Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 1118 від 17.11.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 25 червня 1999 року N 393


Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 липня 1999 р. за N 516/3809

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 23 листопада 2000 року N 670,
вiд 1 червня 2001 року N 372

Наказ застосовується в частинi, що не суперечить наказу Державної митної служби України вiд 1 червня 2001 року N 372

Наказ застосовується в частинi, що не суперечить наказу Державної митної служби України вiд 12 жовтня 2001 року N 664


     На виконання пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.94 N 341 та з метою подальшого вдосконалення порядку митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, наказую:

     1. Затвердити Правила митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України (додаються).

     2. Господарсько-експлуатацiйному митному управлiнню (Буц М. К.) забезпечити виготовлення та розсилку в митницi нової форми бланкiв автомобiльної митної декларацiї (форма МД-7).

     3. Прес-центру Держмитслужби (Старостiн А. А.) забезпечити висвiтлення цього наказу та затверджених Правил у засобах масової iнформацiї.

     4. Начальникам митниць iнформувати громадян та заiнтересованi органiзацiї про затвердженi Правила (у тому числi шляхом їх висвiтлення в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi та в пунктах пропуску через державний кордон України).

     5. Правовому управлiнню (Тимошенко С. В.) здiйснити реєстрацiю наказу в Мiнiстерствi юстицiї.

     6. Управлiнню мiждержавних зв'язкiв (Грабовський О. Б.) iнформувати митнi органи сумiжних з Україною держав про введення в дiю затверджених Правил.

     7. Управлiнню справами (Максимов Ю. Ю.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї забезпечити тиражування та розсилку цього наказу в митнi органи, МВС України, МО України, СБ України, Державний комiтет України по нагляду за охороною працi, Державний комiтет України по житлово-комунальному господарству, Держкомспорт України, Мiнсiльгосппрод України, МЗС України, Держкомкордон України.

     8. Визнати такими, що втратили чиннiсть, Правила митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженi наказом Державного митного комiтету України вiд 13.06.95 N 253.

     9. Скасувати наказ Державної митної служби України вiд 29.04.99 N 252 "Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам".

     10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

Голова Служби Ю. П. Соловков
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Мiнiстра внутрiшнiх справ України М. I. Ануфрiєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби
України
вiд 25 червня 1999 р. N 393
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 липня 1999 р. за N 516/3809

ПРАВИЛА
митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України

Термiни, що вживаються в цих Правилах

     Громадяни - громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти.

     Громадяни-резиденти - громадяни України, iноземнi громадяни, а також особи без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, у тому числi тi, якi тимчасово перебувають за кордоном.

     Громадяни-нерезиденти - iноземнi громадяни, особи без громадянства та громадяни України, якi постiйно проживають за кордоном, у тому числi тi, якi тимчасово перебувають на територiї України.

     Транспортний засiб - пристрiй, призначений для перевезення людей i (або) вантажу, а також установленого на ньому спецiального обладнання чи механiзмiв.

     Механiчний транспортний засiб - транспортний засiб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термiн поширюється на трактори, самохiднi машини i механiзми (крiм мопедiв).

     Причiп - транспортний засiб, призначений для руху в з'єднаннi з механiчним транспортним засобом. До цього виду транспортного засобу належать напiвпричепи i причепи-розпуски.

     Мопед - двоколiсний транспортний засiб, що має двигун з робочим об'ємом не бiльш як 50 куб. см.

     Велосипед - транспортний засiб, крiм iнвалiдних колясок, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка перебуває на ньому.

     Номернi вузли та агрегати - вузли та агрегати, на якi при здiйсненнi митного оформлення видаються Посвiдчення на реєстрацiю номерних агрегатiв в органах ДАI МВС України або iнших реєстрацiйних органах i при замiнi яких реєстрацiйними органами в технiчних паспортах (свiдоцтвах про реєстрацiю) робиться вiдповiдна вiдмiтка про замiну.

     Вiдчуження - продаж, дарування, мiна.

     Митнi обмеження - заборона на вiдчуження та на видачу доручення на користування (у тому числi з правом розпорядження) iншим фiзичним особам (крiм батькiв, одного з подружжя, дiтей, рiдних братiв i сестер) або юридичним особам, що встановлюється митними органами:

     при тимчасовому ввезеннi транспортних засобiв в Україну;

     при поданнi митним органам належним чином не оформлених документiв на правомiрнiсть володiння чи користування транспортними засобами та технiчних (реєстрацiйних) документiв на них або за вiдсутностi таких документiв.

     Пiсля закiнчення термiну митнi обмеження втрачають чиннiсть.

     Документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння транспортними засобами:

     а) придбаними (отриманими) у фiзичних та юридичних осiб - нотарiально засвiдченi в країнi придбання або засвiдченi в консульських установах чи посольствах України в країнi придбання договори купiвлi-продажу, мiни чи дарування;

     б) придбаними в торговельних органiзацiях чи iнших фiрмах, органiзацiях, установах (або оформленими через торговельнi органiзацiї, фiрми, органiзацiї, установи) - оформленi на вiдповiдних бланках i завiренi печатками оригiнали рахункiв, чекiв, рахункiв-фактур, iнвойсiв та iнших документiв, виданих органiзацiями країни, де здiйснювався продаж. У цих документах обов'язково зазначаються дата продажу, номери шасi, кузова, двигуна транспортного засобу, його модель та рiк виготовлення, а також прiзвище, iм'я, по батьковi особи, якiй продано транспортний засiб (номерний вузол, агрегат).

     Документами, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння транспортними засобами, також є належним чином оформленi в країнi придбання технiчнi паспорти, технiчнi талони, сервiснi книжки, реєстрацiйнi свiдоцтва та iншi документи, виданi уповноваженими органами країни iз зазначенням власника транспортного засобу.

     Страховi полiси, оформленi на транспортнi засоби в країнi придбання на власника, товаросупровiднi та транспортнi документи, засвiдченi вiдповiдними органами (митними органами, полiцiєю тощо) й оформленi на власника, можуть розглядатися як додатковi документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння.

     Документи, що пiдтверджують правомiрнiсть користування (в тому числi з правом розпорядження) транспортним засобом - нотарiально засвiдченi доручення на право користування транспортним засобом (виданi як фiзичними, так i юридичними особами), належним чином оформленi договори найму, прокату, оренди тощо.

     Зобов'язання про зворотне вивезення/ввезення транспортного засобу - письмове зобов'язання, що надається власником транспортного засобу або уповноваженою ним особою митним органам при тимчасовому ввезеннi транспортного засобу в Україну (вивезеннi з України), з обов'язковим зазначенням термiну його виконання. Невиконання зобов'язання (у тому числi несвоєчасне виконання) тягне за собою вiдповiдальнiсть, установлену чинним законодавством.

     Зобов'язання про доставку транспортного засобу з одного митного органу в iнший - письмове зобов'язання, що надається власником транспортного засобу або уповноваженою ним особою митним органам при доставцi транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) з однiєї митницi в iншу (увезеннi в Україну, вивезеннi з України, транзитi), з обов'язковим зазначенням термiну його виконання. Невиконання зобов'язання (у тому числi несвоєчасне виконання) тягне за собою вiдповiдальнiсть, установлену чинним законодавством.

     Зобов'язання про транзит - письмове зобов'язання, що надається власником транспортного засобу або уповноваженою ним особою митним органам при ввезеннi транспортного засобу, номерного вузла чи агрегату на митну територiю України з метою транзиту i де обов'язково зазначається термiн виконання зобов'язання. Невиконання зобов'язання (у тому числi несвоєчасне виконання) тягне за собою вiдповiдальнiсть, установлену чинним законодавством.

     Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу (номерних агрегатiв) в органах ДАI МВС України (бланк форми МД-6) - документ суворої звiтностi (додаток 1), що видається митними органами власнику транспортного засобу (довiренiй особi) для реєстрацiї в установлений законодавством термiн зазначеного в ньому транспортного засобу у вiдповiдних реєстрацiйних органах на iм'я особи, вказаної в ньому, i є пiдтвердженням здiйснення митного оформлення (далi - Посвiдчення).

     Несупроводжуваний багаж - транспортнi засоби (номернi вузли й агрегати), що вiдправляються їх власником (або за його дорученням iншою фiзичною чи юридичною особою, органiзацiєю) в Україну окремо вiд власника.

     Вантажне вiдправлення - транспортнi засоби (номернi вузли чи агрегати), що надходять в Україну на адреси громадян, якi не перебували за кордоном, або транспортнi засоби (номернi вузли чи агрегати), що вiдправляються за межi України на адреси фiзичних чи юридичних осiб i власники яких не в'їжджають в Україну.

     Декларацiя на ввезення/вивезення, транзит транспортного засобу iндивiдуального користування, вузла чи агрегату (далi - декларацiя форми МД-7) - документ, у якому мiстяться вiдомостi про власника транспортного засобу, транспортний засiб та мету перемiщення транспортного засобу через митний кордон України (додаток 2). У декларацiї також мiстяться зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит та доставку транспортного засобу з одного митного органу в iнший.

     Застосовується для здiйснення митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України фiзичними особами, контролю за виконанням зобов'язань про зворотне ввезення/вивезення, транзит та доставку з одного митного органу в iнший.

Роздiл I
Загальнi положення

     1. Правила митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України (далi - Правила), установлюють порядок митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам та пiдприємствам, установам, органiзацiям, закладам, iншим юридичним та фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на правах власностi або користування (у тому числi з правом розпорядження).

     2. Митне оформлення номерних вузлiв та агрегатiв здiйснюється в тому самому порядку, що й для транспортних засобiв.

     3. Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу (номерних вузлiв та агрегатiв) в органах ДАI МВС України видаються митними органами на:

     транспортнi засоби, номернi вузли та агрегати, що ввозяться (пересилаються) в Україну громадянами (довiреними особами) для постiйного користування або з метою вiдчуження;

     транспортнi засоби, ввезенi в Україну громадянами для тимчасового користування, у випадках, передбачених законодавством.

     4. На пiдставi Посвiдчень, виданих митними органами, пiдлягають вiдомчiй реєстрацiї ввезенi з-за кордону транспортнi засоби, що належать фiзичним особам:

     великотоннажнi автомобiлi та iншi технологiчнi транспортнi засоби, що не пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування i реєструються в органах Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України;

     трамваї i тролейбуси, якi реєструються мiсцевими органами влади i самоврядування в порядку, що встановлюється Державним комiтетом будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України;

     гоночнi i спортивнi механiчнi транспортнi засоби, якi реєструються органами Державного комiтету України з фiзичної культури i спорту;

     трактори, самохiднi машини, сiльськогосподарська технiка, iншi механiзми, що пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування i реєструються органами Мiнiстерства агропромислового комплексу України.

     5. Митне оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв (у тому числi знятих з облiку в країнi придбання або в iншiй країнi), заявлених прикордоннiй митницi громадянами-нерезидентами як такi, що ввозяться ними з метою вiдчуження, проводиться прикордонною митницею зi стягненням при цьому передбачених законодавством платежiв без видачi Посвiдчення.

     Посвiдчення оформляється на нового власника в митницi, в зонi дiяльностi якої вiн постiйно чи тимчасово проживає.

     6. Митне оформлення транспортного засобу може здiйснюватися як його власником, так i довiреною особою за наявностi належним чином оформлених документiв на представлення повноважень.

     7. Транспортнi засоби, номернi вузли та агрегати, що перемiщуються через митний кордон України, перебувають пiд митним контролем:

     при ввезеннi для вiльного використання - з дати ввезення на митну територiю України до моменту видачi Посвiдчення за мiсцем проживання власника (за наявностi митних обмежень - до закiнчення термiну таких обмежень або до зняття обмежень митними органами);

     при тимчасовому ввезеннi - з моменту ввезення на митну територiю України до вивезення за її межi;

     при тимчасовому вивезеннi - з моменту пред'явлення транспортного засобу i необхiдних документiв митницi (митного оформлення) до ввезення транспортного засобу на територiю України;

     при транзитi через територiю України - з моменту ввезення в Україну до моменту вивезення з територiї України.

     Митнi збори за перебування транспортних засобiв (номерних вузлiв, агрегатiв) пiд митним контролем справляються в порядку, установленому чинним законодавством.

     8. При митному оформленнi транспортних засобiв (номерних вузлiв та агрегатiв) сплачуються вiдповiднi платежi в розмiрах та порядку, передбачених законодавством.

     9. Митнi платежi, сплаченi при митному оформленнi транспортних засобiв (номерних вузлiв, агрегатiв та запасних частин), поверненню не пiдлягають, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством.

     10. Громадяни, якi перемiщують через митний кордон України транспортнi засоби, номернi вузли та агрегати, зобов'язанi заповнити декларацiю форми МД-7 та в належних випадках надати зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит або доставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) з одного митного органу в iнший.

     11. Власники транспортних засобiв (номерних вузлiв та агрегатiв) або уповноваженi ними особи, якi перемiщують транспортнi засоби (номернi вузли та агрегати) через митний кордон України, зобов'язанi пред'явити їх митницi i подати документи. Такими документами можуть бути:

     документи, що пiдтверджують право володiння або користування (в тому числi з правом розпорядження) транспортними засобами, номерними вузлами та агрегатами;

     реєстрацiйнi та технiчнi документи на такi транспортнi засоби, якщо вони були зареєстрованi в країнi придбання чи iншiй країнi;

     iншi документи, потрiбнi для митного оформлення, на вимогу спiвробiтника митницi (закордонний паспорт, доручення на перегiн або перевезення транспортного засобу тощо).

     12. Якщо кузов транспортного засобу вироблено в однiй країнi, а двигун або iншi вузли та агрегати - в iнших країнах, то країна виготовлення транспортного засобу визначається за країною виготовлення кузова.

     13. Рiк виготовлення транспортного засобу визначається за iдентифiкацiйним номером кузова. При неможливостi визначення року виготовлення транспортного засобу за iдентифiкацiйним номером кузова вiн визначається за записами в технiчних та реєстрацiйних документах, за документами, що пiдтверджують право власностi, тощо.

     У разi наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо вiдповiдностi записiв у зазначених документах наявним номерам на кузовi, шасi, двигунi, щодо року виготовлення транспортного засобу достовiрнiсть цих номерiв установлюється на пiдставi експертного висновку, виданого експертами, що мають вiдповiдну лiцензiю.

     14. Прикордоннi митнi органи для звiтностi та формування статистичних даних ведуть облiк усiх транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам, причому окремо зазначаються (видiляються) транспортнi засоби (номернi вузли та агрегати):

     що надходять в Україну вантажем (перевозяться транспортними органiзацiями тощо);

     що ввозяться в Україну громадянами для постiйного користування;

     що ввозяться в Україну громадянами для тимчасового користування;

     що ввозяться в Україну громадянами з метою транзиту;

     що вивозяться (пересилаються) з України громадянами для постiйного користування (вiдчуження);

     що вивозяться з України громадянами для тимчасового користування.

     Форми журналiв, за якими здiйснюється облiк транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, наведено в додатках 3, 4, 5 до цих Правил.

     15. Митницi для звiтностi та формування статистичних даних ведуть окремий облiк транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, а саме:

     на якi видаються Посвiдчення (в тому числi на тимчасову реєстрацiю);

     що вивозяться (пересилаються) громадянами за межi України для постiйного користування (вiдчуження);

     що вивозяться громадянами для тимчасового користування.

     16. Митне оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну, у тому числi тимчасово на термiн, визначений законодавством як обов'язковий для реєстрацiї (перереєстрацiї) транспортного засобу, номерного вузла, агрегату у вiдповiдних реєстрацiйних органах, здiйснюється в митницi, у зонi дiяльностi якої зазначенi громадяни постiйно чи тимчасово проживають або мають намiр проживати.

     17. Вiдчуження тимчасово ввезених в Україну транспортних засобiв здiйснюється з дозволу митниць.

     18. Не пiдлягають пропуску на митну територiю України:

     транспортнi засоби, номери кузова, шасi чи двигуна яких знищено, пiдроблено або не вiдповiдають запису в реєстрацiйних документах;

     транспортнi засоби, знятi з облiку у вiдповiдних органах країни придбання або iншої країни, що ввозяться тимчасово в Україну громадянами для власного користування (крiм випадкiв, коли такi транспортнi засоби заявляються митним органам на кордонi як такi, що ввозяться з метою транзиту, або при ввезеннi нових транспортних засобiв);

     номернi вузли та агрегати з пiдробленими, знищеними номерами;

     механiчнi транспортнi засоби (в тому числi такi, що ввозяться в Україну з метою їх розукомплектування на запаснi частини), якi згiдно iз законодавством забороненi до ввезення в Україну або на якi вiдсутнi документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння або користування ними.

     19. Не пiдлягають вiдчуженню на територiї України тимчасово ввезенi транспортнi засоби, якi на день звернення до митницi з приводу вiдчуження забороненi до ввезення для постiйного користування в Українi. При вiдчуженнi тимчасово ввезених в Україну транспортних засобiв митне оформлення здiйснюється згiдно iз законодавством, чинним на день здiйснення митного оформлення для постiйного користування.

     20. Громадяни-резиденти, якi пiд час перебування за кордоном придбали, отримали як подарунок або належним чином оформили право користування на транспортнi засоби, номернi вузли та агрегати, що ввозитимуться в Україну окремо вiд власника (користувача), при в'їздi в Україну зобов'язанi задекларувати в митнiй декларацiї, форма якої затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748, несупроводжуваний багаж (зазначити марку, iдентифiкацiйнi номери кузова, шасi, двигуна, об'єм двигуна, рiк виробництва та мету ввезення) i пiдтвердити його наявнiсть вiдповiдними документами (документи, що пiдтверджують право власностi чи користування, технiчнi та реєстрацiйнi документи, товаросупровiднi документи та iншi документи, виданi уповноваженими органами вiдповiдної країни).

     Видана прикордонною митницею митна декларацiя на несупроводжуваний багаж повинна подаватися митним органам при отриманнi транспортного засобу та здiйсненнi митного оформлення.

     У разi перегону (перевезення) транспортного засобу за дорученням автомобiльна митна декларацiя форми МД-7 на ввезення транспортного засобу в Україну оформляється на особу, яка безпосередньо ввозить його в Україну, iз зазначенням у графi "Примiтки" власника транспортного засобу.

     При здiйсненнi митного оформлення транспортного засобу з видачею Посвiдчення власник або уповноважена ним особа подають митницi декларацiю форми МД-7 на ввезення транспортного засобу в Україну, в якiй зазначенi власник, митна декларацiя на несупроводжуваний багаж (з вiдмiткою митницi, що видала несупроводжуваний багаж) та iншi документи, потрiбнi для здiйснення митного оформлення.

     21. Транспортнi засоби, що були зареєстрованi у вiдповiдних органах iноземних держав i ввозяться в Україну для постiйного користування, мають бути знятi з облiку вiдповiдною установою iноземної держави.

     22. Тимчасове ввезення в Україну транспортних засобiв, що належать iноземним юридичним та фiзичним особам, може здiйснюватися в порядку, визначеному законодавством, за умови, що такi транспортнi засоби перебувають на облiку у вiдповiдних органах за кордоном, та за наявностi документiв, якi пiдтверджують право користування (розпорядження) такими транспортними засобами, i технiчних документiв тощо.

     23. Громадяни-резиденти можуть перемiщувати через митну територiю України транзитом тiльки транспортнi засоби, якi належать громадянам-нерезидентам, iноземним фiрмам, органiзацiям чи установам, що має пiдтверджуватися вiдповiдними документами.

     24. Термiн транзиту перемiщуваних через митну територiю України транспортних засобiв визначається митними органами, враховуючи вид транспортного засобу, середню швидкiсть, з якою вiн може рухатися, та маршрут руху.

     Для транспортних засобiв (коди за ТН ЗЕД 8702, 8703, 8704) граничний термiн транзиту не повинен перевищувати п'яти дiб.

     25. При перемiщеннi транспортних засобiв через митну територiю України транзитом митними органами можуть установлюватися обов'язковi для руху шляхи i напрямки транзиту та митний орган, через який повинно здiйснюватися їх вивезення за межi України.

     26. При неможливостi виконання зобов'язання, наданого митним органам (вивезення, транзит, доставка транспортного засобу, номерного вузла чи агрегату з одного митного органу в iнший), у встановлений термiн (аварiя, вихiд з ладу, пошкодження, викрадення, хвороба власника (користувача) тощо) власник транспортного засобу (або уповноважена ним особа) до закiнчення термiну повинен звернутися до найближчої митницi з письмовою заявою про продовження термiну виконання зобов'язання, але не бiльше нiж до 1 року iз зазначенням причин неможливостi доставки транспортного засобу у визначений термiн та додати документи, що пiдтверджують обставини, викладенi в заявi.

(абзац перший пункту 26 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 23.11.2000 р. N 670)

     У разi прийняття митним органом рiшення про продовження термiну, зазначеного в зобов'язаннi, на зворотному боцi декларацiї форми МД-7 робиться запис "Термiн, зазначений у зобов'язаннi, продовжено до (дата)" та зазначаються документи, на пiдставi яких був продовжений цей термiн.

     Записи завiряються особистою номерною печаткою та пiдписом спiвробiтника митного органу, який здiйснив оформлення документiв, з проставлянням штампа "Пiд митним контролем".

     Митниця призначення, зазначена в зобов'язаннi, повинна засобами електронної пошти обов'язково повiдомити про це митницю, якiй надавалося зобов'язання (про вивезення, транзит, доставку транспортного засобу з одного митного органу в iнший), i залишити перший примiрник декларацiї форми МД-7 та оригiнали зазначених на її зворотному боцi документiв для зберiгання в справах митницi протягом установленого термiну.

     Продовження термiну виконання зобов'язання понад 1 рiк допускається у випадках i в порядку, передбачених статтею 71 Митного кодексу України.

(пункт 26 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 23.11.2000 р. N 670)

     27. Вiдчуження громадянам-резидентам транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, увезених громадянами в Україну з метою транзиту, здiйснюється до закiнчення встановленого термiну транзиту з дозволу митницi, у зонi дiяльностi якої вони (громадяни-резиденти) проживають, за умови виконання вимог пункту 19 цих Правил. Митниця, в якiй було здiйснене вiдчуження, повинна iнформувати про це засобами електронної пошти митницю, якiй було надане зобов'язання про транзит.

     28. З метою виявлення випадкiв реєстрацiї в органах ДАI або в iнших уповноважених органах транспортних засобiв, увезених в Україну i не оформлених у митному вiдношеннi (зареєстрованих на пiдставi пiдроблених документiв), та запобiгання таким випадкам митними органами спiльно з Управлiннями ДАI ГУ УМВС України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi за територiальнiстю, а також iншими уповноваженими органами проводяться щомiсячнi (або в разi потреби) звiряння iнформацiї про транспортнi засоби, оформленi митними органами та зареєстрованi в реєстрацiйних органах ДАI в установленому порядку. Для прискорення реєстрацiї транспортних засобiв в органах ДАI МВС України по змозi щоденно надається iнформацiя електронними засобами зв'язку про їх митне оформлення.

     В iнформацiї наводяться марка транспортного засобу, номери кузова, двигуна, шасi, прiзвище, iм'я та по батьковi власника i його мiсце проживання.

     29. Транспортнi засоби, номернi вузли та агрегати до закiнчення термiнiв, зазначених у вiдповiдних митних документах (Посвiдчення, декларацiя форми МД-7 тощо) мають бути:

     а) вивезенi за межi України або ввезенi в Україну;

     б) заявленi митницi з метою вiльного використання;

     в) заявленi митницi для продовження термiну перебування на митнiй територiї України (тiльки для осiб, визначених законодавством);

     г) зареєстрованi у вiдповiдних реєстрацiйних органах;

     ґ) переданi митницi для передання у власнiсть держави;

     д) переданi митницi на зберiгання;

     е) переданi на утилiзацiю вiдповiдним органам у встановленому порядку.

     30. Митне оформлення ввезених в Україну транспортних засобiв з правим розташуванням керма здiйснюється за наявностi письмової заяви власника та документiв, потрiбних для митного оформлення, без видачi власнику Посвiдчення; при цьому власник транспортного засобу повинен ознайомитися з положеннями Закону України "Про дорожнiй рух", згiдно з яким забороняється експлуатацiя на дорогах України транспортних засобiв з правим розташуванням керма. Посвiдчення може видаватися митними органами тiльки за згодою реєстрацiйних органiв, у яких повинен реєструватися транспортний засiб, пiсля його переобладнання.

     31. Визначення вартостi транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, увезених в Україну, проводиться на пiдставi законодавчих актiв, наявних договорiв купiвлi-продажу, дарування, мiни, рахункiв, рахункiв-фактур, фактур, iнвойсiв тощо. За наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi заявленої вартостi транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв їх вартiсть може визначатися безпосередньо митними органами на пiдставi наявної в митному органi цiнової iнформацiї на такi або аналогiчнi транспортнi засоби, вузли чи агрегати.

Роздiл II
Порядок митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну

Для постiйного користування

     32. Громадяни при ввезеннi (пересиланнi) транспортних засобiв (номерних вузлiв та агрегатiв) в Україну для постiйного користування подають прикордонним митним органам декларацiю форми МД-7, заповнену в установленому порядку у двох примiрниках на кожний транспортний засiб (номерний вузол, агрегат) окремо, та документи, що пiдтверджують правомiрнiсть володiння або користування (в тому числi з правом розпорядження), технiчнi або реєстрацiйнi документи на транспортний засiб (номерний вузол, агрегат).

     33. Iнспектор прикордонної митницi обов'язково перевiряє вiдповiднiсть фактичних даних транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) заявленим у декларацiї форми МД-7 та зазначеним у документах на транспортний засiб (номерний вузол, агрегат). Пiсля вирiшення питання щодо пропуску транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) на територiю України попереджає громадянина про вiдповiдальнiсть за недоставку транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) в митницю призначення в зазначений термiн, у графi "В'їзд" проставляє штамп "Пiд митним контролем", пiдписує декларацiю i завiряє пiдпис вiдтиском особистої номерної печатки.

     При ввезеннi в Україну придбаних громадянами транспортних засобiв вилучає номернi знаки "Транзит" iноземної держави, видає номернi знаки для разових поїздок (тип 11 за ДСТУ 3650-97). У графi "Примiтки" декларацiї форми МД-7 робить запис "Номернi знаки _____ вилучено, видано N _____".

     При надходженнi в Україну транспортних засобiв вантажем (вантажним вiдправленням) зазначенi номернi знаки вилучаються i видаються митницею, у якiй перебуває такий вантаж.

     Перший примiрник оформленої декларацiї форми МД-7 разом з документами, що пiдтверджують право власностi або користування, реєстрацiйними i технiчними документами на транспортний засiб (номерний вузол, агрегат) видається на руки власнику для подання митницi призначення, а другий залишається в справах митницi для контролю, облiку та звiтностi.

     34. Для отримання Посвiдчення власник (довiрена особа) має подати митницi, у зонi дiяльностi якої постiйно чи тимчасово проживає, усi документи, на пiдставi яких було здiйснене митне оформлення ввезення транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) на територiю України. Разом з оформленими при ввезеннi документами для звiрення номерiв та визначення коду транспортного засобу за ТН ЗЕД митному органу пред'являється транспортний засiб (номерний вузол чи агрегат).

     У разi потреби митнi органи можуть вимагати iншi документи, потрiбнi для здiйснення митного оформлення.

     Посвiдчення видається на iм'я власника (користувача) пiсля перевiрки поданих документiв та сплати вiдповiдних платежiв.

     У належних випадках до Посвiдчення вносяться митнi обмеження, передбаченi цими Правилами.

     Посвiдчення виписується у двох примiрниках. Перший примiрник разом з документами, що пiдтверджують право власностi (користування), та реєстрацiйними i технiчними документами, погашеними шляхом проставляння в них запису "ПОГАШЕНО, видано Посвiдчення N ____ вiд "___" _______ 199 р.", який завiряється вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi, що здiйснив митне оформлення, видається власнику для їх подання до реєстрацiйних органiв вiдповiдних вiдомств. Другий примiрник разом з оригiналами декларацiї форми МД-7, унiфiкованої митної квитанцiї форми МД-1 (затверджено наказом Держмитслужби вiд 09.10.98 N 635) та ксерокопiями документiв, на пiдставi яких було здiйснене митне оформлення (видано Посвiдчення), для контролю, облiку, звiтностi та формування статистичних даних зберiгається в справах митницi протягом установленого термiну. Виданi Посвiдчення реєструються в окремому журналi.

     35. Вiдчуження транспортних засобiв, на якi митними органами видано Посвiдчення без накладення митних обмежень, може здiйснюватися тiльки пiсля їх реєстрацiї в органах ДАI МВС України або в iнших уповноважених органах.

     36. При неможливостi видачi Посвiдчення на ввезений в Україну транспортний засiб (не сплачено вiдповiднi платежi; вiдсутнi необхiднi для митного оформлення документи; виявлено ознаки пiдробки номерiв шасi, кузова, двигуна, року вироблення; наявнiсть обґрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi поданих документiв тощо) поданi документи реєструються в журналi i залишаються в справах митницi на контролi до вирiшення питання видачi Посвiдчення, зворотного вивезення або про заведення справи про порушення митних правил. Власнику видається завiрена вiдтиском особистої номерної печатки iнспектора митницi довiдка довiльної форми про те, що зазначенi в довiдцi документи перебувають у справах митницi.

     37. Продовження термiну доставки транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) з одного митного органу в iнший здiйснюється в порядку, визначеному в пунктi 26 цих Правил.

Для тимчасового користування

     38. Громадяни, якi ввозять тимчасово в Україну транспортнi засоби, подають прикордонним митним органам заповнену в двох примiрниках декларацiю форми МД-7 на тимчасове ввезення транспортного засобу в Україну та документи, зазначенi в пунктi 11 цих Правил.

     39. Iнспектор митницi перевiряє вiдповiднiсть фактичних даних транспортного засобу заявленим у декларацiї форми МД-7 та зазначеним у документах на транспортний засiб, попереджає громадянина про вiдповiдальнiсть за невиконання зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу в термiн, зазначений у ньому, пiсля чого в графi "В'їзд" декларацiї форми МД-7 проставляє штамп "Пiд митним контролем", пiдписує її та завiряє свiй пiдпис особистою номерною печаткою.

     40. При тимчасовому ввезеннi транспортного засобу на термiн, який визначено законодавством i протягом якого транспортний засiб слiд ставити на облiк у вiдповiдних реєстрацiйних органах, власник (особа, якiй надано право володiння, користування) надає зобов'язання про доставку транспортного засобу разом з належними документами в митницю, у зонi дiяльностi якої вiн постiйно чи тимчасово проживає або має намiр тимчасово проживати, для отримання Посвiдчення на тимчасову реєстрацiю транспортного засобу в реєстрацiйних органах.

     41. У разi ввезення транспортного засобу в Україну на термiн, визначений законодавством як такий, при ввезеннi на який транспортний засiб не ставиться на облiк у вiдповiдних реєстрацiйних органах, перший примiрник оформленої декларацiї форми МД-7 разом з документами, що пiдтверджують право володiння або користування, реєстрацiйними i технiчними документами видається власнику (особi, якiй надано право володiння, користування). Цi документи є пiдставою для пропуску транспортного засобу за межi України.

     Другий примiрник декларацiї форми МД-7 залишається в справах митницi, яка її видала, для контролю за виконанням зобов'язання про зворотне вивезення, облiку, звiтностi та формування статистичних даних.

     При вивезеннi транспортного засобу через митницю, якiй не було надане зобов'язання про зворотне вивезення, прикордонна митниця, через яку було здiйснене вивезення, повинна повiдомити митницю, якiй було надане зобов'язання про вивезення транспортного засобу за межi України, для зняття його з контролю.

     42. При оформленнi Посвiдчення на тимчасову реєстрацiю транспортного засобу у вiдповiдних реєстрацiйних органах України в Посвiдченнi зазначаються митнi обмеження. Митниця, що здiйснила митне оформлення, повинна повiдомити про це митницю, через яку був ввезений транспортний засiб, для зняття його з контролю.

     При вивезеннi пiсля тимчасової реєстрацiї транспортного засобу за межi України внутрiшньою митницею у двох примiрниках оформляється декларацiя форми МД-7 на його вивезення. Перший примiрник декларацiї форми МД-7 разом з документами на право володiння або користування видається на руки громадянину (або довiренiй особi). Другий примiрник залишається в справах митницi.

     Оформлення декларацiй форми МД-7 на вивезення транспортного засобу за межi України проводиться пiсля зняття його з тимчасового облiку в органах ДАI.

     Митниця, через яку було здiйснене вивезення транспортного засобу, повинна повiдомити про це митницю, яка оформила декларацiю форми МД-7 на вивезення транспортного засобу за межi України, для зняття його з контролю. При цьому в декларацiї форми МД-7 у графi "Виїзд" проставляється особиста номерна печатка iнспектора, що здiйснив випуск, i декларацiя залишається в справах митницi.

     43. Вiдчуження транспортних засобiв, увезених тимчасово пiд зобов'язання про зворотне вивезення, здiйснюється в такому порядку.

     Громадянин, який бажає оформити договiр вiдчуження (дарування, купiвлi-продажу, мiни тощо) транспортного засобу, повинен подати митним органам документи, зазначенi в пунктi 11 цих Правил. У разi вiдчуження тимчасово ввезеного транспортного засобу митниця видає довiдку про те, що вона не заперечує проти вiдчуження транспортного засобу, iз зазначенням особи, якiй видано довiдку, даних транспортного засобу (марки, номерiв кузова, шасi, двигуна, року випуску). Довiдка пiдписується iнспектором митницi i засвiдчується його особистою номерною печаткою.

     За наявностi такої довiдки нотарiус має право приймати документи для посвiдчення договору вiдчуження тощо. У текстi договору перед посвiдчувальним написом слiд зробити такий запис: "Для одержання Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в реєстрацiйних органах потрiбно звернутися до митницi i сплатити вiдповiднi платежi". Таке Посвiдчення видається митницею на iм'я нового власника транспортного засобу лише пiсля сплати вiдповiдних платежiв.

     При вiдчуженнi тимчасово ввезеного транспортного засобу митниця, що здiйснила митне оформлення, надсилає прикордоннiй митницi повiдомлення для зняття транспортного засобу з контролю.

     При здiйсненнi митного оформлення в митнiй декларацiї форми МД-7 у графi "Примiтки" зазначаються номер Посвiдчення та дата, якi завiряються особистою номерною печаткою iнспектора митницi. Декларацiя залишається в справах митницi.

     Якщо тимчасово ввезений пiд зобов'язання про зворотне вивезення транспортний засiб не знято з облiку у вiдповiдних органах iноземних держав або вiн належить юридичнiй особi, яка не зареєстрована в Українi як учасник зовнiшньоекономiчної дiяльностi, то його вiдчуження фiзичним особам не допускається.

Роздiл III
Порядок митного оформлення транспортних засобiв, що вивозяться громадянами з України

     44. Митне оформлення транспортних засобiв, якi вивозяться (у тому числi тимчасово) за межi України їх власниками або за наданими дорученнями iншими громадянами для постiйного користування, з метою вiдчуження та пiд зобов'язання про зворотне ввезення здiйснюється прикордонною митницею.

     Пропуск транспортних засобiв здiйснюється на пiдставi свiдоцтв реєстрацiйних органiв, оформлених на особу, яка має право виїзду за кордон на зазначеному у свiдоцтвi транспортному засобi, закордонного паспорта (паспорта громадянина України тощо).

     45. Транспортнi засоби, на якi не видано реєстрацiйнi документи вiдповiдно до Конвенцiї про дорожнiй рух та номернi знаки, серiям яких не присвоєно лiтери латинського алфавiту, а також транспортнi засоби, на якi встановлено тимчасову заборону на вiдчуження, не пiдлягають вивезенню (пропуску) за межi України.

     46. Митницi при вивезеннi за межi України транспортних засобiв, враховуючи тип транспортного засобу та мету вивезення, подаються документи, зазначенi в пунктi 11 цих Правил, та заповнена декларацiя форми МД-7 (при тимчасовому вивезеннi - у двох примiрниках, на постiйно або з метою вiдчуження - в одному) на вивезення транспортного засобу.

     47. При вивезеннi транспортного засобу за межi України для постiйного користування (з метою вiдчуження) iнспектор митницi перевiряє вiдповiднiсть фактичних даних транспортного засобу заявленим у декларацiї форми МД-7 та зазначеним в iнших документах, у декларацiї форми МД-7 у графi "Виїзд" проставляє вiдтиск особистої номерної печатки, пiсля чого пiдписує декларацiю форми МД-7 i пiдпис завiряє вiдтиском особистої номерної печатки. Декларацiя для облiку, звiтностi та формування статистичних даних залишається в справах митницi.

     48. При тимчасовому вивезеннi транспортного засобу за межi України iнспектор митницi здiйснює перевiрку згiдно з пунктом 47 цих Правил, попереджає про вiдповiдальнiсть за невиконання зобов'язання про зворотне ввезення та порушення встановленого митними органами термiну зворотного ввезення, у графi "Виїзд" проставляє штамп "Пiд митним контролем", пiдписує два примiрники декларацiї форми МД-7 i пiдпис завiряє вiдтиском особистої номерної печатки. Перший примiрник декларацiї форми МД-7 разом з iншими документами видається на руки громадянину. Другий примiрник декларацiї форми МД-7 залишається в справах митницi для контролю за виконанням зобов'язання про зворотне ввезення, а пiсля пiдтвердження зворотного ввезення - для облiку, звiтностi та формування статистичних даних.

     49. У разi ввезення транспортного засобу через митницю, митне оформлення тимчасового вивезення якою не було здiйснене, iнспектор митницi в декларацiї форми МД-7 пiсля перевiрки документiв, вiдповiдностi фактичних даних транспортного засобу заявленим у декларацiї форми МД-7 та зазначеним в iнших документах у графi "В'їзд" декларацiї форми МД-7 проставляє вiдтиск особистої номерної печатки. Декларацiя для облiку, звiтностi та формування статистичних даних залишається в справах митницi.

     50. Митниця, через яку було здiйснене ввезення транспортного засобу в Україну, засобами електронної пошти надсилає вiдповiдну iнформацiю митницi, яка здiйснювала митне оформлення декларацiї форми МД-7 на тимчасове вивезення транспортного засобу за межi України, для зняття його з контролю.

     51. Митне оформлення нових транспортних засобiв (не зареєстрованих у вiдповiдних реєстрацiйних органах), придбаних в Українi громадянами-нерезидентами, здiйснюється згiдно з порядком, визначеним у пунктах 46, 47 цих Правил.

Роздiл IV
Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються громадянами через митну територiю України транзитом

     52. При перемiщеннi транзитом через митну територiю України придбаних транспортних засобiв (номерних вузлiв та агрегатiв) митне оформлення здiйснюється в порядку, визначеному в пунктах 32 та 33 цих Правил. При цьому iнспектор прикордонної митницi попереджає громадянина про вiдповiдальнiсть за недоставку транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) в митницю, через яку здiйснюватиметься його вивезення за межi України.

     53. При вивезеннi транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) за межi України митне оформлення здiйснюється в порядку, визначеному в пунктi 47 цих Правил, при цьому в декларацiї форми МД-7 у графi "Виїзд" проставляється тiльки вiдтиск особистої номерної печатки iнспектора митницi, який здiйснив митне оформлення (випуск). Митниця, через яку було здiйснене вивезення транспортного засобу (номерного вузла, агрегату), засобами електронної пошти надсилає вiдповiдну iнформацiю митницi, яка здiйснила митне оформлення декларацiї форми МД-7 на транзит транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) через територiю України, для зняття його з контролю.

     54. При перемiщеннi громадянами транзитом через митну територiю України придбаних транспортних засобiв (номерних вузлiв, агрегатiв), власниками яких є iншi особи, крiм документiв, зазначених у пунктi 32 цих Правил, додатково потрiбно подати документи про надання власником повноважень на доставку транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) в мiсце призначення. Декларацiя форми МД-7 у цьому разi оформляється на громадянина, який безпосередньо здiйснює перемiщення, iз зазначенням у графi "Примiтки" власника транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) та його адреси (при можливостi).

     55. Продовження термiну доставки транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) з одного митного органу в iнший здiйснюється в порядку, визначеному в пунктi 26 цих Правил.

Роздiл V
Порядок митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України та належать пiдприємствам, установам, органiзацiям, закладам, iншим юридичним та фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi

     56. Митне оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України пiдприємствами, установами, органiзацiями, закладами, iншими юридичними та фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, здiйснюється згiдно з чинним законодавством.

     57. На оформлений у митному вiдношеннi транспортний засiб, увезений в Україну пiдприємством, установою, органiзацiєю, закладом, iншою юридичною особою або суб'єктом пiдприємницької дiяльностi з метою подальшого вiдчуження, митними органами видаються вiдповiдний аркуш вантажної митної декларацiї, завiрена гербовою печаткою митного органу копiя вантажної митної декларацiї та довiдка-рахунок.

     58. У довiдцi-рахунку обов'язково робиться запис: "Митне оформлення здiйснено, вантажна митна декларацiя вiд "___"______року N ____", який завiряється особистою номерною печаткою iнспектора митницi, що здiйснив митне оформлення вiдповiдного транспортного засобу (номерного вузла, агрегату), та гербовою печаткою митного органу.

     59. Належним чином оформлена вантажна митна декларацiя (або її завiрена копiя) та довiдка-рахунок є пiдставою для реєстрацiї транспортного засобу (номерного вузла, агрегату), ввезеного в Україну пiдприємством, установою, органiзацiєю, закладом, iншою юридичною особою або суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, в органах ДАI МВС України або в iнших уповноважених органах.

Начальник Управлiння органiзацiї митного контролю О. С. Бiльчук

 

Додаток 1

___________________ МИТНИЦЯ

ПОСВIДЧЕННЯ серiя ________ N _______

на реєстрацiю транспортного засобу (номерних агрегатiв) в органах ДАI МВС України

1. Марка, модель __________________________________________________________

2. Рiк виробництва ________________________________________________________

3. Номер двигуна __________________________________________________________

4. Робочий об'єм двигуна (куб. см) ___________________________________________

5. Номер шасi _____________________________________________________________

6. Номер кузова ___________________________________________________________

7. Дата провезення через кордон _____________________________________________

8. Видано номернi знаки типу "Транзит" ______N ______________________________

9. Наявнiсть необхiдних для реєстрацiї документiв ______________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ВIДМIТКИ МИТНИЦI

_______________ митниця не заперечує проти реєстрацiї в органах ДАI МВС України
вказаного в цьому Посвiдченнi транспортного засобу (номерного агрегату) на iм'я

_________________________________________________________________________

(громадянство, прiзвище, iм'я та по батьковi)

_________________________________________________________________________

(адреса)

що був ввезений (надiсланий) в Україну гр. _______________________________
(громадянство, прiзвище, iм'я та по батьковi)

_________________________________________________________________________

(адреса)

Ввезено: - тимчасово строком до ________________________________________
- постiйно

Для продажу, дарiння, здання в оренду, доручення на користування iншим особам (крiм батькiв, подружжя, дiтей, рiдних братiв i сестер) протягом двох рокiв з дня видачi посвiдчення:

- потрiбен дозвiл митницi
- дозвiл митницi не потрiбен

Транспортний засiб потрiбно пред'явити органам ДАI МВС України в десятиденний строк для реєстрацiї.

Примiтка __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Печатка митницi Пiдпис i особиста
печатка митника _________________
Дата "___" ______________19_____ р.

Одержав (пiдпис власника) __________________________________________________

 

Додаток 2
до Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби вiд 25 червня 1999 р. N 393

 

Форма МД-7 

Декларацiя зберiгається до зняття транспортного засобу з облiку вiдповiдною митницею або його реєстрацiї у митницi за мiсцем проживання. Особи, якi повiдомляють неправильнi вiдомостi при декларуваннi, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

ДЕКЛАРАЦIЯ
на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, вузла чи агрегату

Використання митної декларацiї МД-7 призупинено до затвердження нових Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 1 червня 2001 року N 372)

 

1. Громадянство, прiзвище, iм'я, по батьковi ___________________________________ 

2. Адреса постiйного проживання ___________________________________________ 

3. Номер паспорта, ким i коли видано ________________________________________ 

4. Загальнi вiдомостi про транспортний засiб:

а) марка _______________________________ ґ) рiк виробництва ___________________
б) номер двигуна _______________________ д) вартiсть __________________________
в) номер кузова ________________________ е) реєстрацiйний (транзит) N __________
г) номер шасi __________________________ є) колiр _____________________________

5. Мета ввезення/вивезення: для особистого користування, вiдчуження, транзиту, тимчасово, на постiйно, перегiн за дорученням власника (непотрiбне закреслити).

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО

зворотне ввезення

зворотне вивезення

транзит

Я, _________________________________________________, зобов'язуюсь увезти/вивезти
вищевказаний транспортний засiб до (мiсяць, рiк, країна призначення) ________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Менi вiдомо, що в разi порушення цього зобов'язання я буду нести вiдповiдальнiсть згiдно зi статтею 113/114 Митного кодексу України.

"____"________________19__р.

_______________________
пiдпис

СЛУЖБОВI ВIДМIТКИ МИТНИЦI

I. Наявнiсть необхiдних для реєстрацiї документiв:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

II. Даний транспортний засiб направляється у ______________________ митницю для
реєстрацiї у п'ятиденний строк. Громадянина ______________________ попереджено,
що в разi недоставлення транспортного засобу в призначений строк вiн несе
вiдповiдальнiсть згiдно зi статтею 109 Митного кодексу України.

В'ЇЗД

ВИЇЗД

Примiтки: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата "____"_____________19__ р.

М. П.

Пiдпис власника (водiя) ________________

Пiдпис _________________

 

Додаток 3
до п. 14 Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України

Журнал
облiку транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що ввозяться (пересилаються) в Україну

N
з/п

Дата

Назва суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або прiзвище та iм'я власника (користувача)

Адреса

Транспортний засiб (марка, модель, рiк випуску, N кузова, двигуна), назва та N вузла чи агрегату

Мета ввезення (тимчасово, постiйно, транзит)

Документи, на пiдставi яких здiйснено пропуск транспортного засобу, номерного вузла, агрегату в Україну (товаросупровiднi документи)

Примiтки

1              
….              
25              

 

Додаток 4
до п. 14 Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України

Журнал
облiку транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що вивозяться (пересилаються) з України

N
з/п

Дата

Назва суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або прiзвище та iм'я власника (користувача)

Адреса

Транспортний засiб (марка, модель, рiк випуску, N кузова, двигуна), назва та N вузла чи агрегату

Мета вивезення (для вiльного викорис-
тання, тимча-
сово)

Документи, на пiдставi яких здiйснено вивезення транспортного засобу, номерного вузла, агрегату з України (товаро-
супровiднi документи)

Примiтки

1              
....              
25              

 

Додаток 5
до п. 14 Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України

Журнал
видачi посвiдчень на право реєстрацiї транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв

N з/п

Дата

N посвiд-
чення

На кого видано (прiзвище та iм'я), адреса

Громадян-
ство

Мета ввезення

Транспортний засiб (марка, модель, рiк випуску, N кузова, двигуна), назва та N вузла чи агрегату

Наявнiсть митних обмежень

Примiтки

1                
......                
25                
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.