати), в графi "Виїзд" автомобiльної митної декларацiї проставляє дату вивезення, ставить свiй пiдпис та засвiдчує їх вiдтиском особистої номерної печатки.

     Транспортний засiб пропускається за кордон, а автомобiльна митна декларацiя залишається в справах митницi як пiдстава для пропуску.

Порядок митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами в Україну для тимчасового користування

     63. Громадяни, якi ввозять тимчасово в Україну транспортнi засоби, подають прикордонним митним органам наступнi документи:

 • документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння або користування;

 • реєстрацiйнi та технiчнi документи;

 • заповнену в двох примiрниках на тимчасове ввезення кожного транспортного засобу окремо автомобiльну митну декларацiю.

     64. Iнспектор митницi перевiряє вiдповiднiсть фактично наявних даних транспортного засобу заявленим в автомобiльнiй митнiй декларацiї та зазначеним в документах на транспортний засiб, попереджує громадянина про вiдповiдальнiсть за невиконання зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу в термiни, зазначенi в ньому, пiсля чого в графi "В'їзд" автомобiльної митної декларацiї проставляє дату ввезення.

     У випадку тимчасового ввезення транспортного засобу громадянином-нерезидентом в графi "Службовi вiдмiтки митницi" пасажирської митної декларацiї форми МД-4, що видається громадянину, робиться запис про тимчасове ввезення транспортного засобу (назва, марка, кiлькiсть, загальна вартiсть), який завiряється вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi, котрий здiйснив митне оформлення.

     65. При тимчасовому ввезеннi транспортного засобу на термiн, що перевищує два мiсяцi, власник також дає зобов'язання про його доставлення разом з необхiдними документами в п'ятиденний строк в митницю, в зонi дiяльностi якої вiн постiйно чи тимчасово проживає (для громадян-резидентiв), або планує тимчасово проживати (для громадян-нерезидентiв), для отримання посвiдчення на тимчасову реєстрацiю транспортного засобу в ДАI МВС.

     66. Перший екземпляр оформленої автомобiльної митної декларацiї разом з документами, що пiдтверджують право володiння або користування, та з реєстрацiйними i технiчними документами видається власнику i є пiдставою для пропуску транспортного засобу за межi України (автомобiльна митна декларацiя залишається для облiку та звiтностi в справах прикордонної митницi, через яку вивозиться зазначений в нiй транспортний засiб).

     Другий екземпляр автомобiльної митної декларацiї залишається в справах митницi, яка її видала, для контролю за виконанням зобов'язання про зворотне вивезення, облiку, звiтностi та формування статистичних даних.

     67. При оформленнi у внутрiшнiй митницi посвiдчення для тимчасової реєстрацiї у вiдповiдних органах ввезених в Україну для тимчасового користування транспортних засобiв в ньому зазначаються митнi обмеження. Митнi обмеження не зазначаються у разi надання доручення вiдповiдно до Облiкової картки на транспортнi засоби, що ввезенi за проектом технiчної допомоги (додаток 9). При видачi посвiдчення подаються документи, зазначенi в пунктi 47 роздiлу II цих Правил, та сплачуються передбаченi чинним законодавством митнi збори. В графi "Примiтки" автомобiльної митної декларацiї робиться запис про видачу посвiдчення iз зазначенням його номера та дати видачi, який завiряється вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi. Автомобiльна митна декларацiя залишається у громадянина.

(пункт 67 змiнено згiдно з Наказом N 310 вiд 9.07.96 р.)

     68. Вiдчуження транспортних засобiв, ввезених тимчасово пiд зобов'язання про зворотне вивезення, здiйснюється у порядку, передбаченому спiльним листом Мiнiстерства юстицiї України (вiд 23.11.92 N 10-90-426) та Держмиткому (вiд 21.12.92 N 01/3236).

     Автомобiльна митна декларацiя з вiдмiткою внутрiшньої митницi в графi "Примiтки" про здiйснене вiдчуження ввезеного тимчасово транспортного засобу, завiреною особистою номерною печаткою iнспектора митницi, надсилається в митницю, яка її оформила, для зняття транспортного засобу з контролю.

     Громадянину, який тимчасово ввiз в Україну транспортний засiб, митним органом видається довiдка довiльної форми про здiйснення його вiдчуження у встановленому порядку, завiрена особистою номерною печаткою iнспектора митницi, для подання її прикордоннiй митницi при виїздi з України (залишається в справах прикордонної митницi).

     69. При вивезеннi (пересиланнi) транспортних засобiв, що були тимчасово ввезенi в Україну громадянами пiд зобов'язання про зворотне вивезення, iнспектор прикордонної митницi перевiряє документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння або користування цим транспортним засобом, вiдповiднiсть даних транспортного засобу заявленим, вiдповiднiсть строку вивезення, заявленому при ввезеннi, в графi "Виїзд" першого екземпляра автомобiльної митної декларацiї, виданого прикордонною митницею при ввезеннi, проставляє дату вивезення транспортного засобу, ставить свiй пiдпис i засвiдчує його вiдтиском особистої номерної печатки.

     Якщо такий транспортний засiб був взятий на тимчасовий облiк в органах ДАI або в iнших уповноважених органах, вiн знiмається з облiку, державнi номернi знаки та реєстрацiйнi документи при виїздi з України здаються в органи ДАI (або в iншi уповноваженi органи).

     Транспортний засiб випускається за кордон, а автомобiльна митна декларацiя залишається в справах митницi.

     Раз на мiсяць автомобiльнi митнi декларацiї, оформленi на тимчасове ввезення транспортних засобiв, з вiдмiткою митницi про їх вивезення, надсилаються в митницю, яка її оформила, для зняття транспортного засобу з контролю.

     70. В разi пошкодження тимчасово ввезеного в Україну транспортного засобу до такого стану, при якому вiн не пiдлягає вiдновленню i не може бути вивезеним за межi України, його власник (користувач) повинен подати в митницю, в зонi дiяльностi якої вiн знаходиться, акт технiчного огляду, виданий реєстрацiйно-екзаменацiйним пiдроздiлом ДАI за мiсцезнаходженням транспортного засобу та автомобiльну митну декларацiю, оформлену прикордонним митним органом на цей транспортний засiб. Митний орган видає власнику (користувачу) довiдку довiльної форми про зняття транспортного засобу з контролю, завiрену гербовою печаткою митницi, для подання прикордоннiй митницi при виїздi за межi України. В графi "Примiтки" автомобiльної митної декларацiї робиться запис про списання транспортного засобу iз зазначенням номера i дати видачi акта технiчного огляду, який завiряється вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi, автомобiльна митна декларацiя в десятиденний термiн направляється в митницю, де вона була видана, для зняття транспортного засобу митницею з контролю. Акт технiчного огляду або його завiрена копiя залишаються в справах митницi.

Порядок митного оформлення транспортних засобiв, що тимчасово вивозяться громадянами за межi України

     71. При тимчасовому вивезеннi транспортного засобу за межi України не пiзнiше нiж за п'ять дiб до виїзду митницi, в зонi дiяльностi якої тимчасово чи постiйно проживає його власник, подаються:

 • заповнена в двох примiрниках автомобiльна митна декларацiя на тимчасове вивезення транспортного засобу;

 • документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння чи користування;

 • реєстрацiйнi та технiчнi документи.

     За наявностi пiдтверджених вiдповiдними документами обставин, якi перешкоджають здiйсненню митного оформлення транспортних засобiв у митницi, в зонi дiяльностi якої проживає їх власник, митне оформлення може здiйснюватись, як виняток, в прикордоннiй митницi безпосередньо при перетинi кордону. У такому випадку перший екземпляр оформленої прикордонною митницею автомобiльної митної декларацiї видається на руки власнику, а другий екземпляр надсилається в митницю, в зонi дiяльностi якої проживає громадянин, для контролю за виконанням зобов'язання про зворотне ввезення.

     72. Iнспектор митницi попереджає громадянина про вiдповiдальнiсть за невиконання зобов'язання про зворотне ввезення та порушення встановленого строку зворотного ввезення, оформлює автомобiльну митну декларацiю.

     Перший екземпляр декларацiї видається разом з iншими документами власнику для його подання прикордоннiй митницi при виїздi з України та при зворотному в'їздi в Україну i є пiдставою для пропуску зазначеного в ньому транспортного засобу через митний кордон України.

     Другий екземпляр автомобiльної митної декларацiї залишається в справах митницi для контролю за виконанням зобов'язання про зворотне ввезення, а пiсля пiдтвердження зворотного ввезення - для облiку, звiтностi та формування статистичних даних.

     73. Прикордоннiй митницi власником (користувачем) подається оформлена внутрiшньою митницею автомобiльна митна декларацiя, документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння або користування, реєстрацiйнi та технiчнi документи.

     Iнспектор митницi звiряє вiдповiднiсть фактично наявних даних заявленим в декларацiї та зазначеним в iнших документах, в графi "Виїзд" декларацiї проставляє дату вивезення i засвiдчує її вiдтиском особистої номерної печатки.

     74. При зворотному в'їздi в Україну прикордоннiй митницi подаються документи, зазначенi в пунктi 73 роздiлу II цих Правил.

     В графi "В'їзд" автомобiльної митної декларацiї проставляється дата зворотного ввезення, яка завiряється вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора прикордонної митницi.

     75. Протягом п'яти дiб пiсля здiйснення зворотного ввезення транспортного засобу автомобiльна митна декларацiя з вiдмiтками прикордонної митницi (прикордонних митниць) про виїзд та в'їзд подається (пересилається) власником (користувачем) транспортного засобу у внутрiшню митницю, яка її оформила, для зняття транспортного засобу з контролю.

Порядок митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митну територiю України транзитом

     76. При ввезеннi транспортного засобу з метою його перемiщення через митну територiю України транзитом прикордоннiй митницi подаються:

 • автомобiльна митна декларацiя, заповнена у двох (а для громадян-резидентiв у трьох) примiрниках на транзит транспортного засобу через митну територiю України;

 • документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння або користування;

 • реєстрацiйнi та технiчнi документи;

 • документи, що пiдтверджують факт прямування транзитом через митну територiю України. Ними можуть бути - паспорт з вiдповiдними вiзами, запрошення тощо (подаються в разi потреби на вимогу митних органiв).

     77. Iнспектор в'їзної митницi перевiряє вiдповiднiсть даних транспортного засобу заявленим в декларацiї та зазначеним в iнших документах, попереджає про вiдповiдальнiсть за невиконання (несвоєчасне виконання) зобов'язання про транзит та доставлення транспортного засобу з одного митного органу в iнший, заповнює частину другу роздiлу "Службовi вiдмiтки митницi", викреслює суцiльною лiнiєю слова "для реєстрацiї у п'ятиденний строк", в графi "В'їзд" робить запис про дату ввезення, ставить свiй пiдпис i засвiдчує їх вiдтиском особистої номерної печатки.

     У випадку ввезення транспортного засобу з метою транзиту громадянином-нерезидентом в графi "Службовi вiдмiтки митницi" пасажирської митної декларацiї форми МД-4, що видається громадянину, робиться запис про тимчасове ввезення транспортного засобу (назва, марка, кiлькiсть, загальна вартiсть), що завiряється вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi, який здiйснив митне оформлення.

     У випадку ввезення транспортного засобу з метою транзиту громадянином-резидентом автомобiльна митна декларацiя використовується як провiзна вiдомiсть.

     Перший екземпляр автомобiльної митної декларацiї видається власнику (користувачу) разом з iншими документами для подання прикордоннiй митницi при виїздi з України.

     Другий екземпляр декларацiї залишається в справах митницi для контролю за виконанням зобов'язання про транзит, облiку, звiтностi та формування статистичних даних.

     Третiй екземпляр декларацiї (тiльки для громадян-резидентiв) направляється поштовими каналами зв'язку в митницю, через яку буде здiйснюватись вивезення транзитного транспортного засобу, для контролю.

     78. При вивезеннi транспортного засобу, що перемiщується через митну територiю України транзитом, iнспектор випускної митницi перевiряє вiдповiднiсть даних транспортного засобу заявленим в автомобiльнiй митнiй декларацiї, вiдповiднiсть строку вивезення транспортного засобу заявленому при ввезеннi, в графi "Виїзд" автомобiльної митної декларацiї проставляє дату вивезення транспортного засобу, ставить свiй пiдпис i засвiдчує їх вiдтиском особистої номерної печатки.

     Автомобiльна митна декларацiя (перший екземпляр) залишається в справах митницi.

     Раз на мiсяць такi автомобiльнi митнi декларацiї (першi екземпляри) надсилаються в митницi, якi їх видали, для зняття транспортних засобiв з контролю.

     На третiх екземплярах автомобiльної митної декларацiї, якi надiйшли по поштi, проставляється дата вивезення транспортного засобу згiдно з вiдмiтками у другому екземплярi автомобiльної митної декларацiї. Третiй екземпляр автомобiльної митної декларацiї залишається у справах прикордонної митницi.

     79. Вiдчуження ввезених в Україну з метою транзиту транспортних засобiв здiйснюється у порядку, зазначеному в пунктi 68 роздiлу II цих Правил, з урахуванням положень пункту 35 роздiлу I цих Правил.

Роздiл III
Правила митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України та належать пiдприємствам, установам, органiзацiям, закладам, iншим юридичним особам та суб'єктам пiдприємницької дiяльностi

Порядок митного оформлення транспортних засобiв, якими через митний кордон України перемiщуються товари та майно

     80. Транспортнi засоби, що належать українським пiдприємствам, установам, органiзацiям, закладам, iншим юридичним особам та суб'єктам пiдприємницької дiяльностi i якi використовуються для перемiщення (експорт) через митний кордон України товарiв та iнших предметiв, декларуються без заповнення окремої ВМД на тимчасове вивезення майна (транспортних засобiв). Вiдомостi про такi транспортнi засоби зазначаються в графах 21, 25 ВМД, оформленої на вивезення товарiв та iнших предметiв (зобов'язання про зворотне ввезення транспортного засобу надається митницi i зазначається в графi 44 ВМД).

     У випадку виїзду не завантаженого транспортного засобу за межi України (з метою доставлення товарiв та iнших предметiв в Україну), а також у випадках, коли ВМЛ на експорт товарiв чи майна не оформляється (вартiсть товарiв чи предметiв не перевищує еквiвалент 100 доларiв США, термiновi вiдправки тощо) власник транспортного засобу подає в митницю, в зонi дiяльностi якої вiн розташований, мотивований лист про необхiднiсть виїзду транспортного засобу за межi України, в якому подається зобов'язання про зворотне ввезення транспортного засобу. Митний орган при згодi на виїзд транспортного засобу за межi України проставляє штамп "Пiд митним контролем" у дорожному листi. Наявнiсть вiдмiтки внутрiшньої митницi у дорожному листi є пiдставою для безперешкодного пропуску такого транспортного засобу за межi України. При поверненнi транспортного засобу в Україну спiвробiтник прикордонної митницi проставляє в дорожному листi дату перетину кордону, яку завiряє особистим пiдписом та вiдтиском особистої номерної печатки. Дорожний лист з вiдмiткою прикордонної митницi подається у митницю, яка проводила митне оформлення, для зняття транспортного засобу з контролю.

     81. Iноземнi транспортнi засоби, якими через митний кордон України перемiщуються товари та iншi предмети, декларуються без заповнення окремої ВМД. Вiдомостi про такi транспортнi засоби зазначаються:

 • при ввезеннi товарiв та iнших предметiв в Україну - в CARNET TIR, CMR, провiзнiй вiдомостi, в iнших дорожних документах (по зазначених документах транспортнi засоби направляються прикордонними митницями у митницi призначення для вирiшення питання про випуск);

 • при в'їздi в Україну без вантажу (для вивезення товарiв за межi України) - в дорожнiх документах;

 • при ввезеннi товарiв та iнших предметiв в Україну з метою транзиту - в графах 21, 25 ВМД, оформленої на транзит, в вищезазначених товарно-супровiдних та дорожних документах (якщо ВМД не оформляється - в товарно-супровiдних, дорожних документах та в провiзнiй вiдомостi).

     При виїздi за межi України транспортного засобу, яким здiйснювалось ввезення товарiв та iнших предметiв в Україну, прикордоннiй митницi обов'язково подаються документи, що пiдтверджують той факт, що ввезенi в Україну зазначеним транспортним засобом товари були пред'явленi митницi призначення.

     При виїздi за межi України пiсля ввезення товарiв з цiллю транзиту митнi органи з метою виявлення можливих порушень зобов'язання про транзит перевiряють цiлiснiсть накладених забезпечень або упаковки.

Порядок митного оформлення транспортних засобiв, якi використовуються для перемiщення через митний кордон України пасажирiв

     82. Транспортнi засоби, якi використовуються для перемiщення через митний кордон України пасажирiв на регулярнiй основi (рейсовi, маршрутнi), декларуються без заповнення ВМД на тимчасове вивезення (ввезення) майна. Митне оформлення таких транспортних засобiв проводиться на пiдставi дорожних документiв.

     Транспортнi засоби українських пiдприємств, установ, органiзацiй, закладiв, iнших юридичних осiб та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi використовуються для виїзду за кордон працiвникiв зазначених органiзацiй (вiдрядження) та для здiйснення чартерних рейсiв, декларуються без заповнення окремої ВМД на тимчасове вивезення майна у порядку, зазначеному в абзацi другому пункту 80 цих Правил.

Порядок митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України як товари чи майно

     83. При оформленнi вантажних митних декларацiй на ввезення транспортних засобiв, якi пiдлягають реєстрацiї в органах ДАI МВС України або в iнших вiдомствах, необхiдно в графi 31 ВМД вказувати марку, модель та тип транспортного засобу, номери кузова, шасi та двигуна.

     При декларуваннi двох i бiльше транспортних засобiв i при неможливостi вмiстити в графi 31 ВМД необхiднi данi в нiй робиться вiдмiтка: "дивись зворотну сторону", а на зворотнiй сторонi ВМД зазначається необхiдна iнформацiя, що завiряється вiдтиском особистої номерної печатки спiвробiтника митницi, який проводить митне оформлення даного вантажу. При цьому необхiдно звiряти данi, що декларуються (марка, модель, тип, номер двигуна, кузова, шасi, причепа) з фактично наявними.

     84. При оформленнi транспортних засобiв, ввезених в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для власних потреб у випадку оформлення по однiй вантажнiй митнiй декларацiї (ВМД) двох i бiльше транспортних засобiв, крiм оригiналу ВМД, який є пiдставою для реєстрацiї в органах ДАI або iнших вiдомств одного iз зазначених в ньому транспортних засобiв, на кожний з iнших, зазначених у вантажнiй митнiй декларацiї транспортних засобiв, митними органами видається ксерокопiя ВМД, що завiряється особистою печаткою iнспектора митницi, котрий здiйснював митне оформлення транспортного засобу, та гербовою печаткою митної установи, причому в кожнiй ксерокопiї ВМД окремо видiляються (визначаються) номери кузова, шасi та двигуна конкретного транспортного засобу. Така ксерокопiя ВМД є пiдставою для реєстрацiї в органах ДАI або iнших вiдомств зазначеного в нiй транспортного засобу.

     Завiрення митними органами ксерокопiї ВМД може здiйснюватись i пiсля завершення митного оформлення транспортного засобу. В такому випадку не є обов'язковою вимога щодо завiрення копiй ВМД тiльки особистою номерною печаткою iнспектора митницi, який здiйснював митне оформлення транспортного засобу.

     Вiдчуження оформлених таким чином транспортних засобiв може здiйснюватись тiльки пiсля їх реєстрацiї в органах ДАI або в iнших уповноважених органах.

     85. При оформленнi транспортних засобiв, ввезених в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi з метою їх подальшого вiдчуження юридичним та фiзичним особам, крiм ВМД, власники транспортних засобiв подають митницi на кожний транспортний засiб отриману в органах ДАI довiдку-рахунок, в якiй вказанi марка, модель, тип транспортного засобу, номери кузова, шасi та двигуна конкретного транспортного засобу. Обов'язковий запис: "в митному вiдношеннi оформлено. Вантажна митна декларацiя (ВМД) " "___________19__р. N 00000 0 000000" завiряється особистою номерною печаткою iнспектора митницi, який здiйснював митне оформлення вiдповiдних транспортних засобiв, та гербовою печаткою митної установи. Оформленi таким чином довiдки-рахунки є пiдставою для реєстрацiї зазначених в них транспортних засобiв за новими власниками (як юридичними, так i фiзичними особами).

     Завiрення митними органами вищезазначеного обов'язкового запису в довiдцi-рахунку може здiйснюватись i пiсля завершення митного оформлення транспортного засобу. В такому випадку не є обов'язковою вимога щодо завiрення довiдки-рахунку тiльки особистою номерною печаткою iнспектора митницi, який здiйснив митне оформлення транспортного засобу.

     Вiдчуження таким чином оформлених транспортних засобiв новими власниками може здiйснюватись тiльки пiсля їх реєстрацiї в органах ДАI або в iнших уповноважених органах.

     86. При оформленнi ВМД на вивезення за межi України транспортних засобiв застосовуються положення пункту 83 цього роздiлу Правил.

     87. Митнi обмеження стосовно вiдчуження, використання у пiдприємницьких цiлях, видачi довiреностi на користування тощо транспортних засобiв, ввезених в Україну пiдприємствами, установами, органiзацiями, закладами, iншими юридичними особами та суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, зазначаються в графi Д ВМД, оформленої митними органами на вiдповiдний транспортний засiб.

     Такi обмеження застосовуються при: тимчасовому ввезеннi транспортного засобу, випуску без сплати мита транспортних засобiв, якi пiдлягають обкладенню митом (тобто коли надається пiльга по безмитному пропуску предметiв iз застереженням про заборону на використання пропущених без сплати мита предметiв в цiлях iнших, нiж тi, у зв'язку з якими було надано такi пiльги - гуманiтарна допомога, технiчна допомога, звiльнення вiд сплати мита рiшенням уряду або iншими законодавчими актами).

     Вибракування таких транспортних засобiв до закiнчення термiну дiї митних обмежень може здiйснюватись тiльки з вiдома вiдповiдних митних органiв.

     У випадку тимчасового ввезення транспортного засобу дозволом на право його вiдчуження є нова ВМД, оформлена на iмпорт (ввезення для постiйного користування) транспортного засобу, в якiй у графi 47 зазначаються вiдомостi про сплату мита та митних зборiв. В iнших випадках дозволом на право вiдчуження є вiдмiтки митницi в графi Д ВМД, оформленої при ввезеннi цього транспортного засобу, про зняття митних обмежень, завiренi вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi та гербовою печаткою митницi.

 

Додаток 1
до Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комiтету України вiд 13 червня 1995 року N 253

 

Декларацiя зберiгається до зняття транспортного засобу з облiку вiдною митницею або його реєстрацiї у митницi за мiсцем проживання Форма МД-7
Особи, якi повiдомляють неправильнi вiдповiдомостi при декларуваннi, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України

ДЕКЛАРАЦIЯ
на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, вузла чи агрегату

1. Громадянство, прiзвище, iм'я, по батьковi_________________________________
2. Адреса постiйного проживання______________________________________________
3. Номер паспорта, ким i коли видано_________________________________________
4. Загальнi вiдомостi про транспортний засiб:
 а) марка________________________ д) рiк виробництва________________________
 б) номер двигуна________________ е) вартiсть_______________________________
 в) номер кузова_________________ ж) реєстрацiйний(транзит)N________________
 г) номер шасi___________________ з) колiр__________________________________
5. Мета ввезення/вивезення: для особистого користування, вiдчуження, транзиту,
 тимчасово, на постiйно, перегiн за дорученням власника (непотрiбне закрес-
 лити).
            ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО
 *********************  **********************  ***********
 * зворотне ввезення *  * зворотне вивезення *  * транзит *
 *********************  **********************  ***********
Я,____________________________зобов'язуюсь ввезти/вивезти вищевказаний
транспортний засiб до (мiсяць, рiк, країна призначення)_____________________
____________________________________________________________________________
 
Менi вiдомо, що в разi порушення цього зобов'язання я буду нести вiдповi-
дальнiсть згiдно зi статтею 113/114 Митного кодексу України.
"___"________________19__р.          _____________________________
                             пiдпис
           СЛУЖБОВI ВIДМIТКИ МИТНИЦI
I. Наявнiсть необхiдних для реєстрацiї документiв:
     1.___________________________________________________
     2.___________________________________________________
     3.___________________________________________________
     4.___________________________________________________
II. Даний транспортний засiб направляється у____________________митницю для
реєстрацiї у п'ятиденний строк. Громадянина____________________попереджено,
що в разi недоставлення транспортного засобу у призначений строк вiн
несе вiдповiдальнiсть згiдно зi статтею 109 Митного кодексу України.
                   ****************************
                   * В'ЇЗД   *   ВИЇЗД *
                   ****************************
Примiтки:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 
Дата "____"_____________19__р.               МП
Пiдпис власника(водiя)________________     Пiдпис ___________________
 

 

Додаток 2
до Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комiтету України вiд 13 червня 1995 року N 253

Журнал облiку транспортних засобiв, що ввозяться в Україну

 
_______________________________________________________________________________________________________
N : Дата: Назва суб'єкта пiдпри-: Адреса :Транспортний за- :Мета ввезення:Транспортний за- : Примiтки
п/п:   : ємницької дiяльностi :    :сiб(марка,модель,: (тимчасово, :сiб на кордонi  :
  :   : або прiзвище та iм'я :    :N кузова),назва : постiйно,  :(товарно-супро- :
  :   : власника (користувача):    :та N вузла чи  : транзит)  :вiднi документи) :
  :   :            :    :агрегату     :       :         :
________________________________________________________________________________________________________
1 :   :            :    :         :       :         :
________________________________________________________________________________________________________
...:   :            :    :         :       :         :
________________________________________________________________________________________________________
25 :   :            :    :         :       :         :
________________________________________________________________________________________________________
 

 

Додаток 3
до Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комiтету України вiд 13 червня 1995 року N 253Журнал облiку транспортних засобiв, що вивозяться з України

 
**********************************************************************************************
N * Дата * Назва суб'єкта пiдпри-*Транспортний за-*Мета вивезення*Транспортний за- *Примiтки
п/п*   * ємницької дiяльностi *сiб(марка,модель,*       *сiб на кордонi  *
  *   * або прiзвище та iм'я *N кузова),назва *       *(товаро-супровiд-*
  *   * власника (користувача)*та N вузла чи  *       *нi документи)  *
  *   *            *агрегату     *       *         *
***********************************************************************************************
1 *   *            *         *       *         *
***********************************************************************************************
...*   *            *         *       *         *
***********************************************************************************************
25 *   *            *         *       *         *
***********************************************************************************************
Додаток 4
до Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комiтету України вiд 13 червня 1995 року N 253

Журнал видачi посвiдчень на право реєстрацiї транспортних засобiв

 
_____________________________________________________________________________________________________
N : Дата : N посвiдчення :На кого видано :Громадянство: Мета  :Транспортний за-:Наявнiсть:Примiтки
п/п:   :        :(прiзвище та  :      : ввезення:сiб(марка,модель:митних  :
  :   :        :iм'я),адреса  :      :     :N кузова),назва :обмежень :
  :   :        :        :      :     :та N вузла чи  :     :
  :   :        :        :      :     :  агрегату   :     :
______________________________________________________________________________________________________
1 :   :        :        :      :     :        :     :
________________________________________________________________________________________________________
...:   :        :        :      :     :        :     :
________________________________________________________________________________________________________
25 :   :        :        :      :     :        :     :
________________________________________________________________________________________________________
 

 

Додаток 5
до Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комiтету України вiд 13 червня 1995 року N 253


Журнал реєстрацiї транспортних засобiв,
що вивозяться громадянами за межi з України

 

 
______________________________________________________________________________
N : Дата : Хто вивозить :Власник   :Транспортнi засо-:Термiн зво-:Примiтки
п/п:   : (громадянство,:(прiзвище, :би(марка, модель,:ротного  :
  :   : прiзвище,iм'я):iм'я,адреса):N кузова), назва :ввезення  :
  :   :        :      :та N вузла чи  :      :
  :   :        :      :агрегату     :      :
______________________________________________________________________________
1 :   :        :      :         :      :
______________________________________________________________________________
...:   :        :      :         :      :
______________________________________________________________________________
25 :   :        :      :         :      :
______________________________________________________________________________
 

 

Додаток 6
до Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комiтету України вiд 13 червня 1995 року N 253
                        Форма МД-1
                      __________
Герб   КВИТАНЦIЯ серiя 0000 N 0000000 :В'їзд: :
України                  :-----: :
                      :Виїзд: :
                      __________
Державний __________________митниця   "____"__________19__р.
 митний  Власник гр._______________________________________
 комiтет         громадянство, iм'я та прiзвище
 України Його адреса____________________________________________
_________________________________________________________________
  :      :    : А   В   С  :   D
  :      :    :__________________:_____________________
  :      :    :  :Сума цифрами :   :Розмiр платежу
  :Найменування:Пiдста-:  :--------------   :--------------
  :предметiв, :ва для :Оди-:Кiль-:Загаль-:Став- :Сума :Сума
  :валюти, цiн-:вилу- :ниця:кiсть:на сума:ка ми-:стяг-:стягне-
  :ностей   :ченння :ви- :   :чи вар-:тних :нених:них
N :      :чи   :мiру:   :тiсть :зборiв:мита :склад-
п/п:      :прий- :  :   :    :   : та :ських
  :      :няття :  :   :    :   :мит- :зборiв
  :      :    :  :   :    :   :них :
  :      :    :  :   :    :   :зборiв:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
    Всього(прописом):
_________________________________________________________________
     *** А Вказанi предмети прийнятi на зберiгання митницею.
     *** ____________________________________________________
              (Вказати причину).
     *** В Вказанi валюта, цiнностi прийнятi на зберiгання
     ***  митницею.
 М.П.    ____________________________________________________
            (Вказати причину).
     *** С Вказанi  нацiональна  валюта та цiннi папери
     ***  України вилученi при ввезеннi без пiдстав.
     *** D Сплачено мито, митнi та iншi збори.
     ***
   Iнспектор__________________________Власник__________________
 
Додаток 7
до Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комiтету України вiд 13 червня 1995 року N 253

 

                                          Форма МД-2
                     ______________________
Унiфiкований Адмiнiстративний       :1. Тип декларацiї  :А
   документ (УАД)            :           :
__________________________________________:   :  :      :
1  :2. Вiдправник/експортер  N     :   :  :      :
___ :                   ----------------------
При-:                   :3.Дод.ар-:4.Вiдвант. :
мiр-:                   :  куш  :специфiка- :
ник :                   :   :  :цiї    :
для :                   :---------------------:--------------------------------------
мит-:                   :5.Всього :6.К-ть мiсць :7.Довiдковий номер
ницi:Реєстр N       вiд       :наймен. :       :
  :                   :товарiв :       :
  :--------------------------------------------------------------------------------------------------
  :8.Одержувач/iмпортер    N    :9.Особа, вiдповiдальна      : N
  :                   :за фiнансове врегулювання
  :                   :
  :                   :____________________________________________________________
  :                   :10. Країна :11.Торг. :12.    :13.
  :                   :1-го призн.:країна  :      :
  :Реєстр N       вiд  N    :   :   :  :  :      :
  :--------------------------------------------------------------------------------------------------
  :14. Декларант/представник  N    :15. Країна         :15 а. Код  :17 а. Код
  :                   :вiдправлення        :країни вiдпр.:країни призначення
  :                   :              :   :   :   :
  :                   :____________________________________________________________
  :                   :16. Країна походження   :17. Країна призначення
  :Реєстр N        вiд      :              :
  :--------------------------------------------------------------------------------------------------
  :18. Транспортний засiб   :19. Конт.:20. Умови поставки
  :при вiдправленнi    :  :     :   :                       :
  :--------------------------------------------------------------------------------------------------
  :21. Транспортний засiб        :22. Валюта та загальна:23.Курс валюти:24.Характер угоди
  : на кордонi             :фактурна вартiсть то- :       :  :  :
  :                   :варiв         :       :  :  :
  :--------------------------------------------------------------------------------------------------
  :25.Вид тран-:26.Вид тран-:27.Мiсце  :28.Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi
  :спорту на  :спорту в ме-:завантажен-:
  :корд.    :жах країни :ня     :
  :  :    :  :    :      :
-------------------------------------------
1  :29. Митниця на кордонi  :30.Мiсце  :
  :             :огляду то- :
  :             :вару    :
  :             :      :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.Вантажнi:Маркiрування та кiлькiсть - номери  :32.Товар N:33.Код товару
мiсця та  :контейнерiв - опис товару       :     :
опис товару:                   :     :  :   :    :      :
      :                   -----------------------------------------------------
      :                         :34.Код  :35.Вага брутто (кг):36.Префе-
      :                         :країни по-:          :ренцiя
      :                         :ходження :          :
      :                         :   :  :          :
      :                         :----------:-------------------:----------
      :                         :37.Проце- :38.Вага нетто (кг) :39.Квота
      :                         :дура   :          :
      :                         :     :          :
      :                         ------------------------------------------
      :                         :40. Загальна декларацiя/попереднiй
      :-----------:         :------------------:   документ
-----------:-----------:------------------:------------------:-----------------------------------------
44.Додатко-:                         :41. Додаткова :42.Фактур.вартiсть:43.
ва iнформа-:                         :одиниця вимiру:  товару    :  :
цiя/поданi :                         :       :         :  :
документи :                         ------------------------------------------
      :                                :45. Код звiльнення вiд по-
      :                              :  :      датку
      :                              -------------------------------
      :                              :46. Статистична вартiсть
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.Нараху- :Вид :Основа нара-:Ставка :Сума :СП :48.Вiдстрочка :49.Найменування складу
ван.мита та:  :хування   :    :   :  :  платежiв  :
митних збо-:-----------------------------------:       :
рiв    :  :      :    :   :  :-------------------------------------------------------
      :  :      :    :   :  :В. Подробицi пiдрахункiв
      :  :      :    :   :  :
      :  :      :    :   :  :
      ------------------------------------:
      :         Всього    :  :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      :50. Довiритель           пiдпис:    :С.
      :                         :
      :                         :
-----------:                         :
51.Митниця :                         :
країни тра-:                         :
зиту    :представлений                   :
      :мiсце та дата                   :
      --------------------------------------------------------------------------------------------
      :       :      :      :     :       :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
52. Гарантiя не дiйсна для                  :53. Митниця в країнi призначення
                             :  :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
А.Завершення митного контролю              :54.Мiсце та дата:
                             :
                             :
 

 

Додаток 8
до Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державного митного комiтету України вiд 13 червня 1995 року N 253

 

Прiзвище, iм'я__________________Громадянство_______________________________
З якої країни прибув________________До якої країни прямує__________________
Мета поїздки (у службових справах, туризм, приватна, iнше)_________________
Мiй багаж, включаючи ручну поклажу, пред'явлений для митного контролю
складається з _______________мiсць:
При менi та в моєму багажi знаходяться:
1. Зброя рiзна i боєприпаси, наркотики i пристосування для їх вживання,
  сильнодiючi, отруйнi, радiоактивнi, вибуховi речовини____________________
2. Предмети старовини i мистецтва (картини, iкони, iншi художнi, iсторич-
  нi, культурнi цiнностi)__________________________________________________
3. Валюта України, облiгацiї державних позик, квитки державних лотерей
  _________________________________________________________________________
4. Iнша валюта (банкноти, казначейськi бiлети, монети), платiжнi документи
  (чеки, векселi, акредитиви та iншi), фондовi цiнностi (акцiї,
  облiгацiї та iншi) в iноземнiй валютi, дорогоцiннi метали (золото,
  срiбло, платина, метали платинової групи) у будь-якому виглядi i
  станi, дорогоцiннi каменi у сирому i обробленому виглядi (дiаманти,
  брильянти, рубiни, смарагди, сапфiри, перли), а також майновi доку-
  менти:
____________________________________________________________________________
 Найменування   :      Кiлькiсть        :   Вiдмiтки
          :____________________________________:   митницi
          :цифрами :   прописом      :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 
5. Предмети, що пiдлягають обкладенню вивiзним (ввiзним) митом, загальною
  вартiстю_________________________________________________________________
6. Валюта України, iноземна валюта, платiжнi документи, цiнностi та iншi
  предмети, що належать iншим фiзичним або юридичним особам (предмети
  передачi)________________________________________________________________
7.    Пропущено при в'їздi в Україну (виїздi з України) без права
     вiдчуження пiд зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення):
А___________________________________________________________________________
 N : Найменування предметiв  : Кiлькiсть : Загальна :  Вiдмiтки
п/п:(з зазначенням характерних :      : вартiсть :  митницi
  :   ознак)        :      :     :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 
 Б Ювелiрнi та iншi побутовi вироби iз дорогоцiнних металiв i дорогоцiнних
  каменiв та брухт таких виробiв:
____________________________________________________________________________
N : Найменування  :  Кiлькiсть    : Вартiсть    : Вiдмiтки
п/п:        :____________________:________________: митницi
  :        :цифрами : прописом :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 
   Я,_______________________________зобов'язуюсь ввезти/вивезти вищезазна-
   ченi предмети до _______________________
           (число, мiсяць, рiк)
   Менi вiдомо, що в разi порушення цього зобов'язання я буду нести вiд-
   повiдальнiсть згiдно з законодавством України.
8. Також заявляю, що окремо вiд мене слiдує належний менi багаж в кiль-
  костi __________мiсць.
 
   Менi вiдомо, що поряд з предметами, названими в декла-
   рацiї, пiдлягають обов'язковому пред'явленню митному контролю: друко-
   ванi твори, рукописи, кiно- та фотоплiвки, вiдео- та звукозаписи,
   магнiтнi носiї, поштовi марки, образотворчi матерiали, спецзасоби
   iндивiдуального захисту, продукцiя рослинного та тваринного поход-
   ження, високочастотнi пристрої, мiнералогiчнi та палеонтологiчнi
   зразки.
 
   "____"_____________________19_____р.  ___________________________
                       Пiдпис власника ручної
                        поклажi i багажу
 
    Вiдмiтки митницi:        Пiдпис______________  М.П.
 
****************************************************************************
          Вiдмiтки про проведений обмiн валюти
____________________________________________________________________________
Дата *Кiлькiсть обмiняної валюти   *N довiдки * Вiдмiтки банку
______*_______________________________*__________*__________________________
______*_______________________________*__________*__________________________
______*_______________________________*__________*__________________________
 
Додаток 9
до Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України (в редакцiї наказу Держмиткому вiд 9 липня 1996 р. N 310)

ОБЛIКОВА КАРТКА N
на транспортнi засоби, що ввезенi за проектом технiчної допомоги

*****************************************************************
*Найменування * Проект*  N  *Особа, на яку *Установа-отриму-*
*транспортного*    *контракту*зареєстрований*вач технiчної  *
*  засобу  *    *     *транспортний *  допомоги   *
*       *    *     *  засiб   *        *
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
*****************************************************************
 
   Пiдпис
 
   М.П.
(Правила доповненi додатком N 9 згiдно з Наказом N 310 вiд 9.07.96 р.)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.